91988

Αριθμός τεύχους

23

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΎΗ_ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΡΗ Τ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912 —ΑΡΙΘ. 23
  Αριθ. Δ'ατάγ. 42
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ _.'·
  ΜΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ ΕνΛΗΝΩΝ
  "έχοντες ΰπ' όφιν τό άχό 2 Μ^ίου 1912 ψηφπμα τή;
  ΈπΑ»αιτατικ<)ς των Κρη.ώ' Σ.»νϊ,ε.<;;εω; καί ιό άρΊρ;ν 42 το3 Ο π άρ 6 276 Κϊ:ασ:οιτ()ΐο3 Νομου, προτάΐίΐ τοϋ Δ', Ί',ν Παιδείαν Έπιτροπου. Άποφαιίςομίν κ»ί διατάσσομεν Διορίζτμεν Β ■σιλκ,όν Έπιπτεν τ;οά τή Ίίβ» 'ιρχ} Συνΐ5ω Κρήτης 3 α την τακτικήν υνυδίν αυτής είς ή" σϋ«-κα·] /=Γται την Π Μαίου 1912 τον Ν:».ολαον Γΐαμαλακιν Έϊέτην Ηρακλείου. Εις τόν Διοικοΰντα τή« Πκίεία* ΈτΙτροκβν άνχτίίεΓϊΐ ή δη¬ μοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διαΐάγματος. Έν Χανίοις τή 10 Μαί;υ ϊ912. ♦Εν "Ονόματι τού Βασιλέως Ή ΕπαναοΤαηκη Διοικητικίχ Επιτραπή Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΔΝΝΗΣ Κ. ΜΠΙΡΑΚΙΣ Ε. ΞΗΡΑΣ Άοιθ. Διατάγμ. 43 γέΗργ ιο_: α' ΒΑΣΙλΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ λον ϊιν)λθν ΐν Ε'Οϊ Μ,ν,φαΐσιου ϊπ» μην. μυθώ δρ. 75 κενής ουτης τής Οίυίιο;, 4) Τον Ιω. Κατεΐινάιΐΐν β'. όυιτ-. δημ)λον δΐδ)λον ;ν Τ^λίσ(ρ Μαλε6)ζί^υ «τί μη^. μισθώ δρ. 75, άντί Γ&ϋ ΕμΑ. Στειακάκι ά1οΛυ5μ'ίνο^ ά:ε ίγ*α:αλ'ΐτόνΐος την θί- σιν γο^, 5) τον Σ-^λ Δϊσκαλά'ΐνγ' προτ. δημ)λον. διδ)λον έν Άγία Βΐρδ^α επί μην. μισίώ δρ. 6ϋ, άντί το3 Μιχ. Μαστ3- ρίδου β . όοιστ. δημ)/ον μ=τΐτιθ*μενου ιΐς την ίν Κρουσώνι κενήν θϊσιν, 6) τ^ν Κ. Ι Ιΐπα$;υχ.άκ;ν β'. ύποδιδ)λον, ίιδ)λθν έν τώ δηιι. σχο'ειω Ρα6α, οχωρίϋ έ—ι μην. δρ. 50, άν;ί το3 Παν- τιλϊ) Γίρων^Γ».αλι απίλυομένου α .ε μή α»αλΛίοντος 6«ηρ«οί«ν, 7) τόν ΙΙχαα θ.^δοσι;ν Άποΐ:ολά*.ιν β . όριστ. ίτ,μ)λον, διδ)λον έν τώ ϊημοΐ. σχολειω Β}^Κ{αιι,^η^3 «—ι μην. μισθω δρ. 75, άντί τής Μαρ'ας Θ. Άποστολάκι γ' προσ. διδ)λου, μί;ατιθεμένης είς τό Π ϊρθ·ναγϋ»γ»Γ5ν Βραχασιου, προαγομΐνου τούτου είς τρι- τάξιον. Εί; τόν Δίοικίό.τα τή' Πιιδΐίαν Έπίτροπον άνατίθιται ή δημοΐίί^σις χαϊ ίΆ,τέλυις το3 πα;ό»τος Δ·ατα;·μαΐος. Έν Χανο; τή 11 ΜΛο.· 1912. '£ν ονόματι τού Βασιλέως ΊΙ Έπανα ΐτατική Διοικιιτικά Έπιτροπη Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Γ. ΜϊΆΟΝΟΠΑΝΝΗΣ Κ. ΜΙΙΙΡΑΚΗΣ Ε. ΕΗΡΑΣ "Εχοντες ϋπ' όψ ν το άκό 2 Μαίου 1912 Ψοφισμΐ τή; Έπα- νϊΐτατικής ιών ΚρητΛν Συν-λευΐειο;, τόύπ'άριθ 1 35 τ:3 1^11 Α ί·Λ·(*χ, τ» άρθρ* 138 καί 28 το^ ύ^' αριθ. 4^5 Νομ^υ, τό < ^^ α?·θ. 103 π. ίτ^ς Διάΐαγμα, «αί τας ΰπ ί97ϊΠ κ,αι *95/ϊ1ϊ (■τ,ζμ τής Παιϊείας, προτάΐει τοΰ Δ·οικο3ντος την ΙΙαδάαν' 'Αποφασίζο ;εν καί μ Δυρίζομεν τον Έμμ. Ν. Κατσαρα*" άπόφ. Γυμναΐίΐυ τ»3 Νομαρχιακόν 'ιι,πιθ-ωρητοό Λασηθίου επί μην. ^:αΧ· 50, άντί τοϋ Έμμ Δ. ΓραμματΐΛάκη άπίδΐω ίζ 1) )λ — ^ρ ρη- Σ δι}) ,ο εν τώ ϊτ,μοτ. σχο/είψ Χαμξζυυ Σ',τ*ί*ς επί μην. μ.σθώ 5ρ 75, ' *.':1 τβ3 Ι. Γ. Τβρζή άπολυομενου ά.» άτορ,^ιφθϊντος *α-β τ«ς '^τάσιις Αύγουστου 1911, 2) τ";ν Α^*53ργον Καλιδρετάκιν ϊιϊ)λον ρ'. όρκττΐλόν δίδ)λον έν Κοιστελλίψ Κισσά,Λου επί μην. ] ^ΐϊίώ δρ. 75, άν-ί τοϋ Σχί. Μ Κχ:«τανά<ι άτολυομένοι» ά'.ε ν, 3) τίν Γ. Λ».6«ντην β'. οριστικήν ΑΝΟΤΕΡΑ Δ ΕΥ3ΥΝΙΙ1 ΕΣΩΓΕΡΙΚΩΝ Δια τοϋ ύπ' ά?'·θ. ΰό ι. Ι Δ α:ά[·μΐτο; τής Έπχναϊτιτικής Διοι-ιητ. Έτι ρ-πή;, ώ,οίΐθΐ) ή δίξΐγω,'») τής εκλογάς τής Επιτροπείας τοό άγ?ίτκο5 Δ^μ^ Κϊλαμϊ δ:ά την 13 Μαίου ι. Ι. ήΐΛε'ίαν Κυρακ/·,ν. Διά διαταγή; ημών ύτ' αρθ 1-)64/ιοθί έ· '· 8:ωρίΐθη Γραφεϊς Α'. Τϊ;«<ιΐς «» τώ Ρρΐφιίω τής 'Δπογριφής δ Κωνσταντίνος Τζ'τζιφιανάκη';. Δι" ομο-.ας ί'ίταγτ|ς ή,λών ύτ' αριθ. η%η{(ιν ι. Ι. διωρίσθη Γρΐφίύ; Β . Τΐξιως πιρα τώ α3τώ Γρϊφειω τή; Άπ3ίρϊφ?|ς ο ΠίναγΐώΓης Καμ-ουλακης. Δ:' ο*οΐϊς ?-3ς*ίή; ή^ώ* ύΐϊ' άρι9. «"'/ιβο κ» χρονολο¬ γίαν 9 Μΐίσο 1912 δι<ι».ΐ9(»ι ν?^ώ; Α'. Τβςεω; έν ώ Γρχ- ?είω τος 'Απογραφής ό Ο^υευς ΝιχοΙακάκης. Έν Χανίοις τή 9 ΜΛ,υ 1^12. Ό ιτ· τ^» 'ιίΐωτιοιχώ' Δΐοιχών Έχίτρ&πος Κ. Ν. ΜΠΙΡΛΚΗΣ Έκ ταύ'Εθνϊκοβ Τυπογραφείον
  Γ
  Ιε:
  "ι;
  1 ι.
  ιι.
  Ά
  .1