91991

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Β Ν Κ Ρ Μ Τ Μ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χαν.ο·.ς τη 17 Μαίου 4942 — <ΑΡί9' 24 Αριθ. Πρωτ. 1332 » Διικιτ. 775 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΛΙΔΕΙΑΣ ΚΓΚΓΚΛΙ02 11{»ός τονς Λειτονργοί/ς τΛς Αηαοιίίας Έκπαιδεύόεως II καό'ήμας Άνο»τέρ« Διεύθυνσις τής Παιδιίβς έχί τί| »ρβ· : .-ί«ι τής άποφράίος 29 Μαίου «ρο ίιετίβς έ"ξ««έλι* «ρός -; λιιτουργούς τής έχκα.ϊεύσειος νφοτέρ-ν :ώ* φιίλ«ν την <■ ωτιρι* εγκύκλιον. . , Η ί. ημίν Βουλή τώ» Ελλήνων «β τοθ 1901 ϊιβ. »θμοε :«» ώς ημέραν «»βίν-ου άργιας την ίϋ Μΐίίυ, ίχίτιιο» *.Γ,ν:·'ητ.ου »θ»ιχή·ς συμ·«(ίς, τ?ς άλώ^ιως τ/,ς -ι?ι τ«ν 1ί·. = 5!θρςν Ελληνικήν Ίερςυΐαλήμ. Εύλθτ-ς *«' τα σχολιΓ· τη, ήμίρ« εκείνην άργοδβι, μιτίχ^σι δ έ- σώμ»τι -.ω. τε- :.μΐν«ν ύκϊρ χ ΐχιύσεως τής ψ^χής τοΰ μεγίλ:» Βΐσι/<»;· γ1 ημίίύνων. 'Κΐν.ζίύσης τήςμιγά>τ,ς τβύττ,ς ίχιτείο. τοί ««νιχοθ »τυ-
  /ΤΛΐτ:ςΙγνωμιν >β πα;α·ΐγ·ι>ωμιν 4λΤ* ν« ·:ί»-ί»η« »*_ *'Ρ·
  ·ι:»ί ή ή^έρα μετά ?ί"ιίϊς "Ι ί'Ρ'; χατανυ;«»;; Μιτα τη»
  ·ΐΜ:ιν ?^λ: το: ίχκλητ·.3στιχ5ϋ μνημ-.σύνου, ι-ς ό »α ϊϊτ.γν
  :'.« τεύ; μαθητάς κ» μαθητρίας. -ταρικϊλεΤσΟ» »9 β.^»γ»Τ»,-«
  ■.-',ςμιί,,τόςτών 1?' υμάς έ *παι?ί -τηριαν ·ΐ; την μι>ϊλ>τι?»»
  -. -_ν αΓίί.ια/, ό ίέ ϊιϊάσχων την "Ιστίων καθ'.-.ηττς %
  ' ' ιαλοί, «ί έν τοί; μονβταξίβις ό «Γς «ί μ:»ο; ϊϊα»"-
  »ά βν^χτύξτ, δια γλώτβης άιτ)ή- *«ί ι^λή-.του τη» ση-
  » τής ίχετιίου. Άς τονΐοδζ ή ζγανι ^-.τ, «ρ'.βί'ί'-
  άς Λ:μ ηβΐχ ίτ τ: ί6ν5^ ήμ*» .««τί· δα Λ·β:> '··»
  Οά άνιύρ'ς μετά τ^ς «λήρο^ς ·υ»·»ώ;«»ς την άρχβΐΐν (
  κβΐ θ* άνιχτήσητιι τα ά«οτ«λ·α»ίντα.»
  Νΐ«, 6τε χΐί πάλιν «λΐ)ΐυζ»ι ή «έν·ιμος ίκιτιης, Ι,ν«μιν
  Μ ευνίυάβ»μ«« ττ,ν τι/ίτήν ιςθ (ττ,αςυ μνημ«σύν:υ ιιρός Ιμ-
  κρι».·;:» }«ό!ιζιι τί,ς ι ν >ί(; ά>λτ(λ(·|·γύης. Γινώσκιτε ίήλα ϊΐ)
  •κάνης ότι ίβ-χατως χ«1 ίν ήμΤν «αί ?υντ«γ*0 τ/,ς λοιι<)ς 'Κλ λίϊ·.ς ζωηρός ««ρβιηριΐτΐι «ύγ«νή; ί*γε«μίς τρίς ι'ιΐες»)» λε,-ΐ·ώ/ ί> ϊ«ρι οβ'ίίνι»», τώ» στριτΐΜΐΐχών ϊ«ροη/.ί»ι*ν. Έηί
  τίίτί·; ϊέ £:ι ϊ» τ<) λοτΐζ Έ>)οϊι Ιλβί*ν ύζε την τροβΐίεί«ν
  α'/το3 β Τκονργός ιί,ς Δ*)μονί·ς Έχΐίιϊ«'.5««ς ντ,ν τι>«τή«
  τ ου μ»ΐ)μ;βύ»ο.ι τής '2'Ι ΜιΙιυ κιί ενέκρινε τίν τρ6«ον, »»·' ίν
  Ι ά α.
  1) Ηρ) τ4|ΐ ήμ·Ιρ»ς τοί μνημββύνθυ {ν Ιχάοτη τάξει ό ρ
  «νάμιτος ή ή χρ»(3Τΐμένη έ<>ΐτοα ι*τ«.}€«:ηρίιι» ή τί χΐτίλ-
  ληλι» χρ:τ«-·> μ<ε>ξθ τώ/ ί ϊβ«χ·»τω» νά «Γ—; τα ΐϊή
  χ:»τ· "·ρι ψΑοτΐτρι«ς, νι το»1στ, τή» ίθνιιή» αλληλεγύ
  νί «ξ»ρθ "ώ; άιίτοτΐ ·ϊ "«1λλι;»ί; ίιιτρζνθ'.βι την ϊψίϊη
  *ΐ' »» ίργ«ί< »>· λ:γψ χϊί ν» *ηΧώστ, βπ ή Πιτρϊς
  ; ϊ·)ΐιΐι χ*ί τβ τζλχντε* τοθ τλθνστου χ»ί ι:> ί6:-
  'τ;» ή'^έρΐν τς3 μντ,μΐβόνβ.ι νϊ υτΓχβώ:1." 31. μι6ι,τβί
  εί; :* ίχΧΜίι^τή»·» ά«ό τής 8 * μ. Κ«ί *?ώτ:» μίν »ά βτϊγ-
  ^ ^Λΐ.|* Τι3~ΐΐ ** · * **'""· »~ -----ι- ' * * » *
  :ύχί ίιά -.ής ν/ι,ής Ιβι'βς, 4» «τ*Λι:εν, »"· *« .
  τι; -ΐ>
  χτ.» «τ,μΐϊΐ»» τ',ς
  », ϊλλΐ
  γ
  . Κϊ:β ϊί
  *ϊ! Ι * 8» ξ ι ν Ιΐι-
  ·', γ.μ/^ΐτ:«η^ α^^>ιω,. ι »^ >,' »· --γ---------- , ■· -
  >-ι χϊί τ, «(,ν.ς ίτρίςτόν Ηιίι, τονο,νει ίε τό ίχί'.··»*. :χ«Ρ
  ·ί·3· ό Στ?ατ:; τής α3?υν, ήτο: 3>.1 5?γ*>:. '- Μ»γ»;«;β-:
  Άς ,'^βΐή Τ.Τ; μαίηιβΤ, 5τι ή άΑώϊ ίΐτών ^?:Πυγη 1X1 ττ.
  »»»1ι>ή»«ι τή·; ιξ·>.α<ητ?(ίυ θ»ίί»ς χ»ί ■-- ν»'-« »"··"-« »-ι ·6» λοι-ώτ τρ'.μάχ·*· τί!; Πίϊτκκς χ«ι Π«·.ρ··!:ς_"?» ·'» Ε9»·κήτ :ϊ3 Γί»ους "Ακροπολιν^ •■α;» τβΰ Β«:ΰ, ίοτις ίιά εύϊεκήΐζ νά 35! Γ,·!χ«Τ ίργζείί »ί»ιΐε·ανομιν=υ; τ* Ιερ* 1»;, ί,τι 'ρ<3. %3·.ι^. "Ας έ»β-«' »«5τ»τ:ς ψυχάς ή <λ*·ς. Άς μή νά Λ^»:·.η>« τίς «;ΐ4*ρ*ς »·ί *« ψ»/Α»» ΐ^ ^
  >ι »«·:>ίβ/τ («ε:·:-,; μαίτηττς κΐί μ»*τ,'ρ α ο/«λι»'{ν (ραν,ν,
  χ»»ιά"< ιττο ή ϊ«»3'«*·ϋ». Τε/»; ν» ψϊ' ί ο 40»ι»Ις ΰμ»:ς. .*) Μετ» τ^,< ί» τώ 1«.«»ιϊ«.·:τ,μν τ«">»τγ,» τ»^ιη» ί» ι»ϊ»ι
  «:ι6·»ΐι» :ί μΐ'ίτ,ιιι ι» ΐω,ιιτι «ίς την «»/λι,ϊί·» Γ»ϊ π;ΐ3Τβ-
  0' Μ·')' ό "ϊ !ι«>.^%*»· » Ι»
  (ι; '.'.ίί «ν Λ-
  κϊίιή»:»·:» :,-.ι
  είς ι»; -?-»·-
  » 2! χΐ;ϊιβ:
  5-ά τ?:—κου—ς
  ίουλείας 5«ν»ϋ, ίΰ ή
  τή;
  (21
  ίουλείας 5«ν»ϋ, ίΰ ή κλη?ο*:μκή ρ1 Ρ
  ς βκβμη, β μίν.ς χαί ·>η*ιν:ς ί?ίμ:ς. δ τής
  λ^ είς τβ Πάτ·ια. ϊι' β» « Ιΐμί«ί--
  ί) 'ΙΗ::; Ιι» τι'ιΐτΐ: *κχ».γ,·«)·.ιχ6· μ*ηΗ>·»^»β» ΐ ιιΑ«:ή
  -:ι;·.;ρ·.·;«·!ϊΐ ίν -ώ :·/.:>-ι'ω, ί>%» ϊ^';<:ιι *« '.: ·::»«ίς τύ* Μ ί ί 4»τί^ι#α:» ώς βκρ;·ταϊ τής " τ,μϊς 🙂 Τι. II·»:: »' ί ρ ή» ΙΙίτ- ϊ· -
  Ρ"—-*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  συντόμου των κατά την τελετήν καί ό?ομαστ!'>«3 %^^:xλό^(ο^ των
  εΐβενεγκόντων μαθτ,τών.
  Πίκοίθαμεν ότι οί λ» τουργα τής ΐκπαιδίίσεως ένν5θΰσι την
  εθνικήν σημασίαν τής σ^μνής τελετάς, θά συντελε'σαισι δέ δια
  τής ένθουσΐώδους αυτών δραστηριότητος νά χ*τ«νςηθίη κ«ί Ιπο
  των μικρών αυτών μαδητών, οίτινες αποτελούσι την ϊ^ϊίίία τού
  μέλλοντος, τό θίμέλιον τοΰ ελληνικόν Μεγαλείον Κ-ι *Χ'2
  την ευκαιρίαν ταύτην θά έμπνεύσωσιν είς τάς άπαλάς τής νε-
  δτητος ψυχάς τό ύπερήφ«νον φρόνημβ τής Φυλής, την αυτοθυ¬
  σίαν 4ΐΓ,έρ των έθνικών ίίεωϊών, την ιΐίστΐν ίτι ο "Ελλην ίέν
  Ιζησ·, ϊέν ζή μόνον υπέρ έαυτ;3, ώς οί δ1.εί» ίτα-ρίϊϊ'; ϊκφολα
  κοσμίπβλίτβΊ, άλλά πρό πάντων χάριν τής Μεγάλη; πιτέ τ.αί
  πάλιν διά τής άίκνου χαί «<ρ<ι>ϊ!ο»μ?νης εργασίας καί αύταπαρ-
  νήσεως των τέκνω,ν ί.ύϊής Μεγάλας μ.λλεύσης νά γίν$ Πα¬
  τρίδος.
  Έν Χανίίΐς 15 ΜίίΌυ 1912
  "Ο Διοκών *Ειτίτρ»ΐΐος τής Πά; ζ!ας
  Γ. ΓΑΛΑΝΠ2
  ίκδρομών είναι όοθόν, νά αφένται κ*τά την ίιεξχγω,τ,ν___
  οί μ*θητζί χ*ί έλάχ'ϊϊ^ν χρόνον δ«υ 1—οπτβίας; Έϊν ϊιφαιΛ
  επίβλεψις ήσΛίΤτο, 8έν θά έ^ηνοΐμεν δΐΛ τό ΐν 'Δλ.χϋκ;*
  άτΰχημα, τό οποίον ίατέριιαε πτωχήν οικογένειαν ττ,ν
  μέλλοντος προστάτου.
  "Οθεν έν ΐίλήοει Ιπιγνώίε! >οί τ-^ς σημασίας ύτό ίι
  ■'-; τ;·ι*:υτικήν εττοψι>ι των (κδρο,ιων, αλλα καί των
  (ΐο Ιχουσιν οργαν^^.-, ι^ιΛυ.^ς *'■ ι :Γ;υ: ,—.. «
  ΑζΙ καθ' 8λοο πάν;ες οί λειτουργςί τούτων «ξιβί·|
  Άρ.Ο. Ηρωτ. 1333
  » Διε/.π. 776
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙ ΥΟΤΝΙίΣ ΤΗΙ Π41ΔΕΙΑΙ
  ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ
  ΙΙοός Γθύςλειτοι/ργούς τής Δημοσίας Έκπαιδειίοΐως
  Πανταχοΰ τοΰ πεπολίτισμε'νίυ καί έν εΰνομία ζώντος χόσμβυ
  ϊχ$ι αναγνωρισθή ώς ά>άγχη πλέον άπίραίτητίς νά μή π»ρ!ο-
  ριζηται ή ίιδασκαλία μεταξυ Τϊσΐάρων νε/^ών τοίχων χαΐ βντός
  πνιγ/ϊρδς κ*ΐ μεμο1 υσμί'νης αιθούσης ναραδέσεως. Διά τουτο
  ΐν πάο-β ίκΛαιίεϋτικτ] νϊμΐβεοίοι άναγράφονται ν.Α ιπιδάλλονΐαι
  σχολιχίί ιτερίπατοΐ καί μαβητικΐί έκδρβμαί κ&ν.νιζόμεναι ίιά Δα-
  ταγμάτων καί ίγκυκλίων.
  Εάν δέ έν άλλαις χώρκις, έν «Γς δι" εΰνοικάς Λ3ληικάς συν¬
  θήκας «κμάζει ή Πα^εία, τα ίέ διδί/.τήρια Ιχουσιν άπ?6ί) οΰτά -
  χρημα μέγβρα είς λόγον χαθ*ριάτητος καί όγιείνών ο'ρων, έν άλ-
  λαΐί, λέγομεν, χώραις *ί έχ.δρομα! κ«ί οί περίπατοι είναι λίαν
  συχνοί, άπαξ τουλάχιστον καθ* έδϊβμάδα γινόμενοι, ήμιρήοιοι
  δέ ή Λολυήμεροι προκεΐμένου περί μα^ητώ^ άνωτε'ρω^ έκπαι-
  ϊευτηρίων, Ιν ήμΓν^ άνάγκη «ίναι νά γίνωνται όσω τό δυνατόν
  συχνότερα ίιά την άτέλε.αν καί τό άνθυγιεινόν τοΰ πλείστου ιών
  σχ°λικών ημών κτίρίων.
  Οΰϊεΐς Οά δυνηθή νά αρνηθή την χρησιμόχητα καί υπο ΰγίεινήν
  καί υπό διδακτικήν Ιπςψ.ν των τοιούτων βκίρομφν κιί περιπάτω»
  των έκπ«ιδ*υτ>;ρίΐι»ν.
  « Ο άήρ, -ίό φώς, ή ζα,ή των σχιλϊίων σβί, λβγίί ώραία ίγ"
  κ6χλιος τοδ Σεβ. 'Υπουργείου τής Δημ. Έχ,παιϊεύσεως, 3έν
  είναι αί /-ίςβις, άλλά τα «λτβινχ πράγματα, ό προγμ<ϊτι" κές ίήλα ίη διός καί ή ζωντανή φύσις. Ή γνώσις των πραγμά" των διά των κενών λέξεων γ»ννα πνευματικόν σκόίος καί βου" λητικήν «ϊφυξι'αν...........μόνον ί' ή κατάκτησις των πραγ" ά6 ^^ ^ ^ — ■ Γ/ * ^ ^^ ^^ .^-»ι·_ -- — --^ ..__ ^ ^. _. . . _^ν_ μέν ααρ' ύλών μίχρι τοΰ προδλεπΐμένί^ έν τώ νομώ όρι~ι- κι3 διά ?ιατάγμ«Γ3; κ^νο·,ι;μ ~ί τώ/ έχίρ:ι.ών ίά έξ^ς: Είϊ οΰϊίνα τώ; διδ^σΑΟντων έν πολυταξιΌις σχολείίΐς «ι- τρίΛβτβ! νά οδηγήση είς πϊρίζατον μόνος τάξιν τινά άνΐυ κρβ- σ^νενν2ήσε'^ς χαί «3είας τού πρίϊστβμίνο^,παντοτε δέ ~ι λουθίΰνιτφς κβί ίϊυιέρου Σιδαβκάλου κ*ι τοΰ παιδευιηρίου, εάν ϊχ^ τοιοθτον. Εάν ή ίκϊρομή είναι ήμερηοία όφείλεΐ ό όδηιώ^ ταίτψ μόϊΐος ηδιά το3 συνοίε.ΐνιο; σΐίναίίλφοι» νά «βρ8κο).οι6ή μιϊ τό^ χρβνον τ/)'ς ίναπαύσίως ή1 τ'<0 γευμί.τος ϊι'βγρΰίΐνί» ίΐ'ψ μβτος καί ίιηνεχώς τςύς μαθητάς πρόϊ τρόΐτ,ιΐ/ΐν κο.ντός άιάοι ■ξ δυστυχήμϊτος. Αί έ/.ϊρομαί ώ; πρό; την ϊ ά,,κεΐΓ,ν καί τάς άηοστάσεΐς νβ κανονιζωνται άνα^ί,γως τής ήλικίίΐς των μιθητών, Γνα μή μιχρο μαθηταί κατχπονΰντβιι ϊια μακράς πορείας, ότε καί τί ίιίί' κτιχόν άποτελεβμα τής έ»ιδρ9μή"ς είνί «ντίθετον τεΰ 7ρεο?ο- Παραγγέλλοντες τάκωτίρυ) εΰίλπίστοΰμεν δ'ΐ! χλήρως 6ί' λετε συμμορίωδή ίν ίώ !Λίλ*.;νπ πρός ταυτα, έν τίϊί νονιι δ' ϋ,Λα; ζήλφ 3ί?^ί-ε ό'λοίς άροσιωθή" ίΐς τό ποι υμών =νγον άκέρ ΐ^; ϊμτΐίπυτευΐΛΐνη; είς τάς ^ρίνπδ.ς ιι δίΛαιοϋννδς τάς ί'φ' υμών στηριχθείσας ελπίδας ιδίς. Έν Χανίοις ντ3 15 Μβθυ 1912 Ό Διοιχών Έχίτροπος τή<; Παιδία Γ. Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ μ ή ης ργ μάτων, ή κ*τορθουμ:νη διά τής άκ»ι6οϋ; τΐαρατ»;ρήσεως αυτών των 'βίων ζωογςνεϊτό πνεΰμκ καί δημιουργεΐ άνθρώπους των Ιρ- γων, ά.θ;ώποι;ς οελοντας κίί δαν«μέν»υς νά έργασθώσίν. « Αλλα ή ζωή δέν δύναται νά εισέλθη «φ' ^αι^τής είς τα σχο- Ώστε κατανοιϊτί', ό'τι άνίγκαίί! είνε ςί περίτατθ! καί α* έκδρομαί, ϊι'ών ο μαδ^τής «,-ικϋνωνών πρός ττ,ν φύΐιν λβμβά- νει τα αίΐίραίτητα πρός κ2τανόησ.ν των ίίϊΐσκομένων ΐ^ϊϊιχ καί μάλΐστ* ύχο ιστορικήν, γεωγραφ'φ, καί ψ^ιττ,ν ί«ιψ!ν, διότι μανθάνει την πατρίδ* αΐτοϋ ύ«ο πάσας τάς έπόψίΐς χαί ένΐσχυ»! την πρός ταύτην σιοργ^ν κιί άφίίΐωίΐν, άνεςαρτήτας τής αν*ψ.ιχγ"]ς καί ·ΐ»!ς «ωμΐίΐκή; τ:νώσίως, ικ των πρώ"ων καί τούτων συντελεστών πρός έ~:7·;χίαν τ:ί3 προορισμοί των σχολείων. 'Δλλ'άφ'οΰ τειοΰτος χυρί^ς εΓναί ό σχοπός των σχολικών Έκ το£? Έθνικοϋ