91994

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΙ« ΕΑΑΑΔΟ1.
  ΠΑΡαΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΊΕΩ1
  Κ Ν ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥλΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις η| 19 Μαίου 1912 — Αριθ. 25
  Αριθ. Δια,τάγμ. 3
  ΓΕ--ΡΓΙΟΣ
  ΕΛΑΗΝΩιΝ
  ΒΑΣΙλΕΓΣ Τ_ιΝ
  Έχοντες ΰ—* όψει τόάπό 2^Μαίου 1912 ΊΓηφισμα τής Έπα-
  ναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, το υπο χρονολογίαν ^δ1
  Μαίου 1912 τηλεγρβφημα τοΰ Σεβασμιώτατον Μητροκολιτου
  Κρήτης, Ιΐροείρου τής Ιερας Επαρχιακάς Συνοδου εν Κρητ^
  και ι6 άρθρον 7 τού ύπ' αριθ. 276 Νομου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έγκρίνομεν την υπο τής Ίερας Έπαρχιακής Σ^όοου Κρή¬
  της γενομένην αποίεκτήν παραίτησιν τβύ β*οφιΛεατατου Επι-
  σκοπου πρώην Κ.οωνιας.
  Έκφραί,ομε» αύτω την πλήρ$ ημών Εύαρέσκειαν διά τ»ς πο¬
  λυτίμους και ί<Μ«.»-ς υπηρεσίας άς παρέσχιν τη Εκκλησις και τή Ιΐατρίίι είς περιστβσεις και δοκιμασιας ίξαιρετικώς ουσχε- ρεΤς καί κρισίμους. Έν Χανίοις τί 19 Μαίου 1912. Έν ονόματι τού Βασιλέως Ή Έπαναατατικη Διοικιιτικιι 1 Γ. Είς τόν Δΐοικοΰντα την Παιδείαν Έπι:ροπΐν άνατίθεται ή ϊημοαίιυΐις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγματος. Έν Χα,ίοις ττ] 18 Μαίου 1912 Έν Ονόματι τού Βασιλέως Ή Επαναστατικίι Διοικητικη Έπιτοοπίι Γ. ΙΆΛΑΝ11Σ Ε. Ξ11ΡΑΣ Κ. ΜΙ11ΡΑΚ1Σ Ρ. ΜΙΆΩΝΟΓΙΛ.ΝΝΗΣ ρ δημότας ασφαλειαν Δια τού ύπ' αριθ. 31 τής 9 ιΜ^ιου 1^12 Λιαΐαγμαΐ-ς ιής Έπαναστατικής Διοικητικής «τ»ΐταλη είς άί«ιαν άνευ αποίοχών χ-ή αΐτησ·ι τού ο XωρΟ9^Λας Λεφακ.ις 'Δνορέας, Μ111ΡΑΚΗΣ Αριθ. Διατάγ. 49 _ γεώργιος: α' ,_^__ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Έχοντες ύπ' 2ψιν τό άπό 2 Μαίοι» 1912 ψήφισματής νβστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τό άρθρον 138 τού ύκ' αριθ. 485 νόμου, τό έδ. στ'. τοθ δ'. άρθρου των μεταδατικών ίιατάξεων τού αυτού" Νομου, καί την υι' αριθ. :—'/ι~ τής 11 ; Μαίου 1912 χράτασιν τού Γ*ν. Έπιθιωρητοΰ της Ιΐαιοειας, ' ιΐροτάσει τοθ Διοικοΰντος την Παιδείαν '&πιτροπου, | Άπο^αΛίζομβν καί διατάο"<ίοα«ν | Διορίζομεν τον Νικ. Τσιριλάκην προί. διδ)λον Α'. διδ)λ«ν 4ν τώ ϊημοτ. σχολείφ Πεύκων Σητείας επί μην. μισυψ δρ. 50 άντί τοθ Χρ. Φραγκοόλη γ . προσ. διί)λου μετατιθΐμένου ώς τρίτου διά τί άνεπαρκές τού προσωπικού είς τό Ανώτερον Τουρλωτής. ένεκα οίκονομικών τού χρ 2γ ΔΓ ομοιου Διαςαγματος οπ' α,,ιθ. 32 τής 9 Μ^ί^υ 1912, «ετράπη εις τον Ενωμοτάρχην Κ><ρ μακιν "εμμανουήλ να συνά¬ ψη γαμον μετα τής «λ Δαριδιανών Αγιβυ ϋ^σιλβιβυ ίίΐπ^ινιίος Κ/.ένης Ιωαν. Βιζυριανακη. Δι' όμίΐου Διατβγμιατίς ύπ' αριθ. 3>^ τ«]ς 17 λΙαιου 1912
  τής Έΐιανασταΐικής ΔιβΐΑητικής Επιτρ3π<ίς ϋπο6ι6ίζετα( οπε- ζος ύπενωμοταρχης Ρλίντουσακης Ιωάννης 246$ είς άιΐλοΰν χωροφυλαιΐα διότι παρα τας διαταςίΐς τοΰ αρθρου 91 § 323 το3 περί Πιιθαρχιας Κβνονισμοϋ τής Χωρϊφ,ιλαΛϊΙ;, σ^^ψ£ άνευ αδείας. Δι' ομοιου Διατάγματος ύπ' αριθ. 3α έ. Ι. τή; 'ϋίπαναστατικής Έπιτροπής, διωρίσθη είς τό έκτακτον προσω¬ πικόν των Δημοσίων Εργων ο Ιωάννης Ριαννοπουλος συμφω¬ νως τοίς όροις τοίς αναφερομίνοις έν τώ «πό 16 Μαίου 1ϋΐ2 σκναφθίντος συμφωνητΐλβΰ μεταξΰ αύτβθ καί ημών. Έν Χανίοις τ^ 17 Μαίου 1912 Ό Επί τή{ Δημοσίας Άσφζλβίας χαΐ τώ» Δημοσίω* "Ει<ω< Διοιχών Έπιτροπος Γ. ΙΆΛΑΝΗΙί Έκ τού 'ΙΚθνικού Τυπογραφείου
  Γ
  ι/ι