91997

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1912

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Εν Χ&ν,οι; (τί 24 Μαίου 1912 —ΑΡΙΘ. 26
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΧΡΗΣΙΣ 1910
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ϊ—ν *ρο " .»λογι*6ίντων, βεβαιωθεντων, είσττραχθε'ντων καί είσπραξίμων έσόβων
  τηςχρή-ωί 1910, έν συγκρ'.σει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909
  καί των ττροϋπολογιτθέντων και πραγματοποιηθε'ντων έξοδων τής
  1910κατά τόν ^ήνα Αύτουστον 1911·
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ"
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Προσωρινή κατάστασις τώ* δημοβίων έοόοΊον
  χρήσεως τού έτους 19Ο9 άπό 1 Σεπτβμ.-
  2Ζροϋπολο-
  γισμον
  8-
  Α'
  Β'
  Δ'
  Ε'
  ΣΤ'
  ι
  ΠροβοΊορισμός των έσόδων
  Προϋπολο-
  δισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Άπά 1 2ε
  πτεμβρίου
  1910 έως τέ
  λους Ιουλίου
  1911
  Α'. ΦΟΡΟΙ
  Ά(ΐΕ<ίο» φ ό ρ ο τ α') Βεβαρυμένοι καί είσηραττύμενοι είς τα δημοσία Ταμεΐα Φόρος επί των σνγκομιζομένων δημητριακών προϊόντων............... » > » όπωρικών καί λαχανικών.............................
  » » » έπιτηδενμάτων......................................
  » » « » (έσοδον έξ ένσήμων φόρον επιτηδεύματος).
  • » » οίκοδομών..........................................
  β') Βεβαιονμενοι «αί είσπραττόμενοι είς τα ΤελωνεΓα
  Φόρος επί τοΰ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών...........................................
  ελαίου καί των έλαιων....................................................
  σάπωνος, των έλαιοπνρήνων καϊ τοΰ πυρηνελαίου.............................
  οίνου...............................................................ς....
  των οίνοπνενμάτων, τής ύποστάθμης τοϋ οίνου, τοΰ πετμεζίου καί τοΰ οξου.....
  έσπεριδοειδών καρπών καί των έξ αυτών παραγομένων ποτών.................
  κουκουλίων καί τής μετάςης....,..........................................
  μέλιτος, μελοπηττών καί τοθ κηροΰ...................................
  των βαλανίδων καί βαλανιδοκονπών.......................................
  τής σταφίδος..........................................................
  των άμυγδάλων.............................................................
  των χαρουπίων......................................................... ....
  τοϋ λαδάνον, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφΰλλων, ψασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
  σπόρου καί γλυκορρίζης...................................................
  των μαλλίων καί των κατειργασμένων καϊ μή δερματων.........................
  των διαφόρων δλλων φυσικών προίόντων.......................................
  "Αμμεσοι φόροι επί τής καταναλώσεως
  Τελωνειαχός δασμός είσαγωγης είδών ύποκειμένων είς φορολογίαν.............................
  » » έξαγωγής............................................................
  » » επί τοϋ είσαγομένου οίνοΐτνεΰματος.....................................
  » » » » » καπνοϋ............................................
  » » » » » τουμπεκίου.........................................
  Πρόσθετος φόρος επί τοΰ άλατος..........................................................
  Φόρος επί τοϋ καταναλισκομένου καπνοΰ, είσπραττόμενος.διά των Καπνοκοπτηρίων..............
  Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Τέλη χά—οσήμον
  Άντίτιμον πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοϋ.......,.........................................,.
  » » διατετιμημένου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραφείων
  Αντίγραφον πωλουμενου χαρτοσήμου των έκπαιόβιιτικών τελών...............................
  Τέλη δικαστικά καταβαλλόμενα παρά τής γραμματεϋσι των δικαστηρίων........................
  Τέλη καταβαλλόμενα υπό των ^υμβολαιυγραφων
  Ύ)λ
  » επί των μερισματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης...................................
  Τέλη Ταχνδρομικ
  Άντίτιμον κοίνον καΐ έναρίθμου γραμιιατοσι'ψου καί έ.τιστολ. δελταρίων καί ένσήμτον απαντήσεως.
  Τέλη έσωτερικών καί εξωτερικών Ταχυδρομικών 'Κπιταγών....................................
  Μίσθωμβ γραμματοθνρίδων τού έν Ηρακλείω Ταχυδρομικοΰ Γραφείον.........................
  Τέλη τηλεγραφικαί
  Τέλη καταληκτικών Τηλεγραφημάτων.....................
  » διαβατικών » ......................
  » εσωτερικών » τοϋ Δημοσίου τηλέγραφον.
  » εξωτερικών » τοΰ » >
  Τέλη καθ-νστερήσιω;
  Τόκοι ύπερημερίας έ-τϊ των έκ,τροθέσμως έκτιναμενιον Δηιιοσίων Έσόδων
  Πρόσθετα τέλη επί των έκπροΰέσμωί έχτινομένων δΐ)μοοίων έσόδων..
  450000
  100000
  75000
  25000
  180000
  830000
  15000
  7υοοω
  1800001
  400001
  ιοοοο'
  69000
  20000
  6000
  120Ό0
  14000ο:
  30000
  140000
  4000
  70000
  1000
  2867000 —
  1300000
  120000
  13000
  300000
  40000
  115000
  310000
  2198000 —
  325000
  70000
  45000
  100000
  8000
  3000
  453000 —
  210000
  22500
  500
  233000
  30000
  10000
  4000
  1000
  45000 —
  13000
  1408|
  144081-
  378750
  98563
  67695 35
  12783 50
  175746 88
  733538 73
  11758 5°
  776807 'ϋ
  179867 4°
  72725*
  11897 *
  97637 *>
  5010
  11103ό°
  135469™
  416-26
  171776^
  3237 ™
  56359*
  2027 30
  30
  1415262
  108999
  30861
  284727
  34097
  1062εκ-
  268836|40
  2249038ι73
  194145 90
  7389 50
  480481ο
  3799883
  673-2097
  9016
  1487
  365407,59
  173"263,3ο
  261403
  204-261*
  6ΐουΛ
  5377
  73546£
  6-21^
  "7976^
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  χρή«&<»»5 τού έτους 191Ο έν συγκρίσει πρός τάς είσπραξις τής βρίου 191Ο 2ως τέλους Αύγούστου 19 !1 βαιωθέντα Έντός τοϋ μηνός Αύγούστου 1911 111005 520 512 1203 50, 11324050 1230 80 30976 10 19062,40 434910 990 80 6312 61 7782 90 3163 90 605 20 42794 90| 1740 90 7836 60 1488 70 1661 Έν όλφ Άπό 1 Σε- πτεμβρίου 1910εωςτέ-, |λους'Ιουλίου 1911 489755| 98563 68215]35! 13295 50 1769.50138 10 28060 2435171 113961 106 11875 901 5373 25653 2395 70| 9500 25849 30 10 19460806 846779123 12989 30 807783 80 198929 85 77074 30 12888 70! 103949 90 1639150 818020 11708 70 178264 20 43367 60 17961310 472640 56020,70 2307|90ί 152922319 120875 10 36234 90 31038010 36492 90 115755 10 294685ι50, 244364679! 1573215 117 50] 5156 50 3469|40. 785080 640 60 Εΐσπραχθέντα 6856,50 8029ό'δ2 22454|59 12783,50 7766δ| 19 Έντός τοϋ μηνός Αύγούστου 1911 11324645 8259 71 5315 30 512- 29617 79 200055,60 11758 50 776807,70 170867]45 72725 20 11897,90 97637 30 8608 601 5016 30 11103 50 135469 30 41626 70 171776 50 3237 56359 60 2027 30 70 178597515 1415262 10899920, 30861 284727 34097 10625510! 268836140 13 15(5981 25 1230 80 3097610 19062 40 4349 10 990 80 6312 60 7783 90 3163 90 605 20 42794 90 1710 90 7836 60 1488 70 1661 10 ___^8060 ~2&7257'85 113961 1187?ι Έν ίΐλω 120102 95! 27769 89 13295 50 107312 98 357036,85 12989 30 807783 80 198920 85 77074 30 128X8 70 103919 90 10301 50 8180 20 11708 70 17826-4 20 43367 60 179613 10 4726 10 58020 70 2307 90; 2073233 — 1529223 5373|3θ! 25653: 2305]70 9500 — 25849 10ι 19 120875 10 3623190 3103ε0 10! 36192 90 115755,10 294685'50 2249038 73 19*608'06 2413646 79 32966 961 209878105 7507 53204'θδ! 41468,22 75171 77' 9657 15 1487 70 194115'90 7389'50 4804815 37998 82 67.·!20 97 9016 55 1487 70 1573245 11750 5130 50 3169 40 7850 80 6+000 200878 05 7507 53204 65 «168-2-2 75171 Π 9657151 1487 70 ΐΕίοπράξιμα κατά τό τέ- λυς Αΰγού- στου 1911 ' ντίστοιχοι είσπραξις χαήσ. 1909 άπό 1 ϊί-,ιτ- 1909 Γοκ τε'- λυυς Λΰγού στου 1910. Διαφοραί κατα την χρήσιν 1910 Επί πλέον Επί έλαττον Προϋπολογισμόν 369652,05) 1Ο007 47| 40445 46 ------ 6963740 11379605 85978 58 22878 70 23820 75 3312529 6306 90 2576,95 4891,191 480742 381 279599 37, 8/962,73 489712 38 1481710 930960—! 24556230 32ΟΟ7|7Ο 8502 20 97774 30 117971— 0Λ4Γ) 90 7899 80 133752 30 26178 20 113929 50 4Ο72'3Ο 68311|90 867 90 "3016308107 45066 (Κ) 1386 50 6175 60 159450; 3808 00, 11511 00 17180,40 3Γ>«83|60
  10
  1440
  2-10408Ι13
  1250071 19
  12632214ο:
  11856 60;
  3338Γ)3 9)ΐ
  39984'4Ο
  121046,6ο1
  _30 4365^50
  218ίν300'69
  278252;
  24378!
  30
  10525 25
  10525125
  182810
  123176 20,
  «163245
  1032120
  1921«3|20
  5347 35
  23473 80
  319150
  529155
  9680 —
  302630 30 47284 20
  -1 219141.% -|- ι «ΚΒρθΙ
  -ι 1559 50 5947*50 -!-
  - 61118.-Ι)1 -1-! 8213 «5
  —Ι 4177005 — ι 311,43
  — 08Ο0.187Ι 7107*
  -1 7Γ»1'»ί»2ι 2038 13
  ο| __γ!γ|_
  398374 54 365107 59ι 32966 95 398:174 5
  _Ι_ 403857'4'» 1ΓΛ93 53 19576|48
  13663,4θ! 186926,75 173263 35
  2374 98! 28515 35 26140 37
  103—1 216,— 113—'
  13(563 Μ)
  2374 98
  103 Ι
  1869-26 751
  -28515 35,
  216—!
  192788 61
  2102 ' 02
  102 —
  1614138 215658,10 190516 72 161413δ 210658 10
  _Ι_ 5861861
  «991 43, —
  24 -Ι —Ι
  7010 131 5861 "μ5|
  -27421 91
  8600 03
  6063 51
  24^8 071
  6995 45
  2500 —
  685 61
  263 80
  2742191
  8600 03
  6063 54
  2488 07
  6995 45
  2500-
  685 01
  263 80
  20426!46
  6100 03
  5377;03
  222418
  1118 78
  225-
  1343 78
  18462 70 895015
  011158 21·^ 15
  31!»4ί1 2568 Μ
  15529 02
  8473 47
  846 97
  0320~44|
  ί ι
  -------13735 08
  526101
  I
  735 0 Ι
  ____ 840 97
  ΐ:{73508| " 816,97 5261161
  *
  α,
  1
  2
  3

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  10
  17
  18
  19
  Α'
  Σϊ'
  93Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Προνσιολο
  γισμον
  Ι
  Προσδιορεσμός των έσύδων
  Προνπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Β,.
  'Από 1 2ε-
  πτεμβρίου
  1910 ε"ως τέ-
  λους'Ιουλίου
  1911
  Ζ'
  Η'
  Θ'

  ΙΒ
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  Τέλη άγκνροβολΐας χα'ι ίρματος βέβαιον μενά καϊ ειαηρατχόμενα εν τοίς λιμεναρχείοις
  Τέλη άγκυροβολίας καί έρματος........................................................
  Τέλη καί δικαιώματα δικαστικα
  Ποινικά τέλη, Ιξοδα, πρόσΐιμα καί χρηματικαί ποιναΐ.............
  Ποινα'ι έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων........
  » έκ παραβάσεων τελωνειακόν καί έτέρων φορολογικών νόμων.
  Λοιπά δικαιώματα
  Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ......................................
  Διάφορα άποόβλεπτα δικαιώματα άνηκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
  Χρηματικά τιμήματα καί πρόστιμα, εϊσπραττό|ΐενα κατά τόν περί στρατολογίας της Πολιτοφυλακής
  Νόμον. . _ . .
  Δικαιώματα άναγνωρίσεως ' καί προστασίας έμπορικών σημάτων................................
  Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
  ΜονοπώΧια
  Άντίτιμον πίολουμένου άλατος άποδιδόμενον τχ) Συνενδιαφερομέντ) Αιευθΰνσει τοΰ Μονοπίθλίου
  τοϋ άλατος............................................................................
  Άντίτιμον πωληθίντος άλατος την δ'. τριμηνίαν τοΰ ετους 1909 άποίοτέον τη Συνενδιαφερομένη
  διευθίίνσει τοΰ μονοπωλίου τοΰ άλατος....................................................
  Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
  Πρόσοδοι ίημοσίων χαταστημάτων
  "Εσοδον τοΰ Τυπογραφείου της Πολιτείας έξ εκποιησεως διαφόρων νόμων καί καταχωρήσεων έν τή
  'Επισήμφ "Εφημερίδι ίδκοτικών εγγράφων.................................................
  "Εσοδων έκ συνδρομών τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημίνων πρακτικών τής
  Βουλής
  Δικαιώματα ύπερημερίας έμπορευμάτων.
  Πρόσοδοι δημοσίαν νομημάτοον
  Δικακόματα επί των έκ δημόσιον λατομείων καί όρυχείων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
  πετρών καί επί τοΰ έξορυσσομένου γΰψου...................................................
  "Εσοδον έκ τής μισίΚόσεως θαλασσίων λουτρών...............................................
  » » » » τοϋ φόρου ϊχθυαλιείας..............................................
  Δικαιώματα επί τής σπογγαλιείας εΐσπραττόμενα έν τοίς τελωνείοις..............................
  Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης...................
  Πρόσοδοι μεταλλείων....................................................................
  Τίμη μα έκποιήσεως δενδρυλλίων...........................................................
  "Εσοδον εχ τής εκμισθώσεως αΐγιαλών, Ιχθιοτρόφων ποταμών, λιμνών ή ίχθυοτρόφων ύδότων...
  Πρόσοδοι δημοσίαν κτημάτων
  "Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου.
  "Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων καί νησίδων τοΰ Δημοσίου..
  Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Έκποιήσεις ακινήτου καϊ κινητής περιουσίας τοΰ Δημόσιον
  Τίμημα έκποιουμένων άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..............................
  Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοΰ κλπ. μέχρι τέλους Δ)γρίου 1910.
  2Τ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
  ΆποΧήψεις έκ των έξόδων τοϋ προϋπολογισμόν
  "Εξοδα πολιτικών δικών καί τέλη των σχετικών άποφάσεων έπιδικαζόμενα τώ Δημοσίφ............
  "Εσοδα βουλειηικων έκλογών, ύ.ιό των ύποψηφίων Βαυλευτών καταβαλλόμενα................
  Τίμημα έκλογικών καταλόγο>ν.....................................................
  Κρατήσεις^ λόγιρ άπουσίας έκ των μισθών των δημόσιον λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστιμα'έπιβα'λ-
  λόμενα υπό των προισταμένων των &πηρεσιών..................................
  Κρατησεις έκ των μισθόν των Δηιιοσίων λειτουργίαν πρός )0|0 υπέρ τής Παιδείας....'.'.'.'.'.'..'.'..'..'.
  Κρατήσεως έκ των μισθόν των δημοσίιον λειτουργών πρός 2°|0διά την πληρωμήν των βοηθηματω'ν.."
  Είσφοραί των δήμον ύ.τέρ τής Παιόείας ...................................
  Τα υπό των Μοναστηρ. Τα; είωνάποδιδό|ΐενα, έναντι των δαπανωμένων δι' έπίδομα πρό'ς'τά' ΊΊατοι-
  αρχεϊα καί έπιδόματα Έπισκόπων.....................................
  Είς μεταφοράν.
  10000
  5000
  ΙδΟΟ
  35001
  10000
  1000
  2000
  49500
  500
  53000 —
  180000
  33997
  213997
  300
  12700
  10000
  3000
  1000
  50000
  100
  2000
  900
  6001
  736608
  1247935
  6284 60
  2217 05
  791
  14033
  65297
  300
  40422 3Ϊ
  15228580
  152285'80
  27030
  12136-
  970985
  "2211015
  57600
  10000
  5000
  15000 —
  1000
  300
  1300
  1000
  100
  4500
  27000 —
  75000 —
  20000 —
  52000 —
  1796ω
  272740
  90875
  5076350
  148 «Ο
  91610
  61550
  5607945
  830555
  9801130
  18105,85
  544 91
  "54491
  647<» 10 108- 4723* 2^277 ^ 70751» 7 ______ι, 46000^: 150338 1338 7ο ■
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  β α ιωθέν τ α_____
  Έντός τού
  ιηνόςΑΰγοΰ-
  στου 1911
  Έν «Ιω
  Άπό 1 Σε-
  πτεμβριου
  1910 εως τε-
  λους "Ιου¬
  λίου 1911
  Ε/σ πραχθέντα
  Έντός τοΰ
  μηνός|Αύγ ,ϋ
  στου 1911
  Έν 8λψ
  Εϊσπράξιμα
  κατά τό τέ-
  λος Αύγού-
  στουΐθΐΐ"
  668 63
  30
  8034 71
  56415 13043 50
  — 6314 60
  132 30 2349135
  726>45 21707145
  6150
  174 70
  853 15
  14207 70
  132260 6662030
  -— 30θΙ—
  1558 80 8198115
  40*99 44 192785 44
  19278544
  31
  50
  40 —
  620!40
  69190
  152 60
  152 60
  301
  80
  12176,—
  10330'25
  2280805
  908 75
  507(53 50
  148 20
  91610
  61550
  8305 55
  9800 30
  1810585
  — 544 91
  —' 544 91
  — 647010
  23 80
  303 651
  2333 43
  89701
  131*30
  5026 85
  24611
  79730
  -----Ι!— 46000
  116318
  16197064
  736408
  213610
  416 60
  208525
  4637|θ5
  791
  14033
  65
  43242,70
  3(Χ)Ι—
  58367[35
  152285 80
  15228580
  27030
  12136 —
  9709|85
  22ΪΪ6Ϊ5
  2727 40
  31615
  39444 54
  14820
  91610
  43552 39
  5030 95
  2371 45
  χ
  είσπράξεις
  χρήσ. 1909
  άπό 1 Σεπτ.
  1909 έως τέ-
  λους Αυγου¬
  στον 1910
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  Επί πλέον
  66863
  566 90
  30
  167 30
  765· 20
  6150,
  174 70!
  8032 71
  2703 —
  446 60
  540215
  853 15
  14207,70
  1322 60 44565 30
  —'—' 300
  Τ992615
  155880
  4049964
  40199 64
  31
  50
  40-
  620 40
  691 [90
  152 60
  4849 04
  5001
  19278544
  19278544
  301
  12176
  _1Ο:(3Ο!25
  22808105
  80
  316
  44293
  148
  916
  64
  48554 03
  91150
  875 Ιδ'
  5942 45
  324(5 60'
  — 8143'53
  1034050 3681
  5868
  — 110450
  96 80 1472 40
  95
  16305[30 6258185
  22055
  87810
  101585
  6093450
  30θΙ—
  63128 45
  — 168163 62
  — 168163 62
  — 221 50
  12048
  9353 70
  -- 2162.5 20
  592 60
  6469 92
  615 50
  2750 50
  602 55
  43344 40
  15
  1010 50
  767802 4772295
  2363 10
  6553 70
  854170
  3572 05
  7402,40| 1786 65, 918905
  544 91
  544 91
  717 01
  108
  4057
  22277
  70759 77
  10 —
  544 91
  9793016
  3150
  23 80,
  234 65
  2333 43
  897ΐ!θ1
  544|91
  1159439
  748 51
  13180
  4292 35
  2461111
  79730ι 78
  10 —
  8916 80 12113 75
  181 —
  2925 52
  4239 20
  5721
  — 7345,72
  59
  513140
  — 34625
  109594 55,
  73150 3903 60
  ____25719 83
  ------70075 78
  45990-
  52446,99 106576'86
  78015
  11082
  978 95
  657 90
  13191
  2495
  85 —
  — 16369 20
  1319185 16394 15
  24621
  2462182
  80 30
  128
  Ίι84|85
  12950
  94918
  133 20
  121ΐ|88
  286 40
  94 40
  380180
  2599 25
  325'45
  2924 70
  181
  2380 61
  4239 20
  - 6800181
  217,11
  —Ι— 214 45
  388 75
  3655
  — 1108
  427086 1323
  72
  17
  3
  4
  6
  6
  7
  8
  Η'
  θ'
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  Γ
  «8*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  ΙΕ'
  ΐς"
  Προσδιοριαμός των έβόδων
  Προϋπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  1910
  1
  μ
  1910
  λους ου!
  λίου 191(1
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  Έχ μεταφοράς.
  3
  4

  Έπιστροφαΐ χρημάτων,λόγφ τάξεως γινομέναι, πρός τακΐοποίησιν χρηματικών ένταλμάτων........
  Παράβολα ύποψηφίων δημάρχων καί δημοτικήν συμβοΰλοιν ...................................
  Άπολήψεις των είς ύποστροφίας υπό τοΰ Δημοσίου καταβληθέντων .............................
  Άπολήψεις των λόγω ίματισμοϋ κλπ. όφειλομένων υπό στρατιωτών.............................
  Άπολήψεις τόκου επί τοΰ είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοϋ 236 νό-
  μου, δανείου έκ δραχ. 42,494..............................................................
  Άπολήψεις άντιτίμου λυΐάσματος Γκουάνω..................................................
  Άπολήψεις » κινίνης τοϋ Δημοσίου..................................................
  > τΑκων καταβληθένΐων δι* υπηρεσίαν τοΰ είς πληρωμάς άποζημιώσεων χρησιμοποιη-
  θένιος δανείου Ι,ΟΟΟ,ΟΟΟ Δοαχιιών.......................................................
  Άπολήψεις των δυνάμει τοϋ 265 νόμου προκατβλ. τφ ταχυδρομικ» ταμιεντηρίφ.................
  "Έξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπό των πληρεξουσίων καταβαλλόμενα......................
  Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
  Δίάψορα Βοοδα της τρεχούσης καϊ των παρελ&ονσών χ
  Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα...............................................................
  Λογιστικα προσκόμματα καταλογιζόμενα υπό τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου είς βάρος δημόσιον ύπολό-
  γων διαχειριστάς.......................................................................-
  Έλλείμματα διαχειρίσεων δημοσίων ύπολόγων................................................
  Εΐσπράξεις καθυστερούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων..................................
  » » » » » "ΪΑ. "» υπό τοΰ Δήμον Ηρακλείου διά συμψη-
  φισμοϋ τοϋ τμήματος| των άπαλΡοτ^ιωθέντων οΐκημάτων αΰτοΰ παρά τό Ταμείον Ηρακλείου___
  Σύνολον............
  179600
  5000
  900!
  5001
  1675
  3825
  8000
  20000
  50000
  270000
  1000
  500
  500
  170000
  46992
  218992
  15033875
  235006
  1755 —
  5277,57
  62485
  551635
  1222175
  500
  178587 ίί
  53220!
  17897622
  46992^-
  184207680
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  /> α ι ω θ έ ν τ α
  Έντός τού
  μηνός Αίι-
  γουστου
  1911
  Έν οΤΙω
  1163189 16197064
  25843 50
  102 07
  40-
  226405
  50000
  8988ΐ|Β1
  1083
  15
  3247 90
  523105
  2819355
  1755
  5379 64
  624 82
  555635
  1448880
  50000
  500
  268468|80
  730524
  1793010
  46992
  1847307
  11
  35
  Είοπραχ&ίντα
  Άπό 1 Σε¬
  πτέμβριον
  1910 εωςτέ-
  λονς "Ιου¬
  λίου 1911
  97930
  16
  159505
  1755
  1268 27
  624 82
  5516 35
  12224 75
  500
  121414 40
  281855
  114439
  46992
  164249 65
  10
  Έντός τοΰ
  μ ηνός Αύ-
  γούστου
  1911
  11594 39
  2584350
  200 75
  40
  2264 05
  50000
  89942 69
  943
  15
  15140 58
  16083 73
  Έν 8λφ
  109524 55
  27438 55
  1755|—
  146902
  624 82
  5556 35
  14488 80
  50000
  500
  211357 09
  3761
  70
  129579 68
  469921-
  180333 38
  Είσπράξιμα
  κατά το τέ-
  λος Αύγοϋ-
  εου 1911
  ιΆντίστοιχοι
  Ιείσπράξεις
  χρήσ. 1909
  άπο 1 Σεπτ.
  1909 εως τέ-
  λους Αϋγοΰ
  στου 1910
  5244609
  755
  3910 62
  57111
  3543 51
  1663430 43
  1666973 97
  71
  106576 86
  2279[θ6
  1131
  54759
  20377
  500
  10840
  Ι96464|ΐ6
  1493 05
  184254 28
  185747
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  Επί πλέον
  427086
  25159 49
  1755
  337 76
  624 82
  50000 —
  82-147 93
  2268 65
  4(5992
  49260 65
  Επί
  έλαττον
  1323
  17
  49203 42
  5888 41
  108Μ
  67255-
  54674 60
  54674 60
  Προϋπολογισμόν
  5
  αι
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  3
  4

  ΙΕ'
  ρ'ε^ε——·
  ι -;
  ί. *'*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΑΚΕΦΑ-
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Κεφάλαιον
  Α
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'.
  Ζ'.
  Η'.
  θ'.
  Ι'.
  ΙΑ'.
  ΙΒ.'
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  τχτ
  Όνομασίαι κεφαλαίων τού Προϋπολογισμοΰ των έσόΠων
  Προθπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  ΐνιΐθ
  Β..
  Άπ<>
  μβρίου
  1910 ^'.οςτέ-
  λους Ιουλίου
  1911
  Α'.Φ ό ρ ο ι
  Άμε·οιφόροι........................................................................... 2267000
  "Εμμεσοι φόροι.......................................................................... 2198ΟΟΟ
  Β'. Τέλη και δικαιώματα
  Τέλη χαρτοσήμου......................................................................... 463ΟΟΟ
  Τέλη ταχυδρομικά........................................................................ 233000
  Τέλη τελιγραφικά........................................................................ 45ΟΟΟ
  Τέ>η καθυστερήσεως.....................................................................,
  Τέλη άγκυροβολίας καί έρματος βεβαιούμενα καί είσπραττόμεναέντοϊς λιμεναρχείοις..............,
  Τέλη καί δικαιώματα δικαστικά...........................................................,
  Λοιπά διχακοματα........................................................................
  Γ'. Μονοπώλια
  Μονοπώ>ια.
  Δ'· Πρόσοδοι
  Πρόσοδοι δημοσίων καταστή μάτων.
  Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων....
  Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων......
  Ε'.Έχποιήαεις
  Έκποιήσϊΐς ακινήτου καίκινητής περιονσίας τοΰ Δημοσίου.......
  ΣΤ. Άποΐήψεις
  Άπολήψβις έκ των ΙΕόδων τοΰ προϋπολογισμοΰ................
  Ζ'. Διάφορα "Εσοδα
  Διάφορα Ισοδα τής τρεχούσης καΐ των παρελθουσών χρήσεων____
  Σύνολον ίσό&ων.....
  14408
  10000
  1ΟΟΟΟ
  53Ο0Ο
  213997
  23Ο0Ο
  576ΟΟ
  15ΟΟ0
  270000
  6083297
  2319458
  2249038
  365107
  191610'
  3+1 "2 Ι
  20981
  80Μ
  35
  — 152^85
  22111) 15
  66079 |45
  18105 55
  544,91
  178587
  1842070
  30
  7554091176
  7
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΛΑΙΩΣΙΣ
  βαιωθέντα
  Εντός τοϋ
  μηνός Αύ-
  -.οσχτου
  1911
  Έν 8λω
  Ξίσπραχθέντα
  Άπό 1 Σε-
  πτεμ βρίου
  1910 εωςτέ-
  λους Ιου¬
  λίου 1911
  Έντός τού
  μηνός Αι'-
  γουστου
  1911
  Έν όλω
  Είσπράξιμα
  κατά τό τέ-|
  λο,
  .>ουο ου
  1111
  24331710
  194608 00
  32·)66 95
  16141 38
  10444 95
  134378
  668 63
  72645
  1558 80
  256297538
  2443046,
  79
  1785975 15
  2249038 73
  :049')ι64 192785
  691
  152
  60 "223"8 05 22116
  10 502.32 05 -53552
  - 1Μ0585 21
  89881
  308374 54
  215658 10
  44573|55
  0320!44
  8034 71
  21707 45
  365407
  1995161
  81981
  34128 60
  7976 66
  736408
  2872.3/1
  194608
  83
  19460806 2443646
  59
  72
  463'
  15 58367
  44 152285 80 40199 64 19278δ|44
  _ 54491 544
  7402140
  05 20846880 12141*40 89042 69 211357
  95
  35
  3296695
  1014138
  16444195
  1343 78
  0681> 1
  764 20
  1558 80
  39837454
  213658
  79
  10
  4457355
  9320'44
  8032 71
  5402,15
  59926 15
  15 001 !90 22808 05
  39 3001,6, 48551'
  1786 05 0189 05
  91
  - 54491
  523105 1847307 35 104249 65 10083Ι73 _180333|38 166697 ι 97 _185747
  Άντίστοιχοι
  είσπράξεις
  χρήσ. 1909
  άπό 1 Σεπτ.
  1909 έως τέ-
  λους *ύγού-
  ου 1910
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  "Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  Προϋπολογισμόν
  - 4.07*2,38 2046308 07 249408
  — 402857
  — 218830069 302030
  '49
  16305,30
  22055 -
  21450 & 53
  2"044 53
  1373508
  8143'53
  6258 85
  631"28!ί·5
  15093 53
  7015 43
  155291
  192483
  30 4728420
  1957648
  02
  846197
  78015
  1319183
  5801
  5261
  10816362 2462182
  — 2102320
  7678Ό2
  8916 80 12
  47722,95
  09 57111
  0.&133 80 8192524 56 5223978 53 699760 85 5023739|38 2268785
  113 75
  — 7345
  71 196464
  72
  18 5581461
  110 82
  1636 85
  163941
  20
  80
  61
  15
  118-4 85
  1211,88 38080
  —Ι— 2924,70
  — 680081
  10 82147
  33
  93
  93 07255
  Κεφάλαιον
  49260 65 54074 60
  76292251 42004508
  Καθαρά όλική ίπί πλέον δια((ορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 342,277,43
  Α'
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'.
  Ζ'.
  Η'.
  θ'.
  ΙΑ'.
  ΙΒ'.
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'.
  ΛΝΩΊΈ1Ά ΔΙΕΓΘΪΝΣ1- ΟΙΚΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΌΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  κατάστασις των π ιουπολογιβθέντων
  έ'ιους 1ϊ>1Ο άπό 1 Ξ'Γπτ.μβρί'.υ ΙίίΙΟ
  Ι
  II
  ι β τ
  Χ ο £ /; γ ι; $ ζ ι α
  ω·
  1
  1
  2
  2
  1
  2
  3
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  4
  1
  2
  5
  1
  6
  1
  7
  1
  2
  3
  4
  8
  1
  2
  3
  4

  δ
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  9
  1
  10
  1
  11
  1
  6
  7
  8
  1
  •Λ
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  ;}
  4
  5
  1
  2
  ό
  4
  δ
  (5
  7
  8
  V.)
  Ο
  1
  3
  1
  1
  1
  (α'.)
  η
  » » » Σφακίων
  ΙΙροσθετοι ή ίκτακτοι βοηθοί..............................................................
  Προΐίοτικον Εΐρηνοδικείων...................................................
  Πρόσθετοι η εκτακτοι βοηθοί.............................................................
  ΙΙΐΗΐσνθ-πκόν ΕίδικΛν Ύποθηκοφυλα,ϋΐιον
  » ΜεταφρΛθ'Τΐκών Γραφείων
  Γρ·* (ικη ϋΛη, φωτισμός, θέρμανσις, κλπ:. Δικαστηρίων
  Ένο'.χιυ Είρηνοδικείων, Ύποθηκοφυλακείων Μεταφραστικών Γραφείων κλπ
  Διόφορα ί^οδα Λικαστηρίων................................................................
  "Ε^υδα ποινικής Δικαιοσύνης...............................................................
  ΓΙροσ.Ί«ικύν φυλα/ών.....................................................................
  Διατοο((. ή φυλακιβμόνων..................................................................
  Νοσΐ]λ?ί(ΐ ν,Λ παροχή φα^μά/ίων είς φυλακισμένους
  Φωτ σμυς φυλακΛν......................................................................
  Καθαριότης καί συνττ'ιρησς φ<<λακών κλτ Έν η/λκι φϋλακών...................................................................... Ά'.ΟΓεις, κ'.εϊθρα, σκεύΐ) κλ............................................................... Βο') <ι]ΐι« ίίς φι)λικισμέους ϊν έ.τισήμοις έο^Τι Ι" Δι* αγοράν βιβλίων, γραφικήν Ολην υμι μικρά εξοδα ψυλακών Δι1 έξοδα φωτισμοϋ καί συνηιρήσεως κρατητηρίων, μοταγωγύς κλ Ήμιρήσιον εΐκοσάλεπτον έπίδομα Τιί.ν έν Ίτζεδίν φτΜακισμενων Διά ^ος>οι έςωτερικαί δατάνα..............................................................
  Έιισκευή καί συντήρησι; δημοσίων κτιρίων της 'Λνΐοτεοας Διευθύνσεως
  "Π-οδα κεκλεισμένων χρι'ισεων.............................................................
  '. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως........................................
  "Ε,οοα παραστάσεως Επιτρύπου...........,................................
  Γρ.χί( ική ύλη, χάρτης εντύπων, εξοδα δημοσιεΰσεως, φωτισμόν κλ..............
  Δι' αγοράν καί δετικ'χβιβλίων, έπίπλων κλ. διά ά γραφεΐα τής Διευίίύνοεως.....
  ι' οδοιπορι/.ά έξοδα όταλΊηλων.............................................
  ΙΙοοσωπι-/όν των Χομαρχιών...............................................
  Δια γραφικήν ύλην, προμήθειαν βιβλίιον, φωτισμ' .· κλ..........................
  Δι' ϊπισκευάς καί συμ-τ,ληρώσεις έτι'π'.ων κλ.....°.".............................
  Δι' ίνυικιον Νομαο/ιών Χανίων και Σφακίων................................
  Προσωπικόν Λιμενική; υπηρεσίας...........................................
  Δια γραφικην ύλην, προμήθειαν βιβ/α'ων, (φωτισμόν, λΚ........................
  Διά συμπληρο)σί.ις καί ίΛΐσ/.ενάς έπίπλων, λέμβων κλ............................
  Δι' ενοίκιον τοθ Λιμεναρ/είου Ρεθύμνης......................................
  Δι' αγοράν νουαγοσωστικιϋν έργαλείων κλ....................................
  Άστυνομικοί 'ίατροί......................................................
  Ίατ(_οί κοινών γυναικών..................................................
  Δι'ΐ:;οδα συντηοήσιως των Συφιλιδικών νοσοκομείον Χονι'ων καί Ήρα,ίλ<αου.. Δκ^γ.>α<(ΐκήν ύλην, ποομίθειαν βιβλίίον ϋστοιατρικης ύ.τηρισίας............... Δι' ε^οδα έκτάκτων ύγειονομικΛν με'τρων δημοσίας ύ/ει /ς κλ................. ΧορΓ|·/η(ΐα είς τα Χοσο.-ιομεϊα Χανίων, Ι'ίιθΰμνης καί Ηρακλείου.............. ΙΙροοωπικόν γυχ ε=οδα Λι.τρο«ομείου....................................... Λι>λ γραφικην ύλην, ((ωτισμον, θερμανσιν, φάρμακα :; λ.τ.....................
  Δι' ι-ςοδα συντιιρήσείος των Λεπρών κ λ. ε....................................
  ΆλΤιτιμον ·/..).π, έ'|οδα προμηθείας κινα'ης τοθ Δηιιοσ ου......................
  'Λστυ/η|ΐικί] ντηρεσια...................................................
  Δια γραψκήν ύλην, φωτισμόν, θέρμανσιν 'Λ.λ.π.............................
  Δι' ι'ί·τΐ/·.αταστάσεις 5·οι έπισ/.ευάς όργάνων κ.λ.τ..............................
  Συνδρομαί εκ /'υσσοδήκτους μετα|5αίνοντα.: πρός ϋεηα.Ί?ίυ..................
  Είς <)τόρους καί ναθλιι άιόρων.............................................. Κίς νί,υαγους καί (Γρευβλαι!εϊς........................................ Διι.<ι ορα εξοδα βου/ευτικών και δημοτι,ίών έχ.λογών........................... Των υ )υλεντικών κυί Δΐ]:ιοτικΛν ίχλογών όδοιτορικα. ν..ι.................... Μ < τ,,ν διακόσμησιν και φ'οταγώγΐ]σιν δ.ιμοσίων καταστημάτοιν έν εορταίς ν.λ,π.. Λ,ατ ,ν άν-τιμισθίαν ύπτιρέτου επί τής καθαριότητος τοΓι-Μεγάρου των Δημοσιων Γραφείων." Δι αγοράν είδών καθαριότητος των Δΐ)μοσίων Γραφείων...............................' Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΛΙΟΣΥΝΗΣ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως........................................................ "ΰϊθδα υπηρεσίας » » ......................................................... _, _ „. Έφττε'ον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων.................................................... έο- ηο Έφίτεϊον καίΕϊσαγγελία Ήρακλείοο....................................................... ΙΙρωτοδΐ/ίείον καί Είσαγγελία Χανίων...................................................... > » » Ηρακλείου..................................................
  » » τ> Ρεθύμνης....................................................
  ΠΟ
  !
  9480
  Δι' ε ιδικών
  νόμων και
  Διαταγμάτ.
  (στ) 8000 -
  (α'.)3300 -
  (γ .)
  >
  77
  (δ'.)
  II
  97
  »
  96
  »
  της 20 Απριλίου 1911 φύλλον Εφημερίδος 35 Τεϋχος Α'. Άναπληρωματική Δραχμάς 2,800
  » 7 Μαΐου 1911 » » 37 » » »
  » 8 Ίουνίου » » > 46 »»
  » 8 Ιουλίου » „ » 50 » »
  » » » , » » „ » »
  34020

  ε'.) 3000
  7500



  4000
  _
  — —
  4000
  _


  2500



  1000


  2000



  600
  _
  — —
  3000


  5000
  _
  ._

  4000
  _


  8650
  _


  805850

  14300

  17460
  750 —


  1500 —


  400 —


  1500-


  47040
  _


  1500
  _


  500 —


  2720 -


  200 —
  _
  200 —

  200 —


  200 —


  7200 —


  2880 -


  4000 —


  80 —


  2500 —
  (Ρ'( 11000

  60001—

  7440 —


  500 —


  45000-


  2ΟΟ0Ο —

  6240 —


  500 —

  —-
  2500
  _


  10000
  _

  —-
  3800-

  —-
  5001-


  1000 —
  γ'.) 9000
  —■
  1000
  -
  δ') 10000

  2000 —

  600 —
  ιοοΙ-

  21079θ|

  3000θ|-
  4,000
  15.010
  500
  Ε-ΜΛΪΕΡΓ2 ΤΗϊ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  καί
  Ιλέχριτέλου^ Αύ'/ούβτου ΙΟϊϊ
  3 ε ι ς
  Μετενεχθεΐσαι
  εκ τής
  χρήσεως 1909
  Σύνολον
  πιστωσεων
  Άναγνιθρισθΐντα
  εξοδα δι' εκδό¬
  σεως χρηματικήν,
  ένταλμάτων
  17340
  2300
  71740
  52500
  47700
  42180
  34920
  299 Μ
  272 Μ
  500
  190020
  1700
  0480 —
  22860 -
  15000 —
  9000 —
  15260 —
  ί,7(Όίο —
  31020 —
  76000—!
  7000 -!
  4000—!
  4000 —
  2500—ι
  1000-
  2000-
  600 —
  30001—
  ΙΟΟΟθ! -
  δΟΟΟ
  4000
  80501—
  820150 —
  17460
  730
  1500
  400
  1500
  47040
  1500
  500
  2720
  12780
  2001
  200
  200
  200
  7200
  2880
  4000,
  80,
  13500
  (5000
  744θ'
  500'
  45000
  20000
  6240,
  500
  2500
  10000
  ",ΡΟο'
  δΟΟ'
  ΙΟιΧΧ).
  ΙΙΟν-0
  2000
  000
  __ιοοι
  2407901
  ^ Γΐ ω δ έ ν τ τ £ 1ξ ο δ α.
  Άπό 1 Σ)βρίου
  1910 £(ος τέ'ους
  Ιουλίου 191 ί
  !
  16793 20
  2182 85
  71324 30
  51600
  4834030
  41053 —
  34021-
  288871—
  26716-
  ϊ-3-
  190520-
  520-
  91471-
  225551-
  51-20 -
  7471 —
  12861 !30
  46480 80
  32718! -
  556791—
  6163 92
  4152|20
  3942 95
  1171,30
  462
  18921—
  181
  1364
  10000
  4116
  0687 30
  7133
  20
  75229692
  13967
  423
  1595 95
  644 70
  1728 60
  47040 —
  1009 Τ-
  45805
  2073 25
  13690
  170 90
  19110
  252 —
  2001-
  7200-
  2480 —
  3099 3,3
  50 45
  3578 ί 4">
  4000
  6504 90
  297 90
  4Ο921|15
  6120,-
  11710
  1932 80
  9865 90
  3800-
  500-
  1ί<337 10 3463 40 194-9 95 05ϊ9ό "231034183 14353 20 2039,95 59844 30 39378,9Γ 40:6·]'«) 35074 55 28ί 10,10 ΐόί ^ι: _27θ'- 18493 - 40-20 10 1201180 41264 00 27508 35 19286 89 4804 64 3949:15 3499 65 1120,30 3151- 1050- 177 05 949 10! 8274 3210 0342 6781 'Εντός τοΰ μη¬ νός Αύγοΰστου 1911 20 40 628-25741 12387 00 423 30. 1482 55! 43170 1678 30 38972 951 1600 75 453 05 1953 25 10818 65 140 90 195 10 147- 2001— 0320 — 2040 — 3099 33 50 4." ΙΙΟΙόδό 4000 — 5 350 40 297 90 37123 35 50Μ> —
  117 10
  1822 70
  9633 70
  3590 30
  500-
  14802 95
  1659 30
  1910 10
  500
  Τ79884Τ28
  1220
  85 25
  1400
  3853
  3860
  315 ϊ
  2~87 Ρ0
  οιρο1
  10
  Έν όΊφ
  157.»'80
  1030
  152
  1142
  557|(ι()
  44Ο3'35
  !
  598923
  178|-
  203 03
  443,30
  45-
  % 25
  353 80
  9001—
  1(50 65
  50421!ΐ;:
  720-
  75|4Ο
  3600,—
  ω, -
  843,30
  10-
  000
  300
  2150 05
  1148 —
  377θ'θΟ
  530
  ιιο;ΐο
  232 -20
  1670
  8 Ό 55
  941
  1-
  3985
  495
  1ϋ058|70
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καϊ μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  15573 20
  2125 20
  61244 30
  4323205
  4432340
  38228 45
  31197 90
  26427 90
  24546 —
  4-2! —
  170;:.'.) 95
  3')0 —'
  8387 30
  20123 —
  4772 10
  7064-
  1-2509 40
  ■ί·5007 95
  30113 Γ)0
  55270 12
  5052 65
  415-2 20
  3. Μ 95
  1171 3ο
  345 —
  1050-
  181 90
  1302 90
  8274
  4110 20
  650-!
  05
  ου > ι*
  781Ι81
  67
  68ί67ί.,5Ί
  Ι.5ΙΟ7Κ),
  Ι'Π 3Ο1
  1557 <»5| 434 70| ι ,9ο :;ο; ί()Ο9 75| ! Ου Ι ' Ι Π) 90 195 10 147 20) - 0 2') - 3099 3.1 13Γ>3

  '.ΟιιΟ
  <μ 2')7 !0 4ΟΝ93 95 1 ίΤ 10 1';!2 Μ) "()Π ■'_' ΓΟ') _ 23 0 Λ ι 1949 95 554 95 (β'.) ΔιάταΙμα 119 τής 10 Ιουλίου 1911 φύλ. V- 55 -»* Α". •Ανατληοω,ιατιχή δ0 195942 98 1000 ίίίΜ ΜΙ Εϊδιχοΰ προυπολο¬ γισμόν 1220 57 6 10080 8367 4016 90 3424 ·">:
  Κ
  2459 ίθ
  2170
  203600."
  ΙΟΟ'
  7.7.) 7(
  2432-
  3 47 Μ
  407 -
  ■291,'Κ
  ο Ι <* ί'< 117 30 812 5 Κ 61 10 1721) 18125 351 67018 38 Η60 — 2Οθ'- 30 30 5107 05 Οί) - 20- 105, - 280 — 80 22.>8 55


  10
  ."30

  1
  ___
  2
  ___
  3
  ___
  1
  Γ-7 —
  0
  _ _
  3
  2707 00
  1
  873
  10
  ιί)
  "35093 85
  ί
  2
  1
  2
  1
  1
  3
  4
  5
  Ο
  11
  3
  4
  Γ>
  1
  2
  3
  4
  1
  ο

  8 ί
  Γ
  «38
  ΕΠΙΣΗΜΟ2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΙδΐΜθΰ
  Ι προϋπολο¬
  γισμόν
  ι σ τ ω-
  Ι
  Ιι
  βΙροσδι«-»ρε-μός των έξόδων
  ϊ Χορηγτι&εΐσαι
  Διά τοϋ
  Γ
  Ι προϋπολο-
  5 γισμοΰ
  Δι* εΐδικών
  νομώ ν καί
  Διαταγμάτ.
  Κ
  4
  »
  5
  9
  1
  >
  ο
  10
  ϊ
  *
  3
  »
  4
  »
  5
  »
  6
  »
  7
  »
  8
  9
  »
  10
  »
  11
  11
  ι
  12
  1
  »
  2
  13
  1
  14
  1
  »
  2
  »
  3
  »
  4
  »
  5
  15
  1
  16
  1
  Δι* εξοδα απελάσεως έπικινδΰνων είς την δημοσ. τάξιν '.λ.π... .
  Κηδεϊαι άπόρων άγωνιστών, στέφανοι κ.λ.....................
  Διά μίσθωμα ύδατος, Εξοδα εγκαταστάσεως αΰτοΤ .' .π........
  Προσωπικόν κα'ι εξοδα άσύλου φρενοβλαβών..................
  "Εξοδα συντηρήσεως φρενοβλαβών, ήμερήσιον έπίδομα κ.λ.π....
  Προσωπικόν Ταχυδρομειον..................................
  » Τηλεγραφείων..................................
  "Εξοδα γραφικά, θερμανσις, καθαριότης κ λ. τής Διευθύνσεως....
  Ένοίκια καταστήμάτων Ταχ. *αί Τηλεγραφ, γραφείων..........
  Άξία χάρτου, βιβλίων, έκτυπωτικά, βιβλ ιοδετικά, κ.λ.π.........
  Μίσθίομα εργολαβίαν, εξοδα μεταφορας άλληλογραφίας κ.λ.π. . . .
  Μεταφορά σάκκων υπό έφίππων ταχυδρομιον κ.λ.π............
  Κόμιστρα άλληλογραφίας, καταβλητέα είς ξίνας διευΜνσεις......
  Συνεισφοραι είς Διεθνή Ταχυδριιμικά Γρσφεία Βίρνης.........
  Όίοιπορικά εξοδα Ταχ. καί Τηλεγρ ύπαλλήλων...............
  Άτοζημιώσεις άπολλυμένων ΐπιστολών.......................
  Θαλασσία συγκοινωνία.....................................
  Τίλη τηλεγραφικά εξωτερικάς καί έσωτερικής άνταποκρίσεως. .
  Τηλεγραφικά εξοδα έμπορικών καί πολιτικών εΐδήσεων........
  "Εξοδα άπογραφής πληθυσμοϋ των κατοίκων.................
  Βο>)θήματα είς απόρους αγ ονιστάς..............·............
  » » χήρας, όρφανά κ-α! τρα";ιατ'α;...............
  » » Στέφανον Ψαρουδάκην έφάπαξ...............
  "Εκτακτον βοήθημα είς άγωνιστάς..........................
  Διά χάρτην, εκτύπωσιν καί συρραφήν πιστοποιητικ'ον.........
  "Εςοδα κεκλεισμένας χρήσεων..............................
  Αντίτιμον χάρτου καί εντύπωσις βιβλίων άγροτικών Δήμων κλπ.
  210790
  7200
  3ΟΌΟ
  2000
  (50ΟΟ —
  10000
  157100
  17820
  5000
  5000
  10Ό0Ό
  40ΟΟΟ
  2ΟΟΟ
  10^10
  ίοου
  1800
  200
  Γ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟ2ΙΑ5; ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"
  1
  II

  8!
  91
  ιο!
  11!
  13 ι
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Προσωπικόν Άνωτι' οας Διευθ-ΰνσείος
  "Εξοδα παραστάσε(ος Έπιτρόπου...............................................
  • εγκαταστάσεως Ανωτέρας Διευθυν»Θ<ος Γραφική ΰλη κ.λ.π........................................................... Τακτικ'ιν προσωπικόν Δημοσίων "Εργων "Εκτακτον · » » Ι'οαφικά εξοδα κ.λ.-τ.......................................................... —υγγράιιματα, εντυπα, άντικείμενα Ιχνογραφία;; κ.λ Ήμερομίσθια έργατιον, έκτάκτως προσ?^αμβανομένιον Όδοιπορικά εξοδα κ.λ.π....................................................... Λιά τηομήθειαν χειρωνακτικών ίργαλείων κ.λ Βοήθηιια ύπαλλήλων παθόντων κατά την έκτέλβσιν ίργων Δι* αγοράν έπιστημονικών έργαλείων Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτων οδοστρωτήροιν Μηχηνοδηγοί δδοστρωτήρίον................................................... "Ε;οδα συντηρήσεως κα'ι λειτουργ'ας όσΌστρωτι'ιρΜν Άποζημιώσεις τιον υπό τοϋ Δημοσίου καταλαμβανοιιενων κτημάτων "Εξοδα εφαρμογής σχεδίων πόλτων Έπισκευαί κτιρίων τής Ανωτ. Αιευ!}ΰνσε"κ- τ >ν Έσ'οτεοικ'όν
  » » > · » · Οΐκυνομικών
  ς.........................
  » κα'ι συντηρήσεως όδιον καί γρφυρίιν κ .π.............................
  Έπισκηη') στρατ(ι'>νων Χωροφυλακήν κα'ι ΙΓ >Λ ιτοφιιλακή -...........................
  Έιισκιυαί κα'ι συνττιρήσεΐς κατιΐττημ.ίτίΰν τη;'Λν.οτ. ι"·ι>θι5νσε >; τ'">ν Οϊκονομικ'ον.
  Άξία καταληφθέντων κτηιιάτων Άφεντηκάκη κα'ι Έμ. ΓΤο'.υχρον·"'ν)]................
  Προέκτασις τής όδοΰ Πλατανια Κισσάμοιι τιιήμι α'...............................
  Κατασκευή τοΰ β' τμήμστος τήί όδοθ Χανίων — 'ΛληκιανοΟ........................
  » αμαξιτής όδοϋ Χαλίπας, Φρουδίων "Λκρ'οτηοίου........................
  Σκυρρόστρωσις τί)ς όδοϋ Χανίων—2οΰδας.......................................
  » τοϊί δ.τολοίπου τή; όδοΰ 'Λγυιας—Καΐρίτου..........................
  Κατασκευή συ|ΐπληρωμ. έργων επί τής όδοϋ Ξταυρακίων Καλουδιαν,ϋν.............
  » τοίχων καί όγετοϋ εί^ οδόν Φακωί}ιαν7>ν...............................
  ΈπισκΓυή τής όδοΰ ΚαινοιΊριας—Χοιρα; 'Λγυιάς..........................
  Κατασκευή β τμήματος τής ό5οϋ Πλατανιά—Κισσάμοι·..........................
  » γ'. » » )» » » ...............
  Προέκτασις τής όδοϋ Άληκιανοϋ—Φουρν?....................................
  Αποπεράτωσις όδοϋ Χανίων Σοΰδας............................................
  Κατασκευή γεφΰρας Καιρίτου..................................................
  » » Γέρΐο Λάκχου.............................................
  » » Σκαφιώτου................................................
  » » Μειογείων................................................
  >ζ· Διαταγμα 90τή; Ποννίου1911 <ί· '··':χιο.Έγΐ]μΛ3 τι Εί- * 82 » 13 » » 93 » 18 » > 130 » 27 Ιούνιον
  , - , , .. - .....μ Ποννίου19Π <ϊ. ,·.:πσ. Ε<ριμ. 13 τεύχ. Α'. τοϋ1911 Αναπληροί. < τ Αη Τ0Ο00 (α) Διαταγμα 75 τής 2 Μαΐοιι 1911 φ. Ίΐτισ. Έ-,. 35 Τεϋχ. Λ'. τοϋ 11)11 *Λναπληί>(ο.,α(. Δρ. οΟ(Κ«
  80 » 7 » » · . » 37 » » » » ■, , 46992
  * * » · 37 > > , » , , 50Ο0Ο
  »»»»41»»»» , » 12ΟΟΟ
  • » » » 47 » » » » , , 50000
  10ΟΟΟ
  500
  ίΟΟΟΟ
  ΙΟΟΟΟ
  30000
  δ(>Ό
  1!Ό0Ο
  1000
  1(5533
  30000
  _(ε) 3000-
  628253 —
  12960
  750
  16ΌΟ
  800
  33660
  3ΟΟΟΙ—
  1000
  10") Ό|
  ζ) 10ΟΟΟ--
  (δ) 36000
  79ΟΟΟ
  'στ, 1Ο0Ο-
  100 —
  2ΟΟ|—
  6500Ό1—
  12 ,·6θ!
  50001—
  400001
  200 —
  1
  ά) 176992 —
  ί·000,—
  3000,-
  8ΟΟΟΟ —
  4-6ΟΟ
  58 —
  400ι,
  4ΟΟΟ-

  (IV
  ^«Λ^ -
  ί:,87,—
  11660—!
  3017Ι-!
  1743.1—
  27θ!-
  273 —
  600 —
  ΙΟ'-ίΟΟ,-
  17152 —
  4622 —
  19ΟΟΟ —
  58946,1—
  10591-
  1991—
  ___
  560745, —."

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ ί ι ;
  Αναγνωρίσαντα
  Π> η Ρί»θέ ντ'» Ιξοδα
  Υπόλοιπον έκ-
  ΕίδΊκοΰ
  Ι ΜετενενθεΙσαι
  Σύνολον
  εξοδα δι' εκδό¬
  Άπό 1 Σ) βρίου
  Έντός τοΰ μη¬
  καθαρισΰέντων
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  ■ έκ τής χρήσεως
  σεως χρηματι-,'.ών
  1910 έως τίλους
  νός Αύγούστου
  Έν ΰλω
  καί μή πληρω¬
  όϊ
  Κεφάλ.
  Ι 1909
  ηιατώαεων
  ένταλμάτων
  Ιουλίου 1911
  1911
  θέντων έξόδων
  Φ
  ?
  ■Ι —
  --
  240790
  __
  231034
  83
  179884
  28
  16058 70
  19594298
  35Ο93'δ5
  7200
  ι—
  1167
  10
  1163
  ι_
  *|ιο
  1167
  10
  _
  4
  8
  II

  __
  3000·-
  3111
  75
  311Γ75
  ι
  311175
  Ι __
  __
  5
  »
  __
  2000 —
  660'-
  660 —
  ! ι____
  66θ!-|
  __
  6
  »
  0000 —
  6000 —
  5500 —! -----
  5500
  1 500
  __
  1
  9 '
  __
  ιυοοα—
  788165
  6386 45; 1459 55
  7846
  1 35
  65
  2
  »
  ι
  __
  157100 -
  148079 30
  117961851 Ι6ΪΟ4
  60
  131156
  45
  13022
  85
  Ι
  10
  Ι
  __
  13 75 85
  ' 1171585
  1760
  _
  13475 85

  __
  ο
  » ,
  5900

  286130
  3105 20
  2341 65
  517
  95
  2859 00
  1
  70
  3
  »
  _
  5000
  2897 75
  482

  3379 75
  25
  15
  4
  »
  _
  10000
  9.Μ8 91
  8498 91
  1307 61
  980(5 52
  102
  39
  δ
  »
  __
  40000
  _
  36191 60
  3157975
  327
  II
  75
  31851 50
  1340
  10
  0
  »
  __
  -000
  20 ί 3 30
  Γ.6175
  389 80
  1854.55
  188,75
  7
  »
  __
  10810 —
  __

  _
  -
  -_



  ;,
  __
  ΚΧΚ)
  !_
  03__
  22
  -

  22 —


  <) » __ Ι'-^ΟΟ — 1952 15 17Ϊ8Ί5 90 10 1808 25 133 90 10 » Ι _ 200 — ________Ι______ — - — — 11 » Ι Λ 000 3449 (,") 1707 15 174250, 3μ9 65 — __ 1 11 ! __ 1300Ο _ 12244 33 11980 0'. 1 ι 11980 63 2(53 70 1 12 __ Γ,ΟΟ Ι __ - - -- — 2 » Ι 20000 19899 60 15088 85" 2712 20 17*0105 209855 1 13 ■50ΧΌ _ 37363 70 120131- 12013)-- 25350 70 1 14 ί Ι _ __ 30000 _ 28502 — 5141 50 5141,50 232(50 50 * 500ι— 500- 500 500 — — 3 » Ι] 100001- 10159 - 114450, 31 50 117(5 8983 - 4 » ! 1000 915 — 945 - 9;5 - — — 5 » 16033 _ 13017 49 1110518! 34! 50 11807 34 125015 1 15 ! 30000 _ 22898 20 6284130 10(Μ4|90 22899,20 Ι 1 16 ι Η __ 7072. )3 6166% 91 Μ1170 501455 (57 112241 2, ι 1ί)960 11393 .(5 9928 95 ■*""""" Ι 1300 - 11288 95 104 50 1 1 Ι Ζ 750 — 550 ΌΟ 371 - 125 - 490 54 ΟΙ) 2 _ 1600 — 1600 - 1600 κ,υυ!- — 3 1 80(1 — 776 (55 500 65 123,70 Ο'.Κ );ί5 8(5 30 4 ___ 33Γ>0η' —
  '"ι '
  33198'85
  ->8000 85 20111 ' 3Ι2 57 85
  1961

  1
  Ι Ι
  ώ Ι
  Ι .ι
  954°0
  877! 1 80
  71000
  65 7953,95] 795(>Ο (Μ)
  8151
  20
  2
  ^ '
  ι _
  3000
  _
  3152'30
  3152
  30
  - -
  3152 30
  -
  3
  1000
  1084 80
  9-58
  20
  968 20
  116
  00
  4
  35000
  31806 85
  288·". 1
  80 2839 80. 3Ι09Γ6Ο
  115
  25
  ό
  Χ
  Ι ζ
  _
  11000
  10058 4ο
  89ΰδ
  75 1078-
  10040 75
  11
  70
  6
  Ι __
  2000
  -
  959 75
  513
  ιο' --'-
  51310
  436
  05
  7
  ■ _
  __
  100
  -

  -
  |



  8
  _
  __
  200
  -
  __
  _





  9
  __
  65000! -
  Ιί'ΙίΛ. -ι
  9684
  95
  9074
  470-
  954-4 ί)5
  140
  __
  10
  11
  [
  { Ζ~
  — Γ/ΜΊΟ
  _
  3195
  25
  156°
  051 1003- 3106 05
  29
  20
  12
  ι
  210992
  -
  222101Ό 5
  18059Γ
  ->ΐ' :ν;νο7ΐ Ι8η4';25
  37914 7'.,'
  13
  ι
  ΐ-ΉΙΠΙ —
  179 95
  179
  95
  —' 179 95
  -!-
  14
  __ κίννί
  5929 72
  5567
  γ",1*
  122 50! 509012
  239 00
  15
  ► ι
  8000
  7251 ·>/
  0170
  -20
  58-
  092 -: 20
  1023
  17
  16
  [
  ι _____
  3000
  9(59 50
  909

  (69 50

  17
  ι ι

  8Ί000
  8600
  54907 ιΛ
  9957 85
  4048-*
  Κ6.",:ι
  71
  10274 20
  .7)757 12
  8633 70
  1150 56
  132415
  18
  1
  α
  ι '
  58
  £082

  1713 70
  ;
  ____
  1713 70
  _
  3
  1 Ι
  12444
  9 !86 9.">
  Ί<|8(5 ι3 998(5 93 4 ι ι 887 875 — 875 - 875 — Ι 6 ! Γ- 11660- 3017,— 5101 15 2 ι 98 10 5101 15 αν'8 11) _ 5101 15 2ι9Μ0 — 0 7 Ι 1743 1743 — 1753 - — 1743 - --- — 8 Ι _ "70 151 15 155 45 15-1 45 | 1» 273 191 80 191 ί-0 -!- 191 80 — — Κ) 600 599 99 59<» 99 Ι — 599 99 ------ __ 11 ] _ 10309 — 9744 20. ίΓ" ( ->|ι' _ '_
  974120
  12
  ! ___
  17152 —
  (>553 10
  1<ο —ι - 655.1 10 13 ! 4622 - - •5121 12' 112! 12 ____ 4121 12 1 14 ► Ι , __ 19000·— 17098-22 17ΟΪΙ8 22 170^,22 ι 15 , __ —ί 58940 — 58130 .Μ) 56234 06 1905 20 58139 86 ____Ι____ 16 1 _ 1059 — 199 — 1114—ί 19;) 502 55, 502 ."5 ~ "_ 199 502 55 __________._________________ 17 18 19 : - -· 750737 ί —ι 615742^88 523975!92 34ΐ:»4,09 55^170 01 57572 87 '.) Δι ίτ-αγμα 200 τη; ε » 11 · >
  11 Ίοιιλίου 19! 1
  10 » »
  ΟΙ Α,
  V..
  ,',ί-τ , ΙΟΙ
  '[ύλ. 'Ωλιπ. 'Λ'ίημ. 49 τεΰ, Λ'. τού 19Π Έκτακτο Δρ. 2»)Ο<Κ·| » ::, » - - - 'Λνιηλιιρωμ. » -**» | , Λ ιν> . . „ » "Κντιικτπ; „ ΙΜΗΧΙ
  στ
  » 102
  -
  ι_ι Λι*γ<'ι'<·τ α 23 ι· • 00 » " * » Άναι'ηρωι· » "" )!)
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΗΣ' ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  !
  ϋΐΗΟν
  ηονηοΧ ·-
  γιομον
  £
  Π ι « τ ώ-
  Προσδιορισμόξ
  έξόδων
  γ η θ ε Γσ α
  ' Διά τοϋ
  | προΰπολο-
  I
  γισμοϋ
  21
  22
  23
  24
  25
  Κατ^σκευή γεφι'ρας Λουραδιανών.................................
  » » Ντερέ.........................................
  » των γεφυρών Ξενιανών καΐ Κοντο-κυνήγι Σελίνου...........
  ' -κβάνθυνσις τοΰ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου.....................
  Κατασκενή άποθήκης :ταρ ι τό Χηιιεΐον Χανίων.......................
  ίίετατροπή οϊκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον......................
  ζι, . » τοΰ πρφην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον..................
  27 ! Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας................................
  28 ! Προέκτασις τής δδοϋ Βάμου Καλυβών...............^................
  29 ! Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων τής 6δοΰ Σούδας Ίτζεδ'ιν..........
  30! ΈΐΛσκενηι των άδων Άσφένδου, "Ιμβρου, Αράδενας, Άγίας Τουμέλης. .
  31 ! Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Αράδενας διερχομένης δδοϋ......
  32 ! Προέκτασις τής όδοϋ Νειό χωρίου Μ.ται«αλή Χάνι τμήμα α'............
  33 ! Αποπεράτωσις τής όδοϋ Καλυβών Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσεως.
  34 ! ΓΙροέκτασις αμαξιτής όδοθ Ίτζεδίν Νειό χωρίου......................
  Σκυρρόστρωσις τής όδοΰ Ιίαλυβών Άρμένων Νειό χωρίου............
  Προέκτασις τής όδοϋ Νειό χωρίου Μ-ΐαμ,-ΐαλή Χάνι β'. Τμήμα.........
  » » » Βάμου ΚαλυβΓον..............................
  κ. λ..
  35!
  36!
  37!
  38;
  39 ! Κατασκει,ή γεφύρας Μπούτακα
  40 ; "Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειωτου—Άποκορώνου
  41 ! Κατασκευή γεφΰρας Κεράς Άποκορίόνου.........................
  43! Κατασκευή βρύσεως καί μεταφορά ύδατος «Καμάλη» Καλλικράτους.
  43 ! » καί σκυρρόστρωσις τήο όδοϋ 'Ρεθύμνης—Άτσιποποΰλου ..
  44 Ι » τής άπό γεφύρας Άτσιπο.τούλου εις Άτσιπόπουλον δδοϋ...
  45 ! Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ 'Ρεθύμνης—Χανίων....................
  46 ! Κατασκευή τής όδοΰ Άξοϋ Ανωγείων..........................
  47 ! Προέκτασις τής όδοϋ ΤΕ&ΰμνης Περάματος.......................
  48 ! Κατασκευή τμήματος όδοϋ "Ρεθύμνης— Περάματος ................
  49 ! Έπιοκευή τής έντός τής φάοαγγος Κοτσιφοϋ όδοϋ................
  50 ! Διόρθωσις τής όδοϋ 2κάλας Ρουστίκων καί Νερατζές.............
  51 ! Κατασκευή αμαξιτής όδοΰ Ρεθύμνης—Άμαρίου..................
  Τμήματος » » Περάματος..................
  Έπισκενή όδοΰ φάραγγος Κοτσιφοϋ..............................
  » » Κουρταλΐίότη...........................
  Κατασκευή » Πηγής Άρκάδι.................................
  Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα..................
  52!
  53!
  54!
  55!
  56] . .
  57 ' Κατασκευή όδοϋ 2ταυρωμενου Ρούπας
  58! » » Πραισοΰ.......................................
  59! » Κλησίδι...........................................
  60 ! Γεφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ...........................................
  61 ! » » » Άγίας Κυριακής...................·...............
  621 « » » Μαλάκια..........................................
  63 · » » » Σακτουρίων.......................................
  61! Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφΰρας Γαράζου κλτ: ........................
  65 ! » γεφΰρας Μόλου— Φαράτσι.......................................
  66! » » Πραχΰμου Μυλοποτάμου.................................
  67 : Έπισκενή γεφΰρας Έλευθέρνας...........................................
  68 ί Κατασκευή » Γαράζου .............................................
  691 » » Ροδάκινου............................................
  70! » λιμενοβραχίονος Πανόρμου ......................................
  71 | » άποβάθρας Μύρθιου Πλακια....................................
  72 ! » 2ω,"'.ηνωτυϋ ύδραγωγείου έν Έ-ασκοπ{) Ρεθύμνης...................
  73 ; » τοΰ β'. Τμήματος τής ύδοΰ Ηρακλείου Άγίων Παρασκιών Καστέλλι.
  74 · Προέκτασις τής αμαξιτής όδοΰ Ηρακλείου Μισσαράς ......................
  75 · Κατασκενή όδοΰ Φοινικισ; Μονοφατσίου....................................
  76 » » Γεφυρακιών Καλέσα Βοΰται:.............................
  77 "Αποπεράτωσις όδοϋ Αρχανών............................................
  78 · Σ . _. όστρωσις » ο .....................................
  79 Κατασκευή » Ήρακλείοιι Μεσ ιαοάς................................
  80 Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας.....................
  81 Έπισκευή καΐ σκυρρόστρωσις όδου Ήρακλίίϋυ ίΐεζών.......................
  82 . Σκυρρόστρωσις όδοϋ Ηρακλείου Φοινικιάς................................
  83 Κατασκε»ή όδοϋ Γεφυοάκια Βοΰται".........................
  84 » γεφύρας Άναποδιάρη .....................................
  85 '■ » » Γέρω Ποταιιοϋ Γ] Αηθα'ου................]............
  86 » γεφύρας Ίνιώ:ου............................'...''..'!.".'.'"!''
  87 » » Καρτεροϋ.................................
  88, » » Λουτή Πέραμα.....................
  89 » νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον Ηρακλείου......................
  90 Διαρρύθμισις Νομαρχιακοΰ Κσταστήματος Ηρακλείου είς Δικαστήο'ιά.........
  91 Κατασκευή ΎποίΗικοφυλακείου έν Ήρακλείο)...........
  Είς
  560745
  Δι' είδικών
  νόμων καί
  Διαταγμάτ.
  189992-
  252-,
  900-
  47
  οο
  16000-
  1611-
  700 —
  , 611-
  6000 —
  98-1- —
  595
  1223
  1360
  7305
  688
  2150 -
  1128(5 —
  36910
  909
  20000
  1520
  350
  199
  3500
  11068
  1871
  18863
  1219
  2871
  272'
  351
  459
  27755
  23202
  4467
  4000
  5000
  8761
  2000
  1000
  1000
  200001—
  2500
  2644
  4543
  4750 —
  2259|—
  724 —
  248
  2107
  1877 —
  ΙΟΟΟθ!—
  6000
  576
  7849
  1183
  2306 —
  2180 —
  266 —
  416Ϊ1
  116191-
  55940 -
  5465
  4891
  75470
  36557
  25264
  1366
  18897
  3000
  18712
  31000
  9000
  116846ί
  Ί
  189992
  ΕΠΓΣΗΜΟΣ ΓφΓΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  241
  β ε ι ς
  Μετε εχθεΐσαι
  έκ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  πιστώσεων
  750737
  900
  4700
  ιοοοο!
  101
  7οο;
  01
  οοοο;
  984)
  5951
  12-23
  1360
  7305
  688
  2150
  11280
  30910
  909
  20000
  1520
  350!
  199
  3500
  11068·
  1871
  18863|
  1219
  2871
  2723
  351
  469
  27755
  4467
  4000
  5000
  8761
  2000
  1000
  1000
  2500,
  2614
  4543
  4750
  2259!
  724
  248|
  2107
  1877
  10000
  6000
  576
  7849
  1183
  2306
  2180
  266
  1164
  Αναγνωρισθέντα
  εξοδα δι'έκδό-
  σεοις χρηματικήν
  ένταλμάτων
  55910
  5465,
  4891
  75470'-
  36557)-
  25ϋ264,
  1366|
  18897,
  3000|
  18712
  31000
  9000,
  1358456
  Άπό 1 3» βρίου
  1910 εως τέλους
  Ίουλίοι/ 1911
  Έντός τοϋ μ )-
  νός Αύγουστον
  1911
  61δ742 88|
  249^60
  4102 23
  438965
  58885
  3615 08
  984 —
  250 61
  1197 40
  323 30
  3803140
  59703
  165»|5ϋ
  11286
  17518 85
  45455
  10 13 8"
  134164,
  330—|
  164 65
  1116 65
  1436 45
  1626 70
  15*34 80
  686!30
  294 26
  400|_
  22297|88|
  1251775
  1433 20
  3599 65
  4910
  7967
  721
  10
  2064 79
  3993 5-0
  1274|ΐθ]
  22δ9|—
  1974 40
  1597 70
  3000,221
  3791.4ί
  57|
  30
  ιοβ'βτ
  1977
  '45
  45270
  11618199
  33179150
  4527 20
  5151114
  32459]50
  10287,00]
  20107
  402' 70
  18259Ϊ97.
  913887
  52397592
  1102 23
  2122 85
  588 85
  3615 08
  984
  250 01
  1197 40
  323 30
  3803 40
  597 Ο:
  1658
  50
  11286
  17548 85
  454 55
  8975 &
  1341
  350
  164 6."
  745
  1026
  9660130
  62
  580 30
  294 25
  400-
  21603 23
  12517
  3636 65
  205585
  4414 42|
  2956 35
  2064'79
  326δ'/0
  75
  1909,40
  1974ι4Ο
  1115 70
  3000 22!
  3181,75
  5998 30
  152
  11018 991
  2317950
  70
  4527
  5151
  32159150
  10*7 60
  13107
  409 71
  29
  792209 55
  Έν όλω
  Ι
  34194 Οί
  220080
  1438
  445
  091
  5777
  694
  796
  1543
  5910
  319
  65
  60
  —ι—
  5:!2Ο9!θ4ί
  §5817001
  4102123
  4389Ϊ65
  588 85
  3615 08
  984
  25061
  1197 40
  323 30
  3803'ίΟ
  597 03;
  1658 50
  11286—ί
  17548 85
  154 55
  10413 85
  1341 6:
  350 —
  104 05
  445 80
  1436!4
  1626;70
  15437ι80
  580 30
  29125
  400-
  22297|88
  12517
  4443 20
  3599 66
  4414 42|
  7967,
  206!
  427*
  1974
  1115 70
  3600
  3181175
  57
  5998130
  Ύπόλοιτον χ-
  χαθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  16
  |40
  452,70
  23170 50
  1527 201
  5151
  32459 50
  10287 60
  13167
  29
  402ι70
  1825997
  81511855
  14
  57572 87
  249 60
  070
  496
  Ι' Ιδικόν
  προϋπολο¬
  γισμόν
  727|50
  482
  609|65
  100
  553
  7000 —
  6846897
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  50
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  61
  65
  60
  07
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  81
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  Ι
  1»>. ,.,4
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ 1ΨΗ. · Ρ1_ ΤΗ! Ι-
  ιδικόν
  πρβϋπολο-
  γισμοΰ
  Ε3ροσδιορΐ5μΰί των
  92
  93
  94
  95
  96
  9'
  • 98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  : 105
  : 106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  ' 124
  1 125
  126
  ■ 127
  : 128
  • 129
  130
  131
  Ι31β
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  111
  112
  143
  141
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  Έπισκευή
  Κατασκευή
  Συμπλ-'
  ευή και μετατροπή Είρηνοδικείου Ηρακλείου είς Νομαρχίαν κλπ. . . .
  κευή ναι διαπλάτυνσ ς /αθίνηε όποβόθρας τοΰ Ίελωνείου Ήρσκλείο
  ^υ^ι/νήρωσις κα'ι αποπεράτωσις τοΰ Μί>υσί.ιου ΊΙρακλε^υ ...............
  Ανοικοδόμησις τοΰ τοίχου τοΰ λιμένος Ηρακλείου........................
  Έκκένωσις των δεξαμενών παρά τή ΤελωνειακΉ άποθήκτ) Ήςακ?.εί.)υ......
  Κατασκευή μαγειρείων Χωροφνλακής Ηρακλείου .......................
  Έπισκευή τής Τελωνειακής άποθήκης Ηρακλείου........................
  Όδός Άγίου Νικολάου Νεαπόλεοις α'. Τμήμα...........................
  Αποπεράτωσις τής όδοΰ Τσουλή μνήμο.................................
  Κατασκευή τής όδοΰ Σητείας—Μαλάβρας...............................
  Πορτ'ι Κουτοΰρα Βιάννου..........................
  Αποπεράτωσις όδοϋ Άμπελου.....,··;; ,ν .; ,,
  Προέκτσσις
  (V·
  τ»Ά ο-τος όδοΰ Αγ;ου Νικόλαον Νεαπόλεως
  Κατασκευή όδοϋ Βιάννου Ηρακλείου..............................
  , , » Ιεραπέτρας.............................
  > Τμϊ,ματος όδοϋ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως
  γεφΰρας Καλογήρων.............,.............._
  τριών Γεφυρών τής όδοΰ Ιεραπέτρας. .Καλαμαυκα
  νεούοας τοΰ ποταμοΰ Καλαμίου............................
  γεφύρας τού ποταμου .
  Κουτσουρα Σητείας
  Έπισκευή γεφύρας Λιμένος Σητείας......-----·,.....
  Κατασκεκή περιθωρίου γ^ύρας Στοαιου Ιεραπέτρας.
  Ύδραγίογείου Βιάννου..
  Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.·
  » Άποβάθρας Ιεραπέτρας.
  Αποπεράτωσις σήραγγος Λακων ίων-----..............................
  Εγκατάστασις τη'εγράφου είς Σητείαν, Ιεραπετραν, Λυ,πολιν, βιάννον.
  Έπιοκευή οίκήματος έν Νεαπόλει δια Τηλεγραφειον «αι ιαχυδρομειον. ...
  Άγορά έργαλείων διά τα ΰδραυλικά. .; .-----·.........................
  Προμήθεια πετρελαι<ψηχανης μετ" αντΛΐας κ.λ.π....................... Άγορά έπιστημοΜκικών ϊργαλείων, ^σκηνων κ.λ.π....................... » δύο ίτπονήτων ύδοστρωτήρων.............................. άντλιών των δημοσίων έργων. » τριών σταθμών ύδατος................ Ανέγερσις κ αί συντήρησις οίκοδομών Γεωργίας. Κατασκευή όδοΰ Χανίων—Κισσάμου α'. τμήμα.. . . » » Καμισιανό Ρυάκι—Δρακώνα κ.λπ. Νείό Χωρίου—Μπα|ΐπαλή Χάνι κ.λ.π.. . » Ρεθύμνης—-Περάματος—Ηρακλείου..... Πίστωσις δισθέσιμος δι1 εργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης.... > , » Ηρακλείου . .
  Κατασκευή όδοϋ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως..........
  Πίστωσις διαθέσιμος δι1 έ,γα συγ-ίθΐνωνιας Λασηθιου....
  Έπισκευή οίκήματος Φιρκά..............·■ · ·,..........
  Κατ.-σκευ,Ί διαφόρων έργων είς Τελωνειον Χανίων.......
  γεφυρών είς Ξενιανά και Κοντοκννηγι........
  Διά τιιν κατασκευήν διαφόρων έργων εν τή οδοί Πλατανια
  Κατασκευή ύδραγωγείου Σοΰδας. ·····;.................
  Έπισκευή κρηπιδώματος Λιμένος Χανίων...............
  Προέκτασις όδοϋ Χαλέπας—Φρουδια....................
  Κατασκευή γεφύρας είς Κεραμεια-----..................
  Τελωνειακοϋ καταστηματος Χανίων...........
  Διά τιιν κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου. _
  - ' -- -ϊ»ν ύετίων υδάτων της γεφύρας Καιρίτου.
  διοχέτευσιν τώ'
  . κατασκευήν τής όδοϋ Χωστής-Ποροσελίων.
  » επισκευήν τής όδοϋ Χλ-ιαροϋ—Σκινε—Ποροσιλιων.
  » αποπεράτωσιν τής όδοΰ Καιρίτου-Φουρνέ
  κατασκευήν αμαξιτής όδοϋ Κάνεβα—Βουκολιών.............
  Κατασκευήν ύδραγωγείου Λάκκων.................................
  Δι' έξυγιαντικά εργα Γεωργιουπολεως..............................
  Διά κατασκευήν γεφύρας μεταξύ Καψοδασους και Πατσιανοΰ........
  Διά την αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλυβων-Νειο-Χωριου............
  Δι" επισκευήν τής όδοΰ Σούδας— Καλυβων..........................
  Διά την κατασκευήν τής όδοϋ Βρυσων—Κραπης.................
  Διά την συμπλήρωσιν τής όδοϋ Βάμου—Ιναλυβων..................
  Δι'αποπεράτωσιν τεχνιτών έργων τής οδου Νερατζες πρός Ρουστικα...
  Διά τον καθαρισμόν τοϋ Λιμένος Ρεθύμνης........................
  Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγείου Επισκοπης Ρεθύμνης........
  Κατασκευή δυτικής πτέρυγος Μουσείου Ηρακλείου.
  Έπισκευή αποχωρητηρίων είς παραπήγμ«τα Ηρακλείου........
  Δι' επισκευήν κα'ι συντήρησιν τής οδοί" Ηρακλείου—Λασηθίου. .
  Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγείου Αποστόλων Πεδιάδος.
  Είς μεταφοράν.
  Η ι ο τ. ώ-
  Χ ο ρ η γ η Θ ε Γ σΤΓ
  Διά τοΰ
  προϋπολο-
  γισμοΰ
  9000
  1349!
  1018!
  3530
  5169
  1500
  29
  823
  3949
  2228
  350
  675
  7626
  20000
  8931
  39399
  1012
  14 ύ
  460
  618
  305
  1000
  46000|
  0000
  5033
  5775
  1450
  1000
  827
  2086
  6000
  800
  150
  200
  100000
  29470;
  51000
  110000
  50000
  150000
  60000
  50000
  10000
  5000
  371
  60001
  3500
  4900
  8000!
  30001
  60000
  19449
  20000
  10000
  10000
  15000,
  15000!
  4900
  10000
  5000
  1576;
  3000
  38000
  5000
  829
  50000
  580
  ΙΟδόθ:
  2602
  5000!-
  δοοο;
  2291473
  Δι'εΐδικαη
  νόμον και
  Διαταγμάτ
  189992
  189992
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  -
  β ε ι «
  Άναγνωρισθέντα
  Πλ ηρ
  ω Θε ν τ α ε
  ξοδα
  Υπόλοιπον έκ-
  Ειδικόν
  Μετενεχθείσαι
  Σνν<οΧον εξοδα δι' έκδό Άπο 1 Σ)βρίου Έντός τοΰ μη¬ καθαρισθέντων γιο-μοΰ ίν τύ" νοτιοεοοί σεως χρηματικήν 1910 εως τελους νός Αΐιγοΰστου Έν 8λν καί μή πληρω¬ ά. 1909 ηια ίώσεων ένταλμάτων Ιουλίου 9111 1911 θέντων έξόδων Φ α/ 8- Ο) 1358456 913887!56 792209 55 53209 04 8454-18 59 6846897 : 9000- ____ ____ ____ ____ _|_ 92 3 1349- 24710 ____ ____ 247,10 93 » 1018 — ___ ____ ____ ____ __'__ 94 3530 — 111880 1118 80 ____ 111880 ------ 95 ζζ 5189^- 427008 427008 ____ 427008 — -— 96 — 1500- ΩΟ 147 95 147 75 ι 147 75 — 20 97 98 — 129 — 823- ζζ ____ ι — ____ ____ 99 ΖΐΙ 3949- 2228 — 356 — 3392 94 3392 94 3392 94 ------ 100 101 102 67δΙ— 675- ._ _ ____ 675- 103 76261— 580870 5803 70 5^08 70 —,— 104 -ΐΖ 20000- 8931 — __Ι_ 3868Ι20 3868!20 __ __ 386820 ------ 105 106 » 39399- 36452 86 30742 26 30742 26 5710 60 107 >
  10421—
  487 62
  487 62
  487 62
  ------
  108
  1447 —
  1172 59
  1172 59
  __ __
  1172 59
  ------
  109
  »
  ι ιι ι ι ι
  Ι Ι Ι Ι Ι
  460-
  618-
  305-
  1000-
  437
  460-
  597 95
  437-
  460-
  597 95
  4371-
  —— ——
  460 —
  597 95
  437 —
  ------
  110
  111
  112
  113
  114
  »
  »
  »
  »
  »
  ___
  29769 91
  2976991
  29769 91
  ------
  115
  116
  >

  6000 _
  5083-
  5775_
  1450-
  424988
  3864 65
  875-
  4249'δε
  3864 6Ε
  875-
  ——
  4249 89
  3864 65
  875-
  —,—
  117
  118
  119
  120
  »
  >
  »
  »
  ιοοο_
  827 _
  2086-
  8125
  37978
  812ε
  325 4Ε
  54 30
  8125
  37975
  —'—
  121
  122
  123
  >
  »

  6000_
  800-
  ------
  ------
  ι
  _ ■_
  124
  125
  »
  »

  150
  —— ——
  _|_
  ζ_
  Ζ|Ζ
  126
  »
  ΖιΙ
  ιοοοοο-
  2974Ο[—
  61000-
  110000-
  77δϊθ€
  13046'4ί
  13507 Ίί
  21317 Μ
  775ΐ'9ί
  10800 3(
  8028-
  16795 Κ
  _______
  ) 224610
  281ό 50
  775190
  130*0 40
  10843 50
  16795 55
  —ι
  2664 25
  4521 95
  127
  128
  129
  130
  131α
  »
  »
  »
  »
  _ι_
  β-

  ρ
  ——
  ζ_
  Ι31β
  »
  ---
  150000-
  οο^-
  22690 9(
  14727|3(
  ) 2426 60
  17153 90
  5537-
  132
  133
  »
  >

  16000_
  5000-
  9356 1.
  1867,8.
  3727 0
  1867 8
  3727 05
  1867 85
  5629 10
  134
  135
  136
  »
  »
  »
  ---
  371-
  6000 .
  517121
  311391
  2057 30
  517120
  ------
  137
  138
  »
  »
  ζιΐ
  3500_
  4900 _
  1175 51

  1175 50
  117550
  ------
  139
  140
  »
  »

  8000-
  3000-
  60000-
  19449
  -----

  — —
  ------
  ΖΖΙ 141
  ____142
  ____143
  -------1 144
  »
  »
  »
  »

  20000.
  ιοοοο_
  51225
  ι
  ------
  5122 5Ε
  > 14ό
  - 146
  _
  ιο°$-
  — -
  ____
  - 147

  15000
  15000-
  2123 7
  ζ
  2123 7
  2123 Κ
  —'-
  - 148
  . 149
  4900.
  — -
  - 150
  ιοοοο.
  — -
  __
  . 151

  5000.
  1576.
  524 Ε
  524
  —-
  524 5.
  _ 152
  ____153

  _ 3000.
  38Ο00.
  5133 ^

  5133 2
  51332.
  _·_ 154
  ____155

  _ 5000.
  829
  823 ϊ
  823
  20 —-
  823 <Ά 56 — ____156 _Ζ1 157 » » _ _ 50000 Ε>80
  10%
  _ 2602
  56·
  567'
  6049
  _ 1254< 56 5308 Ι 567 4 10 741 - — 1254 5 567 4( 60491 1254 5 ____158 ____159 ____100 1719_1 161 » » » » — _ 5000, 3000| 1719 ζ — ----- ----- ------162 » 2481465 1131503 25 951594 59 796129 1031207 5 100295" 2
  ■ε———»ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Εϋιχον
  προϋπολο¬
  γισμόν
  των έ^όδων
  Π β τ
  Χθβ η γη θει< Διά τοΰ προύλολο- γισμοΰ Δ»' ειδικήν νόμων καί Διαταγμάτ. /1 Έμ μεταφοράς.......... ι 2291473__ 163 164 16δ 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 1 1 Διά την ύδρευσιν τοβ Β'. Τάγματος Πϊζ ικοϋ.......................................,·»·».----- Διά τον καθορισμόν τοΰ Λιμένος Ηρακλείου.............................................. Διά κατεδαφισιν άπαλλοτρκΰθέντων «τιριων κα'ι κατασκευήν κρηπιδώματος έν τφ Λιμένι Ηρακλείου. Διά συγκοινωνίαν είς τάς ο π ϋήκας Τελωνείον Ηρακλείου...................................... Δι* αποπβράτωσιν τής όδυΰ Ηρακλείου Μεσσαράς.............................................. » τής γεφύρας Αϋγενικής...................................................... Διά την κατασκευήν γε<}ύρας Γερω ΙΙοταμοϋ................................................. , , > σιδηράς γεφύρας επί τοϋ ποταμοϋ Βόρρ»ν..................................
  Γεφύρωσις ποταμοϋ—Αστρακών ^.'γουροκεφαλίου............................................
  Διά την κατασκευήν σωλη νωτοϋ ύδραγωγείου έν Λάστρφ......................................
  Δι* άποπληρωμήν υδραγωγείου Βιάννου..................................................
  Διά την κατα κευήν ύδραγωγείου έν Άπιδιή.................................................
  Συνέχεια κατασκευήν σηραγγος Λαχωνιων...................................................
  Δι' αντικατάστασιν τοΰ σΰρματος τοΰ Τηλέγραφον Λασηθιου...................................
  Διά την έπσχευην τοϋ ύδραγωγείου Μαγκασα Σητείας.........................................
  Διά την αποπεράτωσιν τού ύοναγωγειϋυ Άγίου βασιλείου Βιάννου.............................
  Διά την κατασκευήν τοϋ Α'. τμήματος όδοθ Ίτζεδίν διά Μεγάλον Χωραφίων,πρός τό ΝέονΧωρίον.
  Άξιωματικκοί Χωροφνλαχής...............................................................
  'ΥΛαξιωματιοί καί Χωροφύλακες...........................................................
  Διερμηνεύς..............................................................................
  Ένοίκια καί έ.-τισκευαί στρατώνων..........................................................
  Φωτισμος, θέρμανσις, καθαριότης στρατώνων...............................................
  Γραφική υλη και χάρτης έντυπον..........................................................
  Άγώγια καί ναΰλοι Αξιωματικών Χωροφυλακήν κλπ..........................................
  Έξοδα μεταφυράς ύδατος, χρημάτων.......................................................
  Άντίτιμον φάρμακον, συντ ηρησις θεραπευτηρίων κλπ.........................................
  Άγορά και αντικατάστασις ι μερών όπλων, φυσιγγίων άναγέμισις... '............................
  Έπιακενή καί συντήρησιν ών έν ταίς αποθήκαις όπλων.......................................
  Προμήθεια είδών έξαρτυσ ως οπλισμόν.....................................................
  » » ίματισμοϋ κλπ...........................................................
  » » καί ϊπισκευή έπίπλων καί είδών στρατωνισμοΰ................................
  Άγορά ίππων ίπποσκευών κλπ.............................................................
  * χάρτου μουσικής, μουσικών τεμάχιον, όργάνων κλπ.....................................
  Άπρόοπτα εξοδα και διάφοραι μικροδαπαναι κλπ.............................................
  Έπιμίσθια μεταβαΐικών σωμάτων..........................................................
  Άμοιβαί χορηγούμεναι διά συ^λήψ^ις έγκληματιών..........................................
  Μισθοδοσία πολιτών όδηγών κατα της ζψοκλο.ιής............................................
  Άξιωματικοί ΙΙεζικοϋ.....................................................................
  Ύπαξιωματικοί καί στρατιώται............................................................
  Προμηθεια είδών όπλισμοϋ, πολεμοφοδίων κλπ..............................................
  » » κλινσστρωμνής...........................................................
  » » ίματισμυϋ κλπ ..........................................................
  » μαγειρικών σκευ,ον........................................................
  » καρροοκευής, ίπποκομίας κλπ...............................................
  » » στρατοπεδείας καί σκυποβο, ής.............................................
  » » γραφικήςϋλης, βιβλίον κ λ.τ................................................
  » » φωτισμοϋ, θερμανσεως κλπ................................................
  'Εξοδα μεταφοράς όπ/ασμοϋ, στρατωνισμοϋ κλπ.............................................
  » νοίηλείας, φάρμακον κλπ.........................................................
  » όδοιπορικά και μεοα<ομισεις........................................................ Άντιμίσθια ίερεων, εξοδα κηόειών κλπ...................................................... Άγορά και συντήρησις σκευών γραφείου....................................·................ 2υντήρη0ΐς σΐρατώνων ΙΙεζικοϋ, ένοικια κλπ................................................, Έςοδα εν γένει άπογραφής στρατε-υσιμων.................................................... Μισθοδοσία Ποιητοϋ έν τω στρατεΰματι επί 8 μήνας.......................................... Συνδρομαί τοΰ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευτηρίων..................................... "Εξοδα παρελθουσών χρήσ^ων............................................................. Διά την δημ. τής προκηρΰξβως περί κατασκευής τοΰ Σιδηρόδρομον άπό Μεσαράς είς Ηράκλειον,, Δι'εξοδα έν γένει τής στοιχειώδους στραΐιωτικής έκπαιδεΰσεως ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως......................... "Εξοδα υπηρεσίας......................................... Έπιδόματα ΙΙατριαρχείων Μητροπολίΐου καί Επίσκοπον...... Μισθοί ΙΙνευματικών Άρχηγών Μουσουλμάνων καί Ισραηλιτών. Γραφική ϋλη............................................ Άρχαιολογική ύπηρεσια.................................... "Κςυδα άρχαιολογιΧκΐς υπηρεσίας............................ Γυμνασια Χανίων Ήρ>ίκλείου...............................
  Γυμνάσια Ρεθύμνης Νεατόλεως.............................
  Έλληνικά σχολεία Πόλεων καί 'ϋπαρχιών....................
  Ανωτέρα ΙΙαρθεναγωγεϊα Χριστιανικά......................
  » » Μουσουλμανικα...................
  3000
  ΘΟΟΟΟ
  βοοοο
  10000
  8552
  14000
  2300
  2700
  4000
  189995"
  480
  990
  8000
  12000
  1000
  4000
  110330
  979456
  1940
  37500
  4500
  10000
  18000
  8000
  3000
  5000
  2000
  2000
  71810
  3000
  5000
  1000
  1000
  30000
  1000
  35000
  101560
  338005
  180000
  15400
  39520
  2000
  4000
  5000
  4000
  5000
  12000
  7000
  6000
  3000
  2000
  6000
  8000
  800
  10000
  49037
  4612533
  15180
  1900
  52000
  30480
  320
  20320
  13000
  59040
  54600
  35160
  41640
  20160
  Έη μεχαφορας........
  (α) ΔιαΤαγμα 100 τής 27 Μαιου 1911 φ. 'Επισ. Έφημ. 42 Τεΰχ. Α'. τοΰ 1911 "Εκτακτος Δρ. 10000
  (β) » " » 4 » » » » » 35 » » . » Άναπλ. » 6000
  (-Χ) * λ1^ * Β ,1ουν· " * » » 47 » » » , "Εκτακτοί » 3000
  » 143 » 16 Ιουλ, » » » »60»»»» 'Αναπληρα). » 6000
  343800 -
  [α) 10000
  (δ) 5000
  (στ)40000
  (β) 6000
  ν) 8000,-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  94
  Ι»
  σ ε ε ς
  Άναγνωρισθέντα
  Πλη
  ρωθέντα έ ξοδ α
  1^3ΪΟΛ.ΩΙίΕΑν Εν*·
  Ε/δικοΰ
  ΜβΐενεχθεΙσαι
  ΣννοΧον
  Ιξοδα δι' εκδό¬
  Άπό 1 2) βρίου
  Έντός τού μη¬
  χαθαρ ισθέντω ν
  προϋπολο¬
  γισμόν
  έκ τής χρήσεως
  σεως χρηματικών
  1910 «ως τέλους
  νός Αύγούστου
  Έν βλφ
  καί μή πληρω¬
  ι
  1909
  πιστώσεων
  βνταλμάτων
  Ιουλίου 1911
  1911
  θέντων έξόδων
  Φ
  ι
  348146Έ
  113150325
  95159419
  7961294
  1031207
  53
  10019572
  |
  _
  3θΟ€
  ι~
  __
  1-
  Ι63
  ——
  60000-
  21
  21-
  __
  91
  164
  ό
  ——
  6ΟθΟΟ_
  19υΌ0_
  90
  27^90
  3«89
  Αί
  67^
  90
  -
  !=
  165
  166
  ——
  .8553
  9^16

  715415


  715415
  206185
  167
  )
  ϊ
  1>ο_
  140(ο-
  781860

  781860
  6181
  40
  168
  ι
  ι
  ζ
  |300
  "700
  688,-
  *Ο3—
  Ι—-
  688—
  169
  17η
  ϊ
  —|__
  σο
  <$0'; —— . /υνο' 4θΟΟ_ ΖφΑί) — — — — — 171 179 —— Ζυθ__ £βθ ___ __ 173 — 990 __ — II — __ 174 —— 8ηηη— ___ __ 17η .°υυυ__ 12000 __ — ζ — __ — __ — _ _ 176 ΐηπο — __ 177 — ,4000, ,}οοοο ί;0330 91344 35 75Οο^ _ 37 160^3 88 91094 25 250 10 178 179 1 >
  4


  979456~
  83188973
  67120ί)31
  1599®4ΐ4
  8311.3345
  75628
  2
  __
  -—
  Ο1920
  19«>Ο—
  1*10-
  320—
  1730-
  190-
  3
  __
  37500
  3521040
  1605760
  29960
  1635720
  1885320
  4
  __

  .4500
  442410
  33.5520
  72010
  407530
  34880
  5
  >
  __

  ΐοοοο
  904445
  638955
  191490
  830*46
  740-
  6
  __

  18000
  1617320
  1059535
  357385
  141(5920
  2004-
  7
  »
  __,

  8000
  648775
  2120,35
  47450
  209485
  3892 90
  8


  3000
  295075
  267540
  22565
  -0105
  49|70
  9


  5000
  _______Ι_______
  __Ι—
  Ι
  — .---
  ι
  —Ι—
  ΐο
  >


  2000
  47,60
  22__
  2350
  4550
  2
  10
  ΐι

  ζ
  72000
  76810
  38620
  76009_
  386,20
  70929 46
  552054
  386
  76450
  20
  459

  12
  1.3

  3000
  5000

  2.592|15
  2300-
  17ί7
  1400
  45
  68255
  9θθ]-
  2400
  2300

  192
  15
  14
  15
  »
  __
  1000
  767|75
  765,50
  35780
  2,25
  767
  75


  16
  )►
  __
  1000
  7151Π
  29255
  650
  35
  64 80
  17


  •^οοοο
  ιοοο'
  35000|
  6136,20
  530—
  571095
  4320ι83
  440—
  216060
  1270Ϊ99
  3550.35
  &591
  440
  5710
  82
  95
  54438
  90ρ
  18
  19
  2ο
  __
  __
  1Οΐ56θ|-
  91070,09
  76094
  10
  3·">7333
  7966743
  14402 66
  1
  5
  __
  __
  3780Ο5ι~
  358427-
  31134021
  9341ι
  75
  32068196
  37745Λ4
  2
  __
  180000
  161895,96
  146271,76
  15190-
  101461 76
  43420
  3
  __
  _
  1.540η
  3.35635
  1.3105
  31.5145
  328250
  7385
  4
  >


  3952θ|_
  3079386
  14315
  3077716
  143]15
  15
  35
  3079251
  14315
  135
  5
  6
  >
  __
  __
  4ΟΟθ!—
  54094
  2,31 ]35
  51
  35
  28330
  257
  Ϊ4
  7
  >
  __
  __
  5000
  7910
  7020
  __
  _
  7020
  8(90
  8
  >


  4000,
  5000
  403701
  2571 32
  363301
  238346
  300—
  6325
  393301
  244671
  140-
  12461
  9
  10
  » )
  __
  __
  120001
  67620
  360 40
  3155
  391 95
  28425
  11
  __
  __
  13000
  256750
  245080
  73-
  252380
  4370
  12
  __
  __
  6000
  293105
  213750]
  6570
  220320
  72785
  13
  __
  3000,
  135" 80
  10,3580
  120-
  115580
  200-
  14
  ζ!
  2000~
  6000,
  8000|
  67545
  506655
  171480
  24000
  419070
  131640
  66085
  298,40
  24090
  4851 55
  1614.80
  43455
  215-
  100-
  15
  16
  17
  Λ Γ
  »
  »■
  >
  1650
  200 —
  21Κ50
  3001—
  18
  οϋΟ
  10000
  10000—
  300830
  2*·>665
  327495
  672505
  1
  6
  49Ο37Π
  ίΙΛΛΛ ---
  2410097
  ΟΑΛΑ Λ Κ.
  975148
  201 ί, τν*
  1293519
  36190
  2268667
  237645
  141430
  230—
  1
  1
  7
  8
  __
  8000
  20000—
  _________100705
  20120
  20ΐ'20
  80585
  1
  9
  __
  4891525,
  _
  2967289|98
  243826799
  327376181
  276564480
  20164518


  15180
  1900
  5200Ο1
  30480[
  320
  203201
  13000
  59040
  546001
  35160

  Ι
  51078 < 1572 ( 37700 19140 160- 15440 8918< 55403ί 46684- 33283* 35 35 945895 150265 3411995 1505020 80- 13532 - 551320 50385 50 4104490 2903320 810— 3500— 23δ«- 80,— 1026895 150265 3761995 1740020 160— 15197 — 568520 5520415 4104490 3186650 810 70 80 1739 05 80 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 » 2 » » 3 4 — — 20 55 V) 1665 172 4818 2Μ33 65 30 243— 3233— 19970 5639110 1417|4Ο — — 41640!— 201601— 40Ό3315 __|__ 3295685 291990 3587675 4156140 Ο -Ι- 343800] 269414*70 232677 40 1914885 251826 25 17588 45 Ι 1(γ) Διάταγμα 142 16 Ιουλίου 1911 φυλ. (ε) » 146 16 » » » ο » 153 10 Αϋγούστ. » 'Επισ. Έφημ. 50 Τείχ. Α'. τού 1911 "Εχτακτος Δρ. 5000 » » 52 » » » » » » 20000 » » »54»»»» 'Ανα.-τληρω|ΐατικη » 40υυυ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  10
  11
  ΠροβοΊοριβμός των έΊ;όϊ5ων
  6
  7
  5
  1
  0
  6
  Ζ
  1
  7
  1
  8
  1
  9
  1
  10
  1
  11
  1
  12
  1
  1
  2
  1
  1
  1
  2
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  6
  7
  8
  6
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  ΕΙσφοράτοΟ Δημοσίου υπέρ τοΰ Ταμείον των Έθνιχων ανάγκην........
  Άποζημιώσβις Πληρεξούσιον........................................
  Μισθοϊ καί άποξημιώσεις έκτάκτου προσωπικού γραφείου Βουλής.....
  Γραφική ϋλη κλπ..................................................
  Γραφείον Βουλής...................................................
  Συντήρησις Βουλβυτηρίον............;..............................
  Τόκοι έντόκων Γραμματ/ων τοϋ δημοσίου............................
  Προεδρεία Συμβουλιον Εκτελεστικήν Έπιτροπής.......................
  Χορηγή ματα καί συντάξεις είς διαφόρους...............................
  Σύνταξις κατά τόν 685 Νόμον..............<......................... » άποστρατείας άνδρων Χωροφυλακής καΐ Πολιτοφυλακής.......... Χρέη προκατόχου Διοικήσεως....................................... Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως................................. "Εξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου.....,............................... » υπηρεσίας.................................................. Προσωπικόν Γενικοϋ Λογιστηρίου καί στατιστικοϋ γραφείου............ "Εξοθα υπηρεσίας.................................................. Οικονομικαί "Επιθεωρηταί........................................... "Εξοδα επιθεωρήσεων.............................................. » Γραφείου τής επιθεωρήσεως των Οικονομικήν.................. Προσωπικόν Κεντρικοϋ Ταμείου...................................... » ταμείου Ηρακλείου..................................... » > Ρεθύμνης.......................................
  » » Λασηθίου.......................................
  Γραφική υλη φωτισμός θέρμανσις Ταμείων.........................
  Βιβλιοδέτησις βιβλίων έντΰτΐΌν κλπ..................................
  "Έπι-τλα ταμείίον καΐ πάσα αλλη σχετική δαπάνη.....................
  Έξοδα συσκευής καί μεταφοράς χρημάτων...........................
  "Εξοίία βεβακόσεως φόρων.........................................
  Ποσοστά επί ΐών είσπράξεων των εϊσπρακτόρων......................
  „ » » » „ Ταμιών καί Άποθηκαρίων...........
  » » » » » τής πωλήσεως χαρτοσήμου..........
  Προσωπικόν Τυπογραφείον .........................................
  Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής Εφημερίδος................
  Διά πάσταν κυλίνδρων κ.λ. Τυτογραφείου...........................
  Διά μελάνην τοΰ τυ-τογραφείου......................................
  Δι* επισκευήν, σι^ντήρησιν κα'ι κίνησιν των μηχανημάτωνν............
  Δι* αγοράν τυτογραφικών στοιχείων.................................
  Έκτύπωσις πρακτικών των μέχρι τοΰ 1909 Συνελεΰσεων καί Βουλών ...
  Πληρωμή μισθών των είς τό Τυιογραφεϊον ΰπηρετούντων Χωροφυλάκων
  Προσωπικόν Τελωνείον Χανίων......................................
  » » Ηρακλείου..............,....................
  » » Ρεθύμνης ....................................
  ♦ » Άγίου Νικόλαον..............................
  Ύποτελωνεΐα, α'. καί β'. Τάξεως....................................
  Τελωνοσταθμαρχεΐα................................................
  Τελωνοφυλακή.....................................................
  'Εξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, Ύποτελωνείων καί Τελωνοσταθμαρχείων .
  Διά θέριιανσιν των Τελωνίων α'. καί β'. τάξεως .......................
  Δι' δδοιπορικά τελωνειακόν ύπαλλήλ(αν ..............................
  Δι" «νοίκια » καταστή ιιάτίον..........................
  Διά βιβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντύπων κ.λ.π...................
  Δι* αγοράν κα'ι επισκευήν πλαστίγγων κ λ.π...........................
  Δι* έκτάκτους καί άπροβλέπτους δαπάνας των Τελωνείων..............
  Δι* επισκευήν χρηματοκιβωτίων καί μεταφοράν αυτών..................
  Διά κατασκευήν καί επισκευήν τελωνοφυλακείων............·.........
  Π ι σ
  τ ώ-
  Διά τοΰ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Δι' «ιδικών
  νόμων καί
  Διαταγμάτ,
  Έμ μεταφοράς
  Έπιμσθια καθηγητων.. .^............■. ........................................
  Γραφική ΰλη ίκπαιδευτηρίων............-----. ·;.................................
  Ποοσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας Έκπαιδευσεως.............................
  "Εξοδα υπηρεσίας..............................................................
  Δημοτική έκπαίδευσις..........«................................................
  Γενικά εξοδα Σχολείων.........................................................
  Διάφορα » Έκπαιδεΰσεως....................................................
  Σννδρομή υπέρ τής Έταιρείας τής υπέρ των Πατριων Αμύνης.......................
  Άμοιβή Ίερέων διά τάς γεννητηρίους πράξεις....................................
  Συνδρομή τοΰ Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσαμου.................
  "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων...................................................
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  343800
  2000
  340
  11280;·
  3200'
  810599
  6000
  500
  2000
  2000
  3707
  1189626
  .Είς μεταφοράν.........
  ία) Διάταγμα 602 τής 27 Μαΐου 1911 φύλλον Επισήμου Εφημερίδος 40 Τεϋχ. Α'. τοϋ 1911 Άναπληρωμαΐική
  ψ) » 628 » 7 "Ιουλίου » » „ » 44 » Α'. » » ,.
  ζΐ:
  500000-
  218600-
  24560-
  900
  3120
  1000
  50000-
  3840-
  12710
  2000-
  2000-
  ΐοοο|-
  18140
  750
  1600
  31200
  2400
  6000-
  3500!
  700-
  8520
  7560
  5040
  5040
  840
  1000
  600
  500-
  2000-
  15000-
  500θΙ-
  3000
  30600
  12000
  700
  400
  1600
  4000 —
  16000-
  1560 —
  30120 —
  31920 —
  14520
  7080
  19920
  10140-
  70680-
  5028-
  150
  600
  8000
  1000
  2500
  12000
  (β) 2000-
  (α) 15000-
  (γ) 300-
  (0
  3000-
  (δ) 1500-
  651
  49
  Α'.
  1219838 -
  Δραχ. 12,000
  V
  2,000
  3,000
  21800
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΈΩ-
  σ ε ι ς
  Μετενεχθεϊσαι
  έκ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  ηιστώσεων
  Άναγνω ρ ισθέντα
  εξοδα δι* εκδό¬
  σεως χρηματικών
  ένταλμΰτων
  Οληρωθέντα έξοδα
  "Απόϊ Σ)βρίου
  1910 έως τέλους
  Ιουλίου 1911
  Έντός τού μη¬
  νός Αυγουστον
  1911
  Έ* Ηλφ
  Υπόλοιπον έκ-ι
  καθαρισβεντων'
  καί μή πληρω¬
  θέντων Ιξόδωνι
  ΕΙβιχοϋ
  προυπολο¬
  γισμόν
  343800-
  2000-
  340-
  11280-
  3200-
  810599 -
  4200-
  6000-
  500-
  2000-
  2000-
  3707-
  1189626
  500000-
  218600-
  24560-
  900-
  3120-
  1000-
  50000-
  3840-
  12710-
  2000-
  2000-
  1000-
  18140-
  750-
  1600-
  31200-
  2400-
  6000-
  3500-
  700-
  8550-
  7560-
  5040-
  5040-
  840-
  1000-
  600-
  500-
  4000-
  15000-
  5000-
  3000-
  30600,-
  27000-
  1000-
  400-
  1600-
  4000-
  19000-
  1560 -
  30120 -
  31920 -
  14520 -
  7080-
  19920 -
  10140-
  70680-
  5028-
  150-
  600-
  9500-
  1000-
  2500-
  12000-
  200-
  1000-
  1241638
  269414 70
  543-
  280,-
  10800 —!
  2436 70
  774195 95
  2843 45
  5397 80
  500 —
  2000
  3912 90
  1072323,90
  500000-
  219600-
  21285 10
  899,15
  3450 —
  805 60
  44055 60
  35,35 05
  11780 —
  1692.3 65
  535 7ύ
  1466 80
  31200 —
  1194 83
  5500 —
  1941 35
  592 45
  8517-ί
  7600 —
  5040-
  5040 —
  8*0 —
  614 4
  51525
  288 30
  2379 85
  13264 8£
  18<»8 40 261191 27395 39 26379 Η 902 25 469 50 881 Γ· 3987 7< 17860 51 1496 66 29870 - 30571 13790 — 699.! 25 19< 20 — 10140 — 70Μ5 6ϋ 3476 5( 99 20 102 40 9486 10 59163 1125 20 9672 10 48 25 1198948 56 232677 40 542 75 280 — 9432 — 2369 70 662838 10 2442 55 5364 80 500- 2000 — 173190 1914885 780—1 37 — 8599055 306 40 21 — 2820 25182625' 542 75 280-1 10212 2406 70 748828 65 2718 95 538580 500 2000 -' 176010; 92017920 106312,- 102649120 216800- 17108 70 89315 2939- 805 60 3780560 3187 05 1388.3 65 52410 1,361 25 26144 — 998 65 5000 — 1033 55 577 Κ 6910 — 6970 — 4200 — 3776 61 640 — 59195 510 2Γ 204 70 2991 35 1739 40 1792 61 1769 08 224".) 29 23847 2δ 793 40 380 50 815 20 2877 10 16247 7 1496 66 24393 20 23191* 12566 25 5230 50 15260 — 3593 40 53037 0. 2911 80 99 20 102 4( 6800 85 347 40 942 20 9036 55 48 25 596990 08 500000 — 260 -Ι 6250 308 — 930- 1470- 18 60 26,5- 22 20 500 -' 907 80 15 — 710- 630 — 420 — 420 — 70- 22 50 5 — 78 60 4897 27 623 28 2551 1Γ 23,31 75 108 85 66 40 58—; 1360 30 256.3 30 5320 — 1210 — 1180 — 2800 — 14.30 - 8658 15 564 70 933 10 .31 35 183- 503*3 83 500000 — 216800- 17108 70 893,1 3199- 805 60 44055'60 34ί)5;05 10750- 15353 65 52410 1.379,85 2875<ν- 1020 85; ·'500'— 1941 35 592*40 7620" 7ΗΟΟ — 4620,—' 4196.61 710'—Ι 614.45 515 25 283 30 2291 3ί 6(;.36 67 1792 61 2392 3(' 24976 3ί 26379 - 902 2, .380 50 881 6Γ 2935Ί0 176Ο8 2Γ Ι4'Κ!6( 2(5956 7( 28511 2Γ 13776 2"; 6419 50 5023 4€ 61695 18 .3476 50 99 20 102 40 7793 95 578 65 112520 9516 85 48 23 1150193 93 17588 45 588- 30 — 25367 30 9450 12 3152 20 45832 70 4176 40 6- 260 — 40 — 1030 1570 - 1165 86 95 2441- 174- -05 897- 420 — 84339 130 — 88 50 6628 22 35 85 249 55 2419 - 89 — 1052 60 252 25 2913 .Τί 2060 -! 13 75 573 Τ, 1860 — 511660 8650121 1692 15 13 — 155 25 (γ) Διάταγμα 651 της 7 Ιουλίου 1911 Ψνλ. Έτισ Έφ,,αΒθίδος 49 Τ,νχ Α' τοθ 1911 Άνατληο»μ«τική Δ (Ο »» » Τ * ! (Ι (ε) 678 » 3 Αύγουστον 51 48754,63 300 1,500 3000 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 4 5 β 7 8 1 2 3 4 5 β 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 7 8 9 10 11 12 10 11
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  «ροϋηολο-
  γισμοΰ
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  80
  21
  α»
  17
  18
  19
  1
  3

  1
  2
  Ι
  2
  3
  1
  Προσδιοριβμός των έξόδων
  Π ι ο τ ώ·
  Χ ο ρ η
  Διά τοΰ
  ποουπολο-
  γισμοΰ
  Έη μιταφορας.
  Δι* αξίαν τριών βαρονλκων................................................................
  Άγορά χαί εγκατάστασις βαροΰλκων Σητείας................................................
  Έξοδα μεταφορας Γκουάνω καΐ ζημία έξ ύποτιμήοεώς τού...................................
  Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον............................................................
  Έξοδα ύπι ρεσίας » ............................................................
  Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας..............................................
  » εργατικόν........................................................'..........
  Έξοδα γεωργικής υπηρεσίας.............................................................
  Διά προμήθειαν δενδρυλλίων καί πάσαν σχετικήν πρός την Γεωρικήν υπηρεσίαν δαπάνην, πλήν των
  μισθών τοΰ προσωπικού................................................................
  Κτηνίατροι.............................................................................
  "Έξοδα κτηνιατρικής υπηρεσίας...........................................................
  Άντίτιμον χάρτου συμβΐ'λαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσήμσυ.................................
  Αντικατάστασις άχρήστου γραμματοσήμου.................................................
  Αντίτιμον γραμματο,ίήμου είσπραττομένου διά λ)σμόν ταμιευτηριον...........................
  Συντήρησις δημοσίων καταστημάτων τοΰ Δημοσίου καί έξοδα άπογραφής ακινήτου περιουσίας
  τοϋ Δή μοσιου..........................................................................
  Άσφάλιστρα τοϋ Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων...............·.........................
  Αντίτιμον καί εγκατάστασις ποσίμου ύδατος................................................
  Τα άποδιδόμενα είς την Διεύθυνσιν ιτοθ Μονοπωλίου τοΰ άλατος...............................
  Απόδοσις άξίας άλατος τής Δ'. τριμηνίας τοΰ 1909......."...................................
  Δι*εκτέλεσιν άποφάσεων καί συμβιβαστικών πράξεων........................................
  Έπιστροφαί άχρεωστήτως είσπραττομένων χρημάτων.....................·..................
  Απόδοσις έπιστρεφομένων Τελωνειακών τελών..............................................
  » άντιτίμου γρααματοσήμου είς ξένας Διευθύνσεις.....................................
  ΝομισΊΐατική διαφορα πρός προμήθειαν χρυσοϋ.............................................
  "Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.....................................................·.....
  (α) Διάταγμα 591 τής 2 Μαΐου 1911 φΰλ. Επισ. Έφημ. 35 Τεΰχ. Α'. τοΰ 1911 άν&πλ. Δραχ .4 000
  (β) » 602 » 17 » » » » « 40 » » » » » , 500
  » 49»»»»» » 4,000
  » »»»»»» » 1.6ΌΟ
  » »»»»»» » 300
  » » 54,»»»»»· » 150Ό
  1219838-
  4000 —
  1300
  1000
  14880
  11576
  16480
  42480—
  15ΟΟΟ —
  72ΟΟ
  4900
  10ΟΟΟ
  300 —
  500—
  2500
  1ΟΟΟ—
  1000 —
  180000-
  33997—
  3θθοο'—
  7ΟΟΟ—
  30000—
  500 —
  2000-
  39841-
  1639735-
  Δι'
  νόμωνχοίΙ
  Διαταγμάτ.1
  21800
  (β) 500-
  Γ
  (δ) 1500-
  (ε) 3001-
  35100-
  (β)
  (γ) »
  (δ) »
  (3) »
  (γ) »
  651
  »
  678
  »
  5 »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «49
  εις
  !χ τής
  1909
  ΣννοΧο*
  ΆναγνωρισθένΈα
  έξοδα δι* έκδό-
  σβως χρηματικων
  ένταλμάτων
  1241638
  4000 —
  1300—
  1000—
  14880—
  11576—
  15480—
  42480—
  4000,
  7200
  4200—
  1ΟΟΟΟ—
  300—
  500
  ιοοο|—!
  1ΟΟΟ]—
  18ΟΟΟΟ—
  33997 —
  3θθοα—
  85001,—
  3ΟΟ0Ο—
  5ΟΟΗ-
  2300-
  3984—
  1674835)—
  Ιξοδα
  Άπό 1 Σ(βρίου
  |ΐ910 έως τέλους
  Ιουλίου 1911
  11
  56
  373744
  37135!
  14880
  10765 70]
  1391595
  4119150
  2400688
  69ΟΟ-
  276685
  470ό14
  18877
  62—
  2989601
  1000—
  76330]
  158780 38!
  3399606
  2865-245
  807542
  11027 68
  221513
  391920
  157385936
  'Εντός τοΰ μη¬
  νός Αύγουστον
  1911
  59699008
  373744
  37135
  Ε12385'85
  8151ι30
  1164995
  3218315
  "^2047^,78
  60001-
  «164 3ό'
  149379]
  18877
  , 62-,
  296θ'οΌ|
  1000—
  ' ' 62330]
  118280 741
  3399606]
  2616370
  361717
  861512]
  Ϊ63
  386160
  896950;!
  Έν 8Χω
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  Ειδικόν
  προϋπολο¬
  γισμόν
  55320385
  900-
  1861'1Ο
  1130 —
  4256 -
  199560
  600—
  602-
  320635]
  29-
  14Ο1—
  4049964
  1171,75
  93420
  176106]
  14650
  612439,05
  1150193|93|
  3737
  37135
  1328585
  1001240
  1267995
  3643915
  2247038
  6600—
  276()85Ι
  4705] !4'
  18877]
  298960|
  1000
  76330]
  158Ϊ80Λ8
  3399ί)1Ο6
  2733515
  455137
  1037618
  221513
  386360
  1509389,23
  μβ3
  48754
  1594Ί5
  75330
  1236 —
  475235
  153150
  300
  1317 —
  352405
  651,50
  5560
  64470^)8]
  ο
  Ο)
  φ
  17
  18
  19
  1
  2
  1
  2
  3

  1
  2
  Ι
  2
  3
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  ι ι
  <3 -ο. « ν ι* ι- ο ο *> 9 μ-"
  των έξόδων
  Π Ι Σ. Τ Γ». Σ Ε 1 Σ
  Χ ορηγη Ο εϊ.0* α ι
  Διά τοϋ κροϋπο-
  λογιβμοθ
  Δι' «ιδικών Νίίμων
  χαΐ Διαταγμάτων
  ΜΐτΐνίχθεΤοαι ι*
  χρήσεως 1909
  Σίτνολον
  πιστώσεων
  Άναγνωριαΐένΐα
  δι' ίδ
  γρημοιτιχών
  ινταλμάτωγ
  Έξοδα
  Άπό 1 Σ«-
  τιμβρίθυ 1910
  ?ως τΛοα?
  Μ»ΐο« 1911
  τοδ
  μηνόί Ίουνίου
  1911
  Έν
  χαβχριββιντων
  χαΐ μή 1ϊληρ«β-
  ίίντων έξόϊων
  Α'. Δικαιοοπίνης...........
  π' ' τ
  Γ . Δ. Άσφαλ.καί Δηιχ."Εργων
  . Παιοε άς..............
  Ε'. Οίκονομικών.........
  Σύνολον....
  Π*.
  806570
  628253
  4612533
  118^626
  16397 Κ
  887671
  14.100
  79000
  278992
  :.δ!00
  407392|
  820870
  707253
  48^1525
  1189626
  167483^
  9284109
  752296 92
  616696
  1072323
  91
  628257
  441176
  2967289 982438267
  90
  1573^9 36
  920179
  8%9-ΪΟ
  6982467 07.^24831
  41
  91
  99
  20
  21
  74
  56421
  63278
  327376
  106312
  .12439
  13
  76
  81
  684678 54
  1026431
  504455 67112241
  2765644 80201645
  67618
  1165327 75
  "Έσοδα
  Έξοδα
  Προυπολογισθέντα Δρ. 6.083.297.—
  Βεδαιωθέντα » ............ 8,192,524,56
  Ε'ισπραχθέντα » ........................... 5,923,739,38
  Είσπραχτε'α » ........................................ 2,268,785.18
  Προυπολογισθέντα » 9,284,109
  Έκκαθαρισθέντα » .............. 6,982,467,07
  Πληρωθέντα » ........................... 6,490,659,49
  Πληρωτεα »........................................ 491,807,58
  Ήν Χανίοις τί 14 Μαρτίου 1911.
  (Έκ τοβ Γ*ν»κού
  45832
  38
  24
  18
  70
  64470 08
  4918υ7|58