92022

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  !»"·__■
  ΤΗΣ 1ΑΑΑΔΟΣ
  1ΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοίί τη 24 Μαίου Ί9Ί2 ™ Αριθ. 27
  Άριθμ. Διατάγ. 53
  _ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α*.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ΰπ' όψιν τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ύήφισμα τής
  Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τό αρθρον 3 τού ΰπ
  αριθ. 276 ΚαταστατιχοΟ Νόμου τής ΐν Κρήτη Όρθοίόςου Έκ-
  κλησίας
  Χανίων, «ντί τοθ Στυλ. Φυλλαδιτάκη άπαλ-
  λαχθέντο;.
  Δι'ομοίας διατβγής ύπ'αριθ. 51 τής 24 Απριλίου 1912
  ϊ'ωρίσθησαν ό Φραντζής Φραντζίσχάκης, Πρόεϊρος ΠρωτοοΊχών
  Ρεθύμνης, Πρόεδρος, ο! Έμμ. Ζαχαράκης, διχηγόρος καί ό Μ.
  Κοχελάχης Πρωτοδίχης παρά τώ Πρωτοδιχιίω Ρεθύμνης, Σύνε-
  καί Διατάσσομεν
  Έγκαθιδρώομεν Επίσκοπον Ιν τή Ίερα Έπισκοπΐ) Κυδω-
  νίαί καί Άποκορώνου τόν Άγαθάγγελον Νινολάκιν.
  ^Ε'ις τόν ΔιοΐΛθϋντα την Παιδείαν Έπίτρβπον άνατίθεται ή
  δημοσίευσις καί έκ.τε'λεης τοϋ παρόντος Διατάγματος
  Έν Χ«νίο(ί τί] 24 Μοίου 1912.
  •Εν "Ονόματι τοθ Βασιλέως
  Ή Α»οι*ο!<: 21 "Απριλίου 1912 ^νιτο άποδβχττ) ή άιχο 18 Απριλίου 1912 ίνώτιον τοϋ Είρη- νοϊίκου ΚβστιΧλίου Κισσάμου γενομένη δήλωσις **ρί μή άπβ- *°χήί τής θέσεως το3 ϊεσμοφΰλακος των φυλαχω.' Καστΐλλίου Κισσάμου Κ. Σκβράκη καί διωρίσθη άντ* αύτοΰ ό Δ. Πΐντε- λίχης. , Δι* ομοίας δΐαχΐγίΐς ύτ'αριθ. 50 τής 24 Άπρ-λΙου 1912 ίΐροποχ3ιήθη ή 6ιτ'αριθ. 41 Ι. ί. δι?ταγή ή'^ών χατ* τοίτο Ι^νον καθόσον Χωρισθή ό Στυλ. Ζ*νουϊάκης, β^ηθΐς τοθ Γρ«Λ" μ-3τέι*ς το3 Έ?«τί[Ου Χανίων, Γρα;Λ(Αατίΰς τού χατά τό ύπο- λ*ι-ό|»ενον ϊιάίχημα ά*ό σήμερον μέχρι τί}ς 30 Απριλίου ί. Ι. , ..„..........,, ..,-------------- —Γ_. τ γ--------- ^ ι δροι, χαΐ ο Έμμ. Άβάτζος ΰπογραμματιΰ; τοθ ΙΙρωτοδιχιίου Ριθύμνΐ]ς Γραμματεύς, τε3 χατά την προσέχη ά*ό 12—τέλους Ίουνίου 1922 σύνοδον συγχροτιε,θησομένου Καχουργιοϊικΐίου Ρεθύμνης. Δι' ομοίας διαταγάς ΰπ' άρ,θ. 52 τής 24 Απριλίου 1912 άπελΰθη ό Χαράλαμπος Παπαϊάχης δΐσμοίόλβξ των φυλαχών Χανίων, α·ε έγχαταλείψαο τί-ν θέσιν τού, καί διωρίσθη άντ* αύ- τοΰ ώς τοιοΒτος ό Ιωάν. Γ. Σαριϊάχης, κάτοικος Μιγάλων Χω- ραφίιον, ό οποίος άπισπάσθη είς τάς φυλακάς ΊτζεϊΙν, ώς νοσοχόμος χρος περιποίησιν των ΐν φυλακαί; Ίτζΐίίν κρατουμέ- νων χαί είς τό θεραπευτήριον των φυλαχών τούτων νοσηλευομέ- νων χαταδίχων. Δ(* δμοίας δΓατα^ς ύ~* Λριθ. 53 τής 26 Απριλίου 1912 άπιλΰθη ό Κ. Ροσμαράχης χλητήρ άκροατηρίου το3 Είρηνοίι- κείου ΚολυμπαρίουΚ'σσάμου *αί ίιωρίσθη άντ" αΰτο3 ώς τοιο3- τος ό Εΰθΰμιος Μουργινάκης χάτοικος Βλαχΐρωνίτΐσας Κισ¬ σάμου. Δι'ομοίας διατβγής ύπ' αριθ 54 τής 28 Απριλίου 1912 διωρίοίηααν ό Κ. Παπΐδάχης, Έφέτης Χανίων, Πρόιδρος, οί Ίωίν. Καταλαγαριανός, Πεωτοδίλης Χανίων χαί ό Δ. Γειιβ- νάχης, διχηνόρος Χανίων, Σύνίδροι, χαί ό Στυλ. Τζανουδάκτς βοηθος το3 Γραμματεύς τοθ Έφετείου Χανίων, Γραμματεύς το3 χατά την άπό 7—25 Μαΐου 1912 σύνοδον συγκροτηθησο· μένουου Κ3X5^ργ|οϊιxϊίου Χανίων. Δι* ομοίας διαταγής ϋπ' αριθ. 55 τής 30 Απριλίου 1912 διωρίΐθχσϊν ό Μενέλαος ΣοΐΛτάνης, Έβέτης Ηρακλείου, Πρόεϊρος, οί Άντ. Πιρ»κάχης, Πρωτοδί*ης Ήρακλιίου, καί Μ. Σαχλαμ-:'νης, 'Ίχηγόρος ΐν "Ηρακλείω, Σύνιδροι »αί ό Άπόστ. Παπβϊάχης, "Υπογραμματΐύς το3 Έφετείου Ήρα- χλείςυ, Γραμμιατεύς, τοΰ κατά την προσέχη άπό 4—24 Ίου¬ νίου ι «. σύνϊδον συγχροτηθησομίνου Καχουργιοδικ»ίου Ήρα- χλείου. Δι' ομοίας διαταγάς ΰτ' αριθ. 56 τής 30 Απριλίου 1912 μετέβησαν άμοιβαίως :'ι Γ. Β*σιλαχάχης χ)ητήρ τής Άνα- χρίσεως Ήραχλίίου Ααί'Εμμ. Καρδουλάχ^ί χλητήρ τοΰ άκροι- I τηρίου το3 ΕίρηνοϊιχΓίου Χερσονήσου Πιδιάδος. ! Δ:' όμοία,, ?ιαταγής ϋπ' αριθ. 57 τής 1 Μαΐαυ 1912 άπε- | λυθή ό Εΰτύχιος Σαρτζετάκης, ϊΐσμοφΰλ«ξ των φυλακών Χα- ! νίων χαί διωρίσθη άντ* αΰ·ο3 ώ; τοιοθτος ό Εύθ. Μιυργινάκης ί νυν ϊιωρισμίνος χ">ητήρ παρά τώ άχροατηρίφ τοϋ Είρηνοϊιχιίου
  [ Κολυμ6αριου Κισσάμου άκαλΑ,αχθείς των χαθηχόντων τής ύιΐη-
  ! ρεσίας ταύτης.
  Δι" ομοίας διαταγάς ΰπ' άβιθ. 58 τής 2 Μαίου 19(2 εγένετο
  «ποδεκτή ή παραίτπσις τού Γεωργ. Β. Άνουσάκη κλητίΐρος τοδ
  άκροατηίίου τοΰ Είοηνοδιχβίου Καστιλλιου Κΐασάμου υπό χρο¬
  νολογίαν 28 Απριλίου 1912 *αί διωρίσθη άντ" αίιτοδ ώ; τοιού¬
  τον ό Γρηγοριος Μανινάχης κάτ.ικος τοϋ χωρίου Τοπόλιβ τίς
  Επαρχίας Κισσάμου.
  Δι'οποίας διαταγάς ύπ' ίρΐθ. 59 τής 2 Μαίου 1912 άτε-
  λύθη ό Εύθ. Μουργινάκης ϊεσμοφύλαξ των φυλαχών Χανίων
  «.αί ϊιωίίοθη άτ'αυτού ώς τοιούτος ο Εύτύχ. Σαρτζετά)·ης.
  Έν Χανίοις τή 2 Μβίοΐι 1912.
  "0 επί της Δικαιοσύνην Διοικών Έτίτρο7τος
  ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
  Διά τού ΰπ' αριθ. 29 τής 5 Μαίου 1912 Διατάγματος άναϊΐ-
  αρίσθ»! ό Έμμ. Παπαδερός, κάταχος Χανίων δικηγορο
  π«ρ' άπασι τοίς έν ΚρήτΓ ΔΐχαστηοίΉς κβί πβρ' Έφέταίς
  Δι' δ δμοίου Δΐβτάγματος ύπ' άριθιχ. 30 τής 8 Μα'ου 1912
  άναδίωρίσθη ό Γ. Δασίαλίγίαννης, κάτοιχος Χαν;ων, 8'νηγό-
  ρος πα' άτασι τοϊς «ν Κρήττ) Δικαστηρίοίς χ,οΐί παρ Έφέταις.
  Δι' όμοίου Διατάγματος ΰπ'άριθυι. 31 τής 8 Μαίου 19
  έχορτγήθη συγγνώμη συγγένειαν είς τούς ΈίΧ]Χ. Άγγ-λάκην,
  δι>ηνβίον, χάτοινον κωμοπόλεως Σητείας χαί Άνϊοίαν Άγγε-
  λακην βοηθόν τοδ Γραμιιατέως το3 ΕίρηνοδΐΜίίο Σητείας καί
  επετράπη είς αύτούς* όπως άσχωτιν Ικαστος τα καθΓκοντα τοό"
  π«ρά τφ Ιίιίρηνοί'κείψ Σητείας χωρίς νά δύνανται νά συμπράτ-
  τουν έν τη αυτή δίκτ.
  Δι* διχοίου Διατάγματος ύπ' άριθμ.. 32 ττ)ς 8 Μαίου 1912
  εγένετο άτοίεκτή καί άπό 13 Απριλίου 1912 δήλωσις τοϋ
  Μ. Δίσχαλάκη, ϊιορισθέντί-ς Συμδολαιογράφου ταρά τώ Είιη
  νοδι/είω Ά<. Μύρωνος 3ιά τοδ ΰπ' άοιθμ 11 τής 16 Μαρ τίόυ 1912 Διατάγματος τής Διο"<ούσης Έπιτροπής π·ρί μή αποϊοχίίς τή·; θέσεως ταύτης καί άπηλλάχθη τώ.* καθηχόντω τής υπηρεσίας ταύτης Δι* δμοίου Διατάγμϊτος ύπ' άΐιθμ. 33 .ή·; 8 Μαίου 191* διωρίσθη δ Μ*νο3σος Άνϊο. Χατζηγρηγορά<ιης κάτοικος χώ ρας Σφακίων δ-χηγόρος π«ρ άπασι τοίς ίν Κρήτι;) Δικαστηρί οις πλήν των Έφετείων, Δι' δμοίου Δ'ατάγματος ύπ' αριθ. 34 τής 8 Μίίου 1912 άνα διωρίσθη ύποθηκοφύλαξ παρά τώ Είρΐνοϊΐχίίω Πΐράματο Μι^λοποτάμιου δ διά τοδ ΰτ'άριθμ. 22 τής 6 Μαρτίου 1912 Δ««τάγματος τής Διοικούσης Έπιτροπής προσωρινώς 4πο? υ θείς τε'ως τοιο3τος Κ. Δασκαλάκης Δι'δμοίου Διατάγματος ό—* άριθμ. 35 τής 8 Μαίου 1912 Διωρίσθησαν 6'. άναπληρι*ταί Μ Τοΰ Ε'ρηνοδικου Νεΰς Άμαρίου δ Ν, Καλοειδας. ?) Τού Ρίρηνοίίκου Περάματος Μυλοχοτάμοο ό Ιωάν Κ. Σαρρής αντί το3 Γ. Σμπόκου ατ«λλα76έντο^ Δι' δμοίου Δ<ατάγμ*τος ύτ'άριθ. 36 τίΐς 8 Μαίου 1912 εμετριάσθη καί ϊίί τόν Ιωάν. Σ. Κβμπονράχην, επ β"1 ηθβϊσα ίιά τής ύιτ'άριθ. 90 τοδ 1910 αποφάσεως τ33 Δικαστηρίου των έν Ρεθύμνγι Συνεδρων ποινή ττ]ς «ίρκτής των 8 ίτών είς 4 έτών ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ■& Ι|||Ρ|__1Ι«Ι|»ι_|ι| ^ι^ΙιΐΓΙΙ «ΤΜ_ιι)ίί»1|Ι|Ι» ΠΙ ι_|_ ίι" II ι Ι Τ1Π—~Γ---------------Π-----ί~-----------'---------.—.. νβ8ιωρίσ6η ό Λεωνί?«ί Λυωνάχης ο κηγδρος παρ' άπ»σι τοΤς Ι» ίρήτγι Δικαστηρίοις πλήν των Έφετείων. Δι'δμοίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 41 τής 9 Μαίοο 1912 διωρίσθη δ Στ. Έμμ Σταυρακίχης κάτοικος Λιμένος Σητειοΐί, ϊικηγδρος παρ* άπασι τοίς έν Κρήτη Διχαστηβίίΐς πλήν των Έ- φετείων. Δι* όμοίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 42 τϊ|ς 9 Μ*ίου βπετράκΐ) το3 ΔηΐΛθσίου Ταμϊίίυ άπόλτψς δλοκλήρου τής μισθ5*οώ( το3 Γ. Αντωνακάκη, Πρωτοδίκου Ρίθύιινη«, άπουιιάσίντος ίι τής υπηρεσίας ^όγω ασθενείας προσηκόντωί πιστοποιηΒΕίίη; ϊόο έπισττμόνων Ίβτρών κατά τό άπο 23 Μαρτίου μέχρι? 23 Απριλίου 1912 γρονιχόν ίιάστημα. Δι* δμΐίου Δ'ατάγματος 5π* αριθ. 43 τής 17 Μαίου 1912 διωάσθη δι»ηγόρος παο' άπασι τοίς έν Κοήττ) Διχαστ*)ρίοΐζ ιΐλή» των Τφετείων ό Εΰθύδουλθς Ι. Τσουδερός, κάτοικος Ρεθύμνης. Δι' δμοίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 44 τί!ς 17 Μΐίου 1912 άναϊιωρίτθη ίικηγόρος παο' άπαβι τοΤί έν Κρήτη Δικαστήριον πλτν των Έ?ετείων ό Ν. Γ. Χατζιίάκ»ΐί κάτοικος Ήοακλί'Όυ. Διά Διαταγάς ημών ύχ' άοιθμ. 60 τής 5 Μ-»ί·;υ 19'2 ετροποποιήθη χαί ΰπ' άοιθμ. 54 τής 20 Απριλίου 1912 Δι»- ταγή τής καθ" ήι*3ς Ανωτέραν Διευθύνσεως, κατά τουτο μί· όν χαθέσον διωρίσθη δ Παν. Φίωτάχης Διχ*)γόοο« Χαι''ων, Σόνείρος τοθ κϊτά τήν %ροα*χ^ άτο 7—25 Μαιοιι σύνδον συγκροτηθ/ισομένου Κακουργιοδικείου Χανίων, αντι αο3 Δ. Γεμενάκη, άπαλλαχθέντος των καθΐξΐιόνΓΐον τής υπηρεσίας ταύτνις. Δι' δμο'ας ΔιαταγΫίς ύπ'άριθμ. 61 τής 5 Μβίου 1912 ρίσθη χ)ητήρ το3 άκροατηρίίυ το3 Είρηνοϊ κ*ίου Κολμμΐϊ δ Κων. Ροσμαρής χάτοιχος Κολυμπβρίου Κισσάμου Δι' ομοίας Δίΐταγής ΰπ'άριθμ. 62 τής 5 Μαίοο 1912 'φ νετο άΐΓοϊίκτί) ή υπό χρονολ. 15 Απριλίου 1912 π*ρϊίτη»Κ τοί) Ρ. Μ. Β^δουράχνι ό?ΐττιχοδ 6οη9ο3 τοΒ Γρ*μματ^ωί Είρηνοίικείου Σπήλι Αγ. Βχσιλ·ίου καϊ ά*τ]λ)αχθη τής ρεβίϊς ταύτης. Είς την ούτω δέ χενωίεΤσαν θέσιν ίιωρίσθί) αύτοθ ώς τοιοΰτος ό Στυλιανός Ν. Βαδουράκνΐί. Δι1 ομοίας Διαταγάς ΰπ'άριθμ. 63 τη"ς 9 Μαίο* 1912 ώρί- Γθη αΓθουσα δ'ά τάς συνεϊοιάσεις τοδ Καχουργιοδιχείου Αγ· Νιχολάο·, ή αΓθουσα τοϋ Πρωτο8ικι£ου Λασηθίου. Δι' όμ-ίο-ς Δι*ταγήί ύτ' άριθμ. 66 τής 12 Μαίου 1912 άπελύθη ό Ίακωδ. Άγν«λάχη; κλνιτήρ. άχροατηρίου Ε'ιργ;νο5ίχϊίου Χανίων καί διωρίσθη ίντ' αΰτο3 ώς τοιούτος Γ. ΔιακΐιΛΪαρης. Έν Χανίοις ττ] 18 Μαίου 1912. Ό έ*1 τήί Διχα'οσύνης Διοικών 'Κ*·ι Γ. ΜΥΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ «8 ι' όμοίου Δίατάγματος ΰπ' άρι^. 37 τή; 8 Μαίοι· 1912 εμετριάσθη χατά Ιν ϊτος ή είς τοίς 1) Γιωργ. Δ, Δραμ!Τ!νϊν ΐπιδληθέΐσϊ ?ιά τήί ύις' αριθ. 11 τοθ 1 909 αποφάσεως τοδ Δ'καστηρίου των ίν Ρεθύμνη Σ^νέδρ*»ν ποινή τής είρκτ^ς των ιτίντε καί ήυιίσιως !τ<ον. 2) Κ. Ίσαάκ Τβίπο^ιανόν επιβληθείσα τής αυτής αποφάσεως πβινή είρκτής των 6 έτδν χαί 3) Μ. Ι Κοτζαμπβσάκη^, ίπ'δληθεΤσα διά τής αυτής αποφά¬ σεως ποινή είρκτής των 5 έτών καί ενός μηνός. Δί' δμοίου Δκχτάγματος ΰ*' αριθ. Γ8 τής 8 Μαίου 19.2 μίτετέθησαν άμοίδαίίιΐί οί Φί'ής Χασάν Τ»ιμπουξάχ,<ΐς, Μετα φραστής Ρεθύμνης καί Μιχμέτ Μακρϊμμβτάκης, Μετίφραστής Ηρακλείου. Δι' όμοίου Διατάνμ,ατος ύττ'άριθ. 31 τής 8 Μαί.υ 1912 -τροήχθη 5 Γ. Ε. Κοκκίνης Ε!ρη«δίχης παρά τω Εΐρηϊΐκείω Καστελλίου Πεδιάδος, είς Εϊρηνοδίκην πρώτης τάξεως ιτβρα τφ Ε'ιρηνοοιχβίω τής πόλεως Ριθ^μνης. Δι'ομοίου Διατάγματος ύι'άριβ. 40 τής 9 Μβίου 1912 "•ρ.9. Δίατπνίίς 17 ί Δ Ι Α Τ Α Γ Η ) Ό επί της Παιοίίας Αιοικών «Επίτροπος | "Ε·/οντες ύπ' όψιν τό ύπ' «3ΐθ. 114 καί χρονολογίαν Μαίου 1912 έγγραφον τοδ Γυμνασιάρχου Ηρακλείου. ΆπολιΊομεν τόν Κωνστ. Βιδάκΐν έπιστάτην άν τώ ' Ηρακλείου διά τοος έν τω ρηθίντι Ιγγράφφ το"3 Ρι ί Ήρακλβί;υ άναφεροαένους λόγουςκαϊ άΐϊαλάσ»ομ*ν «ΰτ^ Έν Χανίοις ττ] 14 Μ»ιο« 1912. Ό Έ*ίτ?οπος τηί Π«ιϊ·ί·ί Γ. ΓΑΛΑΝΗΓ Έκ τού Έθνικοΰ Τυπογραφείον