92025

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ■ΤΑΡαγΤγϊΙα ΐίίζ ννηύϊχϊΐώί ΤΗΣ ΜΒΕΡΝΗΣΕ_'
  ΤΕΤΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  _ιν
  τη 3' Μα.<»υ ΑΡΙΘ. Α. τα ότ Αριθ. Πρωτ.:,2ΐ44 » Διεκπ. 674 Μ&ΤΐΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Τ_Η ΟιΚΟΝΟΝια. (Γβνικόν Λΰγιότίιριον) Πρό*; τονς κ, ν., 'ίίο'ΐάυ^α ΐ:αί Δηΐίοβίουο 3'α.αας Παρετηρήθη κ.ατ έπαν,·λ ,ψιν, άφ ινός μέν, ό'τι Νον.,Ι;- χαι τινές έκ,δίδουσ; ς/ρηματι/.χ εντάλ;/.α.τα, ?;ρ*ς πληρωμήν διαφόρων οχπανών, κα,,' ύτε'ρβαιιν των δι' 5,-:!τρο~ί.·<ών :ν- ταΑμάτων μεταβιοχζο;ί.;νω/ :'ς αΰτούς τΐΐίττώτίων ύ~ό των Ανωτέρων Διευθύνσεων, χφ ετέρου δ ό'τι Ταμίαι τινές κχτχ- λογίζονσι·», έςωγΛηΐ-'.ένΛ, οιάφορα χρηματ.κά έντίλμα,τχ υπό κίφάλαι* κχί ά'ρθρα χλλα κ*ί ά'λλων πιλλ Α Δΐ6·-Θ6νσίων, δΑίίνων είς τί ιΐπ.(ϊν ταυτα άνόκουτιν. δτί δέ παρετη^θη, ό'τι υπό αια,ς Νθ[Λχρχία.ς ίςεί οϋκ ολίγα τοιαϋτα καθ" ΰτ^ρβκ«τιν Ιντάλμοιτα καί έξώφλησιν ανελλιπώς ό οϊκεϊος Ταμίας. :__Κατά, τό αρθρον 37 τοΰ ύπ' αριθ. 727 Νό^ου ττ.ρί Α'/ι- μ^σίου Λογιστικοΰ, οί Νομάρχαι (ΰθύνο'τ'.ι διά πα,σχν 'Λτερβασιν των δΥ έτ*τρ·"«■!>'. όν ένταλμάτων χορη/Όυαένων
  χύτ&ϊς πιστωσεων. 1*3 Οί αρθρον 48 τοΐ *ΰτοΰ Νό;-.ου δ"'Χ-
  λχμβάνει τα, άκόλουία: «Των υπό τβν διυτίρίυόντ ■. ν ί5·χ-
  »τακτών ίΛ^ιδομε'νων χρημχτικών έ^τχλΐ-ΐάτων δ'αίος άρ^εί-
  ·»ται ό Τχμίχς την πληρωμήν, ού μόνον ό'ταν βίβαιωθ/ί,
  *ότ·. τχ υυναπτόμενα οούτοΐς δικα'.ολογητ'.Λά εινα; ϊλλιπη,
  »τπ ό'τι ή ποσότης τού ΐντά>|Λατος δέν ίΤν^'. σύμφωνοζ [>■'-
  »την χροκύπτουσ*ν Ικ των συνημ,λίνων δΐΛχιολογητιν.'όν
  *ίγράφων, άλλά κα δταν έχωσιν εκδοθή καθ ύπέρ-
  «βασιν των &ίς τόν δευτερεύοντα διατάκτην μετα-
  «βιβασθεισών σχετικών πτστώο'εαν....... Ο
  »παρά τάς διατάξεις τοϋ άρθροι; τούτου ενεργήσας
  »τίνν -ληρωμίιν έντάλματος δευτερεύοντος διατά-
  »κται συνευθύνβται μετά τοΰ έκδόντος τό ενταλιια
  »διά -άσαν παράνομον ή «αράτυπον πληρωμϊΐν,
  »άλληλβγγύως καί είς άκέρα.ον έκαστος ?.
  Ταθτα, ϊχοντίς ΰπ' όψιν καί πρός ιτ^όληψιν έίϊανχλη-
  ψιως παραβχσιων, οΓαι αί «ροΐκτίθίίσχι, χϊτιν«ς ϊχουσιν
  ώς ίϋνέιΐιιαν άνωμχλίχν καί δυσχε'ρειαν -ίρί την οικονομικήν
  διαχείρισιν καί ύίτηρίσίαν, ϊφιστώμίν ϊδΊαζόντω; την προ¬
  οχήν τόσον των κ. Νομαρχών κα'ι των ίπ' αύτούς αρμο¬
  ων ύιτχλλήλων νά μη έκδίδωσιν, έττ' θ'^ινί >όγφ, χρ*Ι
  μ*τικά έντάλματα κχθ' υπέρβασιν των όϊ έπιτροπΐΗΤϋν
  «νταλμάτων (χεταβιβαζβμίνων ιίς αύτο*; πιστώβιων, 3«ον
  ■/.αί τ<βν ■/.. ΤαΐΛ ών κχί των ύττ'αύ:οϋ; Λογιττΰν, ό'ττως, χ.χΐ 'ίχι Τ'οχόν ηθ;λ:ν ίΛ^-^Οή τοιχϋτχ /;ηι«.ατι»χ έντάλ- αα,τχ, υ.?, έ^οφλώ7 ■' χύ-χ, τχ ύϊ ί/τό' των 5ομ; τ''ν ν.ί~.χ- ζ οιοχζοαενων ■/■-. ώς καί έ*εϊνχ χτινχ άν' εύ')είας ΰτό των λ. λ. 5.<δίδονται, δέον δχ^;, Εςοφλο·;υ.5/ν. ■•ιχτχτάΐιω-·ν 0ττ5 τα οίϋίΐχ κίγάλχιχ καί ά'ρ'νρχ υφ' ά εξεδόθησαν. Διά >'Χ δύναται ή ύττ^ετ.χ τοϋ Γίν λοΟ Λ'γ ττΛ,οί'ου νά
  '/7) και έλδγ/·/) τή·/ διαχείρισιν τώ/ εί; τθ'»ς δευ-
  ρ δ',ατχκ.-χ; [λ:-.χίιβχίθ'Α.'.ω; τ: ατ<07 >ν καί την
  ϋτΐί -- ">ν Τχι/,ιών άκρ βη Λα,Γχτχςιν '.',τό τα β·''.-ί/. κε
  λχια α/ι άρθρα των ύ·^ τον Νομα^χώ/ ί/,δ'.δονο'νω
  ματ.κών ,νταλαά,των, -τχρχ'.αλοΰ/τχι οί λ. κ,. Ν^
  ίπως οΊχβιβάζωτιν ιίς τό Γενικόν Λογιιτ·/>ριον τΰ βρχ,'ίΰ-
  ρο* μ-/Ρ· τής πίμπτης έ/.*·του αηνός πίνχ/.χ, έμφχίνοντα
  κατχ κεφάλαιον κχί αρθρον των έςόδων τού Ι'.ίΛ'ικοϋ Προ-
  υπολογ τ^οϋ ί,ίάιτης τον ' ννωτ»ρ'>ν Λι;υθύ / τεμ ' τχ — οσα
  των αότχβιβχζοαένων π.<7τ(ί>ι=ων κχί τού- άρ Οι/.ους καί
  τϊ ποσχ των χ,ατά. τόν ίυ.έπΜ^ προογο'-ι,-Μνο-ν '-'.ή^α ένιδο-
  Οίντων ύ» αυτών χρη|Χ7.τι».ών ένταλαάτιο/, Εις
  «V;
  τΐν ϋπ3-
  βλτΐθ^τό'Αϊνον πρώτον τοιούτον πίνα/.Λ όί'ο/ <·χ ά'.'αγρχ- ;ρωντ/.: χί χπό κρώτη, Σί .τΐμζρίου 1911 ;/.ί/_ρι τής χρ^- /ολίγ'χ- τ-; ν-.'ίνχι'. ς τούτου ^βρ ογοθίίτχ. κ' ί-κτοοπικΐιν έ<τχλι/.α. όν π στώσϋζ έ-ρ'έ/.χστου ίρθ^ο, /.χ τχτίοβά,,τ* όποϊχ διετίθοσχν έξ αυτών οι' έκδόιεως ^ρ/)μχτΐΛ*ν έ/- τχλαάτων μί/ρι τ?ϊς αυτής /ρονολογ'*;. Έν Χανίοις τγ, 23 Μχίου 1912 Ό Διε»θυντπς τοϋ Γεν. Α. Ε. II Ι' Ε Κ Α δ σοχ ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τ
  Ι_
  Χ Α
  Ο
  των *ατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 12 Μαίου 1912 το3 Έφετείου Χανίων πληρωθέντων
  ταχτιχύν χαΐ άνχπληοωτ'.χών ένίρχων διά την άΐτ> 1 — 15 Ιουνίου 1912, Σύνοδον
  τοθ ΌρχωτοΟ Διχαστηρίου Χανίων.
  1
  α.

  >
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  -Β ί
  Γ δ
  Ο3 "
  Ι- Ι
  τ ?■
  < Ί- Κ α τ ο ι κ ί α Προσόντα Α. Τ ακ τ ι κ ο ΐ ένορκοι. 1 Σκουλούδης Γεώργιος Α 403 Χανιά Δικηγόρος 2 Δρανδάκης Κωνσταντίνος 108 Μηχανικός 3 Φουνδουλάκης Γ. Ανδρέας 694 Γαβαλομοθρι Κτηματίας 4 Πατερομιχελάκης Μ. Αντώνιος 74ο Λουσακιαίς » 5 Βολάν ής Ανδρ. Αντώνιος 540 -κηνές πρώην Βουλευτής 6 Περα<άκης Μανοθσος Μ. 370 Χανιά Προμηθευτής 7 Στρατουδάκης Αντώνιος Ε. 408 Έμπορος 8 Τροχαλάκης Ιωάννης Α. 463 » » 9 Λάλιος Γεώργιος 230 ΆρτοποιΙς 10 Σφουγκατάκης Γεώργιος 453 » Δικηγόρος 11 Λάλιος Παναγιώτης 233 » 'Αρτοποιός 12 Καυκαλας Ιρήστος 5219 θυμιά Κτηματίας 13 Παυλάκης Γεώργιος 348 Χανιά Δικηγόρος 14 Ροκάκης Πέτρος Γ. 394 » Καπνοπώλης 15 Γερανιώτης Ι. Ανδρέας 545 Γερανιώτης Κτημοιτίας 16 Ζανουδάκης Γεώργιος Στ. 120 Χανιά Φαομακοποιος 17 Φωτάκης Φ. Γεώργιος 758 Ποταμίδα Κτηματίας 18 19 Φραντζεσχάκης Δημήτριος Ξηρογιαννάκης Κωνσταντίνος 511 342 Χανία » Συμβολαιογράφος Παντοπώλης 20 Μαρκουλάκης Έμμ. Ανδρέας 582 Βατόλακκος Κτηματίας 21 Φλίσκας Εμμανουήλ 495* Χανιά Έμπορος 22 Φούμης Ιωάννης 512 » Γεοπόνος 23 Κοκολογιάνης Κ. Ι. 864 Πεμόνια Εμπορος 24 Μανουσογεωργάχης η Λαό'ο- γιάννης Ι. Γεώργιος 885 Βάμος Κΐηματίας 25 Μαμινάκης Εμμανουήλ 270 Χανία 'Γποδηματοποιός 26 Στυλ'.ανουδάχ} ς η Άποστολά- κης Α. Μιχαήλ 687 Κάτω Βοθβε; Κτηματίας 27 , Σκουλάκης θ. Περικλής 751 Δραπανιας » 28 Φουρναράκης Γεώργιος Ν. 506 Χανία "Ι''μπορος 29 Παπαδάκης Έμμ. Ιωάννης 927 Βάμος Αικηγόρος 30 Βολου§άκης Κ Γεώργιος 827 Καλαμίτσι 'Αμιγδάλι Κνηματίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Β'. ΆναπΛηρωτικοΐ ένορκοι Ζαχαριάδγ>ς ΜατθαΤος
  Χαζιρά<ης Ιωάννης Περαθωράκ/]ς Α. Έμμ. Κουντάκης 'Ανΐώνος Χαριτάχης Χαρίλαος Στρατουδάκης Κωνστ. Μουριζάκης Γ. Σταθρος Κατζουράκης Σπυ;ίδων Βουρδουμτΐάχης Ι. Γεώρ. 118 528 741 207 513 412 662 193 543 Χανία Έμπορος » Δικηγόρος Καστέλλι >
  Χανία
  "1 μπορος
  Κ
  Δκηγόρος
  »
  Τραπεζίτης
  Δέμπλα
  Κτ/)ματίας
  Χανία
  "Κμπορος
  Γεράνι
  Κτηματίας
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

  3-
  ι
  Όνομ«τεπών.μ,ον κληρωθέντ;;
  ·!ι
  3 ·3
  "Μ ΐΐ
  «ο *
  >» '3-
  1 ϊ
  Κ α τ ο ι χ ( α
  Προσόντα
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  ΖερβΌς Α. Μιχαήλ
  Τζουστάκης Ε Ευάγγελος
  Δαρατσιανός Γεώργιος
  Χριστοδουλάκης Ρ. Νικόλαος
  Μπουζής Γ. Γεώργιος
  Σταματέλος Ίάκωβος
  Γΐαννές 'Αναστάσιος
  Ταζεδάκης Μ. Στ»Ορος
  Μπουζιανάκης Κωνσταντίνος Ι.
  θεοφάνοι/ς Άλέξανδρος θ.
  Αναγνωστάκης Αναγ. Έμμ.
  1016
  983
  110
  607
  902
  447
  80
  1039
  311
  125
  618
  Καψοδάσος
  'Αρμένους
  Χανιά
  'ΑλΐλΐανοΟ
  Τζιτζιφέ;
  Γαλατας
  Χανία
  Χώρα Σφακίων
  Χανία
  »
  Πανέθυμος
  Κτημιατίας
  9
  'Εργολάβος
  Κτηματίας
  'Εμπορορράπτης
  Κτηματίας
  'ΑρτοποιΌς
  Δικηγόρος
  Έπιπλοποιος
  "Εμπορθς
  'Εμποροχτηματίας
  Εγένετο συμφώνως τψ ύπ άριβ. 111 τής 12 Μαι'ου 1912 πρακτικψ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ
  Έφετείου Χανίων.
  Οί Δικασταί
  Αντώνιος Ζηλήμων
  'ΒλΙας Χατζηανδρέον
  Κωνϋτ. Γεωργιάδης
  Ιωάννης Σαοννάτόος
  Ταταράκην
  Ό Ύ)γραμρ.ατεΰς
  Αριθ.
  'Ακριβές αντίγραφον
  Έν Χανίοις τ^ 15 ΜαίΌυ 1912
  Πρωτ. 351
  Τ)γραμματεϋς
  £—.-ρ· Χ
  Διεκ,ττ. 314
  Δημοσιευθήτω *ά τής Έπιτήμου Έφηαφίδος
  Έν Χανίοις τί) 15 Μαίου 1912
  '«» Οοόεόβος των ίν Χανίοις '
  ΑΝΤ. ΖΗΛΗΜΩΝ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤ*ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  των κατά
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  ΚΑΤΑΑΟΓΟϊ
  την δημοσίαν συνεδρίασιν τοθ Δικαστηοίου των έν "Ηρακλείω Έφ·τών τής 19
  1912 κληρΗ)θέντ'ι>ν ταχτικών ένί.κων '/.·« των άναπληρωτών αυτών διά την άπο
  4—24 Ίουνίου 1ίΗ2 ΙΕ'. Σύνοδον τοθ δρκωτοθ ΔικασΤηρίου
  Ηρακλείου
  ν»
  -ο
  _.
  <*>
  ο.

  Όνοματ* κληρωθεντων
  •5 -ο¬
  ί 1
  -2- β
  Ο- Κ
  1ν α τ ο ι κ ί α
  Προσόντα
  ί
  ν ι-
  -ο ·
  ί *
  Α'. Ί
  1 α κ τ ι κ ο ι ένορκοι
  1
  Κοκκ'.νίδης Εμμανουήλ
  113
  Ήράχλε'ον
  Έμποροράπτης
  ; 2
  ΚυριακΌς Δημήτριος
  124
  »
  ΜηχανικΌς
  3
  Χρυσουλά/.ης Ιωάννης
  305
  »
  Παντοπώλης
  Ι 4
  Πολιουδάκης Γεώργιος
  238
  Φαρμα*οποιΙς
  ,'ί
  Βογιατζίκης Κ Ιωάννης
  36
  »
  Δικηγόίος
  6
  Μιχεληδάκης Δ. ΚωτσταντΤίο;
  186
  Τ)
  Εμπορος
  7
  Κουφάκης Ι. θεόδωρος
  121
  »
  8
  ΑρησΛΐδης Ιωάννης
  317 ,
  9
  Μπονρνίλλος Αντώνιος
  184
  »

  Πασχαλίδης Ά ριστόδημος
  249 ! »
  Δικηγόρος
  11
  Μαστοράκης Μ. Αντώνιος
  192
  »
  Δερματέμπορος
  12
  Μιτραγάκης Μ.χαήλ
  193
  9
  Παντοπώλης
  13
  Παποίδά/.ης Ζαχαρίας
  224
  »
  Ίατρος
  14
  Στερκνίδης Γεώργιος
  270 »
  9
  1ο
  Χατζάκης Ζ. Γεώργιος
  323
  »
  Μεταπράτης
  16
  Κρασάκης Περίανδρος
  123
  Κ-.ημβτίας
  17
  Βιστάκης Γεώργιος
  31
  ί
  Δι^ηγόρος
  18
  Ρασ δάκης Κ. Γεώργιος
  254
  ο
  19
  Σμυρνάκης Ι. Εμμ.
  273
  »
  Διευθ. Λιθογραφ.
  20
  Κουναλάκης Μιχαήλ
  ι33
  Δικηγορο:
  21
  Φωτάχης Άγαπητος
  295
  7)
  Δερματέμπορος
  22
  Σιδεράλης Μίνως
  266
  »
  Εαπορος
  23
  Σιαυράκης Νικόλαος
  279
  Δικηγόρος
  24
  Κωνσταντινίδης Μήνας
  126
  »
  25
  Σουργιας Γεωργιος
  267
  !>
  Εμπορος
  26
  Χαλκιαδάκης Δημήτριος
  312
  Ι>
  Δικηγόρος
  1 27
  Πολυχρονίδης Εμμανουήλ
  277
  1)
  ■»
  28
  Αΐαπάκης Γεώργιος
  142
  )>
  "Εμπορος
  29
  Χριστοδουλάκης Γμμανου<|λ 310 » Κτηματίαι: ' 30 Νικολουδάκης "Αριστείδης 206 Ξυλέμπορος Πατερόπουλος Ανδρέας Λουκάκης Αουκδς Καστρινά^ης Κωνσταντίνος Χριστοψοράκης Μιχαήλ Βιτσαξάκης Γεοί:γιος Παπαδάκης Ι. Αριστείδης Κοκκινίδης £. Δημήτριος Στέρεος ή Λασηθιώτης Δημ. Παπα/ατζάκης 'Αλέξανδρος Δεληγιαννάκης Νικόλαος 227 153 94 313 42 225 106 269 248 615 ι "Ενορκοι Ηράκλε :>- ΐηματίας
  Δικηγόρος
  'Αρτοποιος
  Δικηγόρος
  Εμπορος
  Μεταπράτη,
  "Εμπορος
  Ίατ.Ός
  Καπνοπώλης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ?!
  Ι·5
  ■<* Ονόματα κληρωθέντων ί ί α. Κ "· Ι <5 δ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΤΡΑΠΕΖΑ Κ Ρ Μ Γ Η _
  Μηνι«ί« Γβνικ» Λογ&ατική κατάστβκι&ς τής 30 Άπρ&λέθΰ 1912
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Ταμείον Μεταλλικον
  Έξ*-τερικοίλ)σμοί(άντίτιμον μιτβλλικσθ έν τω ίξωτερτκ*)).
  Συναλαγματικαί τοθ έξωτ«·<κου................ )Κε.ντρικοΰ Πρ εξοφλησεις ..........................)Ύ]μάτων )Κ«ντρικοϋ )'Υ]μάτων )Κεντρικοϋ )'Υ]μάτων )Κεντρικοΰ ') 'Υ)μάτων )Κεντρικου ) 'Υ]μ«των Δάνεια επί ένεχύρφ χρηματογράφων.......... ϊ> επί ενεχύρφ έμχορευμάτιβν.........
  » καλλιεργείας...................
  > ένυκόθηκα άπλα..................
  , )ΚβντρικοΟ
  » » χρεωλυτικα...............)Τ1μάτων
  < ν . , )Κ*ντρικβ» » εις ανοικτόν λογαριασμόν. .. ρ Γ]ματων )ΚεντρικοΟ )Ύ]μάτων Άχαιτήσεις «πισφαλεΤς Συναλλοτγματικαί καί φορτι*τικαί κομιστβν.............. Δίάφοροι καί χροσωρινοί λογαρ<ασρ.οί................... Όμολογίαι καί τοκομβρίδια..............,.......... Κατ«στήματ« Τρ«πέζης καί β~οθήκα( αύττ]ς.............. Κτήμβτα έξ άναγκαστικων χλειστηριασμών............. Έξοία έγκαταστάσΐωςκαί κατασκευάς τραχεζογραμματίων.. . Διάφορα........................................ 'Εκκρ«μ·Τς ϊ σοληψίαι μετά των Ύ-ο)μάτε»ν μ«ς......... 394593 1743037 206778 82624 396020 235799 67085 571770 78158 233 1193651 719540 121615 148057 124263 165220 871205 42253 18 63 56 25 55 60 95 02 70 142620Ϊ 2589997 2137630 289402 631819 638856 80492 1912992 269672 289483 9134ίο43 35865 234600 1355017 484651 195496 7266 57453 44523 2456 52 07 81 73 80 55 02 68 98 Μετοχικον κ»φάλ«ιον................'............ Άποθεματικόν τακτικόν......................... » προνοίας......*................... Τραπεζικά γραμμβτια έν κυκλοφορία................. Καταβέσεις δημοσ. άτοκοιίκ τακτικών προσόδων δρ, 715317.05 |*εΤον *ληρο»βέντων «κκρεμων ίνταλμάτων τού » 503.25 ΚατοΛέσίΐς Δημοσίου εξ «ίΐφορών υπέρ τοί ε'ιδικοδ ταμβίο χάριν των Έθνικών άναγκών......................■ Καταθίσεΐς Ιντοκοι...........·.................. » άτοκοι............................... » Ταμιευτηρίου.......................... Έκιταγαί πληρωτέαι........., „................... Έθν.Τρ.τήςΈλλ.δ[«θέσιμαι»πέρτήςκτημ.Λίστ««βς έν Κρήτη. Κομ^σταί συναλ]κών καί φορτωτικών.................. Μερίσματα μβτοχών Τρβ—έζης Κρήτης διαφόρνν ίξαμηνιών Τόκοι δανείων ένυκοθήχων έν καθυστΐρήσει............. ΤαμεΤον Συντάξεως 4παλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης..... Διάφορα....................................... Β. 35678471 •Εν Χανίοις τί]ί 80 Απριλίου 1912 5000000 263112 205000 1910025 714813 153820 2009957 366185 1410674 50234 1000000 250560 15049 46483 15618 155811 05 80 64 48 48 60 71 42 25 65 05 99 3567347 12 Ό Προ-·ίστά(ΐβνος τοΰ Λογκ—ηρίου Δ. Πνχάκπς