92032

Αριθμός τεύχους

29

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/6/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ
  ΚΤβΕΡΝΗΙΕΟ-
  Κ
  ΗΡΗΤΗ
  ΤΙΤΎΧΟΧ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν
  τ/,
  II
  Ίουνίου
  Αριθ. Πρωτ. 2420
  » Διεκπ. 998
  ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  (Γβνικον Λογκίτήοιον)
  ΕΓΚΓΚΛΙΟ-
  Πρδς τάς Τβλωνειακας της Νήόην 'Αρνας.
  Καθκττώμεν υμίν γνωστόν, ότι ή εϊσπρχξ ς τού Γπ'ι της «ί-
  σαγωγης κροσθίτου 9ό?ου 3 °/ο παρετάθη ^ι νέαν περίοδον
  δύο μηνών, άοχοαίντ,ν τη 1)14 Ίουνίου 1912 καΐ ληγουσχν
  τη 1)14 Αύγούστου 1912. Ή τακτοποίητις χ*1 η *ρό?
  τούς Δημοσίοις Ταμίας παράδοσις των έκ τοϋ προβθετου
  φόρου 3 ·/. είσποάξεων θέλει ένεργείσθχ· συμφώνως τοις
  • γ . - . » ',α 2034/ «-όν 31 Αυγουσιουκαι
  οριζομένου εν τοι£ υπ αο·Ί. /|^ οι "·Ίν _ __
  1 Σεπτεμβρίου 190δ έγκυκλίοις διατχγαΐς της καθ ημάς
  1 Ανωτέρας Διευθύν^ως, 8γιρσιευθε''βχις « ?,λ>ω Ε^σηΐΛθυ
  Εφημερίδος, ύπ' αριθ. 43 τεύχος Α", τοΰ 'έτουί 1906.
  ιΕν Χανίοις τη 8 Ίουνίου 1912.
  Οί Διοικοΰντες 'Β'πίτροποι
  Α ΜΙΧΡΛΤΔΑΚΗΣ
  Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Άρ.θ. Πρωτ. 1569
  » Διεκιτ. 897
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΜΑΕ'ιΥτ
  ΕΓΚΓΚΛΙΟ-
  Πρός τονς προνΜτα^ένοιτς τώνδηιιοττκών Σχο¬
  λείων ανωτέρων και κατίΰτέρων ανι^ο-
  τέρων των φνλων
  Επιθυμούντες νχ εχωμεν <τ*οη γνώσιν ττ,ς Μτχσχχΐί- ως της έν ημίν δηαοτικης έΛτταιδ:ύτ£ως αχ ν* δημοσιεύ¬ σωμεν έπϊ τη ληξει τοΰ -τχολικοϋ ετους πρός γνώσιν των πολλών στατιστικόν πίνακχ της κατα.στάτ:(.)ς τχυτης, ετν- πώσαμενδύο δελτία, άτνα καί ά«ο<ΐτέλλομεν ύα·ν μετ* της παρούσης έγκυκλ'ου. , Είς τό εν μέν έκ τούτων, τό όμοιον ί-γ^ά^εται Δελτίον έλεγχον γενικής κατπσαόίσεωΓ. Η% χ-ιχ^ί^-ί «τ δνοαα'πάντας τοϋς μαθηταί, άο' ού 1<^'ώΐητ5 τχ ^ α^ο τελ'έσαατχ των έξετάσεων. Φοοντί^κτε δέ νχ εινχι η χ^χ- γρχφή προσεκτική, ώστε νχ αή λείπτ, αηόίμ'χ | ρίχ έ<ί των άιτχιτουμένων καΐ ύποδεικνυομένων υπό των διχφόρων στηλων. Έν δέ τί) βτήλη των παρατηρΛσεων δύνχσθδ νχ σ-ημιιώσνιτε περ'ι της κ,χταστάσίως τοΰ διδακ,τη- ρίου, των σκευών κχϊ όργάνων τούτου, τοΰ άγροκηπίου, τοΰ γυμναστηρίου, της «ροθυμ'ας των κατοίχων πρός ένίβ— γυσιν τοϋ εργου υμών υι της άψ'λομουιίας τού-ων, κχί δ,τι άλλο σχετικόν πρές τό σχολείον σας ηθέλετε νομί- σει άναγκχϊον νχ γίνη γνωστόν είς την κεντρικήν ϋπηοι- σίχν. Έπίαης έν τγΐ αύτη στόλη νά σομβιώνητί άττένχντι τού όνόμχτος έ/ΐάστου μχθητοΰ άποφοιτησχντος η άπομα- κρυν')ί'ντ'·ς ό-τωσοή'τοτε τοΰ σνολείου την 'λέζ'ν π. γ. άηζ- φοίτησε, δέν έ^οίτησβ παντάπαοίιν άπεβλήθπ, απέ¬ θανεν, ίι τοιοϋτόν τι πάντοτε δέ μέ την χρονολογ'χν. Με- (-ίστην δέ νχ δώσητε προσοχήν κχι ε;ς την στήλην των άπουσιών νχ οηαειώσητε πχσχς, δια νχ φροντίσωμιν έν τφ ιχε'λλοντι κχτχλληλως νά διορθωθη τό χ,χκόν τουτο, τό οποίον ολίθοίως έπΐδρχ επι τ7ς προοοου των σχολείων μχς. Εις δέ τό δεύτερον, τό ό—οίον είναι τρόπον τινά περιλη- χτικΛν κ,χι έπιγρά,ιετα.1 Δελτίον έξετάσεων κτλ. θχ άνχ- γρχφητε τό ο^οχχ κχ'ι τό εί·5;ς τοΰ σχολείου, τχ χωρία άπό των οποίων φοιτδιιν οί μαθηταί κα'ι τόν αριθμόν των ύποχρέων της πίριφέρείας είς φοίτησιν, έφ' διον έχετε άπό τοΰ χρόνου της άπογρχφης τόν αριθμόν των κ,χτοίκων, λχαβχνοντες 14 ε~ι τοίς 100 επί τούτων, ώς εχει άποφχ- σίσει ή Σεβ. Συνέλευσις Έ~ι των είδι/.ών δί', έγγεγοαμ- μένων, φοιτώντων, Λτλ. στηλών, Ο ά χνχγράψητε ώς ϋπο- όεικνύετχι μονον άρ Ομούς. Ετει δέ ττ,ς ^τήλης των πχρατηρήσεων δύνχσθε νά κ,ά- ιχητε πειί/Λ,ψ'.' τώ< π = νε τε/ίυτχίων στηλων ιχη διακρί- νοντες τας ταςίΐς, άλλ' έν συνόλω και προσθέτοντίς τους 1 ά-οφοι.τ/)'ϊχντΕς λ χποθχνοντχς έπ' ϊστ,ς κατ' αριθμόν, δστ'ς | Οα έ;χ/Ο?, ϊλ των ίγγίγρα/ένων δι' άφχ'.ρε'σεως. Τοΰ δίλ- ί τίου τούτου πέΐΛ~οντ-χι πρός ύαχς δυο ά/τίτυπχ, τχ όποϊχ θχ συκ.~λη;ωιητε, /■%: './. των ο-οίων, τό ΐλίν έν θχ πέα- ' Ίιν,τί "τίος "όν Νο;ο.χρ/ια/.ον έ-ιθε<ι>-ηγ'ηλ<, τό δέ έτερον ά~' ίύθε'ας τ:ίος τ/;ν Υιη/.ί,ι Επιθεώρησιν. '; Τοΰ Δελτ'Όυ της γε''.κης κχτοι στάσεως πέμποαεν ίκα- να άντ''τ·^^x, ώττί να έ~χρ/.ε'τωσιν είς την άνχγραοήν πάν¬ των των υχθ^τών Άλ*.' εάν δεν έ-χρκέσωτι, δύνασθε νχ -ίθίϊΐτήτΓτε κο·νό< χάρτην πρός συΐΛπλί-ρωσιν. Τα δελ·;χ τχϋτχ Η'χ -ε'απητε χ-' εϋθείχς πρός τόν γενικόν 'Κπ1.- θεωρτ,τή'. Έν τίλει πχεχ-ίχΆεϊσθε νχ πέμνητε Ικθισιν πρός τδν
  «βΟ
  ΓίΦΗΜ"»ΙΣ* ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γεν. Έπιθιωρητήν, έν τη όποία νά έκθέτητί τούςλόγο.»ς,
  οί όποΐοι έβοηθησαν την πΡόοδον τοΰ σχολειΌυ σας η η«·πό-
  δ:σαν ταύτην, ομοίαν δέ ακριβώς κχί πρός τόν Νομαρχια¬
  κόν Έπιθεωρητην.
  Πρϊν δέ έγκαταλίπητε τό τγολεϊόν <τα^ ι«τά τας έςε- τά«ις νά έτοιμάσητε καί τα Ινδίΐκτικά καί άπολυτηρια, τα όποϊα έφ' ίσον δέν κατοικίϊτε είς την έδραν τού σγολεί- ου νά παραδώσητε μίτά τοϋ λοιπού άρχείου άπί αποδεί¬ ξει ιίς τδν Πρόβδρον της ένοριακης Επιτροπείας. Νά πα- ραγ/γείλητε δέ είς τούς μαθητάς, οί όποΐοι δέν θά προ- φθάσωσι νχ λάβωσι τα ένδεικτικά η άπολυτηρια αυτών ιταρ' υμών, νά προνάγωτττό νό-αμον χαρτόσηιχον «ίςτδνείοη- μένον Πρόεδρον καί νά λαμβάνωσι παρ' αΰτοϋ ταυτα. Είς ο<τα δέ (τχολεϊα ύπηρίτοϋσι περισσότεροι τοΰ ενός διδάσκα- λοι καΐ ιίς έκ τούτων Ιχει μόνιμον κατοικίαν την έδραν τοϋ σχολείου, είς τούτον παραδίδει επί αποδείξει τό άργεΐον ό αναχωρών διΐυθυντής η προϊστάαενος, ούτος δέ δίδει τα ένδεικ,τικά η άπολυ-Βίόρια είς τούς ζητούντας ταυτα μαθη¬ ταί. Προνοήσατε επί τ/ούτοις διά τοϋ ΰπηρέτου, εάν ϊγη τό σχο,λιϊον, η 8πω; άλλως ηθέλετε έγκ,ρί«'., νά μη άφεθη τό αγροκήπιον να ξηρχνθη κατ* τάς διακ,οπά', ΑΙ δέ εζετάσεις θχ διεξανθίόσι χχτά τό εν ισχύϊ διάταγμα (ά,οιθμ. 44 τοϋ 1902), έφ' ίσον δέν προσκρούει είς τα. διατ. 135 τοδ 1911 καί 48 τοΰ 1912. Τό 1 δέ άρθοον τοϋ 44 διατάγ, τοϋ 1902 θά έφαραόζηται δια τοΰς μαθητάς Γ', Δ' καί Ε' .άξιως καί τό 2 διά τοϋς μαθητάς της Έτ' . Έν Χανίοις τχί 1 Ίουνίου 1912 Ό Δ'«0[χ<3ν"τήνΓ Παι5«'αν Έπίτρβιΐθς Γ. ΓΆΛΑΝΗΕ Αριθ. Πρωτ. 1613 ~» Διεκπ! 912 Η ΑΚΩΤΕΡΑ ΑΙΈΥΘΥϋΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΙ&Ε1ΑΣ ΕΓΚ^ΚΛΙΟΣ* του? Αβντονργοιτς τΛς 5η{ΐοττκτς *Εκπαι5εν<Ιεως υπό τίνων έδη'λώθη είς την καθ" ήμα.ς υπηρε¬ σίαν, ότι γεννώνται άπορίαι τινές σχετικώς πρός την διεζα- γωγην των έξετάσεων, διά τουτο μολονότι κάθε σχολείον ύποχτ/ίοϋται νά Ιχη καί τοϋς νόμους καί τα διατάγματα καί πασάν εγκύκλιον, διότι δλα πε'μπονται είς εν έκαστον, κρίνομεν άναγκαϊον, νά έπιστήσωΐί,εν την προσοχήν υμών επί τ&ν Ιξης: Α') Αί προαγω/Ίκαί έζετάσεις θά γινωσιν ώς όρίζει τό 88 άρθρον τοΰ 135 διατ. τό οποίον λέγει: α "Οσοι μαθηταί κατά την 20 Ίουνίου ϊχουσιν έν μέν τοίς έλληννκοϊς 7 πληρες, εν δέ τοίς λοιποϊς μαθτΐμααίιν 6 πλήρες Προάγόνταχ άνευ έξίτάσίων επί τη βάσει της έτησίας ιτροόδου.. Οί εχοντις δέ βαθμούς κατωτέρους τούτων ϋφί- βτανται μόνον γραπτάς έξετάσεις έν πάσι τοίς μαθημ,ασιν. "Οβοι δέ κατά τάς Ιξβτά'τεις ταύτας δέν λάβωσιν έν τοίς ίλληνικοϊς 6 πληρες η έν τρισίν άλλοις μαθήμασι 5 πληρες άττορίπτονται, οίοσδήποτε κχ' άν είναι ό βαθμός των άλ- λων μα,θημάτων. Άπορρίπτοντ».1. ομοίως κχί δτοι δέν λάβω¬ σι «ροάγοντα βαθμόν ίϊς δΰο μαθήματα, ών τό έτερον νά είναι τα (Ααθηματιχ,ά......Όΐοι λαμ,βχνουσιν έν δλφ προ- άγοντα βαθμόν ύστιροϋσι δέ είς 5ύο μαθηιχχτα, ών τό έτερον δέν «Γναι τα μαθηματικά χροχγοντχ·, σηχειοϋνται δέ έν τοίς σχετικοϊς πιστοποιητιχοϊς τα μχθήμχτκ, έν οίς δέ προβιβάζοντα'.. Κχί εάν κχί κατά τό Ιπιόν ϊτος ύστερώσιν έν τοίς αυτοίς μαθήιιασι δέν προάγο^-ται είς την έποιχί'νην τά£ιν.» Β) Ή δΐίζαγωγη των έζετάτεων θά γίνη κατά τό 44 Δ-άτ. της 90 Μαίου 1902, θά ληφήώσι δέ ϋπ' δψ·.ν κ«ί «ι διατάξδ'ς τοΰ 48 δια-άγ. της 18 Μαίου 1912 καί ή εγκ,ύ- κλος 1569)897 τη< 1 Ιουνίου 1912. Δηλα δή : 1) Ή ά καί β' τάζις θά κάμη μόνον προφοοικάς έξετά- σ-εις, τάς όποιαν νά διεξαγχγητι κχτά Κυριχκήν κχί ώρί- σμένωί την 24 Ίουνίου* 2) Τοΰς μαθητάς της γ', δ' καί έ τάξεως θά άφήιητί νά προαελετησωσι διά τάς έξετάσεις τη 16η Ίουνίου* 3) Τούς μαθητάς της £"' τάξεως, οί ότοΐοι θά ΰποστώ- σιν άπολυτηρίους Ιξετχτεις, θά άφήιητε διά την προμδλέτνιν τή 1 4η Ίουνίου' 4) Ή γ', δ' καί έ τάξις θά εξετασθή γοαττως μο'νον είς δλα τα υιαθημχτα, Ιο' Οσον δέν συντοέχουτιν ^τα άναοέοίΐ τό 83 άοθρον τοϋ 135 Διατάγματος. Ή έξΐτχιις δϊ θ« γίνη διά κληρώσεως |κ των ζητηαάτων, είς τα όποϊχ 6* είναι διηρημένη ή διδανθεϊσχ ΰλη (Ικτός των ελληνικήν, ίίς τα όποϊα γράφουσι καθ* ΰπαγόρευσιν 10 στίχους έκ των *6- διδαγμΐνων καί έκθέτουσι θέμχ τι ανάλογον ποός τάς δυνά- αεις των) είς 40 των μχθηΆχτικών κχί 30 των λοιπών αχ¬ θή μάτων, 5) Ή Τ* τάξις θά εξετασθή είς πάντα τα μαθηματ* γραπτώς καί προφοοικΛς, Ή ΰλη θχ είναι διηοηαένιο ώς ανωτέρω όοίζετα*. Έν τοίς ϊλληνικ,οΐς δέ θχ γρά'1»ωιι 12— 15 σειράς έξ άδιδχκ,του, άλλά προιιτοΰ είς τάς δυνχαεις των αχθητών νδοελληνικ,οϋ κειΐλένου, καίθχ πραΥΐχχτευθωτιν έν εκθέσει θέμα, όπερ τότε δ·ηγεΐται αυτοίς ό διδάσκχλος. Διά τα έλληνικά άφήνονται δύο ώρας νά έργασθώσι* διά τα λοιπά μαθηαατα μίαν ώραν. Γ') Μέγρι της 15 Ίουνίου θά γίνωνται τακτικά μαθη- ματα είς όλας τάς τάξεις έκτός της <7', ή όπο?» θά άφεδη τη 14, καί της α' καί β', αί οποίαι δέν έχουσι διακοπας καί θά προσέρχωνται μέχρι της 23 Ίουνίου. Κατά την 16 έκ των ήμβρησίων βαθμων, έκ των δύο τριμηνιαιων διαγωνισμών καί έκ τοϋ τελευταίΌυ, δστις θά εχ~ι τελίΐώ- σει μέχρι της 10 Ιουνίου, θά ορισθή τι'νίς δικαιοΰνται νχ προβιβασθώσιν ανευ έξετάσίων Ι/, των τριών τάξεων (γ >
  δ', ε',) καί τίνες θά έξετασθώσι συμφώνως τω ιχνη^ονευ-
  θέντι 83 άοθρφ τοΰ 135 διατάγιχχτος (Α'). Καί οί μέν
  μέλλοντες νά προβιβχαθώσιν άνευ έξετάσεων θά Ιγωσιν εν
  εκάστω μαθηματι τρείς βαθμούς. Όσοι δέ θά έξετασθώσι
  θά ϊγΐύΠί τέσσαρας (άρθρ. 85 τοΰ 135 διατ.). Διά νά έξα-
  χθη δέ ό όλικός βαθμός εκάστου μαθηαατος άθροίζονταΐ
  οί τρείς (η τε'σσαρες) μερικοί καί τό άθροιιμα διαιρδϊτ*1
  διά τρία (η τε'ισαρα). Π. γ. Έχει τις 5 πρώτης τριμη-
  νίας, 6 δευτέρας, 7 τρι'της. Τό άθροιτμα τούτων 18 δι-
  αιρεϊται διά 3 καί ό όλικός βχθμός τοΰ μαθηματος είναι
  6. "Ομοίως γ'νεται καί εάν οί βαθμοί είναι τέίΠϊαρες. Ό
  δέ γενικάς, ό οποίος θά άναγραφη είς τό ενδεικτικόν η απο¬
  λυτήριον, 'ίζά,μτχί ώς εξής: Ό όλικός βχθα,ός Ικάστου
  μαθήαατος πολλαπλασιάζεται επί τδν συντελεστήν αύτοΰ.
  Πάντα δέ τα γινόμίνα προστίθενται καί τδ άθριιμα τούτων
  δι*ιρεϊται διά τοΰ άθροίσα,ατος των συντελεστήν, τό οε
  πηλι'κον της δ:αιρεσεως δεικνύίΐ τόν γενικόν βαθμόν.
  Είναι δέ οί συντελεσταί κατά τό 86 άρθρον Τοΰ 135 διχτ·
  Ιξης 1) Έλληνικών 6 2) θώ θϊΐιμχτΐκων
  6 ρρ
  οί Ιξης. 1) Έλληνικών 6, 2) θοηικευτικών, μ
  Αχ φυσικών 5, 3) Ίστορίας καί γυμναστικης 4, 4) των
  λοιπών 3.
  Πρός διευκόλυνσιν φέρομεν παράδειγαα. Ό μαθητάς γν
  εχει τοΰς εξής όλικοΰς βαθμούς. Έλληνικά 7, θρησκδυτικα
  8, Μαθηματικά 10, Ίστορία 9, Φυσική 6, Φυσική Π εί-
  Β&8ΜΡΙΣ
  ραματική 5, Χγιμίία 8, Γυμναστι*» 6, Γει*ργικ4 ί8,
  Ίχνογραφία 5, 'Ωδική 7, Γεωγραφια 6, Πολιτικά 7, Β'-
  οτεχν<κά 5, 'Τγΐίΐνή β. β* ΙγΑίμίν τ* εξής γινβμει** *«?«, την ανωτέρω σειράν. Έλ, 7χ6—4,2;, θρτι«. -8x5—4,0,' Μαθ-ομ. 10X5=50, Ί<"ο,ρ. 9χ.4—36, Φυβμ*. 6χ5 =30, Φυ-τ. Πειρ. 5X5=25 Χημ. 8χ5=40, Γυμν. 6χ*_24, Γι<*9. 8Χ&—«4, Ίχν*γρ. 5Χ&—45, 'ΐγ»-. ειν-η 6 Χ 3——18. Προβθέτομεν τ* γινόμινα *αί ϊχομεν άθροισο.α 419. Τουτο διαιροΰμβν διά τοϋ ά,θροίσματος των σ1 ντίλιστβν, δττερ είναι βθ. Ευρίσκομεν δέ ιητιλίκον 6 59/60, δπερ ει/ε ό γενικδς β*θμδς τοθ ένδεικτικοΰ η άπο- λυττιρίου. Λ Ο Δι* τοδί μΐίΰτητάς, οί όπ;οΐοι έχουσι πολλάς άπου- σίας ύπενθυ.υιίζομεν τί σχετιχα αρθρα τοϋ Νόμου (άρθο. 2 διατ. 154 τοϋ 1909).« Μαθτιτής ίχων 100 βι»ουσ{(κς έν άπασι τοίς μαθημαβιν η 25 έν τΛϊς έλληναοΐς, ί) 1.8 έν ΙνΙ των τετράωρων ν 1ί5 έν ΙνΙ των τρ.ι,ώ.ρω,ν, -η 10 έν ένΐ των δίωρων, ·η 5 έν ένί των μο'θώρων, κ*θ' έβοομί- δχ μχθτιμάτων, ά-οκλε(εται των κατλ Ίού,νιον ές"ε.τ.άσεων καί ΰποχρδθϋται νά επαναλάβη, τα μχίηματα της αύτη; τάξεως. Αί έξ άποβρλϊϊ«·η έξ οίρυδήποτε £λλου λόγου αΛου- σίαι <ΐυνυτο'λογίζ'5νται έν τοίς ανωτέρω άριθμοϊς. Αί «3»ου- βίαι λογίζονται άιτό —¥)ζ ·ήμέρ*ς των ενάρξεως των Λ μάτων διά, πάντας τούς μαθητά:.» ("Αρθί. 86 διατ. 135), «ΜχθηΓής ύποπεσών ιίς άπουσίας έκ νότου βινοα'.ου,α,ένιο; η δι' ένόοκου χιστβπΗτ)τι- κων ύ δι* αΰτοψίας.........ϊχω» δέ γενικόν βαθμόν 7 πλ*ί- ρες προάγεται άνευ εξ-βτιί<τκ·ν, εάν βυντρέχωσιν οί δροι -»βϋ ρρ 83. ΜΛδϊΐτίις δέ διά νόβον έξ αύτοψίας β άποσχών των κατ' Ιούνιον ίςΊτάσιων έξιτάζιται^ άρχομί- β ( 1 &) (β ( μχμ ) Ε') ' Γίΐίνΰυμ,ίζομιν ώβαύτως δτι τ* μΐν άποδεΐκτικά ά,ν τΒν μ^ιί*ιτΛν κχΐ μβΛητριών των δημοτικών »χο- λίίων γράφονται ΙπΙ δθλέπτου χαρτοστόμου, τα δΐ ένδε»- ΙΜιτ-ίι τας άνωτίρω όδηγίας νομίζομεν δτι ονίδιμί* 'βά μείνη ά*οε;/χ. Άν δι ιιίντι τοιαύτη ζητιΐτι τίιν δΐ|α»άφηίΐ·ιν παιρά τίόν αρμοδίων έπιθι«ριοτών. Έν τίλιι βιυνιστώμιν προσοχήν καΐ αΰ*ττηρότητ« ίιβ ,νχ μή προ*γ»νταί άνίκανοι ιΕς ανωτέρας τάξιις, διότι ρΐ οι« *|ΐ- κώ( έν.νοουμίννις ϊκιιικιία; προαγόμινοι καταστρίφοντα,ι μέ' νβντες άν ίχι τελείως άγράιιματτι, «»« τβύ>>«χβ«τον
  ίνικα τών^ακων ίιμιλίων ήμιμαθιΐς. "Άλλ'λως τε καΐ δίκα;ιον
  καί ορθόν είναι νά. μή προάγωνται οί άνίκχνοι, οΐτινες έξ ά(|ε-
  λιίας καί νωθρότ»ιτος καί άτάκτου φοιτήσιως είναι τοιούτοι,
  πρός ιν«ρ*δ6ΐγματισυιόν κ-κΐ «ρό? Ικα.νε,—τί'ίΐβί.ν /τ»ν *&*$<- κ»! έπιμιλών. Τν**ρίζίτι <ΐ«τιύτ«< ,ότι μοαί'ζιτάσιις ίΐ ΐπιτρίτον-Μΐι η μόνον έζετάσιις. Έν Χατνίοις βερ" *ΙΙ τοι>ς
  1 Ίβυνίοα -43-12
  ε»-ο.λυ·ρ«ρ(ίιυς
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!
  Μ. Ρ. Κ(>γ*ΝΔΟΎΡΟΣ
  Χ" ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  «β*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉ2 ΚΤΈΕΡΝΗ2ΕΩ2
  Ι-
  Χ Α Λ. ΟΓ Ο
  των κατά την δημοσίαν συνεορίαν τοθ Δικαστηρίου των έν Χανίοις Έφετών τής 12 ΜαίΌυ 1912
  κληρωθέντων τακτικών ένόρκων και των άναπληρωτών αυτών διά την άπΌ 12—30
  Ίουνίου 1912 α'. Σύνοδον τοθ δρκωτοθ Δικαστηρίου Ρεθύμνης ]

  5. 8
  •β -3
  1
  Όνόματα κληρωθέντων

  Β ι*
  3 β
  Κατοιχία
  Προσόντα
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Α'
  Καράλη; Μιχαήλ
  Καπετανάχτς Έταμεινώνδας
  Βουγιούκαλος Μιγ 'Αναγν.
  Μίστράχης Νικόλ. Κωνστ.
  Κουτσουράκης Μάρκος
  Στεφανάκης Κ. Μιχαήλ
  Τσιρινδάνης Δαμουλής
  Ηλιάκης Κωνσταντίνος Μιχ.
  Σαραντινάκης Ι. Αντώνιος
  Τζανιδάκης Έμμ
  Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
  Παρασχάκης Γεώργιος Αντ.
  Μηλιδάκης Άναγνώστης
  Χαμαράκης Δημήτριος
  Ψαρουδάκης Νικολ Ευστρ.
  Χαλκιαδάκης "Αντώνιος
  Σταυγιανουδάκης Ιωάννης
  Δαρατσανος Άναγνώστης
  Παπαδάκης Έμμ. Ευάγγελος
  Βαλέργας Στυλιανός
  Βενετάκης Ευάγγελος
  Μαραγκουδάκης Ι. Βασίλειος
  Τσίχλης Γ. Ιωάννης
  Μοάτσος Δ. Μιχαήλ
  ΓιγανΌς Γοηγόριος
  Τζιφάκης Ευάγγελος Νικολ.
  Ρρεβελάχης Γ. "Εμμανουήλ
  Μανουσάκης Γ. Εμμανουήλ
  Σταματάκης Στυλιανός
  Δαφνομή/ης Ευάγγελος
  Β'. Ά
  V
  Παττακος Άττ. Σταθρος
  Φραγκούλης Γ. Έμμ.
  Καφφάτος Ι εώργιος
  Γΐαννούλη; Ιωάννης
  Καραγιωργάκης Βασίλειος
  Κανακάκης Γ. Ιωάννης
  Μυλωνάκης Εμμανουήλ
  Μεταξάκης Γεώργιος
  Πλατόραχος Άντ. Χαρίδημος
  Τ α κ τ ι κ ο
  262
  56
  219
  231
  70
  335
  188
  225
  183
  189
  100
  352
  277
  507
  216
  208
  154
  261
  128
  14
  Β
  272
  203
  99
  163
  247
  289
  91
  290
  26
  α π
  326
  202
  55
  22
  78
  81
  102
  110
  328
  "Αγ. Γαλήνης
  Ρέθυμνον
  Άνω Βαρσαμόνερον
  Άτσιπόπουλον
  "Ρέθυμνον
  Πλάτανος
  Ρέθυμνον
  Μαλάκι
  Ρέθυμνον
  Πάνορμος
  Κούμια
  Ρέθυμνον
  Όρος
  Ρέθυμνον
  »
  Ροδάκινον
  Ρέθυμνον
  Μέση
  Ρέθυμνον
  Λευκόγΐα
  Ρέθυμνον
  Βεδέροι
  Σπήλι
  Ρέθυμνον
  Σπήλι
  Ρέθυμνον
  Κτηματίας
  Ίατρος
  Έπιτηδευματίας
  Κτηματίας
  Έπιτηδευμαΐίας
  »
  Κτηματίας
  Έπιτηδευματίας
  π:ώην Πληρεζοιίσιος
  Έπιτηδευματίας
  Δικηγόρος
  Κτηματίας
  Φαρμακοποι^ς
  Κτηματίας
  Έπιτηδευματίας
  Κτηματίας
  Έπιτηδευματίας
  Κτημαιίας
  Δικηγόρος
  Κτηματίας
  Συμβολαιογράφος
  λ η
  ω
  ο
  Νεύς Αμάρι
  Συμβολαιογράφος
  'Αμνάτος
  Κτηματίας
  Ρέθυμνον
  Δικηγόρος
  »
  Έπιτηδευματίας
  Μέση
  Κτηματίας
  'Αμνάτος
  »
  Ρέθυμνον
  Έπιτ',δευματίας
  Πηγή
  Κτηματίας
  Κουρούτις
  »
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ-Ε&2
  Ό
  11
  § 2
  ΪΪ
  Όνόματα κληρωθέντων
  β- Κ
  £ 'Ι"
  Κατοικία
  Προσόντα
  ί-'
  1 £
  α> α.
  ο. "°
  < '3· 10 Σταυρουλάκης Γ. Δημήτριος 159 Ρέθυμνον Δικηγόρος 11 Καφφάτος Ιωάν. Νικόλαος 315 Κίοναστηράκι Κτηματίας 12 Βούλγαρη; Ν. Γεώργιος 304 Νεος Άμάρι Δικη όρος 13 Μακρυδάκης "Αλέξανδρον 116 Κυριάνα Κτηματίας 14 Σαουνάτσος Έμμ. "Ιωάννης 332 Βιζάρι » 15 Σιγανος Κ Γεώργιος 3^3 » » 16 Καλλέργης θεμιστοκλής 63 Ρέθυμνον » 17 Μαρκάκης Έμμ. Μιχαήλ 271 Κεραμέ 18 Παπαβασιλιίου Νικόλχος 138 Ρέθυμον Έπιτηδευματίας 19 Παναγιωτάκης Νικόλαος 282 Μουρνέ Κτηματίας 20 Μουλακάκης Στυλιανός 276 Σπήλι Εγένετο συμφώνως τώ ύπ' αριθ 112 έ. ί. πρακτι,ώ δημοσία; Συνεδριάσεως τοθ Δ1χα»τη?ί5» των έν Χανίοις Έρετών τής 12 Μαίου 1912. Οί Δικασταί "Αντώνιος Ζηλήμων ΊΙλίας Χατζηανδρέου Κωνότ» Γεωργιάδης Ιωάννης ΣαουνάτιΙος Ταταράκης <() Άκριβές αντίγραφον Έ» Χ«νΙο,5 τί 16 Μ*. 4912 Σπύρ. Χαραλαμπάκης Σπύρ. Χαραλαμπάκης •Αριθ · 354 . 318 Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος. Έν Χανίοις τ*} 16 Μαίου 1912 Ό Πρόεδρος των έν Χανίοις Έφιτών Α. ΖΗΑΗΜΩΝ πει
  η