92039

Αριθμός τεύχους

30

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙΚΥΒΕΡΗΗΜ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ% 11 'ίουνίου !912 ΑΡΙΘ. 30
  ι
  Αριθ. Διατάγ. 59
  Γ Ε α Ρ ΓΙ 0 Σ Λ'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΛΗΝΩΝ
  "Εχβνχες ΰπ' ϊψιν το άπό 2 Μαίου 1912 ψήφισμα τής Έπα-
  ναστατΐκής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό άρθρον 68 τοΰ ϋπ'
  αριθ. 737 νόμου, προτάσ*ι τού Διοικοθντος την Παιϊεταν 'ιϋχτ-
  τρδπθυ.
  Αποφασίζομεν καΐ Διατάσσομεν
  Έιτιτρέπομεν την »χ τοθ Δημοσίου Γαμείου άτόληψιν όλοκλή -
  ρου τ^ς μΐσθοδθϊίας υπέρ τοθ Άντωνίου Μιντζι6ίλα«.ι καθη-
  γητβϋ ϊν τώ Ανωτ. Παρθεναγωγείω Νεαπόλεως δια τό άπό
  ϊ—31 Μαίου 1912 χρονικόν ίιάστημα καθ" ο άπιυσίτσεν έ*
  τής υπηρεσίας λόγω ασθενείας νομίμως πιστοποιηθείσης.
  Είς τόν Διοικούντα την Παιδείαν Έπίΐροπβν ανατίθιται ή 5η-
  μοσιΐυβις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διαταγματος.
  Έν Χανίοις τή 31 Ματβυ 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Διονκοϋαα. Έηανασταττκτι Έπντροπή
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
  Ε. ΕΗΡΑΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 51
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑΒΙΛΒΥ- ΤΩΝ ΒΑΛΗ Ν ΟΝ
  *Εχο»τ*ς ΰκ' δφιν τό «πό 2 Μαίου 1912 ψήφισμα τής Έ*α-
  νβστβτικί|ς των Κρητβν Συνελβΰσεως, τό άρθρον 138 τοΰ ΰπ'
  «ριθ. 485 Νόμου, τόν ύπ' αριθ. 691 Νομόν, τό ύχ' αριθ. 226
  τοϋ 1911 Διαταγμα. καί την Ιπ' αριθ. 3ί7/ϊ» καί χρονολογίαν
  22 Μαίου 1912 χρότβσΐν τού Γενικοϋ Έπιθεωρ^το3 τής Ιΐαι-
  ίείας, χροτάσει τοθ Διοκιοθντος την Πβιϊβιαν Έπιτροπου.
  Άπο^«»Ιίζομεν καί διατάσσομεν
  Μϊτατίθεμεν έκ το3 Γυμνασΐακοΰ Παρθεναγωγκου Ρεθύμνης
  τον Διονϋσιον Μαραικουϊάκΐν καθηγητήν τής θιολογίας είς τό
  Γυμνάσΐον Ρεθύμνης ώς ΐοιοίτον χροάγοντες α«τόν είς οριστικόν
  ί θφ ίώ 220 άί ΰ Μςίο Μβρκαντωνάκι
  Είς τόν Διοκιοθντα την Παιδείαν ΈπΙτροπον άνατίθεται ή δη¬
  μοσίευσις καί έχτέλεσΐί τού παρόντος Δοτάγριπβς.
  Έν Χανίος τί) 22 Μαίου 1912.
  Ή Διοχκοϋσα Έπαναστατικίι Έπιτροπίι
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
  Γ. ΜϊΆΩΝΟΓΙΑΝΝΗΕ
  Ε. ΞΗΡΑΣ
  Αριθ. Διατάγ. 57
  γεώργιος: α'·
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΠΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' ίψιν τό άπό 2 Μαίου 1912 ψήφισμα τής Έκα-
  ναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως τοΰς ίιπ' αριθ. 432 και
  632 νομους, πρός δ* τό ΰχ'άρ.θ. 3ΰ τής 14 Δεκεμβριού Νο-
  μ^θιτικον Διάταγμα, χροτάσει τοθ Διοικοΰντβς την Παιδείαν
  Έπιτρόιΐου.
  Αποφασίζομεν καί διατάασομ«ν
  Διορίζομεν τόν Γεώρ(·ιον Ι. Ι1απα3άκιν δικηγόρον β' γρ··*α
  %αρ*·ζή Ανωτ. Διευθυνσει τής ΙΙαΛβίας*™ μην. μίεΐώίρ. !ίθ,
  άντϊ τοθ Γ. Μχρΐλακι ά*ο*.υοννένου.
  Είς τόν Διοικοΰντα την 11αιβ*ίαν Έκητροιτβν «νατίθ«αι ις
  δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγμβτος
  Έν Χανίοις ττ] 28 Μαίβυ 1912.
  Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως
  Ή Λ»ο»κοΟ*α 'Ε«αναβ*ατικτ» Έ—.τοοπί»
  Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  Κ. Μ1111ΆΚΗΣ
  Γ. ΜΐΛΛίΝθΠΑΝΝΗΣ
  Κ. ΞΗ1ΆΣ
  Άριθμ. Δυιτάγ. 55
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑΣΙΑΕΪΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' όφιι τό άκό 2 Μαί?υ 1912 ψήφΐσ^* τής ·ν
  Κρήΐτ] Έκαναβτατικήί Συνίλεύΐι,ως των Έλλήνων χαί τον ΰ:.
  αριθ. 490 Νομόν »αίτό Ιπ' αριθ. 30 τού 1910 Νομοθ. Δια
  ταγμα τής Εκτελεστής Έκιιροπής, «ροτάσει τοί 1« τήί Δι
  χαιοσΰνης ΔιοικΛθντος Έϊΐτρόπου.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  1 ν
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Άποδ·χομ«θα την α ι δ τής ϋπηρεσ άς παραίτησιν τοϋ Φαίδω-
  νος Μοατσου, Γραμματεύς τής Έ-ςωτερικής Άλληλογραφιας
  καί προαγςμιν είς την οϋτ« κενουμε,ην δίσιν τόν Ν. Α. Σερ-
  γεντανην, 'Υ)γραμματεα τής Ανωτ. Διευδ. τής Διχαΐοσυνης,
  είς ϊέ την δια τής «ροα^ωγής τουΐης κίναιθεϊσαν θέσιν διςριζο-
  μεν τόν Βασίλ. Μπαρνΐάν.
  Είς τόν επί τής Δικαιοσυνης ΔιοΐΛουντα Έπίτροπον ανατί-
  θεται ή δημοσίεΐ/σις χαι εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγματος.
  Έν Χανίοις τ^ 1 Ίςυνιίυ 1912.
  Έν όνομιτι ταΰ ίΐχσςλέως
  Ή Διοικοΰσα Έπαναστατικη, Έπιτροπτι
  Ι. ΜΙΆΩΝθΠΑΝΝΗΣ
  ϋ,ΜΜ. Ξ,ΠΙΆί,
  Γ. ΙΆΛΑΜΙ^
  Κ. Μ111ΡΑΚΗ*.
  Αριθ. Διατάγμ. 52
  ΓΚΩΡΓ10ΙΙ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ Γ12Ν ϋΔΔίΐΛΐ2ιΝ
  Εχοντες ύπ' όψιν τό άπο 2 Μβίου 1912 ψηφισμα τής Έπα-
  νασταΐικής των Κρητών 2ίυνβΛβ..3ϊω<;, καί το υπ' α^ιθ. 1<()]ΐ38 τής 18 Μαΐου 1ϋ12 δκγραφβν τού Νομαρ. Έπ.θίωρθ.ιο« Χανίων Σφακιων προτάσιι τςυ Διοιχοΰντος την ΐΐαιίειαν Έπΐτροπου. Αποφασίζομεν και όιατάϋϋομεν Άπολυομεν τον διδ)λον τοϋ Μουσουλμανιχοϋ σχολΐίου Κα- ισιστροχωριου Κυίωνιας Μουσταφά Ρουμπή Νισγιαί,ιζαδε ή Νιβζακι, ατ* ίγχαταΛΐποντας την θϊσιν τού. Εις τον Διοικοΰντα την Ιΐαιίειαν Επΐϊροτίον ανατιθίται ή δη¬ μοσίευσις και έΛτεΆεαΐς τού παρόντος Διαταγματος. Έν Χανίοις τ^ 23 Μαίου 191*2. Έν ίνόματι τού Βασιλέως "II Ίίιπαναστατικιι Διοικητικη. Έπντμοπιΐ- Γ. ΓΔΛΑΝ11Σ Κ. 3ΙΙΡΑ1 Γ ΜΥΛΩΝΟΓιΑΝΝΗΣ Κ. ΜΙΠΡΑΚΙϋ ,„ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ Διά τοθ ύπ' αριθ. 45 τής 18 Μ*ίου 19Γ/ Διατα-,μαΐ,.ς άνα- διωριοθη ό 'Λντΐών. Καιζουραχης δικ/,γορος τια^' αιΐασι τοίς εν Κρητ-φ Δικαστήριον χ..ι παρ' 'Εφεταις. Η&Δ.' ομιίου Διαταγματος ύπ' αριθ. 46 της 19 Μαΐου 19.2 διωρίσθη ό Εμμ. Ψυλα<ης διχηγορςς χατο.κος Ρουσιί'ων, ανα- πληρωτης τοϋ ΕίρηνοδΐΛθυ Ρουΐτικυν, αντι τοϋ μεχρι τουοε τοι¬ ούτου 11. ΣπανδαγακηαπαλΑαχΟεντοςτών χαθηχοντων τουχων. ΔΓ ομοιον Διαταιματος ύπ αριίι. 47 τής 1^ Λΐαίου Ι9ι2 έχορηγτ,θη συγγνωμη αυγιενειας «ς τοος Ν. Τί,ίρμιαν ροϋντα παρα τφ Ειΐρηνοοιχίίω Γζερμιαόων, και Έμμ. 11. τσίκην, Γραμματεα τού Εφηνοδικιιθνΐ Γζιρμιαθω/ και είς αΰτούς όπως ασκή ε'κβιστος το ίχαγγελ^α τού παρα τφ ΐ.ιρη- νοβικειω Τζερμιαόων χωρϊς να βυνανται να συ,λπραττουν &ν τη αύτ-ζ ΪΙΧΤ; «ίμη ώς δικηγοροι. Δι' όμοίοι» Διαταγματος ύ»' αριθ. 48 τής 19 λΐαίυ. 1912 άπηλλαχθη τής ποινής το^ ο Ιωαν. 11. Γι»ντου4αχ,σς καταδι¬ κασθείς είς πεντε μη>ών φυλαΛΐσιν δια της ύπ' αριθ. 0^8 τοθ
  1907 αποφασ-ιιΐς τ<^ Ιΐρωτοδ.κειβυ Ηρακλείου. Δι' δμοί&υ Διαταγματος υπ' αριθ. 49 τής 19 Μαίου 1012 ΐιϊτετβθησαν, 1) Ο παρ» τώ Ειρηνοϊικειω Ιΐυργου Μονοφα¬ τσίου, Δημοσΐος Κατηγορος Γεωρ. ^τιφανιδης εις το £ιΐρτ,νο- βιχιΤον Αρχανών ώς τοιούτος. 2) Ό πβρα τώ Εϊρηνοβικειφ Αρχανών Δημοσίος Κατήγο- ρος Έμμ. Μαρακης είς το Ειρηνοδικείον Άγιου Μύρωνος ώς τοιούτος. 3) Ό παρα τφ Είρηνοδικείω 'Δγ. Μ6ρ<*νος Δημόσιος Κα- τήγορος Έμμ. Ίζαρίής είς τό Είρηνοδικείον Πι»ργο« Μονοφα¬ τσίου ώς τοιούτος. Αι' όμοιον Διατβγματος ύπ' αριθ. 50 ττ}ς 19 Μβίου 1912, 1) μβτβτβθησαν έναλλάξ οί Είρηνβδίκαι Τζερμιάίων Γεωργιος Οικονομιδης καί Ιΐεύκου Βιάννου Αντώνιος Σαοοργιαννακης, 2) μ«τ*τιθη ό Μιχ. Γ. Χλαπουτάκης, Ειρηνοδικης Πύργου Μονοφατσίου, είς το Ειρηνοδιχεϊον Καστελλιου Κισσάμου, 8) μετετέθη ό Νιχόλ. Τζαμπαρλακης, Ιΐίρηνοδίχης Καστελλιου Κισσαμου, «Ίς τό Είρηνοίικεΐον Καστίλλιου Ι1*3ιαϊος. 4) μετι- τεθη ο Ιιίρηνοδικης Αρχανών Ίωά». Λυκουδης είς τό Κίρηνο- ίι>ϊΓον Πύργου Μον:φατσιου ώς τοιούτος, 5) μετετέθη ό Είρη-
  νςδ)λης Ροΐ/σΐικω» Γεωρ Χ. Κιουρτυακης εις τό Ειρηνοϊικεΐον
  Αρχανών ώς τοιούτος, 6) διωρίσθη ο Γεωρ. Ν. Σακελλαριδης,
  κατοικος Ηρακλείου", ϋίρτ,ν .ίικης παρα τω αΐΕηνοοΊκείω Ρου-
  στικκιν Ρ*θυμνης.
  Δια τής ύπ' αριΜ. 67 τής 18 Μαίου 1912 Διαταγάς ημών διω¬
  ρίσθησαν ό Ηλίας Χατί,ηινδριου, Έφέτης Χανίων, ΙΙρόεδρος,
  οί Νικολ. Παπαό'ακης ΙΙρωτβδιχης «αι Νικολ. Παιταδακηςδιχη-
  γόρι,ς Συνείροι κβί ο Στυλ. Φ^λλαδιτακης 'Υ)γραμ.ματιύς τοϋ
  Κφϊτείου Χανίων, Γραμματεύς τού κατα την προσέχη άχό 1 —15
  Ιίυνιου 1ϋΐ2 συνοοον σαγχροϊΐ,<*>)σομ€νου Κακουργιοδικεΐου
  Χανίων.
  Δι' οποίας Διαταγάς ύπ' αριθ. 68 τής 25 Μαίου 1912 ετρο¬
  ποποιήθη ήύπ'αριτ). 67 τής 18 Μαίου 1912 Διαταγη ημών
  *ατατοο;ο μονον/.αθοσίν διωρίσθη ό Στυλ. Τζβνουδάκης βοηθός
  τού Γραινατίως το» Ί-φετειου Χανίων, Γραμματεύς τού χ.α:α
  την απο 1 —15 Ιουνίου σύνοδον συγκροτηθησομίνου Κακουρ-
  γιοίικειου Χανίων ανχι τοθ ΣτυλιανοΟ Φυλλαδιτακη «ιιαλλα-
  χθέντος των καϊηκοντων τούτων. ^,, ^^, _ ,£
  Δι' ομοίας Διαταχής ύκ' αριθ. 69 τής 25 Μαίου 1912 ετρο¬
  ποποιήθη ή ύπ' αριθ. 55 τής 30 Απριλίου «. Ι. Διαταγή ημών
  καθόσον διωρίοθ)] ό Ιΐετρος Φούμης, Έφίτης 'ϋρακλΐιου,
  Συνεδρος, ϊνιι τού Άντων. ΙΙβρακακη, Πρωτοδικου Ηρακλείου,
  άπαλλαχθίντος τ<ίν καθηκοντων τουτβν, δια την άπό 4—24 Ίουνίου ί9ΐ"2 σύνοδον τοΰ συγκροτηόησομένου Κακίυργιοδικείοιι Χανίων. Δι* ομοίας Διάταξης ϋπ' αριθ. 70 τής 26 Μαίου 1912 άπε- λυθησαν, ι) ό Έμμ. Καρίουλακης, κλητήρ τής ΆγακρΙσιως Ηρακλείου, χαί ίιωρ.σθη άντ αυτού ώς τοιούτος ό Γ. Μαστρα- χβς, 2) ό Ματθ. Βασιλα».ακης, κλητηρ τοΰ ακροατηρίου τοϋ Είρην°δικείου Πεύκου Βιάννου, καί διωρίσθη άντ* αυτού ώς τοι¬ ούτος ό Γ. Ηλιάκης κατοικος {Αμοιρα Βιάννου. Δι' ομοίας Διαταγάς ύπ' αριθ. 71 τή*ς 26 Μαίου 1912 άπε- λΰθη ό Ιΐαϋλος Ιΐαπαβακης δεσμοφόλαξ των φυλακών Σητείας καί δ ωρίσθη «ντ' αότςθ ό 1Νι«.ολαος Αγχιναροσταχάχ,ης. Δι' ομοίας Διαταγάς ύπ' αριθ. 72 τής 26 Μαίου 1912 διω¬ ρίσθη ό Νικόλαος Ιω. 11απα3ογ«ωργακης, κατοικος Ξυδο3 Πε¬ διάδος, Βοηθβς τοϋ Γραμματβως τοϋ Είρηνοδιχείου Χερσονήσου Πεδιάδος, βντΐ τοϋ δια τής ύπ αριθ. 38 τής 29 Μαρτίου 1912 Διαταγής τής Άν. Δ ευθ. τής Δΐκαΐισύνης διορισθβντος τοιού¬ του Εμμ. 1 ια ιτακη μη άποδεχθίντος την υπηρεοιαν ταύτην. Δι' ομοίας Διατ*γής ΰπ' αριθ. 73 τής 1 Ίουνιου 191Θ απε- λυθη ό Ν. Δρακθυλαλης βεσμοφυΛαζ των φυλακών Χανίων και διωρίσθη «ντ' αυτού ως τοιούτος ό Ευθυμιος Μουργινακης. Δι' ομοίας Διαταγής ύπ αριθ. 74 τής 1 Ιουνιου 1912 δι·»- ρίσΰηοαν ο Αντώνιος Άρεταχης, νυν Βοηθος τού Γραμματιως τού Έφετείου Χανίων, προαχθείς ιίς Γπογραμματέα τοϋ Έφε- τειου Χανίων, είς την δια τοϋ θανατου τοϋ τέως τοιούτου Στυλ. Φυλλαδιτακη κ.νωθεΓσαν θέσιν, είς την δ* τοθ Άντων. Άρε- τα».η τόν Κωνστ. Α. Άρκολακην. Δι" ομοίας Διαταγής ύπ' αριθ. 75 τής 1 Ίουνίου 1912 ίι«- ρίσθη ό Ίακωέος 'Δγγίλακης κλητηρ τού άκροατηρίου το3 Ε:ρην33ΐκειου Χανίων, ίντΐ τοϋ Γιωρ. Διακονιάρη διορισθέντος εις αΑλην δημοσιαν υπηρεσίαν. ΔΓ ομοίας Διαταιής ϋπ' αριθ. Τ6 τής 2 Ίουνίου 1912, «πε- λυθη ο Ι. Σλθρδαλος κλητηρ τού άκροατηρίου τοϋ Εΐρηνοδικειου ΣπήΛΐ Αγ. Βασΐλ»ιου καί όιωρίσθη άντ' αιπο3 ό Νικ6λα»ί Άστρινός κατοικος Σπήλι 'Δγ. Βασίλειον. Έν Χανίοις τή 1 Ί«υνιου 1912. Ό επί τή Διχαιοσύνη: Διοιχών ' Γ. ΜΥΛΧ.Ν0ΠΑΝΝΗ2 —κ τοθ 'Εθνικοΐτ