9204

Αριθμός τεύχους

53

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■ΤΡΕΜΕ ΑΓΓΛΙΑ!
  Λρχηγός των άνταρτικών δυνάμεων τοϋ ΕΛΑΣ είς Βόλον άπέ-
  _. οτειλε τίλεσίγραψον είς τόν Διοικητήν τής έκεΐ Ίνδικής Φρου-
  πόλιν Διοι«ητήν τής ΕΜ - ΕΛ δπως εγκατάλειψιν την
  ΓΡΑΦΕΙΑ: Ι1ΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΟ.ΝΛ 7υπογρΤφ. *.'
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Α Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ. 53
  ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΐεΥθΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΠΑΗΘΥ^ΙΟΜΤΒΙ ΗΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ!
  Στίς άθιΐναίκές έφημερΐδες εδημο¬
  σιεύθη πρό ημερών φωτοτυπία ενός
  έγγράφου, τό οποίον θά ήταν κατα-
  πληκτικόν, όν δέν ¥\α; πλέον πασί¬
  γνωστον, ότι τό Κομμουνιστικό Κόμ-
  μα τής Έλλόδος ευρίσκεται είς πλή¬
  ρη συμφωνίαν μέ τούς Βουλγάρους
  διεθνιστές γιά την αύτονόμησι τής
  ΜακεδονΙας καί την κάθοδο τής
  Βουλγαρίας στό Αίγαΐο. Καί γιαυτό
  τό εγγραφο, τοϋ ύποίου τό κείμενον
  παραθέτομεν κατωτέρω, έχει μόνον
  τουτο τό εξαιρετικόν ενδιαφέρον, δτι
  άποδεικνύει δτι καί ό στρατός τοΰ
  ΕΑΜ. (παρά τίς ύποκριτικές διαβε-
  βαιώοεις μερικών έαμικών, διεθνι-
  στών συμπολιτών μας) είναι δργα
  νόν όμόψυχον μέ τό Κ.Κ.Ε. καί έπο
  μένως σύμμαχβς «αί συνεργάτης
  των Βουλγάρων κομιτατζηδων.
  Τό περί ου ό λόγος έγγραφον συ-
  νετάχθη πρωτοτύτΐως είς ελληνικήν
  καί είς βουλγαρικήν γλώσσαν, υπε¬
  γράφη έκ μέρους μέν τού ΕΛΑΣ υπό
  τοϋ Ταγματάρχου Γεροδήμο, διοικη-
  τής τοϋ 1ου Τάγματος τοϋ 26 Συν-
  τάγματος, άπό μ£ρους δέ των Βουλ¬
  γάρων άπύ κάποιαν ύπολοχαγό Ποτ-
  πορούτσικ μέ υπογραφή δυσανάγνω-
  στη καί έοτάλη πρός τάς έθνικιστι,
  κάς όμάδα; άνταρτών τοϋ Παγγαίου-
  πού έφωδιοχζοντο άπό τούς Άγγλους
  καί ήσαν άνεγνινρισμένες άπό τό
  Συμμαχικό Στραιηγεϊο καί άπό την
  Κυβέρνησιν, είς την οποίαν τότε ή¬
  σαν ύ.τουργοί καί 6 έαμίτες. Ιδού
  τό άποκαλυπτικόν κείμενον:
  «ΕΛΑΣ,
  XI
  Μεραρχία Ιον Τάγμα
  26 ΣυντάγματΓ-.
  Πατριώτε,, καλή Λευτεριά.
  Κατόπιν αποφάσεως των συμμα-
  χικών βουλγαρικών δυνάμεων καί
  τοϋ Τάγματος μου, ώς καί διατα-
  γών καί εντολήν τής Έθνικής
  Κυβέρνησις, ώς καί τοϋ στρατη
  γείου Μ. Άνατολής στρατηγοϋ
  Ούιλσων 19—9 -44 παρακαλεΐσθε
  δπως αί ενοιΛοι δυνάμεις των
  χωρίων Μπάφρας, Τσερέπλιανης,
  Κορμίστας καί Νικήστανης, ώς
  καί των τυχόν ευρισκομένων στό
  βουνό, προσέλθουν έντός δύο ώ-
  ρών είς Μπάφραν καί καταθέσωσι
  τόν οπλισμόν των καί έγγυώμεθα
  την ζωήν καί την ασφάλειαν τής
  περιουσίας, τής ζωής καί τής τι-
  μής των οίκογενειών των.
  1 την περίπτωσι πού δέν θέλετε
  συμμορφωθή έντός μιδς ώρας ά-
  πά τής λήψεως τής παρούσης, ό
  άμυχος πληθυσμός νά εκκενώθη
  τα άναφερόμενα χωρία, πρός απο¬
  φυγήν αίματοχυσΐας, καθότι τα
  χωρία ταυτα διά πυροβολικοϋ
  των δυνάμεων μας καί Βουλγαρι¬
  κών τοιούτων θέλουσι καταστρα-
  φή έκ θεμελίων.
  Διά την συνεννόησιν παρακα
  λοΰμεν δπως προσέλθη άντιπρο-
  σωπεΐα των ένόπλων δυνάμεων
  έκ τριών αξιωματικών ή καπετα-
  νέων των ένόπλων δυνάμεων.
  Πασά άποσιώπησις θά σημάνη
  την άμεσον έναρξιν των έχθρο-
  πραξιών είς ράρος τής περιοχής
  καί τοϋ λαοϋ.
  Την ανακοίνωσιν ταύτην θά
  γνωστοποιήσετε πρός δλα γενικώς
  τα έ'νοπλα τμήματά σας καί τούς
  πληθυσμούς των άναφερομένων
  χωρίων, ή δέ αίματοχυσία θά βα-
  ρύνη είς την ιστορίαν μας υμάς
  καί μόνον.
  Πρώτη 19—9—44
  Οί ύπεύθυνοι
  Γεροδήμος Ταγ)χης
  Ποτπορούτσικ......».
  Θέλετε τώρα νά μάθετε τί εγινε
  μετά τό βουλγαροελληνικόν αύτό τη-
  λεσίγραφον, Άκούσατε. Τμήματα
  τοϋ ΕΛΑΣ μετά βουλγαρικόν πεζι-
  κοΰ, πυροβολικοϋ καί δλμων προ-
  σέβαλαν τα 4 ώραΐα χωρία τοϋ Παγ¬
  γαίου μας καΐ μβτά σοβαράς μάχας
  ούο ημερών οί έθνικισταί άντάρτες
  άπεσΰρθησαν, δταν εΐδαν, δτι καί
  νέες δυνάμεις βουλγάρων κατέφθα-
  ναν έκ Δράμας μέ αύτοκίνητα. Τα
  έλληνικά χωρία έκυριεύθησαν καί
  έλεηλατήθησαν άπό τούς βουλγαρο
  ελασΐτας. Καί ετσι άπηλευθερώθη
  ή Α. Μακεδονίσ μας άπό τα γενναΐα
  στρατεύματα το3... έθνικοϋ λαϊκοϋ
  άπελευθερωτικοϋ στρατοϋ!
  Κατόπιν αυτών καΐ των ραδιοφω-
  νικών είδήσεων δτι είσέρχονται στήν
  Έλληνική Μακεδονία βουλγαρικές
  συμμορίες γιατί τάχα νά άπορή κα
  νείς γιά την παρουσία Βουλγάρων,
  Γερμανών καί Ίταλών φασιστών ά
  νάμεσα στούς Έλασίτες τοϋ Κ.Κ.Ε
  πού άγωνίζονται φανερά τώρα καί
  15 μέρες νά άπαλλάξουν την Έλλά-
  δα...άπό τούς Έλληνας; Έπίσημοι
  άνακοινώσεις γιά τάς μάχας πού
  διεξάγονται κατ' αύτάς στάς Άθή
  νας άναφέρουν δτι μεταξύ των συλ-
  λαμβανομένων αίχμαλώτων έλασι-
  των πλεΐστοι εΐναι|βούλγαροι κομιτα
  τζήδες καθώς καί Γερμανοί καί Ιτα¬
  λοί άξιωματικοί καί στρατιώτες. Τό
  ίδιο άλλως τε μαρτυροϋν καΐ τα δυ·
  ναμιτιστικά μηχανήματα γιά τάς ά-
  νατινάξεις κτιρίων, τα όποϊα μετα-
  χειρίζονται τώρα οί έλασίτες στάς
  Αθήνας, καί είναι ώς γνωστόν κο-
  μιτατζήοικη σπεσιαλιτέ.
  Έκεΐνο πού γεννδ πραγματικές ά
  πορίες είναι τουτο: Πώς κατορθώ-
  νουν άκόμη καί συνεργάζονται τό¬
  σον στενα μέ τούς συμμάχους των
  Βουλγάρων, των Γερμανών καί των
  Ίταλών φασιστών οί έσμίτες τής πό
  λεως μας, πού ξεσκίζουν τα ροΰχα
  των, δτι δέν είναι διεθνιστές, άλλά
  Έλληνες πατριώτες;... Άλλά κα¬
  λυτέρα ί'σως. "Αστους νά κρύβων-
  ται ετσι πίσω άπό τό δάκτυλό τους
  καΐ νά φαντάζωνται, δτι δέν τούς α¬
  νεκάλυψεν ήδη καί δέν θά τόν περι-
  αρπάξη αυριον, γιά νά τούς μετα-
  χειριστή ώς έχθρούς καί δολοφόνους
  τής Ελλάδος, ή καθημερινώς όγκου
  μένη αγανάκτησις τοϋ Έλληνικοϋ
  λαοϋ. Έκτός άν έλπίζουν άκόμη δτι
  θά τούς σώση ή άμνηστεία! "Οσο πε-
  ρισσότερους "Ελληνας καί "Αγγλους
  σκοτώσουν μαζύ μέ τούς κουκουέδες
  τόσον εύκολώτερα θά την έξασφα-
  λίσουν καί νά μένουν ήσυχοι..
  Τ
  ΧΡΟΗΟΓΡΠΦΗίΤΙΠ
  ΟΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
  Ξαπλωμένη στή λιακάδα, άπ' έ'ξω ά¬
  πό κάποιο καφφενεΐο τής πλατειας Ε-
  0.Ϊ λευθερίου Βενιζέλου, μιά παρεα ^ ντε-
  Ο'ΐ μπέληδων άπό κείνους πού δημιουργή-
  γε δ πόλεμος λόγφ ελλείψεως στεγης
  καί κεφαλαίων, {>οφοϋσαν μερικοι οί
  ποιό παραλήδες ήδονικώτατα τον ρεβυ-
  θοκας>φέ τους δ οποίος ^άντικατεστησε
  τό πραγματικό τοιοϋτο. Όλοι δέ γενι¬
  κώς άπελόμβανον κεΐνο ποϋ δωρεαν
  μάς χορηγεΐ δ Πανάγαθος Θεο<ς, τας θαλπωράς άκτΐνας τοΰ ζωογόνου ηλίου. Έτηροΰσαν άπ(')λυτον σιωπην, λες καί συνεσκι'πτοντο μέ την αντιμετωπι¬ σιν των άλύτων'προβλημάτων τής ζωης· Πλησίασα κι' Ιγώ κοντά τους; προ- σέχονΐας νά μή γίνη ούδε δ ελαχίστας νόρυβος, καΐ δτσι νά διαταράζω τού; κύκλους τοϋ άρχιμήδους. Άκούμπισα στή καρέκλα καί έστήρι- ξα τό κεφάλι μου στδνα χέρι, έν ώ μέ τό λιχανοδάκτυλο τοϋ άριστεροϋ έξινα τό κεφάλι μου, μιμούμενος τό Κέκρωπα όταν έκάθητο επί τοϋ ίεροϋ βράχου τής Άκροπόλεως. Μέσα πού τό μυαλό περνοϋσαν χίλιες ίδέες καί ειδικώς κυριαρχοϋσε μιά καί μόνη, γιατί οί άνθρωποι αύτοι τηροϋν σιγήν ϊχθύος. Ένας 'πό την παρέα, ασφαλώς δέ καί δ ποιό τολμηρός, βάλθηκε νά λύση την σιωπην άφ' ου ώπλίσθηκε μέ πολυ- βολά, χειροβομβίδες καί όλα τ' άλλα μέ¬ σα καί πυρομαχικά τ' άτομικά πού μπο- ρεΐ νά φέρη ενας πεζός στρατιώτης. __Τί τα θέλετε βρέ άδερφέ δέν μπο- ρεΐ κατείς νά ησυχάκη τή νύκτα στό σπίτι τού, άπό τούς κρότους των άσκό- πων πυροβολισμών καί Ι'πειτα λέμε ό¬ τι έ'φυγαν οί άπαίσιοι κατακτηταί έπό τό νομό μας πού μέ τάς άνατινάξεις των πυρομαχικών των μάς κρατούσαν πάντα άυπνους καί φοβισμένους καί τό περίεργον είναι ότι ά'ν καί έ'χουν εκ¬ δοθή διαταγαί επί διαταγών αύτοι έξα κολουθοΰν τα ί'δια καί τα ιδία. Ό γεροντότερος τής παρέας, πού πρό πολλοϋ έ'χει διακόψει τάς σχέσεις τού μέ τόν "Αρη, τόν άρχαΐο Θεό τοϋ πολέ μου, λαβών τό άρμόζον ΰφος γερουσια στοϋ τής ήλικίας τού, λέγει, είναι πραγματικό μαρτύριο, δέν μάς φθάνουν ή κακομοιριές καί ή φτώχες μέ τίς δποί ες όλο καί προσπαθοϋμεν νά τα φέρωμε βόλτα, μόνο καί τό βράδυ πού πάς νά ήσυχάσης καί νά λησμονήσης όλα αΰτά, άντλώντας δυνάμεις δχι άπό τή λιτή τροφή, άλλ' άπό τό Μορφέα τό προστά τη των δυστνχών, κι' έκεΐ δέν βρίσκεις ήσυχία καί άνάπαυσι μέ τό μπάμ— μπούμ των διαφόρων. 'Έκρινα πώς ήτανε καιρός πειάνάλάβω μέρος κι' εγώ στή συζήτησι, γιά στα θήτε βρέ παιδία, έμένα μοϋ φαίνεται πώς οί ά'νθρωποι αύτοι επί τοΰ παρόν¬ τος έ'χουν δίκηο. Έγώ θυμοϋμαι στά παληά τα χρόνια, πώς οί φύλακες των διαφόρων φρουρών γιά νά μένουν έ'ξν· πνοι φωνάζαμε «φύλακες γρηγορεΐτε», οί άνθρωποι αύτοι άντί νά φωνάζουν καί νά τανύουν τάς φωνητικάς των χορδάς καί νά τάς καταστρέφουν όπως έμειναν άκόμη δπές άπ' τα άτέλειωτα ζήτω, άντικατέστησαν αύτάς μέ τούς κρότους των όπλων, γιά ν' άκούουν κι' άπ' τό γειτονικο Νομό οί Οΰνοι καί νά φοβούνται νά έπιχειρήσουν τίποτε κατά τοΰ Ηρακλείου. Τώρα πότε θά πάψθυν οί πυροβολισμοί; άπλούστατα όταν φθάση τό ύγειονομικό καί φαρμα- κευτιπό ύλικό κι' έδώ ποϋ μάς εστει- λάν οί Σύμμαχοι κι' ετσι μέ λίγο χλωρι- κό κάλλι καθαρίση δ λαιμός των ένό¬ πλων καί επανερχόμενοι στά παληά άν τικαταστήσουν τό μπάμ—μπούμ μέ στε- ρεότυπο «Φύλακες γρηγορεϊτε» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΚΗΣ ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ Ηρακλειον Τετάρτη 20 Δ)βρΙου 1944 Α,Ι,8οοοΕΛΛΗί(ΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΡΡΙΩ II Τό ανω γραφείον μας παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τό κάτωθι άρθρον: ΝΕΟΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΣΚΟΠΕΥΣΕΩΣ ΗΚΤΙΝΩΝ Οί«Τάιμς» τής Νέας Υόρκης έλα Ι βον την ακόλουθον άνταπόκρισιν έξ Ιταλίας σχετικώς μέ μίαν νέαν Βρεττανικήν εφεύρεσιν ενός μηχανή- ματος σκοπεύσεως βομβών τό όποΐ όν καθιστα ίκανούς τούς πιλότους καί τούς βομβαρδιστάς των άερο- πλάνων νά βλέπουν τόν στόχον διά μέσου των νεφών. Λεπτομέρειαι τοΰ μηχανήματος τούτου δέν είναι δυνα¬ τόν νά δοθοϋν είς την δημοσιότητα δι' εύνοήτους λόγους. Είς τόν κατάλογον όμως των πο- λεμικών έφευρέσεων φιλοξενεΐται ή περιγραφή, ή κατασκευή καί ή εκτέ¬ λεσις τής νέας εφευρέσεως ή όποία έχει ύποχρεώσει τούς Γερμανούς νά έπαναλαμβάνουν ημέραν καί νύκτα τό «ούκ έάμε καθεύδειν». Ή πανί- σχυρος Βρεττανική ρ.Α Ρ· έκαμε την σχετικήν ανακοίνωσιν, τίποτε άλλο. Τό ΐδιο ακριβώς δπως πρό καιροϋ εΐχε άνακοινώσει τό «§θπ 13οχ», μία άλλη εφεύρεσίς είς τό δ- νομα τής οποίας περιοριζόμεθα. Ό άνταποκριτής περιγράφει' μία πτήσι άπό ^να Συμμαχικό βομβαρδι- στικό είς τό οποίον βρίσκεται καί τό οποίον είναι έφωδιασμένο μέ τό νέον μηχάνημα σκοπεύσεως. «Πετοθμε ύψηλά πάνω άπό την Ιταλία. Πυκνά σύννεφα σκεπάζουν την μεγάλη Χερσόνησο. Τό μηχάνη μα σκοπεύσεως άρχίζει τώρα ν^ λειτουργή. Ένώ πρίν δέν βλέπαμι τίποτε δνα πυκνό πέπλο άπό τολύ- πες τώρα ξεχωρίζομε καθαρά καί την πρασίνη χλόη στήν κοιλάδα τοϋ εχωμεν μπροστά πάνω σέ Πάδου. Σάν'νά μας Ενα έπιτελικό χάρτη ^να τζαμένιο πίνακα. Ό χειριστής τοΟ μηχανήματος μέ κατάλληλους χειρισμούς, περιορίζει τό όπτικόν πεδίον καί διακρίνβμε τώ¬ ρα καθαρά τούς καπνοδόχους των σπιτιών ενός χωρίου. Προχωροΰμε σιγά ρυθμικά, πλησιάζομε τόν στόχο. Πρός στιγμή ερριψα τό βλέμμα μου στό παράθυρο. Τα σύννεφα είναι ά¬ κόμη πυκνότερα. Αυτομάτως τό μά- τι μου έπεσε στόν Τζαμένιο πίνακα πού παρουσιάζει τώρα τόν στόχο πού πρόκειται νά χτυπήση ή ΚΑΡ 2νας Ραδιοφωνικός Σταθμός κάτω στήν γή έχει γίνη συντρίμια άπό τίς πρώτες βόμβες χάρις στό νέο μηχάνημα σκοπεύσεως πού ό καλύ- τερος τρόπος γιά νά ονομασθή είναι: Σκοπευτικόν μηχάνημα άκτίνων Χ. Η ΝΕΑ ΕΙΕΒΟΛΗ ΤίΙΜ ΒΟΓΛΓΑΡΟΝ Βουλγαρικά στρατιωτικά τμήματα -λέγουν προχθεσιναί φαδιοφω- νικαί πληροφορίαι άπό τό Λονδίνον— παραβιάσαντα, διά μίαν άκόμη φο¬ ράν, τα σύνορα εισήλθον έντός τοϋ Ελληνικοϋ έδάφους είς τάς βο- ρείας περιοχάς τής χώρας. Δέν εί¬ χαμεν καμμίαν αμφιβολίαν δτι οί αί- μοσταγεΐς Πρώσσοι τής Άνατολής, έπωφελούμενοι τής οίκτρδς καταστά¬ σεως την οποίαν πράκτορές των, έν συνεργασία μέ τούς κατ' δνομα έ'λ- ληνας άναρχικούς, εδημιούργησαν είς την Έλλάδα, θά επεχείρουν νά ποδοπατήσουν άκόμη μίαν φοράν τάς ελληνικάς επαρχίας τάς οποί¬ ας μόλις πρό δύο μηνών έγκατέ- λειψαν άφοϋ ήρήμωσαν. Τό νέον αύτό γεγονός τό οποίον αύτό καί μό¬ νον πιστοποιεΐ δτι ουδέποτε ή Πα¬ τρίς μας ευρέθη είς δεινοτέραν θέσιν τής σημερινής ελπίζομεν, δτι θά 'έ- χη τοιαύτην επίδρασιν επί τοϋ έλλη- νικοϋ λαοϋ ώστε νά εξεγέρθη πλέ¬ ον ώς είς άνθραπος καί άφοΟ κατα¬ πνίξη την εσωτερικήν άναρχίαν έτοι μασθή ταχύτατα διά νά τιμωρηθή δπως τοϋ άξίζει τόν υπό τοιαύτης θρασύτητος κατεχόμενον είσβολέα, ώστε καί ήττημένος άκόμη νά έπι- χειρή είσοδον είς ξένα έδάφη άπό τα όποΐα μόλις είχεν έκδιωχθή. Καί ελπίζομεν άκόμη δτι τό σύνθημα διά την εξέγερσιν θά δοθή άπό την έθνικιστικήν Κρήτην. ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΪΚΟΜΠΥ Τ ό παιδΐ τής «"Οργάνωσις» παρά τό δτικάποιος καλάς Χριστιανός —όμολογοϋμεν δτι δέν γνωρίζομεν ποίος — τοϋ άφήρεσε τό μεγάφωνον δέν έννοεΐ νά διακόψη τάς φητορι- κάς έπιδείξεις. Έστάθη λοιπόν—τό παιδί τής «"Οργάνωσις»—τρομερόν καί άπειλητικόν έκεΐ κάπου πλησί¬ ον τοϋ άγάλματος τοΟ Δασκαλο- δτι γιάννη καί ήρχισε, στεντορεία τή φω· νή —μιά καί δέν ύπάρχει μεγάφωνον - νά έκτοξεύη μύδρους εναντίον τής Αγγλίας καίνά,άπειλή μέ άμεσον θανάτωσιν τόν...στρατηγόν... Σκόμ- πυ! "Ολίγον προηγουμένως τό «παι¬ δί» κληθέν άπό τόν παντθπώλην τού διά νά λάβη τό μερίδιόν τού άπό τα τρόφιμα, τα όποΐα εκόμισαν τε¬ λευταίως είς την πόλιν μας οί υ¬ πό τόν στρατηγόν Σκόμπυ Βρεττα- νοί, εδήλωσεν ύπερηφάνως: «—Δέν θέλω ουτε τούς "Αγγλους οΰτε τα τρόφιμά των!» Θά νομίσετε ασφα¬ λώς δτι σδς άστειευόμεθα. Καί δ- μως δχι! "Ετσι, στήν καλή «φώτισις» τοΰ «παιδί» σδς όρκιζόμεθα! Δέν τα επήρε τα τρόφιμα! ΛΙΑ ΤΑ ΚΑΤΕΕΤΡΑΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ Εχομεν θετικάς πληροφορίας διάφορα οίκοδομήσιμα ύλικά—ξυ λεία,σίδερα, τσιμέντα,κέραμοι κ λ.π. —διοχετεύονται έκ τής πόλεως πρός περιοχάς καί χωρία των οποίων αί οικίαι ουδεμίαν ύπέστησαν ζημίαν άπό τούς κατακτητάς,ένώ τα πυρπο ληθέντα χωρία έξακολουθοϋν νά μην είναι χωρία άλλά σωρός έρειπίων. Πώς τώρα συμβαίνει τα ύλικά αύτά νά μεταφέρωνται έκεΐ |δπου ουδείς λόγος συντρέχει νά μεταφερθοϋν,δέν είναι δύσκολον νά ένοήση. κανείς. Άπλούστατα οί χωρικοί, οί μή υπο- στάντες ζημίας, είσβάλουν είς την πόλιν καί μέ ολίγα τρόφιμα τα όποΐα φέρουν μεθ' έαυτών βγάζουν άπό τα χέρια των «ταρταλατζήδων» τής πόλεως τα ύλικά διά νά κτίσουν νέας οίκοδομάς,ένώ οί δυστυχεΐς πά θόντες ουδέν διαθέτοντες καί συνε πώς ουδέ τρόφιμα, έξακολουθοθν καί θά έξακολουθοθν νά διαμένουν είς τα σπήλαια. Δέν ύπάρχει καμμιά άρχή ή όποία νά ενεργήση έπισταμέ- νηνέρευναν παντοϋ δια νά συγκεν¬ τρώση τα σωζόμενα άκόμη ύλικά καί νά τά^παραδώση είς τούς κατοίκους των πληγέντων χωρίων; ύπάρχει με¬ γαλύτερον καθήκον άπό αύτό καΐ θεαρεστώτερον έργον; Η ΣΟΪΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΓΤΑΑΙ Κάγορά μας τάς τελευταίας ημέ¬ ρας δεικνύει άρκετά σημεΐα βελ- τιώσεως άπό υπάρξεως τρθφίμων κυ- ρίως. Τό μόνον κακόν είναι δτι ύ¬ πάρχει τοιαύτη στενότης χρήματος είς την πόλιν μας, ώστε είναι έλάχι- στοι οί συμπολίται πού διαθέτουν καί αύτό άκόμη τό έκατοντάδραχμον πού άπαιτεΐται διά νά πληρώσουν τό άλευρον τοΟ Μ^. Είμεθα τόσον ά ,ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ ΟΔιευθυντής τής Γεωργικής Σχολης Μεσσαράς κ. Νικόλ. Μιχελιδάκης ώς καΐ ό Λιευθ. τοΟ ύ- ποσταθμοϋ τής αυτής Σχολής Εύαγ. Οίκονομίδης μετά των ύπαλλήλων Ζαχ. Δαγκαλάκη Καΐ Εύαγ. Σεγρε- δάκη διασπαθίζουν τα είσοδήματσ τής Σχολής προπαγανδίζοντες υπέρ των Κομμουνιστικών άρχών άπό τάς οποίας έμφοροϋνται έπιδιώκοντες τόν προσηλυτισμόν συντρόφων. Ερωτώμεν τόν κ. 'Επιθεωρητήν Γεωργίας "Ηρακλείου, άν έχει γνώ¬ σιν τού πράγματος. ηολλά άπό τα παλαιά Κοιν. Συμβούλια τής Μεσσαράς τα όποΐα έ'χουν ήδη άντικατασταθεΐδιά Νόμου άρνοΰνται νά παραδόσουν τα άρχεϊα των Κοινοτήτων είς τούς νεοδιορισθέντας Κοιν. άρχοντος καΐ ούτω δημιουργοθνται αφορμαί έκ- τρόπων καί κίνδυνος διασαλεύσεως τής τάξεως. Τόν λόγον εχουν οί άρμόδιοι. Πρό δύο μηνών περίπου ειδοποι¬ ηθη τό κοινόν δτι θά διατε- θοϋν μερικά τζάμια, καί πρός τουτο ήρκει νά ύποβληθοϋν αίτήσεις. Αί αίτήσεις ύπεβλήθησαν, ό και ρός επέρασε—δπως λέει τό τραγοθ- δι—άλλά κανείς έκ των ύποβαλόν- των αίτησιν έλαβε έστω καί ίνα τε- τραγωνικόν πόντο. Τί έγιναν λοιπόν αύτά τα τζάμια, τα όποΐα κατά τάς πληροφορίας τής αρμοδίας υπηρεσίας ήσαν περίπου 400 τετραγ. μέτρα!, Περιμένομεν μίαν απάντησιν ' επί τού προκειμένου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Διά τούς συνδρομητάς τής πόλεως Παρακαλοΰνται θερμώς οί κ. κ. συνδρομηταί τής πόλεως καί των προαστείων δπως καταβάλωσι την αξίαν των φύλλων άπό 21 Νοεμβριού μέχρι 31 Δεκεμβριού έ.ε. μέχρι τής 23 τρέχοντος μηνός είς τούς διανομεΐς μας είτε προσερχόμενοι είς τα γρα- φεΐα μας ήτοι δραχμάς 165. (Έκ τής Διευθύνσεως) τυχοι, ώστε δταν είχαμεν χρήματα καί μάλιστσ... τρισεκατομμύρια δέν υπήρχαν τρόφιμα καί τώρα πού ύ- πάρχουν τρόφιμσ δέν ύπάρχουν χρή¬ ματα! 'Ενώ δηλαδή μάς σερβίρουν τή σοϋπα δέν μάς δίνουν κουτάλι.. "Η, ένώ μάς δίδουν τό κουτάλι, δέν μδς σερβίρουν τή σοϋπα! Τί νά γίνη; Ύπομ,ονή! ϊο IV ι γ τής τερα ατά- »ςδ· νομα αδη Μέ , τό 1 συν ονή ϊοι- ρώ- ιιυνυ γιν* ι ην ____λ Λ ..α. ^ί. ιινΛΐμιΐΜΛ ίλίττνι πτητΑ· Ι Αντπποκηΐίτρών ϊ β^Βηι-Ιτου δισβόλου μέ τόν οποίον Ολοι οί
  ΤΙΜΙΙ ΦΥΛΛΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Δεκεμβριού 1944
  ΤΠΟΙΚΑ ΝΕΑ
  κρητικων ιστορικόν ερευμωμ
  Τό Ηράκλειον πού άποτέλεσε πάντα
  μίαν έξιόλογη πνευματική έστία, δέν
  μποροϋσε νά ΰστερήση καί τώρα. Ευθύς
  μόλις έφυγαν οί καταχτητές μερικοί δια-
  νυούμενοι τής Πόλεςως μας είχαν την
  πρωτοβουλία νά συμπήξουν έ'να Σωμα-
  τεΐο μέ σκοπό νά περισυλλέξει όλο τό
  Ίστορικό ύλικύ πού έχει σχέση μέ την
  πρόσφατη Γερμανοιταλική σκλαβιά.
  "Εισί συμπήχτηκε ή Έταιρία «Κρητι-
  κών Ίστορικών Έρευνών». Άφηγή-
  σεις αύτοπτών μαρτύρων, πληροφ< ·'γ- έντυπώσεις, γραπτά μνημεΐα, φωτογρα- φΐες περιγραφές, έκθέσεις, ήμερολόγια, καί κάθε άλλο πού μπορεΐ νά αποτε¬ λέση στοιχεΐο γιά την συγγραφή τής Ί¬ στορίας των τελευταίων χρόνων τής σκλαβιας, νά τό ύλικό πού ρπιδιώκει νά συνκβτρώσει στό άρχεΐο της ή Έται- ρία. Άπό τό ύλικό τουτο τό άξιολογότερο θά δημοσιεύεται στό περιοδικό «Κ ρ η· τικάΧρονικά» πού θά έκδώσει προ βεχώς ή Έταιρία. Μά άκόμα πέρνον- τας μεγαλύτερο περιεχόμενο θ' άσχο- ληθή καί μέ γενικώτερες Ίστορικές έ- ρευνες τής Κρήτης. Καθήκον κι' ύποχρέωση λοιπόν τού καθενός πού καιέχει τέτοια στοιχεΐα νά τα παραδώσει τό ταχύτερο στά Γραφεΐα τής Έταιρίας (προσωρινώς Άρχαιολο- γικο Μουσεΐο Ηρακλείου). Τύ πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο τής Έταιρίας άποτελέστηκε άπό τούς κ. κ. Νΐκο Πλάτωνα Δ)ντή τοΰ Μουσείον Η¬ ρακλείου, Στέργιο Σπανάκη Διευθυντή Βικελαίας Βιβλιοθήκης, Στυλιανό Για- μαλάκη Ίατρό, Μανώλη Πιτυκάκη Διευ¬ θυντή Περιοδικόν «Ή Δρήρος» καί Με νέλαο Παρλαμά, Φιλόλογο. Καθένας πού ενδιαφέρεται γιά την Ίστορία τ&ϋ τόπου μας μπορεΐ νά γίνη μέλος τής Έταιρίας, άρκεϊ νά ύποβάλει σχετική αϊτηση στό Διοικητ. Συμβούλιο. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣΣϊΊν1)ΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ή Γενική Έπιτροπή ^Διανομής τής Συμμαχικής Βοηθείας ή όποία θά άπο- φασίζη τόν τρόπον τής δισνομής των τροφίμων καί την ποσότητα ήτις θά διατίθεται είς έ'καστον διαμέρισμα των τριών νομών τής νήσου μας κατηρτίσθη έκ των κ. κ. Νάθενα Ανδ. άντ)χοΐ' πεζικοΰ, Ψαλιδάκη Εύγενείου Πρωτο- συγκέλλου ίερας Μητροπόλεως Κρήτης, Γερωνυμάκη Γεωργίου Νομάρχου Η¬ ρακλείου, Χαλκιαδάκη Δημητρίου Δη- μάρχου Ηρακλείου, Καπετάν Έμμαν. Μπαντουβά, Καπετάν Πετρακογιώργη. Κατελλάκη Άνδρέου Πρόεδρον Έμ πορικοϋ Έπιμελητηρίου, Σγουροΰ Μι χαήλ αντιπρόσωπον Νομ. Ρεθύμνης, Τσαμπαρλάκη Χρήστου αντιπρόσωπον Νομ. Λασηθίου, Άνωγειανάκη Εύαγ γέλον έμπόρου, Κωνσ)τίνον Πολυχρονά¬ κη δικηγόρον, Περάκη Χρήστον τελώ¬ νου Ηρακλείου, Χρηστοπούλου Ά χιλ. οίκονομικοϋ έφόρον, καί Δραμονντάνη Γεώργιον. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ό Πρόεδοος τού Ίατρικού Σύλλο¬ γον Ηρακλειον κατόπιν σχετικής δια- ταγής τής Στρατιωτικής "Διοικήσεως Κρήτης παρακαλεΐ άπαντας τούς Έφέ- δρου; 'Υγειονομικούς Άξιωματικούς περιφερείας Νομοΰ Ηρακλείου, όπως αποστείλωσι είς τόν Ιατρικόν Σύλλο¬ γον τα κάτωθι στοιχεΐα αυτών 1) Ό- νοματεπώνυμον καί όνομα πατρός 2) Στρατολογικήν κλάσιν είς ήν έκαστος άνήκει. 3) Τόπον έξασκήσεως επαγγέλ ματος. 5) Εΐδικότητα εκάστου. Τα στοι¬ χεΐα ταύτα δέον νά περιέλθονν είς τόν άνω σύλλογον τό ταχύτερον. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ ΠαρακαλοΟνται θερμώς οί κ. κ. συνδρομηταί των έπσρχιών δπως μάς αποστείλωσι μέχρι τής 23 τρέ¬ χοντος μηνός την αξίαν των άπό της 21ης Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμ¬ βριού έ. ε. φολλων τής «Νίκης» ά- νερχομένων είς δραχ. 165. (Έκ τβΟ λογιστηρίου τής Εφημε¬ ρίδος μας). ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Εϊδοποιοϋνται αί Κοινότητες τοϋ^ Νο- μοΰΉρακλείου όπως προσέλθουν είς τα Γραφεΐα τής Έλλην. Υπηρεσίας Σνμ- μαχ. Βοηθείας (προτομή Δασκαλογιάν¬ νη) πρός λήψιν διατακτικών διά την παραλαβήν δύο 2 οκάδων άλεύρου κατ' άτομον άπό την προσέχη Τρίτην ΙΟτρέχ. Απαραιτήτως δέον όπως διά την πα- ραλαβήν|ταύτην προσέλθουν αύτοπροσώ πως,οί Πρόεδροι των Κοινοτήτων οΐτι¬ νες δέον νά φροντίσονν διά τα μέσα τής μεταφοράς. Διά την αξίαν των άνω τροφίμων δέ¬ ον νά ύπολογίσονν Δρ. δέκα κατ' οκάν πληρωνομένων ενταύθα κατά την παρα λβή Εάν Κοινότητες τίνες δεν εχονν ε- παρκή χρήματα δύνανται νά φέρουν πρός ανταλλαγήν έ'λαιον διά λ)σμ·ν τής Άγγλικής Υπηρεσίας Συμμ. Βο¬ ηθείας όπερ θά κομίζουν ενταύθα δι' εξόδων των καί θά άγοράζει ή Άνρο- τική Τραπέζα ώς εξής: "Ελαιον μέχρι 6 δξντ. Δραχ. (36,(50 ή οκά, διά κάθε δέ βαθμόν οξύτητος περισσότερον δραχ. δύο ολιγώτερον. Ύπομιμνήσκεται ότι αί Κοινότητες είναι ύποχρεωμένες νά παραλάβουν μέχρι τοΰ προσεχούς Σάββατον 23 τρέχ. Έκ τού Γραφείου Έλλ. 'Υπηρεσσίας Συμμ. Βοηθείας 1—3 ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Υπό τής Στρατιωτικής Διοικήσεως Κρήτης μάς απεστάλη πρός δημοσί ευσιν ή κάτωθι ανακοίνωσις: «Διά τού άπό 17)10)1944 Διβτάγ- ματός μου, εκηρύχθη ό Στρατιωτικάς Νόμος καί άνεστάλησαν συμφώνως τώ άρθρω 1 τού Νόμου τούτου αί Διατάξεως των άρθρων 5,6,10,11,12, 14,20 καί 95 τού Συντάγματος. Κα¬ τόπιν τούτου καί κατά τό άρθρον 9 παρ. ϊ. τού Δ.Ξ.Θ. Νόμου έξεδόθη|ή άπό 5 Δ)βρίου 1944 Γενική Διαταγή δι' ής απηγορεύθησαν «ί έν ύπαί θρω ή κλειστώ χώρω συναθροίσεις. Τβύτην εθεώρησα σκόπιμον νά έκ- δώσω ουχί διά νά στερήσω τόν Κρη¬ τικόν Λαόν τής Ελευθερίας τού, τής κτηθείσης μετά τόσους κόπους καί θυσίας, άλλά νά διαφυλάξω τού¬ τον άπό την άναρχίαν, καί την άλ- ληλοσψαγήν πρός ήν τείνουν νά τόν ώθήσουν, αί συνεπεία των πο¬ λιτικών παθών μεταξύ των άντιμα- χομένων γενόμεναι προκαταλήψεις καί εριδες. Ή ανωτέρω ανακοίνωσις δίδεται ώς απάντησις είς τα γραφέντα υπό τής εφημερίδος «Έλεύθερη|Γνώμη» Ηρακλείου είς τό φύλλον τής υπό ήμε ρομηνΐαν 7—12—44. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΙ.— Ήγγέλθη έκ Χανίων δ θά- νατος τής Βιργινίας Σαβαλαν μητρός τού φίλου κ. Δικράν Σαβαλαν καί θείας τοθ κ. Άβέτ Βαρζανκιάν. Τούς οίκείθυς καΐ συγγενεΐς συλλυπού¬ μεθα θερμώς ΔΩΡΕΑΙ.—Ή "Ενωσις Ε'ισαγωγέων Ηρα¬ κλείου προσέφερεν είς τό Πανάνειον Δή μοτικόν Νοσοκομείον 500 οκάδας όσπρί- ων. Τό Νοσοκομείον εύχαριστεϊ θερμώς. —Ό κ. καΐ ή κ. Μ. Μαστοράκη προσε¬ φέρον δραχμάς 500 είς τό "Ασυλον τής Γερόντισσας. τό Συμβούλιον εύχαριστίϊ θερμώς. —Ό κ. Άβέτ Βαρζανκιάν κατέθεσε είς τό "Ασυλον τής Γερόνπσσας διά τής έ φημερίδος μας δραχ. 500 άντί στεφάνου είς την σωρόν τής θείας τού Βιργινίας Σ αβα λότν.__________________________ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ειδοποιούμεν τούς μετά τής εφη¬ μερίδος μας συναλλασσομένους δτι τό δικαίωμα είσ*ράξΕως παντός λογαριαο-μοΰ εχει ό κ. Μιχ. Άνδρε- αδάκης λογιστης καΐ διαχειριστής τής εφημερίδος μας. ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ τρία δελτία Έρυ θροΰ Σταυροΰ άπό τού τταντοτΐωλείου Ξενοφώντος Σπαθαράκη μέχρι Πλατύ Σοκκάκι, άνήκοντα είς την οικογένειαν Άντ. Χατζάκη, τταρσκαλεΐται ό ευρών δ πως κομίση ταθτοΐ είς τα γραφεΐα μας. ΖΗΤΕΓΤΑΙ δεσττοινίς δακτυλογράφος πετιειραμένη διά μόνιμον ή κατ' ά- ττοκοπήν αντιγραφέν. Πληροφορίαι παρά τω κ. Ι. Δ. Μουρελλω, γραφείον Γεν Γραμματέως Δήμου. Τ ό Σωματείον Τεχνιτών ζαχαροττλα- στών άναλομβανει παντός εϊδουτ παραγγελίας παρά τοΰ κοινοΰ τής πό λεως πρός οικονομικήν ύποστήρηξιν των μελών τού. Έργασία ήγγυημένη παρά τοΰ γνωστοΰ τεχνιτού 2. Φραδέλου. Διά πάσαν πληροφορίαν άποτανθήτε είς τό Εργατικόν Κέντρον τηλ. 4—08 ή είς τα Πρατήρια Ποοβατιδου, καί "ΑΥ· Κατβά πάση έναντι Δημαρχίας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-— κοινοτική άγριάδα Μονής. Πληροφορίαι παρά τοΰ γρετφείου κοινότητος. Ή ένοικίασις άρχεται άπό την 24ην Δεκεμβριού. ΙΦΡΟΔΙΣΙΛ καϊ δερματικά νοσήματα ί- » ατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΟΡΑΚΗΣ. τΩραι έττισκέψϊ«ν 9—12 π. μ- καΐ 4—6 μ. μ. όδός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως Τυπογραφείον «'Ελεύθερης Γνώμης»). ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ δελτία τροφίμων ά¬ νήκοντα είς Λύδιαν Γεωργιάδου, Πολό. μνια Κόρπη κα'ι "Ιριδα Κόρπη. Παρακαλεΐ ται ό ευρών, δπως κομΐσρ, ταθτα είς τα γραφίΐα μας, ΠΡΩΐΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 1300 συμμαχ. άεροπλάνα εναντίον τοΰΜονάχου Οί σύμμαχοι είς την Οΰγγαρίαν. Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Ή πρώτη| Δυνάμεις τής 7ης στρατιδς έπετέ Άμερικανική στρατιά έξακολουθεΐ την ύποχώρησίν της επί μετώπου 50 χιλιθμέτρων έκτεινομένη άπό των συνόρων τοΰ Βελγίου μέχρι τοΰ Λου- ξεμβούργου Αί οδοί είς τα μετόκι- σθεν των γερμανικήν γραμμών είναι πλήρεις όχημάτων καΐ στρατιωτικών σχηματισμών. Γερμανικαί μονάδες πεζικοΟ ευρίσκοντο χθές 20 χιλιόμε- τρα όπισθεν των γραμμών τής 1ης Άμερικανικί)ς στρατιδς. Ό στρατη- γός Άι'ζεν Χάουερ έπέβαλε σιγήν είς τα ανακοινωθέντα σχετικώς μέ την εξέλιξιν των έπιχειρήσεων. Συμ- μαχικά βομβαρδιστικά κατέστρεψαν 95 Γερμανικά άεροπλάνα καΐ έπέ- φεραν ζημίας είς άλλα 26. Άλλαι δυνάμεις συμμαχικών βομβαρδιστι- κων κατέστρεψαν έ'τερα 45 γερμα¬ νικά άεροπλάνα έκ των 300 τα ό- ποία έστάλησαν πρός άναχαίτησιν τής συμμαχική"ς άιροπορίας, Άλλαι δυνάμεις τής Συμμαχικής άεροπορίας κατέστρεψαν 260 μεταγωγικά αύτο- κίνητα καί 60 βαγόνια. Έπίσης έπρο- ξένησαν ζημίας είς πολλά άλλσ. Βαρέα συμμαχικα βομβαρδιστικά I- πληξαν στόχους πλησίον τοϋ Ντύ- ρεν. Είς τό μέτωπον τοΰ Τάαρ εξε¬ καθαρίσθη ή πόλις τοθ Ντίλιγκεν καί εσημειώθησαν καΐ προελάσεις βορειβνατολικώς τής Σααργκεμίν θησαν εναντίον γερμανικήν γραμ- μων είς την περιοχήν τοΰ Παλατινά τού. Τό συμμαχικόν πυροβολικόν κα- νονιοβολεΐ την Καρλσρούην. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. — 1100 συμμαχικα βομβαρδιστικά συ- νοδευόμενα υπό 500 βαρέων βομβαρ διστικών έβομβάρδισαν τό Μέι'ντς, Κόμπλεντς καί την Κολωνίαν. Άλ¬ λαι δυνάμεις έκ 13ΟΟ βομβαρδιστι κων έπληξαν στόχους είς τό Μόνα- χον, Ουλμ, Νιούσμπουργκ, Χανάου καί Ντύσελντόρφ. Έπίσης έβομβαρ- δίσθησανδιθλιστήρια παραγωγής συν θετικοΟ πετρελαίου είς Μπλεχάμυρ. Είς τό Ούγγρικόν μέτωπον έβομ- βαρδίσθη τό Γράτς. Σφοδράς βομ- ββρδισμός ένηργήθη την νύκτα είς τόν λιμένα τής Γδύνια. ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Ρωσικαί Δυνάμεις προήλασαν 20 χιλιόμετρα είς την βορειανατολικήν Οΰγγαρίαν καί έ¬ φθασαν τα σύνορα τής Τσεχοσλοβα¬ κίας επί μετώπου ΠΟ χιλιόμετρον. Είς έ'ν σημείον διέβησαν τα σύνορα καί κατέλαβον 10 τοποθεσίας. Νέαι προελάσεις άγγέλονται βορειανατο- λικώς καί βορειοδυτικώς τοΰ Μί- σκολιτς. ΙΤΑΛΙΑ: Δυνάμεις τής 8ης στρα- τιδς^διέβησαν τόν ποταμόν Σένιο καί κατέλαβον τό Καστέλ Βορονέζέ Ι δεύτερον κόμβον τής όδοθ τής αγού¬ σης πρός την Βολωνίαν. Βορείως τής όδοΰ Νεοζηλανδικά στρατεύματα ά- πέκοψαν την σιδηροδρομικήν γραμ¬ μήν Φαέντσα—Βολωνΐας. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Τό υπουργείον των Ναυτικών των Ήνωμένων Πο- λιτειών ανεκοίνωσε δτι άμερικανικά ύπββρύχια έβΰθισαν καί αλλα 33 Ίαπωνικά σκάφη. Έπίσης άνίκοινώ- θη δ π άπό τής άρχής τοθ πολέμου έβυθίσθησαν 9ΟΟΟ Ίαπωνικά σκάφη κατόπιν δράσεώς των ναυτικών καΐ άεροπορικών άγγλοαμερικανικών Δυνάμεων. Είς την νήσον Λέϋτε κατελήφθη καί έ'ν άκόμη αεροδρόμιον. ΕΛΛΑΣ: Νέος σφοδρός αγών ήρχι¬ σεν είς τάς Αθήνας. Αί φυλακαί τοϋ Αβέρωφ κατέστησαν παρανάλωμα τοθ πυρός. Άνταρτικαί δυνάμεις τοθ ΕΛΑΣ κατέλαβον τό ήμισυ των φυ- λακών. Ή βρεττανική άεροπορία ήνώχλησε τάς δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ αί οποίαι έπιτίθενται εναντίον τοΰ Βρεττανικοΰ άρχηγείου τής άεροπο ρίας. Βρεττανικαί Δυνάμεις έξεκα- θάρισαν τάς όδούς Αθηνών—Πειραι¬ ώς. Ό κ. Παπανδρέουίάνεκοίνωσεν δτι οί έ'λληνες πολιτικοί θά ύποβά- λουν τάς άντιλήψεις των επί τοθ ζητήματος τής άντιβασιλείας είς τόν Βασιλέα. Έ6ομβαρδίσ8η ή πόλις Σόπρον ΛΟΝΔΙΝΟΝ. —Άεροπλάνα όρμώ- μενα έξ ίταλικών βάσεων έβομβάρ¬ δισαν την πόλιν Σόπρον 60 χιλ. νο¬ τιοανατολικώς τής Βιέννης δπου ευ¬ ρίσκεται ή έ"δρα τής Ούγγρικής Κυ¬ βερνήσεως. Έπίσης άλλα άεροπλά¬ να επετεθησαν εναντίον διϋλιστηρί- ων πετρελαίου είς την Σιλεσίαν καί σιδηροδρομικώς στόχων είς τό Γκράτς. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Τής Ύπ' αριθ. 4455]15]12]44 Διατα- γής τής Στρατιωτικής Δ]σεως Κρήτης «Περί Συγκεντρώσεως απάντων των κτηνών Ίταλικής καί Γερμανικής προ¬ ελεύσεως ταξινομηθέντα ή μή καί^εύρι- σκόμενα είς χείρας ίδιωτών ή ένόπλων όργανώσεων, προκειμένον νά χρησιμο¬ ποιηθώσι διά τάς Στρατιωτικάς ανάγκας τοΰ Μετώπου. Είς εκτέλεσιν τής ώς άνω διαταγής έντελλόμεθα^τά κάτωθι: "Απαντες οί όπωσδήποτε κατέχοντες Ίταλικά ή Γερμανικά κτήνη μετά ή ά νεν τίτλων, ιδιώται ή ενοπλοι όργανώ- σεις ταξινομηθέντα ή μή, προσαγάγωσι ημίν ταυτα μετά πλήρους σαγής, καί είς τούς Σταύλονς Βρέντζον, κατά την α¬ κόλουθον σειράν. 1) Οί τής περιφερείας Ηρακλειον καί Επαρχίας Τεμένους άπό 21ης τρέ¬ χοντος Δεκέμβριον μέχρι τής 24 ίδιον. 2) Οί τής Επαρχίας Πεδιάδος άπό τής 26 Δεκεμβριού μέχρι τής 28 ίδιον. ό) Οί τής Επαρχίας Μοοοφατσίον άπό 29 Δεκέμβριον μέχρι 31 ίδιον. 4) Οί τής Επαρχίας Μαλεβυζίου άπό τής 2 Ίανουαοίου 1945 μέχρι τής 3 ϊδίου. 5) Οί των Έπαρχιών Καινουρίου καί Πυργιωτίσσης άπό 4 Ίανουρίου μέχρι τής 6 ίδίου. Αί κατά τόπους αρχαί Πρόεδροι Κοι· νοτήτων Αστυνομικαί, Ύποδ)σεις Σταθ μοί Χωρ)κής καί ενοπλοι Όμάδες άν- ταρτών διατάσσονται δπως μερημνήσωσι διά την ταχίστην καί άπρόσκοπτον εκ¬ τέλεσιν τής παρούσης. Ή παροϋσα διαταγή κοινοποιηθήτο διά τοιχοκολλήσεων καί διά των εκδιδο¬ μένων έν Ήρακλείφ Έφηρίδων, Νίκης ΈλευθέραΓνώμη, καί ΈλευδέραΚρήτη. Ό Στρατιωτικάς Δ)τής Ύπαίθρου ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Η πιό κρίσιμος περίοδος τής μακράς-ενδόξου ίστορίας μας Προχθές έρρίφθη είς τάς περιοχάς Αθηνών καί Πειραιώς υπό άερο- πλάνων ή κάτωθι προκήρυξις : Στρατιώτες τοϋ ΕΛΑΣ, Σ·ίμΕρα στάς Αθήνας διεξάγεται μιά μάχη, τό άποτέλεσμα τής οποί¬ ας θά αποφασίση εάν στό μέλλο ή άγαπητή μας πατρίδα θά είναι κρά· τος πού θά κυβερνάται καΐ θά έλέγ χεται άπό μιά μικ·ή μειονότητα, ή εάν θά είναι δημοκρατικόν κράτος ποΰ θά κυβιρνδται καί θά έλέγχεται άπό κυβέρνησι πού θά έκλέγεται μέ την έλευθερη καί άδέσμευτη ψήφο των έκλβγέων, όπότε ό καβένας μας θά έχη τό δικαίωμα νά εκφράση την γνώμη τού. Δέν ύπάρχει άμφΐβολία δτι αυτή είναι ή πιό κρίσιμη περίοδος τής μα κράς καΐ ενδόξου ίστορίας μας. Ή Ικβασις τοθ αγώνος αυτού θά κα¬ θορίση την τύχην των έπομένων γενεών. Ποία είναι ή Κυβέρνησις ποϋ έπι- θυμεΐ κάθε τίμιος Έλλην; Ασφαλώς δέν θέλει οΰτε τή δικτατορία οΰτε κυβέρνησι στηριζομένη σέ μειοψηφΐα. Στόν τόπθ δπου γεννήθηκε ή δημο- κρατία καί ή ελευθερία, τα μεγαλύ- τερα άγαθά τής ανθρωπότητος, ασφα¬ λώς ή απάντησις θά είναι δτι Έλ- ληνικός λαός έπιθυμεΐ Κυβέρνησι τοθ λαοϋ, πού θά την εκλεγή ελευθέρα ή πλειονότης τού λαοθ. Κυβέρνησι πού θά άντιπροσοπεύη δλους μας, καί δχι Κυβέρνησι ολίγων άτόμων αΰτοδισριζομένων οί όποϊοι έπιβάλ· λονται διά δολοφονιών, φυλακίσε- ων καί προδβτικών μεθόδων. Ή έγκληματική συγομωσία των Αθηνών έχει ματαιωθή. Στό μεταξύ δμως ή διανομή των τροφίμων τοθ ρουχισμοΰ καΐ άλλων είδών ποΰ μδς έφεραν οί Άγγλοι καί οί Άμερικα- νοΐ σύμμαχοί μας, καί των οποίων ομε τόσο μεγάλη άνάγκη, σταμά- τησε καΐ δέν θά είναι δυνατόν νά ξαναρχΐση ώς ότου σταματήση ή ά- περγία πού εμποδίζει την έκφόρτωση των πλοίων. Άλλά σύντομα αί Αθήναι θά ά- παλλαγοΰν άπό έκείνους πού επιζή- τοΰν νά έπιβληθοϋν διά τής βίας των δπλων. Ότι καί άν είναι οί δι- αταγές των πολιτικών άρχηγών σας, δτι καί άν σδς λέγτι ή ψευδολόγος προπαγάνδα των, μην άναμιγνύεσθε σ' αύτην την παράνομη άνταρσΐα· "Ας κάνουμε δτι πρέπει ώστε νά μην άργήστι άκόμη πϊρισσότερο ή ήμέρα πού θά ήμπορέσουμε νά άποφασίσου με έλεύβερα μέ ποιό τρόπο θά καβερ- νηθοθμε. Στρατιώτες τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., Όλοι οί Δημοκράτες Έλληνες πρέπει νά κάνουμε τό καθήκον μας πρός την Πατρίδα. Χωρίσατε τίς εΰ- θθνες σας άπό την έγκληματική δι κτατορική συνομωσία καί βοηθήσατε νά τελειώση τό τραγικό ματοκύλισμα τής Ελλάδος καΐ τοθ ΈλληνικοΟ Λαοθ. ΓΒΡΜΑΝΙΚΗ Α"ΝΤΙ5ΠΙΘΕΣ!ΙΖ! 'Από σήμερον Τετάρτη 20 Δεκεμβριού άρχεται ή διανομή σταφίδος άνά μία όκα κατ' άτομον είς τάς υπολοίπους συνοι¬ κίας αγ. Μηνά, αγ. Τίτου Άναλήψεως καί αγ. Δημητρίου. Έπίσης άρχεται ή διανο¬ μή σάπωνος σέ δλας τάς συνοικίας υπό τής Έθνικής "Αλληλεγγύης. Ή διανομή θά παραταθή μέχρι τής Κυριακής 24ης Δεκεμβριού. (Ή Έθν. Άλληλεγγύη) ΛΟΝΔΙΝΟΝ — Ή Γερμανική άν· τεπίθεσις είς τα σύνορα Βελγίου. Λουξεμβούργου εσημείωσεν καί νέ¬ αν πρόοδον. Λόγω τής αυστηράς λο γοκρισίας επί τής εξελίξεως των μαχών δέν ύπάρχουν νεώτεραι πλη¬ ροφορίαι. Ανταποκριταί δμως έκ τοθ μετώπου τηλεγραφοθν δτι οί Γερμανοί είσέδυσαν νοτίως τοθ Μόν σόν καί είς τα σύνορα τοϋ Λουξεμ¬ βούργου. Ή γερμανική άντεπίθεσις έξαπελύθη επί Μετώπου 80 χιλιόμε¬ τρον. Οί Γερμανοί κατώρθωσαν νά σχηματίσουν σφήναν έντός τής 1ης άμερικανικής στρατιας μεταξύ "Αα- χεν — Λουξεμβούργου. Ή ήμερησία διαταγή τοθ ΣτρατηγοΟ Φόν ΡοΟ- στεν λέγει δτι τό πάν διακυβεύεται καΐ εκάλεσε τάς δυνάμεις τού νά επιτύχουν μίαν ύστάτην προσπά¬ θειαν. ΥΣΤΒΤΗΣΤΙΓΜΗ ,Η προέλαοις είς την περιοχήν τού Σάαρ ΛΟΝΜΝΟΝ. - Είς την πε¬ ριοχήν τού Σάαρ έξακολουθεΐ ή προέλασις. Δυνάμεις τής 3ης Άμερικανικής Στρατιας έξε- καθάρισαν τελείως τό Ντίλιγ¬ κεν. Ή 7η Άμερ. Στρατιά έ- ξακολουθεί προελαυνουσα ένώ άντιμετωπίζει ισχυράς Γερμα- νικάς Δυνάμεις. Ό κ. Πορφυρογένης συνηντήθη μέ τόν Στρατηγόν Πλαστήρα. Λέγεται δτι σήμερον θά συναντηθή καΐ μέ τόν Στρατηγόν Σκόμπυ.