92042

Αριθμός τεύχους

31

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/6/1912

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣ-.ΛΕ.Ογ* ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ίΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  _1Ν
  Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ} 13 Ίουνιου 1912 —ΑΡΙΘ. 31
  αΙΠΤΕΡα ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟϋΟϋΙΙΚαΐΐ
  ί.%Διά Διαταγματος τή*ς Επαναστάτας Διοι*ο4σης Έπ,τροπής
  ύπ' «ριθ. 75 καί χρονολογίαν 28 Μαίιυ 19)2, επετράπη ό*ι»ς
  άντϊ τής έν τω αρϋρω 4 τού υκ' αριθ. !ί30 Νό,Λου καί τωάρθρφ 1
  τού ΰπ' αριθ. 643 Δΐίτχτ>ατ;ς οριζομένας εγγυησϊως χβρη-
  γηθ^ προσ«πική τοιαύτη καί γίνγ βεκτίς ώ; έγ,'υητη; δ.ϊ την
  διαχείρισιν τοθ ταχυδρομιον ύπαλληλου Μχνουσου Ιω. Κορκακα
  ό Ανδρέας 1. Κορκακας.
  Δι' όμοιου Διαταγματος όιτ' αριθ. 82 κΐί χρονολογίαν ΑΙ
  Μαιου, 4*«νρα«η όπως αηι τής. *ν τω ίρθΓφ 4 τοϋ υ»' Λριθ.
  530 Νομου και τφ άρορψ 1 νού ύπ' αρι». 043 ϋΐαταγμα«ς
  όριζβμί,ης έγιυήσίΐος χ^ηΐ^ προ»ι·»κη τίΐββϊη κ« γίνωσι
  δίχ,τά ώς ίγγ^,ιαί δια την ί>αχειρΐ3ΐν ^οΰ Δημοσΐ3« ·ι*πρακίο-
  ρος τοϋτέω,ΔήμίυΒ^σινα.α.» Ε^γγβλου Ί'αρουθΜ·), οί-τιι-
  Αια,ός ΓιβΑουντας κ^' Λΐιχ,. Γιαλουνΐας Γ*ωργοκιηματιαι καΐοι-
  κοι τού χωρίου Γιανϊΰίι τής 'ϋπαρχιας Ρ«ο«μνης.
  ΔΓ όμ'-ι-.υ Διατάγματο, ^' «ρ>0. 78 και χρονολογίαν σημε¬
  ρινήν διωρίσθη Τελωνοφυλας* παρβ τ^ Τελωνειακή ί·ερι?ίρεια
  Ρεθύμνης ο Ιωαν. 'Ηλΐακης «ντϊ τοδ Ιωάννου Γαλϊροϋ ούτινος
  ή παραιτησις «κ τής βεσεωί ταύτης εγένετο αποδϊκτη.
  Έν Χανίοις τ# ι Ίουνΐου 1912.
  Ό 1*1 των ϋΙ*ονομι*ών 0ΐ3ΐ«ών 'Εβίιροπος
  Ε. 5ΗΡΑΣ
  ΑΝϋΤΕΡΑ ΔΙΕίθϊίίίΐΓΤΗί ΠλΙΑΕΙΑΣ
  Διά τού ΰιτ' αριθ. 54 και χρονολογίαν 26 Μ*^ 1912 Δια¬
  ταγματος τής Επαναστάτας ΔΐίΐΑητικής Έπυροπίς ί.ωρισθ»)
  Δ·' ομοίας Διατϊγής ύκ' αριθ. 30 καί χρονολογίαν σημιρινήν
  διωρισθΐ] 6-ηρέτης έν τω Άν. — ημ. σχολείω Κρο^σώνος 6 Γεώρ.
  Ν. ΤζουΛΐά; επί μην. μισοώ ϊρ. 30, αντι τ»/ Άντ. Ρρηγορακι
  μ
  Έν Χα/ιοις τϊ) 2 Ίουνίου 19ι2.
  Ό Διοιχών την Παιδιίαν Έπίτρόπος
  Γ. 1ΆΛΑΝΗΣ
  ί ΔΗΜΟΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΙ ΑΗΚ'· ΕΡΓΟΚ
  Δια τού ΰπ' »?&. 47 καί χρονολογίαν 1 Ίουνί'υ έ. Ι. Δια¬
  τάγματος της Διοικΐύτΐ); Έτ*ιυιστϊτι*(1ς Έπιτρβίής, ηυξήθη
  ή μισθοίοσιχ καια ϋτ.% ταίς ίιχτοι, τού μηχανΐκοΰ τού ϊκτά -
  ύ τώ ι Δΐ)μ;σιω» Ίύρ-[<*ν Ρΐ>»ργιο> Καυ^τακη
  ί Μ
  λτο^ πρ^σο»-.λού τώ ι Δΐ)μ;σιω» Ίύρ-[<*ν Ρΐ>»ργιο> Καρυα^τακη,
  άρχομίνης τής αύξήΐεως ταύτης ί«ο τής 1ης Μ'ΐου 1912 και
  δί ί δάς τ«τρακοσίας
  ς ούτω τής
  ής ης
  τ;υ «ίς δραχμάς τ«τρακοσίας
  Έν Χανίοις τί} 31 Μαίο» 1912.
  Ό Επί τή; Δημοσία; Ά<φα)«(α; χαΐ ι ών Δημοσίαν Έργων Διοιχών Έπιτροπος Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ Αριθ. Δι*τχγης 18 Δ Ι Α Τ Α Γ 11 Ό έ«ι τας Ιΐαιδείας Λιοικών Έ ύχ' δψ·.ν τό άρθρον 90 τοϋ &«' αριθ. 135 τού 1911 θέσιν τού άνευ νομίμου αδείας πλέον των 10 η _ Όμοιως διά τοϋ ύπ' αριθ. 55 καί χρονολογίαν την αυτήν | Δ,,ταγματος διορισθή δ.3)λθς *ν τφ μου,ουλ|*ανικώ δημ. σχο- . λειφ ΙΙ,ρ,δολίων ο Λουφτής Βιτσεντσ*κ,ς επί μην. μισ»ώ δρ. <υ, ^ κινής οΰσηςτής θέσεως. : Δια τής ΰπ' αριθ. 24 καί χρονολογίαν 2ο Μαιου 1912 Αιατα ■ν*, τοϋΔιθνΚοϋνςος την Ιΐαι4*ι*» Έπιτροπον, διωρίσθη υπηρ»- της ιν τώ Ανωτ. δημοτ. σχολε^ Φρε ό Στα,«.;βς 1ί Ό Διοιχών ρ Γ. Δ. ΓΑΛΑΝΗΚ Αριθ. Πρωτ. 4524_ Χανίων 1 τού ύπ' αριθ. 191 Δ,ατάγμ;- επί μην. μισθω ?ρ. 80 αντι τβυ Μιχ. -......—- · ^ Δ(' οποίας Δμ<ιΊΚ 6*' «?*· 2β *»1 χρβνβλβγ^ΛΙ -Μαιου 1912 διωρίσθη «αιδίνομος τού Γομ-,αβιοιι Χανίων ο Διακονιαρακης επί μην. μισθω δραχ. 80 αντί Τ3ϋ Δημ. δοκωνσταντάλΐ αΈθλυομένοιι. τος τής Έ*τελεστι».ής .. Ακ;2εχομι^α την απ: τής θ,σιως δικΐσ;ΐχ.οΰ κλητήρος τι ς περιφιρε.ας τοθ 11,,_τ5Ϊι>ι.£ΐ=-< Χΐνίω» παρβ'.τηιιν τού " θ. Ιΐίπαί^λί), χαΐίΐλθ.» Χανίων1 καί Απ*λ».ί3αομΐ:ν αηον τής ύπηρισίχς. Δι1 ομοίας Δ,αταγής «' άρΛ. 29 Μ1 χρονολογίαν 1 Ίμϊη ' Π Μα,^ 1912# 1912, δΐο,ρισθη ϋπηρετρια έν τώ Ανωτ. Δημ. Ιΐαρθενα^γε,φ 1912, δι»ρισθη ύπηρίτρια έν τώ ημ ρ^ Ρεθύμνης ή Άγγ«λι*η Μ*ριδά« επί μόν. δρ. 40. ««ι Δ Κ λέ Ό Είσβγγελευ, Χα»ίι»ν Γ. Σκουλάς
  Σ ΤΕΣ
  ΨΙ'
  ΊΓ
  ί Ι
  Ο
  11 Ι Ν Α 2 Η'.
  Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΗ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ$ ΕΝ
  ΑΠΡΙΑΙΟΣ 1912
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ&
  Χρονολογίαι —
  » Β
  Χ β
  ι*
  δ "2
  -(=·
  1911
  Των Νομών—0β8 ά6ρ3,Γΐβηΐθηΐ5
  Χανίων κα
  Σφακίων
  Ρεθύμνης
  Κθΐΐΐ) Π10
  ΗραχΑεΐου
  Λασηθίου
  11.383ΪΙΓ11
  Σεπτέμβριος
  Όκτώβριος
  Νϊε>6ριος
  Δεκε'μίριος
  Ίανουάριος
  Φεδρουάριος
  Μάρτιος
  Άχρίλιος
  ΝθνβΙΏΓθΓΘ
  19Ί1
  Ρ'βΥΓΪβΓ
  ΑνπΙ
  1912
  ΆΟροισμ* - δθΠΙΐηβ.
  ρρά ληψοδοσίας 1906-1910
  ΙιβροΠ άβ Ιβ ^βδΐιοη 1906- ί 91 *>
  Σύνολον ΓοΙίιΙ
  3- »
  ^ -8
  £> —-
  ί—Ι 2
  * ο
  Η
  Σύνολον
  Είβπράζεων
  Τ α Ι α!
  άβ3
  ρβΓ0βρΙΐ0Π8
  22511
  60
  2973δ'6Ο
  3131585
  2652390
  2244360
  20883 —
  1910680
  Ι
  2285420
  19567'
  12061363ί
  140181087
  5913
  6775
  85
  11866 70
  5177
  6103
  5939
  5790
  5459
  531126
  3327^3
  385819 9
  20964 67
  25062
  36067
  19260
  220176
  2146942
  1880
  26;ι57
  19381531
  123514698
  10
  142896229
  300
  40
  70260
  135490
  82640
  141360
  905 10
  508
  66350
  667450
  82443
  89117
  19
  69
  49690
  62276
  80603
  5178730
  5197855
  4919677
  4822440
  15
  44919046
  285652034
  49690
  62276
  80603
  51787
  519
  8 55
  4919677
  4822440
  554341;
  449190
  2856520
  330571080
  330571080
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  869
  3 °| — ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β'
  Αϋ ΟΟΙΡΤΕ ΟΕ Η ΕϋΒΤηΧΕ 3% - ΟΕ5ΤΙΟΝ 11
  1912
  Τ Α Β 1^ Ε Α ΙΤ
  VIII-
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
  Έξοδα—Οβρβηβββ
  Η
  Χ
  ^ 3
  Ο Β
  5 3-1 Ε.
  κ-
  ι
  12
  13
  ρ 3«
  ι £ —
  "β 2
  φ "^
  οί
  ~Ϊ3
  14
  ~'3
  ο Ρ"
  2.2
  •8
  ίί

  "8
  16
  £-13
  3 Λ^.
  ε·Ι
  Ο-
  17
  Ι
  5
  ο
  Η
  18
  φ

  ■ϊΐ^
  β |3
  19
  «4
  σν
  ύ

  20
  3-Φ
  -Ε3
  >.Ι 8
  >3 £
  21
  22
  1123
  270
  242680
  2197
  627
  1199
  2095801
  1335ι
  |6Ο
  29820
  761
  178 9(
  441
  761
  468
  20
  11274
  35781
  |80ί
  2901
  832
  96
  38
  9ο72
  15146
  _ ~ι—Ι
  2974'!—
  ". 'Λ'Κ
  5000Ρ —■
  1421
  80
  110235
  328 -
  87
  2376|35
  627
  167840
  2857,60
  1803
  200000
  200000
  151
  1812
  •21
  Ί0(Χ
  13788038
  1421
  110
  203284
  2376
  627
  201678
  2857|6Ο|
  13968338
  00.-
  ',Ο
  •1752679 0:>
  "-Ο*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
  Γ) ΕΤλΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΗ5 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ$ ΕΝ
  Π Ι 1* Α 8 ΙΙ'.
  λΠΡΙΑΙΟΣ 1912
  ΕΙΣΠΡ.Α5ΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5
  Χρονολογίαι —
  Έσοδα —
  Των Νομών—ϋβδ
  Χανίων
  χαί Σφακίων
  Ιμ Οαη/ι
  ίί 3/αΜία
  Ρεθίμνης
  Ηρακλείου
  Οαηάϊί
  Λααη&ίου
  ΣύνοΧον
  Εΐαπράξιων
  ΤοίαΙ
  Παρατηρήσας
  Ι δ Ι
  10
  1911
  Σε—τέμβριος
  8βρ1;βτη1)Γ(
  Όκτώβριος
  ΟθΐθΙΟΓβ
  Νοέμίριος
  ίίονβπιΐΟΓβ
  Δεκέμβριος
  ϋβοβΐηΙΐΓβ
  Ίανουάριος
  Ι»ηνΐβΓ
  Φείρουάριος
  ΡθΥΓΪβΓ
  Μάρτιος
  Μ&Γ8
  Άπρίλιος
  ΑυγϊΙ
  1911
  1912
  " Αθροιομα — Οοιητη* ......
  ΑηψοΛοοία Α*ΙΙ Πιριόίον 6αΗοη Γ. ..
  ΛηψοδοοΙα Βας Πιριόδον βαΜοη //'. ..
  ΣννοΧον — Τοίαί ..........
  39334277
  160826
  14018108738581960
  61
  1209049
  1428962
  11
  19
  87021
  89117
  37323861648
  19330571080
  301007626720097 56
  2638011
  40176142066544327
  323801648
  330571080
  6544327
  28
  (*) Όρ« κεοηγούμενον
  (* Υυγ. Ιί1)ί8·1·
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΛΙΑ ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ0ΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
  .. Αϋ ΟΟΜΡΤΕ ΟΕ ίλ 81ΙΗΤΑΧΕ 3 β/. - ΟΕ5ΤΙΟΝ Ι·
  &ΥΒΙΙ (912
  Τ Α Β
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
  Ε Α. υ
  VIII
  .
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ
  21207625 —
  Π2376Ο5 —
  16837135 —Ι—
  172
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΙ ΓΕΝίΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  16
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  Λ ο
  ο ι α ο* μ ο ι
  'Τκολοικα οίχονο
  μιχοϋ Ιτους 1910
  Άποτελέσματα άπολογισμ. γρτίσ. 1898—-* 909
  Προϋπολογισμώ χρήσεως 1910 ........
  » » 1911 .......
  Διά^οοοτ λογαριαόμοί.
  Γραμμάτια συμψηφισμοΰ..............
  Χοηματικά γρααμάτια,................
  κοινίχ'ι........,.......
  ϊ αυτούσιοι .
  » χρηματικών
  » Δημοτικαί.............
  » λιπασμάτων...........
  Λ/σμός έγκαταλελειμμένων όθωμ. περιουσιών
  Μοναστηριακόν ταμείον Χανίων..........
  » » Ηρακλείου.......
  » » Ρεθύμνης.........
  » » Λασηθίου.........
  Τελωνειακ,αί τ
  Είδικ,οί φόροι
  Λιμενικοί αόροι..................
  Πρόσθιτος φόρος 3 °/0 — Περίοδος Α'
  » » κ » — » Β'
  Τχμίϊον βοηθημάτων..............
  Δωρβα Άρ/αιολ. Εταιρίαι "
  Πρόστιμχ έφεσεων άποζημιώσεων......
  "Εντοκα, Γραμμάτια τοΰ Δημοσίου.....
  Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
  ΙΙροκχτχβολα'ι διά. λ/σμόν ταχ. Έπιταγών
  » διά. δαπάνας της Άγροφυλα,κης
  Ιΐροκχταβολή είς Μονχστ. ταμείον Χανίων . ,
  Ζημίκ διαπραγμχτεύσεως ς^ένων νομκχματων
  Κ.'ντσΐς κιφχλαίων—Τελώνχι...........
  » » Πρόσθετος φόρος 3 °/0
  » ϊ Ταμίαι...........
  Κοιν. Ταμείον—Καταθε'σεις προϊόντος έντόκων
  Γραμμχτίων τοΰ Λημοσ^ πρός πληρωμήν
  των άτϊθζημιώσεων.................
  Ω ροκαταβ&λα; διά δαπάνας τηςστρατ. υπηρεσίας
  Κτήματχ κχτχκυρωθε'ντχ τω Δημοσίω ....
  Τακτοποιτπτίθ! πρ^^-ωρινοι λ/σμοι......
  Χρεώσται έκ ληψοδοσίας χρημ- διαγε'ρίσεΐος.
  'Τοί~ί^χ Κρ,,τος—λ/ 'μύς Δημοσίου......
  * » — » Μόν. ταμ. Χανίων
  υ » — τ> » κ Ηρακλείου
  ■» γ — » » » Ρεθύμνης
  » β — » » » Λασηθιου
  Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμός Προσθ. φόρου 3 /0
  Εις μεταφοράν ..
  566941
  108720
  644001
  114311
  42494
  5023
  48754
  26069
  58124
  500000
  180000
  1715
  4495160
  42124
  625958
  89428
  13200
  8850
  21
  42
  11
  23
  37
  91
  24
  69
  26
  10
  αχό 1 Σ(-
  κτεμβρίου 1911 Ιοκ
  31 Μαρτίου 1912
  Πριίξικ έντό{ τοΰ
  Άπριλί υ 1912
  Σύνολον
  817874
  3098024
  1982936 40
  52588888
  350736 09
  5628
  40
  942275
  1000
  32371
  9090|20
  186841
  181313
  .0
  89
  67
  384452 30
  1334837
  400000
  3000
  1805504
  22ί)0723
  6ΟΊ13Ι
  1505002
  5
  705
  1746439
  18994
  21770
  11
  97
  81
  2;
  ■Μ
  67
  374746|09
  4266 15
  332088
  58060 71
  2500
  250
  4263160
  54588
  507
  168371
  1803
  1842ο|60
  296700
  281253
  8047910
  120856
  16
  03
  56
  183500-
  3742 90
  138482131
  347277098;
  198720255
  559097
  71
  40879680
  8128!—
  40
  250
  9422
  1000
  32371
  67
  20;
  229473115;
  235901
  312695]
  55282365!
  15151
  40()ί>00
  130146102!
  2746205
  114311
  67
  95
  65
  371
  42494
  5023371
  262073204
  710680
  1683983148
  500000
  18000(1
  1715
  4500 60!
  42829 83
  255589845,
  112165
  22ι
  23
  14
  της
  ΙΗΙΟΙΙΟΤ ΤΑΜΙΕΙΟΥ ΤΗΝ 33 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1912
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
  Π
  Ι
  το3 οΐχο-
  νομιχοΰ !του( 1910
  ζ άπό 1 Σ)6ρίου
  Ι911ίως31
  Μΐρτίου 1912
  1393593|26
  79702581
  9503064
  43588679
  1159509
  40
  21034116
  818854
  89428
  135090
  383ο
  43711
  20521
  27781
  24 ί 3
  199364314
  2675198|74
  30932
  15869
  1560!
  δΟΟΟϋθΙ
  101
  11
  9^
  44
  89
  45
  'ο
  53
  13
  541949'55
  3424108,04
  185815θ|29
  45100590
  30392446
  10300
  1034649
  10384|80
  2882701
  23710601
  49634—
  3683201
  18910390
  1283—
  39375631
  1956746|70
  229589027
  606494'02|
  1507556|37
  4000001
  2000
  16695^7!
  3237ΐ|67
  384Ί5230
  16371168, <Ζ Πρίξιΐί έντό< τοϋ Άκρ.λ'ο.. 1912 Σύνολον 42651842 18827386 3250221 6626195 160- —1- 139665 401496 722170 222 40 1670- 3307975 9840 554341 61330|88| 8 7979473 φ9 16909435 139359326 54194955 385062646 284344996 57853875 80607320 2175809 40— 32777^0 185ί33^ 1222700"/ 16602230 5369151 26359351 379485 312438920 3093253 15869'13 1560— 5000001- 201807758 257801322! 68ΰ*8ο·75 162751906 ι 400000— 2000 Η 1838671^5 "323716 55282365 "26423830 «1 των «.ερίδων Είς 815871 76 13014602 72812764 11431123 424941— 50233"/ 4271882 2439139 5646442; 100000 180000 1715 450060 4082983 71722710 1121652(1 3497065 1575515 5464130 439735245 7645705^1 Είς πίστωσιν α· ■β 139359326! 377855481 85624741 1944104) 39727640 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 9 3252730 10 11 112847!32' 12 165Ο2213ΟΙ 13 2131984 14 73ΐ2ύ| /« 15 13231 [94 16 276918α 17 667|90; 18 14408*950, 19 310923/83; 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 3Ο9321 15869 1560 ιοουοο 53 13 .. 8221468 53
  $94
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  ο τ
  Ι
  οικονομίδου Ιτους
  1910
  Πράζιις άκό 1ης
  Σ)6ρίου 1911 Εως
  31 Μαρτίου
  1912
  Πράξΐις έντός τοϋ
  Απριλίου 1912
  Έκ μεταφορας.
  Έξοδα έξαργυρώσεως Συ ^αλλαγμάτων.......
  Τράπεζ* Κρήτης λ)σμός κα,ταθ. υπέρ ιίδ-.κοϊ
  Ταμείου εισφορών χάριν των έθνικών άναγκών.
  Είο Ταμ. είσφορ. χάριν των Έθν. άνα,γκών
  Τανιεϊα καί Τελωνεϊα
  Ταμείον Κεντρικόν..................
  » Ηρακλείου..................
  » Ρεθύμνης ..................
  » Λασηθίου..................
  Τελωνείον Χανίων...................
  'Υποτελωνεϊον Σούδας................
  » Καστελλίου Κΐσσάμου..........
  » Παλα,ιοχώρας................
  » Χώρας Σφακίων..............
  » Καλυβών...................
  Τελωνείον Ρεθύμνης..................
  'Γ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτίίμου....
  » Άγίου Γαλήνη..............
  Τιλωνεΐον Ηρακλείου................
  Ύ/τίλωνεΐο< Χερσονήσου............... 'Γ/τελωνεΐον Ματάλλων............... Τελωνείον Άγ'ου Νικολάου............. 'Γ/τελωνεΐον Σητείας................. ϊ Ίεραπετρου.............. ■ Σεισίου................ Όλικά ποσά___ 7662841 123 6'3126 27 16805948 04 216269 52580 3319! 33657 915 18943 4669 11963 13606 5982 4442 996 30020 255 1795 4693 15806 24017 210 1645908650 5426 56 15 42 160 δθ 77 ύϋ 54 30 35 04 70 65 30 50 30 42 60 8918171 9352 385381 67 65 9808356 2121452 939264 642312 914383 6012 31200 32481 16882 36670 71824 8790 1316107 22489 115 64950 14471 178435 6800 ΐ3' Ϊ9 Ϊ9 ί4 3] 20 791 οθ '.15 30 «Ι 51 Ο( 78 41 45 Ιί Ζ' 7 1726140 2350 2502 8 35 876862 237674 96114 98866 127682 124 471υ 8877 5252 3204 33188 9426 780 15479 780 2761 12867 33056 26237 13985 Ο ϋύνολο 25848068 27 17741 62482889 387884 )2 33 701 75 30 381 οΌ 30 03 20 06 02 70 ΰ£ 8: 10833277 2575396 1087958 774374 1075722 8174 54854 3486393 83 78 87 46 91 55 721 3409» 92234 „. 40587'φ 8569* Ι* 10567 1500926 30552 4672 82511 193574 228689 20995 46Ο27141|6
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΒΡΝΗΣΒΩ-
  π
  Ω
  Ι
  Ύκόλοιπα των (»*ρίΐ>ω·ν

  ^ φ
  Ύχόλοιχα τοθ οΐχο-
  νομιχοΒ Ιτο»ί 11)
  Πράξεκ έχό 1 Σ)6ρ<ου 1911 Ι·»ί 31 Μαρτίου 1912 κ ίντός τοβ "Απριλίου 1912 Σύνολον Είς χρέωσνν Είς πίστωσΛν 830238010 615791 8918171 1637116872 5426 385381 12097 65 986516382 217157564 96197988 65102611 90574*53 400055 3076165 2886170 2283885 6415155 36357245 6752914 875195 130251645 2183185 1398 663521 140243 174760128 81740 45 3362257671 !05 23 1750281 99 250235 261615 261287 7432298 6945389 12891846 1215 7216 11044 39 90 20 80 350680| 905145 33764 901 10410 65 69415 16046425 7675'95 15111— 1263575 4302524 1866464 15550—1 26423δ3θΜ 54|26 387884 630504149 107257424ο 2432863 1036302861 720480 103466099 521645 37977 85 3990650 2634565 73203— 397337Ι35 7793979 944610 146298070 2950780 29091 78987!80 183*68^ 19342491 16^6740 348639ο 5: 4602/Ήΐΰ' 7645705 123 236944 127535 142533 5165601 53894 41061 295820 16876 87 49 87 85 60 75 35 45 7752 19031 8540 77521 1121 37945 1044 58 176340 35*380 10305 3526* {90^ 4628 4^ 02 99 15 89 46| 8464089 846408902 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5^ 56 57 58 59 60 71 62 63 64 65 66
  » _, *
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Ανάλυσις των κατά την 30 Απριλίου 1912 ΰπολοίπων έν τοις
  Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
  Οικονομικαί
  Ταμείον Κεντρικόν
  » Ηρακλείου
  » Ρεθύμνης
  » Λασηθίου
  Τιλωνε««<αί Αρχαί ϊΰνολον....... Μ Ε Η Χριιβόί 33800 8992 17225 28200 46680 134897 8171 1625880 6574 800 9927 5Θ 38731 Νί*«λ 1995050 35348 9729 <*0 3287 10431 46 48 7874781 Έν ι 58921 50 60899 27 3382890 32287 46 6703898 252376 11 Άντίττυια 6861388 8193448 18127 21607 138656 41 328938 88 11 Σύνολον 12753ο 142533 38 75 5165601 53894 46 205695 581314 99 39 Έν Χανίοις τί) 23 Μάϊον τ&12 ε >
  α
  σ
  δ
  ά
  Ί
  ή
  ή
  Ί
  ι
  V1-