92053

Αριθμός τεύχους

32

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜΡλΡΤΗΙΑ Μ ΕΦΗΗΕΡΪΑΟΣ Μ ΚΥΒΕΡΝΗλΕΩΙ
  ΚΡΚΤΗ
  ΤΚΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙΜ
  Εν Χανίο:; τη ί6 Ίουνίου 1912 —ΑΡΙΘ. 32
  Άρ'θμ. Διατάγ. 59
  ΓΕΓ2ΡΓΙΟ-: Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  Έχουσα ϋ-' όψει τό ά~ό 4 Ίουνίου 19" 2 Ψήφισμα τής Έ-
  ~αναστατική"ς των Κρητών Συνελεύσεως τό άρθρ. 200 και
  επόμενα τοϋ Όργανισμοϋ των Δΐκαϊτηρίων καΐ την υ- αριθ.
  244 ;. 'έ. απόφασιν τού Έφετείου Χανίων έν όλομελεια, προ-
  τάσει τού επί τής Δικαιοσύνης Διοικοϋντος Έπιτρό-ου,
  Άποφαοίζει καΐ διατάσβει
  Τ6 πρώτον τμήμα των δικαστικών διακοπών τού Έφετείου
  Χανίων άποίελεσθήσετα: διά τό άπό 1 Ιουλίου 1912 μέχρι τής
  τής 25 τού αύτοϋ μηνός διάσΐημα έκ των δικαστών ΊΙλια Χα-
  τζ(]ανδρε'5υ, Μάρκου Δημητίακακη καί Πέτρου Ταταράλη.
  Τό δε-ιτερον τμήμα των διακοπών τού αύτοΰ δικαστηρίίυ διά
  τοάπό 26 Ιουλίου 1912 μέγρι 15 Αόγούστου 1912 διάττημα
  έκ των δικαστών Μάρκου Δημητρακάκη. Κωνττ. Παπαδάκη
  καί Πέτρου Ταταράκη καί
  Τό τρίτον τμ.ήμα των διακοπών τού αύτοΰ δικϊστηρίου διά τό
  άπό 16 Αΰγουστου 1912 μέχρι τής 15 Σεπτεμδρίου έ. ε. διά-
  στημα έκ των δικαϊτών Πλία Χατζηανδρέου Κωνστ, Παπα¬
  δάκη κα. Ιωάν, Σαο,,νάτσου, συμπληρο^μενον έκ των νΐμιμων
  άναπληρωτών.
  Είς τον επί τής Δικαιοτύνης Έτίτρίπο/ άνατί^εται ή δημο¬
  σίευσις καΐ εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 13 Ίουνίου 1912.
  Έν Όνόματι τού βασιλέως
  Ή Διονκοΰσα Επαναστατ»κτΐ Έπιτροπτ.
  Χ" Αί. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  έν Ρίθύμνΐφ 'Γπο)μ»τος το^ Κο.νωφιλούς Ταμείου Άίϊουλάς
  Σπακολακης καί «παναϊιωρίϊθη ο προιιάτοχος αυτού1 Κεμάλ Χα¬
  τζάκης.
  Δϊ' όμοίου Διατίγματος ΰπ' αριθ, 73 ί. ϊ. μετετέθη ό βοηΦός
  τή; ταχ. υπηρεσίας Έμμαν. Ριανναδάχης ιταρά τώ ταχ. Γρα-
  φεΐφ Ηρακλείου ώ; τοιούτος, άντί τοθ βοηθοϋ Ρ. Λίτινα μιτα-
  τιδεμενίυ π«ρά τώ ταχ. γρβφιΐω Ριθύμνης άντί τοθ βοηθοθ Έμμ.
  Τσιριμόνη μετατιθ·|»{νου π»ρ« τώ τοχ. γ;αφ£ΐω Χανίων.
  Δι' όμοίου Διαταγματος ΰπ' αριθ. 75 ί. Ι. άνικλήθη ή Ιγκρι-
  σις τοϋ Καταστατΐιςο} τή; ΐν Χανίοις έδριυούσης άνων^μου έται-
  ρβίας των άμα,ών.
  Δι' όμοίου Διιτάγματος ΰχ' αριθ. 79 «. Ι. παρεχωρήθη είς
  ιόν Δήμον τής πόλεως Ηρακλείου τό μεστμ(ρινώς τοΰ Μιγά-
  λου Στρατώνος Ηρακλείου χαί πρός την ά^ατοΜχην ιιλευράν
  τοθ τετρα,'ώ/ου 221 τής πόλίως ταύτης ΰιτάρχον ο'ικέπεδον τοθ
  Δημοσίου έκ μετ3«ι»ν τετραγο)νι>ιών · 08,88Γνΐ χρησΐμίύστβ άπο-
  κλεστικώ; πρός ανέγερσιν ΛαΤιιής Μουσικτ]ς Σχολής τή; Φιλαρ-
  μονικής Μουσικής.
  Δια τής Οπ' άρ.&. **Ι3/ΐοβ4 Διβταγής ημών άπελύδη τής υπη¬
  ρεσίας ό καρά τώ τΐΎ,υδρο,ΛΐκΑ γρβφιί<|> Μοιρών άγροτικός δια¬
  νομεύς Γιώργιος Β'.ατάιιης κχι ίιωρίσθη είς άιτικαταΐτασιν αΰ-
  το2 ό Άριστ. Χ. Παπαδάκης.
  Δι' όμίΐας Διαταγής ήμώ» ϋπ' 234 4]' 095 Ι. Ι., διωρίσθη
  ΓραφεΙ), Α . τ?ςίω. ιν τώ Γραφείω τής Άπογραφής 4 'Αλής
  Καουρα··η;, άντί τού Ηαναγΐωτου Καμπου"λά».η μή ά«οδ«χθέν-
  τος την θίσίν ταύτην.
  Έν Χανίοις τή 28 Μαϊου 1912.
  Ό επί των Έσ<*τ·ρ·.*ών Διοικών Έτίτροπο; Κ ΜΠ1ΡΑΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΥΘΥΜ1ΙΣ Ε<αίΕΡΙΚ-,1 Διά τοί υχ' αριθ. 69 έ. ί. Δ'ατΑγμ*τ3ς τής 'Επινϊΐτιταής Διοικητικής Έπιτροπής ωρυοη ή θίες^ϊ-ωγη τής ίκ/.ογίϊς τής Έ~ιτρ;π£ΐας τού Δημΐυ ΡκιλαγιΐΛδιι) ΪΊλ ΐήν 27 Λΐ^ιου ι. ·· ημέραν Ινιιριακην. Δι' εμ.ιυ Διατίγμχτος ϋ*'ά;ιί. ύπ' αρθ. 70, έ,;ε;;ϊπ<) ή άτ.οληψι, τής μισθΐίοσιας τοΰ βοηθίϊ ιής ταχ. ύ-ηρϊΐιΐς Έ^μιν. Τσιριμίνακη ά"; 15 Φί6?ου2_ρί.υ μίχ?ι 15 Άπρι/.ίου *. ί. καθ* δν χρόνον απίυΐίϊζι λόγψ «σθεν*£ας νομίαως πιστο- ποιηθιΐσης. Δι1 όμοίου Διατ«γματος !»~' αριθ 71 ί:ωρίσί)(] λιμενοφύλαξ τοϋ ΚεντρΐΛίϋ Λιμεν^ρχείο^ ό Ιω:ηφ Ση*α«.η». Δ«' όμίί^υ Διαι*γματος ϋκ' αρθ. 72 άπελύβη ό κλητήρ τοΰ ΡΑ ΑΙ.ν3ΠΣΙΣ ΑΚΜΑΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΒΪ· ΕΡΓΟΝ Δια τ;} Ιιτ.' άρ··Ο. 49 καί-χρίολογίΐν 'Λ Ίουνίου έ. Ι- Δια- τάγμχτ:; έπετρί-η ή άπόληψις τής μισθοϊοσΐΛς το3 μη/ανικοϋ τού έκτϊ/.τ^^ :;ρ5?ω-ι>ι;ύ των Δημοσίων "Εργων Νι/.;λάΐυ Κά·
  ί;ϊ ά^5 τής 1 Απριλίου Η12 μέ·/ρι τής 31 Μιίου Ίδίου
  έ'ΐϊυς, άπίυϊΐάΐαντος τής ϋπηρισίας τού ένεκα ύΐθΐνείας νομί¬
  μως πΐί:οποιηθί σης ϋπ; ϊυο έπιστημόνων ιατρών.
  Δι' ο^οιου Διατάγματο; Οπ" αριθ. 50 τής 15 Ίουνίου 1912
  £_;..,^-,. ε;- τίν 'Ανθυ-ασπιστην Κϋύνϊουριν Ι'ει.Ίργιον ν^·
  συνάψη γάμΐ' μ:τά τή; έκ Γαλατα Κυϊωνίας δέ—οινίϊο:
  Κλεάνθης 'ίωάν. Βριλλάκη.
  Έν Χανίοις τή 15 Ίο^ίου 1912.
  ΟΙ Διοικοϋντες Έπίτροποι
  Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Λ. ΜΙΧΕΛ1ΔΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Έκτον Εθνικον Τυπογραφείον
  ..
  ■——^
  «|| '