92056

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗ1ΕΡΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ε
  IV
  Εί 1»
  II
  Ί
  II
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 23 Ίουνίου Μ 912 ΑΡΙΘ. 33
  Άριθμ. Διατάγ. 60
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψιν τό άπο 4 Ίουνίου 1912 ψήφισμα τής
  έν Κρήτγ; Έηαναστατικής Συνελεύσεως, των Έλλήνων καί τό
  άρθρον 68 τού ύχ' αριθ 737 Νόμου, προτάσει τοϋ επί τής
  Δικαιοσύνης Διοικοΰντος Έπιτρόπου.
  Αποφασίζομεν κ*1 Ώιατάααομεν
  Έπιτρέχομβν την έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου άκόληψιν ολο¬
  κλήρου τής μισθοίοσίας τού Μιχαήλ Χλαπουτάκη τέως> Ε'ιρηνο-
  ϊίκου Πύργου, άποοσι-σαντος έχ τ^ς υπηρεσίας λόγω ασθενείας
  προσηκόντως πιστοχβιηθείση!:, υπό δύο έ-ιστημόνων ιατρών, κβτα
  τό άπό 1 Απριλίου μέχρι 13 Μάϊον» 19*2 χρονικόν ίιάστημα.
  Είς τόν επί τής Δικαιοσύνης Διοαοϋντα Έπίτροπον «να-
  τίδεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
  Χανία τί) 15 Ίουνίου 1912.
  Έν ονόματι τοϋ Βαόιλιως των ΈλλΛνων
  Ή Διοχκονσα Έ-α·ναστατκη Έπντροητ.
  Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Λ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΆοΐΟ. Διατά
  ■αγμ.
  61
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α
  'ΒΑΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' 5ψε( τό άπό 4 Ίι»νίου 1912 ψήφισμα τής
  Έπαν. ,ών Έλλήνων έν Κρήτγ) Συνελεύσεως τό αρθρον ο»
  τοθ ύπ' αριθ. 737 Νόμου πίρΐ Δημοσίου Λογιστικοΰ χοϊ το υπ
  άριθΐΑ. 1651)1109 έ. Ι. εγγρ^ν τοθ Γεν. Εισαγγελέως Χα¬
  νίων προτίσίΐ τοϋ £-1 τής Δικοιοσύνης Διοι/οΰντος Επιτρόπου.
  "Αποφασίζομεν κ^Ι Διατάσσο.Αεν
  Τρβ*οπβιοΟμιν τό ΰπ αριθ. 42 έ. Ι. Διάταγμα τής Διβι-
  χούσης Έπαν. Έπιτροπής. ,
  •Επιτρέΐομεν την έκ τού Λημοάου Ταμε-ου απολϊ,ψιν ολο-
  Χλήροϋτής μισΒςϊοσί^ς τοΰ Άνακοιτοΰ Ρεθύ,^ης ΓεωΡί. Αντ«-
  να>άχη ϊια τό άπό 31 Μ«ρτ^ μέχρι 30 Απριλίου 191»
  νρονικον ϊιάσττ,μα κα^' ο απουσίίσε τής υπηρεσίας λογφ οββέ-
  ν«ίας προσηκόντως πιστοποιηθείσ^ς 6πβ δύο έπιστημόνων ιατρών.
  Είς τόν επί τής Δι*·ιοού·ης Διβικοΰντα Επίτροπον ανα-
  τίθ/ται ή δημοσίευσις κιί έκτέλεσ.ς τ;ΰ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τη 18 Ίίυνίου 1912
  Εν "Ονόι,ιατι τον ΒαόιΑε<ώς Ή Δτοτκοΰόα Επανασταττκτι 'Επιτοοπή Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ Μ Ρ. Κ0ΤΝΔ0ΤΡ03 Αριθ. Διατάγ. 88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΙΣ^ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Εχςντες ύπ'όψει τβ &πο γρονολο·,'ίβν 2 Μβρτίου 1912 ψή¬ φισμα τής Έπβναστατικής των Κρη*ών Συνελίύσεως, τό ά?- ίρον 4 τοθ ΰπ' αριθ. 530 Νόμβυ, τ· άί-θρον 1 τβθ ύπ' αριθ. 643 Διατάγμβτος καί τό ΰ*' αριθ. 278 τού Ιτους 1910 Διά- ταγμα τής Έκτελεβτιιιή'ς Έπιτροπής, προτάσβι ;τοϋ Μ τ<2ν Οικονομικωσ Διο.κοθντος Έπιτρόπευ. *Απ<;«^αοίζο^ιεν καί ΔιατάΰσΌτιεν Έπιτρβπομεν όπως άντί τής ι» τώ άρίρω 4 τ·0 ΰπ' αριθ. 530 Νίμου κ«ί τώ άρϊεφ 1 ϋ. λ . τοΰ Οπ' αριθ. 643 Διειτάγιιατος οριζομένης εγγυήσεως χορηγηθϊ) ιτροσωιτοή τοιαύτη κ·1 *ιίν—, δεκτ!»ς ώς έγγυητής δια την διαχείρισιν τοΰ ζυγιστεϋ παρά τώ Τελβν. Ριθύμνης Χασάν Καντΐμάχη ό Γίώρ. Ι. Δρανδάχης «μποροκτηματίας, Είς τόν ·ύτόν επί των Ο'ιχονομιχών Διοίκοθντα Έπίτροιΐον άν·ιίί·ται ή δημοσίευσις χαί ίκτέλισΐς τοθ χβπόνιος Δ'«τ«γ- ματες. "Έν Χανίοις τί) 18 Ίουνίου 1911. : Εν Όνόματι τού Βασιλέως ' Ή Έπαναστατικίχ Διοινητνκτν 'Επττροπτι ; Χ' Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙ^ΛΚΗΣ Μ. Κ0ΤΝΔΟΥΓ02 Άριθμ. ΔΐΛταγης 32 Δ Ι Α Τ Α Γ Η 'ΙΙ Διοικοϊι3α Έπαναιίτατι η Έπχτροπϊι Έχουσα ύπ' όψιν τό άρθρον 23 έδ. δ' το3 ύπ' αριθ. 430 περί «ρχαιοτήτων νόμου καί τό ύπ' αριθ. 1β*/^4 τίς 3 Ίουνίου 1912 « .γράφον τού έφόρου των Άρχαιοτήτων "Ηρακλείου, Διο- ρίζομεν τόν Αντώνιον Φασουλάκιν φύλακα των Άρ-/αιοτήτων Αγ. Τριάϊος έτ:ί μην. μ'σθώ δρ. 35, άντί τού Χ. Καπετα- νάχ,ι άπολυομένου, Έν Χανίοις τ^ 13 Ιουνίου 1912. Ή Δτοχκοθσα Έπανασταττκη Έπττροηίι Α ΜΙΧΕΔΙΔΑΚΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΤΔΟΥΡΟΣ Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ,, ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΡ[Η ΛΟΓΙΣ·ΤΙΡ{Η Τ^ΑΦΑΣΦΑΣΙΣ ΤΗΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1912
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ε
  3
  Ι—Ι
  Ο
  0!
  ΙΚαιαθέόΉς ««ρ& τΛ Τραηέζφ Κρήτης......
  Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' αυτώ. .
  Ταχυδρομικά Γροι^εία : μετρητά παρ' αυτοίς...
  Κινήσεις Κεφαλαίων '. χρήματα καθ' οίον...............
  Δαπάναι Ταμιε.»τηρίοι> δι' άμοιβας ύπαλλήλων.............
  Εξοδα εγκαταστάσεως...............................
  315230
  543
  190-2
  40
  82
  90
  317677
  4183
  4450
  326310
  19
  19
  10
  4)
  Ταχιιϊρ. ταμιευτηριον κεφαλοίου καταθετών.............
  Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλέμενα αυτώ..............
  Άποθεματικά πορελθόντων έτών......................
  Διάθεσις άποθεματικών: καταβολή ίναντιόφειλήςπρος Κρητικήν
  Πολιτείαν....................................
  317633
  68
  1792
  09
  2434
  54
  4450
  10
  326310
  411
  Ό Δ»*νβύν*>ν
  β.
  Έν Χανίοις τί) 25 Μαΐοι» 1912
  Ό ταμίας τοϋ Ταμιε'ιιτηρίου
  Γ. Γ. Γβωβγονοάκης
  ΑΙλΚΕΦλλλΙΟΣίΣ ΤΩ! ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΤ ΤΑΧΤΔΡΟΙΚ1ΚΟΤ ΤΑΒΙΕΤΤΗΡΙΟΤ
  ("Εναρξις νπη.ρ«οΛας τί). 1 Άηρτλίον 1902)
  Εκδοθέντα βιβλιάρια μέ^ρι τέλους πορελθόντες μηνός Δεκεμίρίου............................................................ 7,602
  » έντός τού μηνός Ίανουαρίου.....|.................................................................. 88
  Άποσβεσθίντα βιβλιάρια μέγρι τέλους παρελθόντος μηνός Δε/εμβρί ι»
  » » έντός τοϋ μηνός Ίανουαρίου.............
  Βιβλιάρια έν κυκλοφορία είς τό τέλος τοϋ μηνός Ίανου&ριΌυ.........
  Μΐνν Ίανουάρ.ος 1912
  7690,
  697
  697
  ΚαταθεΌεις μέχρι τέλβκς παρελθόντος μηνίις Δεκεμίρίου ........................................................... Δραχ. 2025",765.09
  » τοϋ μηνός Ίανιοβρίοι»............................................................................ * 2933648
  Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μεχρι τέλους Δεκ*μ6ρίοι» 19Π........................................................ »
  29,336.48
  73,411.32 2,128,502.88
  Άποδόσεις πρός τοΰς καταθέτας ϊναντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Δ«/εμίρίοι» ·..-.....-..
  • * , * * * * * έντος τοΒ μηνός Ίανοιαρίοο.......
  Κατα6λη6«ντες είς τοΰς καταθέτβς τόκοι ένεκα αποσβέσεως βιίλιαρ'ων μέχρι τέλους Δεκεμίρίου.
  • · * · » » ίντός τοδ μηνός Ίανουαρίου......
  1790,650.65
  17,138.28
  3 074.37
  5.91 1.810,869.21
  Πίστωσις καταβετώ» είς το τέλβς τοθ μηνός Ίανουαρίου μή συμπεριλαμίανομένων των άπο 1 Ίανουαρίου έ. 'έ. δεδουλευμένων τόχων
  317,633.(