92059

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ε&-.· **
  ΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  χ Η
  ΤΕΥΧ.Ο3Ε ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ-ϊ 25 Ιούνιον 4912 —ΑΡΙΘ. 34
  Η Λ101Κ0ΥΣΑ ΕΠΑΗΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Δι« τής ύπ' ά(ΐι*. 136 τί)ς 26 Ίευνίευ 1912 πράξεως της, ίξίλέξατο Πρόεδρον αυτής τον κ. Χατζϊ] Μιχάλην Γιάνναρην
  κατένειμεν )ι τας υπηρεσίας των Ανωτέρων Διιυθύνσιων ώς ακολούθως:
  Άνετε'θηετχν τα καθήκεντα τ!|ς μέν Άνιετίρας Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης είς τόν κ. Χατζτ] Μιχάλην Γιάνναρην,
  τα Κα9ή*»ντ* τ·)ς Ανωτέρας Δκυθύνσεως των Έσωτερικών είς τόν κ. Άντώνιεν Μιχελιδάκην, ιάκαθήκοντα τί); Ανωτέρας
  Διευθύνσεως τ^ς Δ^μεσίας Ασφαλείας κ«ί Δ«μοσίων Έργων είς τόν κ. θίόδωρον Λυμτρίτην καί τα καθήκεντα τ1)ς
  Ανωτέρας Διευθυσβως των Οικονομικαί προσωρινώς δέ καί τ^ς Ι1ϊ·.3είας είς τόν κ. Μ«νο3σ3ν Ρ. Κούνδουρεν.
  Έν Χανίοις τί) 25»; Ίουνίευ 1912.
  (Έμ τοΰ Γραφείου τής Διοικοΰσης 'Κπαναστατικής *
  ! ι
  Ρ'
  Ι ι