92062

Αριθμός τεύχους

35

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/7/1912

Αριθμός Σελίδων

26

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗ£ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗ ΊΓ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις α* 2 Ιουλίου 1912 —ΑΡΙΘ. 35
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΧΡΗΣΙΣ 1910
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  των κρο' ..-ολογισθέντων, βεβαιωθεντων, είσπραχθεντων καί είσπραξίμων έσόοων
  τής χρήσεως 1910, έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909
  καί των Τνροϋπολογισθέντων καί -ραγματοποιηθέντων έξόδων τής
  αυτής χρήσεως 1910 κατά τ°ν ^να Δεκε'^Ρον 1911·
  .
  Εφημερισ της κυβερνήσεως
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟνΐΙΚΩΝ"
  ΓΕΝΙΚΟΝ Λ0ΓΙ2ΤΗΡΙ0Ν

  Γ
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Α'
  Β
  Δ'
  Ε'
  3

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Προσιορινή κατίσϊαιις τώ* δημοβίων έαόδων
  χρήσεως τσΰ έτους 1«Ο9 άπό 1 Σεπτεμ.-
  Προσδιορισμός των έσόδων
  Προϋπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Β ε-
  Άπό 1 2ε
  πτεμβρίου
  1910 έως τέ
  λους Αύγοΰ
  στου 1911
  Α'. ΦΟΡΟΙ
  " Α ιι ε ό ο ι φ ό β ο *
  α') Βεβαιονμενοι καϊ εΐαηραττόμενοι είς τα δημοσία Ταμεΐα
  Φόρος επί των συγκομιζομένων δημητριακών προίόντων................
  » » » όπωρικών καί λαχανικών..............................
  » » » επιτηδεύματος.......................................
  » » € > (εσοδον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος)..
  » » » οίκοδομών..........................................
  β') Βεβαιονμενοι καϊ είσηραττόμενοι εις τα Τελωνεΐα
  Φόρος 'πΐ τοΰ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών...........................................
  ελαίου καί των έλαιων....................................................
  σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καϊ τοΰ πυρηνελαίου.............................
  οίνου...............................................................ς....
  των οίνοπνευμάτων, τής ύποστάθμης τοΰ οίνου, τοϋ πετιιεζίου καί τοΰ δξου.....
  έσπεριδοειδων καρπών καί των έξ αυτών παραγομένων ποτών.................
  κουκουλίων καί τής μετάξης...............................................
  μέλιτος, μελοπηττών κα'ι τοΰ κηροΰ........................................
  των βαλανιδων καί βαλανιδοκουπών............................................
  τής σταφίδος...............................................................
  των άμυγδάλων..............................................................
  των χαρουπιων.............................................................
  τοΰ λαδάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφύλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
  σπόρου καί γλυκορρίζης...................................................
  των μαλλίων καί των κατειργασμένων καϊ μή δερμάτων.........................
  των διαφόρων αλλων φυσικών προιόντων.......................................
  "Αμμεαοι φόροι επι τής καταναλώσεως
  Τελωνειακός δασμός εισαγωγήν είδών ύποκειμενων είς φορολογίαν.............................
  » » έξαγωγής............................................................
  » » επί τοΰ είσαγομένου οΐνοπνεΰματος.....................................
  • » » » » καπνοΰ............................................
  » » » » » τουμπεκίου.........................................
  Πρόσθετος φόρος επί τοΰ άλατος..........................................................
  Φόρος επί τοΰ καταναλισκομένου καπνοϋ, εΐσπραττόμενος.διά των Καπνοχοπτηρίων..........,.,.
  Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Τέλη χαρτοαήμον
  'Αντίτιμον πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοΰ....................................................
  » » διατετιμημένου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων κα'ι συμβολαιογοαφείων,
  Αντίγραφον πωλουμενου χαρτοσήμου των έκπαιδειηικών τελών................................
  Τέλη δικαστικά καταβαλλόμενα παρα τής γραμματεΰσι των δικαστηρίων.........................
  Τέλη καταβαλλόμενα υπο των Συμβολαιογραφων...............'............................
  • » » » Ύποθηκοφυλάκων...........................................
  » επί των μερισματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης..........,.......................,
  Τέλη Ταχνδρομικ
  'Αντίτιμον κοινοΰ καΐ έναρίΰμου γραμματοσή('ου καί έπιστολ4{δελταρίων καί ένσήμαιν απαντήσεως,
  Τέλη έσωτερικών καί εξωτερικών Ταχυορομικών Έπιταγών...................................
  Μίσθωμα γραμματοθυριδων τοϋ έν Ήρακλε,ιφ ΤαχυδρομικοΟ Γραφείου........................
  Τέλη χηλεγραφιχά.
  Τέλη καταληκτικών Τηλεγραφηματων......,..............
  » διαβατικών » ......................
  » έσωτερικών » τοΰ Δημοσίου τηλεγράφου.
  » εξωτερικών » τοϋ » »
  Τέλη χα&νστερήοεως
  Τόκοι ΰπερημερίας επί των έκπροθέσμως έκτινομένων ΔημοΛ'ων Έσόδων.
  Πρόσθετα τέλη επί των έκΐτροθέσμως έκτινομβνων δημοσϊων έσόδων...
  450000
  100000
  75000
  25000
  180000
  830000
  15000
  70000ο;
  180000
  40000
  10000
  69000
  20000
  6000
  12000
  140000
  30000
  140000
  4000
  70000
  1000
  2267000
  1300000
  120000
  13000
  300000
  40000
  115000
  310000
  2198000
  225000
  2000
  70000
  45000
  100000
  8000
  3000
  453000
  210000
  22500
  500
  233000
  30000
  10000
  4000
  1000
  45000-
  13000
  1408
  ΤΏ®
  489755
  98563
  66196
  20947
  171219
  846641
  12989
  807783
  198929 8ο
  77074 30
  12888
  103949 -^
  16391
  8180
  11708
  17826Φ
  43367
  179613
  4726
  2307
  30
  70
  2562877 73
  1529294
  120875
  36234
  310380
  09
  10
  90
  10
  Μ
  99000-
  31144θ|60
  2443717 6Θ
  20987805
  1804 50
  57008 50
  4002697
  78102 47
  10066 30
  1487 70
  398374,54
  18642050
  29288 30
  21592ί[80
  27421
  91
  8333 33
  6063
  2488 Λ
  "4430685
  54
  8473 47
  846,9"
  "9320,44
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΪ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τής χρήββ-5 τοΰ ^τους 1ϊ>1Ο έν σίγχρίσ« πρός τας είσηράξ&ις τής
  βρίου 191Ο έως τέλους Δεκεμβριού 19
  II
  ϊντός των
  ην. 7) βρίου
  ις Δ) βρίου
  1911
  Έν όλφ
  Άπό 1 Σε-
  πτεμβρίου
  1910 εως τέ
  λους Αΰγοΰ
  , στου 1911
  Έντός των
  μην. 7) βρίου
  ,εως Δ)βρίο
  1911
  4206— 493961 —
  -Ο31 9856303
  338 35| 6653520
  20947 50
  1589'09
  6133,47
  6133
  14000
  17280832
  47
  8417 9(
  165
  2986
  3589 Κ
  840054
  703 20]
  1487 70
  120Ι0295|
  9008887
  «24218 051
  20947 50;
  101079 481
  85281505
  1298930
  807783!80
  198929 85
  77074 30
  12888 70
  103949 90
  16391 50
  818020
  11708 70
  178264 20
  43367 60
  179613 10
  4726 40'
  58020 70
  2307 90
  357036180
  12989ι30
  807783,80
  198929 85
  77074,30
  299806 80;
  8295 71
  11163 52
  33319 05
  Έν
  |Είοπρά1ιμα
  τα τό τέ-
  ]λος Δεκεμ¬
  βριού 1911
  Ι'Λντίστοιχοι
  είσπράξεις
  χαήσ. 1909
  άπό 1 Σεπτ-
  1909 έως τέ¬
  λους Δεκεμ¬
  βριού 1910.
  Διαφοραί χαχά την
  χρήσιν 1910
  "Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  "Προϋπολογισμόν
  419909 75
  98384 58,
  3538157|
  20947 50,
  134998 53
  74051,25
  178 45
  31153 63
  37&09
  79
  256901120
  152929409
  12087510
  10394990
  16391150
  8180,20
  11708ι70
  178264,20
  43367,60,
  179613 10
  4726 40
  58020 70
  2307 90
  2073233
  36234
  3103801
  26749,89
  6793 93!
  2899,66
  36492 90
  113000
  31144060
  218295 951
  1969 50
  59994|50
  43616
  86503 01
  10769 551
  2975 40
  352585,08 709621,93
  12989 30
  807783 80
  198929,85
  77074'30
  12888 70
  103949 90]
  16391 50,
  8180 20]
  11708 70
  17826420
  43367 60
  17961310]
  4726 40
  58020 70
  2307 90
  143193]12
  352585 08 2425818108
  1529294091
  12087510
  36234 90]
  310380 10,
  36492 90|
  «9000
  31144060
  20987805
  1804150
  57008150,
  40026,97ι
  78102 47
  10066 35'
  11400
  1529294
  ,09
  120875 10
  36234 90]
  31038010
  36492 90
  113000,—
  |60
  8417]90
  11319312
  347702 47
  9406« 75
  34722,70
  23844 25,
  7619538
  431583
  65887
  58803
  576533 55 135985)13
  14817[40
  930992,20
  246369'65
  31251 80
  850150
  97774 30,
  147971—
  6645 90'
  7899 80
  133752 30,
  26178 201
  143929 30
  4672 30
  68341
  867'90'
  15
  231.3325 —
  1250938 19]
  127255 35
  107931—
  333853 9)
  39984 40
  109300 —
  316757 10
  Ζ'1>Ϊ8888Ϊ!9Ϊ
  45822 50
  4387 20
  6175 60
  1594 50
  1534 30
  3808 90'
  41511190
  17189 40
  35683|80
  54
  1440]
  298187
  10
  33
  27835590
  254-41
  2896,75
  2896175
  1828
  10
  123208 40
  4743980
  10321
  1856912,"
  Ι
  90!
  3700 —
  20
  6380 25
  23473 8(
  3491 5(
  5316 5(
  307497 80,
  218295 95|
  424124 43
  19321Ρ]43
  32187 96
  216
  9698'59ι 22562339
  4408 381
  166667
  54 601
  398374,54
  165- 1969 50]
  2986 - 59994|50
  3589 55 43616 52
  8400,54 8650.3 01
  703 20 10769 551
  1487170 2975 40|
  228823,8ο1
  25749Ϊ89, 42412443
  186420 50
  29288 30]
  216
  6129 65
  805(19
  1721ι)9
  31830 29 27421191
  10000- 8333]33
  611814 6063 541
  2488 07 2488|07
  6798 931 193219 43
  2899,66, 32187 96
  216,—
  9698,59, 22562339
  4408 38
  1666 67
  54 60]
  ΜΜ36 50, 44306 85] 0129|66|
  2526,381
  927866]
  2568116
  "ΪΪ846.82
  8473'47
  846'97
  9320144
  805 19]
  172111«
  2526 38
  31830 2ί
  10000-
  61881
  2489 0·
  50436,51
  9278 6(
  25681
  11840»
  38662',05
  10527,8Ε
  332 50!
  1637|
  635801-
  41749 15
  75923 4*, 10597 59
  8454 92! «2314,63
  2975 4Ο1
  _| 3591
  1132,6;
  15251,9
  ^ 940.31,
  1<·2 - _2_4-γ! 6438 6438,8 __!_ 48ΊΟ1 331«2 78' --! «-·« ^Οΐ' 2.382,13 1012 43 1*7ΐ^ __ _""!-, 3857 77 1822)49 ____14497 43 _ι 5218|77 2508ι16_________ 2568,16, 5218177 3 3α 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Α' Β' Γ' Δ' ΣΤ'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Ι
  Ζ'
  Η'
  Θ'
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  Προσδιορισμός των έσόδων
  Προϋπολο
  γισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Β,·
  Άπό 12β·
  πτεμβρίου
  1910 εως τε-
  λους Αΰγοΰ-
  στου 1911
  Τέλη αγκνροβολίας «αί ί'ρματος βεβαιονμενα καί είσπραττόμενα εν τοίς λιμεναρχείον
  Τέλη άγκυροβολίας καί έρματος........................................................
  Τέλη καί διχαιώματα δικαατίκά
  Ποινικά τέλη, εξοδα, πρόστιμ·α καί /ρηματικαί ποιναΐ......................................,
  Ποιναί έκ λαθρεμπορ/ας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων..................................
  » έκ παραβάσεων τελοινειακών καί έτέρων φορολογικών νόμων..........................
  Λοιπά διχαιώματα
  Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ........................................
  Διάφορα άπρόβλεπτα δικαιώματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
  Χρηιιατικά τιμήματα καί πρόστιμα, είσπραττόμενα κστά τόν περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλσκής
  Νόμον...................χ............<................................................. Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας εμπορικόν σημάτων................................ Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ Μονοπώλια Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άποδιδόμενον τχ Συνενδιας'ερομέντ] Λιευθΰνσει τοΰ Μονοπωλίου τοΰ άλατος...............................................^............................. Άντίτιμον πωληθέντος ο>ατος την δ'. τριμηνίαν τοϋ ετους 1909 άποίοτέον ττ| Συνενδιαφερομένη
  διευθύνσει τοϋ μονοπωλίου, τοΰ άλατος....................................................
  Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
  Πρόσοδοι δημοσίων κατασΐημάτων
  "Εσοδον τοΰ Τυ-ΐογραφείου της ΠολιτεΓασ έξ έκποιησεως διαφόρων νόμων καί καταχωρησεων έν τχ]
  Έτισήμο) Έφη(ΐερίδι ίδιωτικών εγγράφων.................................................
  "Εσοδων έκ συνδρομήν τής Επισήμου "Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών τής
  Βουλής..............................................................................
  Δικαιώματα ΰπερημερίας έμπορευμάτων...................................................
  Πρόσοδοι δημοσίαν νομημάτων
  Δικαιώματα επί των έκ δημοσίων λατομείων καί δρυχείων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
  πετρών καί επί τοϋ έξορυσσομένου γΰψου...................................................
  'Εσοδον έκ τής μισθίόσεως ·θαλασο·ίθ)ν λουτρών...............................................
  » » » » τοϋ φόρου ΐχθυαλιείας..............................................
  Δικακόματα επί τής σπογγαλιείας είσπραττόμενα έν τοίς τελωνείοις..............................
  Τίμημα έκποιουμε;νων διαφόρων άντικειμένων ανελκυομενων έκ τής θαλάσσης...................
  Πρόσοδοι μεταλλείων....................................................................
  Τίμημα έκποιησεως δενδρυλλίων...........................................................
  "Έσοδον έκ της εκμισθώσεως αίγιαλών, ίχθιοτρόφων ποταμών, λιμνώνή ΐχθυοτρόφων υδάτων...
  Πρόσοδοι δημοσίων χτημάτων
  "Έσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοϋ Δημοσίου.
  "Εσοδον έ; εκμισθώσεως άγριάδων καί νησίδων τοϋ Δηιιοσίου..
  Ε'. ΕΚΠ0ΙΗ2ΕΙ2
  'Εκποιήσεις ακινήτου και χινητης περιουσίας χον Δημόσιον
  Τίμημα ίκποιουμε'νίον άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..............................
  Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ΰλικοϋ κλ-ΐ. μ^χρι τέλοιν Δ)γρ/ου 1910.
  Τίμη|ΐα ϊκπυιουμένων δ.τλίον τοϋ Δημοσίου μέχρι ·>1 Δί;/.(:ΐι|ϊρί()υ 1910.................
  ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
  Άπολήψεις εκ των εξόδων τοΰ π§οϋπολογισμοΰ
  "ΕΕοδα πολιτικών δικών καί τέλη των σχετικών άπο ράαε )ν έιιδικαΐςόμενατφ Δημοσίω............
  'Εσοδα βουλεντικών έκλογών, υπο των ύποψηφίων ]3αυλευτ όν καταβαλλόμενα.......*............
  Τίμημα έκλογικών καταλόγίον..............................................................
  Κρατήσεις λόγω άπουσίας έκ των μισθών των διμιοσίων λειτουγών καί «ειθαρχικά πρόστιμα έπιβαλ-
  λόμενα ίιπό των προ ισταμένων των ϋτηρεσιών.............................................
  Κρατήσεις έκ των μισθών των Δημοσίων λιιτουργών ποζ '°|0 υπέρ τής Παιδε,ίας.................
  Κρατήσεις έκ των μισθών των δημόσιον λειτουργών πρί ς 2°|; διά την πληρωμήν των βοηθημάτων..
  Είσοροραί των δ ημών ί'-Γί'ρ τής Παιδίΐίας ...................................................
  Τα υπό των Μοναστηρ. Τ(χι είωναποδιδόμενο, έναντι των δαπανωμίνων δι' έπίδομα πρός τα Πατρι-
  αρχεϊα καί έπιδόματα Έπισκό.-των.........................................................
  Είς μεταφοράν.
  10000
  5000
  ΙδΟΟ
  35001
  10000
  1000
  2000
  49500
  500
  53000 —
  180000
  33997
  2139971—
  300
  12700
  10000
  23000 —
  3000
  1000
  50000
  100
  2000 —
  900 —
  600 —
  8032 71
  12740 50
  6314'βθ
  _2039 35
  21094'45
  853.1Ε
  11879 7
  66589ι20
  300-
  79622|1'
  192776 44
  31080
  12208
  10876 3δ
  23395 15
  57600
  10000
  5000
  15000
  1000
  300
  1300
  1000
  100
  4500
  27000
  75000
  20000
  52000
  179600
  876 75
  50763 50
  148 20
  91610
  61550
  5620005
  7884 δι
  9800 30
  17684)85
  340 91
  264! ίθ
  "βοόΤιΐ
  647θ'ΐΟ
  ιϋ,'βό
  ι
  5329 85
  0461111
  79730 78
  46000
  162273|ΐ>4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Έντός των
  ηνών Σεπ]-
  βριου εως
  Δβιύ
  1911
  819 38,
  2053,30
  11
  Έν 8Χφ
  Άπό 1 Σε¬
  πτέμβριον
  1910έακτε-
  λους Αΰγού-
  στου 1911
  35
  8852'ιΟ9|
  14793>80|
  6314'60
  2050 70
  2064^65 23159|10
  —! 853
  360
  260660
  —! 14139174
  2866100 82488|70
  36989|72
  15
  69195|80|
  3001—!
  19577010
  33996 06
  36989172 229766|16
  2850
  72-
  100ΐ50ι
  575|65!
  339 30
  12280,-
  10876135
  23495|65
  2880 —
  876|75
  50763,50
  148|20
  1491
  ΕΙοεΐραχθέντα
  8032 71
  25051—
  446 60
  1942 551
  4894ΐ15|
  853115
  11879 75
  44894 20
  300
  57727
  158780 38
  3399606
  10
  1927761441
  31080
  12208 —,
  10876 35
  23395|15
  284
  25'
  615150,
  56775ΐ70|
  788955!
  9800 301
  17689185,
  340 91
  264 20!
  851 3'»
  21540
  26δδ 68
  9037.38
  20835 —
  605
  7321
  11
  40'
  131,8ο
  5545 25|
  27266
  791
  887681*16
  20835,—!
  46000
  33591|76 195868,40
  44293 58
  148 20
  91610
  15
  48522103
  5942'45
  3246 60
  Έντός των
  μηνών Σεπ]-
  βρίου εως
  Αεκεμβρίου
  1911
  819!38|
  859 40
  360
  863|—
  260
  Έν 8λψ
  885209
  3364'Μ
  446 60
  1946 15
  5757|15',
  853Ί5
  12139 75
  324660! 47940)801
  -Ι—Ι 300
  3506160, 61233|7Ο|
  36989
  28 501
  72
  72
  19577Ο'1Ο'
  3399606
  36989|72| 229766|16
  ΙΟθ'δΟι
  287
  10
  339(30
  10876 35
  2349δ[65
  574302,
  57565
  6605
  77
  2880 —
  5712;
  50036 6ί
  148 20
  1491
  1657 201
  2901 65
  55127|80
  7599 65
  6148 23
  Αντίστοιχοι
  εΐσπράξεις
  ρμ χρήσ 1909
  κατατοτε- ^ Σε_
  λος Δεκεμ-1909 £ως τ-
  βρίου 1911 λους Δεκεμ-1
  βρίου 1910
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  "Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  ίΓοοΰπολογιβμοΰ
  ι
  3,
  Ι— 9002,99
  11429.40
  5888|—
  104 55
  1740ΐ!95
  4689 80
  1106 50
  148250
  7279|80,
  212551,—
  878110
  1027 85
  6353480
  300
  21255)
  — 6574Ο|75|
  — 168163162!
  —|— 168163162
  — 252 50
  12104
  _ 9358 90
  _|_ 21715140
  726
  _____273-!|30
  305 50 764«
  90 47567 32'
  15-,
  615!50
  _ 1111
  [35
  1647)90 52191122!
  1- 15θ'9θ!
  462165
  462165 1985|30
  11111
  1325)40
  659;90
  24195
  |80
  - 15594,
  11111)80 15618|95,
  27606 48
  3399606
  616Ο2|54|
  86 80|
  176
  1517^45
  "Ϊ78θ|25
  146 70
  2469 28:
  148 20'
  1491
  ,75'
  193
  15
  1111
  4255|93'ι
  1319|3Ε
  289 90
  3652 05
  ψΑ 15!
  5515 55,
  9189,051 4558185, 13747^
  310 91
  264201
  605111
  748',δΐ
  131
  340 91
  264 2Ο|
  80,
  4510)35
  3941 95 14538 70
  501-
  3056 52)
  4239 20
  1.35
  ______! 1423'5Ο
  632_70;______^
  132.70 1423150
  501
  — 2715|61
  - 3975
  24581
  797301
  1Ο97Ο2|55| 28009)96
  315
  2650 68
  9037138
  13988'90;__1398890
  137742[51
  Ζ'
  Η'
  θ
  Γ
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  .Προϋπολο¬
  γισμόν
  ΙΕ'
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  8
  3
  4

  Προσδιορισμός των έσόδων
  Προϋπολο-
  γισθέντα
  χρήσεορς
  1910
  Άπό ΙΝο'
  εμβρίου
  1910 έωςτέ-
  λους Αΰγού-
  στου1911
  Έκ μεταφοράς...........
  'Επι£Τ(?οφ<ιΐ χρη μάτων,λόγφ τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικώνένταλμάτων........ Παρόβολα ΰποψηφίων δημάρχωνκαί δημοτικήν συμβοΰλων ................................... Άπολή'ψεις τών είς ΰποστροφίας υπό τοΰ Δημοσίου καταβληθέντων ............................. Άπολήψεις των λόγφ ίματισμοΰ κλπ. όφειλομένων υπό στρατιωτών............................. Άΐΐολήψεις τ-όκου επί τοϋ είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοϋ 236 νό¬ μον, δανείου έκ δραχ. 42,494.............................................................. Άπολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Γκουάνω.................................................. Άπολήψεις » κινίνης τοϋ Δημοσίου.................................................. » τ^κων «αταβληθέντων δι" υπηρεσίαν τού είς πληρωμάς άποζημιωσεων χρησιμοποιή- θένιθϊ δανείου 1,000,000 Δοαχμδν....................................................... Άπολήψεις των δυνάμει τού 265 νόμου προκατβλ. τφ ταχυδρομικφ ταμιευτηρίφ................. "Εξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπό των πληρεξοα>σ£ων καταβαλλόμενα......................
  Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
  Διάφορα £σοδα τής τρεχούσης καί των Λαρελθουσών χρήσεων
  Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα....................................................·,···;____
  Λογκττιχο. Λροσκόμματα καταλογιζόμενα υπό τοϋ Γενικοΰ Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίων ΰπολό·
  γα>ν διαχειριστών.......................................................................
  Έλλίίμματοι διαχειρίσεανν δημοσίωνΰπολόγων................................................
  ΕΙσπράξεις καθυστεοούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρή σεων..................................
  > » » » » » υπό τοΰ Δήμου Ηρακλείου διά συμψη
  φισμ°ΰ τοθ τιμήματος] των άπαλ'οτςιωθέντίον οίκημάτων αϋτοΰ παρά τοΰ Ταμϊίου Ηρακλείου...,
  Σύνολον............
  _ 162273 64
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗί ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  28»
  β α ι ω θ έ ν τ α
  Έντός των
  μην 7)βρίου
  εως Δ) βρίου
  1911
  33594 76
  12822671
  47404
  Έν ϋλψ
  ΆπόΙΣε-
  πτεμβρίου
  1910 εωςτέ-
  λουςΑύγού-
  στου 1911
  209 20
  4520
  9147 60|
  94021
  195868|40
  41597|42|
  1755
  569348|
  5371)35
  14938,62]
  50000
  500
  316Ό84|27
  663020
  4520
  2352991
  149ΟΟ3θ!63
  46992
  1546051
  02
  ΕΙσπραχ&ίντα
  10970255
  2796285
  1755 —
  1493|δ8
  5731
  35
  14938 621
  50000
  500
  212083 95
  512559]
  129579|68
  46992
  1816972
  Έντός των
  μην. 7)βρίου!
  έως ν.)βρίου
  1911
  28009 96
  31
  18
  4086381
  37896
  45 20
  3650817
  36932 33
  Έν 8Χω
  13774251
  40785'52
  1755
  1524 76
  5731
  35
  14938 621
  50000
  500
  252947|76
  550455
  45 20
  166087
  46992
  418629)60
  ,85
  Είσπράξιμα
  κατά τό τέ-
  λος Δεκε ι-]
  βρίου 1911
  ιΆντίστοιχοι|
  εΐσ.τράξεις
  χρήσ. 1909
  άπό 1 Σεπτ.
  1909 έως τέ-
  λους Δεκεμ-
  βρίου 1910
  5814589
  811
  90
  4168 7ϊ
  6310651
  112665
  3352 99
  1323942
  1327421
  78
  42
  129092190
  237*156
  118491
  55620)77
  19516
  500
  10840
  21
  219129|35|
  1545
  214622|87
  216167197
  10
  Διαφοραί κατό την
  χρήσιν 1910
  Επί πλτον
  1026762
  3841θ]96]
  1755
  33985|
  5Ο0Ο01—
  10077343
  3959 45
  45 20
  46992
  50996 65
  Επί
  έλαττον
  161801
  4988942
  4577
  10840
  59
  6692502
  48535Κ)2
  48535 02
  Προϋπολογισμόν
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  2
  3
  4

  ί
  ΙΕ'
  Κ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΑΚΕΦΑ-
  ΖΖροϋπολο
  γινμον
  Κεφάλαιον
  Α'.
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'.
  Ζ'.
  Η'.
  θ'.
  Γ.
  ΙΑ'.
  ΙΒ.'
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'
  Όνομαα£*ι κεφαλαίων τού Προϋπολογισμού των έσό?ί·ο
  Προϋπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  Β,.
  Άπό 12..
  πτεμβρίου
  1910 έως τέ-
  λους Αϋγοΰ-
  στου 1911
  Α'. Φ ό ρ ο ι
  Άμΐ·οιφόροι...........................................................................
  "Εμμεσο· φόροι.........................................,................................
  Β'. Τέλη «αί δικαιώματα
  Τέλη χαρτοσήμου.........................................................................
  Τέλη ταχυδρομικά........................................................................
  Τέλη τελβγραφικά........................................................................
  Τέ)η καθνστερήσεως......................................................................
  Τέλη άγκυροβολίας καί έρματοςβεβαιοΰμενα καί εΐσπραττόμεναέντοίς λιμεναρχείοις...............
  Τέλη κα'ι δικαιώματα δικαστικά............................................................
  Λοιπά διχαιώματα........................................................................
  Γ'. Μονοπώλια
  Μονοπώλ«χ..............................................................................
  Α · Πρόσοδοι
  Πρόσοδοι δημοσίων καταστημάτων.........................................................
  Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων............................................................
  Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων...........................................................
  Ε'. Έ κ π ο ι ή ο * ι ς
  Έκποιήσε,ις ακινήτου καίκινητής περιουσίας τού Δημοσίου......................................
  ΣΤ. Άπολήψεις
  Άπολήψεις έκ των έ£όδων τον προϋπολογισμοΰ..............................................·
  Ζ'. Διάφορα "Εσοδα
  Διάφορα ϊσοδα της τρεχούσης καί των παρελθουσών χρήσεων..................................
  Σύνολον ίαάδοον.....
  2267000
  2198000
  453ΟΌΟ
  233000
  45ΟΟΟ
  14408
  10ΟΟΟ
  1ΟΟΟΟ
  53ΟΟΟ
  213997
  23ΟΟΟ
  576ΟΟ
  ΙδΟΟΟ
  13ΟΓ1
  27ΟΟΟΟ
  6083297
  ΙΟΒ2877
  2443717
  _ 398374 ί54
  _ 215924 !80
  _ 44306 85
  _ 9320 44
  44
  _ 21094
  _ 79622
  _ 192770
  23395 15
  56200 ,05
  17684 185
  605
  269192
  1536649
  11
  80
  02
  7879774
  73
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΛΑΙΩΣΙΣ
  βαιωθέντα
  Εντος των
  μην. 7) βρίου
  εως Δ)βρίο«
  1911
  Έν δλφ
  Είσπραχθέντα
  Άπό 1 Σε-
  πτεμ βρίου
  ί910 έωςτέ
  λους Αύγοχ'
  στου 1911
  Έντός των
  μην. 7) βρίου
  εως Δ) βρίου
  1911
  Έν 8λφ
  Είσποάζΐ|ΐα
  ΆντίστοιχοιΙ
  εΐοτραξεις
  καχα τυ «χ- Λ
  Η09
  λος Δε¬
  κεμβριού
  1911
  άπο 1 Σεπτ.
  1909 εως τέ-
  λους Δε/εμ-
  βριου 1910
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  ΙΓροϋπολογισμοΰ
  Κεφάλαιον
  613347 2569011
  14000
  2574989
  9698,59
  6129 65
  2526 38
  819 38
  2064 65
  286660
  20 2073233 —
  — 2457717 69 2443717 69
  36989 72 22976616 19277644 36089 72 22976616
  10050
  575 65 56775
  5 — 17689 8δ
  46891
  9402
  42412443
  225623 39
  50436 50
  1184682
  8852'θ9
  35258508
  14000
  23159
  8248870 57727
  23495 65
  — 605
  10
  39837454
  215924 80
  44306.85
  9320 44
  8032 71
  4894
  15
  10
  2574989
  9698 59
  6129 65
  2526 38
  819 38
  863 —
  3506 60
  242581808
  2457717 69
  143193
  12 2313325
  — 2188881
  424124 43
  22562339
  50436 50
  11846182
  8852 09
  5757115
  61233 70
  94
  23495 65
  70
  23395 15 100 50
  48522 03 660') 77
  9189 05 4558 8δ 13747
  17 60511
  47 31608427 212083 95 40863 81 252977
  — 154605102 181697
  — 60511
  163952 95 8043717 68 5ι,>23800 28 541929 55 6465759 83 1577967 85 5995075
  — 21715 40 1780 25
  55127 80 1647 90 521ι·122 4255 91 1319 35
  95 14538 70 632 70 1423,50
  90
  17401 95
  21255 —
  3941
  27 36932 33 218629 60 1327421
  42614969
  222544143
  48401|22
  14497 '43
  9002199
  7279,80
  65740 75
  298187 33
  307497 80
  13226 72
  9517
  3857
  2568
  19
  77
  16
  462 65
  1111180
  - 16816362 61602 54 —
  185694 25
  38662 05
  15251 98
  6438 23
  1822 49
  5218 77
  150 90
  1985 30
  15618 85
  — 7345 η
  — 6740 61
  76 6310651 219129
  42 210167
  35 100773 43 6092502
  97 50996 65___4853502
  23 866470 92 395786 32
  Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 470,684,60
  Α'
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'.
  Ζ'.
  Η'.
  Θ'.
  Ι'.
  ΙΛ'.
  ΙΒ'.
  11".
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  ΙΣΤ'.
  ν—■■>
  «·«_«
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ,Σ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΓΘΪΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ηροαωρινή κατάστασις των π .ουηολογιβθέντων
  έτους 191Ο άπό 1 Σεπτεμβρίου 1» 1Ο
  ίΐροϋπολο-
  γιαμοϊ)
  β-
  Ψ
  9
  10
  11
  Προαδιοριαμός των έξόδων
  Π ι β τ ώ·
  Χορηγηθεϊσαι
  Διά τού
  προϋπολο-
  γισμοΰ
  Δι* είδικών
  νομώ ν καί
  Διαταγμάτ.
  Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  1: Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως......................................
  2 Έςοδα υπηρεσίας » » · · ·...................................
  1 Έφετείον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων..................................
  2 Έφετεΐον καί Εϊσαγγελία Ηρακλείου.....................................
  1 : Ποωτοδικεΐον καί Είσαγγελία Χανίων....................................
  ο! » » » Ηρακλείου...............................
  ο , , » Ρεθύμνης.................................
  ^ ί , . » Λασηθίου.................................
  51 , » » Σφακίων.................................
  6 ί Πρόσθετοι ή εκτακτοι βοηθοί...........................................
  1! Προσωπικόν Είρηνοδικείων............................................
  2 ι Πρόσθετοι η _εκτακτοι βοηθοί.......·..................................
  1 ί Προσωπικόν Είδικών Ύποθηκοφυλακειων................................
  -^ Ι , Μεταφραστικών Γραφείων...................................
  11 Γραφική ΰλη, φωτισμός, θέρμανσις, κλπ. Δικαστήριον....................
  2 '■ Ένοίκια Είρηνοδικείων, 'Υποθηκοφυλακειων, Μεταφραστικών Γραφείων κλπ
  3 ■■ Διάφορα εξοδα Λικαστηρίων.............................................
  4 : "Έςοδα ποινικής Δικαιοσΰνης............................................
  1 1 Προσωπικόν φυλακών.................................................
  2 '' Διατροφή φυλακισμένων....................,...........................
  3 ! Νοσηλεία καί παροχή φαρμάκων είς φυλακισμενους.....................
  4 ! Φωτισμός φυλακών....................................................
  δ | Καθαριότης καί συντήρησς φυλακών κλπ.................................
  6 ! Ένοίκια φυλακών.....................................................
  7 ί Άλύσεις, κλεϊθρα, σκεύη κλ...............·............................
  « :: Βοήθημα είς φυλακισμενους έν έπισημοις εορταϊς.......................
  ο 5 Δι' αγοράν βιβλίων, γραφικήν ύλην καϊ μικρά εξοδα φυλακών.............
  10^ Δι' εΕοδα φωτισμοϋ καί συντηρήσεως κρατητηρίων, μεταγωγας κλ..........
  " Ι Ημερήσιον είκοσάλεπτον έπίδομα των έν Ίτζεδίν φυλακισμένων............
  -ι Ι Διάφοροι εξωτερικάς δαπανά...................·------.------: · ·
  V
  ,'........
  ] Έπισκειτή καί συντήρησις δημοσίων κτιριων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως....
  11 "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων..........................................
  Ώ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  1
  2
  ίΙ
  3!
  41
  1!
  2^
  3.
  4
  5^
  1.
  2:
  3:
  4:
  5
  6
  Τ-
  8'·
  19 =
  0;
  Γ
  2
  3
  1
  2
  3
  1
  2.
  1
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως....................................................■
  "Εςοδα παραστάσεως Επιτρόπου........................ι...............................
  Γραφική ΰλη, χάρτης έντύπων, εξοδα δημοσιεύσεως, φωτισμόν, κλ..........................
  Δι' αγοράν καί δετικά βιβλίων, έπίπλων κλ. διά ά γραφεΐα τής Διευθύνσεως ................
  Δι' όδοιπορικάέ'ξοδα ύπαλλήλων........................................................
  Προσωπικόν των Νυμαρχιών................· _.........................................
  Διά γραφικήν Ολην, προμήθειαν βιβλίων, φωτισμ'ν κλ.....................................
  Δι' έπισκευάς καί συμπληρώσεις έπίπλων κλ. .... °.'........................................
  Δι' ενοίκιον Νομαρχιών Χανίων καί Σφακίων...........................................
  Προσωπικόν Λιμενικής υπηρεσίας.............; · · ■;....................................
  Διά γραφικήν ύλην, προμήθειαν βιβλίων, φωτισμόν, κλ....................................
  Διά συμπληριύσεις καί έπισκευάς έπίπλων, λέμβων κλ.......................................
  Δι1 ενοίκιον τοϋ Λιμεναρχείου Ρεθύμνης.................................................
  Δι' άγοράνναυαγοσωστικών έργαλείων κλ...............................................
  Άστυνομικοί Ίατρυί.................................................................
  Ίατροί κοινών γυναικών.............·..................,.....: ·;.....· ·,..............
  Δι1 εξοδα συντηρήσεως των Συφιλιδικων νοσοκομειων Χανίων και Ηρακλείου.............
  Διά γυαφικήν Ολην, προμίθειαν βιβλίων άστυίατρικής υπηρεσίας..........................
  Δι1 εξοδα έκτάκτων ύγειονυμικών μέτραΐΎ δημοσίας ϋγείας κλ.............................
  Χορήγημα είς τα Νοσοκομεϊα Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου..........................
  Προσωπικόν χαί έ'ξοδα Λεπροκομείου..................................................
  Διά γραφικήν Ολην, φωτισμόν, θέρμαναιν, φάρμακα κ.λ.π................................
  Δι' έξοδα συντιιρήσεως των Λεπρών κ.λ.π...............................................
  Άντίτιμον κ.λ.π. εςοδα προμηθείας κινύνης τοϋ Δημοσίου.................................
  Άστυχημική ύπηρεσία...................·............................................
  Διά γραφικήν ύλην, φωτισμόν, ·θέρμανσιν κ.λ.π..........................................
  Δι' άντικαταστάσεις καί έπισκευάς όργάνων κ.λ.π........................................
  Συνδρομαί είν λυσσοδήκτους μεταβαίνοντας πρός θεραπείαν..............................
  Είς απόρους καί ναϋλα άπόρων........................................................
  Είς ναυαγούς καί φρενοβλαβεΐς.......................................................
  Διάφορα εξοδα βουλευτικών και δημοτικών έκλογιον.....................................
  Των Βουλευτικών καί Δημοτικών έχλογών όδοιπορικά. κ.λ.π..............................
  Διά την διακόσμησιν και φωταγώγησιν διιμοσίων καταοητημάτων έν έορταΐς κ.λ.π............
  Διά την άντιμισθίαν ύπηρέτου επι τής καθαριότητος τοΌ Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων.
  Δι' αγοράν είδών καθαριότητος, των Δημοσίων Γραφεί^ον................................
  Είς
  17340
  2300
  71740
  526ΟΟ
  47700
  42180
  34920|
  29940
  27240
  500
  190620
  1700
  9480
  22860
  7ΟΟΟ
  9000
  11960
  646ΟΟ
  34020
  760ΟΟ
  75ΟΟ
  40ΟΟ
  4000
  25ΟΟ
  1ΟΟΟ
  600
  30ΟΟ
  1000Ο
  5000
  4ΟΟΟ
  86501
  805850
  17460—Ι
  750
  1500:
  400
  15ΟΟ
  47Ο4Ο
  1500
  500
  12780
  200]
  200
  72ΟΟΙ
  4000
  8Ο1
  2500|
  6000
  7440
  500
  45ΟΟΟ
  20000
  6240
  500
  2500
  10000
  3800
  5001
  1000
  1000
  2000
  600
  ιοοΐ
  (α) °6οα ντ.ν ανάλυσιν τοΰ ποσοϋ τοντ,ρυ είς τό τέλος τής παροιίΐϊης καταστάσεως.
  »10790[
  1227
  4106
  5466
  553
  251
  232
  4500
  χκ
  μ*
  β ι
  Μ
  Χ(
  α) 16336|15
  600
  300
  2ΟΟΟ
  1500
  80
  15000
  200
  15000
  400
  "5000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κ*χθ*Ρ'βθέντ»*ν καί ηραγματοπο'.ηθέντω/ έξόδων τής χρήσεως τού
  μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911.
  σ ε ι ς
  Μετενεχθεϊσαι
  έκ τής
  χρήσεως 1909
  Σύνολον
  «ιστώσεων
  Άναγνωρισθέντα
  εξοδα δι" εκδό¬
  σεως χρηματικών
  ένταλμάτων
  17340
  2300
  7174Ο|—
  4770θ!-
  42180 —
  34920 —
  29940-
  27240-
  500
  190620
  1700-
  9480ι—
  7000 —
  10227 —
  1606610]
  70066—1
  34020
  76000 —
  8053 —
  425115,
  423290
  2500-!
  1000
  2000
  600
  3000
  10000
  5000
  8500
  8650!
  17460
  750
  2100
  700,—
  3500 —
  47040 —
  30001—!
  1700 —
  12780 -
  280 —
  200-
  200 —
  200 —
  7200—1
  4000 —
  80-
  17500 —
  6000 —
  7440 —
  700 —
  45000 —
  20000 —
  62401—
  500 —
  2500 —
  25000—1
  500—1
  23000-
  6000-
  2000-
  600-
  100-
  "274070|
  Πληρωθέντα Ιξοδα
  Άπό 1 2) βρίου
  1910 εως τέλους
  Αύγουστον 1911
  Εντόςτών μηνών
  Σεπ] βρίου μέχρι
  Δεκεμβριού
  1911
  Έν 8Χω
  1688320
  2182 85
  71214 —
  51600 —
  48340 30
  41653]—
  34024 —
  423,—
  191304 25!
  590
  9147
  22555
  6721 30]
  9901
  14456 65
  51446 85
  33768
  62119 60]
  691979]
  4845 35
  4317 85
  1813 301
  48δ!30[
  1892 -1
  262 45
  2022 30
  10000
  4416 20
  6816 30
  713302
  775066)86
  1396785
  423 30
  1971
  644]
  47040 —
  2894 05
  11505
  2739 85
  13630
  211
  194
  252 —
  200 —
  7200 —
  2880 —
  4000
  50 451
  17028 90]
  6000
  7104190
  64810
  42956
  117
  15
  10
  2087 80
  24545 05
  4162|90
  500
  19050',40ί
  375160
  1949 95
  600 —
  238698185
  15573 20
  2125]20
  61244 30
  43232 05
  44323 40
  38228 451
  31197|90
  26427,90
  24546
  423
  170159 95
  3601—
  8387 30
  20123]—
  4772,10
  7064
  12669 40
  45667,95
  30113 30
  55276 12
  5042 64
  4152 20
  3942 95
  117130
  345 —
  1050 —
  18190
  1302
  .90
  80001
  4116120]
  6503,05
  7055 88
  ΊΪ84778Ι54
  13107 85
  423 30
  1557 95
  434] 70
  1698 30
  42652 95
  1609 75
  458 05
  2013 251
  11661 951
  150 901
  194 Ιθ'
  147,-
  200 —
  6600 —
  2640 —
  3099 33
  50 45]
  13215 90
  4000 —
  6504 90'
  297 90
  40893 0ό
  5590 —Ι
  11710
  1932 80
  9865 90
  3613 —
  500 —
  15629 50
  2590 30
  1949 95
  554 —
  195962,98
  1310
  41
  65
  9080
  3480
  4000'
  3046
  2820!—
  245910
  2280
  18604]40
  230
  759|70
  1630
  1949120
  2798 40
  1845Ί5
  5778,90
  2691 6Γ
  674318
  1877,15
  6931Ε
  374 μ
  558]
  23
  162
  75!2ί
  719,4(
  2000—!
  300 —
  139 —
  661—
  78535! ί:
  860
  413 2(
  210—!
  876 8
  4266 6
  1189 8(
  700-
  726 6
  910 —'
  605
  105 —
  __ι
  6Οθ'—
  24Ο1—!
  900 67
  3791 25
  20001,—
  600 —
  350 20
  2062 20
  __ι__
  53θ'—
  __ι
  14659 1ε
  539 9(
  3088 2(
  1112 8(
  45 Οί
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  16883 20
  2166 85
  70324 30:
  4671205
  48323 40
  41274 45
  34017 90
  28887,—
  26826 —
  423 —
  188764 35
  590—'
  9147|-]
  21753-
  6721 30
  9862 40
  14514 55
  51446 85
  32804 90
  62019 60
  6919 79
  4845 35
  4317 85
  1729 30
  368
  25715
  2022
  10000
  4416
  661205
  7121'88
  763313 97
  13967 85
  423 30
  1971 15|
  644 70|
  2575 10
  46819 60
  2795 55
  1158 05
  2739 85'
  12571 95
  2ΐΐ'4Ο
  19410
  252 -
  200 —
  7200,—
  40ΙΧ)-
  50 45
  1701)7 15
  6000
  7104 90
  648 10]
  42956 15
  7 —
  6120 —
  117 10
  2087 80
  24525 05
  4152 90!
  500,—
  1871770
  3703 10'
  1949 95
  600 —
  236955.951
  37
  120401
  94 50
  105Κ05Ι
  21
  75
  332 70|
  48 5
  994
  ΕΠΓΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕίδΐΗον
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Προσδιοριβμός των έξόδωτ
  Π ι α τ ώ-
  — ο Ρ η }"? θ ε Γ
  ' Διά τοί)
  [ προϋπολο-
  γισμοΰ
  Ι
  Δι* είδικών
  νόμων καί
  Διαταγμάτ.
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  4
  5
  β
  1:
  ι;
  8!
  II
  5!
  6
  7|
  δ!
  9!
  10 Ι

  11
  ?!
  II
  8!
  3!
  41
  51
  II
  Έκ
  Δι* εξοδα απελάσεως επικίνδυνον είς την δημοσ. τάξιν χ.λ.π
  Κηδεΐαι άπόρων άγωνιστών, στέφανοι κ.λ
  Διά μίσθωμα ΰδατος, εξοδα έγκαταστάσεοις αϋτοΰ χ.λ.π
  Προσωπικόν καί εξοδα άσΰλου φρενοβλαβών
  "Έξοδα συντηρήσεακ φρενοβλαβών, ήμερήσιον έπίδομα κ.λ.π
  Προσωπικόν Ταχυδρομειον
  » Τηλεγραφείων.........................^
  "Εξοδα γραφικά, θέρμανσις, καθαριότης κ.λ. τής Διευθύνσεως
  Ένοίκια καταστήμάτων Ταχ. *αί Τηλεγραφ, γραφείων
  Άξία χάρτου, βιβλίων, έκτυπωτικά, βιβλ ιθδετικά, κ.λ.π
  Μίσθωμα έργολάβων, εξοδα μεταφοράς άλληλογραφίας κ.λ.π
  Μεταφορά σάκκων υπό έφίππων ταχυδρόμων κ.λ.π
  Κόμιστρα άλληλογραφίας, καταβλητέα είς ξένας διευθΰνσεις
  Συνεισφοραι είς Λιεθνή Ταχυδρομικά Γραφεϊα Βέρνης
  Όδοιπορικά εξοδα Ταχ. καί Τηλεγρ. ϋπαλλήλοιν
  Άποζημιο^σεις άπολλυμένων έπιστολών
  Θαλασσία συγκοινωνία
  Τέλη τηλεγραφικά έίωτερικής καί εσωτερικάς άνταποκρίσεως
  Τηλεγραφικά εξοδα έμπορικών καί πολιτικών είδήσεων
  "Έξοδα άπογραφης πληθυσμοΰ των κατοίκων
  Βοηθήματα είς απόρους αγ ονιστάς
  » » χήρας, όρφανά καί τραυματίας
  » » Στέφανον ψαρουδάκην έφάπαξ
  "Έκτακτον βοήθη μα είς άγοννιστάς
  Λιά χάρτην, εκτύπωσιν καί συρραφήν πιστοποιητικών
  "Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων
  Άντίτιμον χάρτου καί έκτύπωσις βιβλίων άγροτικών Δήμων κ?Λ
  ! Γ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;
  1!
  21
  31
  4!
  1!
  81
  3|
  4;
  5!
  6!
  7!
  81
  91
  10!
  12!
  13!
  14!
  15!
  16 Ι
  17!
  18!
  ι!
  2!
  3]
  4!
  5!
  6!
  51
  9!
  10!
  11!
  12!
  131
  14!
  151
  16!
  £1
  19!
  Προσωπικόν "Ανωτέρας Διευθύνσεως............................................
  "Έξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου................................................
  » εγκαταστάσεως Ανωτέρας Διευθύνσεως..................................
  Γραφική ϋλη κ.λ.π............................................................
  ΤακτικΛν προσωπικόν Δημοσίων "Εργων........................................
  "Έκτακτον » » » .......................................
  Γραφικά εξοδα κ.λ.π..........................................................
  Συγγράμματα, εντυπα, άντικείμενα ίχνογραφίας κ.λ...............................
  Ήμερομίσθια έργατών, έκτάκτως προσλαμβανομένων.............................
  Όδοιπορικά εξοδα κ.λ.π.......................................................
  Λιά προμήθειαν χειρωνακτικών έργαλείων κ.λ...................................
  Βοήθη μα ΰπαλλήλων παθόντων κατά την εκτέλεσιν έργων........................
  Δι* αγοράν επιστημονικαί έργαλείων............................................
  Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτων όδοστρωτήρων......................................
  Μηχανοδηγοί όδοστρωτήροιν...................................................
  "Εξοδα συντηρήσεως καί λειτουργίας όδοστρωτήρων.............................
  Άποζημιο>σεις των υπό τοϋ Δημοσίου καταλαμβανομένων κτημάτων................
  Έξοδα έφαρμογης σχεδίων πόλεων............................................
  Έπισκευαί κτιρίων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Έσωτερικών......................
  » » » » » » Οικονομικήν.....................
  » » » » » » Παιδείας.........................
  » καί συντηρήσεις άδων καί γεφυρών κ.λ.π.............................
  Έπισκευή στρατίόνων Χιοροφυλακής κα'ι Πολιτοφυλακής...........................
  Έπισκευαί καί συντηρήσεις καταστήμάτων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Οίκονομικών.
  Άξία καταληφθέντων κτημάτων Άφεντακάκη καί Έμ. Πολυχρονιδη................
  Προέκτασις τής όδοΰ Πλατανιά Κισσάμου τμήμα α'...............................
  Κατασκευή τοΰ β' τμήμοτος τής όδοΰ Χανίων—Άληκιανοΰ........................
  » αμαξιτής όδοΰ Χαλέπας, Φρουδίων Άκρωτηρίου........................
  Σκυρρόστρωσις τής όδοθ Χανίων—Σούδας.......................................
  » τοΰ υπόλοιπον τής όδοϋ Άγυιάς—Καιρίτου............................
  Κατασκευή συμπληρωμ. έργων επί τής όδοϋ Σταυρακίων Καλουδιανών.............
  » τοίχων καί όχετοϋ είς οδόν Φακωθιανών...............................
  Έπισκευή τής όδοΰ Καινοιίριας—Χώρας Άγυιάς..................................
  Κατασκευή β τμήματος τής όδοΰ Πλατανιά—Κισσάμου..........................
  » γ'. » » » » » ............................
  Προέκτασις τής όδοΰ Άληκιανοΰ—Φουρνέ......................................
  Αποπεράτωσις όδοΰ Χανίιον Σοΰδας.............................................
  Κατασκευή γεφΰρας Καιρίτου...................................................
  » » Γέρω Λάκκου.............................................
  » » Σκαφιώτου................................................
  » » Μεσογείων.................................................
  210790
  7200
  3000
  2000
  6000
  ΙΟΟΟΟ
  157100
  17820
  5000
  5000
  10000
  40000
  2000
  10810
  1000
  1800
  200
  20000
  10000
  500
  10000
  40000
  30000
  500
  10000
  1000
  16533
  12960
  750
  1600
  800
  33660
  95480
  3000
  1000
  35000
  100 Ό
  2000
  100
  200
  65000
  12960
  5000
  40000
  200
  4000
  4Ο00
  3000
  80000
  4600
  58
  2082
  12444
  887
  11660
  3017
  1743
  270
  273
  600
  10309
  17153
  19000
  58946
  1059
  199
  1114
  560745|—
  63280
  5000
  3000
  15000-
  46000-
  132
  1200-
  111740
  3153.50
  2400-
  182992
  10500
  75361-
  7000,-
  4001-
  2500-
  <ϊ ε Με έκι _ 2187971 (α) Ό(κ» την ανάλυσιν τοΰ ποσοϋ τούτου είς τό τέλος τής παρούσης καταστάσεως.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Μβτενεχθβΐσαι
  !κ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  πιστώσεων
  Άναγνωρισθέντα
  εξοδα δι' εκδό¬
  σεως χρηματικών
  ένταλμάτων
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 εως τέλους
  Αύγουστον 1911
  274Ο701
  72Οθ',
  8000
  2000
  6000
  10000]—!
  157100
  17820ι
  5000
  5000
  10000]
  40000
  10810
  1000
  1800
  200
  20000
  13000
  500
  25000
  40000
  30000
  500
  ΙΟΟΟθΙ
  1000]
  16533
  46000
  760533
  12960,
  750
  1600
  800
  33660
  954801
  4200!
  2117
  38152
  124001
  100:
  200
  65000
  12960
  5000
  222992
  200
  14500
  11536
  3000
  80000
  11600
  458
  12444
  887
  11660
  5517
  1743
  270
  273
  600]
  10309
  17152
  19000
  58946
  1059
  199
  779542|θ(
  23869885]
  118640
  5258,15
  695-
  6000 —
  8729 30
  14885915
  15665 85
  3816Ϊ45
  4497ι20
  1009862]
  3951585
  246845
  816 25
  2165 95,
  3449'δο
  1246283
  20120 35]
  37363 70|
  28402
  500
  101591
  945]
  14100
  4531790]
  Πληρωθέντα Ιξοδα
  661291 |θθ
  12593]
  551
  1600]
  776
  34198185
  88401
  10
  4200]
  211560
  36347 05
  12400
  899 7!
  8 7Ρ
  10014 95
  3248 'όί
  222217
  179 95|
  13782 67
  11141 451
  969 50
  40027 1θ|
  8711 —
  9986 93
  875-
  510115
  219810
  1743-
  15445
  19180
  59999]
  974420
  655310
  412112
  17098
  58139(86
  199 —
  502 55
  62189309]
  195962'98
  1147,10
  311175!
  660-
  55001—
  7846
  13450645
  14419 85
  285960
  317415
  8520|42]
  36065 20ι
  208255
  1808125
  344965
  1198063
  17801051
  12013 ,
  5141150]
  500;
  1176,
  9451
  11807
  Έντός των μη-
  νών 7) βρίου εως
  Δ) βρίου 1911
  Έν όλω
  34
  505399|67
  11233
  551
  1600
  690]
  31237
  785461,
  3152]
  968
  32212
  9525!
  513]
  10
  9544
  3166
  184246
  179
  13503
  10646
  969
  34862
  8633
  φ
  875-,
  510115
  249810]
  1713
  154 45
  19180
  599 99
  9744 20
  655310
  4121 12
  17098 22,
  58139,86
  199-
  502 55
  50349281
  40992 97
  Ι
  19 30
  5ΪΟ46 4Ο
  35 —
  500-
  883,301
  1338870
  1231
  763
  1101
  157820
  3399 7!
  385
  794|25
  351
  10
  223025
  20785|-
  19367
  7491
  1303!30
  22418]70
  141537)θ
  Τ
  1360 —
  86|
  2631 .
  9854 401
  990
  1147
  4019
  2646
  386;
  40
  470
  82!
  37096
  2791
  5164,551
  66223,81
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  23695595
  116640
  5158,15
  695
  60001
  872930.
  14789515
  1565111
  361280
  4275 15
  1009862
  39464]95
  2467 70
  816 25
  2159 35
  3449 65
  12462 83
  20031
  32798
  24508]50]
  500,
  8667
  945
  45317 90
  61693674]
  12593135
  55160
  1600 —
  776ι
  33868|85
  88401
  4143 2ΐ
  2115 &
  362"Ϊ2 25
  12172
  10
  89975
  10014 95
  3248 30
  221342 46
  179 95
  13782 61
  10616 3'
  969 5(
  40027 Κ
  8633
  9986,9ί
  875]—
  5101 Γ
  2498 Κ
  1743,—
  154 «
  191 8ί
  59999
  9744 20
  6553,10
  4121
  12
  17098 22
  5813986
  199 —
  502,50
  619716,62
  ΕΜικοΰ
  ΠρβϋΛθλο
  γισμοϋ
  1742,90
  20
  100
  964
  14 70
  203 65
  22205
  5090
  75
  660
  89105
  456570
  3893 50
  1492,
  989|36]
  1485516
  330

  56 7!
  11480
  227,90
  87454
  495 Οί
  77
  2176;4'
  4
  5
  6
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  1
  1
  1
  1
  ί
  3
  4
  6
  1
  1
  Ι
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  3
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  10
  11
  12
  »
  13
  14
  15
  16
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίδικοΰ
  ποϋποΐ ο-
  γκτμοϋ
  Προβδιορισμός των έξ ό 6ων
  Έκ {ΐεταφορβς
  20;
  21!
  22|
  24'
  25
  26
  27
  28
  291
  30 ΐ
  31!
  32!
  33 1
  34
  35!
  36
  37
  38
  Κατοσκευή γεφΰρας Λουραδιανων.................................
  » » Ντερέ.........................................
  > των γεφυρων Ξενιανών καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου...........
  Έκβάνθυνσις τοϋ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου.....................
  Κατασκευή άποθήκης παρά τό Χημεϊον Χανίων.......................
  Μετατροπή οίκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον......................
  » τοϋ πρώην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον..................
  Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας................................
  Προέκτασις τής όδοΰ Βάμου Καλυβών...............................
  Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων τής όδοΰ Σοΰδας "Ιτζεδίν..........
  Έπισκευή των όδών Άσφένδου, "Ιμβρου, Άράδενας, Άγίας Τουμέλης..
  Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Άράδενας διερχομένης όδοΰ......
  Προέκτασις τής όδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι τμήμα α'............
  Αποπεράτωσις τής όδοΰ Καλυβών Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσεως.
  Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ Ίτζεδίν Νειό χωρίου......................
  Σκυρρόστρωσις τής όδοΰ Καλυβών Άρμένων Νειό χωρίου............
  Προέκτασις τής όδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι β'. Τμήμα.........
  » » » Βάμου Καλυβών..............................
  - Κατασκεν-ή γεφύρας Μπούτακα.......................
  Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειώτου—Άποκορώνου
  39[
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47, . ... .......
  48 ; Κατασκευή τμήματος οδοΰ 'Ρεθΰμνης— Περάματος
  κ. λ.,
  Κατασκευή γεφΰρας Κεράς Άποκορώνου.
  Κατασκευή βρύσβως κα'ι μεταφορά ύδατος «Καμάλη» Καλλικράτους.
  » καί σκυρρόστρωσις τής όδοΰ 'Ρεθΰμνης—Άτσιποποΰλου ..
  » τής άπό γεφΰρας Άτσιποπούλου είς Άτσιπόπουλον όδοΰ...
  Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ 'Ρεθΰμνης—Χανίων....................
  Κατασκευή τής όδοΰ Άξοΰ Ανωγείων..........................
  Προέκτασις τής όδοΰ'Ρεθΰμνης Περάματος.
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  Έπισκευή τής έντός τής φάραγγος Κοτσιφοΰ όδοΰ.....
  Διόρθωσις τής όδοϋ Σκάλας Ρουστίκων καί Νερατζές.
  Κατασκευή αμαξιτής όδοϋ Ρεθύμνης—Άμαρίου......
  » Τμήματος » » Περάματος......
  Έπισκευή όδοΰ φάραγγος Κοτσιφοΰ..................
  » » Κουρταλΐώτη...............
  Κατασκευή » Πηγής Άρκάδι.....................
  Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα......
  57 ! Κατασκευή δδοΰ Σταυρωμένου Ροΰπας
  581 » » Πραισοΰ
  591 » » Κλησίδι
  60 Γεφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ
  61
  62
  63 ,
  64 ! Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφΰρας Γαράζου κλπ
  Άγίας Κυριακής.
  Μαλάκια........
  Σακτουρίων ,
  651
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  » γεφύρας Μόλου— Φαράτσι......................................
  » » Πραχΰμου Μυλοποτάμου................................
  Έπισκευή γεφύρας Έλευθέρνας..........................................
  Κατασκευή » Γαράζου ............................................
  » » Ροδάκινου...........................................
  » λιμενοβραχίονος Πανόρμου .....................................
  » άποβάθρας Μύρθιου Πλακιά....................................
  » Σωληνωτοΰ υδραγωγείου έν Έπισκοπ^ Ρεθύμνης..................
  » τοΰ β'. Τμήματος τής όδοΰ Ηρακλείου Άγίων Παρασκιών Καστέλλι
  Προέκτασις τής αμαξιτής όδοϋ Ηρακλείου Μεσσαράς .....................,
  Κατασκευή όδοΰ Φοινικιάς Μονοφατσίου...................................,
  . » » Γεφυρακιών Καλέσα Βούταις,.............................
  77 [ Αποπεράτωσις όδοΰ Αρχανών...........................................
  78! Σκυρρόστρωσις » » ............................................
  79 Ι Κατασκευή » Ηρακλείου Μεσσαράς................................,
  80 [ Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας.....................
  81 Ι Έπισκευή καί σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Πεζών.......................
  Σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Φοινικιάς.................................
  Κατασκευή όδοΰ Γεφυράκια Βούταις......................................,
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  γεφύρας Άναποδιάρη
  » » Γεραί Ποταμοΰ ή Ληθαίου.....................
  » γεφύρας Ίνιώτου.....................................
  » » Καρτεροϋ...................................
  » » Λουτή Πέραμα..............................
  » νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον Ηρακλείου..............
  Διαρρύθμισις Νομαρχιακοΰ Κσταστήματος Ηρακλείου είς Δικαστήρια.
  Κατασκευή Ύποθηκοφυλακείου έν Ήοακλείφ......................
  ι
  Π Ι σ τ ώ-
  Χορηγηθεΐσα ι
  Δια τού
  προϋπολο-
  γισμοΰ
  Δι" εΐδιχων
  νόμον χαΐ
  Διαταγμάτ.
  560745
  ο52
  ,^ΟΟ
  16000
  161
  7(Χ)
  „ 61
  6000
  984
  595
  1223
  1360
  7305
  688
  2150
  11286.
  36910
  20000
  1520
  350
  199
  3500
  11068
  1871
  18863
  1219
  ^871
  2722
  351
  459
  27755
  23202
  4467
  4000
  5000
  8761
  2000
  1000
  1000
  20000
  2500
  2644
  4543
  4750
  2259
  724
  248
  2107
  1877
  100ΟΟ
  6000
  576
  7849
  1183
  2306
  2180
  266
  4164
  11619
  55940
  5465
  4891
  75470
  36557
  1366
  18897
  3000
  18712
  31000
  9000
  1168464
  218797 90
  1000
  α ε ι
  Μετί
  ! έκ τη
  265
  220062 90
  I
  Ι——^^
  Λ Α
  Γ
  ΕΓίΐΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ!
  β ε ι ς
  Μετενεχθείσαι
  ι έκ της χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  πιστωσεων
  Άναγνωρισθένΐα
  εξοδα δι* εκδό¬
  σεως χρηματικων
  ένταλμάτων
  Πληρωθέ.τα έξοδα
  Άπό 1 2)βρίου
  1910 Ιως τέλους
  Αυγουστον 1911
  Έντός των μη-
  νών 7)βρίου—
  Δ)βρίου 1911
  Έν 8λφ
  779542
  252
  900
  4700
  16000
  161
  700
  1061
  6000
  984
  59ό
  1223
  1360
  730ό
  688
  2150
  11286
  36910
  909
  20000
  1520
  350
  199
  3500
  11068
  1871
  90
  1219
  2871
  2722
  351
  459
  27755
  446'
  4000
  5000
  8761
  2000
  1000
  1000
  20000
  2644
  4543
  4750
  724
  248
  2107
  1877
  10000
  6000
  576
  7849
  1183ι
  2306|
  4164-
  |
  11|
  55940 —
  5465
  51561
  75470
  36557
  1366
  18897
  3000
  18712
  31000
  9000
  1388526 9(
  62189309
  24960
  438965
  58885
  537ι70
  361508
  984
  25061
  1197 40
  131185
  380340
  59703
  165850
  11286
  1754885
  454 55
  10Μ3 85
  14016!
  350-
  16465
  111665
  143645
  1626ι70
  15437 80
  586 30
  294 25
  400-
  22297 88
  12517
  443320
  3599 65
  4910 72
  7967
  2064 7ί
  3993 2(
  159:
  360022
  3791
  7
  40
  57
  5998 30
  224580
  142410
  452 70
  1161899
  231^950
  4527 20
  5151
  14
  324
  10287 60
  13167 29
  402 70
  1825997
  91620962
  553492 81
  410223
  438965
  588 85
  535 70
  361508
  984
  25061
  1197 40
  1311
  85
  3803 40
  597 Ο:
  1658 50
  11286
  17548 85
  454 55
  10413 85
  1341
  350
  16465
  44580
  1436 45
  1626 70
  15437 80
  58630
  29425
  400]
  22297
  12517
  75
  443320
  359965
  4414 4< 7967 2064 7' 326571 42741 1974 4( 1115 7( 3600 2; 3181 7Ε 57 5998 3( 2138 9ι 1424 Κ 452 1161891 23179 5 4527 9 5151 32459 10287 61 13167 <£, 402 18259 844404* 66223 81 249 60 60 670 496 727 482 60ί 106 61971662 24960 4102 23 4389 65 588 85 535 70 361508 984 250 61 1197 40 1311 3803 597 1658 11286 17548 454 10413 1401 350 164 11 Κ) 1436 45 Υπόλοιπον ίκ- καθαρισθέντων καί μή πληρω¬ θέντων έξόδων 1626 15437 586 294 400 22297 12517 4433 20 3599 4910 7967 2064 79 3993 4274 2269 1974 1597 3600 379 5 5998 2245 1424 10 452 7 11618 91 23179 4527 <Κ 5151 32459 10287 13167 4027 18259 914031)1 προϋπολο¬ γισμόν 2176 47 217847 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 51 52 63 54 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  ΕΪΙΪΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  ιδικόν
  προϋπολο¬
  γισμόν
  ο
  Φ
  92
  93
  94
  95
  96
  » 97
  » ι 98
  » : 99
  » . 100
  »; ιοι
  » · 102
  » . 103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  ! 116
  " 117
  118
  119
  120
  123
  124
  125
  126
  127
  130
  131
  131β
  131
  133
  134
  135
  136
  137
  » ! 138
  » Ι 139
  140
  141
  143
  144
  146
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  * 152
  » ! 153
  » 154
  « 155
  » 156
  157
  158
  159
  160
  161
  Προσδιοριαμός των έξόδων
  Π ι σ τ ώ-
  Χορηγηθεΐσαι
  Διά τοϋ
  προυπολο¬
  γισμόν
  Δι'εΙδικών
  νόμων κα'ι
  Διαταγμάτ.
  β ε ι
  Μετει
  έκ τή;
  1
  ι
  Έπισκευή καί μετατροπή ΕΙρηνοδικείου Ηρακλείου είς Νομαρχίαν κλπ..........
  Κατασκενή καϊ διαπλάτυνσις λιθίνης άποβάθρας τού Τελωνείου Ηρακλείου.....
  Συμπλήρωσις καί αποπεράτωσις τοϋ Μουσείου Ηρακλείου......................
  Ανοικοδόμησις τοϋ τοίχου τοΰ λιμένος Ηρακλείου..............................
  Εκκένωσις των δεξαμενών παρά χχ) Τελωνειακϊ) άττοθήκΉ Ηρακλείου............
  Κατασκευή μαγειρεΐων Χωροφυλακής Ηρακλείου .............................
  Έπισκευή τής Τελωνειακής άποθήκης Ηρακλείου..............................
  Όδός Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως α'. Τμήμα.................................
  Αποπεράτωσις τής δδοϋ Τσουλή μνήμσ.......................................
  Κατασκευή τής ό&οΰ Σητείας—Μαλάβρας.....................................
  » » » Πορτί Κουτοΰρα Βιάννου................................
  Αποπεράτωσις δδοϋ Άμπελου................................................
  Προέκτασις β", τμήματος όδοΰ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως.....................
  Κατασκευή όδοϋ Βιάννου Ηρακλείου.........................................
  » > » Ιεραπέτρας............................,...........
  » Τμι'ιματος όδοΰ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως.....................
  » γεφύρας Καλογήρων.................................................
  » τριών Γεφυρών τής δδοϋ Ιεραπέτρας—Καλαμαύκας...................
  » γεφΰρας τοϋ ποταμοϋ Καλαμίου.......................................
  » * Κουτσουρδ Σητείας .........................................
  Έπισκευή γεφΰρας Λιμένος Σητείας..........................................
  Κατασκεκή περιθωρίου γεφΰρας Στομίου Ιεραπέτρας...........................
  > Ύδραγωγείου Βιάννου.............................................
  » » Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.ΐι.........................
  > Άποβάθρας Ιεραπέτρας...........................................
  Αποπεράτωσις σήραγγος Λακωνίων...........................................
  "Εγκατάστασις τηλεγράφου είς Σητείαν, Ίεράπετραν, Νεάπολιν, Βιάννον.........
  Έπισκευή ο'ικήματος έν Νεαπόλει διά Τηλεγραφεϊον καί Ταχυδρομειον............
  Άγορά έργαλειων δ ώ τα ύδραυλικά..........................................
  Προμήθεια πετρελαιομηχανής μετ" ά.νΐλ.ίας κ.λ.π...............................
  Άγορά έπιστημονικικών έργαλείων, σκηνών κ.λ.π...............................
  » δύο ίππονήτων όδοστρωτήρω'ν......................................
  » » άντλιών των δημοσίων έργων....................................
  > τριών σταθμών ύδατος...............................................
  Ανέγερσις καί συντήρησις οίκοδομών Γεωργίας................................
  Κατασκευή όδοϋ Χανίων—Κισσάμου α'. τμήμα................................
  » » Καμισιανό Ρυάκι—Δρακώνα κ.λ.π.............................
  » » Νειό Χωρίου—Μπαμπαλή Χάνι κ.λ.π.........................
  » » Ρεθύμνης—Περάματος—"Ηρακλείου...........................
  Πίστωσις διαθέσιμος δι' εργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης..........................
  > » » » "Ηρακλείου........................
  Κατασκευή δδοϋ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως................................
  Πίστωσις όιαθέσιμος δι' εργα συγκοινωνίας Λασηθίου..........................
  Έπισκευή οίκήματος Φιρκά..................................................
  Κατασκευή διαφόρων έργων είς Τελωνείον Χανίων..............................
  » γεφυρών είς Ξεηανά καί Κοντοκυνήγι..............................
  Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν τχ| όδφ Πλατανια.......................
  Κατασκευή ύδραγωγείου 2οΰδας...............................................
  Έπισκευή κρηπιδώματος Λιμένος Χανίων......................................
  Προέκτασις όδοΰ Χαλέπας—Φρούδια...........................................
  Κατασκευή γεφΰρας είς Κεραμεΐα.............................................
  » Τελωνειακοϋ καταστήματος Χανίων..................................
  Διά την κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου.........................,...............
  » » διοχέτευσιν των ύετίων υδάτων τής γεφύρας Καιρίτου...................
  > » κατασκευήν τής δδοϋ Χωστής—Ποροσελίων............................
  , > επισκευήν τής όδοϋ Χλιο,ροΰ—Σκινέ—Ποροσελίων....................
  > » αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καιρίτου—Φουρνέ............................
  , > κατασκευήν αμαξιτής όδοΰ Κάνεβα—Βουκολΐών...............!..!!!.!!
  Κατασκευήν ΰδραγωγείου Λάκκων............................................
  Δι' έξυγιαντικά εργα Γεωργιουπόλεως............................'...,'.'..".'.'.'.!!
  Διά κατασκευήν γεφύρας μεταξύ Καψοδάσους καί Πατσιανοϋ...................
  Διά την αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλυβών—Νειό-Χωριοϋ.......................
  Δι* επισκευήν τής όδοϋ 2ούδας—Καλυβών...................................',
  Διά την κατασκευήν τής όδοϋ Βρυσών—Κράπης...............................
  Διά την συμπλήρωσιν τής όδοϋ Βάμου—Καλυβών.......................!.!!!!
  Δι' αποπεράτωσιν τεχνιτών έργων τής όδοϋ Νερατζές πρός Ρούστικα........!..'.'.'.
  Διά τόν καθαρισμόν τοΰ Λιμένος Ρεθύμνης..................................'
  Δια την αποπεράτωσιν τοϋ ΰδραγωγείου Έπισκοπής Ρεθύμνης...................
  Κατασκευή δυτικης πτέρυγος Μουσείου "Ηρακλείου..........................]'.
  Έπισκευί) αποχωρητηρίων είς παραπήγματα Ηρακλείου......... ,...........' 11
  Δι' επισκευήν καί σνντήρησιν τής όδοϋ Ηρακλείου—Λασηθίου.........'.'.'...'.'.'.'.'.'
  Δια την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγείου Άποστόλων Πεδιάδος............!!!!!!
  Είς μη«φοράν
  1168464
  9000
  _
  1349
  _
  1018
  _
  3530
  _
  5189
  _
  1500
  _
  29
  _
  823
  _
  3949
  _
  2228
  .__
  356
  _
  675
  _
  7626
  _
  20000
  _
  8931
  39399
  _
  1042
  _
  1447
  _
  460
  _
  618
  _
  305
  _
  1000
  _
  437
  _
  46000 —
  6000
  _
  5083
  _
  5775
  _
  1450 —
  1000 —
  2086 Ζ
  6000 —
  800 —
  150
  ——
  100000
  1
  29740
  51000
  110000
  _
  50000
  _
  150000
  _
  60000
  50000
  _
  16000
  5000
  371
  6000
  3500
  4900
  8000
  3000
  60000
  _
  19449
  _
  20000 _
  10000
  _
  10000
  _
  15000
  _
  15000
  _
  4900
  10000
  _
  5000
  _
  1576
  3000
  _
  38000
  _
  5000
  -
  12°02
  5000
  _
  3000

  2291473
  220062 90
  — 150
  — 200-
  805,
  Ά
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Π λ η ο α: Ο ι ν τ α ε ξ ο δ α
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθεντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξοδων
  προΰπολο
  γιαμοϋ
  Εντος των μηνών
  Σεπτεβριου
  Δεκεμβριού
  1911
  Σύνολον
  ηιστώσεων
  έκ τής χρήσεως
  9000
  1349
  1018
  3530
  5189
  1500
  179
  823
  3949
  111880
  4270 08
  147 75
  118 95
  1118 80
  427008
  147 75
  111880
  4270 08!
  147|75
  11895
  356
  875
  7626
  20000
  8931
  40204
  1042!
  1447
  460
  618
  305
  1000
  437
  46000
  6000
  5083
  5775
  1450
  1000
  827
  2086
  6000
  800
  150
  200
  ιοοοω
  40
  3868 20
  36452 86
  487 62
  1172 59
  460 —
  597 95
  3868 20
  30742,26
  487 62
  1172|59
  460
  597,95
  36452 83
  487 62
  1172 59
  460 —
  δ(ι/ι95
  424989
  3864165
  875
  7751 90
  13046 40
  43 50
  13α
  13,07 75
  21317 50
  2664,25
  452195
  6οου
  3500
  4900
  8000
  ιο
  15000
  Ϊ5000
  4900
  ιοοοο
  157*)
  300*
  38000
  5000
  829
  50000
  ίδϋ
  823 2
  56
  567 40
  604910
  1254 55
  ϊ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΓΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Εϋιχον
  προϋπολο¬
  γισμόν
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1ί>
  20
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  1
  1
  1
  Προσδιορισμός των έ^όδων
  Έη μεταφοράς.
  Διά την ύδρευσιν τοΰ Β'. Τάγματος Πεζ ικοϋ................................................
  Διά τον καθαρισμόν τοϋ Λιμένος Ηρακλείου................................................
  Διά κατεδάφισιν άπαλλοτριωθέντων κτιρίων καί κατασκευήν κρηπιδώματος έν τφ Λιμένι Ηρακλείου
  Διά συγκοινωνίαν είς τάς οπυθηκας ΤεΛ,ωνείου Ηρακλείου.....................................
  Δι" τιποπε ρατώ σιν τής όδοϋ Ηρακλείου Μεσσαράς.............................................,
  » τής γεφΰρας Αϋγενικής.....................................................,
  Διά την κατασκευήν γετΰρας Γέρω Ποταμοϋ.................................................
  » » » σιδηράς γεφύρας επί τυϋ ποταμοΰ Β ίρρων..................................
  Γεφύρωσις ποταμοϋ—Αστρακών Σγουροκεφαλίου.............................................
  Διά την κατασκευήν σωλη νωτοϋ ύδραγωγείυυ έν Λάστρω.......................................
  Δι* άποπληρωμήν ύδραγωγείου Βιάννου..................................................
  Διά την κατασκευήν ύδραγωγείου έν Άπιδια..................................................
  Συνέχεια κατασκευής σήραγγος Λα«ωνιων...................................................,
  Δι' αντικατάστασιν τοΰ σύρματος τοϋ Τηλεγράφου Λασηθίου....................................
  Διά την επισκευήν τού ύδραγωγείου Μαγκασά Σητείας.........................................,
  Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύ&ι αγωγ^ίου Άγίου Βασιλείου Βιάννου..............................
  Διά την κατασκευήν τοϋ Α'. τμήματος όδοϋ Ίτζεδίν διά ΜεγάλωνΧωραφίων,πρός τό ΝέονΧωρίον.
  Άξιωματικκοί Χωροφυλα^ής...............................................................
  Ύπαξιωματιοί καί Χωροφύλακες...........................................................
  Διερμηνεΰ;...........................................................................,..,
  Ένοίκια κα ι έπισκευαί στρατ(ύνων..........................................................,
  Φωτιομος, θέρμανσις, καθαριότης στρατώνων................................................
  Γρα<{ ική ϋλη καί χάρτης έντυπον........................................................... ,Αγώγια καί ναϋλοι Αξιωματικών Χωροφυλακής κλπ........................................... "Εξοδα μεταφυράς ύδατος, χρημάτων........................................................ Άντιτιμον φ';ρμάκων, συντηρησις θεραπευτηρίων κλπ.......................................... Άγορά και αντικατάστασις μερών όπλων, φυσιγγίων άναγέμισις... "............................. 'Επισκευή και συντηρησις των έν ταίς αποθήκαις δπλων........................................ Προμήθεια εϊδών έξαρτύσ ως όπλισμοϋ...................................................... » » Ιματισμοϋ κλπ............................................................ » » καί έπισκευή έπίπλων καί εΐδών στρατωνισμοϋ................................. Άγορη Ιππων Ίπποσκευών κλπ.............................................................. » χάρτου μουσικής, μουσικών τεμαχίων, όργάνων κλπ...................................... Άπρόοπτα έξοδα καί διάφοραι μικροδαπαναι κλπ.............................................. Έπιμίσθια μεταβατικήν σωμάτων........................................................... Άμοιβαί χορηγούμεναι διά συλλήψεις έγκληματιών............................................ Μισθοδοσία πολιτών όδηγών κατά τής ζφοκλοπής............................................. Αξιωματικόν Πεζικοϋ...................................................................... 'Υπαξιωματικοί καί στρατιώται............................................................. Προμήθεια είδών όπλισμοϋ, πολεμοφοδίων κλπ............................................... » » κλινσστρωμνής............................................................ » » ίματισμυΰ κλπ ........................................................... » μαγειρικών σκευών......................................................... » καρροσκευής,ίπποκομίας κλπ..........,...................................... > > στρατοπεδείας καί σκοποβο/ ής..............................................
  » » γραφικής ΰλης, βιβλίαιν κλι................................................
  » > φωτισμοϋ, θρρμ νσεως κλπ......................................
  "Εξοδα μεταφοράςόπλισμοΟ, στράατωνισμοϋ κλπ.........................................||
  » νοαηλείας, φαρμ.κων κλπ......................."...!...!.·.!.!!.!!..!!.!!!!!!!*!!
  » όδοιπορικά καί μεΐακομισεις..........................................υ....!!!!!!!
  Άντιμίσθια Ίερεων, εξοδα κηδειών κλπ...............................................
  Άγορά καί συντηρησις σκευών γραφείου..........................."..',',. ##*. .'·',..'.'.".'.'. Υ. Υ.Υ '.
  Συντηρησις στρατώνων Πεζικοΰ, ένοίκια κλπ......................................!!!!!!!!!
  "Ε'|οδα έν γένει άπογραφής σΐρατευσίμων.....................!..!.!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
  Μισθυδοσία ΓΙοιητοϋ έν τφ στρατεΰματι επί 8 μήνας..............υ....!!!...!.!!.!!.!!!!!!!
  Συνδρομαί τοϋ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευττηρίων..............................!!!!!!
  "Εξοδα παρελθούσαν χρήσεων..............................
  Διά^τήν δημ. τής προκηρύ";εω; περί κατασ<ευής τοΰ Σιοηρο5ρόμου άπό Μεσαράς είς* ■Ηράκλειον,!! Δι" εξοδα εν γένει τής στοιχειώδους στρατιωτικάς έκ-ταιδεΰσεως................................ Π β τ ώ · Ζορηγηθεισαι Διά τοϋ προϋλολο- γισμοΰ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΝ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως............................... "Εξοδα υπηρεσίας....................................... Έπιδόματα Ιΐατριαρχείων Μητροπολίτου καί Έ.τισκόκων............ Μισθο'ι ΙΙνευαατικών Άρχηγών Μουσουλμάνων καί Ισραηλιτών....... Γρας ική ΰλη............................................!'.'!! Άρχαιολογική ύπηρεσία................................. "Εξοδα άρχαιολογικής ύπηρεσία;.....................!!!!!!!'!'" Γυμνασια Χανίων Ηρακλείου........................ Γυμνάσια Ρεθύμνης Νεαπόλεως......................'............ Έλληνιχά σχολεΐα Πόλεων καί Έπαρχιών...............'..'.".'........ Ανωτέρα Παρθεναγωγεϊα Χριστιανικά...... » » Μουσουλμανικα.........«·....!!.!...... (ο.) "θρα την ανάλυσιν τοΰ ποσοΰ τούτου είς τό τέλος τής πβρούση,ς καταστάσεως. Έη μβταφορα;. 2291473 3000 60000 60000 10000 8552 14000 2300 27ΟΟ 40ΟΟ 22ΟΟ 480 990 8000 120ΟΟ 1ΟΟΟ 4ΟΟΟ 110330 979456 1920 37500 4500 1Ο0ΟΟ 18ΟΟΟ 8000 3000 50ΟΟ 2000 2000 71810 3000 6000 1000 1ΟΟΟ 30000 1000 35000 101560 338005 180ΟΟΟ 15400 39520 2000 4000 5000 4Ο0Ο 5000 12ΟΟ0 7ΟΟ0 Θ0Ο0 3000 2000 6000 8000 800 10000 49037 4612533|- Δι' είδικών νόμων καί ΔιαταγΐΜΐτ. 221217 2000 ιοϋ 10000 5000 300 10300 β ε Μ— έκ τί 40000 9000- 400 6000 " 8000 15180 1900 30480 13ΟΟ0 59040 54600 351601- 41640 - 343800 5000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  3Ο1
  1909
  'Αναγνωρισθέντα
  εξοδα δι" εκδό¬
  σεως χρηματικων
  ένταλμάτων
  Πληρωθέντα ϊξοδα
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 εωςτέλους
  Αΰγοΰστου1911
  Έντόςτώνμηνων
  Σεπτέμβριον
  Δεκεμβριού
  1911
  •Εν «λω
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  Είδικοβ
  προΜπολο-
  γισμοΰ
  2361Έ
  !
  - 163
  _—
  - 164
  _—
  - 165
  _ —
  - 166
  _
  - 167
  _
  - 168
  _
  - 169
  _
  - 17ο

  - 171
  17οι
  173
  — αι
  - 173
  - 174
  _
  - 175
  _
  - 176
  _
  - 177
  _
  - 178

  - 179
  1
  3
  »
  »
  »
  »
  674990
  71541,1
  7818,60
  10013509
  91318513
  1920-
  41Γ
  4796)55
  976835
  179892Γ
  325465|
  3289
  12187 30!
  82351 68]
  190-
  21655 251
  721 25'
  8764770
  83113345
  173θ'—
  19933 7ό|
  4075
  830445
  1416920
  259485
  290105
  4560]
  38620
  76450
  2400
  2300
  382005
  65980
  387,95
  387
  80691-51
  279θ'.90
  2300-
  76775
  814 —
  81
  27961!
  %
  767175
  814-
  66651
  530|-
  747027
  101375,08
  372978ι17
  16ΐ913ι46
  335160
  4808105
  14315
  65479
  1636Ρ
  107328]
  90 —
  175932
  217Ο7|65|
  52288,71
  451
  6910
  1728854
  530 —
  717027
  10137508]
  37297067
  10191346
  3351,60
  48081,ΟΓ
  11315
  65179
  79153
  138996
  9620 62'
  998101
  587620
  3189 5Γ
  117580]
  29545
  53^455]
  1783 -
  616501
  9500
  25011 62|
  Γ,Γ><)61! 39166Γ 440 5710195, 79667|43 320681(96 161461176 328250 101560,— 378005 180000 15400 48520 2000 4000 5001 30792,51 143,15 28330 371 721,33 45695 17391 606151 335240 98635 320 - 54,55 533 - 70,20 393301 2446171 391 « 500Γ- 12000 130001 998ι10 5876|20 3189,55 147580 675145 538455| 1783 71650] 10000 2507992! 6009701 3916165 220320 115580 040 90 485155 1611-80 21650 1000- 2496162' 237645 "0120] 3000,— 2000- 6000ι— 8000 800— 10000- 49037- 8000 20000! 100— 500 681»)1 50325 8500- 50- :ιΐ:ϊθ- 371ο 312Ή5800 ΪΪ07895 157-2<)5 41119' 18970 2-Κ) 16782 1068-215 5775350 519ΗΙ.Κ5 3169980 3ΓΛ7665 276463080 102ο895 •ιγ,Ο-265 3 1107895 157265 41200- 2719,— 024— 16795- 1068215 5775250 5198885 3511730] 4236040 15180 1900—1 52000 30480 3' 20320) 18000|— 59040 54600 35160- 41640— 90160— 160- 519Ϊ-7. 568Ο20 29ΐ3ο<) 4313555 3186·)ΓΌ 3587675 4810- 8»>18.30
  2X3330
  379ί·'·Χ)
  ί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗ-ΕΩΣ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  4
  5
  6
  10
  11
  Προσδιορισμός των έξόδων
  1
  1
  2
  3
  1
  2
  1
  1
  1
  2
  3
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  6
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  Έη μεταφορας.
  Έπιμσθια καθηγητών........................................................
  Γραφική ΰλη έκιαιδευτηρίων.................._..................................
  Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας 'Εκπαιδενσεως..............................
  "Εξοδα υπηρεσίας...............................................................
  Δημοτική έκπαίδενσις...........................................................
  Γενικά εξοδα Σχολείων..........................................................
  Διάφορα » 'Εκπαιδενσεως.....................................................
  Συνδροιιή υπέρ τής Έταιρείας τής υπέρ των Πατρίων Αμύνης.......................,
  Άμοιβή ίερέων διά τάς γεννητηρίους πράξεις.........(............................,
  Συνδρομή τον Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσάμου..................
  "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων.....,.............................................
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Εΐσφορά τοΰ Δημοσίου υπέρ τοϋ Ταμείον των 'Εθνικων άναγκών........
  Άποζημιώσεις Πληρεξονσίοιν........................._...............
  Μισθοί κα'ι άποζημιώσεις έκτακτον προσωπικού γραφείον Βουλής.....
  Γραφική ΰλη κλπ..................................................
  Γραφείον Βουλής...................................................
  Συντήρησις Βουλεντηρίου ...........................................
  Τόκοι έντόκων Γραμματάον τον δηιιοσίου...........................,
  Προεδρεία Συμβουλιον Έκτελειτικής Έπιτροπής.......................
  Χορηγή ματα καί σνντάξεις είς διαφόρους..............................
  Σνντάξεις κατά τόν 685 Νόμον......................................
  » άποστρατείας άνδρ(7)ν Χωροφυλακής καί Πολιτοφυλακής..........
  Χρέη προκατόχον Διοικήσεως.......................................
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.................................
  "Εξοδα παραστάοειος Έπιτρόπου....................................
  » υπηρεσίας..................................................
  Προσωπικόν Γενικόν Λογιστηρίου καί στατιστικον γραφείον............
  "Εξοδα υπηρεσίας..................................................
  Οικονομικόν Επιθεωρηταί...........................................
  "Εξοδα έπιθεωρήσεων..............................................
  » Γραφείον τής επιθεωρήσεως των Οίκονομικών..................
  Προσωπικόν Κεντρικοϋ Ταιιείου......................................
  » ταμείον Ηρακλείου.....................................
  » » Ρεθύμνης.......................................
  > > Λασηθίου.......................................
  Γραφική ΰλη φωτισμός θέρμανσις Ταμείων .........................
  Βιβλιοδέτησις βιβλίων έντΰπων κλπ..................................
  "Επιπλα ταμείων καί πάσα ίίλλη σχετική δαπάνη.....................
  "Εξοδα συσ/ΐευής κα'ι μεταφορας χρημάτων..........................
  "Εξοδα βεβακόσεως ψόρων.........................................
  Ποσοστά έτΐ των είσπράξεων των εισπράκτορος......................
  ,ι » » > „ Ταμιών κα'ι Άποθηκαρίων...........
  » > · » » τής πωλήσεως χαρτοσήμου..........
  Προσίοπικόν Τυπογραφείον .........................................
  Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής "Εφημερίδος................
  Διά πάσταν κύλινδρον κ.λ. Τυπογραφείον...........................
  Διά μελάνην τον τυπογραφείον......................................
  Δι* επισκευήν, συντήρησιν κα'ι κίνησιν των μηχανημάτωνν............
  Δι* αγοράν τυπογραφικΛν στοιχείον................................
  'Εκτύπωσις πρακτικών των με/ρι τον 1909 Συνελεΰσεοον και Βουλών ...
  Πληρωμή μισθών των είς τό Τυπογραφείον ΰπηρετούντα>ν Χωροφυλάκων
  Προσωπικόν Τελωνείον" Χανίων......................................
  » » Ηρακλειον...................................
  » » Ρεθύμνης ....................................
  » » Άγιον Νικόλαον............................
  'Υποτελωνεϊα, α'. καί β'. Τάξεως....................................
  Τελωνοσταθμαρχεΐα................................................
  Τε>ωνοφυλακή.....................................................
  "Εξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, Ύποτελ(ονείων κα'ι Τελωνοσταθμαρχείων .
  Διά θερμανσιν των Τελωνίων α'. καί β'. τάξεως .......................
  Δι* όδοιπορικά τελωνειακών ύπαλλήλων ..............................
  Δι" ένοίκια · καταστή μάτων ...........................
  Διά βιβλιοδέτησιν των τελα)νειακών έντΰπων κ.λ.-τ.....................
  Δι" αγοράν καί επισκευήν πλαστίγγων κ λ.π............................
  Δι* έκτάκτους καί άπροβ?έπτους δαιάνας των Τελωνείων ..............
  Δι* επισκευήν χρηματοκιβωτίων καί μεταφοράν αυτών ...................
  Διά κατασκευήν κα'ι επισκευήν τελ'ονοφυλακείων............·.........
  (α) "θρα την ανάλυσιν τοΰ ποσοΰ τούτου είς τό τέλος τής παρούσης καταστάσεως.
  .Εις μεταφοράν.
  Π ι ο τ ώ-
  σ
  Α ο ρ η γ*
  ρ θ ε ϊ α α ι
  Λ
  13
  Διά τοΰ
  Δι' εΐδικών
  ! ,
  προϋπολο¬
  νόμων κα'ι
  ί
  γισμόν
  Διαταγμάτ.
  343800-
  5953

  2ΟΟΟ-
  _
  _
  340-


  11280-


  3200-


  810599-
  - 33046

  4200-
  46
  _
  6000-


  500-


  20ΟΟ-


  20ΟΟ-


  3707-

  -
  1189626|-
  - (α) 39045
  -
  5ΟΟΟΟΟ-
  !
  !
  ι
  2186ΟΟ-
  200θΙ
  24560-
  ——
  900
  3120-
  Ι 3791
  1ΟΟΟ-
  — —
  5ΟΟΟΟ-
  ——
  3840-
  — — —
  12710 -
  - ——
  20ΟΟ-
  — — —
  2000-
  - ——
  1000-
  - —■ —
  18140-
  _ ------------------------------------------
  750-
  _ ------------------------------------------
  1600-
  — — —
  31200-
  _ ------------
  24ΟΟ-
  _ ------------
  6ΟΟΟγ
  — ------------
  35ΟΟ-
  _- ------------
  700-
  _ — —
  8520-
  _ -------------------------------------------
  7560-
  _ — —
  5Ο4Ο-
  _ — —
  5040-
  _ --------------------------■
  840-
  _ ---------------■
  10ΟΟ-
  _ ----------------
  600-
  _ ----------------
  500-
  2ΟΟΟ-
  Ι 2000-
  15ΟΟΟ-
  1000 —
  5000-
  ________ ------------------------------------------■
  3ΟΟΟ-
  _ — —■
  3Ο6Ο0-
  12ΟΟΟ-
  700-
  50 —
  _ 15000-
  400-
  400-
  1600-
  —— ■—■
  4ΟΟΟ-
  16000-
  Ι 3000-
  1560-
  _ """*
  3Ο12Ο -
  _.— —"
  31920-
  _ -----------
  14520-
  _ "" ~~~
  7080-
  _ "
  19920-
  _ "
  10140-
  _ ------*~~
  70680-
  _ """~*
  5028-
  150-
  _
  600-
  8οω-
  Ι 2500-
  1Ο0Ο-
  2500-
  12ΟΟΟ-
  Οί 1ί-ι
  «21)0-
  1ΟΟΟ-
  -____ζΖ-
  1219838-
  . 26329
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2
  σ ε ι «
  Μετενεχθέϊσαι
  ' εκ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  τζιστώσεων
  Αναγνωρισθεντα
  εξοδα δι' εκδό¬
  σεως χρηματικων
  ένταλμάτων
  "Απόϊ Σ)βρίου
  1910 έωςτέλους
  Αϋγούστου 1911
  Έντός των μη-
  νών 7)βρίου έ"ως
  Δ) βρίου 1911
  Έ* ϋίφ
  349753
  340
  11280
  3200
  843645
  4246
  6000
  500
  2000
  2000
  3707
  1228671
  500000-
  220600 -
  24560-
  900-
  3499-
  1000-
  50000-
  3840-
  12710-
  2000—1
  1000 —
  18140 —!
  750 —
  1600 —
  31200 —
  2400 —
  6000 —
  3500 —
  700 —
  7560 —
  5040 —
  5040 —
  840 —
  1000-
  600-
  500-
  4000-
  16000-
  5000-
  3000-
  30650.-
  27000-
  1100
  400-
  1600
  4000-
  19000-
  1560
  30120
  31920
  14520
  7080
  19920
  10140
  70680
  5028
  150
  600
  10500
  1000
  2500
  12000
  200
  1000
  289504 70
  543-
  280 —
  11280-
  2462 70!
  831068 70
  3128 55
  5397 801
  500
  615 50!
  2000 —
  3912 30ι
  1246167
  1150693|2
  500000 —
  220600 —
  21289 70
  89915
  3450-
  80560
  44055 60
  383505
  11780-
  16923 65
  535 75
  153185
  31200 —
  180160!
  6000 —
  2163 10
  607 45
  8517 —
  7560 —
  5040 —
  5040
  840 —
  614 45
  516 75
  333 10
  2563 45
  15463 49
  2916 86
  3037 021
  27512 94
  26379 -ι
  1045 45!
  369 50
  917 601
  3987 70
  18523 30.
  1496 66
  29870 -
  31054 50]
  14520-
  6993 25|
  19 «0 —
  10140 -
  70540 60
  4398 75
  147 —
  11190
  10126 10
  594 65
  135140
  10594 55
  48 25
  1210577'62|
  542 75
  280-
  10180 —
  2436 70'
  74885865
  538580
  500 -
  5000-
  1760
  1026489|2(
  500000 —
  216800-
  17108 7ι
  8931
  3199 —
  80δβ
  44055 60
  349505
  10750 —
  15353 65
  49410
  1327 95
  28585—!
  1194 85
  5500 —
  1941 35
  592 41!
  7807—1
  6()29 6
  4620 —
  4620 —
  770-1
  614 41
  515 25
  283 3(
  2291 3Ε
  2636 6'
  1792 6
  2392 3(
  24976 3!
  26379 -
  862 2ε
  369 Η.
  881 (Κ
  2935 Ι1
  17^65 -|
  1496 6
  26956 7
  28511
  13776 25
  6403
  18076
  9241 6
  577461
  3258 2;
  99 21
  102
  8037 21
  578 6
  1115!:
  9026
  1150112!
  32733 45
  1100—!
  26-
  8224005
  37960
  216 (
  912 -!
  1000 —
  4181 -
  260-
  340-1
  1030 —
  1470 —
  41651
  20390]
  2615-
  606 75
  500 -
  221 75]
  15-
  710 —
  630 —
  420 —
  420 —Ι
  70 —
  -50
  980
  26610
  8824 30
  1124 25
  644 66
  2536 55
  183 20
  36 —
  1052 601
  1158 20
  2280—1
  2543 251
  730 —
  590 —
  1660 —
  780-
  12583 55
  1140 50
  47 80
  950
  1938 60
  16-
  235 50
  990 95
  5611686
  καθαρκΛέντων
  καί μή πληρω-
  Θεντων έξόδων Ι
  284559 70
  54275
  280-
  11280-
  2462 70
  831068 70'
  312855
  5385 80
  500-
  21660
  2000—'
  2672 ίθί
  117607170 1140096|90
  500000
  217800
  21289,
  893|15|
  3459
  80560|
  44055
  3835
  11780
  16823|65|
  1531 8
  31400
  1801
  160
  6000!—,
  2163|1Ο
  607
  ί40
  8517
  7559 61
  5040
  5040
  840
  614 45
  515 75
  293110
  2557'45
  15460'97
  2916186
  3037102
  27512.91
  26379-
  1045 45
  369 50
  917 60
  3987 70
  18523 20
  1496 66
  29236 70
  31054 50
  14606 25
  6993 25
  19736 25
  10021165
  70329,73
  4398,75
  147-
  11190
  997δ"80
  594,65
  1351 40
  10517 10
  4825
  120622889
  4945-
  12-
  6596,:
  100 —
  — 05
  — 39
  633 30
  __ _!
  13 75
  183 75
  118 35
  21Γ> 87
  150 30
  77 45
  434«|73
  11
  3Ο4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ !ξβ*ΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Μιχ ου
  «ροΰ/τολο-
  γιβμββ
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  90
  31
  24
  17
  18
  19
  1
  2
  1
  2
  3

  1
  9
  Ι
  3
  1
  2
  3
  1
  2
  1
  1
  2
  3
  1
  1
  1
  Προσδιοριβμός των έξόδων
  Π ι ο τ ώ
  Χορηγήθ « Γ
  σ αι
  Διά τοΰ
  προϋπολο-
  γισμοΰ
  Έη μβταφοράς.......
  Δι* αξίαν τριών βαροΰλκων.......,........................................................
  Άγορά καί εγκατάστασις βαρούλκων Σητείας................................................
  "Εξοδα μεταφορας Γκουάνω καί ζημία εξ ύποτιμήοεώς τού...................................
  Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον............................................................
  "Εξοδα υπηρεσίας · ............................................................
  Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας..............................................
  » εργατικόν........................................................'..........
  Έξοδα γβωργικής υπηρεσίας.............................................................
  Διά προμήθειαν δενδρυλλίων καί πάσαν σχετικήν πρός την Γεωργικήν υπηρεσίαν δαπάνην, πλήν των
  μισθών τοϋ προσωπικού................................................................
  Κτηνίατροι.............................................................................
  "Εξοδα χτηνιατρικής υπηρεσίας...........................................................
  Άντίτιμον χάρτου συμβολαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσήμου.................................
  Αντικατάστασις άχρήστου γραμματοσήμου.................................................
  Άντίτιμον γραμματοιΓημου εΐσπραττομένου διά λ)σμόν ταμιευνηρίου........................... .
  Συντήρησις δημοσίων καταστή μάτων τοϋ Δημοσίου καί εξοδα άπογραφής ακινήτου περιουσίας
  τοϋ Δημοσίου...........................................................................
  Άσφάλιστρα τού Μεγαρον των Δημοσίων Γραφείων...............'.........................
  Άντίτιμον καί εγκατάστασις ποσίμου δδατος................................................
  Τα αποδιδόμενο ιΐς την Διεύθυνσιν τοΰ Μονοπωλίου τοΰ άλατος...............................
  Απόδοσις άξίας άλατος τής Δ'. τριμηνίας τοϋ 1909.......*...................................
  Δι' εκτέλεσιν άποφάσεων καΐ συμβιβαστικών πράξϊων........................................
  Έπιστροφαί άχρεωστήτως είσπραττομένων χρημάτων.....................·..................
  Απόδοσις έπιστρεφομένα>ν Τελωνειακών τελών..............................................
  » άντιτίμου γραμματοσή μου είς ξένας Διβυθύνσεις.....................................
  Νομισματική διαφορά πρός προμήθειαν χρυσοΰ.............................................
  "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων.....................................................·.....
  Διά μισθόν 6 μηνών ενός ζνγιστοΰ παρά τφ Τελωνείω Ρεθύμνης..............................
  (α) Όρα την ανάλυσιν τοΰ ποσοΰ τούτου είς τό τέλσς τής παρούσης καταστάσεως.
  1219838-
  4000 —
  1300
  1000
  14880
  11576 —
  15480
  42480-
  15000-
  7200—
  4200
  10000
  300
  500
  2500-
  1000-
  1000
  180000
  33997
  30000
  7000
  30000
  1639735-
  Δι' είδικών
  νόμων καΐ
  Διαταγμάτ.
  ιθ7οα-
  000-
  2000
  500
  ί
  ΤΗΣ! ΚΥΒβΡϊίΗϊίΙϊα
  £05
  «εις
  Με—νεχθΛσαι
  |έκ της χρήσεως
  1009
  Σύνολον
  πιο-τ<ε··εων Αναγνωρισθέντα ί|οδα δι* εκδό¬ σεως χρηματικών ένταλμάτων ϋ λ η 9 «» βέντα Ιξοδα Άπό 1 Σ(βρίου 1910 έως τέλους Αϋγούστου 1911 Έντός των μη- νών 7) βρίου έως 1911 Έν όλω "Υπόλοιπον έκ- καθαρισθ ενίων καί μή πληρω¬ θέντων Ιξόδων ΧΙοΊκον προϋπολο¬ γισμόν Οί 1246167 4000 1300 1000 14880 11576 15480 42480 15000· 10700 7200 4200- 12000 300 500 3000 1000· 1000 195800- 33997 30000 8500- 30000 600 2350- 3984 480 1697394)— 121057762 373744 37135 14880 1101470 1392195' 4153150 7200 283995 1152739| 18877 62 298960 1000— 76330 19577010 3399606 2981015 848993. 13385149] 1150112ΰ3 373744 37135 1362585 972040 1263195 3643915 2247δ|38 298960 1000- 76330 158780381 3399606 2713545 455137 103761181 56116351 1240- 118565 1290 — 4400- 293460 60θΡ 73-1 6822135 3698972 261170 356195 2961,07 1206228]89 37135 1486585 10906,06 1392195 4083915 2δ41θ|28 720(>-Ι
  2839951
  1152739[
  18877
  69
  298960]
  1000
  763301
  19Β77Ο1Ο|
  3399806
  29747 15
  811332|
  1333725
  231513|
  391440
  480—1
  4348731
  14,15
  108165
  692351
  63—
  37661
  1630525|38;
  5937)18
  17
  18
  19
  1
  3
  1
  2
  3

  1
  2
  Ι
  Ι
  3
  1
  2
  3
  1
  2
  1
  1
  2
  3
  1
  1
  1
  11
  II
  II
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  «0
  11
  1Τ Α Κ Ε Φ Α Λ. Α Ι Ο ΣΙΣ
  Π ϊ Σ,
  Χορη γη ϋ «Ιό α ι
  Διά νοΰ προϋπο¬
  λογισθή
  Λι' ιίδιτών Νομώ.»
  χα Διαταγαάτων
  Ι«τ*νίχθίίσ.τι ίχ
  ηχστώοβων
  γ
  ίντΐλμάτων
  'Κξοδα πληρωθίνοα
  4
  ττεμβοίου
  ϊως
  Αύγούστου 1911
  μ.η-
  Λίϊΐμόρίου
  1911
  63.<<» α Α Δικ-αιοσύνης ....... Β Έσωτεριχων ...... Γ Δ. Άσφαλ.καί Δημ."Εργων Δ . Παιδε άς.......... Ε'. Οίκονομικών......... Σύνολον. 803850 628253 4612533 118^626 16397 Κ 887599" 16^36 132280 332967 39045 57659 15 90 5782«8| 05 822186 760333 4^45500 1228671 1697394 9454285 15 90 05 .75066 86 90 661291 31294173 1150693 16364Β2 7352931 684778 505399 2764630 ι 251026489 56 1509107 906490405 54 67 20 38 59 812226 43 78535 14153707 80359127 80 117607 121418 763313 646936 97 74 3123758 60 90 1630525 38 7308631 "Εσοδα "Εξ οί»* ΠροΐΛτολίγισδέντα Δρ. 6.083.297.— Βε6α·.ω0έντα » ............ 8,043,727,78 Εί~ραχθέντ« » ........................... 6,465,759,83 Ετέα » ........................................ 1,577,967.85 7,352,931,90 Ποο^ολογισθέντα » 9,454,285.05 Έκκα&αρΐίθέντα » .............. ΠληρωθΙντα » ........................... 7,308,63ί,59 Πληρωτεα »........................................ 44,300,31 'βν Χανέβη τί} Ιδ ΜαΙου 1912. (Έ Γννικοβ Αογ»4«ηρΙ·ν>
  βΡ·7^"εε1^™·
  ΧΜΓΜϋΑ! ΕΠΙ ΤΟΓ Κ.'Π.Α.Γ. 112 Χ?...Η Ι). 1313 .ΝΤ.
  Ανωτέρα Διβύθυνβις Δικαιοαυνης
  Κεφ. 7 ά'ρθρ. 2 Ψήφισμ* 93 τής 25 8)6ρ£ου 1911 φ6λ. Έκ». Έφημ. 81 τεϋχ. Α' τοϊ 1911 άναπληρ.
  » 3α
  9 38
  Δρ.
  9
  9 » 9 Διάταγμα56 » 20 Απριλίου 9 »
  99 3ζ 999» »
  » 9 9 » 96 9 8 Ιουλίου
  » » 9 Ψήφισμα 93 9 25 8)βρίου
  9 » » Διάταγμα96 » 8 Ιουλίου
  9 9 4ε 9 9 9» 38
  »9» Ψήφισμα 93 » 25 8)ίρίου
  8 » 3 9 999 9
  9 9 4 » 9 9 9 »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  9
  9
  »
  5 9 » 9 » 9
  1 Διάταγμα 195» 10 »
  1910
  35
  • >
  50
  81
  »
  50
  »
  81
  56
  Β » »
  4 » »
  1910
  9
  9
  »
  έκτακτος
  1227.-
  ,74.60
  90.-
  2000.-
  800.-
  500.—
  641 50
  180.—
  500.-
  2500.-
  2286.—
  553.—
  351.15
  232.90
  4500.-
  16336.15
  Κεφ.
  9
  »
  9
  »
  »
  »
  »
  9
  9
  9
  9
  1 ά'ρθρ.
  9 9
  3
  4
  6
  7
  9
  9
  »
  »
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  >
  9
  9
  3 Ψήφισμα 93 τής
  4 » » »
  » 9 9
  Ανωτέρα Διεύθυνσις Έσωτερικών
  25 Όκτωδρίου 1911 φύλ. Έιιισ. Έφημ. 81 τεύχ. Α' τοθ 1911 άναπληρ. Δρ.
  8< 9 12 » 13 » 16 » 9 » 9 9 » 9 9 » » 9 9 9 9 9 Διάταγμα 64 9 » » 119 » » 131 9 8Ψή>σμα 93 »
  1 » 9 »
  2 9 9 9
  1 Διάταγμα 77 9
  9 Β 97 »
  9 9 119 9
  2 9 97 9
  5 Ψήφισμα 93 9
  1 Διάταγμα 119 »
  1 9 90 9
  9 9 131 9
  1 » 106 »
  9 » 127 9
  > 9 141 9
  6 Απριλίου 1911
  10 Αύγούστου 9
  • 2 7)δρίου »
  25 8)6ρίου 9
  9 )> 9
  7 Μαίου »
  16 Ίουνίου »
  10 Αύγούστου »
  16 Ίουνίου »
  25 8)6ριου »
  10 Αύγούστου »
  1 Ίουνίου »
  2 7){ρίου 9
  11 Ιουλίου »
  21 Αύγούστου 9
  13 7)ίρίου »
  28
  55
  64
  81
  37
  46
  55
  46
  81
  55
  43
  64
  49
  62
  66
  » »
  » 9
  9 »
  » 9
  9 »
  »
  η
  ))
  Ί> » »
  » » »
  » 9 9
  9 9 9
  9 9 9
  )) » 9
  » » 9
  9 » »
  » » »
  » » »
  9 · »
  Β ί) 9
  9 9»
  » » »
  )) Λ 9
  9 9))
  Β
  Β
  600.·
  300.
  2000,
  1500.
  1200.
  80.
  1000.
  10000.
  1000,
  3000.
  200.
  15000.
  400.
  4000.
  10000.
  8000.
  500<>.
  5000.
  3000.
  10000.
  5000.
  20000.
  16000.
  10000.
  9 132280.-
  Ανωτέρα Διεύθυνσις Δημοσίας Ασφαλείας καΐΔημοσίών "Εργων
  Κε». 2 ά'ρθρ 3 Ψήφισμα
  4
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  »
  9
  9
  9
  93
  9
  »
  τής 25
  9 9
  »
  Β
  9
  9
  3
  9
  9
  6 Διάταγμα 162 9
  180 9
  75 9
  80 »
  82 9
  120 »
  180 9
  93 »
  180 9
  93 »
  180 9
  93 »
  93 »
  13
  9
  15
  ■»
  16
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  9 ψήφισμα
  1 Διάταγμα
  9 9
  2 Ψήφισμα
  7 9
  26 »
  82 »
  180
  93
  »
  »
  8)ίρίου
  »
  »
  23 Αύγούσιου
  14 7)ίρίου
  2 Μα·ου
  7 »
  13 _ »
  27 Ίουνίου
  14 7,βρίου
  18 Μαίου
  14 7/6ρίου
  18 Μαίου
  14 7)6ριοο
  25 8)6,ο'ου
  18 Μαίου
  14 7)6ρίου
  25 8)ίρίου
  9 9
  9 »
  9 9
  1911 φΛ. Έπισ. Έφημ.
  » » »
  9 9»
  81 τεϋ/. Α' ΐοϋ 1911 άναπ/ηρ. Δρ. 1200.-
  9 » » 9 1117.40
  9 » 9 9 3152.50
  9 9 9 » 1000.—
  9 » » 9 1400.—
  9 30000.-
  9 46992.-
  9 50000.—
  9 50000.—
  » 6000.—
  * 4000.—
  » 6500.-
  » 4000.—
  9 3500.—
  » 36.—
  » 4000.—
  » 3000.—
  » 9 400.-
  9 9 2500.—
  9 9 1000.—
  9 9 265.—
  60
  66
  35
  37
  37
  47
  69
  41
  69
  41
  69
  81
  41
  69
  81
  9
  9
  9
  9
  9
  η
  9
  9
  »
  η
  »
  »
  »
  9
  »
  9
  Χ
  Β
  Λ
  »
  Β
  Β
  »
  9
  9
  Είς μεταφοράν
  220062.90
  βθβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ2--2
  Κεφ. 3άρθρ. 98 Ψήφισμα 93 τής 25 8)δρίου 1911 φύλ. Έπισ. Έφημ. 81 τεΟχ. Α
  » Β Β 103 )) » )) Β Β » » )) » » » >
  8
  9
  98
  103
  107
  167
  168
  179
  4
  9
  13
  ο
  5
  9
  12
  1
  Έκ μεταφορας 220062.90
  τού 191 ί ά
  Δρ.
  Διά
  ταγμα
  Β
  100
  143
  » 180
  Ψήφισμα 93
  Διάταγμα
  Ψήφισμα
  Διάταγμα
  153
  180
  93
  77 ι
  115
  142
  146
  » » » < ι » » » » Β Β ) » » » » » » » ) > »
  » »
  27 Μαίου » >
  » 42
  16 Ιουλίου Β )
  ε »
  β 50
  14 7)6ρίου » )
  » »
  » 69
  25 8)δρ£ου » >
  > »
  » 81
  10 Αύγούστου » >
  • Β
  » 54
  14 7)ίρίου β )
  > »
  » 69
  25 8)ίριου β
  » 81
  3 Μαίου »
  » »
  β 35
  22 Ίουνίου Β
  > »
  » 47
  16 Ιουλίου »
  » »
  β 50
  26 » »
  » Β
  » 52
  Β
  Β
  Έκτακτος
  150.-
  200-
  805—
  2000—
  750—
  10000.—
  5000—
  300.—
  5000—
  300-
  500(>—
  40000 -
  9000—
  400.—
  600(> -
  3000.-
  5000.-
  2Ο( 00 -
  332967 9υ
  Ανωτέρα Διεύθυνσις Παιδείας
  Κεφ.
  3 αρθρ. 2α Ψήφισμα 93 τής 25 8)βρίου 1911 φΛ. Έπισ. Έρημ. 81 τεύ/. Α'τού 1911 ά^απληρ. Δρ.
  *& *» · 1 £ ^τ νν *ε^ ^Α ν νν ^* νν ^ χν νν ν* ^* ^ «ν **
  » » » » »
  2δ Διάταγμα 1 ί 8 » 28 Ιουλίου
  4 Ψήφισμα 93 » 25 8)6ρίου
  1 » » » » »
  18 » » » » »
  52
  81
  «
  Β
  2 άρθρ
  3 »
  9 »
  Β Β
  10 »
  » »
  » »
  » »
  » »
  11 »
  13 »
  Β »
  Β Β
  » »
  15 »
  16 »
  17 β
  19 »
  20 »
  > 22 »
  Κεφ
  »
  »
  Β
  Β
  Β
  »
  »
  »
  1
  Β
  »
  Β
  Β
  »
  »
  »
  1 Διάταγμα 474
  1 Ψήφισμα 93
  9 Διάταγμα 628
  ΙΟΨήφ-σμα 93
  12 » »
  2 Διάταγμα 602
  » » 651
  3 » »
  » Ψήφισμα 9Ι»
  7 Λιάταγμα678
  11 β 651
  » Ψήφισμα 93
  3α » »
  » Διάταγμα 591
  » » 651
  β » 678
  1 » 710
  1 β 602
  1 ψήφ-σμα 93
  1 Διάταγμα θ51
  1 » »
  Β Ψήφισμα 93
  1 Διάταγμα 709
  Ανωτέρα Διεύθυνσις Οικονομικαί
  τής 20 Ιουλίου 1903 φύλ. Έασ. Έφημ. 36 τεϋχ.Α'τού 1903 έξέπαναφορας
  ΟΚ ΟΊί____ 4 Ο. Μ - .. .. ΟΙ ......ΙίΛΙΙ '
  »
  25 8)βριου 1911
  »
  »
  81
  »
  »
  »
  19
  Β
  7 Ίο,ινίΌυ
  »
  »
  Β
  »
  44
  »
  »
  »
  »
  »
  25 8)δρίου
  »
  Β
  »
  »
  81
  »
  Β
  Β
  »
  » »
  »
  »
  »
  »
  Β
  »
  »
  »
  »
  »
  17 Μαΐου
  »
  »
  »
  Β
  40
  »
  »
  »
  Β
  7 Ιουλίου
  »
  Β
  »
  Β
  49
  »
  »
  »
  »
  »
  » »
  Β
  »
  Β
  »
  »
  »
  »
  Β
  25 8)δρίου
  »
  »
  »
  81
  »
  »
  »
  »
  Β
  5 Αύγουστου
  »
  »
  »
  ))
  54
  »
  »
  »
  »
  7 Ιουλίου
  »
  »
  »
  »
  49
  »
  »
  Β
  »
  25 8)δρίου
  »
  »
  ))
  »
  81
  Β
  »
  »
  »
  »
  Β »
  Χ
  »
  Β
  »
  »
  »
  »
  »
  2 Μαίου
  »
  Β
  »
  35
  ))
  Β
  Β
  »
  7 Ιουλίου
  »
  »
  »
  ))
  49
  »
  »
  5 Αύγουστου
  »
  »
  Β
  »
  54
  Β
  »
  9
  »
  »
  7 7)6ρίου
  »
  »
  »
  »
  65
  »
  »
  Χ·
  »
  »
  17 Μαίου
  Β
  »
  »
  »
  40
  »
  »
  Β
  »
  Β
  25 8)5ριου
  Β
  Β
  »
  81
  Β
  »
  »
  »
  Β
  7 Ιουλίου
  Β
  Β
  »
  »
  49
  Β
  »
  »
  Β
  Β Β
  »
  »
  Β
  »
  »
  »
  Β
  25 8)6ρίου
  »
  Β
  »
  »
  81
  »
  Β
  »
  »
  6 7)δριου
  »
  Β
  »
  Β
  68
  »
  »
  »
  ))
  Β
  »
  »
  »
  Δρ.
  Β
  Β
  »
  7δ-
  236.-
  5000.-
  639.—
  33046 —
  46 —
  3904ο—
  20οΌ.—
  379 —
  2000.-
  1000.—
  50.—
  12000.—
  3000.-
  300.—
  100.—
  3000.-
  1500 —
  1000.—
  1200.—
  4000.=
  4000.—
  1500.—
  2000.—
  500.—
  15800.—
  1500.—
  300.—
  50.—
  480.-
  "57659 —
  Άνωτςρα Διεύθυνσις Δικαιοσυνης
  » » Έσωτερικών
  » Β Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων "Εργων
  Λ Β Παιδείας
  » » Ο'ικονομικών
  Σύνολον
  Δρ.
  16336.15
  132280.—
  332967.^
  39045.—
  57659^-
  578288.05