92089

Αριθμός τεύχους

36

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/7/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΙιΙΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΜ Κ Ρ Η Τ
  II
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 3 Ιουλίου Μ 2 ΑΡΙΘ. 36
  Αριθ. λιατάγ. 61
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ΰπ' ίψι* τό άπό 4 Ιούνιον 19' 2 φηφισμα τι,ς Έπα-
  ναστατικής των Κρη·ων Σ,ίνελ'ΰ-εως >αί τ/; ύπ' ά.ι'ι /47ο
  *αί χρονολογίαν 15 Ίουνίου 19)2 πρότατιν τού Γεν,κοΰ Εχι-
  θεωρητοϋ, προτάΐει τοθ ΔιοικοΑΐος την Παιδείαν Επιτροπου,
  Αποφασίζομεν καί διοιτίασομεν
  Άπολύομεν τ^ν έν τω δημοτ σχο^ ε''ω Β-,ρειζίων Καινουρίου
  προσωρινώς καί άνευ προσόντων διωρισμένον 5ιδ)>ον 'Ρμμ Ρ.τσα-
  τάκΐν, όί:ε έπαελΰοντος ε'ς την θϋ'.ν τοϊ ?ι?)·5υ το.ι <. ρίμινου σ>_θΛϊΐου τού έπ' αδεία διατελούντες Γ)μ'.υ δ.' βξίτάΐεων διό)λο·>
  Γ. Κοιλυράκι.
  Είς τόν Δ'ϊΐκΐΰντκ '.ήν Π*ι3(ίαν Έπ!*ρο :ν άν&τί'ΐεαν ή ί',
  μοσιευσις «.αί εκτέλεσις -,οΰ παρόντος Διαταγμϊτος.
  Έν Χανίο(ς τη ^28 Ίουνί'- 1«12
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Λτοχκοΰσα Έπαναστατικη Έπιτροπτι
  Ό Ποιίερθί Τι μίλη
  Χ' Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
  Θ. ΛΤΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ Ρ. ΚΟΤΝΔΟΥΓΟΣ
  Αριθ. Διατάγ. 63
  γεωργιος: α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύ—' όψιν τδ «πό 4 Ί;υνιου ί9ΐ2 ψ^φισμο τής Ε^α^
  ναστατικής των Κρητών Σ νελεύσεως, ιο αρθρον ΐθ7 τού ι,π
  άρι(). 485 Νϊμου, /.αί ΐο άρθρον 11 τοϋ όπ'αριθ 1 ι 2 τ,ο^ 1911
  Διαταγματος, προτάσει τοΰ Διοικο3ντος την Πα.δϊΐαν Έπι-
  τρόπου.
  Άποφαο"ίζο«εν καν διατάΛ<ί«αε^ Κανθνίζομεν την μηνιαίαν ^ιαίθίοσιαν τοϋ Ίσμ ηΛ 2..γε£*<α 2(ϊ)λου «ν τώ μουΐουλ. ίημοτ. σχθΛ*ίφ Κοκ'Ίν^^ ιύ«.ο/ιου Κυϊωνίας είς δραχμάς 70, άπο τής 1 Σεπτέμβριον 1911 χαί εξής. Εις τόν Διοικοΰντα την Παιίε^ν Έ^ιιροπον άνατι6*ται ή δη¬ μοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγμαΐες. Έν Χανίοις τί) 28 Ί.υνίου 1912. Έν ονόματι τού Βασιλέως Ή Έπαναοτατικη Α.ο»κητ»κΛ Έ—τοοηί» Ό Προΐδροί '» με*η Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ Θ λτμιιιίπιϊ: Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ . Διατάγ. 62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ'· ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΙΙΝΩΝ Έχοντες ύπ' όψιν τό άπό 4 Ίο-ιν.ου 1912 ψήφισμα τής Έπα- ναατατικής των Κρητώ' Σ^νελεϋσ^ω;, καί τα υπ' άρι(>. 46 καί
  99 τού 1911 αιαταγματα, τιροτασει τοθ Δΐοικοΰντος την Παι¬
  δείαν Έπιτροποι,.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Καν^νιζομεν την μηνιαίαν μισθοόΌσίαν των ιξής διδα^κάλων:
  1) Τού Σ αυρου Κ,αΛΐντακι ό°3)λου Ιΐαρανυμ^ων είς δρ. 5ί>,
  2) τού 1 . ΙΙα.ιαίθΛκυΐα* διδ) νϋυ Αρχανών αίς 4ρ. 55, 3)
  τού Εμμ. Δροοατακΐ ίιί)λου Μαρϋας εις δρ. 5ό πάντων άπο
  τίς 3 Άπρ'-Λΐιυ 1912 /.αι εξής και 4) τού Νικ. Γ*ννορακι
  Δ)ν>βϋ τού έν Τυλισοω Ανωτ. δ/)ΐ*οτ. σχολΐιου είς ϊρ. 115
  ατ,ο τής 1 Σεπτέμβριον 1911 /.αι »ξής.
  Είς τον Διοιχοϋ«τα ί,> 1Ι^.ί:ιαν Έπίτροπον ανατιθίται ή
  δημοσίευσις καί ίκιί/εσις τοϋ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τ/) 2ο Ιουνίου 1912.
  '?^.ν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Διοικοϋσα Επαναστατικη Έπττροπτι
  υ ΙΙ,,όεοροί Τ« μίΑΐ)
  Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α ΜΙΧΚΛΙΛΑΚΗ^
  Θ. ΛΤΜ11ΡΙΤΗΪ
  Μ. Ρ. ΚΟΐΝΔυΥΡΟΣ
  *Αρι6μ. Διατα,γ. 65
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤϋΝ ΕΆΛαΝΩΝ
  ι^ννντες υπ όψιν το χπο 4 Ιούνιον ψ/ιφισμχ της έν
  Κρλττι Έ,"νχνχστχτΐΛ»Ίς .£..>νς/6υ7εο)ς των Ελλ/)νων, τό χρ—
  0-ον "201 τθ-> Όργχ-ίΐυιχου των Δ.κχιτηρ'ων την ύπ άρι(ί.
  1"20 β ε. πρχνν τού ΐΐ^ωιούι/.ΐ'θυ Χα< ών ιν ολομιλίΐα, προταϊίΐ τού επ1 της Διαχ οσυ/οί Διοιιιο^ντος Έπ,τροπου, καί (ϊιχτιοοομεν τώ/ όΐλχσνΐΑώ/ διακοπών τού ΙΙρωτοοικιιθο - -- ■ ι -ι . Γ. Χχν ών κχτα το ετος 1ΥΓ2 Λχτχρτι,ο^ται ως εςης: Λ . Δια το χπο ΐυ 1ουα ου 191 "2 εως 15 Αύγουστον 19ΐ"2/ρον.Αθν διαιτημχ απο ΐο^ς δικχστας Ιωάννην Κα- ταλχγχριχνον προεό,,δ^οντχ, 1 ίωργιον Μιχίλ.ουδχΛην κχι 1 εωργιον Ιΐχπχόχκην. Β'. Δι* το άπο 16 Αύγουστου 1912 έως 15 λιπτψ
  31Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ■ύ
  1
  Ι' '
  βρίου 1^12 χρονικόν δΊάστημα άπό τοΰς ΜΓ'τιαδην Δα-
  σκαλάκ,τ,ν προεδρεύοντα, Νικόλαον Σχββάκ,ην χ,αί Αριστεί¬
  δην Βιτβικουνάκην.
  Είς τόν επι της Δικα,ιοσύνης Διοικοΰντα Έπίτροπον ά,να-
  τίθεται ή εκτέλεσις κ,χ,Ι δημοσίευσις τού παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις ττ, 25 Ίουνιου ,91'2
  'Η Διοικοΰσα Έπαναστατικίι Έπχτροπτι
  Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Άριθμ. Διατάγ. 66
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ'δψιν τό άπό 4 Ίουνίου 1912 Ψήφ'σμα τής «ν
  Κρήτφ Έπαναστατικής Συνελεύσεως των Έλλήνων, τό άρθρον
  20} τού Όργανίσμοΰ των Δικαστήριον καί την !)%' αριθ. 651
  έ. 2. κραξΐν τοΰ Πρωτοδικείο.» Λασηθιου έ» ;λομΐλεία, προΐάσει
  τοϋ επί τής Δικαιοσυνης Διοικοϋντος Έπντρόπου.
  Αποφασίζομεν κ*1 Διατάσσομεν
  Τα τμήματα τΰν δικοτστικών οΊακοπών τοθ Πρωτίδιν6ΐου Λα¬
  σηθίου κατά τό Ιτος 1912 καταρτίζαντίΐ ώς εξής :
  α'.) Διά τό άτό 15 Ιουλίου μέχρι 15 Αύΐουσΐου 1912 διά-
  στημα «πό τοίς δικαστάς Νικόλαον Τζωρτζακάκην, Εμμανουήλ
  Παδουίδν καί εν α άναπληρωτήν.
  β'.) Διά τό άπό 16 Α&ίούστου ίως 15 Σεπτεμδρίου 1912
  δηστημα άπό τούς δι/,βστάς Αντώνιον Δαφνομίλην, Ιωάννην
  Καλεμιχεράκην καί £να άναπληρωτήν.
  Είς τόν επί τής Δικαιοσυνης ΔιοικίΟτα Έπίτροπον άναήθεται
  ή ϊημοσίιοσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 27 ΊουνΙϊυ 1912.
  Έν Όνόιιατι τοΰ Βασιλέως
  Ή Διοχκοϋσα Επανβστατ'ΐκτι Έπιτροπτι
  Ό Πρόβδρθς Τά μέλη
  Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α ΜΙΧΕΛΙΛΛΚΗΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  | ΑΚΰΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 011101101111X0)1
  | Διά Διατόγματος τής Έ«αναϊτ»τ(κτ5ς Διοικητικώς 'Επιτρο-
  5 πής ύπ* αριθ. 91 καί χρονολογίαν 27 Ίουνίου 1912 διω^ίοθη ό
  Δημήτριος Μπ»δογιάννης είς την κ»ν.,ν Θέσιν ύιΐε.λεγκτο0 παρά
  τδ Κεντρικω Ταμείω.
  Δι' ομβίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 92 καί χρονολογίαν την αυ¬
  τήν επετράπη νά πληρωθή εις τούς κληρονόμ:υς το3 βανόντος
  ϊ Κ. Σπανουδακη ύπελεγκτοθ παρά τώ Κιντριχφ Ταμείφ «λήρης
  Ι ό μυθός τού διά τό άπό 1 Απριλίου μέχρι 15 Ίουνίου 1912
  χρονικόν διάστημα κα&'ο άπουσία;ι τής ΰπηρισίας λόγω άαθί-
  νείας προσηκόντως πιστοποιηθιίσης υπό δάο έπισ;ημόνων ιατρών.
  25 Ίουνίου 1912.
  Ό Λιοικίν 'Βπίτροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΑΝΰΤΙΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΝ
  Διά τοΰ ΰπ' αριθ. 81 ί. Ι. Διαταγματος τής ή
  Δι:ικητ. Έπιτροπής, διωρίσθη «Ίς την κινήν ίϊσιν τοθ κλητή-
  ρος τοΰ έν Ήρακλι φ 'Υ^στήματος τού Κοινωφελούς Ταμείου
  ό Έμμ. Παποατβάκ*);.
  Δια ομοιου Διετάγματος υκ' αριθ. 82 έ. έ. ή ϊιεξαγωγή τ^ς
  έκλογής τής Επιτροχείας τοΰ Δήμου Κουτσουλουφαρίου της
  Πεδιάδος διά την 1 Ιουλίου έ. Ι.
  Διά των ΰΐϊ' αριθ. 2690 καί 2691 "ής 20 Ίουνίου ί. Ι. Δια¬
  ταγάς ή(*ών άιΐελύθησαν βί παρέ τώ Γραφείω τής άπογραφΐς
  ύπηρβτοΰντβς γραφείς Α'. τάξεως Αντώνιος Βΐλάνης, Όδυσσευς
  ΝικοΛαιάκης, Στυλιανός Τσόντος, Εύστράτιος Μπαμπΐολάιιης,
  Σταύρος Μπουχλάκης, Άνίρέας Παπαμανοιισίκης, Άλής Κα-
  ουράκης καί Ανδρέας Χατζηγρηγ^ράκης, ό Β τάξεως τοιοΰτος
  Εύστράτιος Τσίντος καί ό κλητήρ Ευάγγελος Τιρτΐράκης.
  Έν Χανίοις τί) 26 Ίουνίου 1912.
  Ό επί των 'ώΐωτιριχών Λιοιχών Έ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Αριθμ.
  'Αριθμ. Δια,ταγμ. 67
  ΓΕΩΡΓΙΟ Α'
  ΒΑ^ΙΛΕΪΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ΰπ' δψει τό όπό 4 Ίουνίίυ 191*2 ψήφυμα τής Έπα-
  ναστατικής των Έλ/ντ,νιβν ίν Κρήχ·^ Σ^νεΛίυσεως τό άρθρον
  200 καί έπόμενα τι,υ οργανισμόν των Δικαστηρίων χαί τοΰ ύπ'
  αριθ. 544 έ. Ι. πράξει τοϋ Λικ,αστηρίου των έν Ρ^ύ^ντ,ς
  Πρωτοίικών έν όλομελεία επί τή προτάσει τοϋ επί τής Δικαι-
  θσύνης Διοικ:ϋντος Έπι^ρόπου
  Αποφασίζομεν καί 4ι(ΐ-:ά*ίο*ομεν
  Τα τμήματα των Δ)καλικών ϊιακοπών τοΰ Πρωτ.δι^είου Ρε¬
  θύμνης χαταρτιζοντ*ι κα; έπεται κατα τό Ιτος 1912.
  Τό πρώτον τυ.ήμα άπό τής 16 Ιουλίου μίχρι τής 15 Αΰ-
  γοΰστβι» 1912 έκ των Δι^αστών Στυλΐανοΰ Κ.λοκοΘβ Γε-
  ωργιου Αντωνακάκη κα ινό; των νομίμιων άνπληρωΐών
  Τό ίεύτερον τμήμα άπό τής 1ΰ Αύγούστου μεχρι τής 15
  Σεπτεμβρίου 1912 »κ των ϊ[Λασ-ών Μιχαήλ Κοκολάκη Νι¬
  κόλαον Στρατουϊαχ,η καί ενός των ν;μίμ<ον άναπλιΐρωτών Είς Λν επί τής Δικιΐουνης Δ οι*οΰντα Επαροιυν άνα- τίθιται ή :*τελεσις και δη^οσι υσΐς τοΰ παρόντος Διατά,μζτος. 'Εν Χανοις τη 2ό Ιουνιου 1912 Έν ονόματι τοΰ βαιίιλ:<ο? των Έλλήνων *Η Λιοικοΰσα Έπανασ:ατικη Έπιτοοπίι Ό Πρίίδρος Τα Μίλη Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΡωτ. 3214 3215 3216 » Διεκπ. 2537 2538 25~39 ΑΝΩΤΕΡΑ ΑΙΕΥΟΥΚΣΙΣ ΑΗΝΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΗ- ΕΡΓΩΗ Ιΐοος τάς Νομαργίας Χανίων» Ρεθύμνης καΐ Ηρακλειον Εύριοι Νομάρχαι, Παραγ^ίλλομεν &πΜς μή διεξαχθή οΰδιμία έκ των προχη- ρυχθεισών ϊη-λο~ραιιών αίτινες πρόκειται νά γίνωσι χατά την 9,10,25 καί 26 Ιουλίου έ. Ι. διά την εκτέλεσιν διαφόρων Δημοσιαν Έργων, διότι οί δημοσιευθείσα! σχετιχβί οταχηρύξιις !έν Ιχουσι συνταχθή χαθ' ολους τούς νομίμους τύιτους, βνβφέ- ρηΐϊ 3 ημίν τηλεγραφικώς την [εκτέλεσιν τής παρούσης, ώς κ°ί την λήψιν. Εν Χανίοις τη 2 Ίβυλίοι* 1912 Ό Επί ιψ Διιμοσίας 'Αβφ«>βία« καί
  "Εργων Διοιχών Έπί
  ΘΕΟΔ. ΑΙΜΠΡΙΤΗ5
  ηαρόραφα
  Είς την ΰπ' αριθ. 24 Δ>αταγή τοΰ Διοικοθντβς τί,ν ^
  Έπιτρόχου την δημοσΐϊνθιίσαν έν τώ ύπ' αριθ. 31 τεΰχει Β
  φυλλφ τής Επισήμου Εφημερίδος «βημιιώθ-η έκ ΐταραδρομίί
  διι δ'ο>ρισ4»( ύπ'ρίτης έν τφ Άν. Δημ. σχολείω Φρ* ο Σταμ,α-
  τιος Βοϋράκις «βπ5 μην. μιβθώ δρ. 80» «ντί νά σημεΊΛθί ***'
  ■-ην. μιβίφ δρ. 30»
  (Έκ τού Γραφείον τής Αν. Δι«υθ. Πσιίείβς)
  Έκτυϋ 'ϋβνικοθ