92092

Αριθμός τεύχους

37

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/7/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  —«ΜΗ~|
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΙΕΦΗΙΕΡΙΔΟΙΤΗΙΚΪΒΕΡΝΗίΕΩΙ
  κ
  κ ι» μ χ ΐΐ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 6 Ιουλίου 1912 ΑΡΙΘ. 37
  Αριθ. Διχτάγ. 7
  γεωργιος: α'.
  βασιλεγ.σ τϋν ελληλώχ
  "Εχοντες ΰπ' όψιν τα άπί 2 Μαηίου α 4 ^^;ιο^ 191 ί
  ψηφΐομαΐα τής Έταναοτατΐίή, των Κρι<τω/ Συ;_Λ<.υ,·ευ), ιμ ιο ά^ορον 2 τού υιτ' αριθ. 36 τού ΙϊηΟ Ν.ο. .,ιι;*ο.ι -Λ'α:*,- ματος. Άνατιθεντιι -υοσορΐνώ, ΐα κχή^^ιχχ τοι επι τή Δ'.χ-ο- σύ ΐ}ς Διοικ. ΈπιτρΜϊου χ. Χατζη Μιχ«/·η Γιυννορη, -φ Ο3'ν χρόνον θ=Λβι οΐκος άιουΐυίΓ,, εί; τό ϊπί τώ> Έΐωτερΐ'.ώ;
  Διοικ. 'Επιτροπον χ. Αντ^νιο^ Μιχ^λιδαχη».
  Έν Χανίοις τή 6 Ιουλίου 19,2.
  *1.ν όνόιιατ» ιαι; ΙίαιίιΛέως*
  Ή Λχοικοϋσα Έπαναστατνκΐι Έπιτροπη
  Α ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΚϊ:
  Θ. Λ1Μ11ΡΙΓΗ11
  Μ.
  Άριθμ,. Διαταγ·?ίς 16
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  Ό επί της _Ηαοόιας 'Αόφαλείις κα των
  -ημοϋίων "Εργίών Αοιι«ών 'ϋπ.τοοπος.
  Έχοντες ίιπ' δψ.ι τάς ϊιβ;ά;εις τή; 9 1 τ:0 ά,ίΊρου 37 χβί
  α·τ»^ 3 § παραγράίθ!) τ:ϋ άρθρου 122 τ:3 υτ.' *?.9· 42 τής 18
  Δαχεμβριθν 1910 ψηφσματος.
  τοΰ, άπςσίίλλομεν είς ϋ-.οχοϊατ ν ην α.£ αν «'^ ΐ-:--"/ω» ^·>·'
  τής 30 λήγβντος μέχρι λη;<ως τής «ητΐ ;«; τ-υς ■»■ η ετ>.:ν-/ς
  εκ των στρατευπμων τής Λ'.α-ί^^ί,ς 1911 ναι^ί α^οαντας ,**-
  νοι τής 30 Ίθυνιουϊ. έ. συ,.πίΡΐΛα Αβανί^ί'η,, ΐ*·ω μηνών -ι-.η-
  Λ- - Υ--* «ΐ-χαί στρ*-κό*α -μ-,κ.Ό1·
  ήτοι 150 Λϊ-ά 1Λ*γΓ>·α οτρΐϊυ.ων κχ: Λνα/3ίί^ ί ^'°-1
  νίω., κ^οϊίκανϊΐώ^ χαί 3ΛΚΛ. ^λΤών -,/Ίρί,νί,ζ ;Αϊ.ων ,*-χ-1 ^1
  τήΊ, θητεια; -.ών. __ (
  Πρός άποβ.ολην ε', ύ ·3/.? ω-ΐ/ΐΛ,ν ϊδι-ν ί)2 πρϊΐΐ^Ί^
  οί άρΐστϊΰΐαντες »ν ϊιαγω'ΐυ.ώ ίί:λή"; >-3ΐι ί'. Λ^'α "5 " ί;'
  τής θητε-.α; τω; τηρΓ,ίϊ/:»; ϊ.αγωγ/;. :ς ι.-.--.ν -, α,Αεμ,πτ^
  8" ίιπολΐιπ;ι «^ λίΐφΊώΐι 5ια κλποωσ ω; ί.χ.3 τι »ν ττ, ι ^
  ά'ρβρου 122 τ»^ πρ3,»νκ)3·/ΐ'τ3, 4Γ.ΐ^ισΑα(ο; ο.^λ.μ.ϋ«.',λί/.
  Έν Χανίοις τί 26 Ίυνι:.* 1912.
  ΰ. ΛΙΜΙ1Ρ1ΤΗΧ
  ; ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΚΜΟΙΥ·ΉΣ
  Δ'ΐ» Λιατάγ^. τος τή, Λ^ικςυαης Έπανισ ατικής Έπιτροπίίς
  ί,-' αριθ. 00 *αί χρον;Λ. 15 Ιουνιου έ. Ι. επετράπη ή άπόλτ,ψις
  ' τής μισΟ:ο;οίας τοϋ Είρ^ϊϊίλου Πύργου Μιχαήλ Χλαπουτακη! ά
  τ* *πο ί'Α-.ρ>λι<υ μαχρι 13 Μαίου ι. 2. ϊιαΐτημα >αθ'ό άπευ-
  σ.ια-. τι,ς 1)·Λρτ,ί.εσίϊ, λ-,ω άοθινίιας νομίμως πισ.οπςιηθειστ,ς.
  Λι'ομίΐ'υ Διατίγμ^ιιο^ ϋπ' αριθ. 61 χαι χρονολογίαν 18
  *13υν'ο^ ίτ.ε-.ρατιη ή απο/τ,ψ.ς τή, μ·.αθ5Ϊο:ιας τ;ϋ Άνακριτου
  Ιείϋμνη Γ Λ'Των^κΧ'ίη 8·ά το λτο 31 Μαρτίου μεχρι 30
  Απρίλιον 1912 ϊιαΐι,η^α
  Λι ο,<οιοκ Λ'α;α^μΛτο, υ«* αριθ. 62 ν.αί χρονο/. 18 Ίου- ναυ ΐ. Ι. »?3ρηγή''ΐ| σι>ίγ*ϋ>^ί) συγγινι άς »ις τους Ιωάν¬
  νην Κ. Σαρρήν αν^πλτ,ρωτην ου Ειρηνςδιχου Περάματος Μυ-
  λίποταμζυ *αι Γεώργιον Κ. Σαρρτ",ν Γραμιματίχ τοϋ αΰτοϋ Εί-
  ρην.8.χείΐυ κ,αι έιΐϊτραζη εί; αυτού; όπως ααχ^ ε^ισΐος τ» κα-
  θη<.οντά τ;υ πζρανώ Ειρην^ίκαφ τουνψ χωρί; ομος «α δ·)ν&ν- ταΐ νϊ συ,Λπραττουν &ν τί, ϊύτή ϊιΑχ, ε.μ-ί μο Ον ώ; ϊιχη ρροι. ίλι' ομοΐίυ Δ αι»·τμϊ"ος ΰπ' αριθ (>3 χαί χ(υ*^' ογ. 25 Ίαυ-
  νίου 4. ί. ί!α»?.3θκ)ΐϊν οί ΚΐΛνσ:. ΜηΜαρα; χαί Τίτος Γεωρ¬
  γιάδης ϊικτιγθρο: παρ' «πάσι τοίς έν Κρι-,-.η Διχασΐηρί.ις τ.λτ,ν
  '. των Έφετειων.
  ! Δί»οι*ταγή;-.ο3 ΐ*ί τής Δ.*ϊΐ:β^νης Έπιτρόπβι» ύχ' αριθ.
  77 χΐί χρίνίλ. 19'Ιίϋν.ο^ 1912 άπελύίη προσωρινώς ό Έικ-
  βτζΐης *ών φυλαχών Ηρακλείου Ιω. Μαρής.
  Λι' όμίΐας Ιπ' αριθ 79 χϋ χρβνβλ. 27 Ί;υνίβυ ι. ϊ. εγίνετο
  βκοϊεκτη ή βτ:ο τής θίβκιΐ; ^γ(6ο3 τοί ΓραμμβτϊΜς τ» ϊ
  νοϊ χείο,» 'Αγιβι» Νιχολιο») τ,αρα-.-.ηβις τοΰ Ρβ^σου Κο
  κιί αΐιτβθ ϊ ωριϊυη 6 Ιωσηφ Τζΐρΐής.
  '; Δι' όμ;ιας π' αριθ. 80 χαι τής αΰχής χίςνολογίβς άιι*λύθη
  τής υ—,ρετ.α, ό Γιω,.νι.; Μπο^ν.ΐρης χλητηρ τ-ΰ αχ:0ΛΐηρΙβί
  ' ' ' α.ριβθ<) ό Δτ,μ Χρι' Λ." ς,ις,ΐϊς >.' αρθ, 62
  ί»χ.η ή *π- .ί, 0 ί
  λΪ.<1; χ/.ν;/..'ΐ^ς ίγ»ν*Τ3 .^, ί;3^;ίυ/,αλθ. Χανίων -τα^ΐιΐηϊς 'ϊ κα ά'.'αύ.οϋ ϊιβρισΐη ό Ν *οΜος Λρα- Δι 5.*ομ, ^ ί,.Γ, γ, «.-τι τ/;, V ι κ ι "' Δ *«ιςσυ.η£ Δ οι*ώ< 'Τ π'ρ λΑΊΖΜ ΠΧΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Έκ τού 'ϋθνίκου