92095

Αριθμός τεύχους

38

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/7/1912

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■Λ· *:—
  ΒΑΣϊΛΕ.ΟΚΓΤΗΧ ΙΕΑΑΑΑΟΈ
  ΠΛΡΛΡΤΗΐνΐΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗ ΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοι; τή ίί Ιουλίου ΊΛ2 ΑΡΙΘ. 38
  Αρ·.θΐΛ. Διχ,ταγ. 8
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑ5ΊΛΕΠ! ΤΩΝ ΒΛΑΐΐΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' οψϋ τϊ ά*ο 2 Μαρτίου καί '» Ίοανιθυ 1912
  ψ/ιφίσ,ιατα τής Έπΐνυταΐί'ής των Κρητών Σ^νϊλίύΐίως και
  το χρΰρη '2τοΰ Ιγ.' άρι-1. 2 τού Ικ' άρι4. 36 τ^ύ 1910 Ν:>μο-
  θ&τικοΰ Διατάγματος.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Άνατίθι,ντα! προσωρινώς τα κίθήΛοντα τ»3 επί των Έσω-
  τερικών Λαΐ ϊπί ΐή"ς Δι*αιοσ^ης Διο-χουντη ΈπιτρΟΛθυ κ.
  Άντωνίου Μιχελιδάκη, έφ' οίον /.ρονίν Θϊϊι «υτος άπουσιάσϊ(],
  τα μέν τού επι των Εξωτερικών Δΐοιχ.οΟντος έπιτρόπου εις τον
  επί τής Δημοσ. Ασφαλείας καί των Δημ. Έργων Διοικοΰντα
  Έιΐιτροπον κ Θεοδωρον Λ-μβρ.την, τα δέ τού επι τής Διχ,αι-
  οσυνης Δια*. Έπ.τροπου είς τον επί των Οίκονομαών ^καί
  προσωρινώς επί τής Παιϊειας Διοικοίντα Επιτροπον κ. Μανουσον
  ΚουνόΌυρον.
  Έν Χανίοις τή 7 "ΙοΛ-ίυ 1912
  Έν Όνόματι τ^ΰ Βασιλέως
  'Η Διοικοΰσα Έπαναστατικίν '^πιτοοπϊι
  "^~ ' Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  ΉΣ
  Α.
  Θ. ΛΙΜ11ΡΠΉΣ
  Μ. ΚΟΥΝΔΟ1ΊΌ2;
  Αριθ. Διατάγ. 68
  ΒΑΣΙΑΜ'>·
  .ΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ΰπ' όψιν το άπό 4 Ί:υνίου 191- ψήφισ^α τής έν
  Κρητχι Έιαναστατινή-ς Συν* εΰ^ε^ς των Έ/^ων τό ίρΐρον
  200 καί έτιόμ. τού Όργ*νισμ=ΰ των Δικοΐτ· ?.ων την ϋπ αριθ.
  189 έ. Ι. πρβς/ν τοϋ Λι^σττρ'.αυ τώ^ έν ιρ**λιω Έϊί-ων,
  προτασ.ι τοϋ επί τής Λααιοσ.νης Διοι/.ούντος Έπιτροπ:υ.
  'Αποφαοίζοιι^ν κα Ιχατάίίίΐοιεν
  Τα τμή^ατα των δυιαστι. ώ; δι «πών τοΰ Έίΐτίίίο Ηρα¬
  κλείου κατά τοϊ.ος 1912 καταρτιςονται ώς ϊϊβται:
  α'.) Το πρώτον τμήμα α,-ίο 1ης ΊουλΙο.) μέχρις 7 Αΰγούστ:υ
  1912 ά^ίτ.λεϊται έ/, των ίικαστων Ίο^ιννο^ Χαιςα^ Πρόεδρον,
  Βασιλείου Βααιλειάδου κ3ί Νικολουυ Γΐομαλάκη Εφετών κ« έκ
  ϊΰθ νομιμα.ν άναπληρωΐών των Ε|ίτών. καί
  β'.) Το δεΰτ.ρον τμή *α άτ3 7 Α^γ^^3τ^^ μ=.χ?ι 15 Σεπτ;μ·
  ίρίου 1912 έκ των 9ι*«τ,5νΜινϊλ«« -ϊΛνανη πρϊ·.δρε^3»τίς,
  Φο μΓ, και Νικόλαον Ι ιαμαλάί,η Έφετών καί έκ δΰο
  των ν;μιμων αναπληρωτών των Έφετών.
  Ιίιίς τόν επί τής Δικαιοσυνης Διοικοΐντα Έπίτροπον άνατΐ-
  θ,ται ή δημ3^'ϊυ7^ς καί εκτέλεσις τοθπαρόνχο; Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί 26 Ίουνίου 1912.
  '^ν Όνόματι τού Βασιλέως
  Ή Έπαναστατικη Διοχκοϋσα Έπιτροπίι
  Ό Ηροεβροϊ Τ* (.έλη
  Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!!
  «. ΛΤΜΠΡΙΤΗΐ:
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΤΡΟΣ
  Αριθ. Διατχγης 34
  ΊΙ Αιοικουσα την ΙΙαι?ϊ*ίαν 'Εηαναστατική
  Ίίπιτροπή
  "Εχουσα ύπ' οψ ν τό άρθρον 27 τοθ Οπ' αριθ. ΙΒδ^τοΰ 1911
  Διαταιματος α-ολΰΐι το^ς εξής ύπ^ρέτας καί ύπηρΐτρίας άΐε
  τώ* σχ^^ε:ιον ίν οίς ύπηριΐο^σ: άριθ,-ΐούντων όλιγωτέρους των
  150 μαθητών.
  Α'. Έν τώ νομώ Χανίων
  1) την Ά.ρ~(νρτ/ι Μπϊλΐίάκι υπηρέτριαν Κοΰ>—Κατί, 2) την
  Ελευθερίαν Κο^ρκοΰΐη Οπηρέτρ.αν Νίας Χώρας, 3) τ^ν Τζε-
  μΐΛέ ΆγαδθΊΐοΰλαν Ιπηρέτριαν το3 ^ί3^τ. ΙΙαρΊϊναγωγιίου Χα¬
  νίων, ί) τ6νΙ. Χριστοίουλάιΐιν ΰ-τηρίτη* Καντιλλίου Κισάμου.
  Β' . Έν τώ νομώ Σφακίων
  1) τόν Αντώνιον ΡαΊλ^χιν ϊιπηρετην Κεφα·ά, 2) τόν "Ιωάν¬
  νην Μπ.αζ*Αΐιΐυπηρ«την Γα6αΛ.οχι*ριου, 3) τον Μ. Μαστοριχιν
  Έ
  Γ'. Έν τώ νομώ Ρεθύμνης
  1) τον Άλή Μταρπχρίζ-Ικιν ϋπί]:έτην ίν τώ Μουσ. ΙΙαρίΐ-
  ναγωγειΐι) Ρίθυ^νης.
  Δ'. Έν τώ ν<»μώ Ηρακλείου 1) τον Σ-· Φ:^^:ανά^ιν 0πηο5την τού γ' χριστ. οχοΑείου Ή?I/λ:ιο^ 2)τό' Μ-χ«τ Ά >ή Χατζ-ί! Δερ6 σάκι ύέ
  έν τώ Ί) τα;ιω μ;υΐ χ ρ
  Ε. ΐΐα-αία'-ιν υπηρέτην Άγίο^ Μύρωνος
  Ε'. Έν τώ νομώ
  1) τιν Γεώργιον Σ^μ--ών Ιτη,ϊτην ίι τφ Ανωτ. δηΛ. σχο -
  λειψ Κρη'σάί, 2) τον 11-ςτρίν Σταυρακάλΐν ύπ<)ρετην Βιάννου, 3) τόν Χαρ. Συμ63υ·άκιν ύπηρίτην Άγιου Βατιίίς^ Βιαννί., Μχ ή ζ! ρ ρ ;υΐο^λ. σχυλείω Ήρα/.',ί^ο^, 3) τόν Ιωάννην Μ Μλίζ'
  ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  1 ,
  : ι ι
  ι.
  4) ιόν Γεώργιον Σφακ·,ανά<. ν ΰπηρίτην Ίεραπέτρου καί 5) τόν Σπ. Πορταράκιν ύπηρίτην Λιμένος Σητείας. Έν Χανίοις τή 22 Ίβυνίου 1912. Ή Έπαναστατικη Διοικητικτι Έπιτοοπίι Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Μ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Αριθ. Διαταγάς 33 *Η ΈπανασταηκΗ λιοικητικίι Έ-ιτροπίι Έχουσα ύπ' όφιν τό άρθρον 27 τι3 ύπ' «ρ;9. 13ο τού 19; 1 Διαταγματος, διοριζει τον Γεώργιον Αστρινακη» ύζηρέιην έν τώ Άν. Δημ. .Σχολείψ Κρουσώνος Μαλ»δυζ>ου επί μην. μΐΐθω
  δρ. 30, άντί το.» Γ. Τζουλΐά μη απο3ϊχϋίν;ος την θίι.ν ταύτην.
  Έεν Χανίοις τή 22 Ίουνίου 19ΐ2.
  ΊΙ ΈπαναΊτατικη Διονκητικπ Έπιτροπη
  ΧΑΓΖΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
  ΑΝΤΩΝ. ΜΙΧΕΛΙ-ν,ΑΚΗΣ
  Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αριθ. Διεκπ. 2861
  » Ιιρωτ. 1164
  ϋΜΓΕΡ* ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  . (Γβνικόν Λαγιότίιρ. »ον)
  ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ
  Πρός τάς Τελωνειακάς καί Τημεχακάς
  τ#Ίς ΝΛόοι;
  Περ της έγκατρου καταθέσεως των έν τοίς ΤαμείΌις
  πλίθναζόντων μετρητών κοι της άνευ άναβολής
  τακτοποιήσεως των άντιτίμων.
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΝ
  Διά τοθ ΰπ' αριθ. 53 τής 30 Ίουνιου 1912 Διαταγματος τής
  Έπαναστατική*ς Διοΐκητικήί Έπιτροπής ίΐρύεται 'ΥποσΐαΟμος
  τής Χωροφυλακην έν Κρα,ίΤφ Άποχορωνου με πιριφ.ρϋαν τϊν
  συνοικισμόν Κραπη ("Εορα) καϊ τάς πέριξ »ςο·/ΐ;, με
  2ε ά«οτιλοϋμ«νην εκ τ«σσαριι>ν χ^ροφ^λακων και ενός
  φορου.
  Δι' όμοίου Διαταγματος ύπ'αριθ. 5δ τής 3 Ίουλί^^ 1912
  επετράπη είς τόν πιζόν Γπινωμοταρχην ΙΙεραντωνάχ,ην Μι¬
  χαήλ ν α συναψγ) γαμον μετα τής ϊς "Ίνι (Μ^ν^φαΐσιο^) ίιζ-.Λ-
  νιϊος Μαρίας Ε. Φκ^σάρη.
  Δι' όμςίου Λιατάγ^αΐος ύπ' άρ:θ. 56 τής 4 Ίουλίο 1912
  ίπετράχη ή χποληψ ς όλβΛληρου τής μισθο'οσιας εις τ;ν πϊ,:ν
  χωροφυλαΛα Ι1«τρα*.ην ΧαραΛαμ«ον, 5α το ά^ς Π Μιρτιυ
  μέχρι 16 Απριλίου 1912 χρονΐΑών διαστη^ϋ καθ1 ό ά—υσι.»»*
  τής υπηρεσίας τού λογφ ασθενείας νομ-μως πιστΐποιη^είσης ϊ,Γ.ό
  ΪΟο ίπιστημ.:νων ιατρών.
  Δι' όμοιου Δίαταγμΐτος ϋπ' αριθ. 54 έ. Ι έιωρίσϋη είς το
  ίκταχτον πρςσωπΐιιον των Δημοσίαν Έργων ώς μηχαηκης ό
  Θίθδωρος Δ. Σΐραμανΐής δια χρονικόν διαστημα τρών έτών
  αρχόμενον ατ.ό τής έπομΐνης τί|ς ορκω,λοσιας τού άφ' ής άρχε¬
  ται καί ή μΐΐθΐδοσία τού ήτις ορίζηται είς δραχμάς τριακοσίας
  μηνιαιως.
  Έν Χανίοις τή 1 Ιουλίου 1912.
  Ό Λ'.οιχών 'Επίτροκο,
  Θ. Λ1Μ11Ρ1ΤΗΣ

  - ϊ
  ΑΝίΙΤίΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ £ΐαΤΕΡΙΚΟί(
  Διά τοϋ ύπ' αριθ. 83 έ. Ι. Λιαϊάγ^αΐος -ής Έπανασ;λτικής
  Διοικητικώς Έπιτροπής μϊτετίθησαν άμίΐδαίως οί Νομάρχαι
  Ηρακλείου Γεώργιος Δουκουμετζιίης κο·ί Ρ*θυμνης Στυλιανός
  Φωτάκης.
  ΔΓ όμοίου Διαταγματος ΰπ' αριθ. 87 έ. Ι. ώρίοθη ό Δήμος
  Μοχ$0 Πεδιάδος είς π^ώτης ταςεκς τοιούτον.
  Έν Χανίοις τή 3 Ιουλίου 1912.
  Ό ΔΐΟΓχών ΈκΙτροΛΟί
  Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ
  Ή 'αθ' ήμ5ς Ανωτέρα Διεύθυνσις πρός δέ χαί τό Γενχόν
  Λιγιατήριον, δι' αλλεπαλλήλων Έγκυκλίων καίάλλ·»ν ε'ιδι/ών
  διαταγών, ή;ίΐι»σαν παρα των Τελωνειακόν καί Ταμειακών τής
  Νήσου Άρχών, ό'ίΐως προκειμίνβυ μέν περί τής τακτοποιήβϊως
  των μεταξύ τώ,ι χρηματιχών ΰπολίιπαιν αυτών ϋπαρχόντων άντι-
  τιμων, προδαίνωσιν είς ταύτην τακτικώς καί ανελλιπώς—προκει-
  μένου δέ περί τ?,ς παραδόσεως ή άπςστολής των έκ δημοσιων
  εΐσπράςεων συγκι·.ντρ»υμίνι»>ν έν τοίς Ταμείοις κοί Τελωνείοις
  μετρητών, κα- αθέτωσιν ή άποατέλωσι ταυτα τοΤς άρμοδίοις
  ανελλιπώς καί τακ,τΐΛώς, ο3τα>ς ώστε, τό εις μετρητά υπόλοιπον
  εκάστου Ταμείηυ νά μή ύπεοδαίν^ τό διά των δπ' αριθ. ^^/ΐβίβ
  τής 7 Όκτωδριου καί *ϊ01/ΐ3ϊ6 τής 17 Ίουνίου 1908—κ«ί ΰπ
  αριθ. χχι>1^6 τ*14 27 Άπρι/ιου 1911 έγκυκλίων δίαταγών ορι-
  ζόμενον όριον.
  Ήςιώθη συνάμ» δϊΐως, ταλ;ι>;ώς καί δι1 εκάστην κατά-
  θετιν ή αποστολήν χρημάτων, είδοποιεϊται τό Γενικόν Λογι-
  σιήρ',ον αυθημερόν τηΜΐγραφικώς παρά τί τοϋ καταθίτοντος καί
  τού παραλαμ^ΐνοντθΐ, ΐυ^ώνως κϊΐ πρός ετέρας Έγχιικλίους,
  καί ίόιως πρός την ύπ' αριθ. 316

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΠΣΤΙψί Ϊ^ΤΑΣΦΑΣΙΣ- ΤΗΣ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ϊ9Ϊ2
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Καναθϊβεις ηαρά τΛ Τραΐΐέζη Κ^Ίτης......
  Ταμείον | Ταμίας ταμιευτηριου: μετρητά παρ' αυτώ · ·
  ] Ταχυίρομικά Γραφ;ια: μετρητά χαρ' αυτοίς...
  Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' όϊόν...............
  Δαπάναι Ταμ'ε^τηρίου δι' άμοιβάς ότ:αλλήλ<ον............. Έςοδα εγκαταστάσεως............................. 297230 3664 3171 304065 8766 4450 10 31728212ί Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθίντων έτύν............. Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα α!»τω.............. Ταγυϊ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών..............., Διάΐορα έ'τοϊα Ίίία έ; αντικαταστάσεώς β'.ίλαρίων......... Διάθεσις άποθεμχτικών: καταδολη Ιναντιόφεΐλής κρός Κρητικήν Πολιτείαν................................... 10 20, Εν Χανίοις τή 20 Ίουνίου 1912 Ό λ»ε»'(1ίτνων Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηριον Γ. Γ. Γ«θ£γον5Λκπς ("Εναρξις Έκδοθέντα ΙϊλΙΕΦΑΑΑΙΟΣΙΣ Τ0ΙΙ ΕΡΓΑΣΙΟΙ Τ0! ΤΑΧΙΔΡ01ΙΙΟΤ ΤΑΙΙΕΤΤΜΡ,ΟΤ τ Λ Ι 'Λίτμΐλιον 1902) -ελοι,ς παρε) "όντος μηνός Ίανουαρίου......................................... Μίιν Φεβρουάριος 1912 μ/Ρ έντϊς το^ μηνός Φείρουαρίοιι 7.690 49 Άποσβεσθιντα £ιί / ιο-ρια μενρ'. τέλους παρελβόντος μηνός „ » Ιντϊς το; μην:; Ί'είρουαρίου Βιδλιαρι* έν κυκλο.:ρια ε'.ς τό τέλίς -ο3 μηνός Ψείρουαρίου 697 2 7739,- 699 7040 Καταθέσεις μεχρι τέλου; ζαρελ6;ν » τού μηνός Φ£ίρ:υιρί;υ................... ντες τοκΐι με·/Ρ- τέλους Δεκιμδρίου 1911 μηνός Ίανουαρίου ........................................................... ΔΡ«Χ· Άποϊόσεις πρός —ύς κατίθέτας έναντι ^ιττώσεως των μέχρι τέλους Ίανουαρίου.^......... » · < » » » » έντός τού μηνός Φϊδρουαριου....... Καταβληθιντες εις τ:ύς καταθέτας τ:κοι ένεκα άποσδέσεως βιίλΐαρίων μέχρι τέλους Ιανΐυαρίου. , ι > » » > έντός τού μηνός Φεβρουάριον.....
  73,411.32 2,148,485.70
  » 1807,788.93
  » 29,532.43
  » 3,074.37
  » 3080.28 1,840,401.64
  Πίστωσΐί καταθετών «ι; τό τέλος τού μηνός Φείρ=υαοίου μή -υμπεριλαμίανομένων των ή3 1 Ίανίυαρίου έ. ε. δεδουλευμένων τόκων
  308,084.06
  Μ
  -θ·
  Κ
  Χ
  1
  Μ
  Ι
  Η
  Μ
  316
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ο
  II
  Ι
  IV
  Α & Θ' .
  ΑΗΨΟΑΟΖΙΑΣ
  Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ9 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤε ΕΝ
  ΜλΙΟΣ 1912
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΗ0ΕΡΤΙΟΝ8
  Χρονολογίαι — 1>»1β»
  -ρ-
  ο
  33
  β
  "Εσοδα —
  Των Νομών—Όθβ
  Χανίων καΐ
  Σφακίων
  1,3 ΟβΠββ βί
  Ρεθύμνης
  ΚθΛγηιο
  Ηρακλείου
  Λασηθίου
  ί5 β
  ο "β
  Β _
  1 ί
  Σύνολον
  Είβπράζβων
  ΤθΙ&Ι
  άβ8
  10
  ί
  11
  1911
  ΝθνθΠΠΓθΓβ
  Σεπτέμδριος 8βρίβΐη1}Γβ
  Όκτώίριος
  Νοέμδριος
  Δεκέμίριος
  Ίανουάριος
  Φεδρουάριος
  Μάρτιος
  Άπρίλιος
  Μαΐος
  ^αην^Θ^
  ΡβΥΓΪβΓ
  Ανηΐ
  1911
  »
  1912
  Άθροισμοι — δθΠΙΓηβ.
  Μϊταφορά ληψοδοσίας 1906-1910
  αβ 1β 8θ8ΐ1οη 1906-1910
  Σώνβλον ~Τοΐ3ΐ
  22511
  60
  2973560
  3131585
  2652390
  22443
  60
  20883
  1940680
  2285420
  2218130
  21785585
  120613632
  142399217
  5913
  6775
  11866
  5177
  6103
  5939
  5790
  5459
  4336
  5736? 85
  332793
  85
  390156
  70
  2096467
  25062
  36067
  19260
  2201760
  21469
  2251880
  26457
  72
  10
  198650
  21368036
  123514698
  14488273
  30040
  70260
  135490
  82640
  141360
  905
  508
  66350
  146
  10
  49690
  62276
  80603
  51787
  51978
  491967
  4822440
  ϊ.5434
  47847
  07
  4969007
  6227605
  80603
  51787
  51978
  4919677
  48224 40
  55434
  47847
  813850
  8214319
  ί
  49703756
  285652034
  497037 56
  285652034
  90581
  69
  335355790
  335355790
  1
  ί-«?_".
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ!
  817
  — ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
  . Αϋ εθΜΡΤΕ ΟΕ ι» ΒϋΒΤΑΧΕ 3 7ο - ΟΕ5ΤΙΟΝ
  II
  ΠΝΙ 1912
  Τ Α Β Ι Ε Λ Ι'
  VIII!.
  ΠΛΗΡΟΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
  3
  α
  5 α>
  12
  ?3
  φ
  χ
  3 Μ
  α
  13
  1-4
  Χ ,3 .» β
  --> ι * ο
  ϊ «
  Ιϊ
  φ
  13
  Β

  β
  - 5 Ι -
  ο ί.·«
  17
  3
  ο
  Η
  18
  φ
  ο·

  3
  οί 3
  -2 ο,
  ι -Φ
  *> 9
  Β ·Π
  1?
  φ ·—ί
  δ
  19
  04
  ?:
  21
  1123160
  270
  2426
  2197
  627
  1199
  209580
  1335
  505
  80
  2982(
  761
  17890
  441
  761
  468
  20
  1177
  83578'
  965
  05357,80
  2909|50|
  179,
  83235
  9687
  38ι
  967 22;
  1514 66
  4616529
  2481
  1421
  1102135
  328'
  87
  237635;
  627
  1678
  2857 60!
  1803 —
  505
  200000
  200000;
  100000
  85222ι
  142180
  11023^
  20328487
  237635
  627
  20167840
  285760
  1803
  185727|48
  297 ί -
  2974-
  50000 —
  50000 -
  15656 Μ
  1813-21 60
  1969779"
  500000
  •2571357 Ί5
  307135715
  8522-2 Ί8
  100878
  2752679
  3353557901
  ίί
  ΙΓ,
  Ι
  318
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ*»
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
  Γ) ΕΤλΤ ΟΕ* ΡΕΒ€ΕΡΤΙ0Ν5 ΕΤ ΡΑΙΕΙΕΝΤ8 ΕΙ
  ΜλΙΟΣ 19 Ϊ2
  ΠΙΝΑΞ Θ'
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ5
  Χρονοϊνογίαι —
  4
  1
  1
  'Έσοδα —
  Τώ»- Νομων—ΌβΒ
  Χανίων
  καΐ Σφαχίφν
  Ζα Οαηίί
  ίί 8/αΜμ
  Ρεθύμνης
  ΚέίΚγηο
  ΉραχλίΙον
  Λααη&ίον
  Σύνολον
  ΕΙοπράξβωψ
  ΤοίαΙ
  ΙΓαρατηρή'σεις
  Ι 4 Ι
  Ι 6 Ι
  Ι 8 Ι
  10
  911
  Όκτώδριος
  ΟθίθΙΟΓβ
  Νοέμδριος
  ΝονβηαΙίΓβ
  Δεκέμδριος|
  ϋβΟβΠΐΙθΓβ
  Ίανουάριος
  ΙαηνΐβΓ
  Φεδρουάριος
  ΡβνΠΘΓ
  Μάρτιος
  Μ&Γ8
  Άπρίλιος
  ΑνΐΊΙ
  Μάϊος
  Μειΐ
  1911
  »
  1912
  »
  »
  Αηψοδοαία Ατ[( Πιριό&ον (τ€ίΙζ'οη Γ.
  Ληψοίοοία Βας Περιβίον θΐίΐίοη ΙΓ.
  Σύνολον — ΤοίαΙ ..........
  1608265 3933427
  ί423992
  3032257
  1209049
  11
  1739015670
  ', 1448827|34
  90581
  56724434-31
  265787645
  177605
  87024 37323861648
  693353557 90
  066592174 38
  3238616
  3353557
  6592174
  38
  (*) Όρα χε·οϊ|γούμινον
  [* Υογ·
  (\
  ΕΦίίΜΕΡίΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  ΔΙΑ ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 31— περιοαοζ α·
  . »Ι) εθΚΡΤΕ ΟΕ 11 51ΙΗΤΑΧΕ 3 Ί. - ΟΕ3ΤΙΟΝ Ι·
  ΜλΙ (912

  V
  ΙΙΙΙ
  Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Ι - ΡΑΙΕΜΕΝΤ3
  Ι
  ■5
  {{
  •^ ο
  χ
  1
  (· 5!
  8
  ^ ^
  Ϊ3
  ι
  β ΰ
  11
  1!
  ι 8|
  ■ι
  16
  Ι 13
  13
  17
  -ίί^
  χ ου
  -> ε-
  3-
  ·δ
  ι
  4}
  5 β-
  Γ
  5,2
  ο □
  ί
  ίΐαρατηρήβιις
  Ί
  ί!
  21207625
  17237605
  168371
  35
  24342615
  79624980
  Ι000000
  1799223
  80
  115409
  2974—953578(1
  210767
  23
  5359243
  6164
  16
  29
  52580
  248Τ88
  621134ο
  -I-
  2948·94
  50000
  212076
  172376
  168371
  2<3426 V ο )5 35 15 79624980 124497303 19697797 105407 7739^3 62113145 29489 50000 — Ι|81 «5995 •2827931 14824 80 12539-2630 100047 28 212076 !3760· 168371 243426 25 35 79624980 2085792;8; 3110131 ?: 609217ί 38 ( Έκ τοθ Γενικόν" 1ογ»ο*τηρΙον )

  340
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟήΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
  3: ~ β .ο, σ: ι _
  !
  Α ο γ α 9 * α 6 μ ο λ
  Ύπόλοικε οΐιονο-
  Πράξ€ΐ{ ά*ό 1 Σ«-
  κτ£μ.6ρίου1911ϊως
  Πίράξιις Ιντό{ τοϋ
  Μαΐ°υ 1912
  Σύνολον
  ε>
  [ΐ;/.οΟ Ιτοος 1910
  31 Απριλίου 1912
  ____^_________
  1
  Ά-οτελέσ|χατα άπολογισμ χρησ. 1898—-1909
  _
  _
  ___


  2
  3
  566947
  21
  817874
  3472770
  ιο
  98
  759017
  54
  1384821
  4231788
  Οί
  » » 1911 .. . .
  52'
  4
  1987202
  55
  5257
  80
  1992460
  'όϊ)
  5
  ΧθΊΓ)κ.<χτικχ γρα,αμ,άτιοι,................ 559097 71 76163 22 635260 93 6 7 Ιΐα.ρα.κ,αταθ'ηκαι κοιναί........... ... 408796 8128 80 1171υ7 2000 87 525904 10128 67 » α.ύτούσιοι............ — 8 » γργ)α.ατικών ενγυγ)σεων.... 40 __ — __ 40 — 9 250 —. 180 — 4οΟ — 10 » λιπα.σμάτων........... . — — — — 11 Λ/σμός εγκα,τα,λελειμ,μ.ένων όθωμ. περιουσιών _ —. — — ■α—Μ 12 Μονα,στηριοικόν ταμείον Χανίων....... 9422 75 — — 9422 /5 13 ΙΟΟυ _. — — 1000 — 14 » » Ρεθύμνης...... 32371 67 — — 32371 67 15 » » Λασηθίου......... 9090 20 — — 9υ^θ2θ 16 Τελωνειακόν παρακαταθήκας........... 229473 15 34655 60 264128 75 17 235901 67 28828 21 264729 88 18 19 20 Λιαενικ,οί ηόοοι..................... 3126 552823 15151 95 65 37 243426 505 15 796249 15Η56 8ϋ Πρόσθετος φόρος 3 '/β — ΠερίοοΌς Α' » » » » — » Β' 21 Ταμείον βθϊΐθημάτων................. — ___ — — —■■ 22 23 —-*-, — 24 "Είντοκ,α. Γρα|Λ[Αατια τού Δημοσίου....... 400000 ——- ιοοοοο __ 500· ιθυ — Ι 25 Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου 108720 42 21425 60 — — 130146 02 Ι 26 ίΙροκ,αταΚολαί διά. λ/σμ,όν ταχ. Έπιταγών 644001 11 2102204 11 18776* 45 2^33969 6/ 27 λ διά. δαπάνας της Αγροφύλακος 114311 23 — — — — 114311 2^ 28 Προκατ«.βολϊΐ είς Μοναστ. ταμείον Χανίων. , 42494 _ — — — — 42^94 — 29 Ζημία, όΊαπραγματευσεως ς£ων νομισμάτων 5023 37 — —- — — 5023 30 Κίντσις κί^Λλα.ων-—Τελώναι ......... 48754 91 2571977 13 293739 72 2914471 /6 3ι » 9 Πρόσθετος φόρος 3 °^ 26069 24 684610 90 90116 80 8007^6 94 32 9 » Ταμίαι........... 58124 69 1625858 7ΐι 1041^9 89 1788093 όϊ 33 Κοιν. Ταμείον—-Κα,ταθέσεις προϊοντος έντόκων Γρχμμα,τίων τοϋ Δημοσίοο πρός πληρωμήν , γ 500000 50Ο0ΟΟ 34 Π ροκ.α,ταβολαϊ διά. δαπάνας ττίςστρατ. υπηρεσίας 180000 ——- __ __ — .... 180000 — 33 Κτήματα, κατακυρωθεντα. τω Λημοσίψ .... 1715 —- __ — — —- 1/15 ■— 36 "ί ακτοποιτητέοι προσωρινοι λ^σμοι....... 4495 60 5 — — 4500 60 37 Χρέώστχι ικ λοψοδοσίας χρ^μ. διαχειρίσεως. 42124 26 705 ··· Γ»- — __ 4282ϋ 8ό 38 1 ράπίζα Κρήτης—λ/αμος Δημοβίου...... 625958 78 1929939 67 50000 — 26ϋ5898 39 » » — » Μόν. τα{Λ. Χανίων 89428 10 22737 «6 08 11^152 40 $ β — » » » Ηρακλείου 13200 _ 21770 65 — __ 34970 υο 41 9 » — 9 » » Ρεθύμνης 8850 95 39275 87 2000 _ 50126 <52 42 > λ — 9 » » Λασηθίου
  32446
  30
  22195
  __
  6450
  __
  610Η1
  όϋ
  43
  Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμοςΠροσθ. φόρου 3 υ/0
  4550176
  10
  400000 —
  ΐοοου

  50δυ17ο
  10
  ΕΚ μετα^αν..........
  7662841
  2/
  18185227
  33
  28 513//
  Ι
  οΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  821
  ΔΗΜΟΙΙΟΪ ΤΑΜΕ1ΟΎ ΤΗΝ 31 ΙΑΐΟΪ 1912
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
  π
  Ω
  Ι
  τοΰ οΐχο-
  νομιχοί ϊτους 1910
  Πράξιιι απόϊ__
  1911 ίως 30
  Άπριλο; 1912
  1393593
  26
  79702581
  9503064
  435886
  115950
  21034
  818854
  89428
  135090
  3835
  43711
  20521
  27781
  241345
  199364345
  267519874
  3093253
  15869
  1560
  500000
  Πράξιις έντ<κ τοΰ Μΐίου 1912 16 10 11 9"! 44 189 13 8302381)11 υ 541949 38506.6] 204Π424 483508 370186 10163 11743 10481 32841 30932 49851- 38502 222183 235811 1381 449191. 80 Τί ΰ ΊΟ 11 55 62 ΊΟ 46 2018077 25^8013 68628^ 162751Ρ ίΟΟΟΟΟ 200( 1838671 3237 5528230ε 58 ι3ϊ 1812145ο!/ 49884639 158.-92 6 12270723 1528',711 2000!-, 762^5 4921]— 600 684 40427 300201 45 711 2" 30180 4784710 100000- 06508:18 2870971ο 89017,40 φ 2769100 22107 2434261 2230506 0 Σύνολον Ύηόλο*«α των μιρίδων Είς χρέωσιν 139359326 541«49 55 43494728ο 3'Χ)184261 958920| 237581 40 33539 18.Τ334 12227010" 170943 542^1 82898, 2931113 40% 31722.561 30932 15·')0 600000 2084585 78 65' 15' 53 Ι3! 280511 ΟΙ / <οο«)ο| 1734358 40Ο0001 2000 — 2115581'4( 2210, 3237 790249|8 8^871 130146102 76 Ε{ς πίστωσιν | 114311123 42494 — 502337 4ί·Κϊϋΐ4 25Ί9079 557.^23 100000 — 180000 — 1715 — 450060 40Μ2983, 490317 υ:; 11194162 3497065 1775515 ΒΊ0!<130 741180527 1393593 117684 26 33 1009382|26! )5 433015|Κ4 ί 95 34 6-59851 ι3301ί 1363' 33728 18573 112847 169943 21911* 73 ■*()*» 19204 28883 969 1197393 3156579 309! 52 1Γ58Β9Ι 15601 ΙΟΟΟΟί '-.12 {Ο 13 84 14 >3 15
  )4 16
  ίθ 17
  ό!
  19
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  ' 32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  8014885091
  Γ
  ϊ
  ι Β
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Λογαρια<ί|ΐο Έκ μεταφορας "Εζοδα έςαργυρώσεως Συ οιλλαγμάτων...... Τραπέζα. Κρήτης λ)σαός καταθ. υπέρ εϊδικοϋ Ται/ε'ου ε;?φορών χαριν των έθνιχ.ων άναγκών. Είδ. Ταμ.. είσφορ. χάριν των Εθν. άναγκών. Ταμεϊα καί Τελωνεια Ταμείον Κεντρικόν................. » Ηρακλείου................. β Ρεθύμνης ................. » Λασηθίου................ Τελωνείον Χα,ν'ων.................. 'Υποτελωνεϊον Σουδας .............. Β Καστελίου Κι<κχάμου......... » Παλα,ιογωρχς............... » Χώρας Σφακίων............. » Καλυβών................. Τελωνείον Ρεθύμνης................. 'Υ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτάμου. . . β Άγίου Γαλήνη............. Τελωνειον Ηρακλείου............... 'Υ/τελωνεϊο; Χερσονησου............. 'Υ/τελωνεϊον Μα~α.λλων.............. Τελωνείον Αγ ου Νικολάου........... 'Υ/τελωνεϊον Σητείας................ » Ίεραπέτρου............ » Σε'σίου.............. Όλικά ποσά . . 'Τχ<$λοιχα οϊχανοαιχοΰ ίτους 1910 Πρίζίΐς ίκό 1η« Σ)6οίο^ 1911 Ιως 30 Απριλίου 1912 7662841 123 613126 27 ίη 04 168059 216269 5?580 33195 33657 915 18943 4669190 48 56 II 42 6ϋ 50 77 11963 13606 5982 4442 996 71 30020- 255,ό: 54 30 04 1795 4693 15806 24017 30 50 30 42 2106υ 18185227 54 11702 387884 10685218 2359127 1035378 741179 26 85 1υ4206530 7259 35910 41359 09 22134 78628 399893 81250 9370 1470906 302 2877 77818 177768 204672 20785 968 35 72 Ά 15 95 55 όΌ 50 75 1ο 10 10 14 40 20 Πράξιις έντός τού Μαΐου 1912 220330933 314 90 83124 25 1401471 259530 10348088 108309 63 139306 80 2355 6917 4458 822 900830 35035 14072 3529 129Ο72 16434 7404 15 80 10 56 10 05 23952 69 4185 30 17 42 95 10 4601263,84 Χ ν ν ο λ ο 28051377 177 625143 471008 οο: 41 1225474883 2834926 1191439 882684 121502970 10529 61772 5ο4879Ί 34920621 101243 440913 99765 1409655 ι ""Όϊ! 95 7ο 09 65 14 15 10 34 1629^98 4698υ 1^076 94545 71 48 40 6! 22670980 252*3 4 Ζ 25181 5) 10 51
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1
  εΚϋβερΝησ
  ΕΩ
  2
  Π. 1 Σ 1 Ω Γ Ι Σ
  "Τ«όλο»«α τ&ν ρερΐδον
  4*
  ΎπΆοιχπ τοδ οίχο-
  νομιχοϋ Ιτου{ ( 1>
  Πρίξιις &χό 1 Σ)6ρίου
  1911 Ιω< 30 Απριλίου 1912 Πράξιΐί έντός τοΰ Μα«ου1912 Σύνολον Είς χρέωσιν Είς πίστωσιν 8302380 615791 10 34 18121450 54 387884 14713 10725742 2432863 1036302 7204^0 1034660 5216 37977 3990ϋ 26345 73203 39733^ 77939 9446 146*980 29507 2909 78987 183268 193424 16367 71 26 15 45 03 86 99 45 85 50 ό5 35 35 10 70 80 47 92 <ιΟ 2230566 83124 824 1362167 265443 116549 124863 141284 2000 7368 2000 1473 9234 36*85 4120 3752 61 25 οΟ 01 36 93 06 30 50 95 40 70 70 35 28654397 54 471008 631328 12087909 26ί'83Ο6 1152852 845343 1175945 7216 45346 41906 27819 82437 434223 82060 13198 1592685 46356 6117 91145 205637 210242 42 26 25 99 46 39 79 06 29 45 .5 ^0 60 40 05 49 45 35 60 Ο·- 31 Κ 7411865 123 154135 166839 136620 38586 37^41 39084 3313 16425 8581 7101 18805 6690 17704 898 37313 629 5959 3400 21072 42400 313 27 15 54 37 56 96 03 41 -0 79 44 02 75 05 85 Κ) 36 88 40 10 49 41 70 8014885 160320 ι_»Ο 53 74 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5^ 5ό 57 58 59 60 Ι 71 62 63 64 65 66 129704165 16848 32ι.8 12157 22368 16817 8500 80 75 84 18 • 2486740 — — 8918171 44 37108970 ■Ιο 4601ϋ63 84 502840531 81/5205 83 8175-^0583 φ Ι
  324
  ΙΦΗΜΕΡΙΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ-
  Ανάλυσις των κατά την 31 Μ>ΐου 19^2 υπόλοιπον έν τοις
  Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
  Οικονομικαί
  Τχυ,εΐον Κεντρικήν
  » Ηρακλείου
  » Ρεθύμνης
  » Λ·/;η6ίου
  Τιλωνεΐ'χαί Αρχαί
  Σύνολον .....
  Μ Ε
  Η
  Χρυαος
  41381
  8030
  5755
  9180
  46835
  111181
  65
  65
  "Άργυρος
  11220
  2129080
  3556
  8-20
  10600
  47487
  50
  3(
  ΝίΧίλ
  Έν Χανίοις τ£ 20 Ίουνίου 1912
  18965,50
  3478696
  5599
  417853
  905058
  72581 52
  Έν
  Άντίτιμα
  71567
  64107 76
  14910
  14178
  6Η48608
  231250
  15
  95
  53
  47
  95272
  72512 80
  2367601
  2316250
  16110787
  375731
  40
  Σύνολον
  166839 37
  136620 56
  3838696
  37341
  227593
  606981
  03
  87
  (Έκ τού Γενικόν Λονιότηοτον»
  ! Ι'
  έ 7%
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  Τ 1* Α
  II
  Κ Ψλ Α Κ Ι» Μ Ύ « —3
  Μηνιαέα Γβνεκνι Λογεστική κατάστασις τής 31 Μαΐου 1912
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ΤαμεΤβν
  'Εξ-τιριχεΙ λ)σμοί (βντίτιμον μιταλλΐκοΒ ΐν τώ εξωτερικώ).
  Συναλειγματιχαί τοθ ίξωτερικου........
  Δάνει
  α επι ιν«·χυρψ χρηματογραφκν
  ΐ«ί ΐνεχύρφ ίμιτιρευμάτΜν
  καλλιεργείβς
  ίνυπόθηκα άπλα
  )Κκντρικοϋ
  1 ' ' * )*Υ]μάτων
  )Κεντρικοϋ
  " ' " ')'Υ]μάτων
  )Κεντρικοί
  *' * ")*ϊ)υ.άτων
  )Κ«ντρικοϋ
  '" * ' )'Υ]μβτων
  )ΚεντρικοΟ
  " ' ' ')Ύ]ματων
  )Κεντριχοϋ
  β.. · ·<νι ; Ι ]ματων ιίς )'Υ]μάτων )Κιντρικοΰ .. . . ^ Ύ]μά^ο>ν
  'Αναιτήσιις ί·ηιο^«/ιΐς................
  Σινβλ) οιματιχαι >οί ^εριι»τιχα4 κομιστήν.
  Διόΐορςι χ οί πρτοαιρινοί λοιαριαομοΐ......
  Ι
  ( ίξ άαγχ_ιοιιν£!ιν κλιιοιηριοσμών
  Ί ξοϊβ ί-;χαταοταο<ως>αί χαιαοχυής
  ΈχχριμιΤς δοσςλτ,ψΐαι
  Ύκο)μάτ*»ν μας
  346901
  1757481
  198595
  83642
  44341,3
  46
  05
  81
  558124 4
  95
  111795
  15
  ■7/370
  2144 75
  120.826 75
  782863 ;15
  144958 53
  133165 95
  !0900830
  87120ο; 3
  42632 05
  ι
  Β. ΔΟΓΚΑϋ
  1174485
  2245861
  2104382
  282237
  701618
  707420
  79514
  1987689
  •264317
  292134
  913837
  35778
  37
  80
  51
  93
  25
  22
  267098 ο,6
  153^088,50
  496032 65
  1«ό940'34
  7622 -25
  58667
  54630
  201508
  Μετοχιχόν κ*φάλ«!ον..............................
  Άποθϊμβτιχόν τακτικόν...........................
  » προνοίας......'.....................
  Τραπεζικά γραμμάτια έν χυχλςφορίβ;.................
  Κατα^έσεις ϊημοσ άτοκοιέχ τ«χτι>·ών πρβσβϊων ίρ, 4903Π.05
  μεΤ:ν «λτρωθίντων ΐχχρεμών ίνταλμάτιβν τΐυ > 18417.25
  Καταθεσεΐς Δημοσίου έξ εισφορών υπέρ τοο ε'ιοΊχοϋ ταμείου
  χάριν των Έθνιχΰν άναγκων.......................
  Καταθίσεις Ιντοκοι..........-....................
  > άτοκοι..............................
  » Ταμΐίυτηρίου........................
  Έπιταγβί πληρωτεα!..............................
  Έθν.Τρ.τήςΈλλ.ϊιαθίοιμα ί,τιερ τής κτημ.ιιίοτΐ(«ς ΐν Κρήτη.
  Κομ.στα'ι συναλ]χών χαί φορτωτικών...................
  Μιρισματα μετοχών Τρατίζης Κρήτης ΙιαφόβΜν ίξβμηνιών
  Τ;κοι δανιίων ίνυχοθή/ων έν κα(>υ·τερήσ*ι..............
  Ταμείον ίυντάξεων ίιπαλλήλων τής Τραιτίζης Κρήτης......
  Διάφορα........................................
  13403373 56
  *Εν Χανίο.ς τη 31 Μαίου 1912
  5000000
  263112
  205000
  1884850
  471899
  154135
  2089667
  302926
  1430806
  60370
  1000000
  277250
  6700
  448 ί Ο
  16292
  105553
  05
  80
  54
  05
  27
  20
  20
  11
  2Ι>
  15
  05

  13403373
  56
  Ό Προϊστάμενος τοϋ Λογιστηρίου
  Α. Π·τνχ*κης