92113

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΓ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ε
  IV
  Κ Ι* Η
  XII
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ*ίΡ3 Ιουλίου ^912 ΑΡΙΘ. 40
  Άρι9. Πρωτ- 2597
  » Δΐίκπ. 1481
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ
  Πρός τάς Τελωνειακάςκαί ΛιμενικάςΑρχάς
  Κατάτο άρθρον Π το3 ύπ' όριθ. 1939 τής 11 Φ.δρουαρίου
  1908 Διατάγμστος περί ΐκτελέσεως των ύχ'αριθ. 97 χαί 726
  Νάμων περί σπογγαλιεΐας «ΆπαγορΕυίται ή άλιεΐα χονδροϋ
  σπόγγου διαμέτρου μικροτίραδ των εξ ύφεκατομέτρων μετρουμέ-
  νης επί βεδρεγμένου σπόγγου διά βελόνης βίδαθμολογημίνης.
  Αί Τελων.ιακαί καί α! Λ-μενιχαί Αρχαί τής σπονγοφόρου
  ΐκτάσεως, έν η οιενΐργεΤται ή άλιεΐα των σπόγγων, ίύθύνονται
  διά την τήρησιν τίΐς ώς ανωτέρω διατάξεως.
  Οί μικρότεροι των εξ (6) ΰίεκατομέτρων διαμέτρου σπόγγίΐ
  χατάσχοντβι υπό των ανωτέρω άρ'/ών καί πωλοϋντοι πρός όφελος
  το3 Δημοσίου.
  Κατά τό άρθρον δέ 18 το3 αΰτο3 Διατάγματος:
  «Διά πασάν παράβασιν των έν τοΤς ανωτέρω «ρθροις 16 κα! 17
  διβτεταγμένων αί μέν Λ'μενικβί καί Τελωνειακαί Αρχαί τ<μω- ροϋντατι ίι' αποφάσεως τοΰ επί των Οί*ονομικών Συμδουλου ΐπί παρ»6άσει καθήκοντος μέ χρηματικήν ποινήν τούλάχισϊον έκοτον εως πεντακοσίων δραγμών (100—500), ό δ' ίργολάβος ή ό μι- σθωττις κϊί έ Κυδερνήτης το3 σπογγαλιευτΐκοΰ πλοίου μέ ϊρι"/ 200-500 ίπίσης». διά τού ϋπ' αριθ. 336 Ι ϊ. Βουλευματος το3 Δικαστικοδ Συ 63υλίου των έν Χανίοις Πρωτοδο'ών, έιτί πλαστογραφία Έν Χανίοις τϊ, 18 Ιουλίου 1912. Ο ΕΊσαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς τέραν μέριμναν κρός ανακάλυψιν *οί βεβα'ωπν των συμ6αινο^σών «* μέρους των σπογγαλιέων πορίδίσειον, κατάσχ^νες κΐί έ».- ποιοΰντες τοΰς παρανόμιβς ά)ιευθέντας σπόγγους καί καταγγϊλ- λεντας είς !]μας τούς πΐρ'δάτας πρϊς επιβολήν τής νομίμου χρηματικί[ς τοινί|ς. Έν Χανίοις τη 14 Ιουλίου 1912. Ό έίΐΐ των θϊχονομΐχών Διοιχώ' 'Επίτρ*κθί Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Άριθ. Πρωτ. 6791 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Έχων ύπ' όψει τό άρθρον 131 β' τού ύπ' αριθ. 191 Διατάγ- ματος καί τό άρθρον 198 τοΰ "Οργανισμόν των Δικαστηρίων. Άπολύομεν προσωρινώς τόν Ιωάννην ή Άναγνώστην Μ. Μβρματάκην, δΊχαστικόν κλητήρα τής περιφίρείας τού Πρωτο- διχείου Χανίων παρα—μφθέντα είς τό Κακουργιοδιχεΐον Χανίων Αριθ. Πρωτ. 6636 Ό Ειόαγγελενς Χανίων "Εγον-ρς ύπ'όψιν τό αοΐρον 1 το3 ΰπ'αριθ. 191 Δΐατάγμα- τοο «31 ττ·ν περί τούτου Ιγχρ'σ'ν τοΰ κ. Γενικού Εισαγγελέως. Διοείίθ',κν τ-ν Ριώργιόν Χορ. Βεζίνορίχην, κάτοιχον Άλι- νιανοΰ είς την διά τίίί άΐ!:λύσΐ»ς το3 Κωνσταντίνου Μαριίάκη δι*, κλτ.τΐρος τί)ς περυερϊίας το3 Πρωτοϊκείου Χανίων κεν»- θίσιν. Έν Χανίοις τη 13 Ίίυλίου 1912. Ό Εΐσαννελβύς Χανίων Γ. Σκουλάς άρ·θ. Ποωτ 6095 Ό Είιίαγγελεΐ'ς Χανίων Έ-/ςντες ΰ-' ϊψ:ν τό άρθρον Ί το3 άριΚ. 191 Διατάγματος. Έγχρί/^μίν την υ::: τοΰ Άντωνίου Κολοχυ^α Συμδολαιογρά- βο.) χατςίκου Άλικιανίΰ δοθείσαν ίγν ύηαιν ύζέρ τοϋ Ριωργίου Χ. Β'ζονιαο-ίίιη, δ:χαΐτ'χο5 χ.λητήρος τής -ΐρΐφερίίίς τ:ϋ Πρω- τοϊ'χιίου Χανίων, χοιτα τό ύχ' αριθ. Τ2ί'Ω τής 14 "Ιουλίου 1912 ίγγ-η-ιχόν "3 άναπληρούνι,ΐς τΐν Συμδολαιογράφον Ά- λχιανού, Ε!ρη*5Ϊίκ;υ "Αλιχΐϊνίΰ. Δ:2τ"'στομε' την δημοσίευσιν πής παρο'^ιης β!ς την Επίση¬ μον Έ»ημερίϊα. Έν Χανίοις τί 14 Ιουλίου 19 ' 2. "Ο Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς
  ϊ
  ΔΙΕΥΘΥΝΖΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
  ΤΑΧΥΛΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΑΙ! ϊ[ ΑΊ1· Α ΣΚΡΑ ΕΙΕ ΦΗ2 31 ΜΑΡΙΟΥ Ϊ9Ϊ2
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Καιαθέο*ης καρά τ* Τραχέ(ε> Κρλτης......
  Ταμείον · Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' α!ιτω...
  ) Ταχυίρομικά Γραφεία: μετρητα παρ' αυτοίς. ..
  Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' οδόν...............
  Δαπά/αι Ταμ'ε,,τηρίου δι' άμοιία; ύζαλλήλω/.............
  "Εξοδα εγκαταστάσεως...............................
  294230
  643
  •259 Ί
  297468
  66
  11575! 50
  4450 10
  313494126
  "Γ-::λοΐ3ον άτίθςι,χΐΐΐχ,'Ίίί τ.χρύΛΊιζωι έτ'Ον.............
  Τϊ^ίίον γ3ΧΑΑχ:οτή.ιο.> : όρίΐΧΟΑϊνϊ α'κΛ..............
  Ύχγ)1. τα,Α'.ς.(τίμιον τΐί-.γχλχίυ Αα:»0ί:ώ<.............. ., Διάίορα £75Ϊχ 'Λιχ έ; Ζ)τι<χ:χ7ζίϋ>>; $.5χ?!.<&>.........
  ΐ: κχτχίολη ίνχνπ5φίΐλί}ς κρός Κρατικήν
  10
  26
  Έν Χανίοις τη" 1 Ιουλίου 1912
  Ό Διευθύνων
  0. ΪΙΒΝΘΕΡΟΥΔΑΙ^ΗΣ)
  (Έναοξις νκηρκσΐας τ Λ 1 Απρίλιον 1902)
  Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηρίου
  Γ. Γ. Γε»ργονοάκεκ
  ΑΙΑΚΕΦλλΜΟΣΙΣ Τ0Ι ΕΡΓλΣΙΟΙ ΤβΤ ΤΑΧΤΔΡφΙΙΚΟΤ ΤΙΙΙΕΥΓΗΡΙΙί
  Μλν Μάρτιος 1912
  Εκίοθέντα βιΕλιαρια με'νρι τέλους παρελθόντος μηνός Φείρουαρίοιι.............................................-.............. 7,739
  » έντός τού μηνός Μαρτίου....................................................................... 51
  Άποσίεσθέντα βιβλιαρια μένρι τέλους παρελθίντος μηνός Φεβρουαρί -υ
  » » έντός τού μηνός Μαρτίου ..............
  Βιβλιαρια έν κυκλοφορια εις τό τέλος τού μηνός Μαρτίου..........
  699
  2
  7790,—
  701
  708
  ΚαταθεΌεις μέχρι τέλουο παρελθοντος μηνός Ψείρου&ρίου.............................
  » τού μηνός Μ ιρτίίυ................................................
  Κεφαλαιοποιηθέντες τοκοι μέ·/ρι τέλους Δεκεμίρίου 1911..........................
  Αποδόσεως πρός τοϋς καταβέτας ϊναντι πΐίτώσεως των μέχρι τέλους Φίίρουϊρίου..........,
  » » * » > » » έντός τοϋ μηνός Μαρτίου..........
  Καταίληθέντες ε'ις τοϋ,ς καταΟέτας τόκοι ίνικα αποσβέσεως βιβλιαρίων μέχρι τέλους Φεδρουαρίου.
  » » » » » » έντός τού μηνός Μαρτίου........,
  2075,074.38
  25,703.73
  73,411.32 2,174,189.43
  1837,321.36
  28,216.68
  3,080.28
  -.— 1,868,618.32
  Πίστωσις χαταθετών εις τό τέλος τοϋ μηνός Μαοτίου μή σ.α,Απεριλαμ.ίανομ.ινων των ά~:*1 Ίανυαρίου έ. ε. δεϊουλευμένων τόκων
  305,571.11
  Ι
  Μ
  Μ
  8