92116

Αριθμός τεύχους

41

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/8/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ __
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ν κ ι» ιι ι ιι
  ΤΕΎΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ} 1 Αυγούστου 1^12 ΑΡΙΘ. 41
  Αί^ΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑ1 ΔΗΜ· ΕΡΓΩΝ
  Δια τού .ιπ αριθ. 58 της Οης ΊβυΜ^ ι. έ. Διατα^αΐτος τής
  Επαναστατικαί Έπιτρίπής, »πβτραπη εις τΐν πεζον
  χωρ;|υλ·χιΐαι Γίραχαρην ι.ωνσ;α'τιν.ν η «ολτ,ψις ολοκλήρου
  τής μιΐβοίοσιας τού, ίια το απϊ Ο ΆπρΐΜβ.) μέχρις Ο Λΐαΐίυ
  ϋ)12 χρονικόν οΊαοτημα, καθ1 ο α-ουσιασε τής υπηριαΐας λόγω
  ασΰ«ν«ιας, νομίμως πισΐ:π:ιηϋ£ΐσ^ς ύτΐί ίυο ιπιατημονων ιατρόν.
  Δι' όμοιου Διατΐΐματος ,>π αριθ. ΟΙ) ». ί. «πετρακη είς τον
  πεζον χωροφύλακ» Άίρονιίοαην Γεωργίαν η »π:ληψι; 4λ3-
  κληρου τής μισβοδΌσιας τού, δι» το απο 1 Μάρτιον μΐχρι 30
  Δκριλΐίιι 1ϋ12 χρονικόν δι»3τημ» κα(Γ ο α~ουσιασ* τηι; υπη¬
  ρεσίας λόγω «αβίνίιας, νομίμως πυτοπίιηθεισης !»κο ου: ικι*
  οτημονων ιατρών.
  Δι'βμοιοι* Διαταγματος υπ'άριθ.61 τής "27 Ιουλίου 1 *ϋ 1 "2 έιτε-
  τρβχηιιςτο» πεζον '/ι«>ροφ^Λαιι.α'Ρυλαΐί,αιιιν Ξΐνοφώ^τα ή β~ο-
  Αηψ.ς ΟΛοκλήρουτής μισιΐοϊοΐιας τού, βιχ το ατι 1ί» Ίουνιςυ
  ϋί1·2μ,εχρι ΐν*12 μεχρι 15 ΊίυΜου 1ϋΓ-£ χρονικόν διαβτημα
  κα()' ο απουσια** τής υπηρεσίας λογψ ίϊίενΐιας, νομίμως "ΐσιο-
  π;ιη()«ισης μϊτο ουο ιπ.στημονων ιατρών.
  ΑΓ όμοιου Λιαταγματος ύπ αριθ. ό'-ί τής '27 Ίυλιου ι. ί.
  ι^ΐχρακη εις τον ίδηγ:» χωρ55υλα«.α ΙΙίΛΚν,ωη* ΣημιαντΓ,ρτ,ν
  η αΐθληψις θΛθ».Αηρθυ της μ.υ()5ίθ3ΐΛς τ6^, δια το «τςο 20
  Ψιδρθϋαριςυ μεχρι της '^υ Λΐΐρτι:υ 1^1 Ί χ?ονι».ςν ίια3τΐ;μα
  καθ" ο α7ιο^^ιιααί ΐίΐς υτ:ηρ»ΐιας Α>5"ίω Λ3β*»ειαί νο^'.,Αυς τΐιατο-
  πο τ,ΰιιαης υ*ς ί-Ό ιπιστημ:νι«»ν ιατρών.
  —αυιως 4ιΐ ιϊ") υχ'ά^ιθ. Οό τής "27 '.^^κ.ζ^ ι. Ι. Λια-
  τής α,ιτής Έπιτρβκή, ι-;ί:ρϋ:Γ( *'·, το» μΐ^σ.κον
  ,ρ5^ τής
  , τ·5ϋ, ίι» το ϊπ; '2Λ Μχρτι^^
  αϊι β.ο ν26Δτ:ρΐΜου μ-χρ'ς 1 ί5 ΛΙλΙλκ 1»
  καθ"ο απί^ϊΐασ* της «πήλιους Μγφ ίϊ<»ΐ'4ΐας, '.μιμης κΐίΤϊ- ποιηθιισης ^πο ϊυο ιπιατημί'ων ιατρών. —ι όμςιου Διαταγματος Οτε αριϋ. 04 τής Ί ι ΙυΛ,ιυ ί. ί ίκ»τρι·κτ} «ίς ζι πιί,όν Άν()^Τ!α3π^σ*η» 'ΕΛί^βίρϊΑΐν Νι».;Λαίν η ί-;ληψις ϊΛοκληρ^ ττ}ς μυϊίίβσυς τού, ίι» τϊ »Κ5 1η; Ά μ·:χρις Ί Μ αι;.* και ιγ.5 1ο ΛΙλ ^ μιχρι 4 15^νι5^ έ. ής ρής, χών ο «εζος χωροβϋΑΛς Χατζηίΐιιης ή Κνη*αρα*.η; Μϊρ/.5ς, ί;» ϊΚΜπ;ν;ων των Λόγων 4ι :^ς ιΐχ* "Χ^ρηΤί^ΐι α-'ΐψ η ?Τ (Ιιϊ:α ά: ιΐ2. ΛΓομ:ιου Λΐίταγματος '^-.' αριθ. ου τής "27 Ίο//.·.^ 191"2 Λ Γ τής Χωρ-ί^Αακ/,ς κ '.φ Χωριψ Γρηγιρι* τ» χυ»?ΐϊ 1 ΡΤ^Ρ'» ^"—·5Ρ—ί» Καμβραις, Μαγαρικαρι, Καλοχοιραφιτης, Κισσοϋς καϊ Λΐγολιό, αΓ.οαπω,ϋνϊ ι*. τ:υ Σ>αθμυ 1 υ,λΐτακΐΐυ, ις ού κχι θΐλει εςαρ-
  ταται ούτος, καϊ τού χωριβυ Σχ,ο^ρ6ο^λα «ποσηωμίνου έκ τού
  σ.αθμού Ζαρο^, μ* δυναμιν ϊ* ακοστιλουμενων έξ ενός ' Γπ«-
  νυιμιοταρχου και τριών χκροφυλακων.
  Δι' ομ;ι5^ Διαταγμιτος υπαριϋ. 08 έ. 1. επιτραπή ή ά>6-
  ληψις θλ.κληρου τή; μιιΐθοβοσιας τού εις τον παρα ττ) Α. Διευ-
  (ίυ»3ΐι τής Δημοσίας 'Λσφαλιιχς χαι των Δημ. Έργων Ιΐρω-
  ^ρΐλς,νυ Ριαννακαχην, οια το απο 1 μ*χρι τής ^0
  Ι1·)!» χρίνΐλθν δ.ασιη^χ καθ ό απίυσιασ» τής υπηρεσίας
  :ας νομίμως κιστοπ-ιηϋιιαης.
  Έν Χανίοις ττ^ ΐ<1 Ιουλίου 11)12. Ό ιχι ττ,ς Δημοΐίχ Άαναλ«1α< χα| τώ» ΔημοαΙαιν "Κρ^ιυν Αιυΐλώ» 'Κιτίτ^οχθς Ο. ΛΙΜΙΙΑΊΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 3301 ~~^ Δ:6*-. 1.504 ΑΜ.ΤίΡΑ ΔΐΕΥσΥΝΪΙΙ ΟιΛΟΛΟΙτ1ΐΐαί( (1 ϊνικθν Λογιοτημιον) ΕΓΚΓΚΛ1ΟΧ τας Γκλωνιιακας της 1ή«ίου *Αο·ςάς τώ,χεν ^1^^'.ν γ/ω-τον, ότι ή ευ^ραςις το^ ίιτί τής εΐ- -ρ:ΐθ.τ:υ ί*ϊ'~>ι ύ ϋ/# «αρεταθη ^^ο τίτλον προσω-
  ρΑί.α;- 11 ταΑτ;~;ΐΓ(σι; *αι ή ~ρ:ς τ;^ς Δημοΐιους
  ~αραοΐ*ι; των ε/, τί.» ζρ;ΐθ;τ;υ φορου Λ "^ ειοκρα-
  ,ίι ,ϊιρ ;ι:-ίχι 3^1Α^"ϋ/ω; ταίς ίια νεωτέρας ίια;αγ»]ς
  /,,λ^ις Λνω:.,.α, Δ..^0ν^~εω; ;;^Γ,3;,Α.<αις υμιν βίη- ς Ε. Χα.ιιις τ,; Ό Αιοι*ώ» 'ΐ3 Μ. ΐ' Ό «ο,χϋαγγιλεΰς Ρεθύμνης Έ/.ντες ύτ όψιν το αρ·ρον 1 το "ϊ υκ' αριθ. 11)1 Λιατάγ- Ε ' 44ίΛ *3«ί«»ιας, νίμιμω; τ.ιατϋΐϊ.τ,ο-υης ^*3 ϊυο εκ ιΛι ο^:ιυ Δ.αΐΛ·ίματ3ς υιτ ίριθ.'οό χήί ΊΊ το υκ αριθ. 1ό τή; "^ Μαρτιυ Ά-.5Λ^:^«' τή; ^*η::3'-α; τοίς δ:χ.αατι<ιο«ς κλητήρχς τής κερ.ΐ,ιριιας τυ 11ρ«το5υι-ΐου ΡεΟ^ντ,ς Ι'ιωρμον Κυνηγόν καϊ Γίωρ ,".-* Μ-ι/.ρΥ,» ίια τού; ιν ττ, .ι- βριί» 04&0 τής *ί Ίΐαλίοκ ϋίΐ'2 ι/.Ίΐ3ΐι τ,μιών ΐ'α^ίρομε'ους Μγβϋς. Έν Ρί'^^»τ, τγ, 18 Ίιυλΐ;^ ι·)12. Ό Εισαγγελεύς Νικόλ. Παπαδάκης *^
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  Ε Τ Ο Έ. ΙΓ'·
  ΓΕΝΙ^ΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ Α. ΕΞΑΜΜΝΙΑΣ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  Κατάστασις της 30 Ίουνίου 1912
  Ϊ9Ϊ_
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ■ Ταμείον Μεταλλι/όν.......................... Δρ.
  ι Έξωτερι/.οί /)ομοϊ άντιτψί* μετα)/'.75ϋ έν τώ Εξωτερικώ...
  *~, ► . , ) Κεντριχςϋ. . .
  Προεςίο/ήσει; .......................; . , Γ
  Γ Τ ; υπ^
  24
  Δάνεια επί ένενΰρω '/ρηματο,νροίων
  » » » εμπορευματων
  » Κβλλιεργειας
  ιν"ΐ' *" "ί
  ι,τ::]3-;γ
  γ;μ3.ων.
  86-295
  401334 10
  266307 25!
  116227 1 2'
  238527ο 41
  2130(89 27
  292374
  721671 35
  τ/,ματων.
  11ΐν93ο5
  61/1851 25:
  ι ·# · -ι - ) Κεντίΐ/,ού . . .
  ένυ-ίθηνα αζλα....................' , Γ ,
  ] υπο^σττ,ματων
  » Χρεωλυτικα
  | Κεντρι/.ίϋ . . . .
  έγγυήσει Κυίερνήσεωί
  |
  εις ανοικτόν λ)σμϊν
  Κεντρικοϋ . . . .
  ϋ7:ο)στημάτων..
  Λ Ι Κεντρικόν . . . .
  » Δημοτικα ........................; . . Γ
  ) υι:ο)στηματων..
  Άπαιτήσεις έπισφαλεΐς..................................
  Σ)καί καί φορτωτικάς κομιστών............................
  Διάφοροι καί προσωρινεί λογαριασμόν........................
  "Ομολογίαι καί τοκομερίϊια..............................
  Κα-αστήματα Τραπέζης καί αποθήκαι αυτής..................
  Κτή..; τα έξ άναγκαστικών πλειστηριασμών...................
  "Εξοί. εγκαταστάσεως καίκατασχευής τραπεζογραμματίων........
  726144
  78425
  2020202
  264:29
  13^703,70,
  153052,85 292756
  71.414 07:
  ____τ2011 (35
  12^902 90
  781239171
  119374 80
  145355.
  869611
  44000
  48
  20
  913611
  90
  80.
  30827ι43
  285132
  1407948
  489428
  191445
  7578
  52964
  ι13452699 37
  Αζΐθεμαιΐ'/.ΐν ιαν.τιχΐν...............................
  Άτ:ο&εμ.αΤ[/.:ν -ρςνίΐίς................................
  Τρα-. γραμμάτια έν κυκ/οφορια.........................
  Καταδεσεις Δγ,μΐοίΐυ έκ τακτικών πρ^σ^ίων................
  μεϊ:ν π/ηρωθέντων έκνρεμών ένταλμάτωντου................
  Καταθέσεις Δ.έξ εισφορών ϋπέρτχϋ ειίικοΟ.Τ&μείουχάριν'Εθ.άναγκών
  » Ιντοκοι.....................................
  » άτΐκοι ....................................
  » ταμιευτηρίου................................
  Έπιταγοιί ττληρωτέαι..................................
  Έθν.Τραπέζα τής Έλλάϊ.διαθε'σιμαύπέρ τής κτημ.πίστ. έν Κρήτΐ]
  Κομισταί Σκναλ) αγματικών καί φορτωτικών.................
  Μερίσμ.ατα ζαρε/.θςυσών έςαμηνιών.......................
  Με'ρισμα Α'. έξαμηνίας 1912..........................
  Τίχοι ϊανείίον «νιχοθί;>ων, έν καθυστερήσει.................
  Ταμείον συντάξεως ϋ7:α·λ/'ή)ων Τραπέζης Κρήτης............
  Κε'ρΣγ; καί Ζημίαι υπόλοιπον ανέμενον διά την επομένην έξαμηνίαν
  Έκκρεμεΐς ϊοσο/ηψίαι μετβ των ύχοκαταστημάτων μας......
  5000000
  278406
  235000
  1883175
  462386
  156139
  2104793
  337733
  1410273
  36758
  1000000
  300388
  6055
  130000
  47271
  19153
  20912
  24252
  13452699 37
  15!
  ίι "*
  ■Ι ο
  ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ « ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ »
  ΧΡΕΩΣΙ Σ
  Α'. Έ^αμηνίας 1912
  ΠΙΣΤΩΣΙΣ
  Έξοϊα διαχειρίσεως...................................
  Έξοδα εγκαταστάσεως χαι κατασκευάς Τραιτεζογραμ. τ αχοσίεννύμ
  Τίνει ΓΙ'αμιευττ,ριου..................................
  έντένων /.αταθέσεων............................
  ,ΐτ,μεν μερισματος Α'. έξαμηνίας 1912................
  Έζιίομα ίτ-.-ιμου ΔιθΓ/.τ,ιο^, ϊιο^οραι ειοφοροί ν./ π .·.....·
  Άπαιττ,σεις επιοφαλεϊς τ άτοσίενΝύμενα...................
  Κατάσττ,ματα Τρατ-:ζης /αί ότοίιί,χαι οϋτής τ άΐεσίεννύμενα. . . .
  Ϊ,'ό^οιλ '.τ.ερ τοθ ιο>ι'ί> συνταςειος ϋτα/./τ,/ων Τρα~ϊζτ,ιΚρήττ,
  Άμοιίή προσωπικεϋ 'Υπίκαταβτημάτων....................
  Ι 1 ά ϊιανεμίμενα.........................
  Κε'ρΣη καθαρϊ! Τα μεια^ϊρίμενα εις άζοθεματινόν πρενειας ....
  | Τ' άφιέμεναδιά τήνέζομεντ,ν έϊίμτ,νιαν ......
  155941
  30000 —
  50915 58
  65547
  1487
  6056
  5003
  «055
  5000
  503853
  359705
  05
  60
  Κέρδηκαίζημίαιύπόλοιπονμεταφερθένέκτή'ςπροηγουμένηςέξαμ.Δρ.
  Πρΐίξοφλήματα....................................
  Τέ/.;ι δανείων καλλιεργείας...........................
  Τόκοι ϊανϊίων επί ενεχύρω χρηματογράφων ................
  » » » » έμ.~ορευμάτων..................
  » » ένυποθήκων άχλών.........................
  » » » » έγγ. Κυβερνήσεως............
  » » » είς άν)κτόν 7ν)σμϊν..................,
  » » Δημοτικών..............................
  Τίκοι καί ώφέλειαι εξωτερικών λ)σμών.....................
  Αιάίορα κέρδη έκ προμηθειών, 'όν. , τίκων χρεωγράφων κλπ.
  21881
  67558
  32218
  9420
  13741
  3597
  62642
  14036
  10702
  27ο12
  58873
  38316
  359705
  67
  95
  95
  50
  50
  55
  80
  78
  75|
  25|
  52

  Αιανομή καθαρων κερδών Α'. Έΐβμηνίας 1912 έκ Αραχμών 15294115
  Κρ-.τ,σις 10 «/οϊι'β-^ίματικον (»ρθ?ίν 53 ΚαταστατικίύΝ ίτΛ τ.ζζζϊ Δρ. 159.9ΊΙ.15
  » ·Ί °/( ϊι' άμΐιίήν προσωπικοΰ Κεντρικοϋ Κατα-τήματ:.- (ά'ρθρΐν 53 Καταστατικόν) έ-ί π
  Μερι-μα ΕΐΛν;μητίον τςί: Μετ:·/:ις ~ρ:ς Δρ. 3.5") χα-ά μετοχήν έ-ί Μετοχών 40000.
  Δρ. 15,294.10
  :«ύΔρ. 152914.15 >> 7,647.05
  » 130,000.—
  Δρ. 152,941.15
  Τό μ:ρι:μα. ί-ηλλαγμίν:ν χαρτΐσήμου, πληρι.Ίνεται άπό τής 50ης Ίΐυλί:υ 1915 επί-ρΐσαγωγή τής ο'ικείας μερυματαποδείςεως :
  Έν Κρτ,ττ, παρά τω Κεντρινώ καταοτήματι τής Τραζε'ης Κρήτης >.αί τοίς 'Υ-ΐκαταστήμαΐιν Ήρακλείίυ, Ρεθύμνης, Λασηθίΐυ καί Σφακίων
  Εν Έ//3:ι: ν.αζ'χ τή Εθνιν.τ, Τρΐκε'ζ·»; τής Έλλαδΐς
  ' Γ Λ/ :α?ρ£'2 τορ τή Τρα-ί'τ; -.ής Ά',ατο/ής >αί -ιϊ», Νπίίυΐΐαΐ ΒαηΚ οί Ε^Υ
  Ι.ν Καίΐΐ,ι » » » » » » » ·
  Ί· Διοικητιις
  Β Γ ΔΟΥΚΑΣ
  Έν Χανίοις τη ϋθ Ιούνιον 19!5ί
  Ό Ποοιστάμενος τοϋ Λογιστηρίοιΐ
  Δ. ΙΙετνχάκης