9212

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  β,,νών είναι ενα καλόν κ«ί πρακτικόν παράδειγμα τής φιλοσοφίας
  τής βί«?·
  (Άπό τούς Τάϊμς τοΰ Λονδίνου)
  Υραμ.
  ν
  Π»
  33
  ν κο|
  νίκων
  Ίρχ>
  ϊίτοθ
  >ν φο.
  ρ
  ΪΛΑΣ
  : ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4—55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-05
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Δ Ρ
  V
  Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΧΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΑΡΙΘ.
  ΠΕΜΠΤΗ 21 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥ9ΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΪ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ!
  ΔΐεΥθΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  II
  ΚΛΛΟΙ ΦΙΛΟΙ ΦΑΙΝΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΤΥΧΙΕΣ
  Ό Λοϋδ Τζώρτζ, ό δυνατός Πρω-
  Βυπουργός τής Μ. Βρεττανίας στόν
  άλλο παγκόσμιο πόλεμον, όμιλών-
  τας πρό καιροϋ στήν Αγγλικη Βου-
  χή, μετεχειρΐσθη μίαν είκόνα περί·
  φημη κι' έξαιρετικά ζωντανή γιά νά
  παραστήση τίς ύπηρεσίες πού προσέ-
  ψιρεν ή Ελλάς στήν Αγγλία στόν
  παρόντα πόλεμο.
  «■Υπήρξε μιά έποχή τό 1940—1941
  —εΐπε—πού ό Βρεττανικός λέων εύ
  ρέθηκεν έξαφνα μέ δεμένα τα πόδα
  ρια καΐ δέν μποροΰσε νά παλαίψη.
  Τό Χιτλερικό τέρας ήταν £τοιμο νά
  :οϋ δώση τό τελειωτικό κτύπημα. Ή
  .ΐατάστασις ήταν τραγική καί κρίσι-
  μη γιά τή ζωήτοϋ λέοντος. Ακριβώς
  δμως τότε ένα μικρό ποντικάκι, πού
  δέν τοϋδιδε κανείς σημασία, επήγε
  τού «ι' εκοψε σιγά-σιγά τό σκοινΐ μέ τα
  εροπο {κοφτερά τού δόντια. Τό £να μετά
  ξεκο· |τό άλλο έλευθερώθηκαν τα πόδια
  ειροι·'
  ι'ωοεν
  ποβά-
  ι τού
  είς
  ΐιβάλ-
  |τυΰ Λεονταριοϋ, τό οποίον έμπόρε
  σεν ετσι νά παλαίψη, γιά νά κερδίση
  τρώτα τή ζωή τού καί κι' υστερα γιά
  ν' αρχίση άλύπητα νά κτυπδ τό Χι
  τλερικό τέρας. Τό λεοντάρι αύτό ή
  ταν ή Αγγλία καί τό μικρό ποντίκι
  πού εκοψε τό σκοινΐ ήταν ή Ελλάς».
  Μέ τή βοηθεία της αυτήν ή μικρή
  '·Ι«Γι' άδύνατη Έλλάδα πρός τήν ίσχυ-
  Πί'ράκαί ύπερήφανην "Αγγλία, σιήν
  ■· ταά κρίσιμη στιγμή τής ίστορίας της,
  Εξεδήλωσε βεβαία τήν εύγνωμοσύνη
  της, γιατί σέ προηγούμενες έποχές
  :ιΐολλές φορές ή Μ. Βρεττανία εΐχε
  Κροστατεύσει τό μικρό ποντίκι άπό
  ίίλλα θηρία.Εξεδήλωσε μ' αύτό συγ
  )(ρόνως ή ναυτική Ελλάς τήν διαί-
  ρθησίν της, δτιστήσυνεργασία της μέ
  - {ϊόν θαλασσοκράτορα λαόν ευρίσκει
  εταξύ%ούς καλυτέρους δρους γιά τήν έξα-
  ν τοϋρφάλ.σι. τής εύδαιμονίας της. Άλλ'
  0 μδ( είς τήν προσπαθεία της αυτήν ή Έλ
  ερικα'λάς |χασε τα πά ντα, έκτός άπό τήν
  ποίω»;άκατανίκητη πίστι γιά τή νίκη τής
  ΐαμίφικαιοσύνης και τής ελευθερίας. Έ-
  ,ιεινε χωρίς σπίτι, έπείνασε κι' έκα-
  5(οπάθησε, κι' έθρηνησε τό θάνατον
  Ικατοντάδων χιλιάδων παιδιών της)
  ρού έπεσαν άλλα στό πεδίον τής
  ρνοικτής καί φανερδς πάλης καί άλ·
  [λα στήν παθητικήν αντίστασιν είς
  [τα κτυπήματα άνάνδρου έχθροϋ πού
  τών
  ιν ν«
  Πή*

  βΐ(
  οί δι-
  ι/σας
  γ
  ύεσθί
  :ρσΙα
  ρ
  4 μί|
  Ιτά κτυπήματα ρ χρ
  ράρφωνε μέ λύσσα τα σίδερά τού
  ρτό άοπλο σώμα της. Καί ήλθεν ή
  Ισειρά τής Αγγλίας νά δείξη σάν
  πτραγματικός τζέντλεμαν, πόσον βα¬
  ρεία έκτιμά τούς ήθικούς δεσμούς
  ' ήέ ΐ
  ρεία έκτιμά ς ής μ
  ρΐού σφυρηλατοΰνται σ' ήμέρες κρΐσι
  Ρ|μέρο|ιες μεταξύ των λαών.
  σίσουΓ Διότι ακριβώς κατά τήν περίοδον
  ;υβερ[αύτήν τής μαύρης γερμανικής σκλα
  ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΤΑΤΩΝ
  βιας πού έσκέπασε τόν ούρανό τής
  Ελλάδος, ή αίώνια έλληνική πίστις
  ε^ς τήν ελευθερία καί τή δικαιοσύνη
  είχεν ανάγκην, γιά νά διατηρηθή, νά
  βρή ενα ύλικό στήριγμα, νά εξασφα¬
  λίση £ν άπρόβλητο καταφύγιο. Οί
  σπ,ηλιές των έλληνικών βουνών δέν
  θάταν άρκετές νά προστατεύσουν τα
  έλληνικά νειάτα πού σήκωσαν τή
  γαλανή σημαία τής άνταρσίας κατά
  τοϋ βαρβάρου κατακτητοθ, άν έλει-
  παν τα δπλα καί ή άλλη πολύμορφη
  ένθάρρυνσις, τήν οποίαν μάς έστελ-
  λεν ή Μ. Βρεττανία μαζί μέ ήρωϊκά
  καί εύγενή τέκνα της, πού συνεμερί-
  σθησαν μέσα στίς σπηλιές των βου¬
  νών μας τούς κινδύνους, τίς στερή-
  σεις καί τίς κακουχίες των παληκα-
  ριών μας.
  Δέν έφθασεν άκόμη ή στιγμή νά
  γίνη πλήρης καί λεπτομερής λογαρια
  σμός τής άνυπολόγιστης, δχι τόσον
  άπό ύλικής, δσον άπό ήθικής από¬
  ψεως, βοηθείας τήν όποιαν κατά τήν
  διάρκειαν τής σκοτεινής γερμανικής
  κατοχής, μας εξησφάλισεν ή Αγγλία.
  Έκεΐνοι ομως πού γνωρίζουν, πώς
  θάταν άδύνατη ή οργάνωσις τής άν-
  τιστάσεώς μας κσί ή άκεραία διατή
  ρήσις των έλπίδων μας γιά τήν άνά
  στασι τής Ελλάδος, χωρίς τήν βρετ
  τανικήν ένίσχυσι, δέν διστάζουν νά
  τό διακηρύξουν άπό τώρα, γιά νά τό
  μάθουν καί δσοι τυχόν τό άγνοοΰν.
  Άλλά τήν στιγμήν αυτήν οί στρα
  τιώται τής Μ. Βρεττανίας άθρόοι
  πλέον κατά συντάγματα καί Μεραρ
  χίας δέν διστάζουν νά χύσουν, μαζί
  μέ τούς Έλληνας στρατιώτας, τό
  αΓμα τους γιά τήν πολιτικήν έλευθε
  ρίαν τής Ελλάδος καί τήν άποκατάΊ
  στάσιν τής τάξεως.
  Είς τόν τραχύν άγώνα τής προστα
  οίας των δημοκρατικών ελευθεριών
  μας άπό τήν δικτατορίαν τοϋ Κ.Κ.Ε.
  ή μεγάλη μας Σύμμαχος δέν μάς ά
  φησε μόνους.
  Πιστή στή διακηρύξη της, πώς καί
  μετά τήν άπελευθέρωση θά μεριμνή
  ση γιά τήν οίκονομική καί κρατική
  μας άνασυγκρότηση, έρχεται τώρα
  νά εκπληρώση καί τήν τελευταία της
  ύπόσχεση. "Ερχεται, μαζί μέ τούς πό-
  ρους καί τα τρόφΐμα, πού μδς έξα-
  σφαλΐζει έν συνεργασία μέ τήν Με¬
  γάλην Άμερικανικήν Δημηκρατίαν,
  νά μδς δώση καί τό αίμα των παι¬
  διών της.
  Ημείς οί Έλληνες, πού παρακο-
  λουθοθμε μέ βαθειά συγκίνηση τήν
  όδυνηρή αυτή θυσία μιά μόνο φράση
  προφέρουμε : Είμεθα εύγνώμονες !
  _____———^.Α· Π·
  ΓΡΟΤΊΚΗ
  Ρ
  ί%ιΐ
  Αί*
  Ή άγροτική άσψάλεια εχει ώς σκο-
  τϊόν τήνφύλαξιν των άγροτικών κτη-
  μάτων, την πρόληψιν των άγροζημι-
  ών, καί τήν τιμωρίαν των άγροζημι-
  ωτών άσκεΐται δέ υπό των όργάνων
  τοθ Σώματος τής άγροφυλακής.
  Διά των ανωτέρω όργάνων τό Κρά¬
  τος έξασφαλίζει είς τούς γεωργούς
  τα προϊόντα τής εργασίας των καί
  τούς ένθαρύνει δπως εκμεταλλευ¬
  θούν έντατικώτερον τήν γήν
  ι Επί Γερμανικής κατοχής ή άγρο·
  τική άσφάλεια ύ ήρξεν σκιώδης άφ
  ενός μέν, διότι τα κατωτέρα ιδίως
  δργανα τής άγροφυλακής δέν ήμεΐ
  βοντο καί ώς έκτούτου δέν είχον ζή_
  λον είς τήν υπηρεσίαν των καί άφ
  ετέρου οί διορισθέντες άγροφύλακες
  έπί Γερμανικής κατοχής ύπεδείχθη-
  °αν παρά των γνωστών Γκεσταμπι-
  τών,τινές δέν τούτων έγιναν άπευθεΐ-
  °ς δργανα τής Γκισταμπό· Είς τόν
  Νομόν μας ό επί Γερμανικής κατο-
  Χ% έπόπτης τής άγροφυλακής ύπήρ-
  'εν δργανον τής Γκεσταμπό καί κοι-
  ^°ζ καταχραστής έδωκεν πρώτος την
  «θησιν πρόςβιαφθοράν των όργάνων
  ^ν οποίων προΐστατο.
  Έιτφάλλβται όπως τό Κράτος λά·
  βη πολλά προστατευτικά μέτρα υπέρ
  των άγροτών,διότι έργάζονται περισ
  σότερον καί μέ τόν ίδρώτα τους προ·
  σφέρουν πολλά είς τήν ζωήν, πρωτί-
  στως δμως, πρέπεινά εμπεδώθη ή ά¬
  γροτική άσφάλεια διότι αί άγροζη-
  μΐαι συνεχΐζονται καί κανείς σεβα-
  σμός πρός τήν ξένην ίδιοκτησίαν δέν
  ύπάρχει.
  Εάν ή κατάστασις αυτή παρατα¬
  θή οί γεωργοΐ μας θά άπογοητευθοθν,
  όζήλος των πρός εργασίαν θά μα·
  ρανθή, ή^δέ παραγωγή των διαφόρων
  εΐδών θά μειωθή πρός μεγΐστην ζη¬
  μίαν δλων μας.
  ΟΙ κτηνοτρόφοι μας έπιβάλλεται
  νά κατανοήσουν δτι τα ποίμνιά των
  πρέπει νά τα βόσκουν είς τάς κα¬
  θαρώς κτηνοτροφικάς έκτάσεις διότι
  ούτω μόνον θά άποφεύγουν τάς ά-
  γροζημίας καί θά εκλείψη ή έχθρό-
  της ή δποία υφίσταται μεταξΰ κτηνο
  τρόφων καί γεωργών. Οί διατηροΰν
  τες οίκόσιτα ζώα πρέπει νά τα έπι-
  βλέπουν οσάκις τα όδηγοΰν διά βο-
  σκήν διότι παρατηρεΐται δτι πάρα
  πολλαί άγροζημίαι γΐνονται άπό
  την οίκόσιτον κιηνοτροφίαν.
  Διά νά λειτουργήση άποτελεσμα-
  τικά τό Σώμα τής Άγροφυλακής καί
  νά εμπεδώθη ή άγροτική άσφάλεια
  έπιβάλλεται δπως τό Κράτος ένισχύ
  στι άμέσως οίκονομικώς τα δργανα
  τής άγροφυλακής καί καθορίση είς
  αύτά ίκανοποιητικούς μισθούς. Ω¬
  σαύτως πρέπει νά γίνη έκκαθάρι-
  σις δλων των όργάνων τα όποΐα έ-
  δειξαν άντιπατριωτικήν καί άναξιο
  πρέπη διαγωγήν κατά τό διάστημα
  τής κατοχής, αί δέ θέσεις αί οποίαι
  θά προκύψουν νά καταληφθοΰν άπό
  πρόσωπα ήθικά μέ έπαρκεΐς γραμμα
  τικάς γνώσεις μέ λευκόν τό ποινικόν
  των μητρώον.
  Οί κ. κ. άγρονόμοι Ιχουν ύπθχρέω
  σιν νά παρακολουθοΰν διά συχνοτά-
  των περιοδειών καί έλέγχουν τα δρ
  γανα τής άγροφυλακής καθοδηγοθν
  δέ ταυτα είς τήν καλήν εκτέλεσιν
  των καθηκόντων των.
  Ό άξιότιμος κ. Παπαδογιάννης ώς
  άντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεως είς
  τήν Ανατολικήν Κρήτην γνωρίζει
  κάλλιον παντός άλλου δτι ή άγρο
  τική άσφάλεια άπασχολεΐ σοβαρώ
  τατα τόν πληθυσμόν τής ύπαίθρου
  καί δέν αμφιβαλλομεν δτι θά λάβη
  συντόμως τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
  ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ
  Δικηγόρος
  |Κ. Α. Ε1. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΑ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ
  ΤΗ ΤΕΤΗΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Μιά φορά, μπήκε έ'νας δάσκαλος
  στή βάρκα γιά να ττάΓ) νά ψαρέψτ)
  Τό ναυτοπαΐδι τραβοΰσε τό κουπί.
  Σάν άνοίχτηκαν στή μέση τού λιμα-
  νιοθ, γυρίζει ό δάσκαλος καί λέει
  στό ναυτοπαΐδι:
  —Πές μου παιδί μου, ξέρεις τί ή¬
  ταν ό Σωκράτης;
  -"Οχι|
  —"Αχ παιδάκι μου, έχασες τό δνα
  τέταρτο ζής ζωής σου.
  Τό ναυτόπουλο δέν εδωσε σημα¬
  σία καί δός τού καί τραβοΰσε τό
  κουπί.
  —Πές μου, παιδί μου, ξέρεις τί
  ήταν ό Πλάτων;
  -Όχι!
  "Αχ! παιδάκι μου, έ'χασες καί τό
  δεύτερο τέταρτο τής ζωής σου.
  Τό ναυτόπαιδο δέν εδωσε καί πά-
  λι σημασία—δός τού καί τραβοΰσε
  τό κουπί. Σάν προχώρησαν λίγο άκό¬
  μη, γυρίζει ό δάσκαλος καί λέει στό
  παιδί:
  —Ξέρεις παιδί μου, τί ήταν ό Άρι-
  στοτέλης; *
  —"Οχι! δάσκαλε.
  —"Αχ! παιδάκι μου έ'χασες καί τό
  τρίτον τέταρτον τής ζωής σου!...
  Τό ναυτόπουλο παραξενεΰτηκε,
  άλλά δέν εδωσε σημασία. Σάν βγή-
  καν εξω άπό τό λιμάνι σήκωσε τέτοια
  φουσκοθαλασσιά πού πήγαινε ή βάρ¬
  κα σάν καριδότσουφλο. Τότε γυρίζει
  τό ναυτοπαΐδι καί λέει στό δάσκαλο:
  —Δάσκαλε, ξέρεις κολύμπι;
  —Όχι!
  —"Αχ! δάσκαλε μου Ιχασες καί τα
  τέσσερα τέταρτα τής ζωής σου..,
  ΜΗΝΑΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
  ΤΙΤΛΟ
  Κάθε ήμέρα τοϋ έμφυλίου σπαραγ-
  μοΰ ποϋ ζοΰμε, μάς δίνει πιό
  κ.αθαρή τήν εϊκόνα τής τεραστίας στα-
  σιαστικής οργανώσεως τοΰ Κομμουνι-
  στικοϋ Κόμματος.
  Ένφ μετεΐχαν τής Κυβερνήσεως τής
  Έθ. Ένότητος καί ένφ κανένας κίν-
  δυνος δέν τούς άπειλοϋσε, οί κομμου¬
  νισταί κατεσκεύαζαν πολνβολεΐα στίς
  ταράτσες των οίκιών, μετέβαλαν πολυ-
  κατοικίες σέ δχυρά, μετέφερον ένόπλους
  δυνάμεις και ώργάνωναν μεθοδικά μέ¬
  σα στήν πόλη των Αθηνών τόν άδελ-
  φοκτόνο πόλεμο.
  Καί οί πλέον δύσπιστοι Έλληνες
  βλέπουν τώρα τόν τρομακτικό κίνδυνο
  άπό τόν οποίον επέρασε ή Πατρίδα
  μας· ___——
  ΗΔικτατορία τοθ Κομμουνι-
  στικοθ Κόμματος μέ δλες τίς
  έθνικές, πολιτικές καί οίκονομικές
  της συνέπειες, επρόκειτο κατά τα
  σχέδια τοθ Κ.Κ.Ε, νά έπιβληθβ ώς;
  Άπό την έπίσημη εκθέση τοϋ ΎπουργεΙου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας.
  Ύπά τοϋ κ. ΓΙΑΝΝΜ ΜΠΙΖΑΚΗ·
  7. ΒΟΗΟΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΣΣ 1 Α -----------
  ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ οί βομβαρδιστικές
  έπιχειρήσεις εχουν ίνα κύριο σκοπό:
  Τήν παροχή κάθε δυνατής βοηθείας
  στούς Ρώσους Συμμάχους στό κοινόν
  άγώνα κατά των Γερμανών καί τήν
  επισπεύση τής γερμανικής ήττας καί
  καταστροφής.
  "Ας δοΰμε τώρα λεπτομερέστερα
  τίς φάσεις των έπιχειρήσεων πρός τόν
  σκοπόν αυτόν. Ή πρώτη φάση ήρχι¬
  σε τόν Ίούνιο τοθ 1941 καί εκλεισε
  περί τα μέσα τοΰ Φεβρουαρίου 1942:
  Τα βομβαρδιστικά τής νύκτας εΐχαν
  γιά στόχο τους σπουδαΐα κέντρα
  συγκοινωνιών στή Γερμανία, μέ κύ·
  ριο σκοπό νά φέρουν ύπερκόπωση
  στό σύστημα μεταφορών τή στιγμή
  πού, δσο ξαπλωνόταν οί έπιχειρήσεις
  στή Ρωσία, τόσο μεγάλωναν καί οί
  μεταφορές. Δευτερεύων σκοπός των
  έπιδρομών τής φάσεως αυτής ήταν
  ή καταστροφή έργοστασίων καίπολε·
  μικοθ ύλικοθ. Κάθε έπιτυχία θά χά-
  λάρωνε κάπως τήν πολεμική προσπά
  θεια των Γερμανών.
  Καλή άρχή έγινε μέ τίς έπιδρομές
  στό "Ααχεν, τό Μούνστερ καί τήν
  Κολωνία στίς άρχές Ιουλίου 1941,
  δταν προξενήθηκαν αίσθητές ζημίες
  σέ σιδηροδρομικώς καΐ άλλες συγκοι-
  νωνίες. Άκολούθησε κατόπι ή επι-
  δρομή τοθ Μανχάϊμ τήν νύκτα τής
  2ΐ)22ας Ιουλίου, δλως διόλου έξα-
  φνική γιά τούς κατοίκους τού Άνα·
  ψαν πολλές φωτιές στήν περιοχή τοϋ
  στόχου καί στό γειτονικό Λούντβικσ·
  κάφεν. Έπεσαν βόμβες στό σπουδαΐε»
  έργοστάσιο ήλεκτρισμοΰ τοϋ Μπρά¬
  ουν Μποβερί τό όποΐο υπέστη βλά-
  βες. Οί ίπιθέσεις συνεχίσθησαν τήν
  πρώτη έβδομάδα τοΰ Αύγούστου, ό-
  πότε κτυπήθηκαν μέ έπιτυχία έργο-
  στάσια, καί μάλιστα τό περίφημο έρ¬
  γοστάσιο χημικών υλών Φάρμπεν,
  κοντά στήν Κολωνία, καί έ'νας σιδη-
  ρόδρομος. Στά μέσα τοΰ Αύγούστου
  έγιναν μεγάλες ζημίες σέ κέντρα σι-
  δηροδρομικών έπισκευών στή Κολω¬
  νία. Στή Καρλορούη, πού κτυπήθηκε
  τήν νύκτα τής 6)7ης Αύγούστου ό
  σταθμός παραγωγής ήλεκτρισμοϋ
  σταμάτησε επί μία έβδομάδα, καί ό
  κεντρικάς σιδηροδρομικός σταθμός
  έ'παθε ζημίες μεγάλες.
  Πρέπει νά άναφέρουμε έδώ τήν
  έπιδρομή πού έγινε μέ τό φώς τής
  ημέρας στό κνάπσακ καί τό κουάν-
  τραθ στίς 12 Αύγούστου. Στόχοι
  της ήταν έργοστάσια καί σταθμοί
  ήλεκτροπαραγωγής στίς πόλεις αύ-
  τές πού βρίσκονται κοντά στή Κο¬
  λωνία καί πήραν μέρος 54 βομβαρ·
  διστικά τύπου «Μπλένεμ» εΐχαν συ-
  νοδεία άπό μαχητικά «Χουέρλουϊντ«
  καί πέταξαν χαμηλά επάνω άπό
  κάποια ταραγμένη θάλασσα ώς τίς
  άμμουδιές τής Όλλανδίας. Άπό
  κεΐ συνέχισαν μόνα τή πτήση, χω¬
  ρίς τα μαχητικά, μέ κανονικό σχη-
  ματισμό ώς τό στόχο, μία άπόσταση
  άπό 150 μίλια. Τό πρώτο άεροπλά-
  νο έρριξε τίς βόμβες τού άπό πολύ
  μικρό ϋψος καί δταν έφθασαν τα άλ¬
  λα βρήκαν τήν βιομηχανική περιφέ·
  ρεια δλο φωτιές, πυκνό καπνό καί
  άτμό πού ξεχύνουνταν άπό τίς τρύ-
  πες των καζανιών Ή άντιαεροπο·
  ρική άμυνα εΓχε άνοίξει φωτία. Ένα
  άπό τα Μπλένεμ στό άριστερό τού
  φτερό μόνο, κτυπήθηκε οέκα φορές
  πρίν φθάστ) στό στόχο. «Διακρίναμε
  τίς δώδεκα καπνοδόχες— τέσσερις
  δέ μόνον σειραί καί όκτώ^ σέ δεύτε-
  ρες—πού ΰψωνόταν σάν μαΰρες σι-
  λουέττες στόν «ούρανό», εΐπε ό πι·
  λότος. Ό ήλιος ήταν άριστερά μας.
  Ύψωθήκαμε γιά τήν έπίθεσι γιατί
  ό καπνός καί οί φλόγες πού πηδοθ-
  σαν ώς 50 πόδια, δέν μδς άφιναν
  νά σημαδέψουμε μέ άκρίβεια. ΕΙ6α
  τόν παρατηρητή νά έξαπολύη ^τίς
  βόμβες καί μόλις φώναξε. ΟΙ βόμ¬
  βες έπεσαν, έκαμαν στροφή πρός τα
  κάτω £να μεταλεΐο γιά ν' αποφύ¬
  γη τήν άμυναν.
  κακή μοΐρα επάνω στήν Έλλάδα
  καί τούς Έλληνας. Εύτυχώς γιά
  τήν Έλλάδα δέν τό κατώρθωσαν. Χά
  ρις στή βοηθεία των Βρέττανών συμ-
  μάχων μας ή τρομοκρατία τοΰ Κομ-
  μουνιστικοΰ Κόμματος θά εξαλειφθή
  άπό τή χώρα μας.Χάρις|στό αΤμα των
  νέων τής Αγγλίας όΈλληνικός Λα-
  ός θά αποκτήση τίς πολιτικές τού
  έλευθερίες καί τήν εσωτερικήν τού
  γαλήνην. Χάρις τέλος στή παρουσία
  των Βρεττανικόν δυνάμεων οί Ηούλ
  γαροι δέν τολμοθν νά ένωφεληθοθν
  τοθ άλληλοσπαραγμοΰ μας καί νά
  είσβάλουν στή χώρα μας.
  Βεβαία ή Ελλάς σώθηκε καί πά¬
  λιν χάριν στούς μεγάλους μας συμ
  μάχους τούς 'Άγγλους. Αύτό δμως
  δέν σημαίνει πώς δέν θά έξέλθει
  τραυματισμένη καί μέ βαθιές πληγές
  άπό τήν κατάρα τοΰ έμφυλίου πολέ¬
  μου, τόν οποίον έξαπέλυσε τό Κ.Κ
  Ε. Ή ίστορική εύθύνη θά βαρύνειέξ
  ολοκλήρου τήν άκραν αριστεράν
  καί τούς άδιαλλάκτους ηγέτας της.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Διά τούς συνδρομητάς τής πόλεως
  ΠαρακαλοΟνται θερμώς οί κ. κ.
  συνδρομηταί τής πόλεως καί των
  προαστείων δπως καταβάλωσι τήν
  αξίαν των φύλλων άπό 21 Νοεμβριού
  μέχρι 31 Δεκεμβριού έ.έ μέχρι τής 23
  τρέχοντος μηνός είς τούς διανομεΐς
  μας είτε προσερχόμενοι είς τα γρα
  φεΐα μας ήτοι δραχμάς 165.
  (Έ τής Διευθύνσεως)
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ειδοποιούμεν τούς μετά τής εφη¬
  μερίδος μας συναλλασσομένους δτι
  τό δικαίωμα είσττράξεως παντός
  λογαρισσμοθ έχει ό κ. Μιχ. Άνδρε-
  αδάκης λογιστής καί διαχειριστής
  τής εφημερίδος μας.
  λξίζει άραγε είς τούς Έλλη¬
  νας κομμουνιστάς δ τίτλος
  τοΰ γκάγκστερ; Αμφιβαλλομεν.
  Γιατί γι' αύτούς πρέπει νάγεύρεθή
  Μνας άλλος τίτλος άνάλογος μ.έ τό
  μέγεθος των έγκλημάτων των καί τόν
  άπάνθρωπον τρόπον μέ τόν οποίον
  τα διαπράττουν.
  Οί γκάγκστερς δέν σφάζουν μέ τό¬
  σον βάρβαρον τρόπον τα θΰματά
  τους, ουτε τα ύποβάλουν είς τα φρι-
  κώδη μαρτύρια των Έλλήνων κομ-
  μουνιστών.
  Αύτά είναι μέθοδοι μάλλον Βο ;λ·
  γαρικαί.
  Άπό τούς συμμάχους τους τούς
  Βουλγάρους οί Έλληνες κομμουνι¬
  σταί άντέγραψαν τα σκληρά βασα-
  νιστήρια καί την πρωτόγονη θηριω-
  δ(α πού δείχνουν. Καί τό Έλληνικό
  λεξιλόγιο πτωχό σέ τέτοιου εΐδους
  έπίθετα, δέν είναι σέ θέσι νά δώση
  στούς Έλληνας κομμουνιστάς τό δ-
  νομα πού τούς άξίζει.
  Υπήρξε όμολογουμένως λίαν επι
  τυχής ή έκλογή τοΰ Προέδρου
  κ. Παπανδρέου, είς τό πρόσωπον τοθ
  Στρατηγοϋ κ. Λεωνίδα Σπαή διά τό
  άξίωμα τοθ Ύφυπουργοϋ των στρα¬
  τιωτικών.
  Παλαιάς καί δεδοκιμασμένος άξι·
  ωματικός μέ δεκαπεντάδα τραυμά-
  των των Μακεδονικών καί Μικρασι-
  ατικών μαχών ό στρατηγός Σπαής,
  μέ σπάνιον ήθος καί στρατιωτικάς
  άρετάς καί άπολαμβάνων τής γενι-
  κής εκτιμήσεως καί συμπαθείας τής
  όλότητος τοΰ σώματος των Έλλή¬
  νων αξιωματικών ήτο ό ένδεδειγμέ-
  νος άξιωματικός διά τήν θέσιν τοθ
  'Υφυπουργοΰ των στρατιωτικών, κα¬
  τά τάς δραματικάς καί κρισίμους
  στιγμάς πού διέρχεται ή Ελληνικήν
  Ποπρΐς.
  ϊστ
  «ο
  IV
  Η
  "V
  τερα
  - αχά·
  Ις6-
  στά-
  άττο
  έρος
  άτηρ
  νομσ
  αδή
  Μέ
  , τό
  ' συν
  μονή
  ΤΤΟΙ-
  ρο-
  Γος.
  Ε
  ^_Β&
  γνυι ιΐ|ν ιιΐΛΐμΐ'ΐυι
  διαΒόλου υέ τόν οποίον
  ΤΙΜΗ ΦΥΑΑΟΥ Δρχ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 Δεκεμβριού 194
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
  Κατόπιν αποφάσεως τού Κυβερν.
  Άντιπροσώπου Έμμ. Παπαδογιάννη
  κσθωρίαθησαν ώς εξής τα άναλογι-
  κά καί πάγια τέλη χαρτοσήαου.
  Α) Τα άναλογικά τέλη επί άστικών
  εγγράφων έπιβάλονται κατά τόν α¬
  κόλουθον πίνακα:
  (Άρθρ. 12 Κώδικος). Επί άξίας
  μέχρι δρσχμ. 50 τέλος δραχμ, 1, επί
  άξ(ας μέχρι δραχμ. 200 τέλος δρ. 3,
  επί άξίας μέχρι 6ο. 400 τέλος δρ. 6,
  επί άξίας μέχρι δρ. 600 τέλος δρ 10
  επί άξίας μέχρι δρ. 800 τέλος δρ. 1ί>,
  επί άξίας μέχρι δρ. 1.0Ό0 τέλος δρ.
  20, επί άξίας μέχρι δρ. 2.ΟΟΟ τέλος
  δρ. 30, επί άξίας μίχρι δρ. 3 000 τέ¬
  λος δρ. 50. επί άξίας μέχρι δρ. 4.ΟΟΟ
  τέλος δρ. 60, επί άξίας μέχρι δρ. 5.
  000 τέλος δρ. 80, επί άξίας μέχρι δρ.
  7.ΟΟΟ τέλος δρ 100, έπίάξίσς μέχρι
  δρ. 1Ο.ΟΟΟ τέλος δρ. 150, επί άξίας
  μέχρι δρ. 15.000 τέλος δρ.· 250, επί
  άξίας μέχρι δρ. 20 000 τέλος δρ. 300,
  επί άξίας μέχρι δρ. 2Ο.ΟΟΟ τέλος δρ.
  500, επί άξίας μέχρι δρ. 40.000 τέλος
  δρ. 600, επί άξίας μέχρι δρ. 50 ΟΟΟ
  τέλος δρ. 800, επί άξίας μέχρι δρσχ.
  7Ο.ΟΟΟ τέλος δρ. 1.ΟΟΟ, επί άξίας μέ
  χρι δρ. 80.000 τέλος δρ. 1200, επί ά¬
  ξίας μέχρι δρ. 100.ΟΟΟ τέλος δρχ. 1.
  500.
  Αί ποσότητες αί ΰπερβαίνουσαι
  τάς 100.000 δρ. ΰποβάλονται είς τέ¬
  λος δρ. 800 κατά πδσαν προσθήκην
  άπό κλάσματος δραχμης μέχρι 50.
  000 δραχμ. Β!) Τα άναλογικά τέλη
  καΐ εμπορικον εγγράφων έπιβάλον-
  ται κατά τόν ακόλουθον πΐνακα:
  (Άρθρον 14 Κώδικος). Επί άξίας
  μέχρι δρ. 500 τέλος δρ. 1, επί άξίας
  μέχρι δρ. 2.000 τέλος δρ. 3, επί άξί¬
  ας μάχριδρ. 4.ΟΟΟ τέλος δρ. 6, επί
  άξίσς μέχρι δρ. 6.000 τέλος δρ. 10,
  επί άξίσς μέχρι δρ. 8.000 τέλος δρχ.
  15. επί άξίσς μέχρι δρ. 10.000 τέλος
  δρ. 20, επί άξίας μέχρι δρ. 2Ο.ΟΟΟ τέ
  λος δρ. 30, επί άξίας μέχρι δρ. 40.
  ΟΟΟ τέλος δρ. 60, επί άξίας μέχρι δρ
  6Ο.ΟΟΟ τέλος δρ. 100, επί άξίας μέχρι
  δρ. 80.000 τέλος δρ. 150, επί άξίας
  μέχρι δρ. 100.000 τέλος δρ. 250, επί
  άξίας μέχρι δρ. 200.000 τέλος δραχ.
  300, επί άξίας μέχρι δρ.4ΟΟ.ΟΟΟ τέλος
  δρ. 600, επί άξίας μέχρι δρ; 6ΟΟ.ΟΟΟ
  τέλος δρ. 1ΟΟΟ, επί άξίας μέχρι δρ.
  8ΟΟ.ΟΟΟ τέλος δρ. 1.200.
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοϋ Συλ-
  λόγου Άντιπροσώπων Έμπορίουκαί
  βιομηχανίας εξελέγησαν οί: Ιωάννης
  Συλλιγάρδος Πρόεδρος, Έμμαν.
  Φραγκιάδης άντιπρόεδρος, Θ. Δου-
  κουμετζίδης ταμίας καί Γεώργιος
  Μαρκάκης γραμματεύς.
  Μέλη δέ εξελέγησαν οί Μιχ. Πα-
  παστεφανάκης, Άρ. Μπουρνέλος καί
  Άρ. Ζαχαρίου.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ΤΑ
  ΙΙΑΤ1ΝΙΑ
  Κατόπιν διαταγής τής Διοικήσεως
  Χωρ)κής απηγορεύθη ή κυκλοςρορία είς
  τάς κεντρικάς ύδούς τής πόλεως Ηρα¬
  κλείου παίδων μέ πατίνια πρός αποφυ¬
  γήν δυστυχημάτων.
  Οί γονεΐς των συλλαμβανομένων παί¬
  δων μέ πατίνια θά καταγγέλλωνται, επί
  παραβάσει της ίσχυούσης Άστυνομικής
  διατάξεως, τα δέ πατίνια θά κατάσχων-
  ται καί θά καταστρέφωνται.
  ΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟ-
  ΤΩΝΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
  ΤΡΟΦΙΜΑ
  Ό Στρατιωτικος Δ)ΐής Ύπαίθρου κ.
  Έμμ. Μπαντουβάς εξέδωκε ανακοίνω¬
  σιν διά τής οποίας γνωρίζει ότι:
  Έκ των διατεθέντων παρά των Συμ-
  μάχων τροφίμων διά τόν πληθυσμόν
  τής Κρήτης, δέν θά χορηγοΰνται τοιαΰ-
  τα τρόφιμα είς τάς οικογενείας των
  Προοοτών. Ή άναλογούσα πρός τάς
  οικογενείας των προδοτών ποσότης τρο¬
  φίμων θά διανέμεται έκ περισσοϋ είς
  τάς οικογενείας των Θυμάτων πολέμου
  άνάλογα μέ τα ύπάρχοντα θύματα είς
  τάς κατά Κοινότητος διανομάς.
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΤΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
  Άπό χθές ήρχισε ή πληρωμή προ
  καταβολάς 600 δραχμών είς τούς
  δημοσίους ύπαλλήλους καΐ τούς συν
  ταξιούχους.
  Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις Ύπαί
  θρου λαβούσα άφορμήνέκ παραπόνων
  άτινα τί) εγένοντο υπό των Προέδρων
  Κοινοτήτων δσον άφορδ την τιμήν
  τοϋ υπο των συμμάχων διατεθέντος
  άλεύρου εξέδωκε ανακοίνωσιν διά
  τής οποίας καθιστα γνωστόν δτι ή
  άξία κατ' οκάν τοϋ άλεύρου είς τα
  χωρία είναι δραχμάς 10 ήτοι 1,50
  δραχ. δι' έκφορτωτικά καί 8,50 διά
  την μεταφοράν μίχρι τής Κοινότητος
  είς ήν προορίζεται τό άλευρβν.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
  Ή Διοίκησις Χωρ)κή"ς ανακοινοί
  δτι άπό τής 22ας τρέχοντος μηνός,
  τα Δημοτικά Σφαγεΐα Ηρακλείου,
  έπιδιορθωθέντα θά άρχίσουν λειτουρ
  γοϋντα κανονικώς. Κατόπιν τούτου
  τίθεται έξ ολοκλήρου είς εφαρμογήν
  ή ύπ' αριθ. 2)1938 Άστυνομική Διά¬
  ταξις «Περί λειτουργίαςτών Δημθτι-
  κων Σφαγείων Ηρακλείου κ. λ. π.»
  καί άπαγορεύεται αύσιηοώς ή έκτός
  αυτών σφαγή ζώων. Τουτο νά έχουν
  ύπ' όψιν οί ένδιαφερόμενοι καί μή
  προβαίνωσιν είς την σφαγήν ζώων
  έκτός των Δημοτικών Σφαγείων δι¬
  ότι θά καταμηνύωνταιέπί παραβά
  σει τής ανωτέρω Άστυνομικής Δι¬
  ατάξεως καί θά ύφίστανται τάς
  νομίμους συνεπείας.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Πρός "Απαντας τούς Κατοίκους τής
  Νήσου Κρήτης:
  Ανακοινούμεν ότι διά τού ύπ' αριθ.
  188 τής 12)12)1944 Τηλ)τος τού Διοι-
  κητού τού
  III
  Σώματος Στρατοΰ Στρα-
  τηγού ΣΚΟΜΠΥ εγνωστοποιήθη ημίν
  έγκρίσει τής ^Έλληνικής Κυβερνήσεως
  καί τοϋ Συμμαχικον Στρατηγείου, ότι
  έγκρίνονται καί διατάσσονται τό κά¬
  τωθι.
  Α) Έγκρίνεται ή κήρυξι τού Στρατιω-
  τικού Νόμον, καί ή Απαγόρευσις συγ-
  κεντρώσεων είς τάς Πόλεις καί τα Χω¬
  ρία, εν ύπαίθρο) ή έν κλειστφ ^χώρω,
  άνευ αδείας τής Στρατιωτικάς Άρχής
  ώς αί προγενέστεραι διαταγαί μου.
  Β) Διατάσσεται ή Λογοκρισία τού
  τύπου καί άπαγορεύεται ή κυκλοφορία
  έντύπων άνευ αύτής-Λογοκρισίας.
  Γ) Διατάσσεται ό Έλεγχος των έν
  τχι Νήσφ ΕΙσερχομένων καί Έξερχομέ-
  νων Προσώπων.
  Δ) Διατάσσεται ό "Ελεγχος των Σνγ-
  κοινωνιών τού Έσοοτερικού.
  Ε) Άπαγορεύεται ή χκατοχή,^ χρήσις
  ασύρματον άνευ ειδικής αδείας τυϋ
  Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ Κρήτνς.
  Στ) Άπαγορεύΐται ή άποθήκευσις
  δπλων καί πυρομαχικών, παρ' ίδιωτών
  καί Όργανώσεων μή δεδηλωμένων είς
  τάς Στρατιωτικάς Αρχάς
  Ή Παροΰσα δημοσιευθήτω διά τού
  έγχωρίου τύπον, έπιμελεία των οίκείίον
  Στρατιωτικών Διοικήσεων μερίμνη των
  οποίων θέλει κοινοποιηθή είς όλας τάς
  Κοινότητος καί χωρία τής Περιφερείας
  των το ταχύτερον.
  Σ. Δ. τή 16)12)11)44
  Ό Στρ. Λιοικητής Κρήτης
  Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Ύποστράτηγος
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΔΩΡΕΑΙ.— Ή Έμτΐορική κ Ι Βιομηχα-
  νική Έταιρία «Άλεπουδέλης — Βασιλά¬
  κης—Λιαπάκης—Ταλλιάνης» προσέφερεν
  είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομεί¬
  ον 200 οκάδας σάπωνος είς μνήμην τού
  αειμνήστου ουνεταίρου της ΓΈωργίου Χ.
  Λιαπάκη ίπί τεσσακονταημέρω μνημοσο-
  νω τού.
  —Ή κ. Μαρία Α. Καλοκαιρινοΰ, έπ' εΰ-
  καιρία έπετείου τοΰ Θανάτου τοθ άειμνή
  στου συζυγου της καί είς μνήμην αϋτοθ
  προσέφερεν διά τάς ανάγκας τοΰ Πανα-
  νείου Δημ. Νοσοκομείου καί τού παραρ-
  τήματος αυτού 100 οκάδας ελαίου.
  —'Εττίσης 6 κ. Εΰάγγ. Κσρουζάκης ό-
  δοντίατρος προσέφερε 10 οκάδας ελαίου
  είς μνήμην τού πατρός τού Εμμανουήλ.
  Τό Νοσοκομείον εύχαριστεΐ θερμώς.
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  Επιδιορθώνονται όμβρέλλαι υπό τής
  Ναρτουΐ Ρουμιάν. Πληροφορίαι είς
  τό κατάστημα Κορν. Μπαρμπουνάκη.
  Λόγω τής επικρατούσης θαλασσοτβ-
  ραχής ό παραγγελιοδόχος κ. Πορ-
  τσάκης άνέβαλε την είς Πειραια αναχώ¬
  ρησιν τού διά την προσέχη Τετάρτην.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ. 6 δελτία τού Διεθν.
  ΈρυθροΟ ΣταυροΟ άνήκοντα είς τόν Ζα¬
  χαρίαν Βουμβουλάκην άπό Χανίων Πόρτα
  £ως Μεϊτάνι. "Ο ευρών άς τα προσκομίσει
  είς τα γραφεϊα μας.
  "ό Σωματείον Τεχνιτών ζαχαροπλα-
  στών άναλαμβάνει παντός είδους
  παραγγελίας παρά τοΰ κοινοθ τής πό¬
  λεως πρός οικονομικήν ΰποστήρηξιν των
  μελών τού. 'Εργασία ήγγυημένη τταρά
  τοΰ γνωστοΰ τεχνιτού 2. Φραδέλου. Διά
  πάσαν πληροφορίαν άποτανθήτε είς τό
  Εργατικόν Κέντρον τηλ. 4—08 ή είς τα
  Πρατήοια Προβατίδου, καί "Αγ. Κατσά-
  παση έναντι Δημαρχίας.
  ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ καί δερματικά νοσήματα ί-
  αΐρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙθΡΑΚΗΣ.
  ΤΩραι επίσκεψίν 9—12 π. μ. κα'ι 4—6
  μ. μ. όδός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως
  Τυπογραφείον «Έλίύθερης Γνώμης»),
  ΠΡΩΙΝΑΤ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Αί Άμερικανικαί δυνάμεις άνέκοψαν έν Βελγίο
  την Γερμανικήν προέλασιν δι' άντεπιθέσεως
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.-Ή άντε-
  πίθεσις των Γερμανβν είς την συνο-
  ριακήν περιοχήν Βελγίου—Λουξεμ-
  βούργου εσημείωσε βαθείαν διείσ-
  δυσιν καΐ εκυριεύθη τό Μαλμιντί
  Είς τα σημεϊα αύτά οί Γερμανοί ευ¬
  ρίσκονται 30 χιλιόμετρα έντός τοϋ
  Βελγίου. Χθές Άμερικανικαί δυνά¬
  μεις άντεπετέθησαν καί άνέκοψαν
  την γερμανικήν προέλασιν. Πσρά τό
  Μονσύ συνετρίβησαν 6 γερμανικαί
  άντεπιθέσεις. Ή συμμαχική άεροπο-
  ρία επετέθη εναντίον των γερμανικήν
  θέσεων διά 200 μόνον έξορμήσεων
  λόγω τρομεράς κακοκαιρίας. Κύριοι
  στόχοι υπήρξαν γερμανικαί φάλαγ-
  γες μεταγωγικων καί άρμάτων. "Αλ¬
  λαι δυνάμεις Βρεττανικών καί Άμε-
  ρικανικών βομβαρδιστικών έπληξαν
  τόνσιδηροδρομικόν κόμβον τοϋ Τρίερ
  καί άλλους"κόμβους όπισθεν τοϋ με-
  τώπου.'Εξ 100 γερμανικών άεροπλά-
  νων τα όποϊα ενεφανίσθησαν διά νά
  άναχαιτή-τουν την συμμαχικήν άερε-
  πίθίσιν τα 14 κστερρίφθησαν καί τα
  ύπόλοιπα έτράπησαν είς φυγήν. Δυ¬
  νάμεις τής 7ης Άμερικανικής στρατι
  6ς προήλασανέντός τοϋ Πλατινάτου
  καί συνέτριψαν δύο ισχυράς γερμα·
  νίκας άντεπιθέσεις κυριεύσασα τό
  φρούριον τοθ Σίμενσάχφ είς την
  γραμμήν Μαζινώ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—
  Βαρέα Βρεττανικά βομβαρβιστικά έξ
  Ιταλίας επετεθησαν χθές διά τετάρ¬
  την κατά συνέχειαν φοράν εναντίον
  τοϋ έργοστασίου συνθετικοΟ πετρε-
  λαίου είς τό Μπλετσχάμερ. Έπίοης
  έβομβαροίσθησαν στόχοι είς την Ούγ-
  γαρίαν καί Τσεχοσλοβακίαν.
  ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.
  — Οί Ρώσσοι προήλασανείς την Τσε-
  χολοσβακίαν έν όψει σκληρδς γερ-
  μανικής άντιστάσεως καί άπέχ^υν
  περί τα 16 χιλιόμετρα άπό τόν κόμ¬
  βον τοϋ Κόζιτσε. Χθές κατελήφθη-
  σαν 40 τοποθεσίαι καί εκυριεύθη ά¬
  φθονον πολεμικόν υλικόν.
  ΙΤΑΛΙΑ: Συνετρίβησαν γερμανικαί
  άντεπιθέσεις πρός άναχαίτησιν τής
  Συμμαχικής προϊλάσεως βορείως τής
  Φαέντσα. Είς έ'ν σημείον οί Γερμα·
  νοί εκέρδισαν έδαφος άλλά βραδύ¬
  τερον άπώλεσαν την περιοχήν ολό¬
  κληρον κατόπιν έπιθέσεως των Νε·
  οζηλανδών.
  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑ: Δυνάμεις τοθ
  Τΐτο έ'κυρίευσαν τό γερμανικόν οχυ¬
  ρόν τοϋ Ρέμκε βορείως τοϋ Ζέγκρεμπ.
  Βρεττανικά άντιτορπιλλικά έβομβάρ-
  δισαν Δαλματικήν νήσον.
  ΕΛΛΑΣ: Κατόπιν νέων μαχών κα
  τα την διάρκειαν τής χθές αί Αθή¬
  ναι διήλθον ήρεμον νύκτα. Ό άντα·
  ποκριτής τοθ Ρώυτερ τηλεγραφεΐ α
  διά πρώτην φοράν άπό τής ένάρξν
  ως των έχθροπραξιών ηδυνήθη νΓ
  κάμη τόν μεγαλύτερον περίπατοο
  Βρεττανοί άλεξιπτωτισταί φρουραί
  τάς έκκαθαρισθείσας περιοχάς. "[
  δή έξεκαθαρίσθησαν αί οδοί έξ '/
  θηνών πρός τόν Πειραια καί έπαν^
  χισε ή μεταφορά προμηθειών, καί
  εκφόρτωσις είς Πειραια των τρο$
  μων.Ό πρωθυπουργόςκ.Παπαν?>ρέ<Ι απέστειλε τηλεγράφημα πρός {* Βασιλέα διά τοϋ όποίου χφ συνιστά την άνάθεσιν των καθ! κόντων τής άντιβασιλείας β * τόν Μητροπολίτην κ. Δσμασκηνό1 ' Ό Βασιλεύς απήντησε άλλά τό ι*. 1 ριεχόμενον τής απαντήσεως δέν έ δ μοσιεύθη εισέτι. Ό κ. Πορφυρογένης δστις έπρι<»Γ'! κειτο νά έ"λθη είς επαφήν μέ τί" στρατηγόν Σκόμπυ ανεκοίνωσε . δέν κατώρθωσε νά εξέλθη της οί* αςτουλόγωτών διεξαγομένωνμαχώ· Τα περισσότερα μέλη τής υ.Ν.Κ../ ανεχώρησαν έξ Αθηνών διότι λό>
  τής καταστάσεως καθίσταται άδύ^
  τος ή συνέχισις τοΰ έργου των.
  Βρεττανικαί φάλαγγες προχωροί
  πρός την κατεύθυνσιν τοϋ Βρετταν
  κοϋΆρχηγείουτήςΆεροπορίαςτόότκ
  όν πολιορκοϋνοί άντάρταιτοθ
  Ο Στρατηγός Πλαστήρας συ-
  νηγτήδΐ] μετά τού Πορφυρογένη
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Ανταποκριταί τη·
  λεγραφοϋν έξ Αθηνών δτι ή πολιτι-
  κή καί στρατιωτική κατάστασις έβελ
  τιώθη. Ό κ. Κανελλόπουλος ομιλών
  πρός δημοσιογράφους εδήλωσεν δτι
  πολΰ σύντομα πρόκειται νά τακτο-·
  ποιηθή τό ζήτημα τής άντιβασιλεί
  άς. Ήδη έξετάζεται ή νομική πλευ-
  ρά τοθ ζητήματος.
  —Ό κ. Παπανδρέου απέστειλε τη¬
  λεγραφικώς έκθεσιν επί τού ζητήμα
  τος τής άνπβασιλείας είς τόν Βα¬
  σιλέα καί τόν συνεβούλευσε δπως ά
  ποδεχθβ τόν διορισμόν τοϋ Δαμα-
  σκηνοϋ. "Εγνώσθη δτι ό Βασιλεύς
  έπέδωσβ την απάντησιν είς τόν κ.
  Παπανδρέου.
  —Ό Στρατηγός Πλαστήρας τή αί-
  τήσει τοϋ ΕΑΜ συντηντήθη μέ τόν
  Πορφυρογένην καί συνεζήτησαν επί
  τής πολιτικάς πλευράς τοθ ζητήμα¬
  τος τής άνακωχής. Τού εδήλωσεν
  δέ δτι αί αξιώσεις τοθ ΕΑΜ δέν
  είναι δυνατόν νά γίνουν άποδεκταί.
  —Σήμερον ό κ. Πορφυρογένης ε¬
  πρόκειτο νά συναντηθή μέ τόν Στρα-
  γόν Σκόμπυ άλλά λόγω των όδο-
  μαχιών δέν ηδυνήθη νά μεταβή πρός
  συνάντησιν τοϋ Στρατηγοϋ. 'Έστει-
  λεν δμως γράμμα πρός τόν Στρατη¬
  γόν Σκόμπυ είς τόν οποίον άναφέ-
  ρονται καί αί προτάσεις τοϋ ΕΑΜ
  —Λέμαν.
  — Ό Διευθυντής τής ΙΙΝΚΑ εδή¬
  λωσε χθές είς Λονδινον δτι λόγω
  τής διαμάχης είς την Έλλάδα κατέ¬
  στη δύσκολος ή περαιτέρω αποστόλη
  ένισχΰσεων.'Αρκετά άτομα τής ΙΙΝ-
  ΚΑ ετραυματίσθησαν καί έσταμά-
  τησεν ή διανομή των τροφίμων. Είς
  Κάϊρον ανεκοινώθη δτι πολλά πλοϊα
  πλήρη τροφίμων ευρίσκονται είς δια-
  ΣΥΐπθΜΟΙ
  ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Ή έ'ντασις ττ]ς Γερ
  μανικής άντεπιθέσεως είς τόν τομέα
  τής 1ης στρατιάς δέν εσημείωσεν
  Οφεσιν. Οί Γερμανοί έφθασαν 8 χιλ.
  Ν. Δ. τοϋ Μαλμεντί.
  —Αί θέσεις τής 1ης Άμερ. Στρα¬
  τιάς δέν διεσπάσθησαν είς τό δυ¬
  τικόν προγεφΰρωμα τοθ ποταμοΰ Ρό-
  ερ Είς άλλον τομέα οί σύμμαχοι έ¬
  φθασαν τάς όχυρώσεις· τοϋ Ντύρεν
  δπου συνάπτονται σκληραί μαχαι.
  —Χθές κατεστράφησαν 149 Γερ.
  άεροπλάνα καί υπέρ των 1000 όχημά-
  των.
  — Είς τό Κολμάρ ή 1η Γαλλική
  στρατιά εσημείωσε καΐ νεαν πρόο¬
  δον.
  φόρους λιμένας καί είναι £τοιμο
  πρός άπόπλουν.
  —Οί Τάϊμς είς σημερινόν άρθρον
  των γράφουν δτι είναι έπιτακτική ά-
  νάγκη δπως τεθί) τέρμα είς τό ελλη¬
  νικόν ζήτημα. Δέν θά είναι δυνατός
  ό διακανονισμός εάν ο^άντάρτες τοϋ
  Ε.Α.Μ. δέν άπομακρυνθοϋν των Α¬
  θηνών, άφοπλισθοθν καΐ άπομακρυν-
  θοΰν τής οργανώσεως τα άδιάλλα-
  κτα στοιχεϊα. Ή τήρησις τής τάξεως
  καί ή οϊκονομική άνασυγκρότησις έ¬
  χουν ,άνατεθεΐ είς τα Βρεττανικά
  στρατεύματα μέχρις δτου οί Έλλη-
  νες άποφασίσουν καί έκλέξουν την
  Κυβέρνησιν τής άρεσκείας των. Εϋ-
  νοοϋν δέ τήνν ίδρυσιν άντιβασίλείας.
  —Ό ύποκόμης Κράβουρ ομιλών
  σήμερον είς την Βουλήν των Κοινο¬
  τήτων επί τού Έλληνικοϋ ζητήμα¬
  τος, είπεν δτι τα Βρεττανικά στρα¬
  τεύματα μετέβησαν είς την Έλλάδα
  κατόπιν προσκλήσεως τής Ελληνι¬
  κάς κυβερνήσεως. Προηγουμένως δ¬
  μως εζητήθη ή γνώμη των Ήνωμέ-
  νων Πολιτειών καί τής Σοβιετικής
  Ενώσεως. Εάν έγκαταλείψωμεν την
  Έλλάδα αυτή θά πνιγή είς τό αΓμα
  καί ή ελευθερία θά στραγγαλισθή
  έπ' αρκετόν. Τα γεγονότα των Αθη¬
  νών είναι έ'να καλόν καΐ πρακτικόν
  παράδειγμα τής φιλοσοφίας τής βίας.
  Πρό ημερών ή Κυβέρνησις έπεκρί-
  θη επί τοϋ ΈλληνικοΟ ζητήματος
  ώς έπεμβαίνουσα είς τα ίσωτερικά
  ξένων. Ή Μεγάλη Βρεττανία ηδύνα¬
  το νά εγκαταλείψη την Εύρώπη άλ¬
  λά τό κακόν θά μετεδίδετο καΐ άλ·
  λοϋ. Ό σκοτΐός μας εΤναι νά βοηθή¬
  σωμεν την Ευρώπην καί νά τής ί-
  πουλώσωμεν τάς πληγάς της.
  Απάντησις τού κ. *Ην-
  τεν είς έπερωτήσεις
  βουλευτών
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.-Ό κ. τΗντεν άτΐαν
  των είς επερώτησιν βουλευτών τοϋ
  έργατικοΰ κόμματος είπεν δτι: Ή έ-
  πιτροπή τοϋ ΕΑΜ εδέχθη νά άποσύ-
  ρη τάς δυνάμεις της άπό την Άττι-
  κήν. Ότι θά παύση, δμως ή άντίστα-
  σις καί θά παραδώσουν τα δπλα δέν
  άνέφερε τίποτε καί ό κ. Σκόμπυ εδή¬
  λωσεν δτι πρέπει οί δροι τού νά έκ-
  τίλεσθοϋν πλήρως.
  Εάν οί δροι τοθ ΣτρατηγοΟ Σκόμ
  πυ γίνουν |άποδεκτοί, εσυνέχισεν ό
  κ. ΤΗντεν, θά πράξωμεν παν τό δυ
  νατόν πρός εξασφάλισιν τής ελευ¬
  θερίας τής έκλογής, υπό τοθ €Ελλη·
  νικοΰ Λαοΰ τής Κυβερνήσεως τής ( "
  ρεσκείας τού. Είς επερώτησιν τοθ έ(,
  γατικοθ βουλευτού κ. Ράλλεϋ δ{"":
  άν τό ΕΑΜ άποδεχθί) τούς δρους, θ
  έξασφαλισθοϋν οί κινηματίαι άπ
  τούς όπαδούς τής δεξιας παρατ·
  ξεως οί όποϊοι θά παραμείνουν
  νοπλοι είς τό νά μην κακοποιηθοϋ
  ό κ. ΤΗντεν απήντησεν δτι δλοι ί
  πιθυμοθμεν νά τεθή τέρμα είς την κ
  τάστασιν καΐ θά φροντίσωμεν
  πως τοιούτον τι άποφευχβϋ.
  Περισσότεραι λεπτομέρειαι τής ο
  ζητήσεως είς τήνΒουλήν τον Κοιν
  τήτων θά δωθοϋν αυριον.
  Δηλώσεις κ.
  είς την Βουλήν τώ#ον-
  Κοινοτήτων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Σήμερον
  τήθη καί πάλιν τό Ελληνικόν ή
  μα είς την Βουλήν των Κοινο]
  ΐας κι
  συνεί| «κπί
  ζή-ώκαι
  ρύξα
  των
  των.
  Ό κ. Τσώρτσιλ ερωτηθείς διά τ,
  έν Ελλάδι κατάστασιν, είπεν δτι
  βάρος αυτών των δυσχερειών ϊπε^ίρύξα
  είς τούς ώμους μας. Αί τρείς μεγάϊ
  δυνάμεις συμφωνοϋν απολύτως «|π)ν
  τής πολιτικής την οποίαν άκολι ίκιλάβτ
  θοϋν. ( φίας κ
  Κυβ£
  6
  δ
  «τελε
  Προέλασις Συμμάχω?
  Είς την περιοχήν τοϋ Ντελιγ*
  καί Σάαρ—Λάουτερ οί σύμμα
  προελαύουν έν δψει' σκληρδς Γε
  άντιστάσεως.
  ΥΣπ,ΤΓΐ ΣΤΙΓΜί
  Τό τελεσίγραφον
  Σκόμπυ πρός τό ΕΛΑίβ
  Ό Στρατηγός Σκόμπυ
  τελεσίγραφον πρός τόν ΕΛΑΣ
  παραδώση τα δπλα μέχρι τής
  πρωϊνής της 21ης Δεκεμβριού
  "Εάν δέν εκτελεσθή έντός τής
  θεσμίας αυτής ή Διαταγή τοϋ στ
  τηγοϋ θά την επιβάλη διά
  σχύος των στρατευμάτων.
  ϋ, τό
  Έλε
  ίϊόνό
  κή.
  Άεροπλάνα όρμώμενα έξ
  κων βάσεων έβαμβάρδισαν
  πλησίον τί)ς Βιέννης καί πολεμικήν·1"""
  έγκαταστάσβις είς την Αύστρ(ο(|Λ'Ε)
  καί Σιλεσίαν. ^5' ^*
  Είς τόν τομέα τής 8ης ΣτρατιΛ^1^
  καί ειδικώς είς τό προγεΦύρθίμα το*ί Ιν' δΐι
  Κανάλε Ναβίλιο οί Γερμανοί έξαπ^,^σί
  λυσαν άντεπιθέσεις χωρΐς δμως
  κατορθώσουν τίποτε. Είς τό άριστ- ?εν Τ6
  ρόν τής 8ης Στρατιδς Πολωνικαι δ! ^ χ-
  νάμεις προελαύνουν πρός τόν πθ«
  μόν Σενιο.