92126

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/8/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣ1ΛΚ1ΟΝ ΎΗΧ ΕΛΛΑΔΟΧ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ" ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΐι Ν Κ
  Ρ Μ Τ Η
  ΤΕΥλΟΣ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 9 Αύγο
  ύστ;υ 1912 — Άριβ. 43
  Αριθ. Δια,τάγμ. 9
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑΣIΛΕΥ^ Τ_Ν ΕΛΛΗΝ-Ν
  Έχοντες υ«' «ψιι ^ ά*ό 2 Μχρτίου καί 4 Ίουνίου 1912
  ψηφίσματα της Επαναστάτας τω, Κρητών ΛνΛ.υ««ς
  Κΐρθρονί τού Οπ' 36 τοθ 1»1Ο Νομοθετικόν Διαταγ-
  μκτος.
  Αποφασίζομεν κα διατάσσομεν
  Άνατίθεντχι προσωρινώς τχ καθόκοντχ τού επί της
  Δημ. 'Ασ,.Α.Ι.ς ί- των Δημ. Έργων Διο- Ε«,τρο-ο«
  κ. ΘεοδώρουΛυμ-ρίτου, έ?' όσον χρόνον θέλει ούτος απού
  σιάσο είς -.όν επί των Έσωτερικών κχι προσωρινώς επι της
  Δικαιοσύνης Διοι*. Έπίτροπον κ. Άντ. Μ,χ.λ,θαιην.
  Έν Χανίοις τί 2 Αύγούστου 1912
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  καναστ. 'Εηιτροπή
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
  Θ. Λ1ΜΠΡ1ΤΗΣ
  Μ Ρ. ΚΟΓΝΔΟΓΡΟΣ
  Ιεραπέτρας είς την θέσιν προϊσταμίνου τοθ Ταχ. ΡραφείουΚα-
  στελλιου Κισσιμου άκτί τού "Εμμανουήλ &1αραγκουδακιη ! μ*τα-
  ιθεμιόνου ώς βοηθου «αρα τφ Τ·χ. Γραφειψ Χανίων.
  Δι' ομοιου Διατάγμΐτος ύκ' αριθ. 93 ε. Ι. ίτροποποιήβ») το
  ' αριθ. 100 π. ίτ· Διαταγμα κχί ώρίαθη όπως αί άγράΠκαί
  τεριφίρειαι Άκρωτηριου χβι Κ'«ραμειών ακβσκαβθώσΐν ΐκ-'τού
  Ταχ. Γραφείου Σούίας και ίιπαχθώΐιν ΐ'ις τό Ταχ. Γ
  Χανίων.
  Έν Χανίοις τ^ 29 Ιουλίου 1912,
  Ό Διοιχώρ
  Α. ΜΙΧΗλΐΔΑΚΗΕ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  Δ,άτή-ς ύπ' αριθ. -»/„,, έ. Ι.
  τερικών Έχιτροπου παρ.χω?η(ΐη η
  οδοντοίατραής'είςτο, Έ,μαν. Μ.
  II*»***
  έ
  ^ 16 Μ«ου
  Κ ΜΠ1ΡΑΚΗΪ
  Διά τού ύπ' αριθ- 89 έ. ί. Διαταγμ*τ:ς τής Έπαναστατικής
  —3Κ
  αντικατασταΐΐν αυτού ο
  Μυρ!Γπ.ν.γ.««.3ς «ϊ
  Κωνσταντίνος Μαλ'.κούτης. , ,. ι
  Δι* «μ*. Διατάγματος υπ' αρ«9. 92 . Ι. ^τ.τεθη ό &η
  Τί,ταχΓ υπηρεσίας Μιχ. Αρχοντάκης .κ τού Ταχ. Ι ρ«·«»
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΐέΥθίΙΙΣΐΊ ΔΙΧΑΐα£ΥιΐΗ£
  Διά Διατάγματος τής Διθοιούτης Έκαναστατηιής Έπττρθπής
  ό χρονολογίαν 6 Ιουλίου ί. έ. διωρίσθησαν προσωρινώς μέλη
  τού 2ΐυμ6]υλιου τής Λι«.αιοαύ*ης οί Έφιται Ιΐέτρος Γατ-ΐραχης
  «,αί Ιωάννης Σαουνάτσος (ί; αναχΛηρωσι» των Άντωνιββ'Ζη-
  λήμονβς καί Κωνσταντ. Γεωργιχβου άιτουσια^ντων λόγ^ των
  διακοπων καί εφ' όσον χρόνον ήοεΑ,ε διαρκεσει ή απουοίά αυτών.
  Δι'όμοίου κκ' αριθ. 76 καί χρςνολ,ογιαν 11 Ίουλιο·*-!. Ι.
  άχηλλαγΐ) των χαθηκοντων τού τακτικοθ άνακριτοθ τού δευτέρου
  τμήματος τής Άνακρίσιως Χανίων ό Ιΐρωτοίικης Γ. Μ^εΑιοο*
  8ακης άπό τής 15 Αύγούστου έ. Ι. και ανετέθησαν τα καθή¬
  κον ι α ταυτα «πό μέν τής 15 Αύρύστου μέχρι τής 15 Σι«τεμ-
  6ρίου έ. Ι. είς τον ΙΙρωτοδικην Χανίων Άρ. Βιτσικουνακην άπβ
  δέ τή; 15 2.*"τ*^6ριου καί εφεξής είς τόν Πρωτοβίιιην-Χανίων
  Ν. Παπαδάκην.
  Δι* όμοιου ϋκ' αριθ. 78 τής αυτής χρονονολογίας διωρίσθη ό
  Κωνστ. Ν. Παπαδάκης αναπληρωτης τοθ Είρηνοδικου'Άλικι-
  ανοθ Κυδωνίας άντί τού Μιχ. Δασκαλακη άτ.αλλαοσομίνου αι*
  μη άναλα66ντος τα καθήκοντα τού.
  Δι' όμοίου όπ' αρτ). 74 τής αυτής χρονολογίας μετετέθησαν
  ίναλλάξ οί Είρηνοϋκαι Ιωαν. Λυκούβης Πύργου ΜονΟ^άτβίςυ
  καί Χρήστος Ιΐρβυκάκης Μοιρών.
  Δι' όμοιου λ% αριθ. 80 τής αυτής'χρονολογίας διωρίΜΚ) άνα-
  πληρωματικον μέλος τού Συμ6ουλιου -τής Δικαιοσίινης άντι τοϋ
  άπ&υσιαζοντος τοιούτου Ιωαν. Σαβυνάτσου καί έφ' όσον χρόνον
  διαρκισει ή άπβυβία αυτού ό Προιδρος των 11ρωτ«]ιχω« Σφα¬
  κίων Ιω. Καψάλης.
  Διά διαταγάς ημών !»%' αριθ. Πρωτ. 40β1/ΐί»7 χ11ί 26 Ιουλίου
  ί. ί. ανετέθησαν τα καθήιοντα τοϋ άνο,ισιαζοντος »π αδεία νβ-
  μιχοϋ Συμ6ούλου Μ. Δημητρακακη είς τθν Έφετηι' Χανίων Κ.
  Παιταδβκην.
  Χανιά τί 27 Ιουλίου 1912.
  Ό έκΐ της Δι»«ιοβύνης Διοικων Έιιίτροιιος
  Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΙΙΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  (9
  Α.
  Ο
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟϋΙΣ-ΦΙΙξΗ ΙξΑΦΑΣΗΡΑΣΠΣ} ΦΗΕ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1912
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Ι Καιαθέόης καρά τΛ Τρακέζη Κρήτης......
  Ταμείον Ι Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' αύτω. .
  ) Ταχυδρομικά Γραφεία : μετρητά παρ' αυτοίς...
  Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' οίον...............
  Δαπάναι Ταμιε,/τηρΐΌυ ίι' άμοιδάς ύπαλλήλων.............
  Εζοδα εγκαταστάσεως...............................
  299230
  982
  2076
  302288
  3074
  4450
  309813
  92
  79|
  10
  81
  Υπόλοιπον άχοθεμϊτιχών παρελθίντων έτών
  Ταμείον γρχμμχτοτήΑου : οφείλομεν* α!)τω
  Τ
  μ γρ φ
  Ταχυδ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετώ;
  Διάφορα έ'σοΒα 'ιίίχ ές άντικίταττάϊεως β'.ίλχρίων
  Διάθεσις άκοθεμχπκών: κχτχίολή ίνχντι5ρ£ΐλ·ί)ς τρός
  10
  81
  Έν Χανίοις τί] 20 Ιουλίου 1912
  Ό
  Ό ταμίας τοϋ Ταμιευτηρίου
  Γ. Γ. Γε»ργονοάκ*κ
  β. ΪΙΕΝΘΒΡθΥΔΑϊ(ΗΣ}
  ΑΝΑΚΕΦΑΑΑΙΟΣΙΣ ΤΟΙ ΕΡΓΑΣΙΒΙ ΤΟΥ ΤΑΧΤΛΡΟ1ΙΙΟΤ ΤΑ1ΙΕΤΤΗΡΙΟΤ
  (Έναρξις υπηρεσίας τί) 1 Απριλίου 1902)
  Εκδοθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθάντος μηνός Μαρτίου.............................................................. 7,790
  » έντός τοϋ μηνός Απριλίου...................................................................... "*
  Άποσίεσθέντα βιίλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Μαρτί υ
  » » έντός τοϋ μηνός Άτιριλίου
  Βιίλιάρια έν κυκλοφορή είς τό τέλος τοδ μηνός Απριλίου
  Μτιν Άπρίλιος 1912
  7,852-
  709
  701
  8
  7143
  Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Μαρτίου.............................................................. Δραχ. 2100,778.11
  » τού μηνός Απριλίου.............................................................................. ♦
  Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911........................................................ »
  Άποδόσεις πρός τοίις καταθέτας Ινβντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Μαρτίου...........
  » » * » » » » έντός τοθ μηνός Απριλίου.......
  Καταίληθέντες είς τοΰς καταθέτας τάκοι Ινεκα αποσβέσεως βιβλΐαρίων μέχρι τέλους Μαρτίου.
  » » » » » » ίντός τοϋ μηνός Απριλίου.....
  » 73,411.32 2,191,975.7·-;
  » 1865,538.04
  » 21,370.48
  » 3,080.28
  » 2.87 1,889,991.61
  Πίστωσις καταθετών, είς τό τέλος τοϋ μηνός Απριλίου μή συμπεριλαμβανομένων των άπό]1 Ίανουαρίου έ. Ι. ϊεδουλευμένων τόκων.
  301,984.0(
  Ρ3
  1
  Τί