92129

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/8/1912

Αριθμός Σελίδων

3

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΧ
  ΠΛΡαΡΤΗΗΙα ΤΗΣ1«γ1ΠΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΎΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 20 Αύγούστου 1912 — ΑΡΙΘ. 44
  Αριθ. Δια,τάγ. 66
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛ.ΗΝΩΝ
  ΰπ' όψιν τό άπ, 4 Ίουνίου Ι»^
  ς 6π' αριθ. 96 έ. Ι. ενεκρίθη τό
  Τ*
  ύΛρΛτ*Λ
  Τ 6ασμοί μ.ταξυ το3 Γ.™*
  κ. Διατάσσομεν
  Διορίζομεν άνΐπληρωματικά μέΧη τής Μοναστηρ,ακής Επι-
  τρ,πηας Ρεθύμνης τοΰς νομίμους άναπΧηρωτας τού Προβρο-
  καί Εισαγγελέως των εν ΡΛυμνη ΠΡ-'0^^^"
  τοϋ Ο,' »ρΛ. 29 τής 8 Μα!ου
  τάπα,ς διορισθέντας το«ο6τϋ,ν Γεωργίου
  υπ
  Γςί7ι;,κοΰντα την Πα,δείαν Επίτροπον άνατιθεται
  δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Δι»τ«γμ«ος.
  Έν Χανίοις τί) 29 "Ιουλίου 1912.
  Έν όνόμ τι τού Βαβιλέως
  Ή ΈπαναστατΛΚΤι Διοχκητικη ΈπιτροΐχΛ
  Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΓΡΟΣ
  Θ. ΛΎΜΠΡΙΤΗΣ
  Αριθ. Διαταγάς 65
  -ύτοϋ καί γρονολο-ουμ·ντ;ν ·πο 24 Ιανουάριον
  Ιά τίς υπ'αάριθ. «·/,„ έ. Ι. Δ,««γ* ημών .γ-.«>απο-
  άκότής&έσ,ως^ραιτησις το»«ρι.λ«κβς τού -.ν 1,ιΛ?
  ,„...„ ^ών φρ»ν<.6λ*6ών Αναστασίου Μανατου. Έ» Χανίοις τη 14 Αύγούστου 1912. Ό Ρίπίτροπος Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ | &ΚΟΤΕΡ& ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ο!ΚΟΗύΙΙ^Η ' Δ ά Διατάϊματο^ -.ή; Έ-τανασταίχικ.Ϋ',ς Διν,.ηακής Εί,.,.,..,, 1 ΰ*' «ρι». 103 χαί χρονολ. 2ί Ιουλίου 1912 δκορίΐθη ό Νικό- 1 λαος Καραδίτης ϋίΐογραμματεϋς $ . τάξεως παρϊ τω Τελωνείω | Χανίων άντί τ:3 Ν. Ξηρουχογιάννη ούτινος ή παραίτηϋΐς ^πό ------'.—, £*/£„,τ« άΐϊοϊικτ·ή. 29 Ιιυ- Δ Ι Α Τ Α Γ Η Ο ΔΙΟΙΚΩΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΕΠ1ΤΡΟΠΟΣ Έχοντες ύπ' δψιν τι παραίτησιν ! Χανίων Λντι τ=υ ι-<· — ·ιγ·—λ-"'■-"' · «" Γωνιανοϋ ΐ-^»Λ.«0ί ϊ·.ά τοΰς εν έν τώ ΜουσεΙφ Ηρακλείου **ι μην. μισθ^ <^ρ· °υ'""'"" . "υλούρη =υτιν0< άπο Ζαχαρίου Τριγωνϊ, άπολυομίνου, καί τον Εμμανουήλ ώα^ου . { σ·ν „„. ,τρον'τεχνίτην , τίς,ως έν τω ,υτω Μουσείω αντ. ^ Ιωαν. , βΛ« ', ^,,^,^^,, ,^' αριθ 106 *« «ονΛ την Ζα,γραφακη ά«ο, υομένου. : 8(ω? ϊθη ό Γεώργιος Ζμιιιράκης «λωνο^λα, παρ ; ^· Έν Χ,',.,ς τ?) 31 Ιουλίου 1912. : ^- ^ ία τβ0 Τελων.^ ^ Μ° ρ1°Κ0ΤΝΛ0ττΡΡ0°Σ | ^ ^»·« ^™ "^ ΙΝΟΤΕΡα ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Διά -.ου ί,κ' αριθ. 95 ί. Ι Δ-.ατάγματος τής Διςιχητικής Επιτροπής β Δήμος ωρίσθη »ΐς «ρώτης τάξεως τοιούτος. Άποκορωνου |>ς υπηρεσίας λότφ ίσ'ίε-
  34»
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ν«ας προσηκόντως πιβτοποιηθείαης υπό δύο έπιστημονων ια-
  τρών.
  Δι* όμοίου Διατάγι*ατος υιτ' αριθ. 107 και χρονολ. 29 Ιου¬
  λίου 1912 διωρίσθη ό Έμμ. Ν. Κουνενόί τελωνοφύλαξ παρά
  τή τελωνειαχή πΐριφΐρεία τού Τελωνειου Άγίου Νικολέου άντί
  τοΰ Εμμανουήλ ι. Άνυφαντακιι ούτινος εγένετο βποίικτη ή άπό
  τής θέσεως ταύτης ύπο6ληθ»ΐσα παραίτησίς τού.
  Δι' όμοίου Διατάγιοτος ΰπ' αριθ. 108 καί χρονολ 29 Ιου¬
  λίου 1912 διωρίσθη ό Νικόλαος Ο'ικονομοικης ΓραΐΑματιύ;—
  Έλεγκτής παρά τώ Τ·λων5.'ω Άγίου Νικολάου άν.ι τοΰ Ιωαν
  νού Έλευθεριάϊου άχολυθεντος ά'τε κατασταντος άνικάνου πρός
  εκτέλεσιν τής υπηρεσίας το^ εΊ>εχα ααθήσεως των όφθαλμών τού.
  Έν Χανίοις τη 1 Αΰγουστου 1912.
  Ό Δ οιχών 'Βπίτίοπος
  Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  αρμοδίας άρχής τή; έκδούσης την ΐκκαλουμένην άιιόφοισιν !ι
  μή ευρίσκεται ή Έπιτρβιή είς την ά»άγχην νά ίκδίδη τρο
  στικάς άποφάσεις ϊιατασσουσα την προσαγωγήν των έγγο^
  τούτων τοΰθ' ίπερ θέλει έπιφέβϊΐ βραδύτητας «.αί πολλάς άλλ
  δυσχερείας έν τη έκτϊλέσει τής άνατεθιιμένης είς την Έιιτρι
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΑΕΙαΣ
  Διά τής ύπ' αριθ. 52 κοί χρονο'^γίαν σημερινήν Διαταγάς
  διωρίσθη ϋτ.ηρετης έν τω δημ. σχ^λε ω Ανωγείων Μυλοπο¬
  τάμου ό Νικόλ. Σικιώτης έ~ί μην. μισθφ δραχ. 30 άντί τοΰ
  Γ. Μασαούτη άπολυθέντος.
  Έν Χανίοις τή 21 Ιουλίου 1912.
  Ό επι των Οίκονομικών Διοιχών Έπίιροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Εφιστώντες την προσοχήν Υμών έ—ί των έν τώ
  εγγράφφ άναφερομένων, «αραγγέλλομεν "Υμάς, όπως σ-ιμμο;
  φωθήτε άπαρεγκλιτ»ς πρός τάς ίι' αΐτοΰ γινομένας ώ—οδείξε
  ύποβαλλοντες ϊντός των υπό τοΰ άρθρου 145 τοΰ ίικ' αριθ. 41
  Νόμου καί τής ύπ' αριθ. ^/μ τής 13 Ίουνίου 1902
  τασσομένης προθεβμ-ας τάς τε άποφάσεις καϊ τα ά
  χρείας τυχούσης, τα πρωτοτνπα των συναφών πρός
  γράφων.
  Την εκτέλεσιν τής παρούσης διαταγϊΐς θέλομεν
  λαμ6α»οντίς κατά παντ-.ς ~αρ»6άτοϋ τα «ροαήκοντα τ.*ι(ΐα;
  χικά μέτρα.
  Έν Χανίοις 10 Αύγούστου 1912.
  Ό επι των Οίχο.ομικών Διοιχών Έπ(-Λο»
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘ. ΛΗΗΙΟίΙΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΗ1. ΕΡΓΟΝ
  Διά τού Ιπ' αριθ. 69 τής 1 Αΰγουστου 1912 Διαταγματος
  τής Έπ,χναστατικής Διοικητικής Εχιτροπής μετε-ίθτ,σαν άπό
  1ης Λύγούστου ί. Ι. &κ μέν τής Μοιραρχίας Ηρακλείου ό '
  Παπαί;πουΛος Γεώργιος, Λοχαγός τοΰ Πεζικού, ιϊς τό Ιον
  Ταγμα, άντί το^ όμοκέα^μου τ;υ Σπανδωνή Ίο»αννου, μετατί-
  θεμένου ί'ις την Εσωτερικήν Μοιραρχίαν Ηρακλείου, ώς )
  οΊοικητης αυτής.
  Έν Χανίοις τή 1 Δύγούστου 1912.
  Ό ί-ηΙ τής Δηιιο<τΐα; ΆσφζΑΐίας χαί των Δηκ,οαΐων Έργων Διοιχών 'Κπ(τροπο< β. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Διά διάταξης ημών ϋπ' αριθ 19 ι. ϊ. ανετέθησαν τα καθή¬ κον τα τοϋ *π' αδεία απουσιάζοντος είδικοΰ Λογιστοΰ τής Α. Διευ¬ θύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Λημοσιων Έργων Κ, Φωτεινού είς τόν παρά τή αυτή Α. Διευθύνΐει ύπηρετοΰντα Πρωτίκολλητήν Δρακοντα Γιαννακάκην. Χανιά Π Αύγο^στίυ 1912. Ό ϊπΐ τής Δτ|μ. Ασφαλείας χαΐ των "Εογων Διοιχών 'Επίτροκος Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7635 Ό Εισαγγελεύς Χά £ων "Εχοντες ύπ όψιν το αρθρον 4 τοΰ ΰπ' αριθ. 181 έ. Ι. Δι ταγματος ιής Έχτελεστιχής Έτ.ιτροπής Έγκρ.νομεν την υπό τού Ιωάννου Έμμ. Μπολάκη, *ι κτηματιο.,, χαιοιχου τοΰ χωρίου Γαδαλομοΰρι Κΐσσάμου, σαν έγγυησι» υπέρ τοΰ Άνδρέου Ε. Μπολακη. δικ. κλητήρ τής περιφερείας τοΰ Πρωτοδικειου Χανίων, κοτά τό ύπ' -ρι 20436 τής 4 Δΰγοΰστου ί. ε. ίγγυητικόν τοϋ Συμδολαιο(ρϊ? τοϋ Είρηνοδι><.ϊίου Κολυμδαρίου Κισσάμου Νικολάου Φουνδουλα* Διατάσσομεν την δημοσίευσιν τής παρ:ύσης έν "Εφημερίδι. Έν Χανίοις τί) 14 Αόγούστου 1912. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Αριθ. Πρωτ. 3556 Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης "Εχοντες ύπ' όψιν ΐό ά?θρ. 1 τοϋ ύ«' αριθ. 1911 τοΰ . Διαταγματος τής Έκ.τελεστιχής Έπιτροπής καί την ϋπ Μ16/ιΜΐτής 14 Μαίο1> ΐ912 έγκρισιν τοθ κ. Γ.νικοΟ Εισ:
  λεως Χανίων.
  Διοριζομεν τόν ΜατθίΤον Β Γεωργουδάκη^ κάτοιχον γ
  μνης διχαστικον κλητήρα τής περιφερείας τοΰ
  θΰμνης
  Έν Ρεθύμνο 14 Μαίου 1912
  Αριθ Ιΐρωτ. 3014
  * Διεκπ. ΠΊ2
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥ3ΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ
  Πρός τας Τελωνι,ιακας Αοχας κλι τα Καπνοκοπτηρτα
  Κύριοι,
  Άνα».οιν'_μεν 'Υμΐχ τό ϋπ'αρ.Ο. Μο]461 τής 16 Ίο/λΐου 1912
  |-[γρα*ον τού κ. 11ρ-ίδρ:υ τής Έζιτροπίίας τής 5χπληρ;υττ;ς
  χρεη Σϋμδς^λιοοτού Άμφ.σεη-ΐυμενου Δΐίΐχ,ητιχΓΰ Ιχον ως έςής:
  «Έ», "ών α'ϊστι:/λΐμ£ων εις τή» Επιτροπήν τού Άμφισδί",
  τουμενου Διοικητικόν -ρος ίκθΊκασιν δ.κ-γραφ'-ΐϊυ ίλλε1.π:^σι' ώς
  ϊΓ.ί το πλίΐστΐν πάντα τα σχετικά ί-;·(ρ7.^ΐ χαι ιδίως α. προσδαλ-
  λομεναι άποφάσίΐς καί τ» σχιτικά βπ^ίίΐΊ'ΐκά στο'χίΓτ ίφ' ών
  έ στηριχθή ή ΐκδ-Ίσα ττ,ν άπΐφασιν &?/τ, *ίς τρόπον ώ"τ^ καϊΐ-
  σταται άϊύναχος είς την Επ τροπην η έκ'ΐμησι; των ό~;6αλο-
  μένων παραιόνων χαί ή έΆίίί! ϊρθών άπβφβίιων Παρακα-
  λοϋμί ί6εν οχως τΐϋ λοιποί αί κοινοποΐίυμεναι τή Σ*6. Ανω¬
  τέρα ίζί των ϋίχ,ονομΓ/.ών Λιευθόνσει ίφεσεις υπό των δ'.αδινιων
  άπ:στς'λλονται ΰ·μΤ» άφ'ου ΐχισυναπτ^νται «ν αϊτίΤς ί! σχίτιχ,οϊ
  φάκιλλοι οί σχηματιζόμίνοι έφ' έ.ά;της ϋ-ο6εσεω, παρά τής
  Ό Είσαγγελεΰων
  Ν.Στρατουδίκης
  Αριθ. Πρωτ. 6139
  Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
  Έχοντες ΰπ' όψιν τό άρθρ. 1 το3 ύπ' αριθ. 191 τού 1-
  Δΐαταγμχτος τής Εκτελεστικήν Έπιτροπής καί την ίι«_«?
  386β/14ι6τής 31 Ιουλίου 1912 έγκρισιν τού κ. Γενικοΰ Εΐίβ
  γελέως Χανίων.
  Άπολύομεν τής υπηρεσίας τόν δικαστικον κλητί'Γΐ τής π;,
  φερειας τοΰ Πρωτοϊικειοϋ Ρεθύμνης Ματθαϊον Γίωρ υϊΛ"
  δι* το^ς έντηύπ' άιιθ. 564Ί τής 18 Ιουλίου 1912 ·*β«
  ήαών άναψερομέν:υς λ^γο^ς.
  Έ* Ρεβύμντ, τη 2 Αύγυστίυ 1912.
  Ό Ε'ισαγγελυων
  Γ. Αντωνακάκης
  Εκ τον '!· θνινού Τι;πογοαφείο«/
  —-■—