92133

Αριθμός τεύχους

45

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/8/1912

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ^ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΐΊφΙίΡΙήΟΙ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟί ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ^ 28 Αύγούστου 1912 — ΑΡΙΘ. 45
  Αριθ Πρωτ 3217
  » Διεκπ. 1&44
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΕΓΚΓΚΑ10Σ
  Ιΐερι άκυρωακως ύγκοισι,ων όαπανών
  Πρός άπάο*ας τάς οικονομικάς αρχάς
  Παρετηρήθη πολλάκις κατβ το παρελθόν, ότι εχρησιμοποιή¬
  θησαν διαταγαί τής Ανωτέρας , Διιυθ,ινο-εως, ΐγκρινουσαι δια¬
  φόρους βαπζνας και μετα την λήξιν τού οίκονομικου ίτο.ς,
  χαο' ο εξεδόθησαν *αι ού;ινος την οικονομικήν δίαχειρισιν βφ«ω-
  ρων' Έκ τούτου δημΐουργεΐ,βι το αιοπον να πραγματοκοιουν-
  τ*ι ίξοδα ούχι εντθς τού οικονομικβυ έϊθ^, έκΐ τή βασιι των
  οικονομικών ορων τού όπ.ιου ε*ριϋη η αναγχη /.αί το μέτρον τής
  ιγκριθειστ,ς δαυανης, βλλ' εις ^αρος των κιστωΐεων τοθ «ρου-
  πολογισμοϋ τοϋ «ΐιθνχος οιχ.ονςμι».ουίτους, οποτε ώς *κ τής τυ¬
  χούσης δςαφορου κατα το ποσόν καί την ιδιοτητα τού δικτικοϋ
  χορηγιας βναπΑηρωματικών πιστωσειβν δι»μορφωσεως των ίια-
  φβρων κονουΜων και ιής μ*γαυτερας έπιδολής α/.λων αναγ-
  κων, ίΚιθαλλ«ται ·κςλΛα«.ις η μη πραγματοποιηοΐς 2γΛ·*.ρ·-Η»*-
  νων μέν ακκ' ήττον:ς ».αι δευτεριυουσης οημασιας ίατί<χ*ύ>'<. Είς ταύτα δύναται ναπριστιθή ο.ιη ίχιίΐεΐαα τακτ-χη αντιπι- πιεικαι «ρος το πν4υμα το όιεπον τον *«ρι δημίσΐου Λο^υτΐΑθν νομόν, ούτινος ΟεμεΜωδη; αρχη είναι η ιδιαιτέρα εκαιτ^υ οι- κονομικου ^ι^^^ αύΐυπαιρςια, ή-.ις τοτ« μονον παρουσιαί,ιται πληρ*οτερα, όταν ουμεαϊιζτ^ η ϊναγνωριαΐς των ίςοο^ν μετα τής εκ των πριτερ όν ιγχρισιως αυτών »ντος τί,ς υτήςχρΓ|ΐιως. Ιΐρθς &παν;ριωσιν τού ση^ειωΐίντος ατοπου **ι α^Iοφ^"(■τ,ν τής ιπαναΛτ,ψ.ωςβύτοΰ κατϊ το τρέχον έΐος γ»ωριζ;μ»ν υμίν, Οτι ανΐκαλοϋμίν αιΐίσιΐς τας ιν;ος τού οι*Γν3μι».οϋ ίτου, 1911 *κ- 4ιατ*γ3ς, ίι' ών Ιγχρινονται διβφοροι πιΐτωσίΐς και τ»ς χορηγηθευα^ έγκρισ&ις» «φ' °^ν αϋΐαι 6ί» έχουσι μίχρι της «51 Αυγουατου 1^1*. £·* η π«ρι- ;αχθΛοι>α*ΐ ϋφυΐίμενος ο λογος ο προχα^εσας την α«.υ-
  έγιΐρΐσιν, δια νεας υμών ζιΊ.γ^% Θ»λ*τ* ί,ηττ,σιΐ νϋ»
  έγκρισιν, εχο^τον: ς ά,Αΐ και τους ΜΊ3>>ϊ, δι' ου; η το πρώτον
  χ:ρηγί",θεΕσα τ&ιζυτη έ,^εινίν βνεκτϊΛΐστος.
  ϋφιστωντες την πρβσ^χην ύ,*ω<ι επι των ανωτέρω, παριγ- γί/λομ«ν την αυ3τη(.α» αυτών τήρησιν «.αί. κβθιστώμεν υμ«ς υπε^ουνους δια παΐαν απο τούτων παρίχ,κλ σιν. Έν Χανίοις 25 Αύγούϊΐου 1912. Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αριθ. Πρωτ. ΑΝΩΤίΡΑ ΔΙΕΥΘΤΝΙΙΙ ΟΙΚΟΝύΑΙ&αΝ ΕΓΚΓΚΔΙΟΣ. Ιΐερι ύποΰο?νης των έκκοεμών δνκαιολογητικών δαπανών τηι, ^ηο&ο>ς τυο οικονομικόν £ΐοο<; 1911. ΙΙ^ός άπαο"ας τάς οικονομικάς αρχάς Ιΐαραγγέλλισθι, δκ«ς τό βρβϊυτιρεν μΐχρι ττ]ς ΐθ Σεκτεμ- βρίου ι. έ. ύποίαλητ» ημίν τα δικαιολεγητιχα των έντός τ·0 β(- κονομιιιοθ οΐους 1^1 Ι πραγμχτοτιοιη^εισών, μήπω βέ ϊι' έκδο- αΐως χρηματιχών ίνταλματων αναγνωρισθεισών ίαχανώ». Έν Χανίοις 25 Αύγουστον Ιϋΐν. Ό ίπΐ των Ο1χο«ομιχώ« Διοιχών Έπ(τρ«ιι·ς Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αριθ. Πρωτ. 4027 > Διικπ. 3054
  ΓΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΤΘ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΗΙ. ΕΡΓΟΝ
  Πρός κ. κ
  Είρηνοαικας της Νήόον
  Παρατηρήσαντες ότι κατά τγ,ν σύνταξιν τώ» κρωτοχόλλκν
  ιχΐ'.μ/,σ·ω; των υπο των διαφόρων ϊημοοίω» Ιργων ά»αγκαστι-
  κως καιβλαμ6αν3μ»νΐϋν κτηματων. αι πρός εκτίμησιν Ί£χίτ·ο-
  πιΐχ δεν *ηρ3-<σι ττ,ν απχιτΐυμΐνην φειδώ καί φροντιβα πρβς κροσ- τΐί αν τώ* 3·>,Λφιρ:»(ων τ;ύ Αημ^τ.ο^, άλ ινΐοτ» ά»αγραφω»ιν
  έν τοίς κρωτιιιολλθ'.ς *Μον ή ίιπ».ασιΐν την αξίαν των »ν λ6γψ
  κτηματων, καραγγιλλομ.5' ύμΓν, ί*α τοϋ λνι*ο") κροίαίκητ· είς
  τ»ς ιν λόγω έχ.τιμηαί.ς λαμδϊνοντις ττϊντοτε ύκ' όψιν τ«ς έν
  τώ τοπψ τι^ας >%ΐι ί;*:α;ΐντ*ς μιτα λε«τομ«ριιας όλΐ τα «τοι ·
  χιία πρός ιςα*.ρι6ωαιν ττ)ς λογκ.ι',; ι; άς τώ» ώς ά.ω κτημά-
  των, και ϊ^χί εΐιιτ, Αα ώς έ:υχ«> ζν,ιγραφητε ιν τ;Γς «ρωτθκολ-
  Χβις τιμ»ς α^αιρίΐο^ς ι1·:» προ; ί,η^Λ' τού Δημοσίου είτε καί
  πρός ζημίαν των ίιοχτητών.
  Άνακο.ο3ντες ^μ'·ν τ' ΐνωτιρω γνωρίζομεν ϋμΤν ότι θέλομεν
  ιπιϊιω;*ι την τιμωρίαν ταντό; ^αλληΛου όστις ίεν ήθ«Χ» συμ-
  μορίω ή πρός ττ,ν άνω διαταγήν ημών.
  Έν Χ«ιίΐϊ τϊ 23 ΑΟγο.στου 19Γ2.
  Ό έ*Ι τής Δημοΐί·< Άβτβλ«ί«ς »«1 τώ» ΛτμοσΙων "Ερίβν Λιοιχών 'Εί Α. ΜΙΧ-ΜΔΑΚΗϊ
  «44
  ΤΗΣ
  1_ Α Χ Α Α Ο *.
  των χατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 8 Αύγούστου 1912 τοθ Έρετείου Χανίων χληρω9έντο>ν
  ταχτιχών χαί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την άπο 3—22 Σεπτεμδρίου 1912, Σύνοδον
  τοθ ΌρχωτοΟ Διχαττηρίου Χανίων.
  ί
  α.
  Ι
  "Ονοματεπώνυμον χληρωδέντος
  1|
  -^ 'Ι-
  * 5
  α. ί-
  < «3- Κ α τ ο ι χ ί α Προσόντα ι 2 . 3 4 5 6 7 V 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2ο 26 27 26 29 30 Α'. Ί Μοάτσος Ιωάννης Κ. Μπυράχης Ανδρέας Παπαδάκης Αντώνιος Γ. Καρδαμάκης "Αντώνιος Ίατρουόά*ης Μιχαήλ Χριστοδουλάκης ΐταϋρος Σρουγγατάχης Γεώργιος Καλογερής Ιωάννης Σολανακης Νικόλαος Φουρναράκης Γεωργιος Ν. Κ,απιδάχης Δημήτριος Κουντάκης Άντών.ος "Αναγνωστάκης Ροθσος Κουτσουρελακης Νικόλαος Ιΐβιπαντωνάχης "Ιωάννης Μπόλκας Γεωργιος Φιωτάκης Παναγιώτης Ζολινδάκης Ιΐαθλος 'Δγοραστακη; 11. Αναγνώστας ή Εμμανουήλ Βίνάκης Νικόλαος Βατσάκης 'ΐΐμμανουήλ Βαλτάς Κίαων Καλλιτσουνάκης Δημήτριος Κ.αλαμαριθης Εμμανουήλ Ι. Στρατηγάχης Εμμανουήλ 'Αναστασιαόί,ς Ι εώ,;γιος Τθρνατζάκης Δημ/)τριος ϋΐ. Χατζηαγγελακης 1'εωργιος ΚορκΙόης Αντώνιος Κ. Κτιστάχης Ιωάννης 244 239 362 126 118 458 378 210 379 441 176 198 465 142 ;49 300 431 108 582 59 50 46 162 187 40ο 33 414 474 209 135 κοε έν ο ρ κ ο ι. Χανία Κάμπους Χανία >
  »
  »
  >
  »
  Χαλέπα
  Χανία
  >
  Λουραδιανά
  Χανία
  »
  »
  Πλακοθρες
  Χανία
  Δαράτσος
  Γαλατάς
  Χανία
  Ίατρος
  Διχηγόρος
  Λμπορος
  Διχηγόρος
  Εμπορος
  Δικ,ηγόρος
  »
  Κτηματίας
  Διχηγόρος
  "Ι,
  —μπορος
  »
  Δικηγόρος
  Κμπορος
  »
  Κΐηματίας
  Δικηγόρος '
  Καθηγητής
  Κτηματίας
  Χρυσοχόος
  Εμπορος
  —ργοστασιάρχης
  —υμδολαιογράφος
  -μπορος
  πρώην Πληρεξούο-ιος
  Δικηγόρος
  Εμπορος
  Δκηγόρος
  Κτηματίας
  —υλεμπορος
  1
  2
  3
  4
  5
  υ
  7
  8
  9
  Β . ·
  Λεμπιδάκης Στυλιανός
  Τζολάκης Στέφανος
  Γ*αζής Εμμανουήλ ^
  Αναγνωστάκης Α. Μιχαήλ
  Μαντακας Γεωργιος
  Μπιτσακης Στυλιανός
  ίΐεραχακης ΜανοΟσ0ς ^
  'Αλιγιζαχης θεορβγης
  Λ»λ*θακης Γεώργιος
  ένορκο:
  230
  40'.)

  583
  278
  253
  359
  25
  221
  Χανία
  >
  Χανία
  ΙΙ&νέθ
  υμ,ος
  —μπορος
  Διχηγόρος
  Αρτοποιος
  —τηματίας
  Παντοπώλης
  Προμηθευτής
  Ηηχανιχος
  -αθηγητή;
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΆΛΗ
  0—ε——μ
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντ;ς
  ί
  γ Κ α τ ο ι κ ί α
  Προσόνικ
  &
  %
  Π
  α. >~
  !
  10
  ϊίαυλόπουλος θίόδωρος
  340
  Χανία
  Παντοπώλης
  11
  Κονταδάκης Ιωάννης
  133
  »
  Συμβολ^ιογράφος < 12 Ίερωνυμάκης Ιωάννης 122 'Τπάλ. Κοιν. Γαμείου 13 Λούβαρης "Ιωάννης 225 9 Εμπορος 14 Παπαδάκης Γ. Γρηγόριος 559 Βρόσσες Κτηματίας ■ 15 Μαλινάκης Νικόλαος 274 Χανία "Εμπορος ! 16 Κουττουρελάκης Στ. θεόδωρος 613 Αρμενοχωριο Κτηματίας 17 Ναναδάκης Ιωάννης Ν. 758 Κάνδανος Δικηγόρος >
  18
  Αναστασάκης Νικόλαος
  3
  Χανία
  19
  Μανουσέλης Ίωσ' Μιχαήλ
  1007
  Πατσιανος
  Κτηματίας *
  20
  Κοκκινάχης Ελευθέριος 1.
  151
  Χανία
  υΐνοΐϊνευμχαοποιος
  Εγένετο συμφώνως τψ ό-τ' αριθ. 201
  τής 8
  Αΰγούστου 1912 πρακτικω δημοσίας συνεδριάσεως Τ60
  Εφετείου
  Χανίων.
  Αριθ.
  Ο Ι Δ ι κ·« στ α Ι
  •Ηλίας Χατζηανδρέον
  Κων«5τ. Παπαδάκης
  Πέτρος Ταταοάκης
  •Ιωάννης Και|τάλης
  Ιωάννης Καταλαγα^ιαν6ς
  "Ο,τι Ακριβώς αντίγραφον
  Έν Χανίοις ττ^ 10 Αύγούστου 1912
  Πρωτ. 558
  Διεκ*. 505
  Δηαοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τη 10 Αύγούστου 1912
  Ό Ύ)γραμα.ατίύς
  Σ—/ρ. Χαοαλαμπάκης
  Ύ)γραμματεΰς
  Σ—.-ρ. Χαοαλαι/χάκης
  Ό Πρόίδοεύων νών (ν Χανίοις
  Η. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΪ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ο ΕΤΑΤ 0Ε5 ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Η8 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΜΤ$ ΕΝ
  * ΙΟΥΝΙΟΣ 1912
  II
  Ι Ν Α Β Γ.
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ—-ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5»
  -ρονολογίαι —
  ■(Τ
  31
  Β
  "Εσοδα —
  Των Νομών—Ώβδ
  Χανίων και
  Σφακίων
  1,8 Οβηββ βΐ
  δίβΐιιβ
  Ρίθύμνης
  ΚβΐΓΐνΐηο
  Ηρακλείου
  Λασηθίου
  1
  ο _,
  4 Ο
  Η
  Σύνολον
  Είβπράξεων
  Τθΐβΐ
  άβ»
  ρβΓΟβρΙΙθΠδ
  10
  Γ
  α
  1911
  Σεπτέμίριος
  Όκτώβριος
  Νοέμβριος
  Δ:κέμβριος
  Ίανουάριος
  Φεβρουάριος
  Μάρτιος
  Άπρίλιος
  Μαίος
  Ίούνιος
  1911
  22511
  60
  ΝθνθΙΪΙΙθΓβ
  ^ηνΐβΓ
  Ρ'θΥΓΪβΓ
  1912
  ΑτγϊΙ
  Μαΐ
  ^υ^η
  2973560
  2652390
  22 Ί 43 0(
  20883 —
  1940680
  2285420
  2218130
  2235020
  5913
  6775
  11866
  5177
  6103
  5939
  5790
  5459
  4336
  6065
  Άδροισμα δοτηΐηθ.
  φρά ληψο8οσί«ς 1906-1910
  1ι·ροπ (1* Ι» {ζβ^ΐιοη 1906-1940
  2,0-20605
  Ι
  1206136 3-2
  332793 85
  Σύνολον ΤοΙίΙ
  144634237
  396-22-2 Ίϋ
  2096'
  67
  25062
  36067
  19260
  2201760
  21461)
  2251880
  26457
  300
  ΊΟ
  17
  4969007
  622760
  80603
  5178730
  51978
  4919677
  10
  1986505
  25291
  10
  •1822
  15434
  47847
  4969007
  622760,
  8Ο6Ο3
  51787
  51978
  491967
  48224
  55434
  ι7847
  11971
  5490160
  54904 60
  238971 .6
  ι
  1*23514698
  9336 10
  8244319
  551912Μ
  285652034
  10
  55194216
  285652034
  117411814
  9177929
  3108162 50
  340846-250
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  347
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
  Λϋ εθΙΗΡΤΕ ΟΕ Μ 8ϋΒΤΑΧΕ 3 7ο - ΟΕ5ΤΙΟΝ 11
  1912
  Τ Α. Β Ι. Ε Α υ Χ.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
  Έξοδ» -Βέρβηβββ
  χ
  5
  Ι
  12
  Ι
  13
  14
  Αί Τ*
  — -ω
  Μ
  χ > Ι
  ^ χ
  ο Ρ
  Α. ^
  < Ρ - α 2 2 || 13 §■ 1 — Β 1Θ ^1 ο Α"2 3 17 3- 3 ο 18 - 3. Μ « 3 α -3 5 - δ-α 19 ε ■: . = ε; 20 112360 270 242680 2197 627 1199 209580 1335 505 938 — 29820 761 17890 441 761 468 17840 20 83235 9687 38 1421 3281 2376 —Ι 627 1678 6105560 80 3Γ 10 285760 1803- 6Μ7. 200000 200000 ιοηοοο 7Ί95508 1421 80 11023 203284 2376 62 201678 285760 1803 10050: 140127 08 12717 83578 9629580 3087 43254 4631269 96722 151466 248188 2974- 2974 - 50000 - 11105" 60 806-28 Π 18Ι32Ι60 •26211997 500000 - •2571357 15 3071357ΊΓ 7195508 7195508 65578,1 2752679 05 3 Ί0816-2 50
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣκΩΣ
  ΠΙΝΑΞ Ι'.
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
  Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ5 ΕΝ
  Ι0ΤΝΙΟΤΊ9Ι2
  Ε Ι Σ
  Π Ρ
  Α Ξ Ε Ι Σ —
  Ρ Ε Κ
  σ ε ρ τ ι ο ν
  5
  ι
  Παρατηρήσας
  Χρονολογίαι
  —&
  "Εσοδα
  — ΛβθβΙΙβ»
  Σύνολον
  ΕΙαηράξιων
  II
  Μην
  Των Νομών-ηββ άβρ«4β_βπ*8
  ίί
  Ι!
  II
  7
  Ι
  Χανίων
  χαΐ Σφακίων
  ίί 8/αΜα
  Ρτ&ύμνης
  Ηρακλειον
  Λασηθίου
  ΤοίαΙ
  άα ρίταρϋοηι
  1
  2
  3
  ■ί
  3
  β
  7
  8
  &
  10
  11
  1911
  Σιπτέμβρυς
  8θρίθΠΐ1)Γ(
  1911
  .
  —■
  »
  Όκτώίριος
  ΟοίοίΟΓθ
  »
  Νοέμίριος
  Νονβΐτιΐοΐ'θ

  »
  Δεκέμίριος
  ΟβοβΐηοΓβ
  »  Ίανουάριος
  ^ηνίβΓ
  1912
  Φείρουάριος
  ΡβνΠβΓ
  --


  *
  Μάρτιος
  ΜαΓ3

  »
  Άπρίλιος
  Ανπΐ
  »
  Μάιος
  Μ&ΐ
  Ι)  Ίοάνιος
  «Ιιιϊη
  " Α&ροισμα

  Ληψοίοαία Αης ΠιριόοΌν Οαίίοη
  Γ. ..
  1608265
  39
  334277
  61
  1209049
  11
  87024
  37
  3238616
  48
  3238616
  48
  Αηψοδοαία Βαί Περίοδον Οαϋοη ΙΙ'. ..
  1446342
  3739622240
  147411844
  91779
  293408462
  50
  3408462
  50
  Σύνολον —
  - ΤοΙαΙ .....
  .....
  3054607
  Τ
  730500
  01
  2683161

  >17880ο
  εί
  56647078
  9^
  6647078
  98
  (*) Όοα προηγούμενον
  (*< Υογ. 1»1»1«·υ ρΓ00«κ1·ηΙ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  949
  ΔΙΑ ΛΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 31.- περιοαοζ α·
  ς_Κ_ΗΑί. Αϋ ΟΟΙΡΤΕ ΟΕ Μ 5ΙΙΑΤΑΧΕ 3 ·/. - θΕδτΐθΝ ι.
  ϋϋΙΙ 1912
  ΧΑ. Β 1^ Ε Α. υ
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
  Έξοδα —
  ι
  3 '
  «ι
  Β-
  * Ι 1
  5 Ι- Ι Ι
  ΐ'Ι
  .8
  -8
  16
  13
  •541.1
  ικι
  :ϊ|[ΙΙ
  δ-β
  3 Μ
  1*
  ·ϊν§
  Ο, 3
  3-
  53
  ί
  11.
  12
  ^ δ.
  Γ
  2
  Ι Ρ
  Μ
  1*
  •ι
  3 -^
  β
  Παρατήρησίς
  13
  17
  212076'25)
  17237605^
  168371
  35
  243426151
  2180014
  1014251
  ιοοοοοο
  2974
  2017225
  25
  115409
  |9629Ι
  211705,1
  23
  3592431
  46342|69|
  10558
  16
  525805)
  2481,88
  Ι62113Ι451
  7739|9ί
  62113
  2948194
  2948|94
  14055)60
  11405560
  212076
  172376
  168371
  243426!
  218001
  1014251
  25
  1244973'03|
  26214997
  2521374|25
  964567
  30713571
  ι035924
  14824180
  74955^8
  89779'88'
  2120761
  172376105;
  168371
  243426
  21800!
  1014251
  2224365
  3408462
  25
  25
  501
  6647078(98;
  (Έκ «00 Γενικόν" Λογιστηρίον)
  ΓΔ=*&£_«_1ΐΛ}Ι
  *ΖΆ
  ΜΗΜΕΡΙΓ ΤΠΤ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
  5
  ο
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  56
  17
  16
  19
  2ο
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  32
  33
  31
  3)
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  Αποτελέση χτα χ-τολογισμ. χρήσ. 1898— 19
  Προϋπολογισμώ χρήσεως 1910 .........
  » » 1911 ......
  Γραμμα.τια συμψηφισμοϋ.............
  Χοηματικχ γραμμάτια................
  ! ΙχρχΑαταθήκ,χι κοιναί.............
  » αύτουσιοι...........
  ν χρηματικ,ών έγγυησεων. . . .
  » Δημοτικαί ............
  » λιπασματων..........
  Λ/σμός ΐγκαταλελειμμενων οθωμ. περιουσιών
  Μοναστηριχκόν ταμείον Χανίων.........
  » » Ηρακλείου .....
  » > Ρεθύμνης........
  » » Λασηθίου.........
  Τελωνειακχι παρχκαταβηκαι..........
  Ε'δΐκο'ι φϊροι.....................
  Λιμενικοί ^οροι............
  Πρόσθετος φορος 3 °/0 ΠερίοοΌς Α'
  Β » » Π----- Β Β'
  ΓχΐΑΕΪθν βοηθηματων.............
  Λιυρία Άρχαιαλ. "Εταιρίαί ο β
  Προστιμα έφεσεων άττοζημιωτεων........
  "Εντοκχ Γ,τχ'-'.^ατια τοϋ Δηα,οσίου........
  Κοινωφ. ΓαμϊΐΐνΛ/σμοςΜοναττ. Ταμ. Ηρακλείου
  Προχαταδολχ: διχ Ά/σιχον τχγ. Έ~:ταγών
  » δια δαπάνας τής Αγροφύλακος
  Προκχταβολγ; εις Μοναστ. ταμεϊον Χανων . .
  Ζημια διαπραγματευσεως ςε'νων νομ'.σματων
  Κ'ντσις κ,ιρχλχ'.ων—Τίλώναι........... !
  » » Πρόσθετος φορος 3 °/0
  • » Τχμ'αΐ..........
  Κίιν. ΓαΐΑίϊον——Κατχθεσεις ^ροιοντος έντόχ.ων
  ών τού Δημοσίου πρός πληρωμήν
  .................
  Ιροκαταβολχι δια δαπάνας τή, στρατ. υπηρεσίας
  ΚτΛ,μχτα κατακυρωϋεντχ τώ ΖΛημ,οτιψ ....
  Τ ροσωρινοι λ/σμοι.......
  Χρεώσται εκ, ληψοδοσιας γρη,"·· διαχειρίσεως.
  Τρχ-τε^ Κρήτης—λ/'μος Λημοτιθυ......
  Μόν. ταμ. Χανίων
  > β Ηρακλείου
  » » Ρεθύμνης
  » » Λασηθίου
  Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμός ΙΙροσθ. φ°ρ°ι> 3 ϋ/0
  Είς
  "Τχόλοικε. οίχονο-
  μ,'.χοϋ Ιτους 1910
  566947
  108721
  64Ί0Ο1
  114311
  42494
  5023
  48754
  26069
  58124
  ΰοοοοο
  180000
  1715
  4495
  42124
  625958
  89428
  13200
  8850
  42
  11
  23
  91
  24
  ■59
  60
  26
  78
  10
  95
  32446'30
  4550176
  7662841)27
  Πράξίΐί άχό 1 Σι-
  τιμβρίου 1911 5ως
  31 Μαΐ->« 1912
  817874
  4231788
  19,42400
  635260
  525904
  40128
  40
  4:0
  9422
  100,
  32371
  ι ΟΙ
  52
  ύΐ
  ίΐθίίξιις έντό< τού Ίουνίου 1912 67 9090 1 264128;75 264729 88 312ϋ'«.) 796249 80 15656)37 ΚΟΟΟΟυ 2142ο 60 22899681ου 2865716,8,0 7747*7 1729, 68 5 705 197993967 70 68 24724 21770 24 65 412758 28645- 500000 — 33 20388536 460774 9449 47301 668· ( 3532 13360 490 55401 3882ο 218101 ν ν ο λ ο ν 1334821 4692562 ί?001909|90 971 682562 3ί 71 ο5 286801. 293996 75498 115286 28 20 99 45 9422 1000 45731 9580 90 51 592715 10128 40 Ο962|ο5 95 2υ 319529195 303555:87 35 72 10 49 3126 1014251 80828 500 ·ου 130146 3 ς!20770 114311 42494 5023 95 25 37 02 37 197439 202549 10164 1^60331 23 25 3208468|48 87629504| 19ϋ3379|86' 180000 1715 4500 42829 28 ^3338 116177 34970 60291 61091 505Ο176 60! 30 831 65| Ο51 ιυ! 3.011708185!
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  351
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΤ ΤΗΝ 30 ΙΟΪΝΙΟΐ 1912
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ 1911
  Π
  νομιχοΰ Ετους 4910
  Πράξεις «πό 1 23)βρίου
  1911 ?ως 31
  Ματου 1912
  139359326
  797025
  81
  9503064
  435886
  79
  1159509
  40 —
  21034
  818854
  8942810
  135090
  383511
  43711
  20521
  27781
  97
  44
  89
  241345
  199364345
  267519874
  3093253
  1586913
  1560
  500000
  16
  830238010
  Πράξει; Ιντός τού
  Ίουν/ου 1912
  54194955
  434947*85
  220481680
  60621534
  52303352
  1216·.
  1250539
  1038480
  3284197
  3585330
  5045640
  3918646
  262811135
  26583189
  1683|20
  49703756
  100000[
  2084583 76
  28651102
  77530615
  173235815
  400000
  2000—
  211558140
  221072
  323716
  7962498(
  20352017ΰ2
  52489991
  15553785
  136180
  5239320
  Σύνολον
  των {ΐερίδων
  χρέωσχν
  236875
  62460
  4591940
  30478
  72
  6450
  5490460
  140871 10
  29965719
  7549810
  1148715
  -ί-
  214417 25
  1855 9ί
  ι
  13360-28
  218001
  195319304
  139359326
  541949ϊ
  487437276
  315738046
  702607 78
  101131351
  2375809
  40-
  3964631
  1857334
  12227007
  17094330
  5666026
  835230:
  32925219
  32409251
  416115
  199364343
  322714090
  3093253
  1586913
  1560!
  600000 -
  ι
  222545686
  316476748
  850804 2ϊ
  184722974
  400000-
  2000—
  23299986Η
  4Ο6671
  4573195
  1014251-25
  "3060759046
  842871
  76
  Ε{ς
  φ
  13014602
  99531316
  11431123
  42494 —
  οί ·23'37
  43701-
  100000
  180000-
  1715 —
  450060
  408298·:
  473,390."
  112111 12
  3497065
  1455910
  6109130
  403592485
  731454353
  139359326 1
  —ι— 2
  18181005
  115547056
  2004488
  418598 -
  1363ϋΟ9
  3568376
  1857334
  11284732
  16994330
  1092831
  7394283
  972224
  2053663
  103420
  97939220
  314631253
  3093253
  1586913
  1560—
  100000
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  . -Ι 31
  -~ 32
  33
  .54
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  791042316
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι
  ι > χ
  Λογαριασμόν
  χ
  Ρ Ε
  Π Σ Ι
  Σ
  Ύχίίλοιπα
  οίκονοαιχοθ Ιτευς
  1910
  Πράίιις άχο 1ης
  Σ)6ρίου 1911 ?ως
  31 Μαίου
  1912
  Πραςιις Ιντο( τοϊ
  Ιουλίου 1912
  -ύνολον
  Έκ μεταφοράν......
  7662841
  91
  20388536
  1960331
  25
  3ΟΟ117Ο8
  85
  44
  45
  46
  ! 47
  Τραπέζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ εΐοΊκοΰ
  Τααείου εισφορών ^άριν των έθνικων άναγκών.
  Είο. Ταμ.. είσφορ. χάριν των Έθν. άναγκ,ών.
  ϊαιιεϊα καί Τελωνεΐα
  Ταμείον Κε;τρΐΛΟν . ,
  12Τ
  613126
  168059

  04
  48
  54
  12017
  471008
  12086689
  26
  75
  25
  35
  974
  1058144
  51
  84
  177
  6*6118
  471008
  13312893
  41
  30
  25
  67
  48
  » Ήοχκλειου..........
  216269
  56
  2618657
  39
  203385
  3038311
  95
  ! 49
  » Ρεθυανης .....
  5?58θ|ΐδ
  1138859

  138631
  86
  1330071
  61
  50
  » Λασηθίου .
  33195 42
  849488
  (17
  89695
  39
  972379
  48
  51
  Τελωνείον Χανίων
  3365760
  1181372
  ι υ
  128568
  80
  1343598
  50
  52
  'ΥτΓθτελωνεϊον Σουδχς ... .
  915

  9614
  15
  1093
  80
  11623
  45
  ι 53
  » Καστελλ'ου Κισσάαου . .
  189Ί3
  77
  42828
  37
  4979
  45
  66751
  59
  54
  » Παλχ:ο/ο>:χς......
  4669
  9(
  4.7*18
  04
  7412

  5790ο
  50
  55
  » Χώρας ΣοχΑ'ων. . .
  11903
  54
  221*57 08
  3508
  90
  3842952
  , 56
  » Κχλυδώ 4 . .
  13606
  30
  87636
  85
  8325
  85
  1Ο95691 _
  57
  Τελωνείον Ρεθυανης.
  5982
  35
  4349.50
  75
  44183
  70
  485096 80
  58
  59
  'Υ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτάμου. . . .
  » Άγ'ου Γχληνη
  4442
  99^
  04
  70
  95323
  13099
  30
  85
  13957
  7369
  65
  55
  113722
  21466
  99
  10
  60
  Τελωνειον Ή^χλλε'ου.
  30021 —
  1599978
  71
  152205
  94
  1782204
  65
  61
  1Ίτελωνείον Χεοσονησου.
  255 55
  46730
  93
  7339
  35
  5432583
  62
  'Γ/τελωνεΐον Ματαλλων . . .
  1795 30
  10281
  10
  12657
  60
  24734
  63
  64
  Τελωνείον Άγ'ου Νικόλαον..........
  1 / ελωνείον Σττε'ας
  4Η93 50
  15806 30
  89852,15
  21Ο9Ο3'5Ο
  12564
  2*445
  25
  13
  107109
  249154
  90
  93
  65
  » Ίερειπετΰου.......
  2401742
  228625 09
  37268
  22
  289910
  73
  66
  » Σε'σ;ου . .
  21060
  2497015* ■
  25181
  10
  Όλικά ποσά ....
  891817144
  41710234 07
  3915043 60
  54543449
  11
  ί
  ΕΦΗΜΕΡ'.Σ ΤΗΣΚΤΒΕΡΝΗΣΕϋΐ:
  353
  Π Ι
  Ω
  Ι
  Ύπόλοιπα των (ΐερίδω-ν
  ίϊ
  «* «·
  ■* ο·
  οίχο-
  νομ.!Χθΰ ϊτους '' 1 '
  Πράξεις άτ.ό 1 Σ)6ριου
  1911 ?ως 31
  Μαΐου 19 ί 2
  Πράξίΐς έντος τού
  Ίουνίου 1912
  Σύνολον
  Είς χρέωσνν
  Είς -ίότωονν
  8302380
  615791
  10
  8918171
  44
  2035201732
  5426
  471008:25
  1553765
  1208790946
  269830639
  11528Κ279
  1175940
  7121Γ
  45346^5
  41&ϋϋοΟ
  2781960,
  8243740|
  434223υ5
  820ο049
  431984ο!
  159*68535
  4630660
  611" —
  9114555
  205637.31
  210.4210
  24867 40
  4ΐ710234;υ7
  1953193Ό4
  544 80
  1082385179
  185*25 55
  13131669
  8355Η'«2
  124992 55
  922;40
  5128
  21
  105
  12352
  361015
  12165 30
  41140 50
  20221 75
  4212 35
  150668 30!
  685355
  11416. >ο
  12646 05
  34536 91)
  37754 35
  2( Ό¬
  3915043 60
  3060759046
  5426
  47100825
  631873,79
  1317029ο*:·
  28835;!1"'4
  12Λ41υΐ>,48
  9-^8899,88
  130093784
  81-885
  5047456
  5425855
  3142975!
  9Ί6Ο.·7ΐ!
  47536355
  10*2-*· 24
  1741080
  17433ό36:>
  5321 ·.) 15
  1753350
  10379160.
  24017421
  24799645
  25 6740
  545Ί344911
  7314543
  123
  155110
  55
  15
  05
  ϊ 42598 42
  15ν78001
  4590213
  43479 60,
  42660 6Γ>
  3484 60;
  12277;, ύ
  364 ]95|
  6999'77ί
  14ί)(.'Β
  30'
  973 ν, -ί5
  4055 30,
  ;
  7200 50
  331830;
  8980 72|
  419Γι|'*8!
  113!70'
  7910425
  16
  16086554
  8071290 70, Η07!*907.ι
  44
  45
  46
  47
  48
  4-
  50
  51
  52
  53
  54
  ; 7ΐ
  '! 64
  Ί 65
  ...... |_Ι 66
  354
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι Ανάλυσις των
  κατά την 3() Ίουνίου ^9Ί2 ΰπολοίπων έν τοις
  Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
  Οικονομικαί
  Ι Αρχαί
  ΜΕΤ
  Ρ Η Τ
  Α
  Άντίτιμα
  Σίτνολον
  Χρυσος
  "Αργυρος
  Νίχελ χλπ.
  Έν όλψ
  1
  Ταμείον Κεντρικόν
  Ι
  3560
  6756

  18075
  50
  28391
  50
  114206
  92
  142598
  42
  » Ηρακλείου
  27847
  8132
  80
  27783 41
  6376321
  91016
  80
  154780
  01
  |
  » Ρεθύμνης
  11115
  2676

  7637 05
  21428
  05
  24474
  08
  45902
  13
  Ι » Λασηθίου
  15535

  465
  3368 10
  19368
  10
  24111
  50
  43479
  60
  ι
  Τελωνεια*αί Αρχαί
  50830

  12420
  50
  9715!23
  72965
  73
  141788
  06
  214753
  79
  Σύνολον ......
  108887

  30450
  30
  66579 29
  205916
  59
  395597
  36
  601513
  95
  Έν Χανίοις τή 24 Ιουλίου 1912
  (Έν τον Γεντκοϋ Λοηότηοιου»