92146

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/9/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΪΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοκ τή 6 Σεπτεαβρύυ 1912 — ΑΡΙΘ. 46
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙηΣ
  Διά τής ΰ—* αριθ. 80 καί χρονολογίαν 3 Σίπτ»μ6ρίου 1912
  διαταγάς ημών διωρίσθη παιϊονόμος το3 Γυμνασίου Χανίων ό
  Δημ. Π»παϊοκωνσταντάκ·ς επί μην. μισθώ δρ. 80 άντ' τοδ
  Γεωργ. Διακονιοράκι άπολυομένου.
  Ωσαύτως διά τής δπ' αριθ. 81 καί ■χοονο'.ογίαν σημερινήν
  Διαταγάς ημών εγένετο άποδεκτή ή άπό 1 Σίπτεμδρίο, 1912
  ϋΐΓθ6ληθείσ<ϊ παραίτησις τοϋ ΰπηρέτου τού Γυμνασίου Νεαπό¬ λεως Γεωργ. Δ. Μπϊτουδα, και διωρίσθη είς την θέσιν τού ό Γεώργ. Ι. Λαμπράκις επί μην. μισθφ δρ. 30. Έν Χανίοις τή 4 Σεπτεμδρίου 1912 Ό Διοικών *Ειΐίτρθ"<; Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ μείου Διατάγματος επί των εύπορωτέρων καί εύυπολήπτων κα- τοί*ων των χωρίων των ΰπαγομίνων είς την περιφέρειαν έκά- στης οΰτών. Έν Χανίοις τί) 4 Σεπτεμδρίου 1912 Ό επί τή; Διχαιοσιίνης Διοιχών 'ΕπΓτροπος Α ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Διά τήςύκ' άριθ. 3617)2006 τής 24 τρ^χ. μονός ι. Ι. διαταγάς ή.^δν άπϊλίθησιν τής ΰπηιεσ'ας οί λε^δοί^ι το3 Λ« - προκομείου Άντ. Ι. Παπουτσά-ιης κΐί Γεώργ. Πογΐατζάχης ή Μιιερτσίκουρας κσί δ ωρίσθησαν είς άντικατάιτατιν αυτών ό Ά- λεξανδρος Ε. Μανταδάκης καί Μιχ. Γ. Φουνδοολά»ης. Έν Χανίοις τη 25 Αύγούστου 1919. Ό έκΐ των Έίωτβοιχών Διοιχων 'Επίτροπο< Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ Αριθ Πρωτ. 4673 : » Διεκπ. 1407 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΚΗΣ Ε"Γ ΚΓΚΛΙΟΣ Ποός τοίτς κ. κ. Είρηνοδίκας Ληξάσης τής τϊτραετίας των μελών των έ/.τιμητικών Έπι- τρ οπειδν τοϋ Κοινωφελούς τομείου Κρήτης, παρακαλε<αθ£ ό,τ<*ς ύποδείξητε πρός την Ανωτέραν επί των 'Εσωτϊριχ,ών Διεύθυν¬ σιν τοιαύται διά ΐλίαν τετραετίαν κατά το άρθρον 4 τ-0 ϋπ' άριθμ. 434 τού 1902 περίείδιιοΰ Κανίνισμοϋ τού Κοινωφελοϋς Τα- Άοιθ. Πρωτ. 2020 Ό Είίίαγγβλευς των Ορωτοοικών Σφακίων Λιδόντις ύπ' όψειι α.) Το Ιπ' άριθμι. 538/3ι0 τής 8(]ς Ιουλίου έ. ί. ίγγρΐφον τοΰ Είοηνοδίκου Χώρας Σία*ίω" δΓ ου πληρςφΐρεΐ ήμα; δτι ό εν τη Ιδ^« αΰτοϋ δίκασπκός χλτ,τήο τής περιφερείας τοί3 Πρωτοδι- Κίίου Σφακίων Νικόλαος Δ. Τσιρινϊάνης ανεχώρησεν είς Άμιε- ρικην "/ωρίς νά ύποδάλν) παρα'τηοιν. 6'.) Το άρθρον 1 το3 ύ-ι' 191 τ^ύ 191! ΔιατάγΛ»τ;ς τής Έκτελίστικής Έπιτροπής. χαί γ,) Το ύπ' άίΐΟ,Α. 3560/<|}6» καί-/ο3νοογίΐν 1 1 "Ιουλίου έ. Ι. Ιγγραίον το3 κ. Γενιχοό Εισΐγγελέως Χανίων ί·[κρίναντος την ζητηθίίσαν παρ' ημών απόλυσιν το3 εϊρημένθυ δι>αστχο0 κλη-
  τήρος.
  Άπολύίμεν αυτόν τής υπηρεσίας.
  Έν Βίμψτη· 16 Ιουλίου 1912
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  Ιωάν. Γενεράλης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΛΛ1ίνΜθν ΕΪΑ1ΡΕΙ _2 \Ι _:ΐ±Λ
  Γεν.κός Ίσολογισμός
  Άπό 1 Σεπτέμβριον 1911 μέχρι 31 Δεκέμβριον 1911
  Ενεργητικόν
  Παθητικόν
  Οίκοίομή Άμβξ=στασίου................*Ρ· 34,366.45
  Άμ3ξαι2...............Φρ· 25,675.-
  ΒΙζα6ιακαίΛεωφορεΤαίνΟλψ6 » 2,600.— » 28,2/5.—
  » 13,060.—;
  » 3,370.-
  68...............
  Εξαρτήματα Γκπων.......
  Μηχανήμ. κοί έργαΛεΐα Έργο-
  στασίου................
  'ϋπιπλα Γραφειου.........
  Ένοίκια προπληρωμενα.....
  Κόπρος, ή έν νξ Άποθήκΐβ.. .
  ΕΓίη φωτισμ?ύ...........
  Παλαιά Καθυστερήματα.....
  Τλικά άμ.αςών τ» έν τί) Άπο-
  βήΜ)..................
  Ταμείον, τα έν τώ Ταμείφ
  Διάφοραι Ιζοδα............
  Τα άχοσκΐενύμενα σήμερον . .
  Λιάφοροι χρεώσται.........
  Ίπποφιρίή, ή έν ττ^ άποθήχ,ΐ).
  Ειδή πετχλνμΐτων καί σταΰ-
  λα>ν τα έν τή αποθηκτ^.....
  »
  »
  »
  Β
  »
  1,203.10
  603.10 »
  »
  »
  676.10
  288 85
  200.-
  ιοο —!
  153.60
  5,101.70
  2,284.-
  1,141.35
  600.—
  5,792.95
  2,258.25
  14.40
  » 98.282.651
  Κεφάλαιον.......................... Φρ. 65,964.95
  Πιστωταί διάφοροι, οί των δα¬
  νείον..................Φρ. 22,595.15
  Προμηβεϋταί ε'ιϊών.........» 4,537.—
  Άπςθεματικόν διά παλαιά Κα-
  θυστβρήματα.............» 5,101.70
  Κέρϊη καί Ζημίαι, τό προκύ-
  ψαν κέρδος φερίμενον είς νέον
  Λογαριασμόν............» 83.85 φρ. 32,317.70
  Φρ. «8,282.65
  Ό Δ«υθυντής τή*ς 'Εταιρίας
  Μ. Τρικουράκης
  Ενεργητικόν
  * ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ,
  Γενικάς Ίσο/ογισμός
  Άπό 1 Ιανουάριον 1912 μέχρι 30 Ίουνίου 1912
  Παθητικόν
  3Ί,?6β 45
  » 13,170.-
  » 3,370.—
  Οίιΐοϊομή Αμα^οστ;σί;υ.............
  "Αμαςαι : 5..............Φρ. 25,675.—
  Βιζαδι κοί λεωφΐριϊα ιν όλψ 6 » 2,600.— » 28,275.—
  "Ιπποι 64...............
  Έςαρτημα (α ΐππ^ν........
  Μηχανήματα κοί έργαλιΐα Ερ-
  γοστβσ'.ου...............
  Έπιπλα Γραφειου.........
  Παλαιά χαθυσ-ερήματα......
  Κοπρος, ή έν ιή αποβηκτ;,. . . .
  Ίπποφορίή, ή ιν τή άποδη».^.
  'Υλΐκά, τα έν τή άποθήκτ; . . .
  Διοφθροι Χρεώσται.........
  678 85
  288 85ι
  5,101.70
  126.-
  1.166.651
  1,749.90
  5,568.80
  » 93,862.25
  Φρ.
  φ...........................
  Πιστωταϊ διαφοοοι, ιί ιών δανιίων......... »
  Προμηθε^τ'αι ίδ
  ϊδ|239.45
  470.65
  ϊια παλα α χαθυστερήματα.. . . » 5,101.70
  Κέρ'.η καί Ζημίαι, το πρακύφαν κίρδος φε-
  ρομενον εις νεον Λογαριασμόν.......... » 6.085.50
  Ό Διευθυντάς τής Έταιρείας
  Μ. Τρικουράκης
  93,862.25
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗ£
  Μηνιαιία Γενικλ Λογιστ&κή κατάστασις τής 31 Ιουλίου 1912
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Ταμΐΐον Μεααλλιχόν
  ' Εξ· τεριχςί λ)ομοί(άνταιμον μίτβλλιχοδ έν τώ εξωτερικώ).
  Συναλλαγματικάς τι.Ο έξωτεριχού...............
  )Κεντριχοΰ
  .........................)' Υ]μάτων
  . , , , , , , )Κενιρικοϋ
  Δανιια β~ι ενεχύρω χρηματογραφων..........)Ύ]μάτιον
  , , . , · )Κ«ντρικοΰ
  » ε«ι ινεχυρψ .μιΐορίυμοτων.........)'Υ]ματων
  χαλλιεργείβς .. .
  ένυπόθηχα άπλα.
  ΚυΙιργήο..
  ■)'Υ)μάτων
  )Κ»ντριχοϋ
  ) Ύ]μβτων
  )Κεντριχοϋ
  ■)'Υ]μάτων
  )Κίντριχοϋ
  ')'Υ]ματων
  ι!ς
  )'Υ]μάτων
  Δημοτιχά
  Άπαιτήοεις
  Συνβλλογμοτιχσί χαί φορτίβιιχοΛ χομιστϋν
  Διάφοραι χοιί ΐΐροσαιρινοί λοιαριαομοί..................
  Όμολογίαι χαί τοχεμερίδια.......................
  Κοιαοτήμοτο Τρβτίζτ,ς χαί ότο&ήν,αι αύιί]ς.............
  Κιήμοια έξ αναΊχασιινϋν ιτλ*ιοιτ,ριασμών............
  Έξοία έγχαταστάοιωςχοί χατασχίυ^ς τρακζογρομματίων. .
  Διάεορα.......................................
  ΈχχρεμεΤς ίοσΓ.λτ.ψίαιι μπά τ£ν 'Υπ(;)μάτΜν μος........
  50
  1025020
  234259Ϊ
  31416
  2321720
  316593
  821381
  7 826:-0
  75542
  20(8558
  260091
  300026
  913611
  42587
  318804
  1183962
  481498
  19164
  752
  29
  10
  52
  01
  75
  10
  68
  28
  49
  27
  92
  75
  --,[149
  ",523 95
  379"0 62
  Μετοχιχόν κεφάλαιον..............................
  Άποθεματιχόν τακτικόν...........................
  » προνοίας......'.....................
  Τραπεζιχά γραμμάτια έν κυχλοφορίφ...................
  Καταθέσεις δημοσ. οτοχοιέχ τ»χτ(»£ν προσέίων δρ, 359603.05
  μεΤον κληρωθιντων έχχρεμών ένταλμάτων τού » 20579.95
  Καταθέσεις Δημοσίου έζ εισφορών υπέρ τοΐ «Ίδικοΰ χομειου
  χάριν των Έθνιχών άναγχών.......................
  ^Κατο6ιο(ΐς έκ *ροοθί.Ίθυ φόρον 3 ο)ο..................
  » Ιντοχοι...............................
  » Ταμ ιευτηρίου.........................
  Έπιταγβί πληρωτεαι..........,....................
  Έθν.Τρ.τήςΈλλ.διαθί'σιμαδκερτη'ςχτημ.πιΌτκιις έν Κρήτχ.
  Κομίσταί συνο.}]»£ν χαί φορτωτιχων...................
  Μερίοματβ μετοχδν Τρβυέζης Κρήτης διαφόρίυν έξομηνιίν
  Τόχοι δονίίων «νοπο()ήνων έν χαβυστιρήσ»!..............
  Τομιΐον Συντάξεων ύπαλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης·
  Διάφορα........................................
  13527817
  44
  278406
  235000
  2096650
  339023
  131380
  53788
  2054754
  278891
  47(92
  1000001
  322912
  127758
  46998
  •21153
  54454
  15
  10
  55
  20
  98
  96
  35
  72
  75
  25
  50
  14
  13527817
  44
  03
  2
  5
  1
  Μ
  Ο
  Μ:
  Β.
  •Εν Χανίοις τί> 81 Ιουλίου 1912
  Ό ΠροΧστάμενος τού Λογιστηρίου
  Α. Ο.·τνχ&κης
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  6!

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΐηΗ ΛΟΒΙΣ·ΦΙΡ[Η ϊ[ ΑΦΑΣ-ΤΑΣ·!!} ΦΗΕ 31 ΜΑΙΟΥ 1912
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Ι ΚαιαθέθεΊς τταρβ τΛ Τραπέζα ΚρΗτης......
  Ταμείον Ι Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά ταρ' α!ιτω. .
  ) Ταχυδρομικά Γραφεϊα : μετρητά παρ' αυτοίς. .
  Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' οδόν...............
  Δαπάναι Ταμιευτηρίου δι' άμοιίάς ύπαλλήλων.............
  Έςοδα εγκαταστάσεως...............................
  294230
  1268
  Ι (.49
  297348
  4088
  1043
  4450
  306930
  •28
  68
  50
  10
  56
  'Υ^ίλίΐτο' άτ^θΐμχτικών παρελθίντων έτϋν
  Ταμείον γρΐΛΧΧΓθΐ^ Α3υ : όρειλί^ϊνχ χ!) τω
  γ^ ρ^
  Ταχ.>ϊ. ταμιεοτήρΐίν κεφαλαίου καταθετών
  ά εσοϊα Ί5ίΐ έ; ά
  ρ
  Διάθεσις άποθεμΐτικών: κχτχβολή ?νΐντιόφΐΐλί}ς πρός
  Πολιτείαν....................................
  Έν Χανίοις τί] 23 Ιουλίου 1912
  Ό Διευθύνων
  β. ΠΒΝ®ΕΡΟΥΔΑΪ{Η2
  (Έναρξις ύπηρεοΊας τ Λ 1 Απριλίου 1902)
  Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηρίοι»
  Γ. Γ. Γ<«·ργονοάκης λΙΛΚΕΦΑΑΜΟΣΙΣ ΓΩΙ ΕΡΓΑΣΙΟΙ ΤΟΥ ΤλΧΤ&ΡυΙΙΙΟΤ ΤΠΙΕίΤΚΡΙΟΙ Μίιν Μάϊος 1912 Εκίοθε'ντα βιέλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Απριλίου. » έντός τού μηνός Μαίου........... 7,852 63 Άποσίεσθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Άπριλί ιυ. τ » έντός τού μηνός Μαίου.............. Βιβλιάρια έν κυκλοφορία είς τό τέλος τοθ μηνός Μαίου .......... 709 5 7,915- 714 7201 Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθίντος μηνός Απριλίου.............................................................. Δρ*Χ· 2118,564.41 » τού μηνός Μαίου.......................... Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911. 22,907.37 73,411.32 2,214,883.10 Άποδόσεις πρός τούς καταθέτας έναντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Απριλίου.......... » » * » » » » έντός τοϋ μηνός Μαίου.......... Καταίληθίντες είς τούς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιδλιαρίων μέχρι τέλους Άπριιλου. » » » » » » ίντός τοϋ μηνός Μαίου......... » 1886,908.52 » 26,019.33 3,083.15 -.— 1.916,011.00 Πίστωσις καταθετών Ας τό τέλος τού μηνός Μχίΐυ μή σ^(^.1^£ριλα1x5xνο,Αίν^)ν τώ^ άτό 1 Ία/ουαρίου έ. ε. δβδουλευμένων τόκων. 298.872.10 •θ· Κ 3 Μ •-3 Μ Μ