9215

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Λ
  Εχομεν την συνείδησιν ήρεμον, βτι δέν έπταΐσσμεν. Όλόκληρος
  ή ευθυνη ενώπιον τής ίστορίας καί ενώπιον τοΰ Έθνους βαρύ-
  νει την ήγεσίαν τής άκρας άριστερδς. Ρ Ρ
  (Άπό τό διάγγελμα τοϋ κ. Παπανδρέου)
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΟΓΐη: 7υπογρΤ«. *Γ" Τ
  Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β . ΑΡΙΘ. 55
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗϊ
  ΔΐεΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΕΜ ΟΜΟΜΒΤΙ ΤΟΥ ΛΚΟΥ ΚΚ1 ΤΟΥ
  ΕΘΝΟΥΣ ΚλΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΙ ΤΗΜ
  πΤΕΣΙΗΜ ΤΗΣ ΆΚΡΑΣ ΗΡΙΣΤΕΡΗΣ
  Διάγγελμα τοΰ Πρόεδρον τής Έθνι-
  «ής Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπαν¬
  δρέου πρός τόν Ελληνικόν
  Λαόν.
  Μέ βαθείαν θλίψιν άπευθύνομαι
  σήμερον πρός τό Έθνος.
  Διότι, δυστυχώς, ή Έθνική μας "Ε¬
  νωσις έχει πλέον διασπασθή
  Γνωρίζει ό Ελληνικάς Λαός, μέ
  πόσην πίστιν έπαλαίσαμεν, άπό την
  εποχήν τού Λιβάνου, διά την πραγ
  ματοποίησιν τής Έθνικής μας Ένώ
  σεως.
  Άπό τότε έκηρύτταμεντό σύνθημα
  ΜΙα Πατρίς, μΐα Κυβέρνησις, £νας
  Στρατός, είς την υπηρεσίαν τής Πα¬
  τρίδος καί είς τάς διαταγάς τής Κυ¬
  βερνήσεως.
  "Η επίτευξις τής Έθνικής μας Ε¬
  νώσεως υπήρξεν εύτυχές γεγονός
  Καί απέδωκε, κατά τό τρίμηνον τής
  Κυβερνήσεως, μέγα άγαθόν υπέρ
  τής Χώρας. Έπραγματοποίησε τό
  «θαθμα» τής άναιμάκτου Απελευθε¬
  ρώσεως. Καί άπό την καρδίαν ολο¬
  κλήρου τοθ "Εθνους υψώθη ό αΐνος
  πρός την Κυβέρνησιν τής Έθνικής
  Ενώσεως διά την ευτυχή αυτήν καΐ
  Ιστορικήν υπηρεσίαν πρός την Χώ¬
  ραν.
  Καί ή Έθνική Κυβέρνησις, έγκατα-
  σταθεΐσα είς την Ελευθέραν Πατρί-
  δα, έξηκολούθησε τό έργον της.
  Μέ τάς πραγματικάς κατευθύσεις
  τής 10ης Όκτωβρίου καθώρισε τούς
  σκοπούς της. Μαζύ μέ την άνοικο
  δόμησιν των οίκονομικών έρειπΐων
  έ'χει νά έπιτελέση καί τόν δεύτερον
  άθλον: Την μετάβασιν άπό την άνώ-
  μαλον—περίοδον τής Έθνικής Άντι
  στάσεως είς τό Ελεύθερον Κράτος
  ΔικαΙου, είς την επιβολήν τής Έλευ
  θερίας καί τού Νόμου, είς την πλήρη
  αποκατάστασιν τώνλαικών ελευθε¬
  ριών καί τής Λαίκής κυριαρχίας.
  Συνεπεΐς πρός τάς έπαγγελίας μας
  έκηρύξαμεν την αποστρατευσιν τής
  πολιτοφυλακής τοϋ Ε.Α.Μ., καθώς
  καί των Άνταρτικών Δυνάμεων. Καί
  έκηρύξαμεν έπίσης την επιστράτευσιν
  τή, κλάσεως τοϋ 1936, δπως άπαρ-
  τίσρ την Έθνοφυλακήν, ή όποΐα νά
  αναλάβη την υπεράσπισιν τής ελευ¬
  θερίας καί την επιβολήν τοθ Νόμου.
  Αί Κυβερνητικαί άποφάσεις είχον
  ληφθή ομοφώνως. Καί δικαΐως ήλπί-
  σαμεν, δτι έντός τοθ Δεκεμβριού θά
  συνετελεΐτο ή αποκατάστασις τοϋ
  Έλευθέρου ΈλληνικοΟ Κράτους Δι-
  καίου, τό οποίον θά ήτο έγγυητής
  των Ελευθεριών, καί προστάτης τής
  Ασφαλείας τοΰ ΛαοΟ.
  Καί άπροόπτως, επήλθεν ή Κρίσις.
  —Διατί;
  Ή εύθύνη τοϋ έμφυλίου πολέμου,
  είς τόν οποίον μας όδηγοθν, είναι
  τραγική. Καί τό Έθνος πρέπει νά
  γνωρίζη ποίος έπταισεν!
  Ή έπαγγελΐα τής άποστρατεύσε·
  ως των Άνταρτικών μας Δυνάμεων
  περιέχεται είς τάς προγραμματικαι;
  δηλώσεις τής Κυβερνήσεως. Δέν έ-
  ξηρτήθη τότε άπό κανέναν δρον.
  Έκ των ΰστέρων ετέθησαν οροι: £-
  ζητήθη, έκ των ύστέρων, δπως τεθτ)
  έκτός υπηρεσίας, ολόκληρον τόΣώμα
  της Χωροφυλακής. Τοιαύτη έπαγγε-
  λία δέν περιείχετο είς τάς κοινάς
  προγραμματικάς μας δηλώσεις. ϊτ-ΐς
  τάς δηλώσεις μας περιείχετο μόνον
  ή έπαγγελία τής αυστηράς εκκαθαρί¬
  σεως. Καί μ' δλα ταυτα, διά νά άπο
  δείξωμνν την απόλυτον καλήν μας
  πίστιν, διά νά έμπνεύσωμεν πλήρη
  εμπιστοσύνην χάριν τής παγιωσεως
  τής Έθνικής μας Ενώσεως άπεοε·
  χθημεν τόν δρον. Μας εζητήθη κα¬
  τόπιν, δπως οί άξιωματικοί, οί όποι-
  οί θά ετοποθετούντο είς την Προσω¬
  ρινήν Έθνοφυλακήν, την συΥκΡ°του
  μένην άπό την κλάσιν τοθ 193ο, εγ·
  κρίνονται καί άπό τούς ύπουργους
  τής ίκρας άριστεράς.
  Είς τάς παλαιάς συμφωνίας μας
  δέν ύπήρχε τοιαύτη ύπθχρέωσις. 'Υ-
  πήρχε μόνον ή ύποχρέωσις. δπως ό
  ύπουργός των Στρατιωτικών καί ό
  Άρχιστράτηγος είναι πρόσωπα κοι
  νής έμπιστοσύνης.
  Καί μ' δλα ταθτα, άπεδέχθημεν
  καί αυτόν τόν δρον, χάριν τής παγι-
  ώσεως τής Έθνικής μας Ενώσεως.
  Καί δταν κατά λάθος, λόγω τοϋ
  έπείγοντος, έστάλησαν Άξιωματι¬
  κοί είς τάς "Επαρχίας, ώς στελέχη
  τής Έθνοφυγακής, χωρίς προηγου¬
  μένην έγκρισιν τής άκρας άριστεράς,
  6χι μόνον προέβημεν είς την άμεσον
  άνάκλησίν των, άλλά άπεφασίσαμεν
  άμέσως μεταβολάς είς τό Υπουργεί¬
  ον των Στρατιωτικών. Εδέχθημεν
  τάς παραιτήσεις καΐ τοθ Ύφυπουρ-
  γοΰ των Στρατιωτικών καί τοθ Γενι-
  κοθ Διευθυντοϋ καΐ τοθ Προσωπάρ-
  χου. Καί άνεθέσαμεν τό 'Υφυπουρ-
  γεΐον των Στρατιωτικών είς τόν
  Στρατηγόν, τόν οποίον μδς έπρό-
  τειναν.
  Άλλά μας εζητήθη; άκόμη, μαζύ
  μέ την αποστρατευσιν των Άνταρ¬
  τικών Δυνάμεων, καί ή διάλυσις τής
  Όρεινής Ταξιαρχίας καί τοϋ Ίεροϋ
  Λόχου.
  Τοιούτος δρος δέν περιέχεται είς
  τάς κοινάς προγραμματικάς μας δη·
  λώσεις.
  Άπηντήσαμεν, δτι άποτελοΰν τα¬
  κτικόν Στρατόν. Καί δτι, άκόμη, ό
  πόλεμος συνεχίζεται καί αί δύο αύ¬
  ται Στρατιωτικαί μας Μονάδες είναι
  αί μοναι, τάς οποίας διαθέτομεν, μέ
  χρι τής οργανώσεως τοϋ τακτικοΰ
  μας Στρατοϋ, πρός συμμετοχήν τής
  Ελλάδος είς τόν κοινόν Συμμαχικόν
  Αγώνα. Καί ιδίως, τούς άνεκοινώ-
  σαμεν, δτι αυτή είναι ή γνώμη καί
  τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως καί
  τοϋ ΣυμμαχικοΟ Στρατηγείου.
  Καί έν τούτοις έπεδιώξαμεν πάλιν
  νά εύρωμεν μίαν ίκανοποιητικήν λύ
  σιν. Μδς έπροτάθη νά διατηρη
  θοϋν καί Μονάδες των Άνταρτικών
  μας Δυνάμεων. Καί μας ήξιώθη προ-
  σθέτως, δπως ή δύναμις τής Μονά-
  δος τοΰ ΕΛΑΣ είναι ΐση πρός τό σύ¬
  νολον των Δυνάμεων καί τής Όρει-
  νής Ταξιαρχίας καί τοϋ ΊεροΟ Λό¬
  χου καί τής Μονάδος τοϋ ΕΔΕΣ. Καί
  άπεδέχθημεν καί αυτήν την πρότα¬
  σιν.
  Είχαμεν, κατόπιν τούτου, έλπΐσει
  δτι τα έπΐμαχα θέματα διηυθετήθη-
  σσν, καΐ δτι θά έβαδΐζαμεν ομαλώς
  πρό τό μέλλον.
  Καί δμως, άπροόπτως, επήλθεν ή
  Κρίσις,
  —Διατί;
  * ♦
  *
  Την Ιην Δεκεμβριού, συμφώνως
  πρός την όμόφωνον απόφασιν ολο¬
  κλήρου τοϋ Υπουργικον ΣυμβουλΙου,
  έπρεπε ή Πολιτοφυλακή τοΰ ΕΑΜ
  νά παραδώση υπηρεσίαν είς τό νέον
  Σώμα τής Έθνοφυλακής. Άλλά ή
  Πολιτοφυλακή ηρνείτο νά παραδώ
  ση. Καί τότε εκρίναμεν, δτι ή διατα
  γή τής παραδόσεως έπρεπε νά υπο¬
  γραφή άπό δλα τα Μέλη τοϋ Υπουρ
  γικοϋ' ΣυμβουλΙου. Καί έθεωρήσαμεν
  τήν συνυπογραφήν θέμα έμπιστοσΰ
  νης· Άλλά οί 'Υπουργοί τής άκρας
  άριστερδς παρά τήν όμόφωνον προ¬
  ηγουμένην απόφασιν, δέν υπέγραψαν.
  Καΐ επήλθεν ή Κρίσις.
  Καί τώρα, ενώπιον τής συνειδήσε¬
  ως τοΰ Έθνους, τίθεται τό έρώτημα:
  Ποίος πταίει;
  (Αύριον τό τέλος τοθ διαγγέλμα-
  τος τοθ κ. Παπανδρέου)
  «ΠΟ ΗΜΕΡΑΣ
  ΑΡΘΡΑ ΕΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΉρΛκλειον Παρασκευήν Α)βρΙου 1944
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΙ Η «ΣΓΝΑΔΕΛΦΟΕ»
  Συνιστώμεν είς δλους τούς Κρή¬
  τας καΐ Ιδιαιτέρως είς έκείνους οί ό
  ποΐοι συμπίπτει νά εχουν είς Α¬
  θήνας ή τήν υπόλοιπον Έλλάδα
  υΐούς, άοελφούς ή σλλους στκνούς
  συγγενεΐς ή φίλους, νά προμηθευ
  θοθν έστω καί άν τό πληρώσουν έν
  χιλιόδραχμον τό υπό ήμερομηνίαν
  20 τρέχοντος φύλλον τής συναδέλ-
  φου «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΝΩΜΗΣ».
  Είς τό φύλλον άύτό θά διαβάσουν
  ενα άρθρίδιον τό οποίον έν συντό
  μω περιλήψει έχει ώς εξής:
  "Οτι είς τάς Αθήνας καί τήν Πά
  λαιάν Έλλάδα γενικώς ύπάρχει μέ¬
  γα αντικρητικόν ρβΰμα. "Οτι
  τό αντικρητικόν αύτό ρεθμα
  όφείλεται είς τό γεγονός δτι οί
  Κρήτες τής Παλαιάς Ελλάδος κατά
  την μεγίστην αυτών πλειοψηφίαν
  υπήρξαν οί άνθρωποι των ταγμά-
  των ασφαλείας τοΰ Ράλλη ή χωρο-
  φύλακες καί έν πάσει περιπτώσει
  προδότες καί γκεσταπίτες. "Οτι
  τούτων όντως εχόντων είναι απο¬
  λύτως διχαιολογημένη ή απόφασις
  της «Όργάνωσΐς» πεοί εξοντώσεως
  παντός Κρητός εΰρεθέντος είς τήν
  Παλαιάν Ελλάδα».
  Εάν ή άναγράψασα τάς πρωτο-
  ψανεΐς ταύτας εναντίον τής Κρήτης
  καί των Κρητών συκοφαντίας «συ-
  νάδελφος» εξεδίδετο είς τήν «Και-
  σαριανήν» ή τήν «Νέαν Κοκινιάν»
  Θά έδικαιολογεϊτο ϊσως νά άγνοή
  δτι οί εύρεθέντες είς τήν Παλαιάν
  Έλλάδα κατά τα έτη τής κατοχής
  συμπατριώται, μας ή ήσαν πολεμι
  σταί τής Άλβανίας μή δυνηθέντες
  νά έπανακάμψουν ^οϊκαδε, ή ήσαν
  πρόσωπα κατά τό πλείστον σημαί
  νοντα τα όποΐα καταδιωκόμενα έν
  Κρήτη υπό των Γερμανών διά τήν
  Εθνικήν των δράσιν έδραπέτευσαν
  έκ Κρήτης δι' Αθήνας διά νά άπο-
  φύγουν τήν καταδίωξιν καΐφυσικά ου
  τε οί ήρωες τής Άλβανίας, ώστε
  οί ήρωες τής Κρήτης είναι δυνατόν
  νά μετεβλήθησαν είς συνεργάτας
  των Γερμανών καί τοθ Ράλλη. Δε-
  δομένου έν τούτοις δτι ή συνάδελ
  φός έκδίδεται είς "Ηράκλειον τής
  Κρήτης καί γνωρίζει τόσον καλώς
  δσον καί ημείς πρόσωπα καί πράγ
  ματα, δέν έχομεν τίποτε άλλο νά
  τής είπωμεν παρά μόνον τουτο «Έ
  φυλάξαμεν καλώς τό φύλλον τής 20
  Δεκεμβριού. Τό φύλλον τής 20 Δέ
  κεμβρίου τό έψυλάξαμεν. Τής 20ής
  Δεκεμβριού τό φύλλον τό έφυλάξα-
  μεν καλώς»! Τίποτε άλλο.
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΒΝ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΤΟΥ ΕΑΜ-
  λπίυθυνόμεθα πρός τα μέλη τής Νο·
  μαρχιακής Έπιτροπής τού ΕΑΜ
  Ηρακλείου καί ερωτώμεν: Ή έφημε
  ρίς «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ» άπη-
  χεΐ τάς γνώμας τοΰ | ΕΑΜ Η¬
  ρακλείου; Καί άν ναί, υίοθετεΐ ή Νο-
  μαρχιακή Έπιτροπή τοϋ ΕΑΜ τήν ά¬
  ποψιν τής έν λόγω εφημερίδος κατά τήν
  οποίαν τό μεγαλειτέρον μέρος των έν
  Ελλάδι Κρητών υπήρξαν προδότες καί
  είναι δικαιολογημένη ή εξόντωσις των
  άπό τούς κομμουνιστάς; Θά περιμένω¬
  μεν απάντησιν.
  ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝβΧ
  Ισο πλησιάζουν αί έορταί των Χρι-
  στουγέννων τόσον γίνεται περισσό
  τερον αισθητή είς όλους μας ή σκληρά
  πραγματικότης τοϋ ότι καί εφέτος "ό¬
  πως καί πέρυσι όπως καί. πρόπερσι θά
  έορτάσωμεν χωρίς έοΰχα, χωρΐς παπού
  τσια, χωρίς δώοα, χωρίς άνεσιν! Καί
  πρέπβι, παρά ταύτα, νά λογιζώμεθα
  εΰτυχεΐ; διότι δέν θά περάσωμεν τάς
  άγίας αύτάς ημέρας χωρίς φώς, χωρίς
  νερό, χωςίς ψωμί, χωρίς ασφάλειαν, δ¬
  πως οί δυστυχισμένοι συνάνθρωποι Ά-
  θηναϊοι. "Ας είναι εύλογημένον τό υ¬
  ψηλόν εθνικόν φρόνημα των Κρητών,
  δς είναι εύλβγημένοι έκεΐνοι οί όποΐοι
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ
  Ό Νομογεοπόνος κ. Ζουλφάκος
  καΐ έκ καθήκοντος καί ώς "Ελλην
  άπηύθηνε μακράν εγκύκλιον
  πρός
  τούς αγρότας καλών αύτούς νά επι
  δοθοϋν είς την καλλιέργειαν καί νά
  άρχίσουν τήν σποράν σιτηρών, όσπρί-
  ών κ.λ.π. Ό άγρότης καί κατά τήν
  περίοδον τοϋ πολέμου καΐ πρό αύτοϋ
  μέ ζήλο καί ένθουσιασμό εΐχε επι-
  δοθεϊ είς τήν καλλιέργεια τής γής
  Άπέραντοι έκτάσεις έφυτεύθησαν,
  άγονος γή διά σκληρδς εργασίας
  μετεβλήθη είς γόνιμον, ά πό τα έγκα-
  τα τής γής άνασύρεται τό νερό διά
  νά ποτίζεται ή γή, τα δένδρα, τα λα-
  χανικά καί τα λοιπά κηπουρικά
  προίόντα. Άπό χρόνων πολλών ή
  έπιστημονική καλλιέργεια έγινε κτή
  μα τοθ άγρότου, ή παραγωγή των
  προϊόντων τού εβελτιώθη, έπεξερ·
  γασία καί κατεργασία αυτών εγένε¬
  το καί γίνεται είς άγροτικά Συνε-
  ταιριστικά έργοστάσια, τα όποϊα μέ
  κόπους καί μόχθους άνήγειραν οί
  Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. Άλλά ου-
  τε στή καλλιέργεια τήν έντατική
  καί έπιστημονική, ουτε είς τήν άνέ-
  γερσι ίδιοκτήτων Συνεταιρικών έργο·
  στασΐων έσταμάτησε ό Κρής άγρό¬
  της. Διά συνεχών άγώνων καί προ-·
  σπαθειών άρχισε νά γίνεται καΐ
  κύριος των προ£όν:ων τής γής πού
  παράγει σκληρά έργαζόμενος καί νά
  άπαλλάσεται των διαμέσων πού έκ-
  μεταλλεύοντοη τα προίόντα τού.
  Ουτε όκτάωρα, ουτε αί καιρικαί
  συνθήκαι, τόν έμποδίζουν άπό τοΰ
  νά δουλεύη,, νά δουλεύη σκληρά)
  μερά νύκτα, υπό βροχή και καύσωνα,
  νηστικός καΐ ξυπολυτος, γιά νά δώ¬
  ση τα άγαθά σ' δλους τούς άνθρώ-
  πους, καΐ σ' δλας τάς τάξεις, γιά νά
  δώση τα μέσα συντηρήσεως στό
  Κράτος.
  Καί δταν τό Κράτος τόν άγνοεΐ
  αύτός δουλεύει. Καί δταν οί άλλοι
  άπομυζοΰν τόν Ιδρώτα τού αύτάς
  δουλεύει. Στήν άστοργία δίδει τούς
  εΰχύμους καρπούς των κόπων τού.
  Στούς άχαρΐστους χαρίζει τό ψωμΐ,
  τό σταφύλι, τό πορτοκάλι, τό γάλα,
  τό τυρί καί τό κρέας γιά νά ζήσουν
  Κ' δταν ή πατρίς τούς καλέσει άψί-
  νει τό άλέτρι καΐ πιάνει τό τουφέκι.
  Καί δταν ό εχθράς μολΰνει τή γή των
  προγόνων τού άναβαίνει στά βουνά
  καί μέ τα ροζασμένα χέρια τού ση-
  κώνει ψηλά τή σημαία τής ελευθε¬
  ρίας.
  "Εναντι αυτών ό άγρότης δέν ζη¬
  τεί ουτε προνόμια, ουτε έλεημοσύνη
  Ζητεί άπό τό Κράτος άσφάλεια καί
  στοργή. Ζητεί άπό τάς άλλας τάξεις
  άδελφική άγάπη καΐ δικαιοσύνη.
  Άλλά τό Κράτος τοΰ εξησφάλισε
  ήσυχία καΐ άσφάλεια; Είναι κύριος
  τής περιουσίας καί τής ζωής τού σή
  μερον, ή έξαρτδται αυτή άπό τήν διά
  θέσι παντός κακοποιοϋ;
  Τού Ιδειξε ποτέ τήν απαιτούμεν*
  στοργή τό Κράτος; Τόν φορολογε,ΐ
  σκληρά. Τοϋ έπιΐάσσει τα προίοντα
  των κόπων τού χωρίς οΐκτον. Καθο
  ρίζει τιμάς πωλήσεως αύτοβούλως
  καί χωρίς νά έρωτα τόν γεωργό Κρα
  τική βοηθεία είς τρόφιμα, ρουχισμό
  κ.λ.π. ουδέποτε έπεξετάθη μέχρις
  τής ύπαίθρου, γιατί αύτοι πού τήν
  παρέχουν καί τήν κανονίζουν ε
  χούν τήν άντίληψι δτι δέν εχει ά
  νάγκην ταύτης ό γεωργός, δτι και
  μέ τάς ύπερόγκους τιμάς πού έπώλη
  σε τα προίόντα τού κατά τήν πολεμι
  κή περίοδον έπλοΰτισε. Εΐχε καί έχει
  τήν άξίωσι άπό τό Κράτος ό γεωρ
  γός νά τοϋ προμηθεύη, άνόθευτα καί
  είς χαμηλάς τιμάς διά τής Άγροτι-
  κής Τραπέζης καί των Συνεταιρισμόν
  τού τα γεωργικά τού φάρμακα καί
  έργαλεΙα.Άλλά τό Ιπραξε ποτέ; Κα¬
  τά τα τέσσαρα §τη τής μαύρης δου
  λείας, ποία βοηθεία τό Κράτος έ'δω-
  έγκαίρως ήνόησαν τόν κίνδυνον καί ορ
  γάνωσαν έθνικιστικώς τήν Κρήτην.
  Φαντασθήτε τί θά εγίνετο εάν ευρισκό¬
  μεθα καΐ εδω υπό τό πέ?.μα τής «όρ-
  κε στό Γεωργό; Τόν αφήκε άπρο-
  στάτευτο, άβοήθητο, χωρίς θειάφι καί
  χαλκό, καί λοιπά φάρμακα, μέ άπο-
  τέλέσμα τήν παντελή καταστρσφή
  των καλλιεργειών τού καί ιδίως τής
  αμπέλου. Είς επίμετρον πλέον τοϋ
  ενός έκατομμυρίου όκ. σταφίδων καί
  ενός έκατομμυρίου οίνου, τριακσσί-
  ών χιλιάδων όκ. ελαίου, καί χιλιά¬
  δων οκάδων κρέατος τοθ έπέτσξε είς
  χαμηλάς τιμάς.
  Δέν ζηλεύει οθτε έχθρεύεται ό γε-
  ωργικός Κόσμος τάς λοιπάς κοινω¬
  νικάς τάξεις έκτός των μαυραγο·
  ριτών καί έκμεταλλευτών τοθ ιδρώ¬
  τος τού. Τα άγαθά τής γής είναι
  τόσο άφθονα, καί ή γή ή Έλληνική
  τόσο πονετική μάννα, πού μτΐορεΐ
  νά μάς διαθρέψΓ) πλουσίως δλους,
  δταν ύπάρχει δικαιοσύνη είς τήν
  κατανομήν.
  Άλλά είναι δικαιοσύνη νά διατί-
  μδται ή σταφίδα καΐ τό κρασί καί τα
  δσπρια καί τα λαχανικά, τό κρέας,
  καί νά μένουν άδιατίμητα τα πα-
  πούτσια, τα ρσϋχα, τα φάρμακα
  κλπ.
  Ή άξίωσις των άλλων κοινωνι-
  κών τάξεων νά τρώγουν είς εύθη-
  νάς τιμάς τα γεωργικά προίόντα
  είναι καΐ δικαία καί εΰλογος.Άλλά
  τήν αυτή αξίωσιν Ιχουν καί οί
  γεωργοί δταν άγοράζουν μία πήχυ
  πανί, ή £να ζευγάρι παπούτσια
  κλπ.
  Ζητοϋν άκόμη οί γεωργοί μας καί
  αί άλλαι κοινωνικαί τάξεις καί αί
  Αρχαί Διοικητικαί, καί Στρατιωτι¬
  καί, νά τούς άφήσουν ησύχους είς
  τό έργον των. Τα διάφοραι κηρύγμα-
  τα, αί διδασκαλίαν α,Ι φωναί καΐ αί
  συγκεντρώσεις, οί λό'γοι καί τα τρβτ-
  γούδια, αί όμοβροντΐαι καί τα τού-
  φέκια, έχουν ζαλήσει, εχουν διατα-
  ράξει, έχουν αναστατώσει, έχουν
  θολώσει τό μυαλό των γεωργών.
  Δέν μποροϋν νά ήρεμίσουν, δέν έ¬
  χουν τό αΐσθημα τής ασφαλείας,
  δέν γνωρίζουν εάν θά θερίσουν δτι
  θά σπείρουν, δέν είναι βεβαιοί δτι
  εάν καλλιεργήσουν θά έ"χουν εγκαί¬
  ρως θειάφι καί χαλκό, ώστε νά μή
  χάσουν καί πάλι τούς κόπους των.
  Ό ένθουσιασμός καί ή άγάπη γιά
  τήν καλλιέργεια φεύγει σιγά·σιγά.
  Καί δταν λείψει αύτός ό ένθουσια¬
  σμός, τότε θά επέλθη καΐ ή τελική
  καταστροφή. Κατά τήν γνώμη μ<χς ό πόλεμος θά διαρκέση επί πολΰ άκό¬ μη. Άλλά καί μετά τήν λήξιν τού θά παρέλθουν πολλα Ιτη, μέχρις δ- τού ή ανθρωπότης άττοκτήσει άφθο¬ να τα άγαθά τής ζωής. Δι* αύτό υπέρ πασάν άλλην περί¬ στασιν τό βλέμμα μας πρέπει νά είναι διαρκώς έστραμμένο στή γή. Ό νοϋς μας καί ή σκέψις μσς προ- σηλωμένη στή παραγωγή. Ή άγάπη μας καί ή στοργή μας στό γεωργό. Νά τόν ένθαρρύνωμεν, νά ζτόν ζε- στάνωμεν διά τής άγάπης μας, νά τόν συνδράμωμεν, νά τοΰ έμπνεύσω- σωμεν τό αΐσθημα τής άσφαλεία< τό σεβασμό στήν περιουσία τού. Τό¬ τε καί μόνον τότε θά είμεθα ήσυχοι δτι καί τα νέα χρόνια πού μάς Ιρ· χονται θά τα περάσωμεν χωρίς νά αποθάνωμεν τής πείνης. Γ. ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ κ. Παρακαλοΰνται θερμώς οί κ. συνδρομηταί των ετταρχιών δπως μάς αποστείλωσι μέχρι τής 23 τρέ¬ χοντος μηνός τήν αξίαν των άπω τής 21ηο> Νοεμβριού μέχρι 31 Δεκεμ-
  βρίου έ. ε. φύλλων τής «Νίκης» ά-
  νερχομένων είς δραχ. 165.
  (Έκ τοΰ λογιστηρίου τής Εφημε¬
  ρίδος μας).
  • β
  IV
  2λλ,
  4.-Λ-.
  * «Γς
  γ τής
  ΤΕρα
  ατά·
  5ζδ
  στά-

  ϊάτηρ
  νομα
  αδή
  Μ4
  , τό
  ■ συν
  ^ονή
  ΊΙΟΙ-
  "ιι-ΐ ννυν
  — .ΙτοΟ διαοόλου υέ τόν οποίον δλοι
  ΤΙΜΙΙ ΦΥΛΛΟΥ Αρχ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Δεκεμβριού 1944
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΤΑ ΠΑΠΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
  Δημοσιεύομεν σήμερον τα πάγια
  τέλη χαρτοσήμου ώς εκανονίσθησαν
  δι' αποφάσεως τοΰ Κυβερ. Άντιτΐρο-
  σώπου κ. Παπσδογιάννη.
  Τα .πάγια ||Λτέλη χαρτοσήμου
  των κάτωθι μνημονευομένων κσΐ είς
  τόν Κώδικα των Νόμων περί τελών
  χαρτοσήμου περιλαμβανομένων εγ¬
  γράφων καθορίζονται ώς κάτωθι:
  1) Πασά άναφορά Ίδιωτών, Έται-
  ριών Σωματείων, Ένώσεων Συνε-
  ταιρισμών καΐ Συλλόγων, διδοΐ'^νι
  πρός Αρχήν τίνα τοΰ Κράτους, Δη¬
  μοσίαν, Δημοτικήν, Κοινοτικήν ή "Εκ¬
  κλησιαστικήν ή πρός Όργανισμούς
  καΐ Νομικά πρόσωπα έν γένει Δημο
  σίου Δικαίου πλήν Δικαστικών Άρ·
  χών ύπόκεινται είς τό τέλος χαρτοσή
  μου Δραχμ. 5
  2) Πάσαι αί πρός Δικαστικάς Αρ¬
  χάς αίτήσεις αί μή ειδικώς ύποβεβλη
  μέναι τέλος κατώτερον^ ή ανώ¬
  τερον, ύπόκεινται είς τέλος χαρτοσή
  μου Δρχμ. 8.
  3) Αίτήοεις κοπής καπνοϋ ύπόκειν
  ται είς τέλος χαρτοσήμου δραχμ. 8
  4) Κύρωσις ύπογραφής ένεργουμέ·
  νη παρά Δημοσίας, Δημοτικής η-Κοι
  νοτικής Άρχής ή' παρά οιουδήποτε
  προσώπου ΰπόκειται είς τέλος χαρ¬
  τοσήμου Δραχμ. 3'
  5) Άντίγραφα καί άποσπάσματα
  δσα Δημοσία ή Κοινονική Άρχή επι¬
  σήμως κεκυρωμένα έκδίδει κατ' αί'
  τησιν καΐ πρός τό συμφέρον ίδιωτών
  ύπόκεινται είς τέλος χαρτοσήμου
  δραχ. 15
  6) Άντίγραφα εκδιδόμενα υπό
  Δικαστικών Άρχών ύπόκεινται είς
  τέλος χαρτοσήμου δραχ. 15
  7) Παντα τα μή επισήμως κεκυρω¬
  μένα άντίγραφα καί άποσπάσματα
  οίοσδήποτε καΐ άν είναι ό έκδότης
  αυτών ύπόκεινται^είς τέλος χαρτοσή¬
  μου δραχ. 8
  8) Τα παντός εί'δους άποδεικτικά
  βεβαιώσεις καΐ πιστοποιητικά δσα
  Δημοσία ή Δημοτική, ή Κοινοτική ή
  Έκκλησιαστική Άρχή επισήμως κε¬
  κυρωμένα έκδίδει κατ' αίτησιν καί
  πρός τό συμφέρον ίδιωτών ϋπόκειν-
  ται είς τό τέλος χαρτοσήμου δραχ. 30
  9) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα υπό
  δικαστικών Άρχών ύπόκεινται είς
  τέλος χαρτοσήμου δραχ. 30
  10) Ίίπωτικά άποδεικτικά έγγρα-
  φα ώς τα διπλόγραφα καΐ τα αντί-
  γραφα των ύποκειμένων είς άνα-
  λογικόν τέλος, ύπόκεινται είς τέλος
  χαρτοσήμου δραχ. 15
  11) Άντίγραφα καί πιστοποιητικά
  εκδιδόμενα παρά ανεγνωρισμένου
  Σωματείων, Συλλόγων, Ένώσεων,
  Συνεταιρισμών καί Νομικών προσώ-
  πων Δημοσίου Λικαίου ύπόκεινται
  είς τέλος χαρτοσήμου δραχμ. 15·
  12) Τα ίδιωτικά ή υπό των Συμ-
  βολαιογράφων συντασσόμενα πλη-
  ρεξούσια, αί παρά Συμ)φοις καταθέ-
  σεις Γραμματίων παρακαταθηκών
  οιουδήποτε ποσοϋ ώς καί άναλήψεις
  αότών ύπόκεινται είς τέλος χαρτο¬
  σήμου δραχμ. 80.
  13) Πασά αδεία πρός ιδιώτας καί
  ένεκεν ίδιωτικοθ συμφέροντας έκδι-
  δομένη υπό Δημοσίας ή Κοινοτικής
  Άρχής καΐ μή ϋπαγομένη ειδικώς
  είς ανώτερον τέλος, ύπόκειται είς
  τέλος χαρτοσήμου δραχμ. 8.
  Πάντα τα λοιπά εγγραφα τα
  ύποκεΐμενα είς πάγια τέλη χαρτοσή
  μου των υπό χρονολογίαν 1 Φεβρου
  αρίου 1939 πίνακος ένιαίων άναλο-
  γικών καί παγΐων τελών χαρτοσή¬
  μου |τοΰ δημοσιευθέντος συμφώ¬
  νως πρός την διάταξιν τοΰ άρθρου
  6 τοϋ Α. Ν. 1578)39 είς την εφημερί¬
  δα τής Κυβερνήσεως.
  Ελλείψει κινητοϋ έπισήματος
  ή σφραγιστοϋ χάρτου θά γίνεται χρή
  ς διπλοτύπου τοΰ Δημοσίου Τα
  μείου.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ
  Κατά τάς πρωϊνάς ώρας τής χθές
  κατέπλευσεν είς τόν λιμένα μας
  προερχόμενον έκ Πόρτ—Σάϊτ τό
  Ελληνικόν ατμόπλοιον «Άντίκλεια»
  μέπλοίαρχον τόν κ. Σπ.Συκιώτην καί
  ύποπλοίαρχον τόν κ. Δημ. Σαρρήν.
  Ή «Άντίκλεια» έκόμισε 873 τόν
  νους αλεύρων, ^ζακχάρεως, όρύζης
  καί γάλακτος. Ί.κ των 870 τόννων
  100 τόννοι διαφόρων τροφίμων Λπο-
  στέλλονται άπό την «Ένωσιν Κρη-
  τών» Άλεξανδρείας πρός τόν Ε.Ο.-
  ΧΆ. Ηρακλείου. Άμα τώ κατά·
  πλώ τού ατμοπλοίου ανήλθεν «π'
  αότοΰ ό Πρωτοσύγκελλος τής Ίεράς
  Μητροπόλεως Κρήτης κ. Ψαλλιδά-
  κης χαιρετήσας τόν πλοίαρχον κ.
  Συκιώτην.
  Κατόπιν ένεργειών τοΰ λιμενάρ-
  Ιχου Ηρακλείου κ. Καραμαντά, ήρ
  χισεν άμεσος ή έκφόρτωσις τής
  «Άντικλείας.
  ΔΙΑΚΟΠΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  Άπό χθές διεκόπησαν λόγω των
  έορτών των Χριστουγέννων τα μα-
  θήματα των ενταύθα έκτταιδευτη-
  ρίων, τα όποϊα θά έπαναληφθοΰν
  την πρωΐαν τής 8 προσεχούς μηνός
  Ίανουαρίου.
  ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
  Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Στα¬
  ματάκης Γεώργιος τοϋ Μιχαήλ δηλώ
  δτι υπηρετήσας είς τόν ΕΛΑΣ καί
  άντιληφθείς ίδίοις δμμασιτήν πλάνην
  μου άπομακρύνομαι των τάξεών τού
  καί τάσσομαι άνεπιφιλάκτως είς την
  διάθεσιν τής Έθνικής "Οργανώσεως
  Κρήτης.
  Γεώργιος Σταματάκης
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  Λαβών ύπ' όψιν τό ύπ' άριθμ. 27)
  18—12—44 πρός ημάς έγγραφον τής
  Άγγλικής Υπηρεσίας Ηρακλείου ώς
  καί διάφορα έκτροπα άτινα λαμβάνου-
  σι χώραν έντός τής Πόλεως καί Προα-
  στείων Ηρακλείου παρά διαφόρων Ίτα
  λών ώς επληροφορήθημεν.
  Έντέλλομαι τα κάτωθι:
  1) "Αμα λήψειπαρούσης καί άπροφα-
  σίστως ά'παντες οί όποσδήποτε έχοντες
  είς τάς υπηρεσίας των άνταρτικών όμά-
  δών, συνεργείων, όργανώσεων ή καί
  ϊδιωτών Ίταλούς Γερμανούς ή καί οί-
  ονδήποτε άλλον όστις ύπηρέτησεν είς
  τόν Γερμανικόν Στρατόν, νά παρου-
  σιάσωσι τούτους είς την Στρ)κήν Δ)σιν
  Ηρακλείου μετά πάντων των δημοσί-
  ων ή ίδιωτικών εϊδών των έντός πέντε
  ημερών άπό τής κοινοποιήσεως τής πα¬
  ρούσης μου.
  2) Οί μή συμμορφωθεισόμενοι πρός
  την παρούσαν μου καί διατηροΰντες
  τοιούτους δι' οιανδήποτε υπηρεσίαν θά
  παραπέμπωνται είς τό Στρατοδικείον
  επί παραβάσει Στρατιωτικής Έντολής.
  'ό) Ή παροΰσα μου νά Κοινοποιηθή
  καί διά τοϋ τύπου ινα λάβωσι γνώσιν
  καί πάντες οί ιδιώται πολίται οί γνω-
  ρίζοντες ή διατηροΰντες Ίταλούς εις
  τάς οικίας των, πρός πρόληψιν παρα-
  πόνων. *
  4) Ή Στρ)κή Διοίκησις Λαθησίου
  πρός ήν λαμβάνω την τιμήν νά κοινο-
  ποιήσω την παρούσαν παρακαλεΐται ό¬
  πως διατάξη την συγκέντρωσιν απάν¬
  των των είς τόν Νομόν Λασηθίου ευρι¬
  σκομένων Ίταλών καί αποστείλη τού¬
  τους συνοδεία είς ημάς.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)χης Πεζικοϋ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΔΩΡΕΑΙ.—Ό κ. Νικ. Γωνιωτάκης καί ό
  κ, Τζάνος Τζανής είς μνήμην τοΰ πατρός
  των Εϋαγγέλου Άρχοντάκ,; διέθρεψαν
  πλουσίως τό "Αβυλον τής Γερόντισσας.
  —Τα τέκνα Γεωργίου Λιοπάκη είς μνή¬
  μην αυτού προσέφεραν είς τό αϋτό "Ιδρυ-
  μα πλουσίαν διατροφήν καθ" δλην την η¬
  μέραν τής 19ης τρέχοντος.
  —Ό κ. Άβέτ Βαρζακιάν είς μνήμην της
  θείας τού Β. Σαβαλάν κεχτέθηκεν είς τό
  Άσυλον τής Γερόντισσας δρχ. 500.
  Αί τρόφιμοι εϋγνωμονοθν.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται τα μέλη τοΰ Σωματείου ό-
  δηγών αύτοκινήτων δπως έντός 10 ήμε
  ρώναπόσήμερον|προσέλθωσιν είς τα γρα
  φεΐα της Συνεργατικής κα'ι παραλάβωσι
  δρ. 16.50 κατ'άτομον οικογενείας. Παρερ-
  χομένης τής άνω προθεσμίας θέλουσι χά¬
  ση τα δικαιώματά των.
  Έν Ηρακλείω τρ 21 Δεκεμβριού 1944.
  Ό Διευθυντής τής Συνεργατικής
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ
  ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  Ή άπό 11 Όκτωβρίου 1939 Ιδρυθείσα
  όμόρρυθμος έταιρεία «Ν. Μ. Λουκαίδης
  καί Σία» έκ των έταίρων Ν. Μ. Λουκαΐ-
  δου καί Ιωάν. Βαρυτάκη καΐ ύφισταμένη
  μέχρι τούδε, σήμερον κοινή συναινέσει
  αμφοτέρων των έταίρων 'ύτής διαλύεται,
  τοΰ Ν. Μ. Λουκαΐδου άναλαβόντος τότε
  ενεργητικόν καί παθητικόν αυτής καΐ την
  συνέχισιν των εργασιών αυτής υπό την
  ίδιαν αυτού έπωνυμίαν καί διά λ)σμόν τού
  Αντίγραφον τής συμφωνητικόν διαλύσε¬
  ως κατετέθη είς τό ενταύθα Πρωτοδι-
  κεϊον.
  Ηράκλειον τί) 29 Νοεμβριού 1944
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ την πρωΐαν τής παρελθού¬
  σης Κυριακής άπό Ξηροπόταμον μέ¬
  χρι Μεγάλου Λάκκου τσάντα περιέχουσα
  φυσιγγιοθήκη μέ30πλήρη" φυσίγγια,|έργα
  λεΐβ μοτοσυκλέττας κλπ.
  Ό ευρών άς τα προσκομίση, είς τα γρα-
  φεΐα μας χαί αμοιφθήσεται.
  ΠΡΩΪΙΝΓΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Ή 7η Άμερικανική στρατιά μάχεται
  έντός τής γραμμής Ζίγκφριντ.
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ: Είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων ό κ. ΤΗντεν απήντησεν
  ζωηρώς Είς έπικρίσεις τοΟ Έργστι-
  κοΰ Κόμματος σχετικώς μέ την κα
  τάστασιν είς την Έλλάδα.
  Την συζήτησιν ήνοιξεν ό εργατι¬
  κάς βουλευτής κ. Γκρήζουντό οποί¬
  ος κατηγόρησε τόν κ. Τσώρτσιλ. Ό
  βουλευτής ΜότρανΚρίχ είπεν δτι άν
  καΐ ό ΕΛΑΣ επολέμησαν εναντίον
  των Γερμανών ωρισμένα στοιχεΐα
  προσεπάθησαν νά καταλάβουν τάς
  αρχάς καί νά έπαναφέρουν την δι¬
  κτατορίαν.
  Ό κ. Μπέβιν κατηγόρησε την κυ
  'βέρνησιν δτι μηχανοοραφεΐ νά έπα-
  ναφέρη την Βασιλείαν.
  Ό κ. 'Ήντεν είπεν, δτι μετέβημεν
  είς την Έλλάδα διά νά μεταφέρω¬
  μεν τρόφιμα καί έμποδίσωμεν γε
  νικόν λοιμόν. Είς μίαν καί μόνην έ-
  βδομάδα έξεφορτώθησαν 3Ο.ΟΟΟ τόν-
  νοι προμηθειών. Άνέψερε τό πλήρες
  κείμενον τού συμφώνου τής Γκαζέρ
  τας, 8τι δλαι αί άνταρτικαί όμάδες
  θά ύπήγοντο υπό τόν Στρατηγόν
  Σκόμπυ. Πρωτοΰ είσέλθομεν είς την
  Έλλάδα δέν ύπήρχε ζήτημα διχα-
  σμοϋ μετο·ξύ των ύπουργών καί δέν
  μδς έχώριζε τίποτε άπό τούς φίλους
  μας "Ελληνας. Ωμίλησε διά την ά-
  νακωχήν Ό Στρατηγός Ζκόμπυ|έ-
  ζήτησε δπως παραδώσουν τα δπλα
  καί καταπαύση, ή άντίστασις. Ό ά-
  φοπλισμός ηδύνατο νά γίνη καί έξω
  των Άθηνΰν καί δέν επετράπη καί
  είς τούς δεξιούς νά παραμείνουν ε-
  νοπλοι. Ή Βρεττανική Κυβέρνησις
  δέν έπιδιώκει νά εγκαταστήση Κυ¬
  βέρνησιν τής Δεξιδς ή τής άριστε-
  ρας παρατάξεως καί δέν άντιτίθε·
  ται είς τό ζήτημα τής άντιβασιλείας.
  Ή Μεγάλη Βρεττανία έπιθυμεΐ νά
  τερματισθή ό αγών δσον τό δυνατόν
  ταχύτερον. Μετέβημεν είς την Έλ
  λάδα διάνά τηρήσωμεν την τάξιν,επι
  βάλλωμεν τόννόμονκαΐέγκαταστήσω
  μέν κυβέρνησιν άντΐΓροσωπευτικήν
  ή όποία νά επιβάλη την εξουσίαν
  της ή όποία θά συνίσταται. Ιβν είς
  την περίθαλψιν τοΰ Λαοϋ καΐ 2ον
  είς την Δικαίαν καί ελευθέραν έκλο
  γήν τής κυβερνήσεως τής άρεσκείας
  τού. Θά την βοηθήσωμεν δέ άν πά-
  ραστη άνάγκη.
  ΑΘΗΝΑΙ.—1000 περίπου άντάρ-
  ται τού ΕΛΑΣ κατέλαβον κλιμάκιον
  τοΟ άρχηγείου τού ΡΑΦ4'Η φρουρά
  ήτις διέθετε μόνον ταχυβόλα έστα
  μάτησε την άντίστασίν της άφοΰ έ-
  ξήντλησε τα πυρομαχικά της.
  Ή ψάλαγξ ήτις έβάδιζε πρός βοή¬
  θειαν τής φρουρας κατώρθωσε νά
  περισώση τούς περισσοτέρους τής
  φρουράς καί άρκετούς τραυματίας.
  Οί άνδρες τοΰ ΕΛΑΣ κατώρθωσαν
  νά διεισδύσουν άψοθ έχρησιμοποίη
  σαν δυναμίτιδα. Άγγλικα άεροπλά-
  να έρριψαν χθές φυλλάδια, είς τάς
  περιοχάς Αθηνών —Πειραιώς, περι-
  λαμβανοντα προειδοποίησιν τοΰ
  Στρατηγοΰ Σκόμπυ δτι άπό σήμερον
  θά βάλη εναντίον των πυροβολείων
  των άνταρτών μέχρις δτου αύτά κα-
  ταστραφοϋν τελείως. Οί πολίται δέ¬
  ον δπως άπομακρυνθοΰν των στό-
  χων 500 μέτρα πρός προσωπικήν
  των ασφάλειαν.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή γερμα-
  νική επίθεσις αύξάνει συνεχώς είς
  έντασιν. Οί Γερμανοΐ κατώρθωσαν
  νά διεισδύσουν έτι βαθύτερον είς τό
  Βέλγιον. Είς μερικά σημεϊα οί Άμε-
  ρικανοΐ άνεχαίτισαν την επίθεσιν δι"
  άντεπιθέσεως. Είς την επίθεσιν αυ¬
  τήν λαμβάνουν μέρος 15 γερμανικαί
  μεραρχίαι. Λόγω τής πυκνής όμίχλης
  ή άεροπορία δέν ανέπτυξε μεγάλην
  δρασιν.
  Ή 7η Άμερικανική Στρατιά προ-
  ελαύνει πρός τό Παλατινάτον τοΰ
  Ρήνου καί μάχεται ήδη έντός τής
  γραμμής Ζιγκφρίντ.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Ή Ρωσική προέλασις
  εσημείωσεν καί νέας προόδους είς
  την Νότιον Τσεχοσλοβακίαν.
  Ή εντασις τής έπιθέσεως αύξάνει
  συνεχώς. Κατελήφθη τό Σορνάντιο
  βορειοδυτικώς τού Μίσκολτς.
  ΙΤΑΛΙΑ: Εξεδηλώθη γενική έπίθε
  σις τής 8ης Στρατιθς κατά μήκος τής
  σιδηροδρομικώς γραμμής Φαέντσας
  —Βολωνίας.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Άε·
  ροπλάνα έξ ίταλικών βάσεων έβομ-
  βάρδισαν στόχους είς την Τσεχοσλο¬
  βακίαν, Βαυαρίαν καί επετεθησαν ε¬
  ναντίον των πολεμικών έγκαταστά-
  σεων τοΰ Πίλσεν καί άλλων στόχων
  είς την Αύστρίαν.
  Τα έν Ελλάδι γεγονότα
  είς την Βουλήν των Κοινοτήτων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.-Ή συζήτησις είς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων επί τοΰ έλ-
  ληνικοΰ ζητήματος επανελήφθη καί
  χθές. Την συζήτησιν ήνοιξεν ό έργατι
  κός βουλευτής κ. Γκρήγθυντ ό οποί¬
  ος άφοΰ άνεφέρθη διά τα γεγονότα
  τοΰ Δυτικοΰ μετώπου δπου ή στρα-
  τιωτική ίσχύς είναι μέ τό μέρος των
  σύμμαχον, είπεν δτι δέν συμβαίνει
  τό ϊδιο διά την Έλλάδα καί δτι αί
  πνευματικαί άξιαι θά καθορίσουν την
  νίκην. Ό κ. Τσώρσιλ, εσυνέχισεν .ό
  κ. Γκρήγουντ, δέν διεχειρίσθη τό ζή¬
  τημα καλώς καί οί λόγοι τού έδυ
  σχέραιναν την θέσιν μας. Είναι τρα¬
  γικον δτι "Ελληνες καί Βρεττανοί πο·
  λεμοΰν εναντίον αλλήλων. Τό πρό-
  βλημα είναι καθαρώς πολιτικόν καί
  δέν θά λυθή διά τής καταθέσεως των
  δπλων άλλά κατόπιν ΐιθλιτικής συ¬
  ζητήσεως. Μετέβημεν είς την Έλλά¬
  δα πρός διάθρεψιν τοΰ πληθυσμοΰ
  καί άνασυγκρότησιν τής χώρας. Ά-
  φοΰ δμως άνεμίχθημεν είς τάς ταρα¬
  χάς πρέπει τώρα νά φροντίσωμεν διά
  την άνακωχήν καΐ
  τής καταστάσεως.
  την εξομάλυνσιν
  Ουδείς ημπορεί
  νά άμφιβάλλη, έπέρανεν ό κ. Γκρή-
  νων εξέφρασε δισταγμούς διά τό ζή
  τημα τής άντιβασιλείας καί έκαμε
  έκκλησιν δπως τεθεΐ τέρμα είς την
  μάχην.
  Ό ύπουργός τής
  Μπέβιν είπεν δτι οί
  Εργασίας κ.
  Έλληνες δέν
  έμπιστεύονται είς την Βασιλικήν κυ
  βέρνησιν καί εζήτησεν άπό τόν κ.
  ΈΙντεν νά διαβεβαιώση δτι ή Βρετ
  τανική κυβέρνησις εΰνοεΐ τό ζήτημα
  τής άντιβασιλείας καί δτι δέν θά επι
  τρέψη είς τόν Βασιλέα των Έλλή
  νων συνεργαζόμενον μέ τούς υπουρ
  γούς τού νά κάμη μηχανορραφίας είς
  βάρος των Έλλήνων.
  Ό κ. ΤΗντεν απήντησεν: Εάν δέν
  είχομεν έπέμβει θά μδς έπέκριναν
  διότι δέν επενέβημεν εγκαίρως διά
  νά τηρήσωμεν την τάξιν. Δέν ύπάρ-
  χει ζήτημα δτι έπράξαμεν τουτο χω
  ρίς νά συμβουλευθοϋμε τοΰς συμ
  μάχους μας. Μετέβημεν είς την Έλ
  κάδα γ,/ωρίζοντες τούς κινδυνους
  πού διετρέχαμεν λόγω τής έκρύθμου
  καταστάσεως.
  Δέν έπιδιώκωμεν δι' εαυτούς τί¬
  ποτε έπεμβαίνοντες είς τό Ελληνικόν
  ζήτημα ουτε άπό Στρατηγικής οϋτε
  γουντ, δτι ή καλλιτέρα υπηρεσίαι] άπό οικονομικάς απόψεως. Είς την
  ποΰ μποροθμε νά προσφέρωμεν εΐναιΜ ενέργειαν μας αυτήν δέν εχομεν ά-
  νά μην υποστηρίξωμεν εκείνην ή την
  άλλην παράταξιν.
  Ό κ. "Ήντεν απήντησεν δτι έαν
  οί δροι τοΰ Στρατηγοΰ 'Σκόμπυ γί¬
  νουν άποδεκτοΐ θά εξασφαλίσωμεν
  είς τόν Ελληνικόν Λαόν την διεξα-
  γωγήν έλευθέρων έκλογών.
  Ό εργατικάς βουλευτής κ. Ράλ-
  λεϋ παρεκάλεσε τόν κ. ΤΗντεν νά
  έχη ύπ' δψιν τού την ανησυχίαν ή
  ύποία έπικοατεΐ είς τόν Βρεττανικόν
  Λαόν διά τό Ελληνικόν ζήτημα.
  Ό κ ΤΗντεν απήντησεν 8τι δλοι
  μας έπιθυμοϋμεν νά τεθή τέρμα είς
  αυτήν την κατάστασιν.
  Ό κ. Σίνγουντ έρώτησεν: Εάν αί
  λεγόμεναι δυνάμεις άντιστάσεως
  τής άριστερδς παραδώσουν τα δ¬
  πλα, ύπάρχει ή εγγύησις δτι αί δυνά
  μεις τής δεξιδς παρατάξεως, αί ό
  ποΐαι ΐσως παραμείνουν όπλισμέναι
  δέν θά τούς κακο/ποιήσουν;
  Ό κ. Ήντεν απήντησεν δτι θά λά
  βωμεν δλα τα προστατευτικά μέτρα
  διά την κατάστασιν αυτήν καί έπιθυ
  μοθμεν νά δώσωμεν μίανάμνηστείαν
  ινα οί "Ελληνες ζήσουν ίλεΰθεροι.
  Άλλος βουλευτής είπεν ότι είναι
  άτυχές δτι ό Βασιλεύς των Έλλή·ΐΓ. Δ,' τοΟ Τσούγκ—Κίκ.
  πώτερον σκοπόν. Μετέβημεν ίίς την
  Έλλάδα μόνον διά νά μεταφέρωμεν
  τρόφιμα καί βοηθήσωμεν τόν Ελ¬
  ληνικόν Λαόν. Ό Στρατηγός Σκόμπυ
  ηρνήθη την βοήθειαν των Δεξιών.
  Δέν κλίνομεν πρός κανένα κόμμα.
  Έπιθυμοϋμεν μόνον δπως τό Ελλη¬
  νικόν σκάφος ίσοφαρίση.. Τό ζήτη¬
  μα τής άντιβασιλείας είναι καθα¬
  ρώς Ελληνικόν ή δέ Βρεττανική Κυ
  βέρνησις ευνοεΐ τό ζήτημα αΰτό. Λε·
  γεται μάλιστα ό έν Αθήναις πρέ-
  σβυς της Μεγάλης Βρεττανίας υπέ¬
  δειξε πρώτος την άντιβασιλείαν.
  Ό Βασιλεύς των Έλλήνων έξα-
  κολουθεϊ νά παραμένη έδώ διά νά
  λάβη πρώτον συμβουλάς των ύπουρ¬
  γών τού καΐ θά εξακολουθήση την
  ιδίαν στάσιν δπως μάς υπεσχέθη,
  διότι ή μετάβασίς τού είς την Έλ¬
  λάδα πιθανόν νά προεκάλη διαμά¬
  χας·
  Θέλομεν νά φέρωμεν τόν άγώνα
  είς πέρας μέ οιονδήποτε τρόπον.
  —Άεροπλάνα όρμώμενα έκ Κίνας
  έβομβάρδισαν στόχους είς Μούνκεν
  Τα γενέδΆΐα τού
  Στρατάρχου Στάλιν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ. - Ό Στρατάρχης
  Στάλιν έορτάζει την 65ην επέτειον
  των γενεθλίων τού.
  Συγχαρητήρια τηλεγραψήματα α¬
  πέστειλαν μεταξύ των άλλων κα.
  οί κ. κ. Τσώρτσιλ καΐ Ντέ—Γκώλ-
  Άνακατάληψις πόλεων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι ληφθεΐσαι έκ τού Δυτικοϋ Με
  τώπου άναφέρουν δτι αί Άμερικα·
  νικαί δυνάμεις ανεκατελαβον τάς
  πόλεις Μονσάου καί Σταμβελώ.
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΛ.Η
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Ό Φόν Ροθστεν
  έ'ρριξε είς την μάχην 200 χιλ. άνδρες.
  Έκ των 15 μεραρχιών αί οποίαι λαμ
  βάνουν μέρος είς την άντεπίθεσιν
  αί 5 είναι ,τεθωρακιασμέναι-
  Ή άντεπίθεσις δέν εσημείωσεν ΰφε·
  σιν.
  —Οί Γερμανοΐ ϊχουν έπιτύχει νά
  σχηματίσουν δΰο προεξεχούσας. Ή
  μία κατευθύνεται πρός την πόλιν τοϋ
  Λουξεμβούργου καί ή άλλη είς την
  Λιέγην.Τρείς σφοδραί άρματομαχίαι
  ευρίσκονται έν έξελίξει πέριξ τοϋ
  Μονσό.
  Ό αγών έφθασε πέριξ τής μικράς
  πόλεως Σαίντ—Βίντ.
  Έπίσημοι πληροφορίαι επί τής κα¬
  ταστάσεως δέν ύπάρχουν. Ανταπο¬
  κριταί περιγράφουν την κατάστασιν
  ώς ρευστήν.
  —Ή εντασις τής Ρωσικής έπιθέσε-
  ως συνεχώς αύξάνεται. Οί Ρώσοι
  κατέλαβον την πόλιν Στορνάλιο Β.
  Δ. τοΰ Μίσκολτς. Σκληραί μαχαι διε
  ξάγονται νοτίως τής πόλεως Κόζι-
  τζε.
  —Είς "Ιταλίαν ή γενική επίθεσις
  τής 8ης στρατιάς εσημείωσε καί νέ
  αν πρόοδον. Όλόκληρος ή σιδ. γραμ
  μή Λαμόνε — Σένιο—Φαέντσα—Βο
  λωνίας ευρίσκεται είς συμμαχικάς
  χείρας. Τό Σάν—Ρόκο εξεκαθαρίσθη
  τελείως. Άντίστασις προβάλεται μό
  νόν είς την πεδιάδα τοΰ Πάδου δ
  που οί σύμμαχοι έξακολουθοΰν προ
  ελαύνοντες.
  —Είς την Άλσατίαν έξακολουθεΐ
  ή προέλασις. Σφοδραί μαχαι διεξά-
  γονται υπό τής 1ης Γαλλικής στρα-
  τιδς είς την περιοχήν τοϋ Κολμάρ.
  —Οί σύμμαχοι έσταθεροποίησαν
  τάς θέσεις των είς τα προγεφυρώμα-
  τα τοΟ Σάαρ καί Σάαρ Λάουτερ. Αί
  δυνάμεις των συγκλίνουν συνεχώς
  πρός τό Σάαρμπρυκεν