92151

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΗφΤίΕΡΙδθΓΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤιΙΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις- τη 13 Σεπτεμ-βρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 47
  Αριθ. Διατάγ. 87
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
  ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΤΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψιν τϊ άπό 4 'ΐβϋνίου *. Ι. φήφισμα τής
  Έπαναστατικ'ς τώ·* Έ^λήνων «ν Κρήΐτι Συνελίύσιως επί τή
  Δ
  τής
  4
  Έπιτρβ-:ου στηριζομένη
  Σ
  πρςτασει το3 επι ή η ηρ
  είς -ην ύπ' αρθ. 4? ι. Ι. ~ράς·ν Χο3 Σομδ^υλίου τής Δι-
  καιοσυνης.
  Αφίζ κα'ι ά
  Μετριάζονται αί έ;ή; πιινϊί. 1) Ή διά τής ύπ' ά?ι6.
  94 τοϋ 1904 αποφάσεως τοϋ ΚαχτυίΎΐ'-.ξιχείθυ Ήρχθείου Ιιτι-
  6λιθεΐΐα είς τ'ον Ιωάννην Μ Ζιρ55υϊά*ην πονή των ϊώδε»α
  ίτών προσ/,αίρων δε-μών είς είίκττ)ν έννέ* ΐτών.
  2) Ή *ϊς τόν Απόστολον Πβντΰ':ιί<ην έιτιδληθεΤσοι διά τ?ς ύπ' άρ·θ. 477 τοΰ 19|Λ·9 άπο»άσ«ως χοθ Δικαστηρίου τώ» ΐν Χανίθ'ΰ Συνέδρων πενταετοος είοχτίίς, ε'ΐ£ 'ϊτραετΐΐ φυλάκισιν. 3) Ή είς τόν Ρούσον Π. Χρισ<°θουλάκην ΐπιβληθε'σα διά τής ύπ'αριθ. 130 το? 1901 άπ'φάί-«·ς το·3 Καχουργιοίιχεου Χανίων ποινή το3 θοτνάτου ή χαί μετβ^σ^^'* 81* μ{ταγίν«στέ- ρας χάριτος είς την ιιςινήν των ίσο6ί<·>ν δίΐμΰν, είς
  κρόσκα'οα δεσμά *οί
  4) Ή είς τούς Ιωάν. ΚολΓμιΐί*ην *αί Έ
  ίπΐίληθεϊσα διά τής ύπ'άρ-θ. Ι 43 τθθ 1910 άιΐοφίσϊωί των ίν
  Χονίοις Σανέδρ^ν ποινή των 10 ίίύ» τρ3σχαίρα)ν δεσμών ιίς
  ίξαιτνΐ είρκτν,ν
  Άπαλ^άσσΐνται δέ τοο 'πολοίπου τής "51νής,
  οί Λγάπιας Μπρ'λόχης κίί Ιωάννης Μ. Μ->0 ουϊά-χ,ηί %3χί-
  δίκασθέντε; διά τής ύτ' άοι·). 74 τι3 Ι'ίΟ'» ί^ΐϊίσϊως τοΰ Κϊ-
  χοι>εγ·.:δ κε;ου Ρΐθΰυινη; %- 1 Β έτών 7τρ53*3('ρα δεσμιά.
  Είς τόν ίπι ττ·ί| — Λ!κϊιΟ3ύ^ης Δ[5ι*οί3νΤ(Χ Έπίτρβπον άνατίθί-
  ται η δημοσίευσις ναί ϊΛτέΧεΐις τοΰ παρόντος Διβτάγματος,
  Έν Χανίοις τ^ 8 Σβπτεμδρίου 1*31 2.
  *1ν Όνόιιατι το«·"'
  *Η ΛιοικοΟ^α *Επανθ(ΐΐί>
  Λ
  Θ.ΛΙΜΠΡΙΤΗΪ
  Μ 1 ΚΟΓΝΑΟΤΡΟΣ
  ΆοιΟ. Διχτάγ 71
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ
  ό}/ ' τι

  V
  ,
  Α'.
  ΗΝ!
  1912
  τής
  τ-θΊιτ' αριθ 737 Νία3υ, πί^ϊτϊ' τοΐ Λιιιοίνςί; την Πΐί
  δείαν Εζιτΰάπου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  ΈιτιτρϊΊτομεν την έκ το3 Δημοσίου Τ*μ=ίου ανάληψιν όλο-
  τής ιιισθοδοσίος >ψΪο τί|ς ϊι?)'λίτιτς Μαργαοιτών Σοφίας
  ϊιά το άπό 28 Μ νοτίου μ-γοι τής 16 Ίουνίου
  ^ν ίιάττηυια, χαθ' ο άπουτίασ* τής υπηρεσίας
  λόγω ασθϊνΐίοΐ- ν^ιιίμως πιστο-'οιηθίίΒΐ'ΐο.
  Είς τόν Δ'οικοί5ντα την Πά ϊβίοι>/ Έιιίτοίπον άνϊτίθίται ή
  δημ,οιίευσις χαί έκτΛ'ΐΙς τοϋ ΐΕϊρόντβΰ Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 8 Σεπτβμβρίου 1912.
  Έν Όνόματι τού Βασι"*έι··ς
  *Η Διοικοΰσα Έπαναστατικτι Έπττροπτΐ
  Α ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 72
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕλΛΗΝΩΝ
  "Εχοντ3;ύ·τ' όφιν τό «τό 4 Ίουν'οο 1912 ψτ,φισμι τής Έπ
  ναΐτα-ΐνιή; τ<7>ν ΚρητιΤιν Σ^ν«'λί■^σϊω;, ιαί τό άρθρον 68 τού
  Οί* άο:θ. 737 νόμο^, προτίσει τοα Διοικοδντος την Παιδείαν
  Έπιτρόπου,
  μεν ν:α δ»ατάΛ(ίομιν
  την ίκ τοΰ Δημιοσ'ου Ταμείου ά·τολη