92154

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/9/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ιβΑΧΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΔΡΤΗίΐΙΛ ΤΗΣ ΕΦΗιΥΙΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Λ 14 Ι» 11 Χ 11
  ΤΕΥΧΟΣ Δ-ΥΤΕΡΟΙΜ
  ,'_* Χανίοις τ$ 14 Σεπτεμβρίου 1^12 ΑΡΙΘ. 48
  Αριθ. ΙΙρωτ. 2888
  * Διε<π. 1447 ΔΐίΥθΤΝΙΙΣ ΤΗΣ ΙΑΙΔΙΙΑΙ Πρός την Λιονκοΰσαν Επαναστατικήν Επιτροπήν ι Ιυνάδελφοι, Λιμβανω την τιμήν να ύποβα/ω υμίν Διαταγμα 43 ίιϊασκαλων κ^ί οιδασχ,αΛΐσσών ύπηΓε;ουντων πα^α τας διά¬ ταξις τού Νομου. Οί πΛ«ϊϊτοι τοαΐων απερριφΐπμαν κατα τίς οιίασκαΜκβς ίςετασίΐς τ:υ 1911, ό ι^οι ο* ο&ν προσήΛθ.ν ιις τβς ίξίτασεις ί,-εινϊς δια λθγους, «ί.ινες πάντως 6α έχωσι σχέ¬ σιν πρός ανεπάρκειαν, ή< συν^:(>α,οντο χαι ήτις αποόειΑνϋεται έν
  ττ, ύπηρεοια αυτών. Ό οί ριομος τούτων, καίτοι ϋα &όιΛαιολο-
  "ίη^η πιθανώς ίς εΛΐιψ.ως προσωπικού, όεν ήΐο ό,-Οον να ιί τ,,
  ςΐίτι παριέιαζετο το όί) αιατ. τοι 1»Π. Ήίυ.ατο άλλως τ*
  ή .οαεΛεατικη Επιτροπεία να προνοηα^ **ρΐ έν'εχομίνης ίκ-
  Λΐιψιως και »α Οβο-ΐιστ( οΐίταςιν τίνα, εφ ής βν ίλλίΐψϊΐ β» ίσ ή-
  ριζε τον διορισμόν τούτον. Ή έλλειψις τοιάυτης ϊιαταξίως *πε-
  6αλε χη ανωτέρω πρότασιν α-5/>ύ3εω;. Σημειωτέον εε και άλ¬
  λως ότι μέγας των απ.λυομενων αρι«μος είναι ύπεραριθμος, τα
  ϊέ σχολεϊα ίν ςίς ύπηρίτουν υπςβιθίζονται.
  "1^«ς έν τοϊςαπολυομενοις «.ϊναι και τις πρψην υ«οϊιδ*σκΐλος
  όστις Η« διαμαρτυρηθή ότι κακώς απολύετα . Κοϋφος και βνι-
  κανος χαρακτ»,ρ·ζίται βν τί έ*θίσει τ;0 Ν;μΐρχ. Επ.Οίϋ.ρητου',
  0' αντικαταστηοωμεν ί' άμεσως αντ' αυτού άλλο» Ιχοντα νομιμα
  1ιρο^ό^τα καί επομένως παρέχ-,ντα ίΛπιόας ότι δεν ίαπανϊται
  μάτην τό χρημα της Ιΐί'ΐτβιας.
  Λέν προετ*ιν7μ»ν ιν τω Διατάγματι τούτω καί των απόν¬
  των των Ι^μνασιων την απόλυσιν, καίτοι βν τ-Ις πραλτικο'ς τής
  εξεταστικής'Γ.ιιιτροπειας φαινονται απβρρΐμμένίΐ. Ί1 εξιΐρεσις
  όφίΐλεται είς τό ότι ούτοι άχίρρΐφ&^αν -χωρις να βξεταοϋω:ιν
  βποσχό,τες βφ' έαυτών των εξ-.τααεων. Ευμενώς ίεν βδθΑΐ-
  μ*σϋη ή ίκανβττ,ς αυτών. Εί, (»*:αοχών κλήρως τώνί;»τασ£ω»
  και άΛθτυχώ; ήλεγξε την ανΐκανοττ,τϊ αυτού καί ούτος απο-
  Λυεταΐ.
  Έν Χανίοις τή "2 Αύγούστου 1912.
  Μ('
  Ό Διοιχών Επιτριπίς της
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αριθμ. Δια,τα,γμ.. 81
  Γ_ΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑΣΙΛΒΥ- ΤΟΝ βΛΛΗΝΩΝ
  Εχοντες ύπ' όψιν τα άπβ 20 Ιαν;υαρί;υ κχί 4 Ι:υνίου
  τής Επαναστατΐλ^ί των Κρητών Συνίλίύσεω; κ«ί
  τα άρθρα 4 καί 5 τού 135 Δ-.ατάγμ. τού 1911 προτάσίΐ το3
  Διοικοΰντος την Παιδείαν Έπιτρόπου.
  'Απο<^(ΐ(ίίζομεν καί ΰιατάόθΌαεν Άπολύομεν 'λγ.Ό 1ης Σΐπτεμίρίου 1912 τούς άνευ νομίμων χρΐσόντων ίιατηρουμένιυς έν τή ύ^ηρεσια διδασκάλους καί διδασκαλίσσας : 1) Γήν Έλίνην ΜινουΒάκι δ)λον Δρχν,ώνχς Κυίωνίας. 2) Ττ,ν Αίκατερίνί;ν Ιΐερπυράλΐ 2)λον Σπηλιαριών Κυίωνίας 3) Γήν Εύαγγ. Καρυωτάχι 5)λον Περίίλαιιιων Κισσάμου. 4) Την Άντωνιαν Σφακιανακι δ)/.όν Ι'οίωποδ Κισσάμου. 5) Την Καλλιίπην Β. Παπχαδαλΐ 3)λον Άλικίμπου Άπο- κοριονου. 0) Τΐν Ιωσήφ Χαίρεδάκιν δ)λ3ν Μελιδονίου Άχοκορώνου. 1) Γήν Κλεονι/,ην Δελακι ϊ)/ον Λΐυτροΰ Σφακ'ων. 8) Γήν Ειρήνην Κουφάκι ϊ)λον Λνω Μέρους Άμαρίου. 9) Τον Άνίρέαν Ματθαιακάκιν δ)λον Άδίελλά Μυλοπο- τάμου. 10) Την Μαρίαν Β>ρδάλΐ 8)Χον Αρχανών Τεμένους.
  11) Την Α'ικατ. Γ. Ψαράνδου δ)λον Κανλί Καστιλλίου Τε¬
  μένους,
  1 ^) Γήν Β'.χτωρίαν Ιΐολυ^ύγκϊϊ δ)λον Δαφνών Μαλείυζίου.
  13) Την Έλίνην 1 ιανναχ,άκι ό)λον Βουτών Μαλεδυζίου.
  14^ Την Μαρίαν Πολέμη δ)Λθν Κορφών Μαλείυζίου.
  15) Τόν Γ. Ε. Σταυρακάκιν δ)λον Αγ. Γεωργ. Κόςαρης
  Ιΐεϊιάδος.
  16) Την Εύαγγ. Μ^ιτσαράκι δ,λον Άτοστόλων Πεδιάδος.
  17) Τόν Γεώργ. Ρρα^α/αλΐν δ)λον Γαλύφας Πίίιάίος.
  18^ 'Γιν Εμμ. 'Μ. Κολοιαχΐυϊάκιν Δ)λον Έμπάρου Πε¬
  διάδος.
  1^] Την Ψωτίΐνήν Σταμΐτάκι δ)λον Μοχεϋ Πεδιάδος.
  20] Γον Έμ;Α. Τα,Αΐολάκην δ)λον Παναγίας Πεδιάδος.
  2!) Την Μαρίαν Μανωλυίη ο)λον Σκαλανίου Πεδιάδος.
  2"2) Την Μαρίαν Σιν3υ3α<<ι δ)/>3ν Ηισκοπιανού Πίίιάϊος.
  23] Γήν ΑΊι«α·ερίνην Φραγκομΐχελάκι δ)λον Ζαρού Καινου-
  ρίΐυ.
  2 4) Γήν Βασιλ. Χ. Σαίοργινάλη 3;λον Β. Ανωγείων Και-
  νΐυρίίυ.
  25) Την Εύανθίαν Κοζυράκι δ)λον'Γαμπακίου Πυργι«τίίσ/)ς.
  26) Την Εύανθία/ Σηφάκι ί)Λθν Βίρρων Πυργιωτίσσης.
  27) Τή* Άν:ιγίνην Ιΐίτσαλάκϊ; δ)λον Βραχασιου Μεραμ¬
  βέλλου.
  28) Γήν Δέσπίΐναν Ταίλά δ^λον Κρητσας Μεραμβέλλου.
  29) Την Σοφίαν Κ. Σκωληκάρι δ)λον Νεαπόλεως Μ{ρ»|*-
  ίέλλου.
  30) Την ΈλίΎην Μ. Καφετζάχι ϊ)λβν Χουμεριάκου Με-
  Λβ*
  31) Την Άνίρβνίκην Χοχλαϊάκι ί)λον Αγ. Βασιλείου
  Βιάννου.
  32) Την Ευθυμίαν Στράταν» δ)λον Συνολόγου Βιάννου.
  33) Την Μαγδαλ. Ταμπουρατζή ϊ)λον Κάτω—Χωρίου "Ιε-
  ραπέτρου·
  34) Την Καλ-.όπην Τυοά*ι οΥ>ον Καβουσίου Ίεοατέτρου.
  35) Την Έλπινίκην Ματτοράν.ι ϊ^λβν Λιθινών Σητείας.
  36) Τόν Μιχ Παιτουτσακιν ϊ^λον Π-τΐΌ7.ε»άλου Τητείας.
  37) Την Μαρίαν Τζαγχαοάχι 5)λον Πιτχ,οχεφάλου Σητε·'ας.
  38) Την Σοφίαν Τραγουδιστάχι ?)λον Σητει'α:-.
  39) Τόν Γ. Α. Κοσουίάκιν ϊ>/ον Σχο^ής Σητείας,
  40) Την Εύαγ Κ. Μινλ-ϊκίκι δΐλον Συάχ,ας Σητβίας.
  41) Την Άθηνάν Μ. Β:>γιατζή ϊ)λον Τουολν,,τής Σητείας.
  49) Τόν Αντώνιον Καύω'ενάναν 5ΐ)ον Μαλάςης.
  43) Την Μαρίαν Βασιλάχι δ)λον Βιάννου.
  Ό Έπίτροπος επί τής Παιδε'ας θέλει δημοσΐϊόσει καί έκτε-
  λέσει τό πβρΐν Διάταναα.
  Έν Χανίοις τη1 25 Αύγούστου 1915.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Διατάγ. 80
  Έν ονόματι
  Ή
  Βασιλέως
  Διοικητινίι Έ«»τροπτ»
  Α. ΜΙΧΚΆΪΔ*ΚΗΣ
  Μ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΪ
  Αριθ. Πρωτ. 2910
  1468
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙ~Υ3ΥΜΣ»Σ ΤΗΣ ΠΙΙ4?ΙΑ!
  Πηός την ΔιοτκοΟ<Ιαν Επαναστατικήν Έπιτροπείαν Κύρτοι Συνάδελφοτ, Δαμίάνω την τ'μήν νά χ>τοϊ λ<Λ ϋαΐν Διάτΐγμα διοοισμοΰ των δΐίυθυντών των ίϊρυθέντων 56 Άν,ιτ. Δηαττ σγΐλε'ων. Κατά την ληφθείσαν απόφασιν έν πατι ίιοο'Τονται άοιστοΐγοι Διδασκαλισταί κ&ί Άρσαχειάϊες. "Ο,-ι εκλεκτόν δηλ. κα! υπέ¬ ροχον ύπαρχει έν τώ κλάϊω Χόγο μ^ροώτεΜς, έ-"ο.ελΕία: κ»! χρηστότητος παρα).αμ5άνετ*ι ^ν τί) δ'ευθύνει των πλήθ'Λν σ-/ο- λ*(ων. Έπ' ίΐης κατά την τ57:ο1^'τ^σιν έλήΐθη κατό' τό δυνα- πρ:νοια να μή απαμακούνΜνται :' *'--ιΓό'Αΐνίΐ ϊ~ι -ίΊ; -π·»ο*/ί α!ιτών Άν ϊέ γίνωνται ττΐ'ντί ή Ις έςι·.ο = ιΐΕ'ί το3 τίθΞντ·;ί »ϊνί- νος τουτο οψεΐλεται εις τό ότι '-αον'αι τινές καίτοι Ινίυται πολλοίις ίΊδασκιχλιστος ο'.ϊένα τίΐΛ-οβίθ'Α'ον Ινουτιν. Άλ'λϊ *έν ϊπρεπε δια τούτο καί νϊΐΑϊΐ ίιοΐ'τΟιΤΐτν ^«τοΐςτλήο=7' των ?ζαΐ- χιών τούτων σ-/ολείοις ΠθΜτ:βάθ'/.·ο'.. ΤΙΤ-ο άνάγν.ι- μϊ ξ,;-ί)ωθή τό έν τώ παρελθοντι γεν;μ«νον ατοπον. Ο''·τμ ϊε Θϊ χαοανιντ;- θώΐι καί ο! κατωτέρ-υ 3ΐθμ53 ϊ'ίίτ/αλίΐ να ϊητήσωσι ν» ύτο- βληθιΤΐαιν εις τάς νατ' ετ:ς *ν Αθήναις γι.ιαίναΐς ποοϊγω^ικας έξετασεις όπως ούτω δ'λσωσι μεΐζον κύρος είς την κατί τύ-ους Ιαως μόνον μιχροτε'ραν ίκανότητα αΐιτών. Δια το3 μέτρου τούτου τό μέν αίρονται τα πίράπονΐ τής -ζρζ- τιμήσεως τούτου τού ϊευτεροβαθμίου άντί έκείνου. τό ϊέ ίμ5άλ- λεται έχάιτΐι) ή πίποίθητις ότι παρά μόνης τής ύ- = ρ:νής α!)τοί πρίπει να ΐπιζητϊ) έ'κα(στ3^ την 3=λτίωσιν τής θί'τεώς τού. Ούτω συν τι.) χρίνω θά έκφύγωμεν άτίχά τίνα γινίμ€νιχ έξ άνάγκης καί ιταρεξηγούμενα ώς άναμβίξεις είς άλλότρια τού ϊργου των ϊι- ϊασκάλων ?ργα. Ιΐειθόμεθα, Κύριοι Συνίδελφοι, ότι ή τοποθετησις τού πεΐτω- πικοΰ, ώς νυν γίνεταΐ,είναι καλλίστη απαρχή έςυγιάνσεως νοΐη- ρών τίνων πρΐγαάτων έν τη ϊη'Ότική Ικπαιδεύσει καί Ιπανόδου άπό μικροϋ έκτρο-χιασ','οθ είς την ομιλήν τής τάςεως καί τής κανονικότητος δϊόν, ην θαρρούντως προτείνομεν. Έν Χανίοις τή 23 Αΰγούστου 1915 Διατελώ μεθ' υπολήψεως Ο Διοικων την Παιδείαν Έπίτροτος Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ γεωργιος: α · ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΤΩΝ ΕΛλΗΝΩΝ Ίανουβοίου ν αι ;* 'Τουνίου Έ-χοντεο ύπ' όψιν τα άπ: Έ <1/η*ισματ %ζ 11 ά'ρθρον τοθ ϋπ' αί. 79 ΝομεθετικοΟ Διατο'γν»*Τ-ς τ=δ 191?, προτάσει τοθ Διοιν.ίϋντοί την Παιδείαν Έπιτρ:που. καί ί>ιατ'ί«Ι·5οιιεν
  "Αρθρον μόνον
  Διορ'Τομεν ϊι·υθυντ« των πλήοων Ανωτέρων Δτμοτικώ/
  Σ/ολεΙων τ;ϋς ϊι' 'ίετάσεΜν άνεγν«ρισμένβυς "/.αι τοΰς πρ«-
  τοίαθμίους ΐϊτυ/ιοΰνΐυο Δι^ασκαλίάΛν ώτ ϊπεται:
  1) '^ν τώ των Χανίων άθ3. τόν Ν··/.. Πψ.-'λήν.
  2) Έν τώ των Χαν'ων θηλ. ττν Μαο'ναν Λεν.ανίϊου.
  3) Έν τώ τη^ ΧαΚίτακ τόν Χαρίλ. Γ. Γυττάκιν.
  41 Έν τώ τού Γε'οω — Λάκκου τόν Στυλ. Έ α. Λουπασά/π
  5) Έν τώ τού Άλΐκιανού τόν Βασ''λ. Παχϊϊάκιν.
  6) Έν τώ των Λάν.χων τόν Έαμ. Γ'άννατοιν.
  71 Έν τώ τού Ρεοανίου τόν Στυ) . Μανωλβίάχΐν.
  8) Έν τώ τού Άγίου Άθα,ασίου Ί^να'/ωρίων τόν Ιωάννην
  Φιωτάκιν.
  9) Έν τώ τοϋ Καστϊλλίοα τόν 'Τμ. Γνπτβάκιν.
  101 Έν τ,7) τού Κολυμίαοίου τόν Άντ. Πολιτ/οονίϊην.
  111 Έν τώ τής Πανεθύμου τόν Κωνττ. Μ.
  ής
  12) Έν τώ τού Καχοϊιν.ίου τόν Άν?ρέα» Περοάκιν
  131 Έν τώ τ5ύ Ρο5:βανίου τόν Γεώογιον Σειβαδάκ'ν
  14) Έν τώ των ΆβαένΜν τόν Χαράλαιμττον Λουκάκιν
  15) 'Ρν τώ τοϋ Βάμ-.υ τόν Μίνωα Ζολιν?-»ν.ιν
  16) Έν τώ τοϋ Έμτρ-σνέοου τόν Έ[Α·Α. Ν
  171 Έ τώ τού Φίέ τόν Νικόλαον Κουτιυ.ον
  18) Έν τώ τήί Ρεθύμνης άοοένων τόν Χαο. Φριγάκιν
  19) Έν τώ τ?!ί Ρϊθύμνηο θηλέων την Άντ-τ. Σατουντϋά'/'
  201 Έν -ώ τής Π*γί·: τόν ΓεΜίγιβν Ρονϊιανόν
  21) Έν τώ τής Μύβθιου τόν Ιωάννην Βαλλεΐγ'/.ιν
  2"?) Έν τώ τ ου Σ-τηλίου τόν ΚΜνσταντϊνον Δοανδάν.'ν
  93) Έν τώ τοϋ ΜονατΓηοακ'Όυ τόν Δημ Σταυοουλλάκιν
  24) Έν τώ τ*; ΝΌαύθϊΜς τόν Μι-/. Ε. Γίνϊθάλιν
  2ϋ'( Έν -ώ ^ών Άν'Λνε'Μν τόν Γε',')θνιβν Ν. * Α ν*οεΐίν.ιν
  ?Π^ Έν -ώ τίΛν Μαογαΐ'-Μν τόν Γ. Ίμ. Τζαννίκιν
  2Τ> Έ- -ώ τ-ο Μ="Μ,ν!,., τόν Γ. Δ^ίο'Λον
  28) 'Ρ% -ώ -?ί Χώο-ίς Σφανίων τόν Πκντ. Π. Ήλ'άκιν
  2^Ί Έ τώΑ' άοο Ήοα·/.λί{-ιυ τ>>ν Άνϊβ Κον.νιινάν.ιν
  30) 'Τίν "ι Π' άοο Ήτϊ·/λβ(ου τόν Εύθύα. Φουττανίν.ιν
  31) 1Ι7ν τώ των Οηλ. Ήοαν.λί'οΐ) την Ά<>·»ν-σίαν Μ-»ρ·/.ί/'
  3°) Έν τώ των Άρνϊνών τόν Έμιι. Ν. Σταυοαν.7"/.ιν
  331 Έν τώ-ου Άν Μύρωνος τόν Έα-χ Ν. Καττοινάκ-ν
  3 Ί) Έν -ώ τοΤ Κΐουτιόνα τόν Έιχα. Ν. Σα'ΐτκίικνίχ.'ν
  351 Έν τώτ=ΰ Ά- ΒϊτιλείουΠεϊιάϊ:; τόν Γ.Ι.Το
  36) Έν -ώ τίς Έτ-.σ/.ο-ή: Πεΐιάϊος τόν Μιγ. Ι
  37)Έν τώ τ3υ Κ>ιτελλίου Π'.^ϋοί τόν Κ.Ι. Τοικντατυλλίίην
  3^1 Έν τώ τί") Μΐνοΰ τόν Άντών. Σφαν.ικνά-Λ'.ν
  391 Έν τώ τής 'Ρν-άί-^ τόν ΒΐτΟ,«ι->ν . Βασιλάκιν
  ΊΟ) Έν τώ τ?ς Μεγ. Βρύακ,κ τόν Μ'-/αήλ Σηβάκιν
  41) Έν -τώ τοΰ Χίοακα τόν Μιν. Ρ. Π-»ττα*άναν
  42) Έν τώ τού Ζΐρου τόν Έμα. Σων.·. Βελ;νάκιν.
  43) Έν τώ τή; Π:α-·.·»ς τόν Δημ. Τσιιγναοάκιν.
  <Ί4) Έν τώ Τ3ϊί ΤυΐΛ-ανίου τόν Μι-/. Κ. ΦθΞ^άκιν. 45) Έν τώ τής Νεα-ίλεως άρο. τόν Ι Δ. ΧατΓιϊάχιν. 46) Έν τώ τής Νεχιτόλεω; θηλ. την Α'ν.. Δροσουλλάκι. 47) Έν τώ τής Κριτσα; τόν Κωνστ. Πλατάκιν. 48) Έν τώ τού Άγ.Ν-ν.ολάου τόν Γ. θ. Χατζιδάκιν. Ί9) Έν τώ τού Τ'ερνιάϊω τόν Κωνστ. ΧαλαμπαλάΊν. 50) 'Ρ'ν τώ το(3 Αγ. Βασιλείου Β'άννου τόν Γ. Τ. Λιανουϊάκιν. 51) Έν τώ τής Ίεραζε'τρου τόν Έμμ. Γ. Μελι-ίσείϊην ·*>?.) Έν τώ τής 'ΐερατ:έτρου θηλ. ττοοσ. τόν Νιχ.. Παντούλλαν.
  53) Έν τώ τ:ϋ Λιμένος Σητείας τόν Νικ. Πολυ'/ρονίϊην.
  54) Έν τώ τού Χανϊρα τόν Ιω. Γ. Κωτταντάκιν.
  55) Έν τω τού Σταυροχορίου τόν Έμ. Ι. Άναγνωστάκιν.
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  5%βί*
  5ίΐ) Έν τώ των Ρο^τίν.-,ιν τόν Στυλ. Στρν:αττά·/..ν.
  Ό Έτ,ίτρο-ος τής Πχιοείας θέλει ί^Λθτιεύσί·. ν.τ). έ/.-ϊλίΐ
  τό ττορϊν Λ,άταγμα.
  Έν Χανίοις 24 Αϋγούστου 1919.
  Έν *ί)νόιιατΐ τοϊ>
  'ΙΙ Διοικοΰσα Έπαναστατικη Έπιτοοπη
  Μ. Ρ.
  . ΛΤΜΠΡΠΉΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ Τ Ν ΡΆΛΗΝΩΝ
  "έχοντες ΰπ' δΐιν τα άτ:6 20 Ίχνουχ'ίου *Χ' '' Ίουνίου
  1912" Ψηφ'σαχτα της 'Ετχ>χ~*τ·*ή: των Κοιτών
  κ*· τό ΰτ' αριθ. 93 ομοιον Ψτ.γΐΛΧ της 25
  δ
  ρ γ
  "Οκτώβριον 1911 πίοτάιει τοΰ Έπιτρό-ου τή; Πχιδίίχζ.
  Αποφασίζομεν χαΐ διατάσσομεν
  Άρθρον μόνον
  Κατ«οτίζοα«ν Έτπτοοτει'αν πρός υπόδειξιν των ε'
  ε'ς τχ οΎιυΛτΐκχ <τ/ολ«ίχ κχτα τώ σ/Άικδν ετος 1912 — 1Ρ13 5-δχκτικων βιβλ'ων έκ των Ιξή; κχθηγητ'όν κ χ! δδ Κυριακού Χίλιουδάκ· γυμνασιάρχου. "Ιωάννου Κονταοάκι γυ'/.να,'ΐιάΌχου Πχνοιγ. Χο·<ϊ79Τ·ούλου κχθηγιητοϋ των φυσικόν. Χρ-Λστίνης Ν^ολούδη διευθυντρίχί τοΰ γυα.ν. Πχρθίνχ- γωγείου Χ*ν'ων Χ*οιλ. Γ Γυτάν.ί ο:ευθ τοϋ .Δ Σ/^είου Χ*έιτ«. Όθ'^ιι«ν δϊ άνατΓλ^οΜτχ-: τούτων κατά σί'.ράν τοΰς έ;ής : Δ-ηαητρ.ον Πα-χδάκ·ν Άγι'λε'χ Ξ γ ϊιευθυντήν τίΰ γυμνατια·/.3ϋ παρθ--νιγωγείο·.) Νε- 4λ8Ης ΙκΙ έ«ιυ.ιβνω ίρ«7.<*ών 20 χαί «ντ' αότοΰ καθηγητήν Ιν τω Γυυινατιω Νε»τ4λεω; τόν Όϊ^σσέα Πτ·τ»««ν 5ι?»τ3?» τήί 3·λολο >'ϊ- Ι-ΐ -χην. μιισθώ ϊοβγαων 180
  4) Τϊν Έ'*·Λ«5ΐιήλ Λϊνιίϊην ϊιίίκτββα τής φιλΛογι»; **·
  ή η
  Οηνητ'νν !ν;ω νυ·χν7σίω Ήρχιλεΐου |-ί μνΐνιαίω μισθω ϊβτιχ ■
  180 γντίτιϋ Γεω3ν·'3υ Ττα/.ίρη. 'έν μϊτατιθεμ·ν ε·ς το Μμι-
  νι>.Ανάσΐ3ν Βά«·.,' άντ' τοΰ ΓεΜθ "Όυ Λουλου?ά«, όν μετατι-
  Οε;χεν ε'ς την έν Καΐτελλ'ω Κιτάμου ΠραΛτικήν σχολήν Οη-
  λ/ων.
  51 Δ'θοίζομίν υ-ΓθϊΐϊυΟύντοιαν τοΰ γυμνχτ·.ακ3ΰ παρβίναγω-
  γείου Νεατό'λεω: επί μ'.τθω ίιευθυντρίας την τέ-ος ϊιευθυν-
  τοιαν τ=ΰ αότοϋ Παρθεναγωγίίου Άτεασίαν ΤορναϊϊΛ'.
  ' 6) Διοο'ζο^ϊν διευθυντήν Τ3ύ γυμνασΐϊκ'3 παρθεναγωγειου
  Ρ,θιίανηί' τόν έν ,ΐτώ ζ^ΤΓ^ιν^ς ϊίευήύνοντα χα^γητην
  Ιω. Β3ν.ατ!:ά«ν -/.α! ϋτοϊιευθύντρ'.αν την Χρυσή 13 χ_ Καλοα,
  ν:π:ύλλ'ου τίως δ·.δά :καλον έν α';τώ Ιπϊ τω ν-^υ.·,) αμ?3τε33>ς
  τ:ν Ιν τώ
  ϊα^λε-ος ίιϊί»Λ9ν
  τής ώ^.ν,ή-. ά'" στεοούαϊ-ον των νοαίμ,Μν π?07=ντων,
  στ-«·'τίνον Έμ. Ζωγραίάκιν , ,
  Ό Έ-ίτ?3-.ς τής Πχιϊεί»; Οίλ'.ι 3η««ί>»« «·. εχ
  σει το παρϊν ϊι?ταγμα.
  Έν Χανίοις 25 Αϋγούστου 1912
  Έν Όνόμ'»τι τοΰ
  •Η 1ιοικο<"(Ια 'ΚπανπΛτατκίτι Λ. ΜΙΧΤ-Λΐ Μ Ρ ΚΟΥΝ^ΥΗΟΣ Η ΛΤΜΠΠΤΗΣ Δ'χτχν. 82 ΓΡϋΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΤΛΕΤΪ ΤΩΝ ΕΛΛΗ^ΩΝ Εχοντες ϋ~' ;Ίΐϊ'. τα ά-2 2Π 'Τχνουχοίίυ κα! 4 Ίουνίου 1912 Ψηφίϊμχτα τής Έ-ανΐ-Γ-ατιν.ή; των ΚοητίΧν Σ'ίν»λ«-ΰ7ίω;. το αρθρον 138 τοΤ Νόαου Ί85. τ-0-' ά,·0. 13Γ, -οί 1911 Διά- Ζιγνο. π,,8*« ο-.·Λ Πχ,θ.νχ^γ.',υ. | τ'αγ^ **ί τ^ΟρονΊ τ^'άοιθ. 79 ^ 1912 Διατ^ος, Γ. Μχοαθόδωοον ,,οί,τ^νου 4/™*™ ν3^ Χ*ν!")ν *?5ΐά«ι "5 ^χοθντο; την Παι,ειχν Επιτρο.ο,. Ό Έτυ'τοο-ος τή; Πχ'δε'ας οη'Λ^ιευσϋ *χ; έτελεσε·. τδ τυαθκΐν Δ'άτχνυ,χ.. Έν Χανίοις τή 24 Αυγουστον.. 1912. "Εν ονόματι ιο5 Βασιλέως 'ΙΙ ΔιοικιαοΊ Έτ<ινα·ΐτατικη Έ Λ ΜΙΧΡΆΙ\Κ"ν Μ Ρ. ΚΟΥΝνΟΥΡΟΪ Γ-)ΕΟΑ. ΛΙΜΓΙΡΙΤΙϋ: κιί »φαζο 11 Άτολοχίν τής ^-τ,οιτι; ) Την Θϊχνώ Κνιθίκι 21 Ί- Κ Κ ουλίαν Κο^ ΑοΛμ. Διχτχγ. 80 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' Β.ΣΙΛΕΓ2 ΤΩΝ ΰΥΛΐ κτί 1 (ν/.οντε; Ιτ' 5ψ ν -τ. χ.ο ^" ΐχ'5'^ 191'2'-Ι^ίΐμΐ-χ 'τή, Έ-:χνχ:τχτ·.κ κίίζοι,ιεν καί ό ατ κί<<<>ιΐϊν
  Δ-.;5.:οχν':):ί;/ Μν.χ/Δτ74χά« τς.,;ϊ·-:^_:,-?^τ3,
  έν Ιιοχπί-,,) Ά^οτ. Α^λ. Σ/:>.;=ν»^;ο/ :ΐί^^^^' ·1,
  έν Κ«.-:λλω Κ·-»«- Π»/·."!; Ο^·»1//·"-^"",/"1- '■*■· "
  καί έ-ιχ-τθ.,ο1 25χχ*ό. 12·) ά'^ί τή; Μ/"-»; ΙΙ^«,?χ«
  ««Οετ^ΛενΓ,ς έν τώ 'Λ,ω:. Δη,^^,, Ι Ιαρ^,αγωγ.ω Ι .-
  τώ γ^νκ,ιχΛώ Πχρθε/χ^ογε ω Ρ59^ν0ς έτι αι,Ο,ο Ι.^/.ν^ »"
  -ού Χχν'οΛ 31 Τή ί "Άν. χν Άλεςχ-Λοά*'. 3·.?1λ'-ν Αγ. Μχρί-
  νης Κυϊ.ον'χς. ) Ί>,<> Κ Λ) ή-η ^ Ρ,λαγάν.ι 5·?1λον Καμάρας
  Κιυάχου. ■")) Την ''κχτ=ρ·'νην Χα)·/.ιχ3άκι 5ι?^Χ:ν Γαβαλ-'/Μ-
  ρίου 'Λ-ον.οριόνου Ο Τ γ,ν Ειρήνην ΠχΓαϊ'σηίά·/.· δ'.ϊ)λον Χοβ-
  οχ/.ίου ΚυοΐΛνίατ α-ϊ μίΆνηϊτϊυμε'νχί. 7) Τή- Μαρ''-ν Λάρϊη
  ?ιί)λο' τού Άν. τ:αοΟ-ναγ(,)νϊίου Χανίων. 8) Την Άν ιταλίαν
  Ρί/.η ϊι^λ.ν Κϊττελλίου Κι-τάυ.ο'ϋ 91 Την Μαοίαν Ξυγκάκι
  ν.ί'ο> Ντχ'.Α/ιλιανΜν Κΐ7τ·ί·Αυυ. 10)Τί;ν Τοϊίχν Μαρχγκουϊάκι
  ή ΙνΞθΧλειανί/ι ο·.ΐ)λον Μ- ίνχοιτων Μυλοτϊτά'ΐου. 111 Την
  Επαγγελίαν
  II.
  Σΐν/ιινά-ζι ξιο)λον Με)ιίον·';υ Μυ> ;ποτάμο'».
  Ι2) Τί-,ν Ρ'Λα'χ-τίιτν Σεον.είάν.ι ίιο)λ=ν Άν. Πχρή ΊΙ,ΐαν.λΕ^υ.
  13) Ίγ,< Μηλ·αν Κοκν.ινά-Λΐ^ιξΐλον Άίίθΰ Πε»ι'ά5θί. 1 ;·) Την Ε'-ο*;'.χν »λα/.ί". ϊι?ν/.ον Έ;χ-:ά:ϊυ ΙΙ=δ->3οί. 1 Π) Την Αί-
  ΛαΤ;ρί^ν Κουνα',ίλΐ ο·.5))ον Κουν-ί«ων. 16)Τήν Έλε'ντν Πχτα-
  γ = ω'ογ·ου ?ιϊ)λον Άγίο., Θω;;.ϊ. 171 Την Αίνατερίνην Φρουζβ'κι
  ΐιϊ ζι Άχηοώ/ Βιίννου. 181 Ττν Αγλαϊαν Καμ-χνάχι διϊ^λον
  Μουρνιών Ι!ια Α ο'κο3ντχ τό' ΙΙχιΐ-ςίαν Έτ·'τοι-ον ά^-ίθετΐι ή
  Β^;^1Α07·ε^7'; Ί.τ: έ«.τέ)ε7ΐί τϊ^τ:xρόν:οΓ Διαταγματ:;.
  Εν /νιοις τ λ, γ! _-:-Τ:'λ:?·.ο ι Ι ι 1 .!.
  Έν * )νό ιατι χον Βα<ί'ί.έ * ς ΊΙ Λ Όϊ ι: )ί) 5α Έ τί ιλο μτικιι ' ·<Γ Λ. ΜΙχΚΛΤΔ-ΧΚΗΣ (-) ΛΥΜΠΡΙΤΙ'2 Μ. Ρ. ΚΟίΝΛθΥΡθΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝίΙΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙΑΗΙ. ΕΡΓίΙΝ
  Διά τοϋ ύπ' άρι·). 16 τής 9ης Σεΐΐτεμδρυυ ι. ί. Διαταΐματος
  τής Διοικου—ς Έΐϊανίστατικής 'Επιτροπής προήχϋη απο 1ης
  Σιπτίμόριου ί. Ι. εις δεκανία ο στρατιωτης τού 1ου Ταγμαιος
  11απαίθ|ΐά»νΓ,ς Ιωάννης »ρχ3>ενος 1ος κατβ σειράν επιτυχίας
  έν τώ σχετΐλώ πινακι.
  Δι* όμοιον Δΐαταγματος ύπ' αριθ. 77 τής αυτής χρονολοίίας
  επετράπη η αχοληψ ς ολοκλήρου τής μυβοΐοσΐ-ις τού εί, τον πι-
  ζθν χωροφυλακα 1ν*λαιΐζ-Λ.ην Αντώνιον, δια το βπό "21ης Φί -
  ορουαριου με/,ρι της ~.»ς Μαιου 1»Ί2 χρονικόν διασΐημα καο ό
  απ&υαιαοε ι/,., υπηρεσίας λο^ω αΐ'-'ΐνίΐας νομίμως πιαταχοιηϋεισης.
  Δι' ομουυ Λ.ατΛ^ατος ιιη' Λρ;Ο. 1ο της αυτής χρονί/.ογιζς
  εις τον πΐι,θιι χωροφυλα Ζ^ριθακϊίν ΛρήίΤΒ' η αιΐο-
  ΟΛς,κΛηρθϋ της ι»ΐ3«03^3ί»ς Τ3υ οί» το χτιβ υ Άπ,,ιλιίυ
  3ο Ίουνιο,ι χρ^νι>ίθν διαατημα χα(3 ό απο^σιαΐί της υι;η-
  τοο λογψ ασθενείας ν£μιμω> πισΐοποιηΐϋΐσης.
  Λι' ί,Λ-ιου Δ.αΐΛγμ.αΐνς ύι ' 2ρι(ί. Τ^ιής αυτής χρονολο^ίας
  ϋ η £6ρα (ΐ'^ 2ί'.ανμ..ύ Κ^ΛΜλρ-τθϋ; Λ^ια την 0-α^».ϊ(Λν
  της χεΐ|Χ*ρινη, περιοθ^ τού τρε/ο»χος έΕθ^ς «ι, ;ο χω^ΐίν 11α ·
  τσιανθν.
  Δι" όμ^ιοϋ Δια:*γμ^τος 6-' ϊριθ. 81 τής αν>τής χρ3νολ^γιας
  κ,ανυνι/ιη βεΐι άυι Σχ,Λΐν έ'νεκιν ατ^μιο,ων τ5υ υιο-
  Οϊσεων.
  Δι' ομοιου Δια;άγμ»ΐο; ίιπ ' αριθ. 8"2 τής αάτής χρονολϊγιας
  ·χ-)Ρ1ΤΓιΰ13 *'» τϊν Ανυ,ιαο,Λθ.ραρχον ΜαυριΑα«.η^ 1'ιωριι^ν ενός
  μηνο^ Α.αν^νί/.τ, α-ιυ δια ΐην νήΐ^ν Κα^ον.
  Δι'θιλΐΐΐυ Λΐιταγ^ατο, υ τ. αριν. ϋ·3 τής &ϋ;ής χρ3νθΛθ|ΐας
  μετετιθηβαν αμ^ιθαιω, ο ί*π9λςιχαγ:ς τυυ Ιΐίζ κο-ι Λ^μπίρης
  ΚαΛαποϋος χςυ 2ου Τάπιτος μετα ·{^^ ανίίυ^υλοχαί-ί,υ Λΐαυ-
  ρατζα Γία,ργιου τ:υ 1ου.
  Δι' ομοιου Λΐαια ματος υκ' ίριί). 8ο -[ής ΰ Σί~τ(^6(νΐ3υ ι.έ.
  ίπετρατ.η γ, ίπθΛΐ,ψις ο^^ιιλη^,ο^ της ,,υϋοΐοσΐ-χί τ-ου *ι·ϊ τον ιι*
  ζον Χοί,,θίυΝαΛα 1^3.ω;^*Γ(' Λΐιχ.ηΛίιι αο απ- 2"2 Ψίόρίυα·
  ριου μ«χρι Ο Απρ;Λι^^ ». έ.. χρονΐΛ,-ν ΟιαΐίΓ,μΐ «,αθ όαπΐυίΐαίό
  της υπηρ.σ'.ϊ; τ^ϋ λογψ ^[^ο^ν^^^[ς νίμ'.μι»; πιστοΒϊΐϊ,θϊΐσης υπο
  διιο ίπΐαιημονων ιατρών.
  Δ'.' ο,Α^.ίκ Δ·.ατ.αγμ»το-ς υπ' Λρι». 80 τής ^ Σϊπτί^β,ιιου ί.
  έ τής α .«της 'ϋιπιτ-βτης μ6ΐ««ΐ)κ5 α.το 1 Α^γου^τ^^ «χ. τού
  παρα τ^ Άναιτ. Δ(ο.κησ»ι της Χι«ιροφυΛαΛ./(ί χ,αΐ ταγ^,αΐω» ~ = !,ι-
  κου τμηΐΛατος της σΐροιτςλογιας εις το 2 Γα;-μα, ώ; Δ
  Ά ΓΙ
  Έν Χανίοις τή
  Σίπτίμδριου 11)ΐ2.
  Ό έ*ι τήζ Δτ,μοΐίβς Άσφ«λ«ίβς «αί τώ*
  Δημθβιων "ΐ!<ϊΐ|ων Λιοικών Κπ Α. ΜΙΧΙΪΛΙΛΛΚΙΣ ΑΚΩΤΕΡΑ ΔΐίΥΘΥΝΣΙΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΚΗΙ Διά τςϋ ;π' αριθ 93 τής 8 ΣίπτεΗ.έρ·.;υ 11112 τής Διοικ-ουσης Επανααταχίκ,ής Έπιτρο^ής ε.-.ετραπη η ά-ολη ψ:ς τής μιαΐ35οΐ·.2; τού Μ. Σγ^^ρ3^αλ^^( ΓρχμιμϊΓίως Τ33 Ε: ■ ρηνθδίΐιπ^ Κίλ^^.παρ^3υ άτυυσ αΐαντος ίκ τής ύ-.ηρί3ΐας, Α3γω άσθ ν·:ιας πρυηο τω; -υτ3πίΐΐ)<ί«υης Ιιο δοο έπιττημ5νων ιατρών, κατα τ; ζζ'ο Ο—20 Α^ο-υ^ ί. ί. χρ;νικόν ϊιάΐτημα. Ό ιπι τής Λιχαι&σιινης Λιοιχώ- Έπ'.ΐρ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚ11Σ Αριθ. Ιΐρωτ. 3178 ϊ'οϊ'4" ΑΝί2Γ£ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙϋΟϋα^Ιίΐαΐι ΕΓΚΓΚΛΙΟΧ Ιΐρός τάς Τελωνειακάς 'Αρ^άς Κ ν ο ι ο ι, ΚαΟ' ά -ληρ3φ;ρούμ.ϊθα κατά την φορολογίαν των έξαγομ.5- νων τής νήσου φυσικων προι';ντων, ένεκα ιής άΐαφίΐαςτού άρβρου τού αΐί' άρι». 413 τί/νωί. Νομου, οίν τηρεϊται εις τα Γε- λωνεια ό^οιομ-ορρον σϋσΐη,Λα. Ήτοι άΑΛαχού μέν τα έςαγομενα προϊΐντα φοροΛθγοι,νται συμφωνα πρός την φοροΛογικήν διατίμησιν τού μηνός κα*ΐ' όν ένεργεϊται Ό τε Λωνισμο ς (ή χρεωσις τής οιχσα?ηυεως τής έςαγωγι-,ς), άίια^ορως άν ή φόρ¬ τωσις Οα ενεργηθή-.όν επόμενον μήνα καθ' όν ή οιατιμησις έχει αλλαχού θε φορολογοϋνταιι ταίτασυμφωνα πρός τη^ ίιατιμησιν την ισχύουσαν κατα τόν μήνα τής φορ¬ τώσεως (τής ίπιόιδάσίως των προϊιντων επί τού χλοιου. Χάριν τής ομοιομορφου ενεργείας των τελωνϊΐακών άρχών παραγγέλλομεν ί-ί τού ζητηματος τούτου τα έςής : 11 φορϊλογική οιατιμησις ή ίσχύουσα την ημέραν τοϋ τελω- νισμοϋ εφαρμο^εται, έαν η φόρτωσις είναι άμεσος καΐ περατωθ/, συνεχης. Ι'^αν ή φόρτωσις οεν πραγματοποιηθή ούτω, τοτ:. ο τελωνιΐμος θΞωρεϊται άιΐυρωϋείς χ.αι »νεργεϊται νέος. Εφχρμο- ζεται ο εν τοια,/ττ, περ.πτωσει ή φορολογ. όΐΛτίμηΐις ή ισ■/^ου^Λ την ημέραν το^ νέθϋ τελωνυμοιι. Δέν Οεωρείται άκυρωϋεΐς ό άρχικός τελωνυμ;ς έαν ένεκα ελλείψεως χωρου ή κακοκαιρίαν, το πλοιον ήναγκασθ(] να αναχωρήση οιακοψαν την φόρτωσιν. Έπισης, οταν ή φοριωΐις ο'έν είνε συνεχης, έια το ύπολει- φθεν, το μή φορτωθϊν -όσον, ενεργηται νεος τελωνισμός. Κατα τον ν^ον τίλωνισμον Οα ζητείται υπό της υπηρεσίας ϊ, διβφορ», ή ύ^έρ τού δημοσίου προκυπτουσα έκ της φοροΛογΐΑτ;ς διατιμτ,σεως μεταςύ το^ πρω:ου λαι τού νεου τελωνισ/.οϋ. Διιτι ίέν όιχ.αι;/ογείται τ.χρ ημίν ή εκ νε;υ καταοο/.ή των φορων =ν τή '.;ερι-.τώΐει νέου τελωνισμοΰ, ήτις έπιβζλλεται αλλαχού δα η ' ή των διαταςεων το^ τελωνειακόν Νομ.ο«. Χανιά 14 2.επτίμίρίου 11)12. Ό επί των θίιυνβμκών Διςι/ώ. Έ):! Μ. Ρ. ΚΟιΝλΟΥΡΟΣ Έκ τοΰ ΈΟνικοΟ ΓυπογοαφείοιΓ