92159

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/9/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΤ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΤΑΡλΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣΤΗΙΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  Κ Ν Κ Ι»
  II
  Χ
  II
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοι: τη 20 Σεπτεμβρίου <912 ΑΡΙΘ. Αριθ. Δ-.ατάγ. 73 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'· ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθ. Διχτχγ. 75 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'- ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ "Εχοντες ΰ-' όψιν -ό άπό 4 Ίουνιου 1912 ψ/,φιτιια της Έπαναστατικης των Κρνιτών Συνελεύσεως, προτάσβΐ τοϋ Διοικοΰντος την Παι^ε'αν Έπιτρότου. ιεν και διατάσσομεν "Εχοντες ύπ' 56·ι ^ό άπό 4 Ίουνίου 1915 ,^ήφ-ταα τής Έτα- ναστατιν.ής τι7)ν Κρητών Συνΐλεύ-ΐϋος καί την ΰπ' αριθ *Μ/ιιι ε'ισηγητικήν Ικΐεσιν τού Γεν ΈιτιΟε'.ιοητοΟ τής Πχιϊείας, προ- τάσει τού Δ'οικοΰντοΐ την Παιϊείαν Έπιτρόπου, ΆποοΈχόμεΟα την άπό 1 Σεπτεαβρ'ου 1 9 1 2 ΰττοβληθεΐ- | σ*ν παραίτησιν της Άναστχ<τιχς Κουκουλέ δημ,)λ·:ι· έν τω ΜαυσουλΐΑ. Πα,ρθενχγωγείω Χανίων κχ'ι άπο'λλχτσου.εν α.ύ- την πάσης υπηρεσίας. >
  Ό Διοικ,ών την Παιδείαν Έπίτροπος θε'λίΐ δημοτιεύσει
  *α.ί έκτελε'σει τό πχρόν Διάτα,γμ,α.
  Έν Χανίοις τ? 8 Σεπτεμβρίου 1912.
  Έν •Ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Διοικοϋσα Έπανπστατική Έ.-τιτηοπϊι
  ΑΝΤ. ΜΙΧι-ΆΤΛΛΚΙΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΛΟΥΡΟΣ
  0. ΛΙΜΠΡΙΤΗ2
  Άρ'θμ. Δίατάγ. 74
  ΓΕίϊΡΓΙΟ ι Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΙΙΝΩΝ
  Έγοντες ύτ' όψιν τό ίπο 4 Ίουνίου 1915 λΥ'ί,ο:ΐΊ.χ τος
  Έπαναΐϊτατικης των Κρητών Συν67νεύ<τεως, ττροτάσει τοΰ Διοικ,οΰντος την Πα'.δίίχν Έχιτρόιτου. Αποφασίζομεν καί διατά<ίόοχιεν ΆτΓθδεν6;ο.£θα την ΰτό χρονολογίαν 31 Αύγούττου 1912 ΰποβ^,ηθΕΪτχν παοαίτησιν το"ι Μ·"/. Ι1ρεοε^ω:ά/.'. ορι^τ'κοΰ οηα)λου έν τώ δηαοτ. σ/ολείω Τσικα'λχρ'.ών Κυδιονίχς -/.χ: χτχλλάστομεν αυτόν της ΰ-τγιρίΐ'αί. Ό Διο:κών την Παιδείαν Έτιτ^οτος Οίλει δηΐΑοσιεόίίΐ χ.αί Ίχ.τύίσΐ'. τό παρόν Διάταγμα. Έν Χανίο-ς τ-7, 8 Σ:πτεαβ?ίου 1912. Έν Όνόαατι τοΡ Β<ι<ίιλ/ως "Η Διονκοϋσα 'Επαναό'τατΐ'κη 'Κπιτηοπή ΑΝΤ. ΜΙΚΕΛΙΛΑΚΙΣ Μ Ρ. ΚΟΤΝΔΟΓ^ΟΣ Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΙΙ2 'ΛπολύΌΐΑΐν την Άθηνάν Ταμίάκι ϊιϊ)λον των Ιργο"/8''ρων έν τμ Μουσουλμα;ι*<Τι ταρθΐναγ(.)Υε''ω Χανίων >τϊ στϊρϊυμ'νην
  των ύττό τοθ νΐμου όριζομίν.ιν προσόντων.
  Ε'ς τόν Διοικοϋνα την ΙΙϊΐϊείαν Έχίτροπον άνατίθ-ται ή
  ίημοσίευτ.ς καί εκτέλεσις τού ταρίντο; Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 8 Σεπτεμβρίου 1912.
  Έν Όνόμοιτι τού Βαβ'λέως
  "Π Έτχαναστατικτι Λ'ηικητική 'ί^
  Α. ΜΙΧΤ-ΛΙΔΛΚΙΙΓ
  Μ Ρ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Ρ). ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ
  Ι Ζ,
  Αριθ. Διαταγ. 77
  ΓΕΟΡΓΙΟ" Α'.1
  ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΤΩΝ ΕΛΤΙΝΩΝ
  "Ε-/οντε; ΰζ' 5·!/1/ τό ϋ-ι'/οίνολο-'ίαν Ί Ί:υ#-ίου 1912 ψή-
  7-ΐα Τή;'Π"ταναττατ'.'/.ή: των Κρητών Συν:/εύτζι,ις τ? ·»ρΉα
  3 καί 123 τ3ΰ :-' άϊ-.Ο. 727 •/■■',.υ, καί την ^' ά?'θ. 98 τής
  9 Ίουλί:υ1012 -ρίτατιν τής Μ;υσ:υλμανικϊ1ς Λη'Αν/εοίντίας
  ΡεΟύΐΑνης -ρο-ά-ει τού Δ'.οΐ'ΐ^ντΐς την Παιοίίαν Έττ'τρόττου,
  Άποφασίζομε καί διατάσσομεν
  Δι;ρ!Γ:υεν τον Με·/;Αετ Χ'λ',Αή έφένϊη Μίυταφάκη/ Γραιιμϊ-
  τε'ατ;: Ί:::ϊ'/ε'':υ ΡεΟ^μνηί ϊ~ ·Αην. μισθώ ορ'ϊ/. 120, αντί
  ;;ί Μ;-/;λΞ: Ί"':τ Άγυ'οργιανά/.· άττο'υομένϊυ.
  Είς τϊν Δ'.;ι·/.3ύντα την Πχιϊίία^ Έπτρ:-ον άνατίθετιχι ή δη¬
  μοσίευσις χ,αί έκτελΕΤις τ;: τ.ιρίντο; Δΐατάγμ.ατ:ς.
  Έν Χα,£8ις τ' 8 Σετττε^ρίΐυ 1912.
  'Κν ονόματι τού Γίασιλέωί
  Ή Διοικοϋσα Έπαναστατικη Έπιτοοπη
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Μ. ΚΟΥΝΛΟΥΡΟΣ
  β. ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 78
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΚΛΛΗΝΟΝ
  "Εχοντες ύπ' ό'ΐΐ'.ν ζ άτό Ί 'Τουν'ο1.» 101 "2 Ί/ήβιτΜ,α τής Έζα-
  ναστατικής των Κρητών Συνελε-ίτίως τριτάτε'. τού Διθίχοΰντος
  την Παιϊείαν Έπιτρίπου,
  Άπολύοιιεν άι:ο τϋς 1 Σεπτ?ιχ6?(βυ 1912 τοΰς Άνητίλαον
  Καραμπάστν καθηγητήν έν τ<7> Ρυανασίιο 'Τοα'/.λε^υ, Ά^-ώνιον
  Μα'τζείϊλάν.ην καθηγητήν ^ν τω Άν. Πα5θΐνα"ωγ='Ίι> Νεαπό¬
  λεως, Ν. Τυλ)'*νάχην καθηγητήν Ιν τώ Άν. ΠαοΟεναγ<ύν£ίί,) Ηρακλείου καί Χ ΧαραλαΜ.τά'/.ην καθηγητήν Ιν τώ Αν. Πκο- θεναγωγείω Χανίων ατε λήγοντο; τ:0 */_ϊ5νου δι' 5ν ηταν ϊ'.ω- ρισαένοι. Εις τϊν Δ'.5ΐ·/.5ί3ντα τΫ·ν Παιδείαν Έ-ιτοιττον άνατίθεται ή δημοσίευτις κα! έκτέλίτις τού ιΐαρόντβί Δ'.χτάγαα-ος. Έν Χανίοις τή 31 Αΰγ3ύστου 1012. •Εν Όνόιιατι τοθ Ή Διοινοθσα 'Κτΐανσ(ττατικτι Έπιτροπτι Α ΜΙΧΚΛΙ4ΑΚΤΤΣ Μ Ρ (=>. ΛΤΜΠΡΙΤΗ5
  ΙΝ1ΤΡΡΙ
  ΟΙΚΟΊΟΙΙΚΟΙΙ
  κεοινΐρε'α
  Διά Δΐατάγιιΐ'το': τής ΈτΛν»"ατΐ«ί!ς Διοικητικώς Έιτΐτοο-
  πί!« ϊ3π' αριθ. 133 χαι γ·?ονίλ. 8 Σεπτ'υιβοΙο1) 1912 δ'ωο'ϊίη
  ό Ρε',ιογιος Δ'^ιιίχης τ«λι·>ν*ύ/ια5 πιρά τ>" -β
  το3 Τίλ'Λνείοο Χαννον αντ! τοΤ Γβωβν'ου ΆνϊϋΐίχΌ
  εγένετο αποδεχ,τή ή άτό τής θέσεως τιύτης όιοίληθεΐσα
  τησίς τού.
  Δι* βμοίου Δίϊτάγιοτοί ό-'άίΐθ. 134 χαι γοονηλονίΐν ττν
  αύτην διωρίσθη ό Στυλ. Χο:3τοΐ>:>ιά«τκ τί'λωνοΐύλοίΕ ταοα τή
  αΰτ(ί τελων. χβοΐφεοεία άντί τού Ίωίνηκ Σ Γίΐύογΐχάχιη, ού¬
  τινος ί/ένετο ά-τοδεκτή ί) άιτό τή; θε'τκο; ταύτη;
  «αραίτησίς τού.
  Δι'δ'^οίου ν*τάγΐΑττ·>ί ΰχ' α2·1. Π5 χ,ι' -/3_!ν->
  δ ' νϊοίΐςΐ ιαλούΌη; τελιονοτύλΐς -ταίά
  Τ
  κοπτηοίω Χανίων άν ί το3 Έλευθ. Ρεθεμίοιτάίη άιτολυθέντος
  δ'ά τ:ύς έν τή σγετική Ι^θετει τού Διευθυντού το3 Καπνοκο-
  ^ττηοίου Χανίων άναφΐοομί'νους δρους.
  Δ^* όμοίου Διατάνιχατίς ΰπ' αριθ. 137 καί γρονολ. την αύτην
  ϊιωρίτθη ό Έιλιχ. Πϊϊιώ-ης τ*λω»οφΰλας παρά τή τε>ων. ιτε-
  ρι»ε:είοι τ;3 Τϊλωνιίιυ Ήοακλίίου άντ! τού Τω Φανουηάκη
  άπολυθ'ντος διά τού; ίν τη σ·/.*τικη ί«θ = σί[ τοϋ Τίλιόνου Ήρα-
  κλβ!^υ άνϊφβοΓμΐίνους λΐγους κ«1 ο Γβώογιο; Μπαφάχ,ης είς την
  κενήν θέσιν τελωνοϊύλαχος π»ρϊ τ αΰτ^ τελιον. ιτερΐφεοεία.
  Δ'όμιιίου ΔΐατάγΐΑατπς ΰιτ'άο·θ· 138 κα! -/οονολ. 31 Αύ-
  γούΐτου Όϊ2 ΐ-τετοάτη δ'πως άντι χ^ ΐν τω άοθρω 1 τοΰ 5π*
  άοιθ 831 Νί'-ΐου 05·ζ-,μιίνης €νγ^^σ£'.)ς, γοΐηγηθη ποοτωτικη
  Τ5!30τη χα' γίνιβϊΐ ?=χτοί ώ" έγγατ'αί ϊιά Τήν δίαγΐίρισιν τού
  ταγυ?ΐ?'ΛΓΛθ3 ΰτ·ϊλλ')λου Μ'^χήλ Γεωρν. Άοχοντάνί.η ο! Γε-
  ώϊγιος Μιγ. Άεν^ντάχης καί Στέφανος Εϋϊγγ. Σ*ουλά*η;
  χάτοιχοι Δοαιτανΐα Κισΐίμου.
  Δί' όαοίου Δΐϊ-άγιιατοί 5π* άί'θ. 141 χαι Υρονο/ογ'αν 8
  Σϊττίμδρ'ου 1015 1-τετράπη ότως άντί τής ΐν τφ ά-θβ(·) 4 τού"
  ΰιτ'άρ'θ. 530 Νόαου %α τώ ά'ίθρω 1 § <χ . τοΰ ϋπ'άοιθ. 643 Διατάγμ,ατος όοιζο^ένη; ΐγγυήτεωί νορτ,γηθή χροσωπ'.χή τοι¬ αύτη χ»ί γίντ, ίεκτϊς ώ: ίγγαητής *ιά την ϊυγβίρισιν τού Κ. Λίτινα ϊηαοσίου ι'ισπράκτηρίς ό Ιωάννης Κ. Λίτινας γ»ωρ- Τζίράχη οδτινος ίγένετο άποΐκτή ή ίιτό τή; Οίϊεως ταύτης ΰποδλτθεΤσα ιτίΐοβίτησίί τού, Δι" ομοίου Δί.·»τάγ(Χ3το: ΰπ* άοιθ. 1'6 χαί γοονολ. την αΰ- τήν διωρίσθη ό Ία»ίννης Γαλανάκη; κλητή-3 παρίϊ τώ Καπνο- Χανιά 1δ Σεπτϊμδρίου 191*2. ■ Ό Διοικών Έ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Έκ τοΰ ·Εθνικοι? Τνηογ^αφείοιΓ