92162

Αριθμός τεύχους

50

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗ2 ΕΦΗΜΕΡΙΪθΓϊΗί ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΘ
  τεγχοι: ππεΏΐτο·Ν
  ΒΥΤΕ
  »ΤΛ
  Εν Χανίοις τη 2 Όκτωβρίου ίΜ2 ~- ΑΡΙΘ. 50
  Αριθ. Δια/τάγ. 76
  γεωργιος: α'
  ΒΑ-ΙΛΕΓ- ΓΩΝ Ε,ΛΑίΐΝΩΝ
  Έχοντες ϋπ' όψιν τό άπό 4 Ίουνίου 1912 ψήφιο-μα τής
  Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως καί την ύΐό χρο¬
  νολογίαν 20 Αίιγούστου 1912 αίτησιν τού Γ. Σπυριϊά/,ι, προ-
  τάσει τοϋ Διοικοΰντος Έπιτρόπου,
  Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν
  Άποδεχόμεθα την άπό τής θέσεως τού δημΐ,λοι· έν τω δη¬
  μοτικαί σχολείω Νίππους Άτοκορώνοι» ύπυίληθείσαν παραίτη¬
  σιν τού Γ. Σπυριδάόα καί άπαλΧάσσομεν αυτόν τής υπηρεσίας.
  Είς τόν Διοιχοΰντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατ'.')ε:ΐι ή
  δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγματος.
  Έν Χανίοις τί) 8 Σίπτεμ5ρίου 1912
  Έν "Ονόματι τοϋ
  ΊΙ ^ιονκοϋσα ΈπαναατατικΗ Έπ,ιτροπίι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΙΙΣ
  Μ. Ρ. ΚΟΪ'ΝΛΟΤΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΓΤΗΣ
  Αριθ. Διαταγμ. 91
  γεωργιος: α1·
  ΒΑ.ΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ" ΚΑΑΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' όψιν τό άπό 4 Ί;υνίου 1912 Ψήφυμα τής
  Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, προ:άσει τού Δι-
  οικούντος την ΙΙαιΒίίαν Έπιτρό-ου,
  Αποφασίζομεν καί Διατάσσο ^εν
  Άποίεχόμβθχ τάς ύποδληθείσας παραιτήσεις 1) τού Φιλιπ-
  που Πΐπαϊάκι ώς 3ημ]λου τού Ανωτ. δημοτικοϋ σχολείου
  Βουτών Μαλϊβυζϋυ /.χΐ 2) τού Παναγ. Β. Αποστολάς ώς
  5ηα]λου έν τώ Ανωτ. Δή ιοτικω σχίλείΐ;) Σΐ)τε·'ας καί ά-αλ-
  λάσσομεν αύτούς πάσης υπηρεσίας.
  Είς τόν Λιΐικούντα την Παιδείαν Έπίτροπον άναΓΐΟεται ή
  δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Λ-.ατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 8 Σεπτέμβριον 1912
  'Η 'Είί Α
  Α. ΜΙΧΚΑΙΛΑΚΗΣ
  Μ.Κ3ΤΝΛΟΤΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚαΙΟΙΥΚΗΣ
  Διά τοΰ ύπ' άρ.θ. 88 Διατάγματος τής 8 Σεπτέμβριον 1912
  διωρίσθη ΐναπληρωματικόν μέλος έν τω Σ,ιμβθϋλ-'ψ τής Δικαι-
  οσύνης άντί τού απουσιάζοντος ώ; ι»*· των Δικαστικών Δια*ο-
  πών Εφέτο» Κ. Γεωργ'άδου ό ΐ?έτης Μάρκος Δημητρακάκης.
  Δι* όμοίου ΰπ' αριθ. 89 *αί τής αυτής χρονολογίας διω¬
  ρίσθησαν άναπληρωτοιί το3 Είρηνοϊι<.εία-ΐ Χώρας Σφακίων ό ΣταΟ- ρος Ταζΐ3ί<ιης άντί τοΰ Παυλο^ Στ,φαλουδάΑη άπαλλασυοιχένου άτε ά^ελθόντος είς 'Αμεοικην κο·ί ό Γιώργιος Φουντουλάκης άντί τού παραιτηθέντο·; ΝΛΆ,ά^υ Παι:αν:(ι)νΛΧ.η. Δί' όμοίου ΰιΐ' αριθ. 90 τής ίΰΐΓ/ς χρονολογίας διωρίσθη Δικιιγόρος πχρ ά'πταΐί τοίς έν Κρήτη; Διχΐστηρίοις πλήν των Έφετείω; ό Νικόλαος Χρ. Άσκούτσης Δι* όμοιον ϋπ' αριθ. 91 τή; αυτής χρ^νολςγίας έπ«ιράπη υπέρ τ,ιυ Γρβμμιατΐως τοΰ Είρη»οϊιχίίου Ήίακλϊίθϋ ή άπόλι ψις ολοκλήρου ιής μισθ^ϊο.ίας αυτού κατά τό άπό 13 Ιουλίου μέ- χρι 13 Αΰγούΐτ^ ;. Ι. χ(/θνιχόν διάσνημα καθ ο άπουίασα τής υπηρεσίας συνεπεία άνθινείας προσηκόντως πιστο-τοιηθείσης υπό 46ο έπΐϊτημόνων Ιατρών. Λι' όμοίςυ ϋπ' ά^ι(ί. 92 τϊ(ς αυτής χρινολογί.ς ίκετράχη ή ίλ, τοθ δημοτ.'^ Τα'ΐειου άπόληψίς ολοκλήρου τ^ς μισ9ο?οσίΐς τοΰ Ήρακλίΐ'θς Ν.ωτάΐιη 'Υ)γραμματίως τοΰ Είρηνοο.κείθι* Ήραλλείίϋ άποϋ',ι^ισίντος έκ τής ύπηρ£;1α<: λογψ αΐθίνείας, προσηκόντως π'στοποινΛϊ σης υπό δύο έπυττ,μίν^ν ίατρώ.' κατά τό ά—ο 21 Ιουλίου μί/ρι 20 Αϋγουΐτ.υ ΐ9';2 χρονικόν 3ι*- στημα- Δι' μοίου ύπ' Λαώ. 92 τής αυτής χρίνολο^ας επετράπη ή έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείευ άιτόληψις ΟΛΐ,κλήρου τής μιοθοίοσίας το") Στολ. Γ. Σ.γα,ού |·ρ»(*ματέΌ»ς :ή; Είσαγγ«λίίας των ΙΙρω- ίευ Ρεθύμνη,; άπο;σ ααανΤ'ς λδ-νψ ασθενείας έκ τής ΰπη- ία; προσηκίνΐω; πισ.οπο'.ηθείβης κατ^ το άπο 1(3 Ίουνίου '6 Ίου .ιου 1912 χρονικόν ίιαστημα. ' όμοίου Διατάγμαυς ύϊ' αριθ 103 τής 26 Σϊπτεμίρίου 1912 έί.ετρίπη ή άιιόλΓ,ψίς δλ-.κλήρ-,υ τ?!ς αισ)οϊ:ιί»ς υπέρ τού Γρα,Α|Αανίώς τού Είρηνο^ι/.^υ Κ?.ν;ων Κωνστ. Κωνσταντι¬ νίδου άτο 1—21 Σ*'.τε.·6οίου 1912 άπουτ ά^α^τ-;· /ογψάσθϊ- νϊία; νομίμως πιστοΐίθΐηθειΐ',ς. Διά τής ϋπ' αριθ. 137 έ. Ι ίιατα,ής διωρίσθη Γραμματεύς τοΰ Κΐκ^υρ-ϊΐοϊικείοΐί Χανιο)./ διά την άπό 5—ίίί Ο/.τωδριου ί. Ι. σύνοδον αύτοΰ ό ύπογραμμα'ϊύς τοό' Έφετείςυ Χανίων Αν¬ τώνιος Ι. Άρβτάνης, άντί τοί Στυλυιν;ύ Ζχν υϊίκη βον,θοΰ το3 Γραμματί'ως ςθύ αύτ;ΰ Δικαστηρίου άπαλ/α-χ^ίντος των τοιούτων καθηιιόντω , Έν Χανί:ις τή 2 Ό^τωδρίου 1912. Ό επί ττ,ς Δι α'.οσύνϊ)ς Διοιχώ^ 'ί''';ίτροπος Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ μέ/ρι Έκ τοϋ ΈΟνικοό ΐνηογρα )ζίον