92165

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ο «β
  ο.-ί- -3
  82
  ΐ ί: ο.-χ
  ^ Ά
  ΓΓΑΡΛΡΤΗΙΐΙΛ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΉΣ ΚΤΒΕΡΝΗΙΕΰί
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟΝ
  -οΛ>α,τύ :&* Χανίοις ττί 3 ΌκτωΙρίαυ 1912 ΑΡΙΘ.
  ΑΙΕΜΙΓΜΙΚ1Α!Α2*ΑΑΕ1ΑΠΑΙΑΗΜ·ΕΡΓ0ίΙ ΙΙίΡΤΕΡΑ 4!ΕΥ9Υ|ΤΣΙΣ ΠίΐΠΡΙΚΟ/Ι ; ?
  Διά τού ύπ'άριθ. 91 τη; 20 Σε^μόοίου 1912 Διατάγ- Δ,ά τοΰ ύπ'άΡι9μ. 103 , ϊ. Διατήμ,τος ,ίς Δ,οικο^ς!
  λ«ος τϋς Δι?ικο,,ης Β^τατικής Εζιτρο^ς -ρ,ίχθτ, .{,,„,_ .Ε-. ^ ίν,ϊ0 ί%,*%τ^.ρίη*ς άι,0 ^ "
  *ατ εκλογήν από 1 Οκτωβαιου 1912 εις τον βαθμόν τού δέ- - '."% .·, « ΐ> « ι ■ τ '
  '' , „ / ™ 17- τ^· υττηρ σιας το} λιιι«νίφυ>ακο<, τθθ Κ«ντρικθ? λιμεναρχιου Ιω, κανειβς β στρατιώτας ΐοα Ιαυ Γαγματ:ς Κι^στακ'ς Κωνσταν- '0 -£ίβχ.η · * ι τινος διά τούς έν τή σχ*τι*τ, πρ.τ»« τή, Ανωτ Δ«ΟΙΛή-ί(Λί , Δώ τοα ^ ά ^ 1β4 ί(Χβίβυ Διαταγάς εγίνετο ά»-!. ,,(, -_«.„.Τ-,,-^.,.,,.*„ _»,!-*, ^-Γ.«.^»ν.^*Γ»^ ^ ΙΛ_ ^■,,.,;.,./,,. 5ίΑ»-ϊ! γ '7ΓΛα'1^τ^τ - Ι Δι ομοιοκ Δι*ταγμ*το·<υι: αριθ. VI -/.αι χρονολ. την ^,ίτ^ν σ< _^ ρ ,'ίή Ιίρϊ το3 £ταβμΐ3 Βλατΐυς (Κ'σσάμου) εις τό χωρίον Δ,> ·'
  .
  . & 3
  Ελος, μεζερι^ρε «ν τα χωρτβ Ιτροολες Κατσβματίίίς,Ηλα- ^ αΙΛ α - ( πα3ά τω Τχχ
  5ς, Ρογϊια, Λίμνη, Λ^ι. ΙΙερδο/^α, Άερινο.-, Κί?Λι, Κου- Μ,λ,φ2ιιη ^ 2, .,,^^ ?ω; 9 '1οι>/ί5,
  ενι,ΙΙλοκαμιανα, Τζιτζιοια. ΕΙχττ-ίδιανα, —ημιαντηρια^ κ<ί τοΐις 'ρ ν^ ;.,, ~ ο ν -...„*-,„, 1019 :ς !ιπ' αριθ 105 ίκετρίπη ή ^πολτφς 1912' •Ιτυνοικισμους Μονή ΧρυσοτΑαλΐ.χσσα, Στ μιον,Ζουνουλ'ανά, Κω- ρτογιάννιίων, Τζωρ.ζιανά, ΦίΛεσιανα, μΐ δ^ναμιν 10 χ<.)ροφυ- ίλάκων καί ενός Ενωμοτάρχου.- - ' -' ' Ιδρύθη δέ 'Υ-ότταθμος τής Χ(αροφυλαΑί)ς είς τό χωρτ>»
  |ίάμπος (Ίννιαχωρίω^ μέ Χδρι^έρε'-αν τα χωρία, Κεραμω.ή, Αριθ. 'Πρωτ. 3652
  (ί'Δμυγδαλοκεφάλ^ Μελισσιά καί Σφηνάρι, τού τελευταιου τού------------' ϊ^'-------9ΤΤ5
  ]του άποσπωμένου έκ τοϋ Σταθμΐύ Λαρ33 καί μέ δύναμιν Ί χω- .εκπ.
  Ό ίκΐ "ών Έβα·;εριχών Δτοι^ο^ν
  , . Α.
  'ρ;φυλ*κων και ενός Ιπενωμοταρχου, Λαμδανίμενιο; ^α τής
  ΐ'Εξωτερικής Μοιραρχίας.
  ' Δι'ο^οίου Δυτά^μβτος ΐι« αριθ. 93 καί χρονολ. την α'Ίτν (*'"
  «ετίθη ή είρα τού σ,αθμοθ ΝίπηΒητοϋ (ΠεδιαΙος) είς Παναγίαν.
  Δ.* ομοι^υ Διατάγμ,ο ος ύπ' ϊριθ. 99 καί χρονϊ'λ. 2ϋ 7)6ριο«
  «. Ι. ε-ηετράιΐϊη ήάπόληψΐς όλακλήρΓυ τής ίΐισθΐδοσ.^ς υ *'ς τό"ν
  Κοκκαλαν Δτ,μή ρίον ϊια το-ποϊΐ Ίουνι.ο Αφορμήν λαμ!^3/τες ζ,. των υποβληθέντων ήμϊν ιταραπο-
  =ίας, γ.ωρίζομ:/ ~>ν ι, ότι ό φορος ΊχΟ^αλιείας ως φόρος χα-ϊ
  «0-τ,ν τΐ/αλ(,'υ£(Λς 8-ςο; νν ίΙεδαιΐϋϊΛΐ Ααι ϊΙΐ-ραττΓ,ται έν ■· -"-
  οί αλιευθίντες ίχΟ^£ς μ^απω/ούντϊΐ χο^*",-^- !^
  ΑΝΩΤΕΡΑ Δϊ€Υ8ΥΗΧ?Σ
  - ΕΓΚΓΚΛΙΟ2Ι
  Πρός τα1 Τελων?»ακ4ς κ«1
  Κ ν ρ ι ο ι ,
  ρρχ μή ρ
  30 Ιο-λίου ι ί. χρονικόν διάτττμα /.■»/)' ο 3ί7τ:^7ιασε τής
  ,ρα ' όγψ άσθίνιίαί νομίμως π σκποιτΑ σνς.
  Δι' ό^'-!Ο^ Δ.α"Λ"γμ._-^οςΙ.-)ϊ' ά^ίθ. 100 >αι λ
  ϋί ο^-ϊθ.· ϋια'ίίΛ'^Αν.^ος^% £ίοίν· ιυυ >αι 7Ρ^ν-"^ -ί>ν «υ τ// ςΑ'Λ'-ν.^_ι», >.--. .' ι---------------τ —-. -------.^,....,— _. .,..^
  .&"€ ρα-η ή άτολοψς ό'θκλήρρο τής μ· -θίίοσια, -^ εί, τ ν οί αλιευθίντες ίχθ^ες ,Λ:ταπω/ούντϊΐ /^ϊριλϊ>ς ίν «η;^-ρ?^ί?
  Άνθ^πασπισ ήν Ζι^-κϊβ-ιν Νικίλ'ίν, ίι» ;ό ά'ίο 1'» Ί^ί^ πρός περαιτέρω λιαπ/.ί;; κατα;ά)ωσΐΛ Ο^τως 'χθ,ω; ^λιςκθέντ
  ιΙ.Ι μ«-χρι1θ'ΐοι,λιου1912 -/ο νκ ν ί-άσ ημα »ή' δ >--, σ-α-β των έν ΚΛ,βαις, ζο) ^Ο.ντων ί~ Ααί άπ«ϊΠλ''ντων ε'-ς Ρί«
  'τήί ύτηρεοίίς >όγφ ασθενείας ν,.ιμω, Τϋστο-ι^τ,θϊ σ/;;. Ο μνον, «ρϊς λ'α«κή/ Αατα/αλωσΐν -(αί Η*βτΛΐς«λν/»ΐ4;των ίι-,
  Δι" όμίίου Λιιταγμϊτ-ςΐπ άμΊ 101 να' -/ρο^ολ. ττ,ν αύτην τ «Λ*, 5 ?ό?ος '-χΟυαλι-:''ας 3ς; 6£),ει ε'-σπρα/Οή ύπ: το^ ένοι-
  £τΐ€τραπη όάΐϊό,ηψι. όλοκλήρο^ τ>μ, μ «ώ ϊ^σ ;ςΛ'υ *1ν τ » π«- Λΐαττ:ύ «ϋ οβρ^ Ί/Οοαλ'.ε'χς τοΐ τί.ου, έ; ο /;/ΐίύΟ/]σα* /αί
  ν-ν χο.ρο*ϋ>α»« Τ-ιχλΑΚΐν >Τ.Χ χ, , δι < .' ά-.. 1 Ί-^ϊ. ι. έ-»λί8*ι«* τ: κρώΤϊν ^ο! 1-χΟ^ς, ϊηλαίή τ-ο; Καλυίών, άλλ ϊ. μί/ρ· 4 Ιΐι,λιου 1912 7ρο··/6νξ άτ ■- ναθ' 5 ά·; σία ε 0"= τού ίνο··Αια7τρυ τού 5=?'υ '"/Γ ιτ; ίτΓ/,?ϊ5ίας λόγω Ι-σ-ε ε^ς νο ίμω; -υ^τ3(η(ί*ισ«;ς. Τή; ^αροίΐα; έγ/. '.>ιον πϊοαγγίλλςσθε, οχως ανακοινωσητϊ
  ! Δ[' ό'μίίου Λ -^γμϊϊ»ς δπ'αριθ 102 χαί χρ: ολ τη* ·>όττ' -:;-" τοϋς ένίιοιφίρο^ε;;ο- ιν τ^χοκολλήβητε έν «ν-τ+γρ«?ο> ϊςωθι
  ,βπ*.τρά η ή άπ6Ληφ;5 όλθλληρβΒ τής μισθοϊοσίβς ιου «Ίί το; «3 καταστήμ^τος τή; υπηρίσίβς.
  Ά .Ο^πομ-ιρα , ν Βούρ', Γλώρ-;ΐον, διά -- Ί-ο Η Ίο^λ ου μίχρι Χα.ι- 2ϊ Σ:-:τίμι63Λ?'·ί 1312
  |8 Αΰγοοστ3υι 1912 γ£,-νι*.ον διάστο^α καθ ό άχο.σίασβ τή·, ^ Ό
  | ρ
  λ'όνω άϊθενεΐΐς'νίμίμΐις πιισχοπίΐ θϊΐσης.
  ί Έν Χανίοις τή 30 Γϊτ-εμίρίίυ 1912.
  Ι Ό «π! ττ,ί ΔημI>Iι«^ Άσφα/ίίας «αι -ώ
  Έί
  Διβιχδν
  Μ Ρ.
  ΘΕΟΔ ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  <■<} >
  . ,ΧΧ€' .,ί/
  37Ο
  _ ΤΗΣ
  Ι_ Α Χ Α Λ. ΟΓ Ο 23
  των κατά την δημοσίαν συνεδρίαν τής 12 Σεπτεμβρίου 1912 τοθ Έφετείου Χανίων
  κληρωθέντων τακτικών καί των άναπληρωτών ένόρκων διά την άπό 5 μέχρι 23
  Όκτωβρίου 1912 Σύνοδον τοθ δρκωτοθ Δικαστηρίου Χανίων
  Όνόματα κληρωθέντων
  -5 3-
  2 -δ"
  § -3
  ο ι-
  ^ "Ι"
  ΚατοΐΛΐα
  ΓΙροσόντα
  Α'
  1 Γαλάνης Ιωάννης
  2 Κουφάκης Νικόλαος θ.
  3 Διγενάκης Γεωργ. Μιχαήλ
  4 Μπουρμπάκης Μ. Ροθσος
  5 Ζαχαριάδης Ματθαίος
  6 Μανουσομαρκάκης Μάρ - ος
  7 Γεωργουδάκης Γρηγόριος
  8 Παπαδημητράκης Μιλτιαδησ
  9 Σταυρίδης ΓΙαντελής
  10 Σκοτιδάχης Νικόλαος
  11 Σπυριδάκης Σπυρίδων
  12 Μαρκαντωνάκης 'Αθανάσιος
  13 Παπαραφτάκης θ. 'Αρτί'μιος
  14 Γιωργηλας Β. Στυλιανός
  15 Κατσίγαρης Σταυλιανός
  16 ΛαΟουράκης Έμμ. Άναγνώστης
  17 Στεφανίδης Ιωάννης Κ
  18 Κοτσιφάκης Ι. Γεώργιος
  19 Αναστασάκης Έμμ Νικόλαος
  20 Γεμενάκης Δημήτριος
  21 Κοντοπυράχης Ν. Ιωάννης
  22 Κονταδάκης Εμμανουήλ Κ.
  23 Ξενάκης Μάρκος Γεωρ.
  24 Γερακάκης Βασίλειος
  25 Κουκουράκης Ν. θεόοωρος
  26 Δαρμάρο; Ι. θεόδωρος
  27 Φουρναράκης Νικόλαος
  28 Αντωνακάκης Ίδομενεύς
  29 Βατικΐώτης Κυριάκος
  30 Δαμουλάκη^ Ιΐαθλος
  Β'. Ά ν
  1 Κουντάκης Ιωάννης
  2 Μαρκαντώνης Πέτρος Γ.
  3 Κουργεράκης Γεωργιος
  4 Μυλοποταμιτάκης Κωνσταντ,
  5 Κορκίδης Ιωάννης
  6 "Αντωνακάκης Ιωάννης
  7 Ααμπάχης Ιωάννης Ζ.
  8 Μαλανδράχης Παθλος Ρ.
  9 Μαρκουλάκης Ιωάννης
  κ
  κ
  73
  Χανία
  152
  816
  Φρές
  891
  110
  Χανία
  295
  ;„
  72
  9
  333
  π
  400
  9
  ό 86
  »
  382
  262
  9
  552
  Γεράνι
  494
  ΚοντοΜαρ
  527
  Ντερές
  534
  θίρισσο
  376
  Χανία
  59Ρ
  Νοχΐά
  578
  Σπηλΐά
  68
  Χανία
  608
  Γλώσσα ι
  745
  Γοδοβάνι
  761
  Κ άδροζ
  69
  Χανία
  679
  Βλάτος
  671
  Καστέλλι
  452
  Γαλατας
  18
  Χανία
  47
  95
  ι π
  λ η ρ
  195
  Χανία
  237
  211
  Σ ό δα
  243
  Χανα
  213
  Γαλατας
  4
  Χανία
  222
  Χανία
  268
  Χαλέπα
  297
  Χανία
  ω
  κ
  Τραπεζ. ύπάλληλος

  μρ
  Κτηματίας
  »
  Έμπορος
  Δικη>'όρος
  Ίααρός
  Δικηγόρον
  Έμπορος
  Ζαχαροπλάστης
  Ίατρος
  Έμπορος
  Κτηματίας
  Ίατρός
  Κτηυιατίας
  Κτηματίας
  Δικηγόρος
  Κτηματίας
  »
  Δικηγόρος
  Κτηματίας
  Δικ
  •ηγορος
  Ίατρός
  Δικηγόρος
  Κτηματίας
  Έμπορος
  Τραπεζ. ύπάλλιλος
  Δικηγόρος
  Κτηματίας
  Ίατρός
  Ί έως Πληρεξουσιος
  Δικηγόρος
  Ίατρός
  Εμπορος
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  371
  ν»
  ·? 3*
  ο. »
  ■β -|
  ^ ε_
  Όνόματα κληρωθέντων
  δ γ< § 2 •3· 8 £ '!· Κατοικία Προσόντα Ί-1 ο. <; 13- 10 Μουντάκης Γεώργιος 270 Χανία 11 Βεριβάκης Πέτρος 34 Δικηγόρος 12 Μαλινάκης Γεώργιος 275 9 "Εμπορί 13 Μαυράκης Νικόλαος 285 Κτηματίας 14 Κνιθάκης Εμμανουήλ 178 » "Εμπορος 15 Ρενιέρης Νικόλαος Ν. 372 8 Οΐνοπώλης 16 Παρασουλιώτης Κωνσταντίνος 368 Έμπορος 17 Άνθούσης Αντώνιος 2 » Διχηγόρος 18 Αγκυσουλάκης Σπυρίδων 1 » » 19 Ηλιάκης Ιωάννης 123 » 20 Γαγανάκης Φώτιος 90 » Ι1αραγ'ν1ελιοδό-/ος Εγένετο συμφώνως τφ ύπ' αριθ. 215 τής 12 Σεπτεμβρ^ 1912 πρακτικώ δημοσία; Συνεδριάσεως τοθ 'Εφετείου Χανίίων Οί Δικασταί Ήλίατ Χατζηανδρέου Κων<ί". υα-Όθάκης Ιωάννης Σαοννάτθος Άρχόχ. Βιτζΐϊ'.οννάκης 'Ειλϊ.. Σει^αδάκης Ο Ιπογραμματευς Σπύρ. Χαραλαμπάκης Άκριβές αντίγραφον Έν Χανίοις τή 15 Σεπτεμβρίου 1912 Ο Ιπογραμαατευς Σπύρ. Χαραλαμπάιης Αριθ......!_-Ί·_6:*β. Γ Διεκπ. 580 Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος. Έν Χανίοις τη 15 Σεπτεμβρίου 1912 Ό Πρόεδρος των έν Χανίοις Έρετών Α ΖΠΛΗΜΩΝ
  —Ι —< *Η Ο —1 Οί τ Α Π Ε Δ*. ΚΡ^ II ϋΐηνιαία αι Η ώ α. £2 53 ~3—„ ΤαμεΤΪτν Μεταλλικό*· .&. >..« ."5. .<£" .ρ .,.2 .?.'£ .* · · · · ι ■ Έξ*τερ(χοΐ λ ΣυναλΧβγματικ» Πρεφ.λη««ς "*- / »· ^Ιβ ένεχ τι> % έττΐ
  ί^ Δημοτι
  ο
  "4
  ίν ιβΕξ
  ν ·ξ ■
  , / ~-Γ^»· 3 ,, <·- )Κεντριχου χυρφ «μιτορευματων )Κεντρικοΰ' *) Υ]ματων ΊΚεντρικοϊ» )) )Κεντρ(καϊ>
  α ι
  -τ · ■ ι
  Χ*

  _.Τ1μάτων-
  )Κίντρικοΰ
  )·Υ]
  εκ ανοικτόν λογαριασμόν.
  -;Κίντρικοϋ
  ^ ][ ]ματων
  ια.
  ί»(ισφαλ«Τς.........-................ ·
  Συναΐίλαγματικφιί καί φορτωτικαί κομιστών.............'
  Διάφοροι καί ιτβίσιβρινοί λογαριασμόν................—γ
  Όμολογίαι κ«ί) τοκομερίοΊα.....................".
  Καταστήματα Τίρ*πέζης καί αποθήκαι βΰτής...........;'.'
  Κτήματα έξ ά|ι«γκααττιχών πλιιστηρΐασμών.......... *·
  Έξοδα έγκαταΑάσ«ωςχα'. καταΐκευής τρΐιΐεζονραμματίυν.
  V
  Διάφορα.....Ι...........................ι.
  ΈκκρεμεΤς ϊοσιίληψίαι
  Ι
  '—. Ρ ν*
  « £3
  ο
  ρ
  -ο
  253657
  88027
  206669815
  42
  87
  35
  _____70
  150353 35
  645250165
  7280472
  1892145
  563000
  307660
  1270570|95
  769006
  113157
  135108
  ______^
  147715)35
  16429265
  861077|98
  44000 20
  «00865
  1486137
  "341715
  870661
  795604
  74697
  248265
  312005
  905078
  43633
  368348
  1442504
  481105
  190281
  7465
  531ί
  23467
  253.0*95
  1414718!
  31
  74
  05
  86
  Τακτικόν .£...:-..·
  χ » * ττρονοίας.'/. . . .'.....................
  Τραπεζίκ* γραμμάτια έν κυκλ^ίορία.................
  Κατ&Οέσεις δημοσ.άτοκοίίχ τκχτΐιό1 πρόσοδον...........
  Κατα6εσεις εκ κροσθετου φίραιι 3 ο)ο.................
  Κατοθέσεις Δημοσίου έξ «ϊσφορβν υπέρ τος! ε'ιδιχοϋ ταμείου
  χάριν των Έθνικών άναγκώνΐ......................
  ίο'»
  έντοκοι .
  άτοκοι.
  Ό
  "3
  Έιιίιταγαί πληρωτία;. . .
  Έθν.Τρ.τής'Ελλ.διαθέσιμ'αϋ^Ιιίτήίκτημ.πίστεως ίν Κρητχ.
  Κομίστοί συνολ]κων καί φορτατικώ».......,......■,....
  Μί^ΐσματα μβτοχών Τρα*έζης; Κρήτης ϊιαφόρων εξαμηνιών
  Τάκβ! ϊανείων ένυπο6ή»ων* ίν >α^,ΐχι$.χ<ιι.............. Ταμείον Συντάξβων ύπαλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης...... Διάφορα..........ν . . . , . . . ^ . »-; ............ _ ι Η Η 5000000 23500ο 2Ε72721 373285 17761 113085 2025829 253329 :426665 158745 1000000 412687 126591 46112 21676 85293 9» 54 10 0Η 20 60 05 4147194 14 •Εν Χανίο.ς τη 31 Α'''γό"ύο·του 1912 Ό Προϊστάμβνος τοϋ Λογισττιρίου Δ. Πά