92170

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ& ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗνΜΛ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ε Ι¥ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τί, 8 Όχτωβρίου 1912 ΑΡΙΘ. 52
  Αριθ. Διατάγ. 115
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψιν την άπό 1 Ό*τω6ρίΌυ 1912 ίξοιισιοϊότη-
  σιν τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως, τ ο άρθρον 42 τού ύπ'αριθ.
  276 Καταστατικόν Νόμου, πρβταΐει το8 Διοικοϋντος την Παι¬
  δείαν Έπιτρόπου,
  Αποφασίζομεν καί δ»ατά<Ισ"ομ8ν Διορίζομεν Βασιλικόν Έπίτροπον καρά τή Ίερα 'Επβρχιακΐ1) Συνόϊψ Κρήτης διά την τακτικήν σύνοδον αυτής είς ήν συγκα- λεϊτβι κατα τόν τρέχοντα μήνα τόν|Ιράσιμον Χατζιδάκη Γεν. Είσαγγελέο, παρά τώ Έφετείω Ηρακλείου. Είς τόν Διοικουντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνα.ίβεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος Διαταγμίτς,ς. Έν Χανίοις τ?1 3 Όκτωδρίου 1912. 'ίνν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως *Η Διονκονσα Έπττροπη ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ Μ.Ρ- ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Θ. ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ τώ Πρ'βτοδιχιίφ Σφακίων είς τόν Πρωτοδίκην τοϋ αυτού Δι- χαστηρίου Δημήτρίον Κατσαράκην άντί τού Έμμ. Καπελλακη άκαλλασσομένου των κ«6ηκόντ<»ν τούτων. Δι'όμοίου Διατάγματος ύκ' άρ<.θ. 105 καί χρονολογίαν την ιδίαν ττροστίθιται είς προσωρινώς έ*ί εξάμηνον ^οηθός τ^ Γραμ- ματέως τού Βίρηνοδικείου ΆλιχιανοΟ Κυδωνΐας. Έν Χợοις τή 27 Σεκτ«μίρίου 1912 Ό Διβίχών 'Κ*[Γροπος Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΙΙΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥ^ΗΣ Δι> Λιατά-,ματος τής ΈπανασταΐίΑής Διοιχητιχής Έιιιτρο-
  ■ηίΐς ύπ' αριθ. 96 καί χρονολ- 22 Σεπτί,»6ρίου 1912 ϊιωρίσθη
  δικηγόρβς παρ' άπασι τοίς έν Κρήττ} Δικϊστηρίοις πλήν των
  Έφειειων ό Φιλήμων θ. Τρούλν;ς.
  Δι' ομείου Διατάγμ^τος 6—* αριθ 99 χαί χρονολ. 24 Σε-
  πτεμίρΐου 1912 διωρίσθη οΊχηγόρος τταρ' όίπασι τοίς ι ν Κρήττι
  Διχασιηρίοις πλήν των Έφετείων ό Αντβλχίδαί Α. Κανα¬
  κάκης.
  Δι'όμο£»υ Διατάγματος ΰπ' αριθ* 100 καί χρονολ. την ίϊίαν
  διωρίσθη ϊικηγορος ιΐαρ' άιτασι τοίς έν Κρήτ-φ Δικασΐηρίοις κλήν
  των Έφετείων ό Διονύσιος Κ. Νικολούϊης.
  Δι' όμοίου Διατάγματος ΰ«'αριθ, 101 καί χρονολογίαν 26
  Σεκτεμβριου έ. Ι. διωρίσθη ίΐκηγέρος παρ'άπασι τοΤς ίν Κρήττζΐ
  Δικαστηρίοις «λήν των Έφετείων δ Νικόλαος Γ. Χεχλιδαχίς.
  Δι'όμοίου Διατάγματος ΰπ'αριθ. 102 καί χρονολογίαν ττν
  ιδίαν διωρίσθη Συμίολαιογράφος τής περιφερείας το3 Είρηνο-
  δι»είου Χεραονήσου Πεδιάδος ό Νικόλαος Μαλλιαρίκης.
  Δι' όμοίου Δίβτάγματβς ϋπ' αριθ. 104 καί χρονολογίαν την
  Ιδίαν άνατίθενται τα καθήκοντα τοΰ τακτικοϋ Άνακριτοΰ παρά
  Αριθ Μρωτ. 3652
  > Διεκπ. 2112
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ
  Πρός τάς Τελωνειακάς καί Ταμειακάς
  Κ ύ ρ χ ο ι ,
  Αφορμήν λαμβάνοντες ίκ των υποβληθέντων ημίν παράπονον
  έχ μέρους ίνϊιαφερομένων ένοικιαστών τού φόρου Ίχθυαλιε.α^
  γνω ιζομεν υμίν, ότι ό φαρός Ίχθυαλιειας, ώς φόρος καταναλώ¬
  σεως, δέον νά βεβαιούται χαί είσπράττητζΐ ίν φ τόπω οί άλιευ
  θέντες ίχθύις μεταπωλοθνται χονδρικώς έν δημοπρασία πρός
  περαιτέρω λΐανικήν κατανάλωσιν. Ούτως ίχθύων άλιευθιντων ίν
  Καλυίαις, *ωλη6<ντο)ν δέ καί άτ::σταλ4ντων είς Ρεθυμνον καί μβταπωληθέντων ένταΰθα πρός λιανιχήν κατανάλωσιν, ό φορος Ίχθυαλΐίίας ϊέν θέλει εΐσπραχθή υπό τοθ ίνβιχιβστοϋ το3 φ6ρου Ίχθυαλιείας τοθ τόπου ^ν φ ήλιεΰθησαν καί ίιτωλήθησαν τε «;ρώ- τον ο{ ίχθύες, δηλαδή των Καλυβών, άλλ' υπό τού ίνοικυστού τού φόρβυ Ίχθυαλιείας το3 τόχου τής τελευταίας μ«ταπωλήσ«ως πρός λίαναήν κατανάλωσιν, τβΰτίστι τοΰ «νοικιοστοϋ τοθ φόρου Ίχθι,αλιείβς Ρεθύμνης. Την παρούσαν ΈγΛύκλιον χαραγγίλλισθε, όπως άνΐκοινώ- οητε είς τους «νϊιαφερ3μίνους καί τοιχοκολλήοητε έν άντιγράφω Ιξωθι τοθ καταστήματος την, ύίΐηρεσίας σας. Εν Χανίί-ς τί) 22 Σεπτεμίρίου 1912. "Ο Διοιχών Ήπίτροτιος Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΡζΗ ΛΟΒΙΣΦΙίξΗ Ϊ^ΑΤΑΣΦΑΣΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΎΝΙΟΎ Ϊ9Ϊ2
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ) Καταβέόζις πας. ά τ Λ Τραπέζη Κρήτης-.....
  αι/ΐΐον ' Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητα παρ' αύτω. .
  ] Ταχυδρομικά Γραφεΐα: μετρητά παρ' αυτοίς. .
  ινήσεις Κεφαλαίων : χρήυ,ατα καθ οίον..............
  ΐπάναι Ταμιε^τηρίου δι' άμοιδάς ύπαλλήλων.............
  ·!ςΌϊα εγκαταστάσεως...............................
  304248
  691
  3354
  95
  81
  42
  308295
  4663
  1043
  4450
  318452
  18
  74
  50
  10
  "52
  'Τπόλίΐπον άποθεματικών παρελθίντων έτών.............
  Ταμείίν γραμματοτήμου : όφειλόμενα αύτω..............
  Ύχγνο. ταμιευτήριεν κεφαλαίου καταθετών...............,
  Διάφ;ρα Ισοδα ιδία ές αντικαταστάσεώς βιδλαρίων.........
  Διάθεσις άποθεματικών: καταδολή Ιναντιόφειλήςπρός Κρητικήν
  Πολιτείαν.............,......................
  Τόκοι εΐσ-ραττόμενοι ΰ·—ερ τού Ταμιευτηρίου..............
  52
  Εν Χανίοις τή 7 Αύγούστΐυ 1912
  Ό Δκνθννων Έ—Οϊωυητής Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηρίου
  β. ΠΕΝΘΒΡΟΥΔΑΙξΗΣ Γ. Γ. Γβωργονδά»—ς
  λΙλΚΕΦλλλΙΟΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΟΙ ΤΟΥ ΤΑΧΤΔΡΟΙΚΙΚΟΤ ΤΑΜΙΕΤΤΗΡΙΟΤ
  ^Έναρξις νπηρκβίας τΛ 1 Άκριΐ.ίον 190ϋ)
  Εκδοθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Μαίου.............................................. .............. 7,915
  » έντός τού μηνός Ίουνίου.................................................................. 54
  Άποσ6εσθέντα βιίλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Μαί υ.
  » » έντός τού μηνός Ίουνίου..........
  Βιίλιάρια έν κυκλο^ορ'.α είς το τέλος τού μηνός Ίουνίου .......
  Μίνν Ίούνιος_1912_
  7,969—
  714
  714
  7255
  Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Μαίου........................................................ . Δ?<*Χ' 2141.471.78 τοΰ μηνός Ίουνίου...........,................................................................. . * 22,564.50 Κεφαλαιοποιη&έντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού ί9ΐ1. Άποϊόσεις πρός τοΰς καταθέτας Ιναντι πιττώσεως των μέχρι τέλους Μαίου.......... » » ■> » ΐ) » » έντός τοθ μηνός Ίουνίου......
  Καταίληθιντες εις τοϋς χ,αταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιδλΐαρίων μέχρι τέλους Μαίου.
  '>»»»» » ίντος τοϋ μηνός Ίουνίου....
  73.411.32 2,237,447.6£
  1912,927.85
  17,523.45
  3,083.15
  10.68 1,933.545.1ί
  Πίστωσις καταθετών Ας τί τέλ;ς το^ μηνός Ιουλίου μή συμπεριλαμδανομένων των άπό 1 Ίανουαρίουέ. ε. ϊϊδουλευ;ο.ένων όκων.
  303.902.4"
  3