92173

Αριθμός τεύχους

53

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓίΑΡΑΡΤΗΜΛ ΓΗΣ ΕΦΗΙΕΡί
  Μ
  Ηϊ ΚΐβΕΡΝΗΡΙ
  ΤΙίΥλΟί: ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 10 Όκτωβρι- 4942 - Άρι9·
  Άριθμ,. Διατάγ. 94
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝϋΝ
  "Εχοντες ύχ' δψιν τα άτό 2 Μάρτιον καί 4 Ίουνίου έ. ε.
  Ψηφίσματα τής Έτανασταταής των Κρητών Συνελεύσεως καί
  τα ά'ρθρα 27, 28, 30, 138 τού ύχ' άρΌ. Ί85 Νόμου καί τό
  ύπ'αριθ. 135 τού 1911 Νομοθετικόν Διατάγματος.
  ηιατά-ίόοιιεν
  Αον Διορίζομ3ν έν τω Νομώ Λασηθείου.
  1) Τόν Ιωάν. Ηλ. Κοζυρί-αν 3ημ)λον Αον 1ν τω δημο-
  τικω σχολείω Καλού Χωρίου Μεραμ5έλλου, άντί τού Γ.ωρ. Μ.
  Δρακωνάκι Δημ)λου Βου μεατιθεμένου είς Λού^αν, άντ", τού
  Νικολ. Φιλιχπάκι χροσ. Γου άπολυομένου.
  2ον) Την Ελένη ν Πικο.)λάκι Βον ΆρΐαΛειάδα εις Άγιον
  Γεώργιον Λασηθείου άντί τής Μαρίας Λιουίακι χροσ. ι ου
  μετατιθεμένης είς Φουρνήν ώς βοηθού.
  3ον) Την Άλεξάνδραν ΙΓ;α:ή Βον Άρσακειάδα εις το Ανώ¬
  τερον δημοτικόν θηλέων Νεαπόλεως
  4) Την Πινελόκην Λάρα Βον Άρσακειάία είς το Άνω.ερον
  δημοτικόν των θηλέων Νεαπόλεως.
  5) Τδν Έμμ. Ν. Σ'ίίην όριττ. Βον είς το δημοτικόν τ/ϊ-
  λεϊον Χουμεριάκου.
  6) Την Μαρίαν Χοχλαϊάκιν προσ. Γον είς τό έ/ Αγίω
  Βασιλείω Βιάννου δημοτικόν σχολείον άντί τής άχολυθείτης
  ώς έγγάμου Άνδρονίκης Χοχλο-ϊακι
  7) Τόν Γεώργιον Μ. Καφφ.τζαΛΐν τελειό?5ΐτον Γυ ννασι^υ είς
  τό είς Σητείαν διτάξιον ώς β·ηθόν.
  Βον Μετατίθεμεν
  1) Τόν Γεώργ. Ε. Γαλανάκιν δημ)λον Βον έκ τ > δ/·(μ-τικού
  σχολείου Όρεινοϋ Σητείας εις τό έν Λ'ιΑενί Άνοκερον τ:ι:5τον.
  3) Τόν Μιχαήλ Μ. Βερυκοκάκιν Βον όρι—'./.;> έ* 7^x^ζ^
  Καινουρίου είς Άμυρα Βιάννου άν:ί τού Άριστ. Ι. Μη/.ιαρά/.ι
  δημ)λου Βου μετατιθεμε'νου εις Πεύ/.;ν Βια,νΐυ άντί τ:3 Γ Ν.
  Παγκάλου 3ημ)λου Βου μετατιθεμένου τή α'ιτήτίΐ τ;υ ε:ς τό
  Ανώτερον δημβτιχόν των άρρέΗύι Κρ,',ττας Μεραμβε'λλϊυ άντί
  τού Έμμ. Κ. Μτουρλάκη Βαυ 3Γ(μ <υ μετατ.θ£μ:ν:υ εις "Αγιον Στέφανον Σητείας άντί τ^ύ Εμμ. Σ.αυραλά/.·. :Γ,μ.;λου Βου μετατιθεμένΐυ είς Χχιϊρΐ/ άντϊ τού Κων. [Ιϊρ;υ/.ά/.ι ϋΐτο3)λου Γου μεταιιθεμένου «Ίς Ζάλρον ά^τί τί^ "'ίμμ. Πεττα- λάκι όρυχ. Βου μετατιθεμένου εις Παλαίον Μι;5τ;ν άντί το^ Ν. Ήγουμενί8ου δριστ. Βου μεταΐιθίμένου τί) α'ιτήΐίΐ τού είς μίνοι» ε , Σ<3^3> ω Άν · ;. Ν. 1 :/κ.γΐ:, .-.,:-.. ,ι /.ς:< τιθεμένου είς Καλό-Χωρ?ο Σητείας άν ΐί τού Γε<>)ρ. Μοσ/.ολι3άκι
  δρυτ. Βου μετατιθεμένΐυ είς Τΐε-,κους άντί τού Νικολάου Τσιρι-
  λάκι χροσ. Γου μετατιθΐΐχένου είς Μαρωνιάν άντί τοϋ Ιωάννου
  Έμμ. Παπαϊάκι ϋχοδ)ου μετατιθ-μίνου είς Άχλάϊϊ άντί τού
  Έμμ Δ. Ψαράκι όριττ. Βου μίτατιθε'λένου είς Χαμέζι άντί
  τού Γ. Δατσ-'ρη ορ-σ:. Ηου μειατιθεμένου είς Καρύδι Σητείας
  άντί τού Νικο/. Κατσαρακι προσ. Γου μετατιθεμένου είς
  Όρεινόν.
  3) Ιον Ιωάν. Μ. Πετράκη Γον 2.',μ)λον έν Κίραπολιτισ-
  σης (Φουρνής) ώς ύπεράριΟμ^ν εί, τ: Ανώτερον Δημοτικόν Νεα-
  πολε,ις άντί τού Έμμ. Δ. ΙΙεδΐωτιίςυ δημ,'λου 1>ου μετατιθε-
  μ=νου είς Λιμένα Σητείας.
  4) Τον Ζαχαρίαν Καμαρατον ίΓ,χ)>ον ο/ Άνατολής ερ*-
  πέτρας καί τόν ίκ Νεαπόλεως Ιωάννην Καν-ταλΐ/ ίημ)λθν Μτ>
  5) Τόν Γεώργιον Έμμ. Μαυριχάκιν δημ)λον Βον ϊκ τού οημοτ.
  σχο'.είίυ Έλοΰνοας ώς ύττεράριθμον είς Λιθ.νες Σητείας άντί
  ου Νικολ. Μ Βερυκο/.ακι Βου δή μ)/.ου μετατιθεμένου είς
  Άνω Β αννον άντί τού Γεωργ.ου Καλλικακι δημ/λου Βίυ μετα-
  - Οεμένου είς τό Ανώτερον δημοτικόν σχολείον Τζερμιαοων
  ΛασηΟείον άντί τού Μ;-/. Μαρή ημ)λου Βου με-.ατιθεμί'νου είς
  Χουμεργιάκον Μεραμίίλ/ ου άντι τοϋ Έμμ. Ν. Βελονακι ϊημ)> ου
  Βου μετα-ιβεμενου είς Βρύσες κενής ο'ύσης τής θέσεως.
  Ο) Γον Σχυ,οιϊ. Λ Άνδρουλάκιν δημ)/όν Βο; -:α Κατω
  Χωρίου Ίίραχέτρου είς .,ι", ατον Μεραμβέλλου άν-ί τοΰ Έμμ.
  Λ. Συλιγαρϊακι όριστ. Βου μετατιθεμένου είς Σ*οχην Σητείας.
  Ί) Τον Χϊρίτ. Ι. Ταλπουοατζήν ίημ)λον Γον ι"; Άγιυ
  Γίοιργίοο Λασηθςίου είς Κάτω Άσίτες Μβλείυνου άντί το^ Γ.
  Άκονμι*νά/.ι όριστ. Βου μετατιθεμένου είς Βχσΐλΐ:ς ^ι~Λ το5
  Ιωάν. Δρχκάκι άττολυομενου.
  8) Τον Έμμ. Παναγιωτάκιν όριστ. Βον έκ Κρου-ταλίνας
  Λασηθείου ώς ϋχεοάρ'.θμ ν ε;: ΙΙιτκολέφαλον Σητείας.
  9) Τ(·(ν Μαρίαν Θεοο. Άχοστο/.άκι όριστ. Γον έκ Ηρχ/.α-
  σιθϋ είς Μουλισμένην άντί τού θ-οϊοσιου Άχο-το/.α/.' όρΐ".
  Βου ατ',λυομένου.
  Ι») Τον Αντώνιον Μελΐσσεδην Αου ϊημ)λον έ/. Χώρας
  ■Λφ«κ·.ων είς τόΐίμοτ. σχολείον Ίερα-έτρου άνΐί τού Μαρκίυ
  Σ:ρατά*ι όημ)λου Βου μ&τατιδε^ίνου τή αίί()σει τού εις Κατω
  .Χώρον Ίεραπετρου άντί τοΰ Αναστασίου Περά-ιι οημ)λθυ Βου
  μτατιθεμενου ι·-- Καβΐϋσι άντί τού Γ Κ Π*τερά*ι Οί,μ]λ:υ Βου
  ι μετατιθεμένου ε;ς Χριστόν άντί τού Έμμ. Ι. Αλεςΐνίραλΐ
  ! 'Ίΐ) Τον Ίω?ν. Γ. Μι/ελιναΛΐν όριστ. Γον έκ Κάτω Χω-
  | ρίου Ίερα-έτρου εί; Κεντρί Άι-λ τού Μιχ. θ. Ήλιάχι δη^/.ου
  | Βου μ:τατιθεμέν^^ είς Βρίυχάν Μερα,Αδέλλου άντί τού Γεωρ¬
  γ " "., .15 ό,- ['■■ '-'---- ">,--'χ * ι
  τ.ι
  V.»
  ΟΎ· ^ Ν. Ι
  37β
  ΗΦΗΜΕΡΙ2 ΤΙ3Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  12) Τόν Έμμ. Ν. Μιχελάκιν Γον προσωρινόν έκ Μαλλών
  Ίεραπέτραυ είς Λιθίνες Σητείας ώς βοηθόν.
  13) Τόν Έμμ. Μαυρικίδην δριστ. Β=ν Ρουκάχας *αί τόν
  Νικόλ. Κονταξάλΐν (ίή «Ίτήσει τού) Βασιλικής άμ:ιδ;('ως.
  14) Τον Έμμ. Κ. Άγγελάκιν δριστ. Γον έξ Άγίου Βα-
  σιλείθυ Βιάννου ώς ύπεράριθμον είς τό διτάξιον Άμυρα άντί
  τής ώς έγγάμου άπολυθείσης Αίκ. Φρουζάκι.
  Γον Άπολύομεν
  1) Τόν Χαρ. Έμμ. Τζανάκιν προσωρ. Αγίου Βασιλείου
  Βιάννου ώς ύπεράριθμον.
  '"ν Χανίοις τή 27 Σεπτεμδρίου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Διοικοϋσα Έπαναστατικτι Έπιτ^οπη
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ *
  Μ. Ρ. λΟΓΝΔΟΤΙΌΣ!
  Θ. ΛΙΜΠΡΓΗΣ
  Αριθ. Διχτάγ. 93
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Εχοντες ύπ' όψει τα άπό 21) Ίανουαρίου καί 4 Ίουν.ου Ψη-
  φ"(σματα τής Έπανασταΐΐχί)ς των Κρητών Σ,ινε λύσεως καί τα
  άρθρα 51, 53, 63 καί 135 τού" Νόμου Ί85 καί τα αρ3ρα 52,
  53 καί 63 τού Νομοθετ. Δια:άγματος 135 τού 1911.
  Αποφασίζομεν καί όιατ ιο5<ΙθΓ»εν 1) 'Δ «δεχόμεθα την άπό τής θέσεως τ;υ Γεν.χοΰ Έκθεω- ρητοΰ τής Παι5ειας παραίτησιν τού Έμμ. Ρενεράλη καί έκ- φράζομεν αύτω την πλήρη ημών εύαρέσχειαν δι» την εύδόκιμον 2) Διορίζομεν τόν Έμμ. Γενεράλην διδάκτορα τής Φιλο- λογίας Γυμνασιάρχην Ρεθύμνης άντί τοϋ Μιχαήλ Πρεδελάκι μετατιθε,λένου είς την θέσιν τοϋ Διευθυντού τεθ Άνωτέρου (Γυιινασιακοί) Παρθεναγωγείου Ρεθύμνης, άντί τού Ιωαν. Βογιατζάκι μεταιΐθεμένου ώς καθηγητού είς τό Γυμνάσιον Ρε¬ θύμνης. 3) Διοριζομΐν την Λίμιλίαν Καλοειδά Άρσαχειάδα Α . είς τό δημοτικόν Παρθεναγωγεϊον Κούμ. Καχί Χανίων άντί τής Αθήνας Γίηρίκτ, πτχ/. Αον μετατιθϊμένης είς τό Ανώτερον Δημοτικόν Ιΐαρθϊναγωγεϊον Ρεθύμνης 4) Διοριζομένων Μουσοίν Καζίμ. Κλαρωνάκιν Α'. Δημ)λον είς^τό Μουσουλ. Ρ·(^μνης άντι Άλή Σπαθάκι ά-ολυομένου. Ό Έπίτροπος τής ΙΙαιδειας θέλει δημοσιεύσε. καί έκτελέσει τό ταρΐν Διάταγμα. Έν Χανίοις τή 23 Σεπτεμίρίου 1912 ί;^ διά τούς έν τί, έ/,θέσει τού Ν. Έπιθεωρητοΰ άνα- φερομένους λογοος είς Παναγίαν άντί τού Γ. Καρναμαράκη προσ. μετατιθεμένου είς Άνω Καρουζαν* άντί το"' Γ. Μ. Τα- μιωλάκη ίημ)λου Γου μετατιθεμένου διά τούς έν τη" εκθέσει τού Ν. Έτιθεωρη:3ύ άναφερομένους ΛΟγους εις Βαγιωνάν Μβνοφα σίου άντί τού Μίν. Παπαδάκη άποφοίτου Γυμνασίοο άπολυομένου. 2) Την Ξανθήν Άνερράψη Άρσακειάϊα Αον είς Έμπαρον άντί τής άπολυθείσι^ς Εύπρ. Βλαχάκη 3) Την Εύαγ. Δ. Σφακιανάκη Άρσακειάοα Βον είς τό Παρ- θεναγωγεϊον ΜοχοΕ. 4) Την Μαρία, Καδβαλάκη Αον Άρσακειάδα είς τό Βον Δημοτ. Παρθεναγωγείον Ηρακλείου άντί τής Καλλιόπης Α¬ ί τσαλάκη άριστ. ϋπ)λου αετατιθεμένης εις Κ:υναο:υς. ί 5) Τόν Ί',>άν. Ζωγραφάχην Αον Δημ)λον άπαλλασσόμενον
  | τού ϋπολοίπου τής διά τής ύπ' αριθ. 12» καί χρονολογίαν 10
  Δεκεμδρίχυ 1

  11 Διαταγάς τοϋ Έχιτρόπου τής Παιδείας έπι-
  δΛηθείσης αύτω ποινής, είς Κορφες Μαλείυζίου άντί τού
  Άντων. Μ. Λιαντρή 2ημ)λον Βου μετατιθεμένου διά τούς έν
  τή εκθέσει τού Νομ. Έπιθεωρητοΰ λόγους είς Σταυράκια άν τί
  τοϋ Δ. Σκαρβέλη προσ. Γου μετατιθεμένου είς Κρουσώναν άντι
  το3 Ιωάννου Μαστοριδου όριστικοϋ Βου μετατιθεμένου είς Άρ-
  | χάνες άντί τού Γ. Φ. Παπαδοκ<βστάχ.ιι, άποφοιτοι» τού Γυμνα- I σ;ου άπολυομενου. 6) Την Μαρίαν Α. Κυχράκη Βου Άρσακειάδα είς Τυμζά- κιον κενής οΰσης τής θέσεως. | 7) Την Α'ικατ. Νικολαΐδου Βου Άρσακειάδα είς Βόρρους. ί 8) Τόν Έμμ. Διαλυναν είς Άγίους Δέκα άντί τού Γ. Ε. , Χαραλαμπάκη δημ)λου Βου μετατιθεμένου ϊιά τούς έν τή έχ- θέσει τοδ Ν. Έπιθεωρητοΰ λόγους είς Κρουσώναν άντί τίύ ί Έμμ. Καλοΰλη Βου Δημ)λου μετατιθεμένου τί) α'ιτήβει τοι» ϊ'ις • Καστέλλι Πεδιάϊος άντί τού Ιωάν. Δ. Γαλανάκη προσ. Γβυ ι μετατιθεμένου είς Καλό Χωριό Πεδιάδος άντί το3 Ανδρ. Ξαν- | θ;υδιδου μετατιθεμένου τή αίτήσει τϊυ είς Γωνιές Πίδιάδος ι άντί τού Χαοίτ. Παιταγιαννάχη δου ύπο8)λου άπολυομενου. ί 9) Τόν Άρισ. Φραγχάιίηι* άριστ. Βου είς Πηγαίσάκια άντ! ;■ τού Χρόνη Σφακιά,άκη προσ Γ μετατιθεμένου είς Καπετβ- νιανά άντί τού Μενελ. Παπαγρηγορίου Δημ)λου Βου μετατι¬ θεμένου τί) αίτήσει τού είς Μητρόπολιν, άντί τού Στυλ. Άλο- ίζου Δημ)λου 13ου μετατιβεμένου τή αίτήσει ϊου είς Σχαλάνι άννί τού Γ. Ν. Ρουσάκη προσ. Γου μετατιθεμένου είς Γαλιίφαν άντί τού Γ. Ε. Γραφανακη προσ. διδ)λου άπολυθέντος. 10) Τον Ιωάν. Εμμ. Λεοντάκην τελειόφοιτον Γυμνασί^υ είς Κεράν Πεδιάδος άν;ί :ής Αρίστα'ας Βασι>άκη Βας οριστ.
  Γρ. Πατερά/.η Β^ν Άρσακειάδα είς τό
  Ανώτερον Δημοτ. των θηλέων Ηρακλείου άντί τής Αθήνας
  .η προσ. Γου μετατιθεμένης είς Πισκοπιανά Πείιάδος.
  *ΙΙ Διοικοθσα Έπαναστατικίι Έτΐιτροπίι
  Α ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΗΣ
  β. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
  Αριθ. Δ:ατάγ. 95
  ΓΕΩΡΓΙΟΣί Α
  ΒΑΣ1ΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ
  Εχοντες- ύπ' ίψιν τα άπό 2 Μΐρτίου κ*ί 4 Ίουνίου έ. Ι. ψη-
  ί, 28, 30 χαί 139 τοϋ 485 Νόμου κ»ί τό 135 τού 1911
  Νομοθετικόν Διάταγμα.
  καί διαχά<Ι<}οαεν ω Ήρβκλείου. «Ο Ανίρ. Καλαιτζβκη πρ*σ. Γ μ.τατιθ-ςμένοα είς Κασταμο- >[Τσ>ναν. ;,;_ . μχ, ιχ- Ζ»-;- ^ ,?ζ, - λ^-.,.'·-
  ις θραψανον αντ. τής Ι,λ.νης Ιαχ,ρράφου ύ',ο, Β« ό=ιστ.
  ν[Τσ>ν
  ε
  ρίας Βαρδάκη.
  Β'.) Μετατίθεμεν
  1; Τόν Δημ Έμμ. Φιωράχη» Βον Δημ)λον έξ 'Αβδίϋ
  Ι1=5ιάδ"ος είς Άρχαναις άντί τβύ Ιωάν. Φιωράχη Βο» Δημ)λου
  μετατιθεμένου είς τό Ανώτερον Βον Δημοτικόν Ηρακλείου
  άντί τού ε'ς Διευθυντήν έςαταςιου προαχθέντος Κ. Χαλαμπα-
  λάκη.
  2) Τον Δημ. Κα-ετανάκην άριστ. Β:ν έκ τοθ ύπθδιίασθε'ν-
  τος είς μονοταξιον Παρθεναγ6)γβίου Μοχοΰ είς τό Ανώτερον
  αρρενων τοθ αυτού -χωρίου άντι τού Ν. Κ. Ζερίάκη ίήμ)λου
  Βου μετατιθεμένΐυ είς Άίδού άντί τοϋ Νικ. Γ. Γουδιανάχη
  Γου Δτμ)λου μετατιθεμένου είς Άζοσ όλους άντί τοθ* Γ.
  ΙΙλευρακη Βου δημ)λου μετατιθεμένου είς Μεγάλην Βρύσιν.
  3) Τόν Γ. Έμμ. Βαρο^/αν δημ)λον Βον έκ Κουνάβων είς
  Άγιον Βασίλειον άντί τού Μιχ. Ε. Οίκονομίίου Βου Δημ)λου
  μετατιθεμένου είς Άγίες Παρασκτές άντί τοδ Έμμ. Παπα¬
  στεφανου Βου Δημ)λου μίτατιθεμε'νοο είς το τριτάξιον των αρ¬
  ρενων Ηρακλείου άντί τού Μγ/. Κωντταντβράκη Βου ϊημ)λβυ
  μετατιθεμίνου είς Πόμπηαν άντί τού Νικολ. Δ. Νη«λαντω-
  ^}ς1^ με^ι
  ϊ9ϋ £ίς
  ι ι
  Μοχ'ςν άντί τίΰ
  Κωνστ. Ι. Δεττοράκη μετατιθεμένου είς Άγιον Γεώργιον Κά-
  ξαρη κεν/,ς ο'ύσης τής θέσεως.
  4) Τόν Άριστ. Έμμ. Σταματάκην όριστ. Βον έξ Άβϊοϋ
  ώς ύπεράριθμον είς Άμαριανών άντί τού Φρ. Τζουανάκη Βου
  Δημ)λου με:ατιθεμένου είι, Άσήμ διά τοΰς έν τή εκθέσει τού
  Ν. Έπιθεωρητοΰ λόγους άντί τού Νικολ. Μαργιωτουσάκη
  προσ. Γου μετατιθεμένου είς Γαλιάν.άντί τού Μιχ. Λαζανάκη
  άποφοίτοι» τοϋ Γυμνασίου άπολυομένου.
  5) Τόν Γεώργ. Στυλ. Παπαδάκην Δημ)λον Βον Άϊτανίων
  καί τόν Ιωάν. Κ. Παπαδάκην Έλιάς άμοιίαίως δ'-ά τούς έν
  τί) έκθε'σει τοϋ Ν. ΈπιθεωρητοΟ.
  ' 6) Τόν Γ. Βέργην Βον 8ημ)λον έξ Έιισ^πής ώς ύ-ε,οά-
  ριθμον είς Βαρβάρου^ άντί τού Ι. Ιδομενέως ύ~55)Λου άττΐ-
  λυομίνου.
  7) Τόν ύπεράριθμον Μαλλίων Έμμ. Άσσαργιώτην όριστ.
  Βον είς Μουχτάρους άντί τού Ιωάν. Γενειατακη Βον δημ)λου
  μετατιθεμένου εις Θραψανόν άντί τ.3ΰ Έμμ. Βασ'./.άκη ίριστ.
  Βου μετατιθεμένου είς Πύργον άντί τού Άρισ. Μαραγκάλη
  άκοφοίτου τού Γυμνασίου άπολυομένο...
  8) Τόν Κωνστ. Ν. Βασιλάκην άριστ. Βον Ιλ Χερσονήσου
  ώς ΰπεράριθμον είς Καστέλλι Πεδιάδος.
  9) Την Θαλείαν Πετυχάκη Βον Άρσακΐΐάδα τού Α'. Άνω-
  τέρου Παρθεναγωγείου "Ηρακλείου καί την Φεβρωνίαν Παντα-
  τοσάκη Αον Άρσακειάδα άμοιβαίως.
  10) Την Ουρανίαν Σε^ερτζάκη Άρσακειάδα Βον έκ τοϋ τρι-
  ταξίου των θηλέων Ηρακλείου ώς ύπεράριθμον εις τό Ανώ¬
  τερον τί]ς «ΰτής πόλεως άντί τής άχολυθείσης Εΰλαμπίας Σερ-
  νιεδάκη.
  11) Τόν Γ. Δ. Βερουδάκην προσ. Γον Άγίου Μύρωνος χαί
  τόν Γεώργ. Δ. Καλωσυνάκην Λ*]μ)/ον Βον Πύργου άμοιδαίως.
  12) Την Α'ικατ. Βλαστού όριστ. Βον έξ Άγίου Μύρωνος
  ώς άπεράριθμον είς Αύγενικήν.
  13) Τόν Ιωάν. Καπετανακην όρ;στ. Βον έκ Τυλίσσου ώς
  ύιςεράριθμθν εις Μοιιρνέ Άγίου Βααΐλείου άντί τοΰ Β. Κ.
  Παπαδάκη προσ. δ'. άπολυομένου ατε έγκαταλιπόντος την θέ¬
  σιν τού αΰθαιρέτως.
  14) Τόν έν Τυμπακίω ύπεράριθμον Νικ. Χ. Ξεινιαράκην
  όριστ. Βον εις Κλήμα αντί τού Φιλ. Ε. Καραλάκη προσ. Γου
  μετατιθεμίνου είς Αρκαλοχωρι άντΐ τού Γ. Στ. Μακράκη όριστ
  Βου μετατιθεμένου είς Πλώραν άντί τού Γ, Μ. ΙΙολιτακη άπο¬
  φοίτου Γυμνασίου άπολυομένου διά δυσηκοίαν κατά την έκθεσιν
  τοϋ Νομαρ^ικού Έπιθεωρητού.
  15) Τόν Ιωάννην Πολυχρονάκην Ββν ό*ηι*)λ9ν Τυμ-ακίΐυ
  καί τόν Έμμ. Α. Τζωρτζάκην Βον δημ)λον Βόρρων άμοιβαίως,
  16) Τόν Μιχ. Π. ΘεοδΌσά,ςην προσ. Γον έκ Σχΐΐνια είς Με-
  σοχωριό άντί τοθ Σπυρίδ. ΙΙοντικάλη ΰποδ)λου Γου μετατιθι-
  μένβυ είς Σωκαράν άντί τού Έμμ. Μαθιοαδάκη μετατιθεμένου
  είς Σχοινιαν.
  17) Τόν Έμμ. Κ. Άν3ρ;υλάκϊ}ν όριστ. Βιν έκ ΧίρχΜζ είς
  Έβιάνάντί τούΓ. Λεβέντη δριστ. Βου μετατιθεμένου είς ΙΙοταμιές
  άντ»το3 Βασιλ. Βασιλάκη προαχθέντος είς Διευθυντήν έςαταςι:υ
  18) Τόν Γεώργιον Κωΐτανπνιδην δημ)λον Βον έκ Χουμερίου
  είς Πασαλίτες άντί τοϋ Έμμ. Στεγχ^ΛΑ-η όριστ. [^ο^ μετατιθε-
  μένου είς Άδδελλα.
  19) Τόν Γεώργιον Μ. Σαίβάκην προσ, Γον έκ Καρινών Ά-
  γίΐυ Βασιλείου είς Άγυιάν άντί τοϋ Πέτρου Καυιμίτη τ.ιοτ.
  Γου μετανΐθεμένου είς Χώνον άντί τού Έμμ. Πετ ^ 8^;^λ)^ο^
  Βου μετατιθεμένου είς Δαμάσταν άντί τού Εμμ. Τσαττ,ιρω-
  νάκη έπανερχομένοο ληξάσης τής ποινής τυ είς τϊ ϊιτάξιΐν ^αρ¬
  ρενων "Ηρακλείου άντί τ;ϋ ^ροαωρΐνώς 2ιωρισμέν:υ Ιωάν. Σερ-
  κεδάκη όριστ. Βου μί:ατιΟεμένου είς Καμαρι άντιτοϋ Έμμ. Δ.
  Σηφάκη άποφοίτου Γυμνασίου άπολυομένου.
  ?0) Τόν Εμμ· Φραγχιουδάκην Δημ)λον Βον έν. Μεγάλης
  Βρύσεως είς Πετροκεφάλι άντί το5 Έμα. Μ. Μιχελινάκ-; όριτσ.
  Γου μετατιθίμένου είς Πάρτηρα άντϊ τού Μιχ. Ε. Αποστολάκη
  άποφοίτου Γνμνασίου άπολυ:μένου.
  Γ'.) Άπολύομεν
  1) Τόν Μακάριον Δαλουφάκην όριστ. Βον Δ»5/ών ώς ύ-ερά-
  ριθμβν.
  9 Τ.; Μιχ. Χ. Τ,χ - >:ί'./·,' '·?:· ν;*'κ:> .'λ ςν.Α^ς ώ;
  ΰ-εραριθμον.
  3) Τόν Εύαγ. Τσουγκαράκην προσ. Γον Σταυρακίων ώς ύπε¬
  ράριθμον.
  4) Τόν Δ. Κ. Ρομζογιαννάλην άπάφοιτον Γυμνασίου διδ)λον
  Βόρρων ώς ύπεράριθμον.
  5) Την Βασιλ. Μαραγ/οπούλλου Γον ϊιδ)λον Πόμπιας ά'τε
  έγκαταλιποθσαν την θέσιν της αΰθαιρέτως.
  6) Τον Νικόλ. Χατζηγρηγίρη δι3)λον Γον Μητροπόλεως ά'τε
  καταλιπόντα αύθαιρέτως την θε'σιν τού.
  Έν Χανίοις τί) 23 Σεπτεμβρίου 1912.
  *Εν Όνόαατχ χοϋ ΆαόιΧέ&ς
  "II
  Διοιΐ',οΰσα '^παναστατικτι Έίητροπτι
  α. μιχελιλακηϊ:
  μ. κοτνδουρο!
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Διατγ.
  ΓΕΩΡ ΓΙΟ_ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΓΙ ΤΩΝ ΕΛΛ.ΗΝΩΝ
  Έχοντες κκ' 5ψ;ν τό άπό 4 Ίουνιου 1912 Τηφισμα τής
  Επαναστατικήν τω» Κρητών Συνελεύσεως, το άρθρον 68 τοϋ
  υπ' άριΒ. 737 Νίμ-υ ,.ε^ι δ(1μοσιο^ Λογισιιχ.οϋ', «ροτάσει τού
  •πί τής Δι**ιθϊυνης Δι;ιχοϋνιος Έπιτρόπου.
  Άπο«^«ίίιζθ|ΐεν καί διαχάόίίομϊν,
  Έιιτρίπυμεν '.ήν ϊκ τού Δημοσίου Ταμειου άτ.όληψιν 6λο-
  κλήρου τής μ'οθοδοσίοΐς τςύ Δημοσίίυ Κατηγόρου Νεύς Άμα-
  ρίου Μυλοποτάμου Μύρωνος Βολανακη ^πουαιασαν^ος έκ τής
  ϋπηρεΐίας λί,ω άσθονείας νο^-ιμωι πισιοποΐΓ,ϋιίσι,ς διά τό ά/τό
  21 Όκτ*.6^ου Γίΐΐμΐχρι τής 19 Ίαν.υαριου 1912 χρονικόν
  διάστημα.
  Είς τόν ίπί τής Δικ«οσι>νης Διοι*οϋντα Έκίτροιΐον ανατί-
  θΐται ή δημοσιιυσις »»ι εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατά^μαιος.
  Έν Χανίοις τή 24 ^.επτΐμδριου υΐ2.
  Έν "Ονόματι τον ϊία«ίιλέωΓ
  II
  ν,παναστατικιι Διοικουοα "ϋ
  α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Θ ΛΙΜΙ1ΡΠΗΣ
  Μ. Γ. Κυ
  Αριθ. Διχταγ. 98
  Γ _λ2ΡΓ Ι -^—- Α'
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΓΧΙΝ
  Έχοντες υπ' όψιν τό απο 4 Έυνί'-,α 1912 Ψηφΐβμα τής έν
  Κρήττ; Έπαναστατικής Ιυν./.εύϊίως των Έλληνων χβί τό
  ά'ρ&ρον 68 τοΰ ν-: αριθ. 737 Νίμοτ "ι τή προτασει τού ειτι
  τής Δικ.αΐοσυνης Έπιτροπου,
  Έπιτρέπςμεν την ίκ τοΰ Δημοοίου Ταμείου άπόλτ,ψιν όλο-
  κ'ήρου τής μισθ,ϊοΐ-ας υπέρ τού Εμμανουήλ Χατζά,η Δημΐ-
  ο·.,υ Κατηγόί υ Νεαπόλεως άπ.υσιάσ^ντος έκ τής υπηρεσίας
  οίφ αζ>ε/ει»ς νομίμως «ιστοποη^είσης υπο δύο ίχισΐημόνων
  ιατρόν καια γο άκό 24 Ιουλίου μέ/,βι τής 23Δυ,5^στου 191^
  ■χρο ·κο» διαστημ». .
  Είς τόν επί τής Δι«ιββ.νης Δίοι,οϋντα Ε^ιτροπον ανατίβε-
  ται ή ίη^οαίε,σις «αί ί*τ *€τΐί τοΰ «?6»-.9; Διαταγματος.
  Έν Χανίοις Τή2'ι Σιπΐίμ6ρί5υ 1912.
  'ϊ,ν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως
  Ή Διοικοΰαα Έηαν πβτατικίι 'Κπχτροπτι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΑΑΚΙΙΣ
  θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Μ. Η. ΚΟΤΝΔΟΓΤΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Δ ατάγ. 90
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝΓ ΕΑΑΗΝΩΝ
  Έχοντες όπ' οψ·ν τό άζό 4 Ιουνίου 1912 ψίιφισμα τής Έπα-
  ναστατικής των Κρητώ^ Συνελεύσεως, προτάσει τοϊ3 Διοικοϋν-
  τος την ΙΙαιϊείαν Έπιτρέπου,
  'Απυφίΐοίζομεν καί ΛιατάιίΛοηεν
  Άποϊε,χόμεθα την ύποβληθείσαν υπο χρονολογίαν 1 Σεπτεμ-
  ίρίίυ 1912 παραίτησιν τού έν τω Άν. Δημοτικώ σχολειω Αρ¬
  χανών δημ)λου Έμμ. Δ Τζαβλά/,η καί άπαλλάσσομεν αυτόν
  πάσης υπηρεσίας.
  Είς τό» -ίιοικίύντα την Παιδείαν Έπίτρι,τβν άνατίθεςιΐ ή δη¬
  μοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 8 Σεπτεμδρίου 1912.
  Ι· ν ονόματι τοϋ ίϊαίίιλέως
  Ή Διονκοΰσα '^παναστατΛΚτΐ Έπιτροπτΐ
  Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
  Η ΜίίΤΕΡ*
  ίΗΣ ΠλΙΑ£ΙΙΣ
  Δία τού ϋπ' αριθ. ·'8 >.αί χρΐνιλογιαν "23 Σειττεμ6ρΐαυ 1.1,2
  Δια-^γματΓς τής Ειτεναστατ.κί,ς Δ'θΐ».ηχική; ΈττιτροΛΓ^ 4Χϊ-
  ν:νίαθτ;ή μτνιοιΐα μισθοϊοσία τοϋ Κ. Καλιμικέρη καθηγητο·: των
  Φυσικών ίν τφ Ανωτ. Ι1αρθενο.γω;*ιψ Χ.ΐ»ιων είς 8ρ>χι*9<, 20'; απο 1 Σεπτ»μ6ρί-υ 1912 χ,οί έςή^ : Δι' ομοίου ^ιαΐάγ/ατος ύπ' άριίί. 9^ καί χρονολογίαν ~/;ν αύιήν ϊγίνοντο άχοΐεκ,ταί αί π»ρ-ΐτήΓ«ις των Φ,λ. Τ,ιούλη Γι>-
  μναστού έν τώ Γυμνασίψ Νεαπόλεως καί Ν. Χ. Ξίΐνιαιακη
  3ι8)Λου »ν .ψ Ά/ωτ^^ψ ϊημοΐΐ'.ώ οχολίΐψ Γυ^πα',ίου Ι^.γΐο»-
  τίσση; κα'ι άτ.ηλλάγτ,σα» τής ΰιΐι,ρίσίας.
  ΔΓ ομοί.υ Λίατάγμ,ϊτ.-ς ύπ' »ρι·». 10») κ»1 χρονολογίαν την
  αυτήν άικϊυθησαν 1) ό Γεώργ. Κ.. Τορακης, 2) ο Κ. Ε. Βερ-
  νάρίος, 3) ό Κ. Τουτο·'ντζ*)ΐης κΐί 4) ό Εμμ. Κατσιρά>ης
  ^οηβοί των Νομαρχιακώ» Έιτιθίωρητών Χά ών Σφαχίω», Ρε¬
  θύμνης, Ήρα».λίΐθϋ καί Λασηθίίο-ι, άτ« »ια;3ργηθ»ίσης τής θέ¬
  σεως τ^ν διά τίθ άρθρου τού ύπ' άριβ. 79 νού 1912 Διαιάγ-
  ,- ύπ' ϊ.ιθ. 101 Χήί χμον^λογίαν την
  Σ
  σεως
  ματος.
  Δ.' ί>μάο.> ίμ
  αυτήν /πεΛ βη τ; '-,Λενι Σφ^ρ^ιιη ίι;)λο; 5ν ιω ΙΙαρΰεναγω-
  γείω Καδουίΐου Ιε,ΐαΐ«ΐ(.α, ατΐ στ«ρο μένη προσο-.των.
  Δι έμϋί. Λια;»~·α.ιτ.3ς ύπ' <,).θ. 102 καί -χρ,ινολθίΐα' την αύ-.ή. έ ·:ν- :ο απςίβιιή ή ·ίΐ6 & ^νβ >ογίβι( 9 Σειτ:»-δρΐϊ
  ·;η^ις τής ϋοι λιχή; Λ«ϊϊ<.η δι3)λίαοης τοϋ έν Φρέ Ά^ Παρθβναγωγιι.ου καί ά-.ι, λαγη πάσης υπηρεσίας. αι' ίι^ί,ιθυ Λιιταγμΐ;ος ύκ' ίριθ. 103 χ,ΐί χρονθλ^γιαιν :ήν αΰΐήν έγέν*ΐ; άποίικτή ήύΛςβλη^ίΐία «αραιιη^ιςάπο ττίς *)ίσ«ως -.ής διδ)λ υ έν τώ Μ^υσουλμινκω Ηαρ»ιν^γω ;ϋ.ψ Ρεϋύμνη; Άνβσ'.ϊσι»ς Σα·ροΐ'νι!,ά».η χιί 3;τ:ηλλάγη τής !;-,ηρϊσίας. Λ.'ομ.3ΐου Λΐϊ·.άγ>α;-ς ύ-:' ί?.& 104 κ:ί χ.ννολογιαν -η,
  ^ύττ,ν ϊγένΐτο αχοϊε<*>0 ή ύτίδ-'ΐ,Ο'ϊσί ιτα^^ιττ,αις '>πό χ^ονΐλο-
  γίαν 1 Σε->τ«μδρι;ι* τοΊ Ά·. τωνίυ Ι1απανΐΛθλά)υ ίιδ^ο,ι'Αμυγ**
  λοχεφίλίου Κισαμου χαί βπηλλάγη πάσης υπηρεσίας.
  Δι' ομοίίθ Διατάγμ,ατοί ΰπ' αρι'». Ιθθ Λαί -χρςνθλογίαν την
  αυτήν εκανονίσθησαν αί μηνΐαϊαι μισ6:Ϊ5σίαι των Ιωάννου Δα-
  σκαλά/η κοιΐ Σπυρι5ωνος Σ*ορ5-/Λη χαθη,ηϊώνέν τφ Γ^μν-ίσίω
  Ρεθύμνης εις δραχμάς 200 ά-ο 1 ΣειττεμΙρίοι* 1912 καί ίςής.
  Δι* όμο'.ίυ Δυτάιμχτος ΰπ ιίριθ. 1θ9 >αί χίονολσ-,ίαν 21
  Σεπΐιμδρΐίϋ 1912 5 ωρίσθη ή ΑΊιατ.ρίνη Β^υρακη Β)θμιος Ά?-
  σϊΑΐάς »ν :ώ Πιρθεναγιβγΐιω Κιιντ,ιργια: Χώ.ας ώς «ριϊσ,α-
  Αίνη επί μην μυβφ ϊρ-χ. 100, άν τί τή; Έλ-:νη. Α· Σ"ίρ·-
  3άκ Β:υ ·τ:«χι;ύχυ μίτϊτι'ίεμ- ής «ίς τ^ ΠαρΟ ναγωγΐιον Χα-
  λέκχς ώς β^ηΟοΤ, άντί ιή; Τιχχιρ ύλ*- Βουρα·. Αΐυ ΐϊτ^χ ή;
  τινος ή καραίτηίΐς εγένετο άπο'-ΐ«.τη
  Δι' όμοίου Διαΐάγματος ύ- «;ιί 1 10 χϊί χρ.νολιγιαν Ι
  *Ο(ΐτω6ρίου 1912 εγίνετο άιτο:·κτή ή ΐταραίτησίς τού Ισμαήλ
  ί Ι Ά Δ
  ί>ίας
  Δι'όμοιου Δΐϊτάγ^α:ο ύπ'άοιθ. 111 καί χρο»ολ. την αυτήν
  8ιωρίσΊηδιδ)λ:ς τής Γ-,μ- ϊττικήι; «τ- τφ Ά-ωτέρω (Γ^μνασιακώ)
  Παρθεναγυιγειω Ρεθομνης ή Αίκατερίνη Φουρν (,ακι.
  Δι'όμοίου Λατ4γματ ς ΰ~* αριθ. 112 καίγρΐνιλ. την αύν,ν
  διωρίσθη ό Κων3τ. Θϊοδωράχ.ι, διί)Λ3ς τή;, Γυμ,^βτΐ/.η'ς έν τώ
  Γυμνβίΐφ Νεαπόλεως ίπί μην. μισί,ώ δραχ. 150.
  Δι' όμοίου Δι«άγματ.ιο δπ' αριθ. 1(4 τή*ς αυτής γρονολογίας
  μετετέθη ή Γα,ίΐα 1α Ρ. 3υπο> ιι*.·ι τρβ- Γις ϊιί)λος άιτό
  Μουι,ουρϊ είς ΙΙιθάρι Άχρωττΐρ'-ον, άντ! τη> Ά γορής Σταμα-
  61ουδάκι προσ. Γου ίιδ]λου μβι: τι'ίιμ'.νης Ιη Κουμ Καπί.
  Διά τής ΰχ' αριθ 98 *αί χρον^ο ιν 2 ΌΑ-ω6(.ί-.υ ί012ήιιε-
  τέρας διαταγάς διωρίσθη ή Άρ-;ορη Μπβλο-ίακΐ ύχηρ-.τριβ έν τω
  2ίττ μ. οχολίίψ < 'υύμ Κακί Χανίων επί μην. μισθψ δρ. 40 Δι'ίμςίβς Διατβ'ίής '.%' ίριθ. 103 αϊι χρ^νολ. 5 Όιί.τωβρίίυ 1912 ϊπε'ύθη ό Μιχ. Ταδλαδοιμδης ϋηης,έτης «ν τώ Γυμνβσίψ Ηρακλείου. Έν Χανίοις τί 6 Όκτωδρΐου 1912. Ό Διιιχών 'ίθπίτροποί Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αριθ. Πρωτ. 3754 » Λιικτϊ. 2080 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙάΕ?Α; ΕΓΚΓΚΛΙ02 Κ^ό τονς Κυριονς Διβυθι/ντάς των Ανω¬ τέρων Δημυττκών Σχολείων Κ ύ ρ ς ο ι Μα·,θάνομεν ότι ςΰκ ό'.ιγα σχολιΐα άργοΰΐιν είτε ϊιό'ΐ οί δι- όάσ*αΛθΐ τούτων προσεκλήθί)ίϋν εις τόν στρατόν, βίτ* διότι οί δίορισθίντες ή μ«τ--τ*θεντες ϊέν μ*τέδησαν εισέτι. "Ινα μή ζη- μιώ,τοΊ οί %αϋα, ;οϋ λαοϋ παρατεινομένης τής τοιαύτης κατα- στάϊίοις ένιελλόμίθα "Υμίν όΊ;ως ώς τάχιστα ίξετάσητε καί γράψηιε ιή" Ανωτέρα Διευθΰνσει. 1) Τίνα σχΐλεΤα τής ιιεμΐφ:ρεια<, ής τινος τα σχολεϊα έιι- ΟεωνϊΓτε ίργοϊσι δι' Ιλ'λ ιψιν διϊ. σκαλων. 2) Τίνων σχολείων δι^άσκ,αλοι ιτροσίϊ.'-ηϋ^σαν είς ;ήν τρλι- τοφυλακήν καί τό δνομα χαί Ιπώνυμίν τούτων. 3) Τινά Παρ()«γί!γωγεία ιργώσι διότι διν μετέδηοαν αι διο- ρισθίίσαι ή μετεΐεοίΪΓα: ,·ϊς αύτά διδασκαλίσσας 4) "Εί. τίνων σχολείω' είϊα: δ-νατή ή ιροσωιινη απόστια- σις ϊιδασκά/ων τφς αναπλήρωσιν των Ας τόν στρατόν κατα- τα·χ(»ε'»των. 5) ΙΙόσοι μ·«ητοί ενεγράφησαν έν τω ανωτέρφ Λημοτιχώ αχολειω ό'π ρ ίιευ^υνετί, πόσοι «ν τή Ε *αί ποσοι έν τί) Στ' τας*ι. 6) 'Υπ:βαλ·τ* ποράυτα πίνανα 8ηλοΰντΛ τα σ^ολιΐα, άτινα αι έλαβεν χατά ττ,ν γενομένην ίϊ^η διανομήν, εάν !ί τυχόν έ'ν ιΐνΐ Ίπχρ-μίχ ώς μή ώφειλϊ ίέν ίγ·νίτο ί'ισίτί ή δ.ανομη νά γιντ; αχίιος. Ιΐροτέ:. ύπομιυ,νησνομεν υμάς τό άρθρον Ίθ τής ύπ' αριθ. 9ί τής 13 Σεχτβμδρου ίιαταγή; ημών έηελλομεθα δέ χ.?ί ~άλιν 8-ως φ^ν.ίζτ^ε ν^ -^ρΐλαμίάνητε την αΰςησιν τοϋ προΐωιτι<.ο δσάλις καθ^ρζετε συμφ?ιτησιν ή μή ίν τινι σχολείω. Έν Χανίοις τή 3 Οκτωδρίου 1912. Ο Λιθ'*<«ν ΐήν Παι3εί*ν Έ^ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ