92178

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Μ ΚΡΗΤΙΙ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 12 Όχτωβρίου 1912 ΑΡΙΘ. 54
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ
  Προτάσιι τοΟ Ήμετέρου ΎΐτουργιχοΟ Συμιβουλίου διβρίζομεν Γενικήν Διοικητήν Κρήτης μιτά
  των -καρΐρτημάτων αυτής τόν Κύριον Στίρβνον Δρ«γ·»αην «ρφην Πρόεδρον τοθ Ύπουργικοβ Συμβουλίου.
  Ό Ήμιέτερος Πρόι^ρος τοθ 'Τ*ουργικ5θ Συριβουλ(»υ καί Ύπουργος επί των Στρατιωτικόν
  και έκτ»λίτΐι τ*> Διάταγμα τοβτο.
  Έν
  11 Οττω6ρον
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Τό Υπουργικόν
  Ό ΙΙρόεδρος
  ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Τα μέλη
  Λ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
  Ν. Λ. ΓΤΡΔΤ02
  Λ. Κ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ
  ΕΜΜ. ΡΒΠΟΤΛΗΣ
  ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ
  Ι. Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
  ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ