92181

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/10/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τι
  Ι!
  ΑΡΑΡΤΗΗΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙυΙΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  γ: μ κ ι» ιι χ ιι
  ΤγΙΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Εν Χανίοις τη ·3 Όχτωβρίου ^12 ΑΡΙΘ. 55
  Η ΜΟΠΡ* ΔΙ£Τ9ΥΜΣΙΣ 1ΗΣ
  ΔιάτοΠότ' αριθ. 106 ίή Ι Ό*-> ,,ίρ ου (9Ι2 Διβτΐγμα-
  τθς·?ς Διο; ούοης Έπΐ'.-,οκΎς τω '^ιν η·ω> ; Κρήττ, επε¬
  τράπη ·ΐς τούς,
  1) Γεώργιον Μ. Ξ*ζων€*ιΐ)ν «ά-οικον Πα-/γ 5-, Πεδιάδος
  ό'-ω» μεΤον μβσθζ «Π »παδομ'·χ3:ΛΓ, ».
  2) Μ χαήλ Γ. Φραγκΐ2δϊ/.ι( ικ Μτ,λΐ-.ε Κα^ά^ου ό'χως
  Φ
  β το ■ Αίΐ*^ϋ ίβ &ίκ-γ«ν«αχ:ν τ.,
  *) Έμμ. Γ Μ«νί"· Λ-ίκτ,ν ΐ< Λ φ ρτ, τοθ λο ιτι.0 το οί/ογ·ν«.α*ον τοκ ίπώνιιμ,ον «Σ»α*?ς». 4) Ιωά.νην, Γεώργιον κ&ί Μιχαήλ Ν ί ,ριταθω.άκην κατοίκους Κβλυδ.ου Μονοφ«τσιου ίπως φέρο.ν ΐ'ΐ λ·ι·Ό< Τ-ΐ οϊκογΐνίιακόν των ^*ώνυμον «Πα^^άΑ1!;<». 5) Γιώργιο. «αί Μιχβή/ Γ Κ":««θΐ'βτά<ην κατπκους Κα- λϋ6 ου Μονοφβ'σ ου βιτως φέρευν χ-ϋ /οχςϋ τό νιΰρ όν αυτώ» έ |η 6) 7ΰάγ>ελον Κ Καισανιβάιΐτν έκ Xαί(,ιτ3^'ν^/ Σητείας
  όπως μίτονομββθή «Θείίωριδηςΐ.
  7) '!»άννην Μ. Ά·τωιαχάχην π«ζόν χωροφΰ. ακα όπως
  μετοομαο6^ «Άντω,ιάϊης».
  8) Λ Α Π«5ιά3.* ό ως με-:ν:-
  τού γραΓ·.ματ ω^ -.03 1..;ρη«ο?ιΛείου Χ ^νίω
  τής .ικηίϊσία.,, >■*',& άί^.νε ί,,
  άπουσιά-
  ς ής η,, , ,, μ
  σης υπό 5ϋΐ ίπισ.τ,μίινω» υ:<-.ι^, ϊυ .ό «πό "7 Α'γούοτου μϊ- χοι τής 18 Σεπ-βμίριου ί ιΗ .' χρονίΑον διαστί-μα. ίω, 8·α τού IV αριθ. 110 τής 6 'ί^τωβριο^ 1'Ί2 ,μ β-ΐίν«τα ά*ί.8εκιη ή άΐϊό τής ύπτρϊίΐας οις τοθ Μιχαήλ Ε Φουντ ΐιλάκ», ΐ ί ά" ύ ς χή , νμμ τή Άνα. ίίδ Ηρακλείου καί ίκβριοθη άντ" αύτοι ως τ-ιςυτοι. ό Κω σ ατ. Κά θ 1' Ε "ΙΙ ρη ς ^ηθός τοΰ 1'(.αμματ·ως ιής Ε τα-,-,6"/ιος ΙΙ,,α- κλεί;υ προαχθεις. Δια τίς ύκ' αριθ. 1 8 τήν 4 Ο»τω6,.ΐ'., 1^1ς2 Ήμιετίρας Διιταγί,ς ά ".ελυθϊ ι1», τής ΰτηρείΐβι ιθυ ό $»πμοφυλιϊξ τ(-ν φ^- λώ Ρ'Όϊ Β Κ Σ ο ί 'ι γ,ς ή ηρ λϊ.κώντϋθ Ρ'Ότ,νοϊι/.ειο. Βόθρων Κωνίταντ. Στ; ,οαχηΐ, Αϊί '-ι ρίσδη άν." αΐτοθ ώς :ο.ούτος 5 Έ}*, ανΐνυήλ -. Σ.φο^Αα η<, •ών Χα^ ο.ς τί) 9 Όκτωβριου 1912. υ<η Διοικώ 'κι -οπος Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΙΣ 8) Σα66?ν ΛιτΌϋίάκην ΐκ 3 μ^υθή «Πολίτης». 9) Στυλιανόν Κωβτ^ιην έ. ΓΙρατσέ Κ.ϊοίνί,, ό~ως τιϋ λοιπού το οίιογενιιακόν το ΐκωνυμ ν «Κο ολαϊ,-λ. 10) Νι»βλαο. ΠβκΛϊάχην -χ Κο,ιϊί Κινο^ υ όπως ιοϋ λο τΐοΰ -,ό οίκογενεια^ον τού άττίι,ν ,α: «ΙΙλο .β'ν Όν,». Ι 1) Μ(-/αν Άν*<·ναχβχην ιχ Β;.-ο φ^^ Άο,~· - ίΐυ δ'πι.ις κ»ί Έμμίο.ιή> φέρωσι το" "λθ'^3 -5 >ΐι;ΐί· ί',ι^ μ'ν των καί
  Αριθμ. 11ο ^ 3753
  Διε-.ττ. 2079
  Ι Η *>■?'?Μ Δ«ΕίΠτΓ-1ΐ> ΤΗΣ
  1 £Γ ΚΥΚΛΙΟΣ
  τοΰς παντο ΊαΟ ΐ'»(?
  ιών
  Γ>ηιι
  --ο"
  λ».ιω»
  12) Αιώνιον Έμμ. Γ< ν,β-ίΛι,. τίζόν . ω - :;/.η· όπως! Γνωίΐζο,Έν ννϊ. βτ ^ρ'Ο λ, νοι;·'ι<ως ,ν Ι - <)■; '? τ»'' ' το / οικοδ φίρτ *■ 4"ών.μον «Γιά^ναΐτ,,». , ώ; δ.δαΛτικχ β β>''α οιά τ/, < δ' -ιζ'ν <1ν ότ;οτν.( ν 13) Κωνοτί^τΤνς,ν Κω ^οκ ,ν έκ Μ£σ · Ί»ν Κ^ωνας ό'πως ι^ολίίων ή'Ιερά Ιιτο ·'α ττς . »ι·'Υς .1 ι^» νί ^'Λ ^(υ το /οί ο^ φιΓτ^ .0 ; χί γ«νε *■'» ■; >. » ω υ,Α5 '(Βί *3α<.η,». ' -,'^^ Ξιη;ο ^ί χλ /.ΧΤ7 το σνολ λ' ' έ"0£ Ι () 1 "2 ί .' ο "Γ^ 14) Μανςυσθν Π«,λθ|ΐάν *ν ι:ίζ.» ύ)ι«ρ·χ/)' ο'^ί τ=υ /.ϊΐ- ^οϊον αό^- όφε·/ιτε νά ιΐσάγ-ίτε ε·'ί -ά τ/οαί*. ών πιύ ? Ρί τό 5ίκ;γε.εΐ3ΐ> ο τού ΐτ.ωνυ^ΐ' «'Ίολο ι?'ν .». -ν.Γ{,__χντθε
  "Ομοίως 8ιά τβν Ι-ΐ ,ρι»> 108 τ<1; 5 Ο - ο - ; 1!Μί? Δα ^ ■>- ' ·
  ταγματΐς τ-ήν ι οοαυιρ νή; ΛιοΐΑίυΐης ιτ ο <. ; " =5Ύθΐυϊ.ς ·■' Α/-' '■' · ■ κατ' έντολΤ,ν τ·>'ς Ρλ, η >·!ίς Κ βίρνησει. επ: οίπ ή 5* τ 3 Ό Δ.ΐ'./.ό/ ττ,ν ΙΙαιϊε·.»; !'^τ :"■:.;
  Δι,μ σί6υ Τίμ.ΐίυ α ο ηψ·, ό οκ> .'ρυ - ιο5 ι ϊ; τ;ί _ ρ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Αλεςαν^ρο Μΐνευσ^ΐΊ], ■ΛΤ.ι',ρ:; ~ολ «'ίθ-ττ/Ρ ο^ τοΰ Ειρ/,-
  νοδιχε :υ Άινανών άπβυοιασαντοζ =.<· η ΐ-ΐΌ-βΐϊς, λόγω άσθ£ν«ίας ν.μ'μω τ.ιοτ- ο,τ,θεο^; ι η: μιχ^ι τελουι, 'Γ ουλί-:υ 1912 χρονΐχό διάσΐημα. —^ ——=— "Ομοίως 8ίά ό3 6-.' αριθ 1·ι9 ,ή ο Ό* 6 ιο- '9ί2 Δίϊ- τ^γ'Λβτθί ΐΐϊ»-ρϊΐτη ή «το τοί _. μ.σι ^ Γ. ,£' > «πόλτ,ψις
  υ τής ι^ο^'ο-ί-ί ;~ίρ το3 Ίω^'ν-ν Ι. Βΐν·τα/.η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ϋ ΟΙ.
  των *ατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 12 Σεπτέμβριον» 1912 το8 Έφετείου Χανίων πληρωθέντων
  τακτικών καί άναπληρωτικών ένόρκων διά την άπο 15—31 Όκτωβρίου 1912, Σύνοδον
  τοθ ΌρκωτοΟ Δικαστηρίου Ρεθύμνης.
  -ο
  α.
  •Η
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
  -2- 'β
  β- ^
  Κ α τ ο ι χ ί α
  Προσόντα
  ιο
  Ι 2
  «5
  5. >-
  < ·|- Α '. Τ «χ τ ι κοΐ ένορκοι. 1 Αθανασιάδης Γεώργιος Ιωάν 1 Ρέθυμνον Λιχηγόρος · 2 Λεφάκη; Εμμανουήλ Γ. 70 Κυριάννα Κτηματίας '* Φωτάκης Νικόλαος Ζι/χ. Σκουλάς Ιωάννης II. Γ. 148 Ρέθυμνον Έΐτιτηδίυματίας 4 311 Άνώ·; εια Κτηματίας 5 ί.Ι·Χ7ΐα|. αρκάκης Ν κόλαος Γ. 299 Μαργαρίταις » 6 Λάριος Αντώνιος Στυλ. 68 Ρέθυμνον Έπιτηδίυματίας 7 Βεργάκη; Χρήστος Γ. 267 Πάνορμος Κτηματίας 8 Τζαννιδάκης Εμμανουήλ 187 Άτσιπόπουλον χ, 9 Π-χστρΐΛαλάκης Μιχαήλ Άνα. 219 Άποσέτι 10 Βαρδιάμπασης Νικόλαος Ν. 269 Πλαδιανά 11 Λυρατζής Νικόλαος Γεώργ. 289 Μαργαρίταις 12 Καπετανάκη^ Επαμεινώνδας 56 Ρέθυμνον Επιτηίευματίας 13 Σκουλούδης Μάρκος Αντ. 126 τ, 14 Κορωνάκης Νικόλαος Άριστ 54 ·» Δικηγόρος 15 Ρ. αλοτεράκης Γεώργιος Στυλ. 62 9 Έπιτηδευμοττία; 16 Σωτηρχος Έμμαν. Κοσμα 130 » β 17 Δρανδάχη; Βασίλειος Ν 31 Β Συμβολαιογράφος 18 19 Μκαλαρής Μιχαήλ Γεωργ. Σι ανος Γεώργιος 77 125 Β Επιτηδευματίας 20 Βενιανάκης Γεώργιος Ν *ολ 11 Καβοθσι Κτηματίας 21 Βλαστός Ιωάννης Βασιλ 10 Ρέθυμνον Λπιτηοευματιας 22 Ιμπώκος Γεώργιος Δημ. 314 Πέραμα Δικηγόρος 23 Πορτάλιος Νικόλαος Έμμ. 222 Παντάννασα Κτηματίας 24 25 Πετρουλάχης Ζωίδης Κοκκινάκις Μανΐθσος 102 57 Ρέθυμνον 'ϊ? ί ' Λπιτηοει ματιας 26 Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος 142 27 Κουγίτης Γεώργιος 50 Μαρουλάς Κτηματίας 28 Καλούδης Ν. Παντελή; 169 Πρινέ II ~ 29 Στριλιγχας Αριστείδης Π.Γ. 316 Γαράζος 30 Γλυστρίδης Ιωάννης Έμμ. 21 Ρέθυμνον Επιτηδευματίας 1 2 3 4 5 Γ 7 8 Β'. ΆναπΑηρωτικοϊ ένορκοι Σαββάκης Μανοθσος Γ, Δασκαλάκης Μά κος Άντ. Γαβαλας Ανδρέας 'ίωάν. Βογιατζής Νικόλαος Έμμ. Καλλέργης θεμισαοκλής Βολουδάκης Σπυρίό'ων Ιωάν. Καλοειδας Νικόλαος Χαρ Βενετάχης Ευάγγελος Κωνστ. Δασκαλάκης Μιχαήλ Κυρ. 257 25 ι9 271 60 237 210 8 278 Σπήλι ΡέΙυμνον >
  Ανώγεια
  Ρέθυμνον
  Σπήλι
  Μέρωνο;
  Ρέθυμνον
  Πάνορμος
  Κτηματίας
  Καθηγητήν
  Επιτηδιυματίας
  Εμπορος
  Επιτηδευματίας
  Ίατρος
  Δκηγόρος
  Φαομακοποιος
  Καηματίας
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  3η»
  Ι
  3-
  "Ονοματεπώνυμον κληρωθέντ. ς
  Ιί
  Κ ατ ο ι κ ί α
  Προσόντκ
  ί
  11
  10
  Καφφάτος Αντώνιος Άντ.
  Μοναστηρβκι
  Κτηματίας
  11
  Προκοπάκης Εμμανουήλ Γ.
  248
  Καρίνες
  »
  12
  Βιβελάκης Στα9ρος Γεωργ,
  9
  Ρέθυμνον
  Δικηγόρος
  13
  'Αγγελιδάκης Χαράλαμπος
  5
  "Αγιος Δημήτριος
  Κτηματίας
  14
  Μαραγκουδάκης Ανδρέας Γ.
  89
  Ρέ·.μνον
  Δικηγόρος
  15
  Πετρακάκης Γεώργιος Έμμ.
  252
  Κρία Βρύσι
  Κτηματίας
  16
  Σταυριανουδάκης Ιωάννης Μ.
  115
  Ρέθυμνον
  Δικηγόρος
  17
  Άστρινος Εμμανουήλ
  4
  τ»
  Επιτηδεύματος
  18
  Μαμαλάκης ΜατθαΙ·ς 'Αναγν.
  2Ί4
  Μέλαμπες
  Κτηματίας
  19
  Χιονιδς Μανοϋσος Στυλ.
  264
  Δαμνιώνι
  »
  20
  ΓΙατσουράχης Γεώργιος Ιωάν
  94
  Ρέθυμνον
  Ίατρος
  Εγένετο συμφώνως τψ ύτ' άρι«. 21 6 τής 12 Σετίτεμβρίου 1912πρακτικφ δημοσίας συνιδριάσιως τοθ
  Εφετείου Χανίων.
  Ο Δ
  ι λ. α. 9 ι ί ι
  'θλιας Χατζηανδοέ ν
  Κων<Ιτ. Παπαδάκης Ιωάννης ϊαοννάτόος "Αρ»ο"τείδης Βιτο?ικουνάκης *Εμιιαν. Αριθ "Ο,τι 'Ακριβίς αντίγραφον Έν Χανίοις τξ ί5 Σεπτεμβρίου 1912 Πρωτ. 647 Διεκ«. 581 Δηαοσιευθήτω ^ά τή; 'Κττισημου 'Κρηαερίίος. Έν Χανίοις τη 1ο Σίπτιμβρίου 1912 Ό 'Υ)γραμμ,ατεύς Σ—;ρ. Τ)γρομματιΰς Ο ΙΙβθΓΟρϊνων ίών ίν Χανίοις ' Η. ΧΑΓΖΗΑΝΔΡΕ01