92186

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/10/1912

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ Ε/νΛΑΔΟΙ
  ΠΑΡλΡΤΗΙλ ΤΗΣ γΜΡΙοΓϊΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΡΗτΗ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 18 Όχτωβριου $2 — ΑΡΙΘ. 56
  Άρ.θ. Διατά,γ. 106
  γε__ρπο_; α".
  ΒΑ>_ΛΕι_ ΤΩΝ ΚΛΛΗΝΩΝ'
  "Εχοντες ύιτ' δψιν τα άτό 2 Μα;τίου κ.;ί 4 Ίίυνίου 191
  ψηφισ,χατα τ^ς ΈτταναΐτχτΐΛκϊς τ^ν Κι,ητών Συνελεύσεως τ^
  άρθρα 27, "&>, 30 κλί 138 Τού ϋπ' ά,,ιϋ. Ί85 νόμου καί τό ύτ:'
  αριθ. 135 τ;ΰ1911 Διαταγαί, πρΐτάσει τού Λιοικοΰντος την
  Παι-είαν Έπιτρότου.
  Αποφασίζομεν καί διαΐάόόομενχ
  Ι Δχορίζομεν
  1) Την Άριάδνην Νκολοΰίη Α πτυχ. δη.μ)λον έν τω Ανωτ
  ϊημοτ. Παρθενανωγειω τή, πόλεως Χανίων, άντί τής άπΐλυ-
  οεσης Μαρίας Λαρο>,.
  ι2) Την Αικατερίνην Τζουσΐάκι Αον πτυχ. ίημ)λο, είς Ψρέ
  Άποκορώνου.
  3) Τον Στυλ. Ιΐετράκι ύ;οι2. Δόν είς Ξαμμουδο/ώρι Κυ?ω-
  νίας, άντί τού Ί Ποντικακι Β:υ πτυχ. δημ)λου μετατιθεμέν^υ
  εις Κοντομαρί, άντί τΐθ Φαίο. Δασχαλακι άπίφ. Ρυμνασκυ άπο-
  λυομενου.
  4) Τον Κωνστ. Β. Ν<.*ολδ3άκιν »κόρ. Γυμνααί:υ εις Άσή Γωνίαν, άντί τής Μαρίας Ψυχουντά*ι προσ. διδ Γου μετατι- 6εμένης είς ΆΑίκατ-πον ώς δβηθ^ϋ. 5) Τον Χαρ. Ί. ΛαμΐΓα<α».ιν Αίν πτυχ.δημ)λον *ίς Κάλαμον Σελύνου, άντί τού Άντ. Ί. Ναναδάλΐ 7ΐρ3υ. ίιδ. άπολκβμΐνου άτε έγ/.»ταλιπάντος την θέσιν τού. 6) Γον Πέτριν Κ. Όρφανονδακιν ά-οφ. Γϋμνασίου εις Κόκ- κινο Χωρ3ό Αποκορωνΐυ, άντί τής Α'ΐΛ.ατερίνης Ταντινάκι τ.ροσ. Ρου μετατιθίμΐνης εις Δραχών^ν Κυδωνιας κενής ού:ης τής 6έσεως. 1) Τον Νικ. Σαμαριτακιν άπίφ. Γυμν«ίο.< εις Σ/.αλωτήν Σφακιων, άντί τού Κ. ΡεωργΐυΛάκι πρ:σ. όιί. Ι'ον ^ μετβτι- θιμένου είς Λο^ρον Σφακιων έ-ί μην. μισθω ϊρα/. 53. 8) Γιν 'ί'ώάν. Στειαχαλ ν 2«3φ. ί'υμναπο» εις Ανω Β.ίννον άντί τού Δημ. Ρ^ιφτ^π5^λ8« προσ. διο. άπο υίμίνβϊ. II Μετατίϋεμεν 1) Την 'ΕΛένην Ά. Σπυριϊάκι Βίν π:υχ. ϊημ)'ον έ/. Γα- λατά είς Καιν. Χώραν, αντι τή-- Χρυτάνθ*;; Πρωτοπαπαίακι Βου πτυ-/. 2ημ)λίυ μετατιθϊμένης είς Κ^μ. Κα-ι κενη; :ύ-Γ,ς τής θέσεως. ) 2; Τον Μιχ. Άρπακ:υλάκιν Α:ν πτυχ. ϊημ)/>:ν ί/. Φρϊ
  Άποκορώνου είς το Ανώτερον Χανίων, αντί τού προαχθέντος
  είς Δ)ντΓ,ν έςατχςιου Εμμ. Πάνναρι.
  'ό) Τβν Στίγ. Εϊγβρϊχι Αβν κτυχ. δημ)λ«ν έκ Καϊΐίλλίου
  Κισσάμουε'ις τό Ανώτερον Χανίων* άντί τοδ Κωνστ, Φραγκάκι
  Βου πτυχ. 2ημ)Λου μετατιθεμένου είς Χώραν Σφακίων.
  -4) Τον Ίά*. Βαγιάκι Βον πτυχ. δημ)λον έκ τρϋ 4)τ«ξ(ου
  Χανίων καί τόν Νικ. Κυριακάκι Ββνπτυχ. δΐ)μ)λον
  άμοιβαίως.
  5) Την Αγλαϊαν Σαμ2ωτ«κιν Βον πτυχ. 3ημ)λον έκ,
  λ5 Λποχορώνου είς Χαλέπαν, άντί τής Χρυσή; Κνι
  τιθΐμένης είς Γκαλαγκάίω Άκρωτ-ηριου, άντ» τής Μαρίας
  Καρυωτακι ύ)6Ίδ. Γον μετατιθε,ιενης είς Γέρι» Λευκόν, άντί
  τής Κυριακάς Γαλάνη ίριστ. Ββυ ίιϊ. μϊΐαΐι(ίίμ^νης είς Γ*-
  βαλβχωρι κενής ούσης τής θέσεως.
  6) Τον Νικ. Κ, Κα;τραφάκΛ Βον πτυχ. δτ»μ)λον έκ Χβλέπας
  *αί τόν Χαρ. Αντωνακάκη Β;ν. πτμχ. δημ)λον έκ, Στερνών
  'Λχρωτηρίευ άμοιβαίως.
  Ί) Τον Παναγ. Ά. Ντουντουλάκιν Βον δημ)λονέκ Λάκκων
  είς Μεσκλά, άντί τοδ Εύαγ. Κληματσίκι ίρι»τ. Γου ίιί. μετα-
  τιθεμενου είς Άλικ'ανού.
  8) Την '/ΰίλπίδα Φραγκιάδΐυ προσ. Γον διδ. έκ Λάκκων καί
  την Μαρίαν Μιχίλ!;υ5αί.ι προσ. Γον διδ. έ* Βουδών Κισάμου
  άμοιδαιως.
  9) Ττ,ν 'ΕΛένην Σκΐμνά<ι πρ:σ. Γον ϊτδ. έκ Βουτϊ Σελί- νου είς Σταλόν Κυϊωνίας, άντί τής Εύγγελίας Άιτοστολάκι όρ. Β:υ ίι3. μετατιθεμένης είς ΜανωλϊΟΓθυλβν, άντί τής Χρυ- οής Κ. Μπα^εριτάΑΐ προα. Γου διδ. μίτατιΰίμίντ,ς είς Κουρ- νάν Ά~οκ;ρώνου, άντί τής Αίκατερίνη); Άν3ρε3άχι ύ)διδ. Δου μετατιθεμένης είς Άχλάοες, άνπ τή; Καλλιόπη; Χαριτακι άριστ. Βίυ όιδ. μετατιθεμένης Αγ. Μαριναν Κυϊωνίας κε¬ νής ουσης τής θέσεως. 10) Την Έλένην Ζηνε^ράκι Βον πτυχ. δημ)λον έκ Χαλέπας ω,· ύπεραριθ;χ5ν εις Καστέλλι Κισάμου. 1 Ι) Τ;ν Έμμ. Κ. Φίωταχ,ιν Α:ν ϋ)5ι5. έκ Σέμπρωνας *;ς Πραΐέ Κυϊωνιας, άντί τής Ι£λένη; Κϊρμπαίάλΐ προί. Γον διί. με;ατιΟεμ=νΓ(; είς Πΐρίθλάκ3α Κυάμου κενής ο'ύϊης τής θέτεως. ί'2) Χον Έ,ιμ. Λεε?άλΐ όριατ. Γον 3ι3. έκ Φρέ ΆίΤ6Κ5- ρωνί^ είς Τσικαλαρΐά Κκδωνία; κενή; ο'ύσης τής θέσεως. Ιο) Γό^ΜχτΟ. ΚαλίγίοαΛΐν όριττ. Β;ν δΊ3. έξ Άνώΐκίλ^ς ίί; Πανεΰ^μον, άντί τού Γ. ΜαΛ2$ζκι Αί^ όρισί. 3ΐ5. μ«τα τι()^ί^.ίνί^ εί; Νοχϊά, άν:ί τ:0 Παναγ. 1Ιρω!μ;υ οριβτ. Βίυ οιί. μετίχιθεμέ^ίυ εί; Άνώϊκελην. 14) Χον Έμ,Α. Γ. Φ;υν:;υλάκιν 0)3 3. Γον ώ; Οττίράριθμον έκ Πΐρρω Μίσ;γ«ιων ιίς Β^ίβε; Κ.σάμου, άντί το5 Άν;. Ι. Μ»ομ~ολιάκι Βου ~τυχ. δημ)λου μϊτατιθϊμχνίϊ είς Το*όλ3ζ, άντί '■$'■> Ιωζν. Ηΐράκι Β^υ ~τυχ. ?ί)μ)·ου μετατιΐΐμένβυ είς
  Διπόταμ» Σελίνου, άντί τή; Άνΐιγόνης Μπενάκι προ». Ρου
  διδ. μετατιθίμίνης είς Καμπχνόν Σελίνίυ, άντί τί}<
  38β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^
  Τωμαδάκι προσ. Γβυ διδ. μετατιθεμένης είς Χωρδάκι Ακρω-
  τηρίου.
  15) Τόν ύπεράριθμον έ* Ροδωχοϋ Γεώργ. Ζωγραφάκιν Βον
  πτυχ. ϊημ)λον είς Πόρρω Μεσόγεια, άντί τού προκχθίντος είς
  διευθυντήν έξαταξίου Ιωάν. Γναφακι.
  16. Τόν Ν. Παπαϊοσηφάκιν Αον ΰ)διδ. έκ Παλαιών Ρ·υ-
  μάτων ώς ϋπεράριβμον είς Κακόπετρο, άντϊ τού Ιωάν. 11α-
  ναγΐωτάκιάχοφ. Γυμνασίου μετατιθεμένου είς "Αγ. Άβανάσιον
  Ίνναχωρίων.
  17) Τδν Έμμ. Ειρήνην όριστ. Β.ν. διδ. έκ Κουκουναρ5ς
  καί την Αικατερίνην Γ. Ποθουλάκι προσ. Γον διδ. έκ ΙΙολυρ.-
  ρηνίας άμοιίβίως.
  18] Τον Έμμ. Λουπασάκιν δριστ. Αον διδ. έκ Κακοδικίου
  εις Κάνδανον, άντί τοϋ Έμμ. Β. Λαίάκι προσ. Γου ίιδ.
  μετατιθεμένου εις Ροδοδάνι, άντί τοθ Άντ. Άνδρου)άκι ίριστ.
  Βου διδ. άχολυομένου, άτε έγκαταλι-όντος την θέσιντου.
  19) Την Ζαχαρούλαν Βουράκι Αον πτυχ. δημ)λον έκ τοϋ
  Ανωτ. Δημοτι. Ιΐαρθεναγωγε.ου Χ*νίων είς Χαλέπαν ώς προϊ-
  σταμένην, άντί τής είς Δ)ντριαν τοΰ Ανωτ. Λημοτ. Ιΐαρθενα-
  γωγειου Χανίων προαχθείσης Μαρινας Λεκανιδου.
  20) Τον Άντ. Γρακάκιν Αον πτυχ 8ημ)Λον έκ τού Ανώ¬
  τερον» δημοτ. των αρρενων Χανίων εις το 4)ταξιον τής αυτής
  πόλεως ώς προίσταμενον, άντί τού Ρ. Μαραθοϊώρου Αου πτυχ.
  δημ)λου μετατιθεμένου εις το Ανώτερον δημοτικόν Χανίων, άντί
  τοϋ Έμμ. Κουκουράκι Αου πτυχ. ίημ)λου μετατιθεμένου είς
  Σπηλΐάν Κισαμου, άντί τοδ 1. Μεσάρχου έγκαταλ'.πόντος την
  θέσι» τού.
  21) Τόν Μινέλ. Ζ. Σαδίάκιν προσ. Ρον διδ. έξ Άρμενων ώς
  ϋπεράριθμον είς Καλαμίτσι Άποχορώνου, άντί τού Κ. Ιΐεριστε-
  ρίδου Βου πτυχ. δημ)λου μετατιθδμένου εις Κε^αλάν, άντί τοϋ
  Ματθ. Μαρουσακι Βου πτυχ. δημ)λου μετατιθεμένου είς Άλί-
  καμπον, άντϊ τοϋ Νικ. Γομπάκι άποφ. Γυμνασίου άχολυομένου,
  ά'τε έγκαταλιχόντος την θέσιν τού.
  22) Τδν Ιωάν. Ε. Λουπασάκιν Βον πτυχ. δημ)λον ώς ύχε-
  ράριθμον έκ Καμπανοϋ είς Καστέλλι Κισάμου, άντί τού Ι. Φτι-
  λιτάκι, ςατΐνος άχοοεχομεθα την παραίτησιν.
  23) Την Νικίαν Κουργΐεντακι προσ. διδ. Ρον έξ Έςωπόλεως
  Άποκορώνοι* καίτόνΣταμ. Σπυριδά*ι ύ)5ιί. Γον έκ Νίπους
  άμοιίαίως.
  24) Τδν Στυλ. Ιΐέρρον πτυχ. Ίεροδιϊ)λείου έκ Στερνών ώς
  ύιτεράριθμον είς Θέρισον, άντί τοϋ Άριστ. Ψραγκάκι άποφ. Γυ¬
  μνασίου άπολυομένου.
  Ό επί τής Ιΐαιδείας Έπίτροπος θέλει δΓ,μοσιευσει καί έκτε-
  λέσει τό παρόν Διάταγμα.
  Έν Χανίοις τή 26 Σεπτε,Αθ'ρίου 1»12.
  "ι! Διοικοϋσα Επαναστατικαί
  Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ}";
  Μ. ρ.
  β. ΛΙΜ11Ρ1ΤΗΣ
  Αριθ Διαταγ. 107
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣίΛΕΓΣ ΤϋΝ ΕΛΑΙΙΝΩΝ
  Έχοντες ύ-τ'ίψιν τα άχο 2 Μχρζιο» '1%Χ1 4 Ίουνίου 1912
  ψηφίσματα τής Έπαναστατ-.κής των Κρητών Συνελεύσεως, τα
  άρθρα 27. 28, 3θκαί 138 τοθ ύπ' αριθ. 48ο νόμου και το ϋπ'
  αριθ. 135 τού 1911 Διάταγμα, προτασει τοϋ Δυικουντος την
  Παιδείαν Έπιτρόπου,
  Αποφασίζομεν καί διατά<ί<Ιομεν Διορ ίζομε ν 1) Την Σοφίαν Λανδόλου ή Ξηρά Αον Άρσακ.ιάδα είς Γε- ρακάρι, άντί τού Μ. Ε. Γενεράλι προαχθέντος είς διευθυντήν έξεταξίου. 2) Την Άποσΐολίαν Σπυριδάκι Βον Άρσακείάδα είς Περ- ίόλΐα Ρεθύμνης, άντϊ τής Ευάγγελος Στ. Καστρινοϋ Βου κτυχ. διδ. μβτατιθεμε:νί}ς είς Άτσιπόπουλον ώς βοηθϊθ, άντί τοί Άλ. Δρουλίσκου όριστ. Βου διδ. μ»τατιθεμένου είς Κουφην, «ντί τεύ Στ. ϋασωτάκι ύ)διδ. άπολυομίνου. 3) Τβν 1χ. Δημητρακάτι Αο> χτυχ. δ^μ)λον είς το Ανωτ.
  Δημοτ. σχολείον Σχηλίου, άντι τοβ Στ. Α. Παπαδάκι δριστ.
  Βου διδ. μετατιθεμέτου είς Καρίνες κεντ)ς :υσης ττ]ς^ θέσεως.
  4) Την Ίσαβίλλαν Άγγελίδου Αου πτυχ. διϊ. είς Μελιδόνι
  Μυλοποτάμου, άντ! τής ώς έγγάμου άπολυθείσης Εΰαγγελίας
  Σφακιανάχι.
  Ι 5) Τδν Νι*. Βεγ!ατζάκιν προσ. Γον διδ. είς Χαμαλεϋρι
  Ρεθύμνης, άντί τοϋ Ν. Κουτρουμπάκι Βου δριστ. διδ. άπο-
  Τον Μ. Α. Ψαρουϊάκιν Αον ύ)διδ. είς ΆποΒοΰλου, άντί τοϋ
  Στ. Καΐαμπάση άριστ. Βου μετατιθεμένου είς Πλατάν?α, άντί
  τοΰ Ε. Λαίνη ά)διδ. Βΐυ μετατιθεμένο.) είς Βισταγήν, άντί τοϋ
  Γ. Βίρνάρδου Γου πτυχ. διδ. μετατιθεμένου είς Άνωγεια Μυ¬
  λοποτάμου, άντί τοϋ Ν. Παπαδάκη Βου χτιχ. δημ)λου μετα-
  τιθεμένΐυ είς Ρουμελήν άντϊ τίϋ Χ. Μζρινάκι δριστ, Βου
  ?ιδ. μετατιθεμένου εις Γκουσελϊανά, άντϊ τοϋ Έ. Ιΐολΐουδάκι
  ' δρισ:. ϊιδ. με-ατιθίμε'νου εις Κούμτυς, άντί τοΰ Εύαγ. Μητρο-
  { φανή ύ)διδ. άπολυομένου.
  | Μετατίθεμεν
  | 1) Τόν Κ. Σ. Τίτουρλάκη Βον πτυχ. δημ)λου έξ Αστιποπού-
  I
  λου είς Φρανΐζεσκΐχνά. άντϊ τού Άλ. Σκορϊίλη δριστ. Βου
  * μετατιθεμένου είς Βαρίαμόνερον, άντί τοϋ Ί. Μαρκουλάκι
  ' ϋ)διδ. Δου άπολυομένου.
  2) Τον Γ. Μ. Τζανουδάκι όριστ. Γον διδ. έκ Πηγϊ]ς ώς
  ΰκεράριθμον είς Καρέ
  3) Τόν Μ. Έ. Σφακιανάκη Βου χτυχ. δημ)λου Κυριάνας
  καί τόν Παντ. Θ. Ήλιά/.ην Βου πτιχ ό'ηα.)λου Πηγής άμοι-
  ίαίως.
  4) Τον Κωνστ. Έ. Άνδρεϊάκη Β2υ πτ^/. δημ)λον έκ
  Ρο·/στ!κων είς Έπισκΐπήν Ρεθύμνης, άντί τοϋ Γ. Σ.Βερνάρδου
  Βου πτυχ. δημ)λου μετατιθεμένου είς Γεράνι, άντϊ τοϋ Έμμ.
  Τσουπά*η δριστ. Βου διδ. μετατιθεμένου είς Βιλλανδρέδων,
  | άντϊ τοϋ Στ. Σαμαρίουδάκι προσ. Γου άπολυουμένου.
  5) Τον έν Ζων'ανοϊς ύπεράριθμον Ν.
  II,
  Κοπανάιιη δριστ.
  Βου διό. είς Βάτον, άντϊ τοΰ Έμμ. Γκαλονάκι προσ. διί-
  άπολυουμένου.
  6) Τον Ίω.Ρ. Άλεςανδράκην Βου πτυχ.δημ)λου έξ Άκου-
  μνίων είς Σαχτούργία, άντί τοϋ Ί. Μ. Τσαγκαράκη ιζροσ.
  Ι Γου άπολυουμένίυ .
  Ι 7) Τόν Γ. Ν. Σπιτάδην Βου χτυχ. δημ)λον έκ Μύρθ'ου
  ώς ύπεράριθμον είς 2-ελλίά άντί τοϋ 'Ηρ. Παπαδογ3άννη υ)οιό.
  , Δου άχολυομένου
  ' 8) Τόν Άντ. Μ. Παπαδομιχελάκην Βον πτυχ. δημ)λον έκ
  ? Μελάμπων είς Κρύαν Βρύσιν, άντί τοϋ Άντ. ΐίερρογιαννάκη
  > προσ. Γου διδασκάλου άπολυομένου,
  1 9) Τόν Στ. Α. Μαρκιδην Βον πτυχ. δημ)λον Μοναστηρα-
  [ κίου καί τόν Έμ. Σημαντήραν Βον πτυχ. δημοδ)λον Νιθαύρεως
  | άμοιβαίως.
  * 10) Τδν ύιιεράριθμον Νιθαύρεως Γ. Μιχαλάκην δριστ. Βου
  ί διδ. είς Βρύσες, άντϊ τοϋ Π. Ρολόγη δριστ. διδ, μετατιθε-
  ° μένου είς Άποσέτι, άντί τοϋ Κ. Τουρνάκι ύ)διδ. Γου άπολι»-
  1 ομένου.
  * 11) Τον έν Γαράζω ύπεράριθμον Χ. Μανίόν Βον διδ. είς
  ] Σκορδιλω, άντί τοϋ Ν. Κβφάτου άποφ. Γυμνασίου άπολυο-
  Ες τόν Διιικούντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθεται ή δή-
  μ:σ ίυσις καϊ εκτέλεσις τού παρόντος διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 20 Σ)βρίου 1912
  Έν "Ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Έπαναίτατι-κπ Διοικητιχή 'Κπιτροπίι
  Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
  Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗίί
  Αριθ. Δ(ατάγ. 121
  ΓΕΟΡΓΙΟΧ Α'.
  ΒΑΣ1ΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  "Εχοντες Οπ' δψ·.ν την «πό 1 Όχτωίρίβυ 1912 έξβ«σιο56·
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τησιν τΐ,ς Ελληνικάς Κυίερνήτεως, τα αρθοχ 27 138 τού
  ύπ'άριθ'Χ. 485 Νόμου κ*ϊ τό 6 έδάριον των μεταβατικήν
  τούτου διάταξιν, ?τι ϊε κα! τό άρθρον 8 τού ϊτ' άριθμ, 154
  τής 21 Απριλίου 1911 Διατάγματος προτάσει τού Διοικβύντος
  την Παιδείαν Έπιτρό*ου,
  Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν
  Διορίζομεν
  1) Τόν Ίωτήφ Χαίρεϊίκιν γρχμΐλον είς Μελιϊόνι Άποκο ·
  ρώνου επί ιιηνιαίω μισθω ί,οαχ. 40 κενής ϊδϊης τής θέσεως.
  2) Τόν Νικόλ. Κουτρουμπάχιν Αον τόπ. οΊδ. εις Χαμχλίύ-
  ρι Ρεθύμνης επΙ μηνικίω μισθω δρα>. 50. άντί το"! Νικ Βο-
  γ'ατζάκι Γου ποοσ. διϊ μετατιθεμένου είς Έ ιτισκοπήν Ρεθύμνης
  επί μην. μισθω δρα/. 40, άντί τού Γ. Ξχμωνάχ·. δοιστ. διδ.
  Βου μετατιθειιένου τη α'ιτήσει τού είς Άργυροΰχολ'ν κενής ο3-
  σης τ1ς θέσεως,
  Είς τόν Διοικοδντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθεται ή
  δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος
  Έν Χανίοις τί] 8 Όκτωίρίου 1912
  •Εν Όνό«ατι το»τ Βασιλέως
  Ή Α»οικο<Γ·<ία Επιτροπίι Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ Μ. Ρ ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ Άρι8. Δ.κτάγ. 116 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΧ ΕΛΛΗΝΩΝ "Εχοντες ύπ' δψιν την άιτό 1 Όχτω5ρίου έ. ϊ Ιςο.ισιοδό- τησιν τής Έλληνικής Κυίερνήτεως κχί τό αρθρον 3 τού" ΰπ' άριθμ. 727 νόαου, ποοτάΐει τού Διοικ^το; την Παιδείαν Έχιτρόπου, Άποφ:Μ.ζομϊν κχΐ διατάσσομεν Διορίζβιχεν γρχμμιχτίχ πχρά τώ Ίεοοϊικείω Ήρακλ-.ίου τόν Αχμέτ Κΐαμ^ Χατζή Δίρβισάκη επί α»ν. μισθύ δ?χχ, 120 χενής οΰσης τής θέσεως. Είς τόν Δ·.οΐΑΐ0νΐϊ την Πχ'ϊίίχν 'Ρ^ίτροτον άνατίθεταΐ ή δημοσίευσις κχί εκτέλεσις τού τχρόντ3ς 1ιχτάγ;ι.χΐ5ς. Έν Χανίοις τί) 6 Όκτωβρίου 1912 Έν Όνόαατι το& Βα<1»λ£α»ς Ή Διοιχπτικίι ΈπιτροπΛ ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΤΛΑΚΙΣ Μ Ρ. ΚΟΥΝλΟΤΡΟΣ ΘΕΟΔ. ΑΙΜΠΡΙΤ'Ϊ>3
  Αριθ. Διατάγ. 117
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
  ΒΑΣΙΛ.ΗΓΣ ΤΩΝ
  Έχοντες >τ' 5>·.ν την άτο Ι Όκτύίρίου ΓΜ2 έςουιιοδότη-
  σιντής Έλληνικϊ); Κυβίρνήΐίως Λαί τόν ύπ' αριθ. 490 νόμον
  προτάσει τοΐ Δ·.οι·ο3ντ·3ς τή' Παιδείαν Έ-ιτρόπου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Δ-.οοίζομεν κλητήοα πΐρ'ϊ τί) Άνο:. Διευθύνσε: τής Παιϊίας
  τόν Χατζή Όμέρ Μαγριπλήν επί μην. μ·τθω 3ραχ. 60 κενής
  ουσης τϊ)ς θέσεως.
  Είς τον Αιοικούντχ τ!)ν Πΐ'.δ£ίαν Έπίτροΐϊθ* ά απθεΐα'. ή
  δημοσίευσις κχί εκτέλεσις τού παρόντος Διχταγ|Αατος,
  Έν Χανίοις τί) 8 Ό*τωίοίου 1912
  »Εν όνόΐί,ατι τού »1α'»ιλέ<ι»ς •9 4ιοικοΓΓ<*α Ήηιτροπη Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^ Μ. Ρ ΚΟΤΝΔΟΥΗΟΣ θ. ΛΥΥΙΠΡΓΠΙΕ ΑΝϋΤΕΡΑ 4ΙΕΥΘ. ΛΗΚ3ΣΙΑΣ Α_ΦλΕΙλ. ΚΑΙ 441. ΕΡΓΟΝ Διά τού" ΰτ'άοιθ. 94 έ. ϊ. Διβτάγιιατος τής Διοικοόσης 'Επιτροπής ίιτετρίπη ή άπόλτ|φ(ς ό^βθήρου τής μισβοδβσίβςτού ι'ις τόν ιτεζόν χωροφύλΐκα Γλ»κ*υσίκην Έμμανουτ|λ, διά το «χο | 2—27 Ιουλίου 1912 γενικόν οτάστημα κϊΘ' β όιτουσΐασε τής ■ *ίΐζηρ*σΙας λόγφ άτθ«νί(ΐς νομίμως πιστοπο/ηθείσ»)ς. < Δ·' όμοίου ΔιαΓάγ.Α« ος ύπ' άοιΗ. ί*5 ί. Ι. άκεσκάσθησαν Ικ τού ΣταθλοΒ Κάαπων τί γωρία Ττιγλοτηγοίδο καί Σκουρχχλάδα κΐί προτηρτήθησαν τα'τα είς τόν τοθ Γέρι* Λάκκο. Δ' όα-ίου ΛΐϊΓΟγμϊτοί ύτ' αριθ. 96 ί. ϊ, κατηργήθνι τ) λβ|- τουογία τού ΰπίΐταθιιοιι Ό ιαΧοί3 β—ο 1ης Όκτωδοίου 1912. Δι' όαοίΐν Διατόγματος ΰκ' αριθ 104 έ. ϊ. ίΐΓ«τράκει ή άπδ- >ηψ:- όλοκ>ιίιοου τής ι;ισθοϊοσίαςτου ιΐς τόν "ίόν ενωμοτάρχην
  Χϊΐζιδάκη^ Μιγαήλ, διά το άπο 13 'Τουλίου έ. Ι. μ'χρι 12 Αΰ-
  . γούστου 1912 χοονικόν διάσττμα ναθ' δ άπουσίασε τϊ)ς υπηρεσίας
  λόγω άβθενείαο νομίμως Ίΐ'στοποιχθεΙσης.
  Ι Δι' όμοιοιι Διατάγμοτος ύιτ' αριθ. 105ττ!ζ 4 Όχτωβρίοι» ε.ϊ.
  .' ΐπίτράπτ. είς τόν ΆνθϋΐτίοιτρονΒουλγβρίδηνΔηι»ήτριοννάσυνέλθιιΐ
  ■ §Ίς2θ'< γ άμον μετά τή ·κ Χανίων ϊεοποινίϊθι; Δ Καρατζα. Δι' όμοίου Δ.οτάγματος ΰιτ' αριθ 106 «ροάγομΐν άττο 1ης Όιτωδρίου {. Ι. είς μέν τ^ν βαθμόν τοθ ίφέδρου ΛογΙοι» τούς κατωτέρω ϊεκανεΤς τ^^3 Β'. Τάγματος Τής κλάσεως 1907 1) Μπαριτάκιν Ιωάννην τοθ Γεωργίου, 2) Γαρεφαλάκιν Εΰ- στράτιον τού Έμι*ανου»ιλ, 3) Σχβρδ6λ»,ν Άνϊρέαν τοΰ Άντω- νίου. 4) Φιοκα)ιώττ,ν Έυ.μονουήλ το8 Γεωργίου, 5) Κατσα- ρά<ιν Έμμαν-ιυτλ τοθ Νι».ολάου, 6) Διολυνβν Μιχαήλ τοδ Έμμανςυήλ, 7) Ζουράρην Χρισ-όϊουλον -τοθ Κωνσταντίνου. Τίς κλάσεως 1908 1 ) Σηφάκιν Κωνσταντίνον το3 Δημητρίου, 2) Στβματβκιν Παναγιώτην τεϋ Νιχολόου. λ) Άνδρίυ'λάΐΊν Ίωόννην τοθ Γε- ωτγίου, 4) Γ<Γυνο')ά*ιν Μιναήλ τοθ ΓεωογΙου, 5) Άλεξάκιν Άχιλλία τοθ 'ΚμμονουΫ!>. 6) Ρεοάκιν Νι^ό^βον τοθ Γ*»ρ-
  γίου, 7) Φθβνάχΐν Εμμανουήλ τοΒ Ιωάννου, 8) Μηλιώτην
  Μιχαήλ τοί ΓίΜργιου, 9) Πβυλάνιν Γεώργιον τοθ Άντ»νίοι»,
  10) ΔερμιτζΐΛΐν Γεώργιον το8 Στεφάνου.
  Τής κλάσεως 1909
  1) Βουκικλ-κι* Εμμανουήλ τοθ Ιωάννου, 2) Καναρά.ιν ΊΕ-
  .«ινκην τοδ Εμμανουήλ, 3) Γιαννικά»ιν Μιχαήλ το3 Ιωάννου,
  Ό Μοϊάτσον Εμμανουήλ τοϋ Σιτυρίδωνος, 5) Δραχωνάκιν Άν
  (,)/ΐον τοΰ ΉΊ*, 6) Γουμινίίην Γρηγόριον το3 Χαραλάμπους,
  ",) Μιυντράκιν Παντελήντοϋ Ιωάννου, 8) Κουνολάκιν Γεώργιον
  τού ΠίΤίθυ, 9) Ά>.ιξ2νίρίδην Αλέξανδρον τού Άντωνίου,
  0) Γουμενά/ιν Γιώργιον τοθ Έμμβνουήλ, 11) Τζωρτζακάκι
  "Εμμανουήλ -ου Άνίρέϊΐ», 1?) Βασιλάκιν ΚωνσταντΤνον το3
  Νικβλαου 13) Φαεου>όκιν Αντώνιον τοθ Μιχαήλ.
  Τής «λάσ.ως 1910
  1) Οί«νομ.ί*ιν Ν'.χόλαιν το3 ΈμμανουΤίλ, 2) Στρ»τάκιν
  'ή'α- τοΰ Εμμανουήλ, 3) Σταυρακάκιν Γεώργιον τοθ Ά-
  νίρου, 4) Μΐνΐουρβράκιν Όϊυσσέα τΟ3 Μάρκου, 5) Κβσα-
  - Σπυρι>ωΜΧ τοθ Χρισνι-φορου, 6) Τζαγκσράκιν Δημήτριον
  3 Έμμανοίήλ.
  Τής κλάσεως 1911
  1) Ι'πμαΧάκιν Γιώινιον -.ου Ν χολάου, 2) Άσιτετάκιν
  '.χϊηλ τ:5 Ζχν·»:·.ϊ, 3) ΊεοίΐΑ^ν Εμμΐνουήλ τοϋ Νικολάου,
  ϊ) Κϊτί/.ΐιιιν Γεωργίαν τοϋ Μιχαήλ, 5) Κο»τοχόδτ,ν Νικόλαον
  τού "Ιι*»νν.υ, 6) Μαλλίγι ν.ά*ιν Ζ^-/ ρίβν τοϋ ΓεκργΙου, 7)
  :Ά^ΐ-χ ιν Γίώ^γιο* τ« Δ-μαριου, 8) Καλογ·ρίδην θεο*ριτον
  τοΰ Έυιιι ανουήλ.
  Ξί; ϊέ :ον τίύ Δεκανέως τού αύτΐ 3 Τάγματος
  '■ Τής χ>άσσως 1907.
  ' 1) Συγγελά*<ινΝι>όλοον ιοαΆνιωνίου 2) Μοσγολιίάκιν Γε-
  ώο-'Όν τοϋ Ίΐϊάννου, 3) Πατναϊοιιαρκάην Ά>*ι6ιάδηντο3 Χριστ.
  4) Κχττΐλλιανάκιν Αντώνιον το·3 Κων)νου, Ϊ-) Πολυϊρονάκιν
  Γίωογιον τοϋ Άντωνίου, 6) ΒογΙατζήν Μην5ν το3 Γεωργίου,
  7) Μχ,ρικάχιν Κων)νον τοΰ Γεωργίου, 8^ Νΐκτφοράκιν Έμμα-
  νο<-Λ το^ Νιολχου, 9) Άναγνωστάχν Κων)νον το3 "Ιωάννου, 10) Κουκουλάι>.ιν Νικόλαον τίθ Κων)ννΐ·.
  _1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΤΒΕΡΝΗ-Ε02
  1)
  2)
  Ττ)ς κλάσεως 1°09
  Γεώργιον τοΐ
  ----- _. _____1*?'·*, 3) Κβητι
  •κΛββι», 4) Ζαχαριουδάκη Δηιιή-ρίβν τοΰ Γεωργίου, 5) Β*ίο·ι-
  ράκι» Ν«κ5λβ*> τ»3 Μιγίήλ. 6) Ζϊγωνάχ.ν "Ιωάννην τι3 Έμ-
  »ρΊάκ ν Δηϋήτοιο» το3 Ίωίννου, 8) Δασκκ- 3
  το·3 Μ<ν;*ή ς Ά,τεα. 3) Σ«τζ·τά,(ν Έΐ*ι*βν, Ιωάν. 4)'-·3·4«» Ί ί,ον 'Βλτα-. 5) Σ,να-σίχι» Β-σίλ Χ*νΑ. Λ) Β*>ερ*ακιν
  9)
  Μ*υρο»ι*τ!ν »—,.,.......... .
  κιν Δβά*.-ν «Ο Ζ*γ.«*<*, 3) Κ.6τη«ωτά<ιν Εύστρϊτΐον -Λ Νι- Έμα*·>. Γεω3γ 7)
  τ.σ«να*ιν Αντώνιον Νι»ο.
  Τ*ς
  1) Γε ιβγιλάνίν Γεώβγ·ον "Αντ. 2) Ρ'
  Άν!ϊ. 3) Κουτά<ν Άοιστείίιν Άντ. 4) Άνϊρ 5) Κ-ϊντονιάννην Δοάκον Αλεξ. 6) τνράκ,νΦράγ.οντ^ΓβωοΜου, 19) Χ*«β,ορά«ν Χ,,στ*·*- | τρ,,ν Ά- 7} Β στί,ιν Έαμ.ν Γ,ω,ν. .εν τοθ Ιωάννου, 13) Σμόκιν 'ΐωάννη, τοΰ Νικολάο,, Η) , Ε*-**».** ΡυΊυα. 9) Καηρουίακιν ί. 8) Καρ- Γεωργ. «β ρ·ν Παι»β·»9Ϊ4ρου Ίωί'ννηντοΒ Γεωργίεο. κλάσεως 1910 Νικόλαον 'Τιβαν. 1 12) ΤΟαβάκιν Δημήτρ όν |λ«μ-5ν Άντ. 14) 'ΠαΟ'λον τβ3 Κων)τ!νθ«, 3) Μ·»οαγκάχιν Στυ>ιανϊν το3
  =4) Σγουρβν 'ΐώάνην «3 Κων)τίν9·., 5) Ψ*ρ*5ά*·ν β »ι«5ν «0
  'Αντωνίοι», 6) Πιπαντωνάκιν 'Ειιχινΐυήλ τί3 ΝικοΧάου, 7)
  'ΓαρΐφάΧβΙκιν Νικόλαον το3 Ιωάννου.
  Τί)ς κλάσεως 1911
  1) Πεκτούλαν Γβύρ'«-)·■ τ^η Ί-Λάνου. 2) Πΐντουδίλΐν Έα-
  μανουήλ τβϋ Ίωάνν<:υ, 3) Τωμα^άκ-.ν Χββϊλί'ΐ—ιν το3^ Ίωάν- νοι>, 4) Άγγελάΐΐν Πανϊγιώτην τ«3 Έ'Λΐιανο ήΧ, 5) Τυ-
  λιανάκιν "Ιωάννην τοΰΤίτιΐ), β) ΔίΛγεοί'ΐν 'ΚΐΑΛΐνϊϋήΧ τοΰ
  Δϊΐμητρίου. 7) Χρυτβυλά'ΐν Ιωάννην τοδ ΔηαητοΙου, 8) Σπι-
  ♦άχινΔτΐυιίιτρΓον τσ3 Σταΰίου. 9) ΔβΧ«5·α.άον Δηιιίτοιον τοθ
  "Μΐ'/ατ,λ,ΊΟ) Γισκουιιάχιν Εμμανουήλ τοΰ Ί«»ίν ο>. 11)Β?υΛ-
  "β>οΧακιν Ε5ίγγιλ9ντ93Χ*ρϊΧ. 12) Πιτ*ΐά<'ν Γεώεγ·9ν το·1 '-Μιχϊτιλ, 13) Καφΐτζάκιν Νικόλαον το3 ΜιναήΧ, 14) Ά5κ;ι>-
  >άκΐν ΈαιΙ·τ»*υγιλ το3 Ίί:ιι'>6ον, 15) Κ*σ<.»τίκιν Σιτυο^ωνβ τ«3 Ίειάννου, 16) Βίλιτάχιν Νικ4Χ*ίν το3 Κων)τ!νου, Π) Μ^ο- -λάκιν Μορώνι τοΰ Γ««ργί·υ, 18) ΛΛωτάκ-.ν Έ,*μαν:υήΧ το3 'ΐΜβτφ Δ·'?}μ9·'9υ Δί«·^Λ*ϊο« 4τ* «9<θ. 107 τής 6 ΌΛτωδρίουέ. Ι. ««•τ^άκη είς-τόν ιτεζόν 'Κνουτάβγην Τΐ^υτίκην Δη^ήτριον νϊ —νάψ^γίνιον αετ» τί]« 1ξ Ά.?|»ένων ΡιΟ^ΑΜης διττονίϊο; Σ:*- ο«ν<·κ Ε. Φραγχ'αϊάκη. Δι'ϊΐΛθΙου Δ:ατάγι>«τβς όπ'άοιθ, '08 «. Ι. ποοίγομίν όττ))
  1ης Όκτωβρ'ου 11ί'2 «^ αε·' τόν βχ9ι*όν το3 ίφέίρου Λοχίου
  τ#4ς κάτωθι οεκανεΤς το3 1ου Τάγματίς.
  Τί!ς κλάσεωί 1908.
  1) Βαοίάχιν ^κυρίδωνχ 'ΐοάν. 2) Καντ:8ά>ιι» Αντώνιον
  Γεωργ. 3) Χρυσ5υλά»'ν Γ.ώργιον Χοτιγ. 4) Κί»ιΧογιίννην
  Νικολ. Γεωργ. 5) Ψυγαράχΐ' Δ^άιιον Φϊνουρ. 6) Σταγαντω-
  νβ«» Ιωάννην Χαρίτ. 7) Χριστινίί-ΐν Γϊώογιον Κονττ. 8)
  ΨβλΧοΐχιν 'Ανϊρίαν Μχνίύσ. 9) Καφφατον Λυκο3ργο» Νικολ.
  10) Σ<γ«νβν Άνανάσιον Γεωργ. Τής κλββεως 1909 1) Μαριγκάχίν Γϊύργιον Νικολ. 2) Παπαϊάκιν ΛεΜήίαν Μ»νο6ΐ. 3) ΚαλαΤτζάκιν Ά·»των. Πχναγ. 4) Βισιλάκιν 'Ρμ- μ·νοι»ΐ)λ Ιωάν. 5) Κθνκουράκιν Γιώρ-ϊΐον Κωνστ. 6) Πϊπα- ίάκιν ή ΠατααχΜλάριον 'ννϊρίαν Ιωάν. 7) Πχπα^άκιν Νι¬ κόλαον θεββάνους. Τής κλάσεως 1910 1) Κοχοναν Άλέςϊ»ϊρον Μιχαήλ 2) Μανβλαοάιΐιν Χαρά- λβμχον Στυλ. 3) Ματοιισαχάχ,ιν Εμμανουήλ Κω·στ. Τή; κλάσεως 1911 > 1) Δρίκλτσκον Ιωάννην Νικολ. 2) Φιωτάκιν Ιωάν. Παναγ.
  3) ΣαΜάκ.ν Στνλιανον ϊΑζ*ο·ίι 4) Χχτζι4ίκ·ν Γίωογιον Ιω.
  5) Σ^εεΦνχκιν Εόάγγελον Άναγν 6) ΝΐΑ5α.ά*ι* Χΐοάλαμ-
  κον Ζίχαρ. 7) Άναγνωΐτάκιν Μ.χαηλ. ΈΛα.ϊν. 8) Ί^χαρά-
  κιν Αντώνιον Γρηγ. 9) Κιλλίργην Γεώργιο» Μιχαήλ 10)
  Προχοκάκιν [Ιρϊχόιΐον Ιωάν. 11) Κ^ρμιζά«.:ν Λη^οσΐένην
  Γ·«ργ. 12) Φ»>μ^κιν Γεώργιον 'Ι^ά». 13) Β;-σ «υνάιιν Πί-
  τρβν Νικολ. 14) Β>λανά*ιν Ιωάννην Ιίιχαηλ 15) Σΐτουν-
  Γεώργιον Δημήτριος. ■
  το3 ^«**νίως τοίς κάτωθι ύποδεκανεϊ;
  β* τον
  Ι)
  Τής κλασεως 1907
  Άντ. ?)
  Γωά>·. 10)
  1') Δα'καλάκίν Ανδρέα» Γιωργ,
  Εμμ. 13) Π*^ουτσίι»ιν Χ»οβ-
  Γίώο ιον Έι*μ. 15) Σοροκά-
  16) Στρβν υλάκιν Μιχβϊΐλ Γεωργ.
  Τής *Χάσ»ω« 1909
  1) Δοκινιάκιν Πολυχρ. Στΐΰρ. 2) Σπυοιίάχΐν Έιιμ*ν Βασιλ.
  3) Άνϊρείάν.ιν Έ'Λΐιιν. Π<τρ9ΐ> 4) Νικολακίκιν Όϊυσσέα
  Ζαγαρ. ί>) Κ»οαντωνά·<ιν 'Ειιά, Λ*ι·». 6) Σ<·'*νον'Νι*8λοΐ!ΐν Μ'./αηλ 7) Άηωνϊχάχΐν Νι*κ5λ·«9ν Ιωάν. 8) ΒιίίΧάίΐν Γεώο- νιον ΔπΐΑϊΐτρ 9) Π=τβουλά<ιν Γβώβγΐ'^ν *τω4ν. 10) Μαραγ- κ3;ϊά·λΐν Π^ντίΧίίν Μΐγαήλ 11) Μοιιρνινάκιν Ευθΰι».. Γεωργ. Τν<: χλάσίω- 1910 1) Ν'.'χβυνίκΐν Ε·5άγνελον Γεωργ. 2) Νικη«οοβκιν Γ«ώογιο; -τυΧ. 3) Πϊ-Γίΐϊίχΐν Ιΐοτή» Ιωάν. 4) Μουνάκιν Ιωάν Κυβ, 5) Τζ'φί/ΐ" νΌήττον Ά·το3 6) Γοτλ^νίκιν Κωνστ. Ιωάν. 7) :λ. 8) Ά'!·'οντάχιν Κωνττ. 'ΐωάν. τριον Γ»ω3Υ. 10^ Λϊντζά«ν Αντώνιον «) Β^οο*άκιν Γϊωργίου. Τί!<; κλάσεως 1911 1^ ΚαΧοΰϊΐν Γ·'09-Ί-ν Πτντϊλ 2) Τ«ι*οιΐΒάκιν Ιωάννην Στ*ύρ 31* Μα·'τ'·»νά<ιν Δηα-ήτοΐον Ιωάν. 4) Βολιτ·ί*ιν Άν«- στάσιβν Στυο. 5) Κοντοτυίάχιν Έιιααν. Ιωάν. 6) Μοτκβόκιν Ιωάννην ΓεωίΥ. 7) Σε-ιαίά^ιν Χ«ράλ. Ιωσήφ 8) Μαλβνϊβά- χ»ν Ιωάννην Έαμιν. 9) Πλυμάκιν Αντώνιον Μάρ. 10) Ξυ- λίύοην Χαβ^λβιικον ΆστρινοΟ 11) Άθουβάκιν Νικόλαον Δη- ΐιητίίου 12) Γαο-*·«"»-ίκιν Πίτρίν Έ·ια«ν. 13) Πτσκβτάκιν Ιωάννην Νιολ. 14) Πολυγοονάνΐν Στοθοον Αλεξ. 15) Ν'- νιχάκιν 'ΐωίονη > Μιχ. 16) Χβριτ-ίκ·ν Σιτΐ)οίί<»>ν* Κωνστ. Π)
  ΕδάννεΛον Γβ»β·». 18^ Λ·οϊην Γεώργ. Πβντελ.
  ΝΐνόΧαιν Γ«.ώογ 20) Σπχϋριανοοϊάΐ'ν 'Αν-
  ϊοέ/ν Έ|4·ι«». 2') Χο·/λ»*4χ!ν ΈΛα*ν. Άγγ*λί| 92) Φου-
  -άιι Δϊΐυ,ήτοιον Έμχαν. 23) Κ.ονάρον Μιχαήλ Μιχ. 24)
  Σγουρόν Ήρα»Χήν Έ,ΛΐΑΐν.
  Δι* ομ·;ίου Διατάγιιααο; »—* άριδ 108 *.Ι
  νικός καοα τί! Κί^τοικη ϋιτ»|3«5ία των ΔηΐΑΓσίων Εργων,
  σορινώς ό Έ-ΐιιανουηλ Δεομιΐτζάκης μηχανικάς.
  Έν Χανίο-ς τί) 10 Ό««69ίο.» 1912.
  Ό έ—Ι ττι^ Δΐ|μοτί«ΐ Ά·ε>αλ*?«< *■? των Δηαοσίων "Ερνων Λΐοικων ΈπίτροΐΓθ< θ. ΑΙΜΤΤΡ1ΤΓΤ2 Διά Διατάγματος τής Έπα·.αοτατΐΑγ]ς Διοικητΐκής Έπΐ'.ρο- π?ς ύπ' άρ·θ. 145» καΐ ·ϋ;ρ9νολογίαν 26 Σϊπτεμίρίου 1912 διω_ ρίίθη ό Γΐώργιος Καβρός ϊ| Παυλάχ»/ς τϊλωνοφόλαξ ιταρά τη τελωνΐιαχή Τ(ρ·.«ερε'α τοΰ Τελωνείου Ρεθύμνης άντΐ τοΰ Ίωαν- νου ΜτεΧογιανάκ,η ούτινος ίγενετο άποδεκτη ή άπό τί)ς·^ί»8<«>ί
  ταύτης ύχοδληθεϊσα παρίίτησίς τού.
  Δι" όμοίο ι Δ ατάγ^ατος ύπ' αριθ. 143 κϊί χοονολ τ?-ν αυτήν
  δ ω:ίσθη Ό Τιίάννη; Π. ίΐϊτεοάνιης τίΧιβν:φΛαξ π»ρ» τίϊτελων.
  οΐΦίρεία τοό Τελωνβί^υ Χινίων ίντί το3 Άνϊο. Πιτεοάκη ού¬
  τινος ίνενετο ά«ο3«κτή ή άτό τής θέσεως ταύτης ΰ*ο6ληβ«Τσα
  «■■ραίτητίς τού.
  Ζερδουδάκη οΰτιιος ί'ένίτο άποδεκτη ή άπό τής θέσεως ταύτης
  ΰδλ^Τ παραίτησίς τού καΐ ό Έμμ. Δημοΐθ. Πβχαγιαννά-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ2ΕΩ2
  κηί τε/.<*νοι>ι5λαξ ιζπολ ττί αύτη τελΜνειαχή ■π*'!·φεΐί''α λ^Α «·ο8 | Δι' ομι{"υ Δΐατβγιιατος δπ' ίτι?. 118*. Ι. ϊΐΜ^Ισθησίν "λιι··-
  'Ειιυ. 5τεια·/.·ί··η «πολυθΐντ·!·: ϊια τ^υ; 1ν τη σγετικη Ιχή^σει Ι νθφύΑα*βΐ παρά τφ Κβντο-χδ Λιμεναργείω οί Ιωάννης Τζι-
  το3 Τίλώνου Ηρακλείου άναφερίΐι^νοο- λόγους. ϊνάχνις κ»1 Μίγβήλ Κοντοτξάχης.
  Δι'όμοίιο Λι«τβγι*"ος δ"ϊ'ίτβίθ. 147 »Ί γοονΑ. 23 Σε-| λΐ* ομο'ου Λ.(7τίγιν«το5 δ—· άι-ή. 119 Ι. ϊ. Ιτε'-ρίπ* ί;
  πτΐμίρίου Ι. ?. ίΐΓετοάτΥ! «ά πλ-> «ωΒ* πΧΨοης & ιιιτήός ε'ί τόν | τπό/η<1)>ί τί)ί· μισθΒΪ'σΐοίς τοϋ «ϊρα τ/5 Τ*γ. Γ9ϊ·*ίον Πάβγΐ')
  *αρά τώ Τ«λ»*νΐιω Χαν'ων ΙχηΐΛη-τ» Λημήτριον Δοοσά**) ϊ'ά το | Εύσ. Κ3αα7θά<·Ί ά-β 27 Δ·κΕΐ»6οίου 1911 μ,^γοι 19 Φείββυ·- άττό ά—ο 21 'ΐ'υλίου υέχρι 20 Αΰγου-ττου 1919 γενικόν διί- Ι ην έ. Ι. χ*θ' δ' γ?όνον άιτου»{"'« ίχ τίΐί δτΛρβϊία; >έ <·>
  στημα χα6* δ *ΐΓουσ(*Μ·' ουτο; -ί!: δ-ϊη^ίΐαί >έγω όσθενβ-ας * ίι*(ν?[χ<; νου.ίιιως *ι»τ'ϊτΐΓΐ»|Λε(<—ς "το ίύο ί—στηιιονων ιατρ'~- ^β··βνι«4ντΜς —οτβ—ιΐτθ·ί™ς διτό >·> ϊΐϊΐϊ~νιόνίΛ« '·βτ«^ν. { Δι' βαβίβυ Δβ-τβ^-χϊτβς δ—* »Ρ(". 193 έ ? Ϊ!ΐ,>-1<τβν"»Λν ϊτΐ' β- Λι'όμι(ο> Δ'.ατίγααττ: διτ' 'ιθ'*- 1 '»*? *'· Υ?ονο 1 Ό τω- | Χονισταί ιταρά τ»Τς Νο*τργ!α(ς Χινίων χα' ΣΐινΙων οί Κ(.>ντ.
  ταύτης
  3 Όχτ
  Ι. ϊ ϊκοϊίσθη ο Διον. Κακ·»τσά<η: τίλκνοφύλαξ π·*οά τή Τε}«ν«<αχ*·>Γϊθΐφ·.ρ*Ιατ<·ϋ Τβλωνεία» Ρε*)δ*νη- άντ) το3 Παρβυόρη οδτινοί ίγέν«το τ*οί·χή ή άιτό τί|ί δ"ι6λη·>»Τ9« ιιαοαίτησίς τού.
  Δΐ' αι·>1τ< Δΐα-άγ'ΐ^τ-': ■'■»' άο^ 150 κ« γο«ν ίρίου ί. ϊ ίι ύβίσθπ δ ^η^ή-ριο: Κβτσχν·»ά»'»)ζ τβρ* τή τϊ"> ωνβ!'κη πβρ φ*οε!α τοϊ5 Τ&'·)«ϊ'5υ ΧανΊον άντί τοΰ
  Μ. Υοιβτου>άκν) 4ΐ(ολυθίντος ατ*|γνϊταλ'ΐ:5··το; την θέσ'ν τ;υ
  άνευ άϊείας ύιτϊο τον μτνβ.
  Διά ^ΐλθίου Δίίτάγα-ϊτοί ί·** άο·β. 155 κλΊ νρον^λ^γίαν 10
  Ό
  γ
  τϊ5ν Ο'*ο»β·Μ«»Λ« ο«τί τοθ Ιω. ϊαίί
  * ίνίνετο άποϊεκτή ή ά«ό τής Οίσϊ»; ταύτης ΰ
  τγ·σίί τού.
  ί'έιιιοΐου Διατάγμβτοο ΰπ' άηιθ 156 καΐ νοονολ'ϊΜ'αν 10
  . 530
  ίντώ άί^ρΐι) 4
  κβΐ τω 5^·φ 1 καί α' το« ΰπ' άοιθ 643 Δια-
  ήί γοθϊΐ
  τ·;αύτη
  η
  καί γίνη ίβκτ^ο ώς 4/γυητήί 5ΐΐ τήκ ίι«·χΕΐρ*ισιν τοθ Δηαοιίου
  *Κιιαϊ·">υγ;λ Ι. Β'δ'υοινάκη ό Δη>*ήτριθί ι. Π·»-
  ς Ίίκτρός κάτοΐΛος Βιάννου,
  ι; -ζ 10 Ό*τω8ο!ου «91?.
  Ό ΔΐΛΐχών 'Κπίτββ*βί
  Μ.«Ρ. ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ
  4«0ΤΕΡΙ Λ1ΕΥΘΎΗΙΪΙ ΑΙΙΙΙΟΙΥΙΗΤ
  Δ β τής όπ'άρ-Λ
  τί!ί 9 Ό*τω6ο!ου 1912 8ιατ*νί1ί
  #μ<3ν δ-ωρίσΐη Ι—Ι ί5ίυ.τ)>-3ν 0οη1ΐ'-
  τοδ Κί-
  μ.η'ράκτ!ί· »άτο!<0': ΚυΐΌΐΑίδαι» Κ^ϊωνί»; ιιίγρΐ τήο 8 Απκ- λ!ου 191? κβτατΌ Ι^'^ο·βι». 105 4 ? Δίάτ^νακ. Όυιοί.ος Κια τίί^ δπ' όοιβ. 14^ τί!? Η Ό^τωίοίου 191^ ϊ'«τβνή5 Υμών β»ε>ύθη τί(ί >-πηζ"ΐ'ΐ!. ό ?«σμ"»ύ>-»ξ των »υ·
  >αχων τοθ ϊΊίρηνβ>ι«βίου Πεύχου Β'άννου Μινβ-λ Π*-α?ο'ί3ν-
  νί*ης χά) άντ* αύτοιΐ ίιωρίσθτι ώς τοιούτος ο Ίωίννης Ν. Λοκ-
  λί
  Έν Χανίοις ττ 19 Όκτ«.Λοιου 1919.
  Ό επί τήί ΔΐκαιοβόντΓ Δΐθ'ΐ"ύν 'Κ«
  Α. ΜΪΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  ΙϋΟΤΕΡΙ
  Διά το3 1*' άιιθ. 115 «. ί. Διατάγματος τή«
  Διθίκη-'.κίΙςΈπ'-ροπής έτοπο<)ίτήθί;3αν όο-.στκώς οί εξής τήτ Τοχ. καί Τηλεγραφικάς ύτηοεσίας ώς ϊτε»αι: Λ;σίμ.αχος Πετυγίκης, Έν. Κυοτίοη; χαί 'ϊωίν. '»τιχ9υ- λΐανάκης παρά τη Τ»χυϊο9ΐιι*ϊϊ καί Το'^γριφ ή Διιυθάνσει. Γ. Ίνΐβτακπς καί Έμμαν. Μαν5αλί*ης π*?ά τφ Ταχ. Γρ-τφίίω Ήρ»κλ*ίου. Ν. Λκνϊράκη,· π»3ά τώ Τ*·<. Γρϊφ'ίω Χαν:ων, Ε^π. Δχ- νβυ>άκης *«* τδ Τ*γ. Γ-β·«ί<ί> Ρ*«ύ^»ης, Κ. Σ*ωληκΛ9ϊ)ς
  παρά τω Ταγ. κβ'ΐ Τηλ. Γραφεω Νιΐχολιω;, Ίό, -*ςγης
  ώς προί-άμενος ^αίά τώ Ταχ. Γρα»είω Σητείας. Ιωαν. Κυ-
  ά Τ Γί Μ
  7
  -ίχτς, Ιωάννης Πανιΐγΐ(,>τάκτς κ->ί Άντων.
  ίνι·— οί ό-" ΐτο·Λ. 124 ί. ?. Ϊ»Λ '*
  'Κιτ(σης ϊι' ό
  σθηηαν ίτμολο-'ΐσται ιγγρ» τή Νοιιαον'α Ρ'θΰανπο ε! Έμμ· Βι·
  στάτη-, Δηΐίίιτ^ιθί Βίρνΐίρϊος καΐ Ε'-ίγ. ΖωΥβΐϊββκτί·
  Δι' ό-Λοίου Διατάγμ—οί δ-' *οι«>. 1*27 Ι. ϊ. ωρίσθη ^ Δν!"-ί
  Κρθ'ίσώ^ος ε'ς Α τάξί»ί το-οδ-ον"
  Δ·ά Δ'ατ«γί|ς δπΐ) νοον>λ5γ.«ν 9 το«'γ. ί»1^<: *· ε'ί την κεν*- θίσ'.ν Α ' Γραφέ'Λς παο* τή Νομβργ'α ο Κωνστ. ΤζΐΛρτζίχης. Δι' όμοΐίυ Διΐτάγμϊτοί δπ' »οιβ. 132 <. Ι. ί—τπάτη ή β*β λ^Λ'.ς τής με.οθοϊοιίαί τοθ πΐΐν τώ Τπ'λενί,αΦ'ίω 'Τεοοίτέτο~ς τη"λ6γ;«η-ν! Β. Βϊρϊί*ου -ί->> 16 Μαοτίου μίγρι 1?ν 'Τ^'ί-υ
  έ. Ι. κ~0' 8 διάστηα-ΐ άπου-ΐίασεν τί!ς δκηο«σία<: λόνω άοθί- ί νΐΐι* πΐστοττοι»β«Ι'~(:. Ε. Κ'Τ'αιτά«τς κ»! Έν Χβνίοιςτί 12 Ό,τϋίβίου 1919. μιι τ τ("5 Τκυ. Γρτ»»ίω Βάμου οί Ε. Ν'*.ολιΒά*Τ<:. Α. ΜΙΧΚΛΙΔΑΚ»Σ ΤΗΤ Ό ΒΙί0ΤΕο4 Αί» τοθ διτ'ΟΡ'Θ. Τ23 νο? γίΐενββ'. 9 Όντο.ίοΙου 1912 Δβτάνμοιτθς ϊ'ωρίΓίησ·>ν : 1) ό Άντ. Τρ»ΐ''»νΐί Αοο «τ··/.
  5νιιΐ)λ'5ί ϊβχακτίΐ π'ΪΓ'νν ϊγΐίν ϊιευ'Όν-^ί τοΛ {ν Τεοσα^α Χοτ-
  νί<*ν Άνιβτ. Δϊΐμοτ. Τγο'λί'π' Χί' Ψΐ τδ-τί -ή' Λ'σεωί ΙπΙμ·». ΐΛ-σ'Ό »αί «ϋΐμΐσβίω ?εβν. 1^0. 9) Ή Μαεί» ΤΊ. ΦϊνουΓ^ι '· γβΤον Άν. Μύρωνος Μ - Ό 'Τ<ι)·Τ'. Ξίνάχ τ»γ. ΊΟ κίνγ'ί ο3*τ ί είς -τυγ. 'Αρσακ^ιά^ ι'ι^ -ο ϊ'.Η-ς γ'ι; "Ο Ό ΈΐΛΐ», Μυλω'άκις ·ΐττ·3» ΓΐΜ^^βίυ ε'ί Θ^ρ·-ο . 50. κτνϊ το'ί Στυλ, ΤΤίείου νθ'οτ. Γγο Ό1 ου μ<- τί αΐτϊβ'ΐ τ^υ -ΐ' Μτ'ϋ'-'κα < Άχ3(.>τ^ρ{'ΐι χε>·?-
  οδτης τί]ς θέΐϊΐΛς. 6) Ό Μιγ. Κί^ίϊτ^άης ΐΛϊίϊ. Ρο<: ι'ϊ Αγ, Είοί,νη< Σε>!νου '"κ μην. μ,ισθδ ϊραχ. 40 ΰ
  τής θ^-ίω;·.
  Έν Χσνίο(ς ιη 9 ΌκτωβρΙου 1919.
  Ό Διοΐχών 'Κ·»'-ΓθΐΓβί; »?< Π Μ Ρ ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ ρμς χ ρ κουβιτά»ης ώς πριΤστάμινος ταρά τφ Τ^χ. Γρχ5«ίφ Μοιρω/. Κ. Καλλίρνης ώς προΐττάμ-:νος π «?ά τώ Γαχυίρ. Γραφΐίψ Πανόριιου. Γ. Π·ρί*ης ώς προΐ τά·α.«»ος πχ?<χ τώ Ταχ. Ι ρ*- φ«ίω "Ιεραπέτρας ««ι Ίωίν. Άτιαλάλης ώς χρ^Ιΐταμινος *αρ* τώ Ταχ. Γραφιίψ Πύργου. 'Αριθμ. Διαταγ. 110 Δ Ι Α Τ Α Γ II •Ο Λ ι οικών την Πηκδείαν Έ« Έγον-ΐ: δτ' 5 !ί ν τί δτ* 'ΐτο 0. * ],4 -«.αι γρ )»3^ . 18Σ'τττ€θ· 6?ίου *ιί ^^ τής 2 '0<.τ.ι)6ρ'ου ΐ9Ι2Ιγγ'ϊ»ΐ τού •'υλ^οσιάρ χ;υ Χα^-ω* χτί τό ίτ' ίρι^ '35 τοΰ 19'2 ίΐϊταγ^α . Αποφασίζομεν Δ:ορίζ.μιν την "Αν^αν Κ'ντο-'α^νη ύΐηίΕτοΐαν {ν -φ γυμν;- β'.ψ Χανίω'-ι έ-ί μην. ιΐίσθω ϊρ. 30 άν·ϊί τ'ΰ Ά»α^τϊσί^^ Χϊ- τζιϊΐκη ϊ1^3λ^^Λ^νου α:* ίγ*ατ·5Α.[ΐί·,:ο · -ζήν θ;7ίν τού, Έν Χανίοις τή 12 Όκτωίρίου 191'2. Ο Λ;ο·'ίών Ίίπίχοοπος Μ.Ρ ΚΟΥΝΔΟΤΡΟΣ
  390
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  II
  1 Μ Α £ ΙΑ'
  Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
  Γ) Ρ.ΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙΟΝ3 ΕΤ ΡΑΙΕΜίΝΠ ΕΝ
  ΙΟΤλΙΟΤ 1912
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ5
  Ι
  «"Ι
  1 ϊ Ι
  'Έβοδα —
  Των Νομών—Όβδ
  Χανίων
  «αί Σφακίων
  Ζα Οαηίί
  €ί 3/αΜα
  ΚέΐΗγηιο
  Ήραχλιίοι
  ΑααηΦίον
  3
  ΣννοΙοτ _
  ΐίαρατηρησεις
  Είοπράξ$ω* ___
  ΤοίαΙ
  άα ρι
  10
  1911
  Σεπτέμ.6ρ'-ς
  ^βρτβηιϊοπ
  Οκτώβριος
  ΟθίθΙ)Γβ
  Νοέμδριος
  ΝθνβΙΠΓθΓβ
  Δεχέμίριος
  ϋβΟθΓΠΙΐΓβ
  Ίανουάριος
  τ3,ηνίβΓ
  Φείρουάριος
  ΚβνΓΪβΓ
  Μάρτιος
  ΜίΙΓδ
  Άπρίλιος
  Αντΐΐ
  Μάίΐς
  Μειϊ
  Ίούνιος
  ^ϊη
  Ιούλιος
  ΙυίΙΙβΙ
  1911
  »
  1912
  Ιηψοβοσια Αης λΖεριόδου βαίίοη Ι'.
  Ληψοίοοία Βαί ΠβριόΛον Οηίΐοη ΙΙ'.
  ν·»ο/1<Η. — Τοία! .......... 160856-, .«334277 01 120904911 8702, 146946827403:. 1505 1503626,6'* 93827393470437.35 373238^.16 077733 61) 73779^66 2712615 75!80851766709053 32ϊδΤ.ι6 347043 670905383 Ι -Τ"
  Λ1Α ΛΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 31.-
  ΜίΗί. Αϋ εΟΗΡΤΕ ΟΕ
  II
  3υΚΤΑΧΕ 3 ·/· - 0Ε5ΤΙΟΝ ι
  ϋϋΙίΙΕΤ (912
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
  Χ Α Β Α. Κ Α
  II
  χϊ.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
  1-1
  •3
  1-δ
  Ι 3-, 5
  <3 5§ δ* Ι ι ■ϊΊ Ιΐ — >· »ί
  !·§
  Κο ε
  λι"1 *3 ■"
  χ οί
  —ι ί^·
  -. ι
  -β £·
  ■ ι 4ϊ.
  2
  δ,
  .2 3
  : § Ι-
  3
  ί
  ί 3
  ι*
  •8
  "3
  16
  2
  13
  13
  17
  2120762
  17237605
  168371
  243426
  218001
  35
  15 -
  45
  23422860
  124847985
  1000000
  2974
  115409
  9802745
  359243
  47237
  16525805
  253°
  62113
  45
  2948
  21207625
  172376
  1(ό8371

  2',3426
  218001
  23422861
  35
  94
  1405560:
  12484798ο
  124497303
  26Ί827 92
  2!>076
  172376
  168371
  243426
  21800!
  23422860
  53788
  730338
  3071357
  80
  14824
  80463
  8(
  ,8
  124847985
  199013603
  3470437):
  125145:
  85
  21343688
  646481
  15
  773093
  62113
  2948 9
  11405560
  2758280 80
  537881 -21
  ί80Ι6%
  25
  9528858
  6709053!
  (Έκ τον Γενικόν1 Υογιοτηρίον)
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_
  Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΚ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ5 ΕΝ
  Ι3ΤΛΙ0Σ 1112
  «ι ι λ α & ια'.
  Ε Ι Σ Π Ρ
  Α Ξ Ε Ι
  Σ — ΡΕΚΟΕΡ
  Τ Ι Ο .Ν
  ί ·,
  Χ,,
  'Έβοδα -
  Χύ» λθί
  κ*
  ν «
  υ <- (· « * Των Νομών — Όβ8 άέρ&ΓίθΙΏβηίδ ϋ Ε:~.άξ.«ν ω ϋ ο- ο 3 ι "*'ϊ ι ) αι ■ 1 .£ >
  Γ/·
  35
  Β
  < Ι Χαν ών χαι Σφακίων Ρεθύμνης Ηραχ'ίίΐυ Λ,-,,:» 3 | Ί Ι Τ ο » »ϊ β & | « ί ί ΚοΐΊγα» ■""'*>
  * ο
  -
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  11
  !
  ΐντ<μ£ρΜς 1911 22511 60 5913 ιΟ 20964 37 3Ο( Ίιϊ 49690 )7 49690 )7 Ι1 » Όκτώβριος ΟοίοΙοΐΘ » 2973ο 60 6775 35 25069 — 702 ηΟ 62276 05 62276 )5 ι · Ν;έμδριος Νθν6ΙϊΐΙ)Γβ » 31315 85 11866 70 36067 72 1354 90 80603 ι* 80603 17 Ι » Δεκέμίριος ΟβΓΡΠ.Ι)ΓΟ η 26523 90 5177 — 19261) — 826 Α/ · 51787 30 51787 30 Ι » Ία ουάριος «ΓηηνϊβΓ 1912 22443 60 6103 75 22017 6ο 1413 60 51978 55 5197^ { >
  Φεβρουάριον
  ΚβνΓΪβΓ
  »
  20883
  5939
  25
  21469
  42
  905
  10
  49196
  77
  49196
  77
  ! »
  Μάρτιος
  ΜΐΙΓδ
  19 406
  80
  5790
  8(3
  22518
  80
  508

  48224
  40
  48224
  40
  ι *
  Άπρίλιος
  ΑνπΙ
  22854
  20
  5459
  35
  26457
  10
  663
  50
  15434
  10
  55Ί34
  15
  Μαίος
  Μ «αί
  »
  22181
  30
  ^,
  4336
  75
  19865
  ΟΓ
  1464

  47847
  10
  47847
  10
  Ίβύνιος
  •Ιιιίΐι
  22350
  6065
  70
  25291
  10
  1197
  60
  5490 Ί
  60
  54904
  60
  Ιούλιος
  ϋ^ιιί Ιΐοτ:
  23125
  90
  7292
  65
  29508
  20
  2048
  10
  61974
  85
  61974
  85
  Ά,,ι
  σμ» δοΠΙΙΙΙβ....
  263331
  9.*
  70721
  ι»
  26847966
  11384
  20
  613917
  01
  613917
  01
  ι
  Ο|Η <]β Ιβ μβο »σ(«« 1906-1910 Ιυα 1006-1910 1206136 3-2 532793 82 1235144; 8-2443 ι. •2856520 34 Ι 2856520 Μ Εύνβλον ΤοΙβΙ 1469468 27 403515 05 1503626 64 93827 39 3470437 31 3470437
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  363
  υ^ΕΒΑί. Αϋ εθΜΡΤΕ ΟΕ ίλ δϋΒΤΑΧΕ 3φ/.
  ϋϋΙίί,Τ 1912
  3 °|0 — ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
  ΟΕ5ΤΙΟΝ Μ
  Χ Α Ο 1^ Ε Α υ
  XI.
  ΠΑΗ
  ΙΡΟΜι
  Ι — Ρ
  Α. Ι Ε Μ Ε Ν Τ 8
  |
  Έξοδα—1>β]
  ρβη***
  ι ·
  Ι-8 Ι
  — -
  04 —

  χ
  "· 2
  Ο ι.
  Ι
  ?3
  Ι
  Κ
  Η
  II
  8
  «Ο
  ο
  *Ι*
  3-
  Ι
  Ό
  Ι!
  Ο ι»
  ■§.ι
  2 8
  Ι<3 Β ξ Ι » ·- '3 Ι « Ι ± ' - ,-< 3 β Φ £-3 α. ο „ α ώ^, φ β -Ε ο φ ϊ» Β "· Ε *β α. ® 3- κ ίο « Ε— .2 -ο ** ίΓ 'ν- '»- *■-!" ιΛ 3 '£■-· σ>

  ~ο °
  Φ
  ·-»
  ° Β.52 Ι
  ό'μ'βο. Ι
  ο >.« 8 Ι
  Ο
  ~§- δ
  «; β*
  α
  β Λ φ ς.
  μ, £ α ·—'
  ΟΟ —;
  1 Ι
  < 11 Οί** £ φ Α, 3_ Φ (Λ < Ρ Λ.» £" Ι κ 1 ιο > «υ — .—
  - ΡΙ <- χ 2 2 ο Η 5 » ο Ι •χ· Χ 9- 2 8 ■« 1 II 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 1123 50 ί 298 20 .. , 1421 <0 _ 1421801 270 — 832 35 — — — — - 1102 35 — -------- 110235 2426 80 ι 761 20 96 ί}7 — - — = — 328 Ί 87 — — 200000 — -------- 20328Ί87 2197 45 178 90 — — — — — — — - 2376 35 — — — — -------- 237635 627 — — — — — — — — — ---- — 627 — — — — — ------ 627- 1199 — ■ 441 40 38 — — — — — ---- - 1678 —' — 200000 — ------- 20167840 2095 8υ 761 80 — — — — — — — — 2857 60 — — — — -------- 285760 1335 — 468 - — — — — — — — — 1803 — — — — — ------- 1803- 505 — — — — — — — — — — — 505 — — — ΙΟΠΟΟυ — ------- 100505 - 938 — 178 40 — — — — — — 6405Γ 60 6517. — — - - — ------- 6517- ~ 1731 65 895 30 51 2677 9 53788 2 804637 19071813 14449 30 3983 20 1018 22 — — — — 6.05560 83506 32 53788 20 500000 — 804637 8 717758 30 83578 15 43251 79 1514 66 — — 297 Ί - 50000 - 18132160 — 2571357 'ώ --Π52679 05 98027 4ΰ 47237 9 2535 8 — — 297 ί 1Ι405τ 60 264827 92 5378. !2( 307135' 7 4ί 80463" 78 3470437 35 - — . —
  894
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟ&.ΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
  Ύ*<5λοι*α οίχονο- [χιχοΰ ϊτους 1910 Πρ«ξ«ί 4*6 1 Σϊ- Ποάξΐΐί εντόί τοΒ χωρίου 1911 2ω« Ιουλίου 1912 30Ίουνίου 1912 Σύνολον .1*9 8 —190 ......9 Άποτελέσμα,τα άπολογισμ Προϋπολογισμώ χρήσεως 1910 » » 1911 ....... Λτάφοροτ λογα9*«»<*11ιοί· 4 Γραμμ-ά,τια συμ,ψηφισμοΰ.............. 5 Χρηματικά γραμμάτια................ 6 ΙΙαρακαταθηκοα κοινα,ί................ 7 » α,ΰτούσιοι............ 8 » χρηματικών έγγυήσεων.... 9 » Δημοτικαί............. 10 » λιπασμάτων.........., 11 Λ/σμός έγκαταλίλειμ-μένων όθωμ. περιουσιών 12 Μονα,στηρια,κόν ταμείον Χανίων......... 13 » » Ηρακλείου...... 14 » » Ρεθύμνης........ 15 » » Λασηθίου......... 16 Τελωνειακα,ί παρακατα,θηκαι........... 17 Είδικο'ι φόροι..................... 18 Λιμινικοί φόροι..................... 19 Πρόσθετος φόρος 3 °/β - - Περίοδος Α' 20 » » » » — » Β' 21 Ταμείον βοηθημάτων................. 22 Δωρβά Άρχαιολ. Έταιρίοις » κ 23 Προστιμ,α, έφέσεων άποζγιμ,ιώσεων......... 24 Έντοκα Γραμ^άτΐΛ τού Δημοσίου....... 25 Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου1 26 Προκαταβολαί διά λ/σμόν ταχ. Έπιταγών 27 Β ^ι* δαπάνας της Αγροφύλακος 28 Προκαταβολή είς Μοναστ. ταμείον Χανίων. . 29 Ζημία διαπρα,γματεύσεως ξένων νομισμ,άτων 30 Κίντσις κεφαλαίων—Τιλώναι........... 31 * Β Πρόσθετος φόρος 3 °/β 32 » » Ταμίαι........... 33 Κοιν. Τα,μεϊον—Κατχθεσεις προϊόντος εντόκων Γρααματίων τοϋ Δημοσίου πρός πληρωμήν των άποζημ»ώσεων................. 34 Προκαταβολα'ι αιά,δαπάναςτήςστρατ.υπηρεσίας 3Γ5 Κτήματα, κατακυρωθέντα τω Δημοσίψ .... 36 ΤακτοποιητέΌ: προσωρινοί λ/σμοί....... 37 Χρεώστα,ι Ικ ΐ,ηψοδοσίας χρτΐμ· διαχειρίσεως. 38 Τραπέζα, Κρήτης—λ/σμός Δημοσίου...... 39 » » — » Μόν. ταμ. Χανίων 40 » » — » » > Ηρακλείου
  41 » » — » » » Ρεθύμνης
  42 » » — » » » Λασηθίου
  43 Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμός Προσθ. οόρου 3 °/0
  Είς νιεταύοοαν -..-.....
  566947
  21
  817874
  469256 ·ί
  2001909
  682562
  592715
  10128
  40
  3962
  1384821
  589745|86| 52823081
  90
  90
  51

  942!
  1000
  45731
  9580
  319529
  303555
  3126
  1014251
  80828
  10872042
  644001
  114311
  42494
  5023
  48754
  26069
  11
  23
  37
  91
  24
  500000
  21423
  2576768
  95
  0
  95
  87
  95
  251
  37
  60
  91
  5812469
  500000
  180000
  1715
  4495160
  3159713
  850225
  1845255
  42124
  625958
  89428
  13200
  8850
  26
  78
  10
  95
  3244630
  4550176
  7662841
  5
  705
  2177379 521
  2674973
  2177065
  10
  27
  51440
  28645
  500000
  22348867
  10
  58
  2940
  _ 2004849
  7512098
  5989782
  1958 70
  259320
  1125
  2239560
  3882041
  31
  57
  90
  757683
  65261333!
  10128.
  40-
  5307
  234228 60
  267795
  3215
  15
  11381451
  1000
  48325
  10705
  341925
  342376
  3126
  1248479
  83506
  — 3215
  8000·
  204420201
  341115
  115785
  15
  59
  7527849
  200000
  3000
  2019663
  500ί·00
  138146
  3461190
  114311
  42494
  5023
  3549583
  992080
  1978658
  50000(
  180001
  17ΐ:
  450'
  4282
  300333:
  11617
  3497
  6329
  6109
  505017
  15 3203137
  37
  63
  63
  35
  60
  83
  30
  83
  65
  05
  30
  10
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  895
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1912
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
  Π
  'Τπόλοιπα τοϋ οίχο-
  νομιχοΰ Ετους 1910
  ζ άπό 1 Σ)6ρ(ου
  1911 ίω< 30 Ιουνίου 1912 Πράξίΐς εντός ταΰ • Ιουλίου 1912 Χ ν ν ο λ ο ν Ύηόλοτκα των ρερίδων Είς χρέωσχν Είς πίστωσιν φ 2. 1393593 26! 797025 950301 81 64 43588679 1159509 40 210341 16 818854 89428110 135090 383511 4371197 2052144 2778189 2413 1993643 2675198174 3093! 15869 1560 500000 45 13 8302380 541949 4874372 2360354 607577 57542672 1216ο 18612 15 32841 35853 52825 39811 308730 296310)61 1747 55194 2225456 97 30 15 06 75 70 16 3164767! 8508042! 184722917 500000 2000 2329998,6 4066 457319 10142512 22305210,^ 484987 216785|4Ο' 75371 6990075 236460 2917 55; 23873 37857 07 79 50 20 58 40270 6197485 481403 3378793 12186049 7Ί86584 313736 6' 72579ι 2593,21 234228 6( 21075513 1393593 541949 5359360 336416586 77797885 108121426 2375809 40 4201091 1-8573Ϊ34 125187 86 17094330 5721376 83523 35312Κ 3619ο008 45638: 1993643 328911575 309325: 1586 1560 500000 2273597 2 3502646|8' 9726647 19220955! 500000 20001—Ι 26437352 7257,9 48325 842871 138146 118759, 114311 42494 46936 19415 5656! 180000 1715 450( 02 01 23 37 76 89 77 60 4082983 35960301 11211112 2771275 14965!90 6109130 1248479 85| 380169625 327Ϊ514182Ι 7057580 6Ϊ 139359326 7705174 135931596 2029497 428600|93 13630 36703 1857334| 11380641 16994330] 888861 72817831 1119984| 1957380 1436 74516360 3205609 30932.1ο 1265413 1560 774135043] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ι
  896
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚϊΒΐίίΡϊΗϋ_ΐ!;__
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  Ξ
  Ω
  οικονομικόν ίιους
  1910
  ίΐράξΐις λτ.ο ί ι,·,
  Χ)6ρ.ου 1911 εως
  30 Ίουνίου
  1912
  Πράξιις έντός τοΰ'
  Ιουλίου 1912
  Έκ μεταφορας.......
  Τραπέζα Κρήτης λ)σμδς κεφαλαίων προσθέτου
  φόρου 3 ο)ο διαχειριζομ.. υπό της Μικτης επι
  των Άποζϊΐμιώσεων Έπιτροπτϊς.......
  Έξοδα έξαργυρώσεως Συ ^αλλαγμάτων........
  Τραπέζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ είδικοΰ
  Ταμείου εισφορών χάριν των έθνικ,ών άναγκ,ών.
  Είδ. Ταμ. εϊσφορ. χάριν των Εθν. άναγκών.
  Ταιιβϊα και Τελωνενα
  Ταμείον Κεντρικόν..................
  » Ηρακλείου................
  » Ρεθύμνης ..................
  » Λασηθίου..................
  Τελωνείον Χανίων...................
  'Υποτελωνεϊον Σούοας ...............
  » Καστελλίου Κισσάμου..........
  ϊ Παλαιοχώρα,ς..............
  » Χώρας Σφακίων..............
  » Κα,λυβών...................
  Τελωνείον Ρεθύμνης..................
  'Υ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτάμου. . . ,
  » Άγίου Γαλήνγ)..............
  Τελωνείον Ηρακλείου..............
  'Υ/τελωνεϊον Χερσονήσου..............
  'ΐ/τελωνβϊον Ματάλλων..............
  Τελωνείον Άγίου Νικολάου............
  'Υ/τελωνείον Σητείας.................
  5 Ίεραπέτρου..............
  » Σεισίου...............
  Όλικά ποσά ....
  7662841
  27
  123
  613126
  68059
  2162ο9
  52580
  331 ϋ5
  33657
  915
  18943
  4669
  11963
  13606
  598:
  4442
  996
  30021
  255
  1795
  2234886 7
  04
  48
  Μ
  60

  54
  04
  70
  55
  30
  4693|5(
  15806
  24017
  210160
  8918171
  14
  58
  5426
  12992 26
  471008
  1314483419
  2822042 39
  1277491
  939184
  46
  ι.6
  90
  10707 95
  47807 82|
  :3060
  26465 98
  95962
  479114
  109280 &
  2046940
  1752184
  54070
  22938 70
  10241640
  23334Η
  256893
  24970
  45625277
  Οϊ
  28
  31
  50
  67
  2019663
  5378820
  1456
  2518590
  1199333
  283269
  113405
  74372
  140486
  3159
  5186
  6875
  2443
  7895
  48374
  3062
  ΒύΕΙ
  ι78058
  6796
  15
  40
  47
  81
  80
  59
  45
  93
  30
  30
  40
  41
  (■;< 25 32031372 53788 177 627574 496194 14512227 3321581 1443477 6997 60 18164|9( 29993 4234710 56 Σύνολον 14! 76 41 1046752071 148408450 14782 71938 6477580 40872821 11746465| 533471 11678539 2711650 196026331 61122081 114107 267319831 31990458 25181 58778159 10 67
  &ΦΗΜΕΡ5Σ ΤΗΣκΎΒΕΡΝΗΣΕΙϊΣ
  ■> ι
  π
  Ι
  Ι
  Ύκολοιπα τοδ οίχο-
  νομιχοΰ ϋτους 1 1 '
  8302380
  615791
  8918171
  10
  34
  44
  Πρίξΐις άχό 1 Σ)6ρίου
  1911 ϊω{ 30
  Ιούνιον 1912
  22305210|36
  54
  47100825
  1608245
  1317020525
  2883531
  1284169
  92^899
  1300937
  813885
  5047456
  5425855
  3:42975
  9460270
  4753ο355
  10228224
  1741080
  174335Ρ
  53210
  17533
  103791
  240174
  247^96
  25067
  45625277
  26
  |65|
  15:
  ,ό'Ο
  [60|
  21
  45
  40
  67
  Πράξ·ι< Ιντός τοϋ Ιουλίου 1912 2107551 36 2518590 1879 65 11607Π8 85 241717 38 127550 8036091 142654 20 1927 41 4257 8254 4507 7804 49982 6115 8791 181514 5567)65! 6561 6775|60 15324 39565 ΐυυ 4234710 75 9ϊ 9ΐ 85 10 55 75 69 60 40 60 Εκ! Σύνολον 32715141182 54 26 4Ρ61941 63375344 1433105410 31252493 75 04 21 31 50 70 55 1009260 144*59; 10066 54732 62513 35937 10240 525345|65 108397 262021 1924868 58777 24095 11(1567 255498, 7α. 34 8ν Κ 'Τκόλοτηα Είς χρέωσιν Είς πίότωόνν 7057580|61 53788 123 131380 181173 96332 31757 37491 40492 4716 17206 226230 4935 15057 20 15 55 04 !Λ 46 28 46 65 21 12Ι 10 8125|50! 8ο87 913 ΙΝΤίΊΐίί 172ϊ« 3ο40' 13 10 30 οί) ο3 774135Ο|43| Ζ2________ 72| 787890; 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ΰό 57 58 59 60 71 62 63 64 65 66 67
  398
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ανάλυσις των κατά την 31 Ιουλίου 1<Η2 υπολοίπων έν τοίς Ταμβίοις κ αί Τελωνείοις Μ Ε Η "Αργυρο. 6521 1622680 355 200 968350 32986 30 Νί«λ 29545 2667984 3746 65 3247 12524 7574402 78 Έν δλφ 44756 116201 64 454665 9247 78 58083 25 232835 32 Άντίτχμα Χανίοις ιτ^ 24 Αύγουστον 1912 13641704 8013080 2721081 2824350 131199 403201 89 Σύνολον 21 (Έκ