922

Αριθμός τεύχους

485Α

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

7/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  !!0Υ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Γηλεφ. 4—40
  'Κπεΰθυνος:
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΗΛΟΑΙΔΑΚΒΣ
  Τα πάντα γιά τή νίκη τής Δημοκρατίας!
  «■»"............................Ι"""1........■.........■«»'««"....»"..........«..„„„„„.„„„„„.....——_-,„,.........
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙ2ΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΟΝΟΣ 2οςΠΕΡΙΟΑ.2»)
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 4£5
  ΠΕΜΠΤΗ
  Τ
  ΝΟΕΜΒΡΙΟ/ '946
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιηιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐ'ΐιΐ""!!"1"1""""
  ΜΕ ΤΗΗΕΗΑΟΞΗΕΒΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 8ΒΡΙΑΝΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕβΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ
  ΙΥΜΠΕΡΙΣΜΛΤΑ ΤΗ! ΑΠΕΡΠΑ!
  Ή κατάσταση τβν μισθω-
  των έργατών καΐ ύπαλλή-
  λων στήν Έλλάδα είναι τρα
  ν«?Η
  έπίμονη άρνηση τής
  άδώ
  Κυβέρνήσεως νάδώσει στούς
  έργαζομένους τιμαριθμικά
  μίροκάματα καΐ μισθούς ί
  κσνούς ν' άνταποκριθοθν
  νομο- στίς στοιχειώδεις άνάγκες
  τί)ς ζω·ί}ς τού, καταντάει έγ·
  κληματική.
  'Η περίφημη οίκονομική
  δικτατορΐα των "Αγγλων στή
  Έλλάδα Τναι έκεΐνη ποθ εί-
  σηγεΐται τοϋς χαμηλούς μι-
  αθούς των εργαζομένων, μέ
  ΐό πρόσχηματάχα τής διαφυλ
  λάξεως τήςνομισματικής στα·
  θβρότητας τής χώρας!
  Στή κατεύθυνση δμως των
  κεφαλαιοκρατών ή των βιο-
  μηχάνων πού έχουν τή δυ-
  νατότητα νά πέρνουν υπό
  τύπον δανεΐων τ) ένισχύσεων
  οΐκονομικών δσα χρήματα
  θέλουν άπό τή Τραπέζα τής
  Ελλάδος, επρεπε νά στρα-
  φίΐ ή προσπαθεία αυτή τής
  Άγγλικής Οίκονομικής Ά-
  ποστολής. Γιατί μέ τα ά·
  φθονα αύτά χρήματα οί κε-
  Φαλαιουχοι προκαλοϋν τό
  ηληθωρισμό καί την άκρΐβεια
  καί δχι τα γλΐσχρα μεροκά-
  μαΐα των έργατών καΐ ύ-
  παλλήλων.
  Ή ϊδια ή διακομματική ε¬
  τράπη τής Βουλής των Κοι-
  «τήτων πού έπεσκέφθηκε
  κλευταΐα την Έλλάδα δια-
  ΐισΐώνει στή σχετική εκθέση
  ΙΠ(; την τραγικότητα τής Οι¬
  κονομικάς καταστάσεως των
  μισθωτών στή χώρα μας.
  Μήτε τα μισά άπό δσα χρει-
  άζονται νά ζήσουν δέν πέρ-
  νοον, γρά·ει ή εκθέση αυτή.
  ΑντΙθετα. παρατηροθν οί
  >ΑΥΥλοι Βουλευτές 3000
  Ίλούσιες οίκογένειες ύπάρ-
  χουνστήν Έλλάδα πού δια-
  άφθονες χρυσές λί·
  ρες, ζοθν πλουσιοπάροχα
  καΐ άδιαφοροθν γιά την ά-
  κρίβεια τής ζωής, δΐχως νά
  πληρώνουν καΐ κανένα φόρο.
  Είναι τόσο χτυπητή ή άν
  τΐθεση αυτή, των εργαζομέ¬
  νων τής χώρας πού δέν περ-
  νοθν μήτε τα μισά άπό δσα
  χρειάζονται νά ζήσουν καΐ
  των 3 000 οΐκογενειών πού
  πλέουν άσύδοτα μέσα στό
  χρυσάφι,ώστε δέν χρειάζεται
  κανένα άλλο σχόλιο.
  Καΐ φυσικά Ιχει άναμφι-
  σβήτητη βασιμότητες, ή δια-
  πίστωση αυτή, γιατί προέ^-
  χεται πάλι άπό Αγγλικη
  πλευρά, δηλαδή άπό "Αγ-
  γλους βουλευτές πού βλέ-
  πουν τα πράγματα μέ τό κα-
  θαρό μάτι τού άντιπροσώ-
  που τοθ λαοθ καί δέν τα
  βλέπβυν δπως ή έφαρμοζο-
  μένη στήν Έλλάδα έπίσημη
  πολιτική των Τόρρυς.
  Ή άθλια αυτή οίκονομική
  κατάσταση των ύπαλλήλων
  όδήγησε στή χθεσινή άπερ-
  γία τους, πρωτοφανή σέ έπι-
  τυχία, γιατί σύμφωνα μέ τίς
  ώς τώρα πληροφορΐες, μήτε
  μιά άπεργοσπαστική περΐ
  πτωση δέν σημειώθηκε.
  Τό παρήγορο συμπέρασμα
  πβύ βγαίνει άπό τή πανηγυ
  ρική έπιτυχία τής άπεργΐας
  αυτής είναι δτι δλοι οί ύ-
  πάλληλοι άνεξάρτητα άπό
  τα πολιτικά τους φρονήμστα,
  κάτω άπό τή πΐεση τής ζωής
  άρχισαν ν' άντΐλαμβάνον-
  ται τή ταξική τοποθετηθή
  τους καί την άνάγκη νά πα-
  ά ή
  λέψουν γιά νά ζήσουν.
  Μέ την ένότητά τους
  καί
  η η
  μέ την άπόφαση πού, διετρά-
  νωσαν κιόλας νά συνεχίσουν
  τόν άγώνα τους, δέν μένει
  κομμιά άμφιβολία δτι θά πε-
  τύχουν τα δίκαια αίτήματά
  τους.
  ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.
  ΧΡΟΝΑΚΗΣ
  Από τη Θέση μα5
  'β *«ρνί« τδν Δημοσίαν χ*1 τδν Τραπεζιτικήν ΰκαλλη-
  *».·»« ϊληξε σήμερκ άκοκλΒΪ τέ. μυρ.οστό ράπισμα «βυ χοττα-
  ♦V.!
  έ έλληνας λ«*ς οτούς άναίσβητβυς ύυνάστβςτβ». μα
  ·> τίιν χκλύτερη ύηβώβχη «βώ μαορβόσβ νά έπ.βυλαχββι στπν
  *Μ|»« 3 «.λαοκΒθβλπτη» «««-©«ΰ κατάρα-ϊρχβται να συ-
  ν«Χ«οι* τβν έβνικύ καΐ λ«ίκό μας χκτακοντιομό.
  Ό τί|ΐιβς αγώνας τδν Δημ·σί»>ν χαΐ Τρ««ζιτιχ«ν υπαλλπ-
  »·» ·Ιχ« τ«ρ|βη« άχΐήχηση σ' δλ« τ* «ρώματα τβυ έργαζβμε-
  ^ώ^β* Γ«δ. ϋί" των παρακολουθή»* *ΥΡ««ν« χ«1 χ«·-
  (ΐΐίζβυν μ· ένββοσιοιβμβ την μ«γάλη έπιτυχία τβ»·
  «ν^τιχη άμοιβή.
  Κανένας άπ' τούς παληούς ο-
  'ϊλλήλ^υς τοθ Ίδρύματος Κοι-
  | ^νικής Προνοίας, τΐού άπολύβη
  "" "»ό καιροθ βάσει τής 59
  βκτικής πράξεως τοϋ 1945,
  φοσεληφθηκε στόν προχθε-
  διορισμό των 8 καινούρ-
  Ι !^ν.ύπ(, λλήλων στήν ύτΐηρεσία
  ' Λιιολυθέντες δμως, είνε οί
  ■βσότεροι πολεμιστές_ τής
  •βνΐας, §χουν τιμηθβΐ γιά
  Λνδρεΐα τους καΐ τούς προ-
  ύει ή 113 τροποποιήση τής
  :τικής πράξεως.
  . ;τος άθιαφορώντας γισ
  νόμιμα αύ ώ δικαιώματα των
  Ι«ν ΰπαλλήλων διώρισε
  «ήμετέρους» κατα&ικάζον
  ΐονς τιμίους καί α,νδρβίους
  •Τ-υς ύ.παλλήλους στήν άνερ-
  *«1 την έξοθλΐωσπ.
  βλη
  ϋ Γονατδ
  μέ τή
  καΐ
  τ«"
  ΓΙΚ.ΣΫΐίϊΫΐΤ8Υί.Ι.Ε.
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 7.— Συνήλ¬
  έ δΐη ή Γε-
  ΝΕΑ
  θε νθές σέ συνεδρΐαση ή Γε-
  νΓκή Συνέλευση των Ηνωμέ-
  Γων Εθνών μέ παρουσΐακαΐ
  των νέων μελών τοθ Ο. Η &.
  δηλ. τής Σουηδίας, τοθ Αφ-
  γαν στάν καΐ τής ΊσλανδΙας.
  ΤΟΤΣ ΗΡΟΙΚΟΥΣ Α ΑΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΑΗΣ
  «Ή δΰναμη τβθ σοβιβτιχοΰ
  πατριωτισμόν βρίσχεται στό
  δτι βασίζεται όχι αί φιλετι-
  κές ή έθνικΐστικές προλή-
  ψεις, άλλ« στήν βαθειά άφο
  σίωαη καί πίστη τοΰ λαοΰ
  στή Σοβιετική Πατρίδκ,
  στήν άδελφιχή φιλία των
  εργαζομένων όλων των Ε¬
  θνών της Χώρας μας».
  (Ιωσήφ Στάλιν.
  στίς 6—Π—4 6)
  Ή Όκτωβριανή έπανοτσταση
  μτιαΐνει στά 29 χρόνισ της. Θ5ρ-
  Θει μέ, α τΐού έκείνη ή Οΐτέροχη,
  μέσα στόν άτΐέραντο δυνσμισμό
  της, 7η τοθ Νοέμβρη 1917, (25
  τοθ Όκτώβρη μέ τό τταλιό ήαεοο
  λόγιο) Θ4 αποτελεί τό όρόσημο
  άναμεσα στήν ιΐροϊστορΐα καΐ την
  καθαθτό Ιστορία τής άνθρωττότη
  τας. Γιατί ή Όκτωβριανή έπανά
  σταση, δέν ήταν μιά άαλή έπανά
  στσση. ΚοΙ δέν Εκλειναν τό £ργο
  της νεωΥΡ°'<Ι'ικα 8ριβ· Λευνέρω- σε τό 6να £κτο τής γήϊνης σφα[- ρας. Άλλά ή σημσσία της δισ- ττερνοθσε βαθειά καΐ τα άλλα πέντε 2κτ.τ. Ό Σοσιαλιαμός, ό άληθινός οοσιαλισμός δλων των εργαζομένων, ξεπηδοθσε παντο- δόν^μος μέσα άτΐό κεΐνη τή ματο μένη μέσα. «"Ολη ή ίξουσία στώ Συμβοΰλια (Σοβιέ') των άντιιΐρο- σώττων των έργατων, των χωοι- κών καΐ των στρατιωτώνΐ» Καί ή ττρωτάκουστη ώς τότε, αυτή έίου σία &νοιγε τό δρόμο μί τώ Ιδία της τα χέρια γισ νά φ.άξει θαύ ματα. ΔΗΗΙΟΥΡΠ». λένε τό τρα γοϋδι της. ΑΓΩΝΑ καΐ ΘΥΣΙΑ λένε Υήν πίστη της. Μοιάζουν σδν σκεπασμένα μέ πυκνή όμίχλη μακρυνων αΐώνων χά μτγάλσ βήματ« αυτής τής δή μιουργίας—τόσο θυελλώδης ή- ταν ό ρυθμός τής προόδου καί άς είναι δλα χι' δλα είκοσιεννισ τα χρόνι* τής Σο|5ιετικής έξοο- σίας. Μέσα οτή γθμνιο, στήν πείνσ, στήν άρρώ^τεια, στήν άποσύνθεση τού πάλιοΰ στρατοθ στήν καταστροφή τής βιομηχθ'ί- ας, καί συγκονωνίας ^ρειάσθηκε ν' άντιμετωττίσει ή έ^ ΑΓΓΑΙ! ΥΠ0ΥΡΓ92 ΠΡΟΒΑΕΠΕΙ ΝΕΑΝ ΟΙΧΟΝΟ[ΙΚΗ ΚΡΙΙΗ ΛΟΝΔΙΝΟ 7.— Χθές στή Βουλή των Κοινοτήτων ό Άγγλος ύπουργός τοϋ Έμ· πορΐου έπέστησε των κίνδυνο νέας οίκονομικής κρίσεως παρομοίας μέ την παγκόσμια οίκονομική κρίση τοθ 1929. ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΩΜΗ 6.—"Η Εφημερίδα «Μεσ σατζέρο» δημοσίευσε την πλη- ροψορί δτι ό ήγέτης τοθ Κομ- μουνιστικοΰ Κόμματος τής Ιτα¬ λίας Παλμίρο Τολι-ιτι έφθασε στό Β-λιγράδι. ΠΑΡΙΣΙ 6.—Τό Τούρκικα ύ- πουργικό συμβούλιο έπεκΰ-,ωσε τό Γαλλοτουρκικό σύ^φωνο. ΛΟΝΔΙΜΟ 6.—Ό πρώην Διοι- κητής τής Γερμανικής Τραπέζης Σάκτ πού άθωώθηκε αττο τό Δι- καστήριο τής Νυρεμβέργης δικά- ζε αι σήμερα σέ είδικό Δικα- στήριο, ώςίνοχος άτιένανα τού ΓερμανικοΟ λαοθ- ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 7.—2τή χθεσινή τοθ συμβουλίου των συνΓδ^ίαση το σμβ ύιΐουργών των εξωτερικών παρέ¬ στησαν οί αν ιι ιτρόσίοττοι τής Γιοογκοσλαβίας καί τής Ιταλίας κ ιί ανέττυξαν τίς άπόψεις των χωρών τους. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 7 — "Η αρμοδία επιτραπή τοθ ΌργανισμοΟ των Ηνωμένον "Εθνών, απερριψε χθές την ποόταση γι* τή μετΐφορά τής Ιδοας τοθ Ο. Η. Ε. άπό την Άμερική στήν Εύρώιη. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 7.—Ή κοινωνική και σνθρωπιστική έιιτροπή των Ήνωαέν»ν "Εθνών, συ^ήλ'ίε χθές τό βρ'αδυ καΐ εξήτασε τό προσφυ γ^κό ιτρόβλημα. ΛΟΝΔΙΝΟ 7.— Χθές βράδυ, τερματισθή <ε ή ττρώτη σΰνοδος ή; Βιυλήο των Κοινοτήτων Την ό Τρ'τη θ* γ£νει πανηγυ η ρχη Τρ'τη θ* γ£νει πανηγυ ρική συνέδρΐαση ■'ής Βουλής ποθ θά έγκαινιάσει τή νέα πβρΐοδο. την έμφόλια αντιδράση καί την ξίνη έπέμβτι-η Την έπίμβο^η «τής στρααδς των 13 εθνών» γ^ την όποία ύπερηφανευόταν τότε ό κυοιώτρρος όργανωτής της ό κ. ΟύΓνστων Τσώρτσιλ. (Τό έ'νη δέκατο τρίτο, άιΐοτελοθσε ή Ού κρανική έκστρατεΐα τοθ Έλληνι κου στρατοθ... ) Καί βταν ζεκσθσρίσθηκε ή άπέ ραντη χώρα άτό τίς Τσαρικέκ; όρδές τοθ έμφύλιου σπαραγμοθ χσί τούς ξένους έιτιδρομεΐς τοθ '^γγλικοθ, ΓαλλικοΟ, Άμερικάνι κου χαί Γιαπω.'έζικου [μηβριαλι- σμοθ, χρει^σθπκαν τα δλλα σκληρά χοόνια τής «Νέας Οίκο- νομικής Πολιτ'κής». Σκληρά γιατί άααιτοΰσαν ήθκή άντοχή καΐ Λτσαλένια νεόρτ γιά νί γΐνει ανεκτή ή πρόσκσιρη συμβ'ωση μέ τούς γλοιώδεις «Νέτΐμαν» καί τούς άριτακτικούς κεντάκους. "Ενα τέταρτο τοθ αΐώνα κσί κάτι δέν, εΤνσι αρκετός χρόνος γιά νά μεταβ'/λεις στό £νσ ί-κτο τής γής την καθυστέρηση κσί τα δεινά πού έττισώρευ αν αίωνε- ό- λόκληροι. Ό Λόϋντ Τζώρτζ Εγραίφε:«ΚαΙ μόνον £να ποσοστό άπύ τό (πρώ- το) κεντάχρονο νά πετύχει, ή άν· τανάκλαση πάνω σέ δλη την Εύ ρώττη θά είναι άνυπολόγιστηΙ» Δέν πέτυχε μόνο ύ,νχ ποσοστό, άλλ* καί τό πρθτο καί τό δβότε- ρο καί τό τρίτο πεντΛχρονο καί ή σοβιετική χώρα, ή πρώτη σο- σιαλιστική χώρα τοθ κόσμου,άΐΐό άγροτική ενΐι'ε έξελιγμένη βιομη- χσνική. Καί μιήκε στήν πρώτη — πρώτη γροτμμή τής άνθροοπότη τος. "Οχι μόνον Λπό κοινωνική, ττολιτική «σί ιτνευματική, άλλ"ϋ άπό τεχνική, βιομηνανικη κσί μη· χανική, άγροτική αιτοψη. *Ηταν πισ όλοφσνϊρο δτι τό «ΐτεΐρτΐμσ.» εΐχβ ττανηγυρική 4πι- τυχία- "Οτι τό νεσρό σοβιετικό κράτος έγκαινίί·ζε την έλπιδοφό- ρα ούγή τής άνθρωττότηταο. Αύ- τό ή'αν τό 6να μέρος τοθ ά9λου πού πρσγματοιτοίησε ή μεγάλη ρούσικη ττρολεταριατική έπανά· σταση. Ή όρθότητσ τής πολιτι- κής τοΰ Λίνιν—£τάλιν καί ή λαϊ κότητα_ κσί ή άντοχή τοΰ σο- σιαλιστΊκο'3 οίκοΒομήματος ττϊς ΕΣΣΔ, μέσι στίς πιό φουρτουνι ασμένες στιγμές τής ΙστορΙας, β¬ ταν στίς 22 Ίουνίου τοθ 1941, ό μεγαλύτερος κι' ό πιό έξοπλι- σμένος στρατός τοΰ κόσμου ρίχ- τικε απάνω στή Σοβιετική "Ε¬ νωση. . ' * 1417 μέρες τιτανομαχΓας σ' ίνα πολεμικό θέατρο 3.000 μίλλια πλ^τος καί πολλές φορές 1500 μΐλλια 3Ίθος! ΟΙ ί.πιτιθέμειηι φσ- σίστίς Ερριξαυ πάνω άπό 200 με- ρορχίες κσΐ όλόκλ'ρη την Λνίπα- φη βιομηχηνια τής ύποταγμένης Εύρώτης. Τέτ^ιο πρδγμα ^έν τό γνώρισαν τητέ οί αΙώνει,Ι Τίτοι- ον άθλο δεί/ μπόρεσαυ νά τόν βγάλουν πέρ-τ, τα^ό μόν^ τα ά- τσαλωμένα στήθη των τταλικα- ριών τής Σοσισλιστικής έτανσ- στώσέως. «"Αν ή Σοβιετική "Ενωση ύπέ· κυπτε στή Φοβερή πίεση τής χιτ- λεοικής Γερμονί ς— γρσφει ό >νωστός "Λμερικανός- δημ.σιο-
  γράφος "Εντγκαρντ "Ενϋλ—κα-
  νείς άπό μας δέν ΘΛ ζοθσε σήμε
  οα γιά νί δεί τό τέλος τοθ πο¬
  λέμου.
  Ό Κόκκινος στρατός ϊσωσε
  ■"πό την έξόντωση έκατοντΛδες
  έκατομμύρια (χνθρώττους στήν Εύ
  ρώΐή καί στήν 'Ασί χ κσί τούς Λ
  πεκάλυψε τό μυατικό τής λαϊκής
  δυνάμεως για την όργάνωση μιδς
  καλύτερης ζωής.
  Στήν άχανή χώρα των άδελφο
  μένων λαών τής ΕΣΣΔ 6τκυ δέν
  διόει ττοτέ ό ήλιος, οί σοβιετικ ί
  ανθρωποι ■πρυύτίαν^οίν την 29η
  έτετειο τής μεγΛ^ηΐ, Όκτωβρια-
  νής έπανασ'σσεως.
  'Η γή είναι μεσΐή κσί πάλιν ά-
  τιό καρηού:. Τό μεγ λ^> φρ^γμα
  τοθ Δνριτΐΐ-ρου Εχει τελειώσει.
  ΣτΑ έρεΐηΐιτ τοθ Λένιγκραντ
  καί τοθ Στάλινγκραντ, ξβφύ'ρω-
  σαν νέες πολιτεΐες. Τό ατσαλι
  κοχλώζει μέ^α στίς έκατοντάδες
  κ ανούργιες Οψικάμ·νες καί στά
  Σοβιετικο κυκλοτρόνια δοκιμάζε-
  τα σ' δλες τίς φασεις της ή άτο
  ι .«·ή ενεργεια. 29 χρόνια κλεΐνει
  ή Όκτοιβριανή έπανάσταοη. "Ο
  σοβιετικάς σοσιαλισμός όλοζών-
  ι νος καί γόνιμος, νικητής σέ ε(-
  ρήνη καί πόλεμΓ, περασμένος ώπ"
  τή φωτία κάθε δοκιμασίας, λου·
  σμένος μέσα στό αΤμα τής θυσίας
  τού, ήρεμος μέσα στή συναίσθη-
  οη τής Λξίας τού κοί τής δόνα-
  μής τού, βαδΐζει πβρήφανος πρός
  τό μέλλο". Όλόκληρη ή ττροο-
  δευτική άνθρωπότητα πσρακο-
  λουθεΐ μέ ένθουσιασμό τή θρ'αμ-
  βευτική αυτή πορεία.
  ΑΠΟΤΟ ΣΪΗΤΑΓΜΑ ΤΗΣ Ε.Σ.ΣΛ.
  ΑΡ·ΡΟ 1.— Ή "Ενωση των Σοσιαλιστικόν Σββιετι-
  κών ΔημοκρβττΐΜν βΐναι π σβσιαλιβτική χώρα των έργα¬
  τών—άγρβτβν.
  ΑΡ&ΡΟ 4.— Τό βίκβνομικό «εμέλΐο τής ΕΣΣΔ βΐναι
  τό σοσιαλιστικβ σύατημα τής οίκονομίας καΐ τής σοσιαλι¬
  στικόν ίδιοκτησίας των μέσων τής παρχγωγής, πού έγκα-
  θιδρύθηκε σάν άποτέλεσμα τής εκκαθαρίσεως τού καπιτα-
  λιστικού συατπματβς τή; οΐκονομία;, τής καταργήσεως
  τής άτομικής ίδιοκτηοίας ο τα μέοα παραγωγής καΐ τής
  καταργήσεως τής έκμεταλλεύβεως άνίρώιτου άπο αν-
  θρωιΐο.
  ΑΡΟΡΟ 10.— Τό δικαίωμα των ιτολιτών στήν πρβ«<«>-
  πική ίδιοκτπσία μέ τό ίίίόδημα τής εργασίας τους καΐ
  των οΐκονομιών τους, όπως έπίσης κειΐ το ύικαίωμα τής
  κληρονομίας της προσωπικής ΐδιοκτηοίας των πολιτών,
  προστατεύονται άπό τό νόμο
  ΑΡΟΡΟ 33.—Τό-Άνώτατο ΣοΙιέτ τής ΕΣΣΔ άιτοτε-
  λεΐταΐ άπό ίύο βουλές: Τό Σοβιέτ τής 'Ενώσϊως κκΐ τό
  Σοβιέτ των 'ΕΙνικοτήτων.
  ΑΡβΡΟ 122.—Οί γυνειΐκΐς στήν ΕΣΧΔ έ'χβυν (σα δι-
  καιώματα μέ τούς άνύρες σέ έλες τίς σφαϊρες τής οίκονο-
  μική;, κρατικής, ίκπβλιτιστικής, κοινωνικής καΐ ιτολιτι-
  κής ζωής.
  ΑΡΟΡΟ 123.— Ή ίσότητα των δικαιωμεττΜν των κβ-
  λιτικών τής Ε5ΣΑ άνε{άρτητα «πό την έθνικοτητά τ«νς
  η φολπ, αί βλες τίς οφαϊρες τής οίκονομικής, κρατικής, έκ-
  πβλιτιστικής, κοινωνικάς καί πβλιτικής ζωής, βΐναι 'άνα-
  φαίρετος νόμος.
  ΑΡ©Ρβ 133.— Ή υπερασπίση τής πατρίδος «Ιναι Ιερό
  καθήκον «άθε πολίτη τή; ΕΣΣΔ.
  ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΟΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» ^
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
  ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΩΡΙΣ ©ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΓΠΑΙΔ. ΟΡΓΑΝΑ
  Γυμνάσιβ Αρρένον
  Στόν πρώτο όροφο τοΰ Βα·
  λξ ό
  «φιλοξενεϊται» τό
  Αρρενων Ηρα¬
  λιδέ Τζαμί
  Γυμνάσΐο
  κλείου.
  "Αν Ι'χετε τό κουράγιβ, μιά
  όποιαδήποτε μερά καί ώρα
  διδασκαλίας, ν' άνεβήτε την
  πέτρινη σκάλα τού καί νά οΐ-
  ξετε μιά ματιά σέ κάποιει άπό
  τίς αϊθουσες μαθημάτων, θά
  άντιληφθήιε τό δράμα των
  παιδιών αυτών πού φοιτοθν
  έκεϊ, δο"ο Λα των δβσκάλων
  σ' δλη ΐου την πληρό-
  τητα.
  Αλλα καθισμένα σέ καρέ-
  κλες, άλλα γαντζωμένα στά
  παραθύρια καί άλλα διπλοπόδι
  στό πάτωμα σέ στυλ Ίνδοστάν
  ή άν προτιμάτε «Αφγανισΐάν»,
  άγωνίζονΐαι σκυμμένα στά βι-
  βλία καί τα τετράδια πού ε-
  χουν στά γόνατα ή χάμθ), γιά
  ν > παρακολουθήσουν τό μά-
  θημα.
  Καί έδώ τό ϊδιο δραμα, δπως
  στό Γυμνάσιο Θηλέων: Χώρος
  άσφυκτικά δυσανάλογος μέ
  τόν άριθμό τους, καί έλλειψΐ)
  θρανίων.
  Οί βΐθουσες βεβαία δέν εί¬
  ναι δπως τής τρώγλης τοΰ θη¬
  λέων. Έδώ ύπάρχει κα'ι άερΐ-
  σμός καί ήλιος, δμως τό χει-
  μώνα οί μικο^ς αΐθουσες, μέ
  τα κλειστά παράθυρα καί τόν
  μεγάλο «ριθμό μαθητώ", τις
  κάνουν καί άπό αυτή την πλευ¬
  ρά άνθυγιεινές καί άκατάλ-
  ληλες.
  Στό σχολειό αύτό έ'χουν έγ-
  γραφβΐ ηερί τούς 1000 μάθη
  τές πβύ εχουν χωριοθβϊ σβ 18
  τμήματα, ένώ οί αϊθουσβς των
  μαθημάτων είναι μόνο 11 Έ-
  ται καΐ έδώ ύποχρεωτικά τα μα
  θήματα γίνονται γιά τα μισά
  παιδία τό πρωί καί γιά τα άλ¬
  λα μισά τό άπόγευμα.
  "Ο διευ'^υντή; τοΰ σχολείου
  καί τό διδακτικό π:οο<τα)βτικό, σέ συνεργασία μέ την σχολική έπιτ^οπή καί Τυύς γονβϊς των παιδιών, πϋοσπ«θ·ησαν νά λύ- συυν κατά έ'να μέρος τό π^ό- βλημα των θρανίων μ<ίνοι τους άφαϋ άπο το κράτος δβν περι- μένουν καμμιά βοηθεία. 'Έσι άπό μιά προαιβίηκή είσφορά 10.000 δραχμών άπο τον βκάθί πατϊρα, καί άπό τίς εϊσπράξεις μιάς σχολΐκής -παρά- στασης συγκεντρώϊηκε τό ποσο των 9 Ικατομμυρίων καί μ* αύ τό κατασκευάζουν περί τα 130 θρετνία, «ού θά καλυψουν τό 1)4 των άναγκών τού. Ή έγκλΓματική άδιαφορία (Συνέχεια στή 2η Σ»λίδα) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΙ ΤΗΣ "ΙΥΝΛΜΙΚΗΣ,, Η9ΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 (16. ύπ.) Άνα- κοινώθηκε δτι τό νομοσχέδιο γιά την παραδώση των δ πλων κλπ. πού φιλοτεχνεϊ ή Κυβερνηση είναι δτοιμο. Ό ύπουργός τής Δικαιοσύ- νης εδήλωσε δτι θά άρθοθν τα «μέτρα τάξεως» καί θά ή έδί μρ έπισπευθεΐ ύποθέσεων ή έκδίκαση των των έκτοπιζομέ- νων άπό τίς δευτεροβάθμιες έπιτροπές. Τα μέτρα αύτ ά «κατεναυ-- σμοΟ» τής Κυβερνήσεως κρΐ- νονται άπό τούς πολιτικούς κύκλους ώς εντελώς άνεπαρ- κή καί τονίζεται ή άνάγκη Ρ'ζΐκής μεταβολής τής Κυ- &ερνη ικής τακτικής -ού ό- δήγήσε στό σημερινό χάος. ι
  ΚΡΗΤΗ»
  ιΕΛΕΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ,
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΦΕΛΜΑΤΑ
  Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡΑ—Σήμερον
  Παραστάσεις άπό ώρα 6 μ. μ.
  Ιβν «Ό Εΐρηνικβς ατΐς Φλέγβς»
  Φίλ
  μ
  Λαϊκοί 'Εκδικηταί.»
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχώς
  «Τό σημάδι τού Ζορο»
  "επί πλέον Ζουρνάλ
  Προσεχώς: Χον'ρός—Λυγνός.
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
  θίασος Παλ'-ιολόγου
  Σύμττοαξις Π. ΞυνοΟ—Σ. Μ"·
  λοόβη Ποωταγωνίστρισ Ήλέκ-
  τρα Βάχλσ.
  Σήμερον Νέον §ργον.
  Διανυκτερεϋον Φαρμακείον
  ΜΑΔΑΡΙΩΤΑΚΗ
  (Καμαράκι)
  Ήλέκτρα
  ΣΗΜΕΡΟΝ.
  Παραστάσε ς άτιό ώρα 6 μ. μ.
  Ένκ Πολεμικό προγραμμα
  Ιον
  Ο ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ
  ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ
  2βν
  ΪΟΒ- ΦΙΛΜ
  ΛΑΤΚΟΙ
  ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΕΟΡΤΕΣ.—Ό κ. Μιχαήλ Άγ-
  γελόπουλος Πρόεδρος Πρωτοδ -
  | κων "Ηρακλείου δέν έορτάζει
  αθρ ο, οθτε δέχετοα επι τκέψεις.
  —ΈπΙσης ό κ. Μιχ. Κανακά¬
  κης δέν έορτάζει οθτε δέχεταα
  έπισκέψεις αθριο έορτή των Τα
  ξιαρχώ*.
  —Ό κ. Μιχ. Μαστοράκης, Τρια
  τατικός δέν έορτάζει αθρ ο, οΰ-
  τε δέχεται έπισκέψεις.
  —Ό κ. Μιχ. Βουλγαράκης, τρα
  ττεζιτικός δέν έορτάζει αθριο,
  οϋτε δέχεται έτΐιβκίψεις.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
  Γνωστοτιοιεϊται συμφώνως
  πρός τό αρθρον 1369 τοθ Άστι-
  κοθ Κώδικος δτι ό Γεώργ Γαλα
  τιανός τοϋ Ιωάννου καί τής Αι¬
  κατερίνης τό γένος Δ νδάλη
  γεννηθείς είς Άλάτσατα Μ Ά-
  σΐας κάτοικος Ήρακλεί υ καί ή
  Δ)νΙς Μαρίκα Γι^λιτάκη τοϋ 'Α-
  θανασΐι-υ καί τής Πελαγίας τό
  γένος Κασσαβέτη γεννηθεΐσα
  είς Χερσόνησον Κρήτης κάτοικος
  Χερσονήσου μέλλουσι νά ϊλθω-
  σι είς γάμον τελεσθησόμ^νον
  ενταύθα.
  —Γνωστοποιεϊτσι συμφώνως
  πρός τό αρθρον |1369 τού 'Αστ -
  κο·"> Κώδικος δτι δ Στέφανος
  Μολφέτας τού Παναγ ώτου καί
  τής Άγγελικης, τό γένος Δανι-
  λάτου, γεννηθϊΐς είς Χαλικερή
  Κεψαληνίας κάτοικος Πε ραιώς
  καί ή ΔεσποινΙς Μαρίκα Μου^
  τράκη τοθ Παντελή καί της £Δή-
  μητρας τό γένος Χατζηδάκη
  γ£ννη"εΐσα είς Στάβγι^ς Κρήτης
  κάτοικος Ηρακλείου μέλλουσι
  νά ϋλθωσι είς γάμον τελεσθή
  σόμενον ενταύθα.
  ΟΙ ΡΕΜΠΟΥΜΙΗΟΙ ΠΑΕΙΟΨΗΦΟΤΝ
  ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝ. ΒΟΥΛΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 7.—Τα νεώτερα
  άποτελέσματα των προχθε-
  σινών έκλογών στϊς Ήνωμ.
  Πολιτείες άναβιβάζουν τίς
  2δρες των Ρεπουμπλικάνων
  στή Βουλή των άντιπροσώ-
  πων σέ 245 έναν ι 186 τοθ
  ΔημοκρατικοΟ Κόμματος.Στή
  Γερουσία οί Ρεπουμπλικάνοι
  έξασφαλΐζουν πλειοψηφΐα μ έ
  92 £δρες έναντι 43 των Δη-
  μοκρατικών.
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΪΤΗΗ ΑΓΓΛΙΑ Η ΥαΒΧΡΕΟΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤ ΒΗΤΕΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 7.—Παραμένει
  στήν Αγγλία ή ύποχρεωιι-
  κή στρατιωτική θητεΐα. Ό
  Βρεττανός Πρωθυπουργός
  ύπόβαλε χθές στή Βουλήτών
  Κοινοτήτων νομοσχέδιο πού
  προβλέπει παράταση τής ύ-
  ποχρεωτικής στρατιωτικής
  θητείας στήν Αγγλία.
  Οί Άγγκικές έφημερΐδες
  στά σχόλια τους έκφράζουν
  την έπιθυμΐα τοθ ΆγγλικοΟ
  λαοϋγιά την καταργήση τής
  ύποχρεωτικής στρατιωτικής
  θητείας.
  Η ΑΠΕΡΠΑΤΟΗ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ "ΙΥΜΜΑΧΟΙ,,
  ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ!!
  Κα'ι άλλα λουλούδια πωληϋν-
  ται παιοά τοϋ ΑΝΤΡΕΑ
  ΜΠΕΣΛΕΜΕ Περβόλα-
  (Παραπλεύρως Αγ. Άντρέα).
  ΤΙΜΦΩΝΠΡΓΑΤ.ΚΕΝΤΡΙΥ
  Γνωστοποιεΐται ότι τό τη-
  ·1·φωνο τοϋ Εργατικόν Κέν-
  ιρου λΐιτουργεΐ καί πάλι στόν
  Ιβι* 4.08.
  Κίδοποιοΰνται οί κ. κ. έργο-
  δόται κλπ. δτι δύνανται νά επι-
  κοινωνοϋν διά τυχόν ζητήματα
  μέ τα Έργατικά Σωματεϊα.
  νέ ΜΙΝΩΑ
  Σήμεοο"
  ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  "Ενας κινηματογραφικός
  θρΐαμβος. "Ερωτες, μΐση, Ιπ-
  ποτισμοί, περιπέτειαι.
  Ή άξέχαστη έποποιΐα
  ΤΟΣΗΜΑΔΙ
  ΤΟΥ ΖΟΡΟ
  Μέ τοΰς Τάϋρον Πάουερ
  ΛΙΝΤΑ ΝΤΑΡΝΕΛ
  Επί πλέον Νέον Ζουρνάλ
  Προσεχώς:
  ΧΟΝΑΡΟΣ-ΛΥΓΝΟΣ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  '· σ. Γιάννης Χρονάκης έγ-
  χβττεστησε -τό γραφείον τού
  στην οδό Κόσμων (Ντβρμιτζί-
  ίιχοθ.
  ΙΡΙΚΙΡΒ ΔΙΜ1ΟΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς μυητικήν δι*
  ένσφραγίστων προσφορών μειο«
  δοτικήν δημοπρασίαν ή προ·
  μήθεια είς την Επιτροπήν
  "Εκμεταλλεύσεως 30 χιλιο-
  γράμμων λευκοΰ μέταλλον.
  Ή δημοπρασία θέλ3ΐ λάβει
  χώραν έν τφ Δημαρχιακφ Κα¬
  ταστήματι και ενώπιον τής Έ-
  πιτροπής Εκμεταλλεύσεως την
  16 Νοεμβριού 1946 ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 11—12
  η· ·*; „
  Οί όρβι συγγραφής υποχρεώ¬
  σεως ,είσΐ κατατεθειμένοι είς
  τα γραφεϊα τής υπηρεσίας των
  ήλεκτριχών έγκαταστάσεων έν¬
  θα οί βουλόμενοι δύνανται νά
  λάβωσιν γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τη 6 Ν)βρίου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται ότι ή κατοχή
  δυναμίτιδος καί εκκρηκτικών
  ϊν γένει ύλών έπιτρέπεται μό¬
  νον ·ϊς τούς εφοδιασμένους
  διά των κϊκανονισμένων ά-
  δειών, ή δέ διάθεσις τούτων
  πρός εκτέλεσιν μηχανικόν ερ¬
  γασιών ένεργεϊται μόνον βάσει
  σημιιωμάτων τής|Άστυνομίας.
  Παρά ταυτα πολλοί ιδιώται
  έξακολουθοΰν νά προμηθεύ
  ωνται καί κατέχωσιν άνευ των
  «να>τέρω διατυπώσβων, τοιαύ
  τας ΰλας, καίτοι αί συνέπειαι
  των ίσχυόντων Νόμων τυγχά-
  νουσιν συντριπτικαί διά τούς
  παραβάτας.
  Συνιστώμεν όθεν όπως ή
  προμήθεια των ανωτέρω ύλών
  παρά των ασχολουμένων εις
  την λαθραίαν συλλογήν ναρ-
  κών ή των άνευ αδείας κατό-
  χων τοιούτων άποφεύγεται α¬
  πολύτως καθ3 όσον άλλω; θέ¬
  λουσιν υποστή τάς βαρυτάτας
  συνεπείας των Νόμων.
  "Ηράκλειον τή 4 Ν)βρίου
  1946.
  "Ο Διοικητής τής Διοικήσεως
  Χαλκιαδάκης Γεώργιος
  Ταγμ)ρχης
  Την παραμονή πού επρό¬
  κειτο νά κηρυχθεΐ ή άπεργΐα
  των Δημοσίων 'Υπαλλήλων
  ό Ύπουργός των Οίκονομι
  κων προσπαθώντας νά «θο
  λώσει τα νερά» καί νά φορ·
  τώσει τα σπασμένα στήν
  πλατή των Δ. Υ. έκαμε δη-
  λώσεις πού έλεγον πώς ή
  ίκανοποΐηση τοθ δίκαιου ύ·
  παλληλικοθ αίτήματος θά
  σημάνει χαντάκωμα των οί-
  κονομικών τής χώρας, δηλα-
  δή πληθωρισμό.
  Ίσχυρίστηκε πώς μόνο γιά
  τή καταβολή ενός δεκαπεν-
  θημέρου χρειάζονται 34 δι-
  σεκατομμύρια.
  Αύτό δέν άνταποκρΐνεται
  πρός την πραγματικότητα
  γιατί οί Δ. Υ. τακτικοί καί
  έκτακτοι—σύμφωνα μέ τα έ-
  πίσημα στοιχεΐα τοθ ΤαμεΙ-
  ου Προνοίας Δ. Υ.— είναι
  68.661 ό μέσος μισθός κατά
  δεκαπενθήμερο είναι 75,000
  άρα σύνολο γιά ίίνα δεκα¬
  πενθήμερο δρ. 5,149 575.000
  καί δχι 34 δΐς, έκτός όν μέσα
  σ' αύτά ύπολογΐζει τα εξοδα
  των σωμάτων ασφαλείας,των
  ταγμάτων ασφαλείας, καΐ τή
  πρόσθετη άμοιβή έκείνων
  πού πέρνουν μέρος στΐς έκ-
  καθαριστ. έπιχειρήσεις.
  Ή άπεργΐα έκηρύκτηκε, ε¬
  πέτυχε 100 ο)ο δμως σήμερα
  ό Άμερικανός ύπερκυβερνή-
  της Πάτερσον δηλώνει πώς
  δέν μπορεΐ νά δώσει αυξήση
  καί δτι οί Δ. Υ. θά ίκανοποι-
  ηθοθν μέ την πολιτική τής
  «συμπιέσεως» των τιμών.
  Τί σημαΐνει «συμπΐεσις»
  τιμών,^τό γνωρΐζει ό Έλληνι-
  κός λαός δυύ χρόνια πού
  βρίσκεται κάτω άπό τή «συμ-
  μαχική προστασία».
  ΟΙ Δ. Υ. φυσικά δέν έχουν
  πιά καμμιά διαθέση νά πεθά-
  νούν άπό την πεΐνα καί γι'
  αύτό ,άποφάσισαν άπό τή
  Δευτέρα νά κατεβοθν σέ ά-
  περγία διαρκείας καί τότε τα
  ξαναλέμε!
  ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  Ο ΤΣΑλΐΙΡΧ! ΧΟΕΣ ΕΙΕΣΕ ΖΙΤΗΜΙΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 (ίδ. ύπ.) Κα¬
  τά ^,τή χθεσινή συνεδρΐαση
  τής Βουλής οί Άρχηγοί τής
  Κοινοβουλευτικής αντιπολι¬
  τεύσεως άνέπτυξαν τα αΤτια
  τής ματαιώσεως τοθ σχημα-
  τισμο0 Κυβερνήσεως άπό δ-
  λα τα Κόμματσ τής Βουλής
  και κατηγόρησαν τόν κ.Τσαλ
  δάρη ώς ύπεύθυνο τοθ ναυ-
  αγίου των προσπαθειών.
  Ό κ. Τσαλδάρης στήν ά-
  πάντησή τού απέδωκε την
  ματαίωση τής Κυβερνήσεως
  «συνασπισμοθ» στά Κόμμα-
  τα τής αντιπολιτεύσεως πού
  πήραν μέρος στΐς συνεννοή
  σεις καί εζήτησε ψήφον 6ι!
  πιστοσύνης γιά την Κυβίπ
  νησή τού. μ
  Έν τφ μεταξύ μπροστά
  στό θλιβερό θέαμα πού πά
  ρουσιάζει ή σημερινή Κυ
  βέρνηση καί στή διεθνθ άνυ
  ποληψία των «λαοπροΒλή
  των» οί Βουλευτές μΕσα
  στούς όποίους είναι καί Βου
  λευτής τοθ ΛαΐκοΟ Κόμμβ
  τος εζήτησαν εγγράφως τόν
  σχηματισμό Κυβερνήσεως
  συνασπισμοθ των έσωκοινο-
  βουλευτικών Κομμάτων.
  Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΌΝ ΕΙ0ΤΕΡ1ΚΗ ΟΟΑΙΤΙΚΗ
  ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΞΕΘΕΣΕ
  ΣΕ ΞΕΝΟΥί ΑΝΜΟΣΙΙΜΠ_[Ο_ΕΛΛΝΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠβΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 7 (ίδ. ύπηρ.).—
  ΟΙ Άγγλικοί πολιτικοί κύ-
  κλοι δέν άναμένουν μεταβο-
  λή τής Άμερικανικής έξωτε-
  ρικής πολιτικής ΰστερα άπό
  τή νίκη των Ρεπουμπλικά¬
  νων στΐς προχβεσινές έκλο-
  γές, δεδομένου δτι ή πβλιτι-
  κή αυτή καθορίζονταν άπό
  κοινοθ άπό τό Δημοκρατικάς
  κόμμα καί άπό τούς Ρεπβυμ-
  πλικάνους.
  Άναμένεται δτι στήν έσω-
  τερική πολιτική τό Ρεποΰμ-
  πλικανικό κόμμα ·ά παρεμ-
  βάλλει προσκόμματα στόν κ.
  Τροθμαν.
  Πιστεύεται 8τι οί Ρεπουμ¬
  πλικάνοι θά ζητήσουν την
  καταργήση 'τοΟ οίκονομικβθ
  έλέγχου, τόν περιορισμό της
  φορολογίας καί την ελαττώ¬
  ση των Κυβερνητικών ύπηρ6.
  σιών.
  Πιθανώτατα τή θέση τοθ
  Προέδρου τής Επιτροπήν
  των εξωτερικών σχέσεων
  τής Γερουσίας πού κατεϊχε
  μέχρι σήμερα ό Δημοκρατί¬
  ας Γερουσιαστής Κόναλυ θά
  καταλάβει ό γερουσισστής
  Βάντεμπεργκ, ό γνωσΐός συ·
  νεργάτης τοθ κ. Μπέρνς
  Ό κ. Τροθμαν θά τΐαρα-
  μεΐνει Πρόεδρος μέχρι τοθ
  1948.
  Ο ΧΟΕΣΙΝΟΣ ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΖΝΤΑΝΟΦ ΗΑ ΪΟΒΙΕΤ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθίσταται γνωστόν είς πάντα
  ένδιαφερόμενον δτι ή "Υπηρεσία
  τής ΟΥΝΡΑ ΡΡΓΚΙΟΝ Κ. (Κρή¬
  της) θέ/.ρι παύσει νά υφίσταται
  ώιτό τής 30ης Νοεμβριού 1046 καί
  πέραν.
  Οί ΙχοντεΓ άπαίτησιν τινά Ε
  ναντι τής ΟΥΝΡΑ( ΡΕΓΚΙΟΝ Κ.
  (Κρήτης) δέον ν' άπει,βύνωνται
  πρός την Γενικήν Διεύθυνσιν τής
  ΟΥΝΡΑ-Γραφεΐα Ε. κβί Α. —Ά
  ΘήναΓ, ίνα τεθή αυτή 6η' δψει
  τοθ ΓΊομικοΰ Συμβούλου. τό άρ-
  νότερον μέχρι τής 31ης Δεκεμ¬
  βριού 1946
  "Η Διοίκησις ουδεμίαν ευθύνην
  ήναλτ μβ^νε· δ ' αταιτήσεις ι ϊπ-
  νες Θα έλαμβάνονχο κατόπιν τής
  ανωτέρω άναφεοομίνης ήμερομη-
  νίας, διά τάς οποίας τύδεμΐαν
  θέλει ϊχη υποχρέωσιν.
  ΟΥΝΡΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑ¬
  ΔΟΣ ΡΕΓΚΙΟΝ Κ. (Κρήτης)
  ΠΑΡΙΣΙ 5 (ίδ. ««.).— ^Ο
  συν. Πορφυρογένης, σέ συγ¬
  κεντρώση τοϋ τύπου υπό την
  αίγίδα τής Γαλλοελληνικής
  "Ενωσης εξέθεσε σέ Γάλλους
  καί ξένους δημοσιογράφους τό
  έλληνικό πρόβλημα, όπως έμ
  φανίζεται σήμερα. Ύπογράμ
  μισε στήν άρχή δτι τό σημέρι-
  νό καθεστώς στήν Έλλαδα
  δέν είναι απλώς 2να καθε
  στώς άντιδραστικό, άλλά κα
  θαρός καί άτόφιοζ φασισμός
  καί έ'δωσε πλοϋτο άποδείξεω
  γιά τόν τέτοιο χαρακτήρα τού
  Συνεχίζοντας, κατέδϊΐξε δή ο_
  ύπεύθυνοι γιά τό σημερινό
  τραγικό άδιέξοδο είναι ή αγ¬
  γλικη κατοχή πού δργανώνει,
  ενθαρρύνει ,καί διευθύνει τόν
  εμφύλιο πόλεμο καί ή μικρή
  κλίκα των προδβτών Έλλήνων
  πολιτικών πού ξεπούλησαν την
  Έλλάδα στούς "Αγγλους.
  Ό συν. Πορφυρογένης ά
  πάντησε σέ πληθώρα ερωτή-
  σεων των δημοσιογράφων σχε-
  τικά μέ τό χαρακτήρα τοδ ά-
  γώνα των ενόπλων, τίς έθνι
  κές διεκδικήτεις τοΰ ΕΑΜ την
  έξωτερική πολιτική τού ΕΑΜ,
  τόν ένταφιασμό των εθνικών
  δικαίων άπό τούς σημερινούς
  1946.
  Ό ΠρόβΛρος
  τής Έπιτροπής Εκμεταλλεύ¬
  σεως.
  Άρχατ, Άνδρουλάκης
  ΕΙΠΑΙΑΕΥ!|ΜΙΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
  (Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα)
  τοΰ κράτους φαίνεται άκόμα
  καί στσ σημεΐο αύτό, πού άρνή
  θηκι παρά τίς τόσες προσπά-
  θειες πού Ι'γιναν νά παοαχωρή
  σει την ξυλεία δωρεάν. πράγμα
  πού θά έπέτρεπε νά κατασκευα
  σθοϋν καί τα 500 θρανία πού
  χρειάζεται τό σχολειό, μ έ τα 9
  αύτά εκατομμύρια πού διατέ-
  θηκαν.
  Δέν ύπάρχβυν άκόμα έ'δρες
  καθηγηταί ν, οΰτε έποπτικά ό'ρ-
  γανα διδασκ«λίας, πού κάνουν
  τό μάθημα πιό εύχάριστο καί
  άφομιώσιμο στό μαθητή.
  ΑΥΡΙΟ: Ή Δημοσία Έμπορική
  Σχολή καί ή Νυκτερινή Έμπορική
  Έπαγγελματική Σχολή.
  έθνοπροδότες. Σέ ερωτήση άν
  οί Ι'νοπλοι έτισχύονται άπό
  τούς Γιουγκοσλάβους, άπάντη-
  σε δτι ενοπλοι ύπάρχουν καί
  στήν Πελοπόννησο καί στή
  Μυτιλήνη δπου δέν μποροϋν
  νά φθάσουν οί Γιουγκοολάβοι
  καί ότι άλλως τε σέ Γάλλο δη-
  μοσιογράφο β στρατηγός Βεν-
  τήρηΓ όμολόγησε ;ότι δσα λέ-
  γονται πάνω σ' αύτό τό θέμα
  είνε άναληθή. Σέ άλλη έρώτη-
  σ,η τί θά γίνει άν φύγουν οί
  "Αγγλοι, άπάντησε: £ «ΕΙρήνη
  έσωτερικά καί εξωτερικάς ένώ
  ταυτοχρονα Γάλλος δημοσιογρά
  φός υπό γενική επιδοκιμασία
  τον άκροατηρίου συνεπλήρωνε
  «καί εθνική γιορτή των Έλ¬
  λήνων πατριωτών».
  Στή συγκεντρώση ήταν
  παρόντες έκτός άπό άλλους,
  δ Έλυάρ καί ό Μιραμπέλ, ό
  οποίος καί εξέφρασε την ό·
  δύνη τού σάν φΐλέλληνας γιά
  τό γεγονός δτι δέν εΤδε νά
  μπεΐ στή Διάσκεψη τοθ Πα-
  ρισιοθ άπό την έλληνική κυ·
  βέρνηση τό ζήτημα τής δνω-
  σης τής έλληνικότατης Κύ¬
  πρου μέ την Έλλάδα.
  Ή «Μόντ», σχολιάζοντας
  τή συγκεντρώση αυτή, σημει-
  ώνει έκτός των άλλων δ¬
  τι κατά τόν Πορφυρογένη
  ή πολιτική τής έθνικής ένό-
  τητας καί συμφιλίωσης πού
  προτείπει τό ΕΑΜ, θά θρι-
  αμβεύσει τελικά, δτι ή πολι¬
  τική τής ψευτοενότητας πού
  προσπαθεΐ νά πετύχει ό Γε¬
  ώργιος μέ τα κόμματα τής
  ψευτοαντιπολΐτευσης θά ά-
  ποτύχει καί 8τι άργά ή γρή-
  γορα οί Άγγλοι θά φύγουν
  άπό την Έλλάδα.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 7 ([δ. ύπ.) Με-
  ταδΐδεται άπό την Μόσχα
  δτι μέ την εύκαιρΐο τής 29ης
  έπετείου τής Όκτωβριανής
  έπαναστά(τεως τό '/ττ/ώτατο
  Σοβιέτ συνεδρΐασε^χθές πα-
  νηγυρικά.
  Ενώπιον συγκεντρώσεως
  στή Μόσχα ό Γραμματέας
  τής Κεντρικής Έπιτροπής
  τοθ ΠανενωσιακοΟ Κομμου-
  νιστικοθ Κόμματος (μπολσε-
  β(κ(2ίν) Ζντάνωφ εξεφώνησε
  βαρυσήμαντο λόγο έξ όνό-
  ματοςτοθ Στρατάρχου Στά·
  λιν.
  Ό Ζντάνωφ εΤπε μεταξύ
  άλλων τα εξής:
  «Τ© 1946 είνε τό πρώτο
  μεταπολεμικό έ'τος. Ό Ρω-
  σικός λα6ς άκολουθεΐ τόν
  δρόμο πού εχάραξε δ Λένιν
  καί ό Στάλιν. Ό δεύτερος
  παγκόσμιος πόλεμος εΐχϊ
  χαρακτήρα άντιφασΐστικόκσΐ
  θά έπρεπε νά έπακολουθή·
  σει μιά δημοκρατική είρηνική
  συμβίωση των λαών. Ή Με-
  γάλη ΒρεττανΙα καί οί Ή-
  νωμένες Πολιτείες παρεμ-
  βάλλουν προσκόμματα στό
  δρόμο πού άκολουθεΐ ή Σο
  βιετική Ένωση καί πού απο¬
  βλέπει στήν εξασφαλίση τής
  είρήνης>,
  Ό Στάντωφ ετόνισε δτι ή
  άντΐδραση των Ήν. Πολιτει-
  ών καί τής Αγγλίας στή Ρω
  σική πολιτική γιά το ζήτημα
  τής Τεργέστης καί τή διεθνο-
  ποίηση τοθ Δουνάβεως, ό·
  φείλεται σέ ωρισμένους άν-
  θρώπους πού θεωροθν τούς
  εαυτούς τους ώς |τό ν&λαζ
  τής γής» καί δέν εύνοοθν τή
  διεθνή συνεργασία.
  ΗΜΕΡΗΐΙΑ ΑΙΑΤΑΓΒ ΠΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΓΑΑΗ ΕΠΕΤΕΙΒ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 7.— Μεταδίδε-
  ται άπό τή Μόσχα δτι ό
  Στρατηγός Μπουλάσκιν στήν
  ήμερησΐα τού διαταγή πρός
  τάν στρατόν μέ την εύκαιρΐα
  τής 29ης έπετεΐου τής Όκτω-
  βριανής Έπαναστάσεως κα-
  λεϊ τόν Στρατό νά έγκολπω-
  θεΐ τα διδάγματα τοθ πολέ¬
  μου καί νά συνεχΐζει την
  προπαρασκευήτού.
  Μολονότι, τονίζει, δέν ύ·
  πάρχει άπειλή πολέμου, ό
  Στρατός μέ την έντατική
  προπαρασκευή τού καί μέ την
  τελειοποίησή τού προσταυεύ-
  εί την άσφάλεια τής Σοβιετι-
  κης Ένωσης.
  Τα τηλεβόλα τής Μόσχας
  καί των άλλων Ρωσικών πό¬
  λεων έρριψαν σήμερα 5 δμο·
  βροντίες είς |έορτασμόν τής
  έπετείβυ τής Όκτωβριανής
  Έπαναστάσεως.
  ΤΗΝ ΛΜΕΡΚΛΟΙΝΗ (ΛΤΟΙΗ!
  ΠΑΡΙΣΙ 7. ((δ, ύπ.) Άνα-
  οινώθηκε 8τι στήν Άμερι-
  κανική ζώνη κατοχής τής
  ΓερμανΙας παραμένουν άκό¬
  μα 547215 έκτοπισμένοι άπό
  ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΟΤΟΗ
  Χθές άπολύθηκαν άπ' τή
  δύναμη τβθ ΣτρατοΟ 200 πε-
  ρίπου «πλεονάζοντες όπλΐ-
  τες» έπειδή «δέν ύπάρχουν
  κενές θέσεις» στΐς διάφορες
  μονάδες πού τούς έχουν κα
  τατάξει. Μόνον άπ' τόν 6ο
  λόχο άπολύθηκαν 22 φαντά-
  ροι οί όποϊοι όφεΐλουν έντός
  είκοσιτεσσάρων ώρών νά πο-
  ραδώσουν τα εϊδη πού έ¬
  χουν παραλάβει άπ' τό Στρα
  τό. Τό ΐδιο ίσχύει καί γιά
  τούς άλλους άπολυθέντας.
  τούς όποίους 44956 είναι
  Όλλανδοί καί Έλληνες. Πά
  την έπιστροφή των παραπά-
  νω στίς έστίας τους δέν άνα-
  κοινώθηκε τΙ~οτε.
  ΙΜΟΑΙΤΙΦΣΤΙΙΝΙΥ'ΣΙΓΚΤΟΙ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 7.-Τό συμ·
  βούλιο των 4 ύπουργων των
  εξωτερικών δέν θά συνεδριάσει
  σήμερα λόγω τής «πουσίας τού
  Μολότωφ πού μετέβη οτή/ν
  Ούάσιγκτων γιά νά πάςει μέ¬
  ρος στή σημερινή τελϊτή στη
  Σοβιετική πρεσββία γιά την
  29η επέτειο τής Όκτωβρΐανής
  έπαναστάσεως.
  ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙ0
  ΑΘΗΝΑΙ 7.—ΠιθανώτατβΙ
  θά παρεταθεΐ τό ίσχϋον Η
  νοικιοστάσιο μέχρι τέλο«ί|
  Ν)βρΐου.
  Ή Έπιτροπή πού με
  τό σχέδιον τοθ νέου ένοΐκ
  οστασίου τής Κυβερνήσει
  νά παρατείνει τίς έργσσΙ«
  της μέχρι τέλους Ν)βρΙου. '
  ηρίϊ
  ν«λιβ