92201

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  »Α»Λγ»ΙΟΝ ΤΗΧ ΚΛΑΑΑΟΖ
  ΪΤΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΚΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΚΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΙΝ ΚΡΗ τ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις χη 19 Όχτωβρίου -{%& — Άρΐ*. 57
  •Αριθ. Δ,ιατάγ. 134
  ΓΚΩΡΓΙΟΖ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤϋΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ϊιτΐ' δψιν την ά«ο 1 Όκτωίρίου 1912 έ£ουσ»οδ5-
  τησινίτ<5ς 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, πρός δέ τα άρ^ρα 27, 28, ί38 ,χαί τάς μετΛίατικάς διαταξιις το3 ύπ' άρΐθ. 485 νόμοι;, τα ύπ' έριβ. 135 τοϋ 1911 καί 79 ταθ 1912-_ιατάγ- ματα, προ,τάσει τού Διοικούντος την Παιδείαν Έπιτρόπου. Αποφασίζομεν «αί Διατάσσομεν Ι τό!Άνώτ. 'δημοτ. σχολείον·Ρβί»στίκων άντί το'ϋϊΕΰαγ. 'Ζφκβτακι Β όν πνιχ- μίτατιθιμίνβι»
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  Ο
  Ο
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΒΝΙΒ^Η ΛΟΓΙΒΦΙΙξΗ Ρ^ΑΦΑΣίΦΑΣΙΣ· ΦΗΣ» 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Ϊ9Ϊ2
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  «ι
  1
  τνςύ τί. Τρακίζη ΚοΑτης......
  -ΐαμιευττ,ρίου: μετρητά παρ'αΰτώ...
  ό Ι ραφεία: μετρητά παρ' αυτοίς. .
  ΚινγΌεις Κεφαλαίων : χρήματα *α6 έδον...............
  Δαπάναι Ταμιεηηρίου δι' άμοιβάς ύπαλλήλων.............
  Εξοία εγκαταστάσεως...............................
  305748
  639
  1488
  307877
  4830
  1043
  4450
  318200
  19
  031
  5θ!
  101
  82
  Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών.............
  Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα αύτω..............
  Ταχυδ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών...............ι
  Διάφορα εσοία ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιίλαριΊβν.......
  Διάθεσις άποθεματικών: καταβολή ϊναντιο·ειλί,ς*ρός Κρητικήν
  Πολιτείαν.....................·..............
  Τόκοι ε'ισπραττόμενοι υπέρ τοΰ Ταμιευτηρίου.............
  Έν Χανίοις τ$ 31 Αύγούστοι» 1912
  Ό Δκνβννων Έ—.θΐωρητνις Ό ταμίας τοϋ Ταμιευτηρίου
  β. ΠΒΝβΕΡθΥΛΑςΗΣ} Γ- Γ- Γ«β#γονοάΗης
  λΙΑΙΕΦΑΑΑΙΟΙΙΣ Τί)» ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ Οϊ ΤΑΧΤΔΡΟΙΙΚΟΤ ΤΑΒΙΕΤΤΚΡΙΟΤ
  (Έναρξις νπηο«οΙας τ*> 1 Άπβΐλίον 1902)
  Έκδοθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ίουνίου............................................................... 7,969
  » έντός τοϋ μηνός Ιουλίου...................................................................... 55
  ΆΐΓοσ6εσθ«τα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ίουνίϋυ.
  » » έντός τού μηνός Ιουλίου.........,
  Βιβλιάρια έν κυχλοφορία είς τό τέλος τοϋ μηνός Ιουλίου .......
  Μίνν Ίοΰνιος 1912
  8,024-
  714
  714
  7310
  Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθάντος μηνός Ίουνίου................................................................ Δραχ. 2164,036.28
  » τοϋ μηνός Ίουμίου................................................................................ *
  Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911........................................................ »
  25',54Γ.5Ο
  73,411.32 2,262,989.10
  Άποϊόσεις ~ρος τούς καταθέτας ίναντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Ίουνίου.........
  » » * » » » » έντός τοϋ μηνός Ιουλίου......
  Καταίληθέντες είς τοΰς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιδλΐαρίωνμέχρι τέλους Ίουνίου.
  » > » » » » έντός τοϋ μηνός Ιουλίου....
  1930,451.30
  25,651.46
  3,093.83
  * _._ 1,959,196.5ί
  Πίστωσις χαταδετών ί'ις τό τέλςς τοΰ μηνός Ιουλίου μή σομιιερ/αμίανίμένων των άπό 1 Ίανουαρίςυέ. ί. ϊείουλευμένων οκων
  303.792.51
  Ρί
  8
  Μ
  |
  χ
  ο
  ι
  Ι