92204

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ε
  Κ Ρ
  II
  ΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τ>ί 27 Όκτωβρίου 1912 ΑΡΙΘ. 58
  Αριθ. Δια,τάγ. 17
  Έν "Ονόματι το0 Βαόιλέως των Έλλήνων
  ΓΕΩ.ΡΓΙΟΓ Α'.
  "Έχοντες ύπ' όψιν τό άπό 11ης Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περϊ ϊιορισμοϋ Γενικού ΔιοικητοΟ έν Κρήτη, τό αρ¬
  θρον 27 τού ύπ' αριθ. 485 νόμου καί τα 6π' αριθ. 112 καί 135
  τοδ 1911 Διατάγματα,
  _ ιορίζομεν
  ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΧΑΝΙΩΝ
  1) Τόν Άντ. Άνδρουλάκιν οριστ. Β)μιον διδ)λον εις τό Α¬
  νώτερον δημοτ. σχολείον Ροδοβανίου επί μην. μισθω δ"ραχ. 75,
  έφ' όσον ήθελε ϊιαρκέσει ή άχουσία τού διευθυντού Γεωργ. Σει-
  ραδάκι καταταχθέντος είς τόν στρατδν,
  2) Τόν Άντ. Ψαρομήλιγκον άπόφ. Γυμ.νασίου προσ. διί)λον
  είς Έλος Κισάμου επί μην. μισθω ίραχ. 50 κενής οΰσης τής
  θέσεως.
  3) Τόν Άντ. Γ. Καψωμενάκιν άπο'φ. Γυμνασίου προσ. διδ.
  εις Άλικιανού επί μην. μισθω δραχ. 50, έφ' όσον ήθελε οΊαρκέ1-
  σει ή άποοσία τοθ είς τόν στρατόν καταταχθέντος Γ. Σπανοαδάάι.
  Μετατίθεμεν
  1) Τόν Εύαγ. Κληματσάκιν Γονδριστ. 8ημ)λον τή αίτήσει τού
  έξ ΆλικΐανοΟ είς τό μονοτάξιον Μεσκλών Κυδωνίας.
  2) Την Έλπίδα Φραγκιάϊου προσ. Γου διί. τί) α'ιτήσει της
  έκ Βουδών εις Σχινέ, άντί τής Αφροδίτης ΚνιΘάκι μετατιθε-
  μένης τϊ) α'ιτήσει της είς Γαλατάν κενή*ς οΰσης τής θέσεως.
  3) Την Μαρίαν Μιχελ'βυδάκι προσ. Γον διδ. τί) α'ιτήσει της
  έκΛάκκων είς Βοΰδες, ένθα ύπηρέτει καί έν τω παρελθόντι
  4) Την Χρυσόν ΚνιΘάκι τ^α'ιτήσει της έκ Γκαλαγκάδω είς τό
  έν Χαλέπα 4)τάξιον Παρθεναγωγεΐον ώς προϊσταμένην κενής
  οΰσης τής θέσεως.
  5) Την Άθηναν Μαυράκι Β)μιον όριστ. διδ)λον τί) α'ιτήσει της
  Ικ Χρυσοπηγής εις τό έν Χαλέπα Ανωτ. δημοτ. σχολείον των
  αρρενων κενής οΰσης τής θέσεως.
  6) Την Γεωργίαν Δελάκι Γ)μιον προσ. διδ)λον έκ Δρακώνας
  Κισάμςυ είς τό έν Χρυσοπηγϊ) δημοτ. σχολείον αρρενων καί
  θηλέων.
  Έν Χανίοις τί) 23 Όκτωδρίου 1212.
  •Ο Ι'εν. Διοικητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  Αριθ. Διαταγ. 18
  Διάταγμα περί ϊιορισμοθ Γενικοϋ Διοικη-ού έν Κρήτη καί τό
  άρθρον 11 τοθ ΰπ'άρι3. 79 έ. ίτους Διατάγματος.
  Διορίζομεν διευθυντάς Ανωτέρων δημοτικών σχολείων λενών
  οΰσών των θέσεων τοΰς εξής:
  1) Την Μαρίαν Μαιραυλ3ανο0 τού Ανωτ. Δημοτ. Παρθε-
  ναγωγείου Ρεθύμνης κενής «,ϋσης τ1)ς θέσεως.
  2) Τόν Χαραλ. Παπαδημητρόπουλον τού Ανωτ. Δημοτ.
  σχολείου Βιάννου.
  3) Τόν Παναγ. Άποστολάκην τοΰ Ανωτ. Δημοτ. σχολείου
  Ζαρού Καινουρίου.
  Μετατίθεμεν δέ τί) αίτήσει των τούς εξής:
  1) Τόν Έμμ. Σ. Βελονάκην έκ Ζαρού Καινουρίου εις "Αγ.
  Νικόλαον Μεραμβέλλου.
  2) Τόν Γεώργ. Θ. Χατζιδάκη έξ. Αγ. Νικολάου είς Χαν-
  ϊραν Σητείας, άντί τού Ιω. Γ. Κωνβταντάκι μετατιθεμένου
  ώς άχλού διδ)λου είς τό Ανωτ. δημοτ. σχολείον Λιμένος Σητείας.
  Έν Χανίοις τί) 23 Όκταβρίοϋ 1912
  Ό Γεν —ιοικητής
  ΣΤΕΦ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 19
  Έν *Ονό|ΐ«τ» τοϋ Βασιλέως των ΈλλΛνων
  ΓΕΩΡΓΙΟΊΓ Α'.
  Έχοντες ύπ'δφει το άπό 11 Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταιμα περί ίιορισμοα Γε*ικοΰ Διοικητοΰ έν Κρήτις καί τί) άρ¬
  θρον 4 τοθ ύπ' αριθ. 691 νόμου,
  Καν«νίζομ*ν την μηνιαίαν ιιισ&οίοσίαν τοΰ Στεφάνου Τραχίλη
  καθηγητοθ των Έλληνικών ίν τώ Γυμ»ασίφ Ηρακλείου είς
  8ρ. 240 ά«6 τής 8 Σ«ιττεμ6ρίοι» έ. Ι. καί εφεξής.
  Έν Χανίοις τί) 28 Όκτωδρίου 1912
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Έν ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΓΕΟΡΓΙΟΤ Α'
  Έχοντες ύχ'όψει τό άπό 11 Όκτωίρίου 1912 Βασιλικόν
  Αριθ. Διατάγ. 30
  Έν Όνό|»ατ» τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΓΕΟΡΓΙΟΤ Α'.
  Έχοντες ύπ' όψει το άιιο 11 Όλτωδρίου 19ΐ2Βαοιλικόν Διά-
  ταγμα περί ίιορισμοϋ Γενιχοΰ Διοικητοϋ έν Κίήτ-α , τα. άρβρα
  28 καί 111 το3 ΰπ' αριθ. 485 νδμου,
  Διορίζομεν την Εΰφροβόνην Σίκίρη Βον χτυχ. Αρβακειαία
  διίΗον έν τώ Μουσουλμανικώ Παρδεναγωγείφ Ρίθύμνης επί
  μην. |*ισθω 8ραχ. 100 κι»ής οδσης ττΛ *ϋσϊως.
  Έν Χανίοις τή 24 Όκτωβρίο» 1912
  Ό Γενικό; Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ Διαταγ. 25
  Έν Όνόματτ τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α'
  "Εχοντες ύκ'όψιι τό άπό 11 Όχτωδρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί ϊιορισμοϊ Γεν.* οί Διοιχητοϋ1 έν Κρήνφ καί τό
  άρθρον 3 έδάφ. β', το3 5π' αριθ 413 Νόμου
  Έπιτρέπομεν την ΐν Χανίοις υπό το3 Ίωάννον Ε. Χατζι¬
  δάκη χατοίκου Μύρδιο Άγίου Βχσιλιίου άνελή' εισαγωγήν δώ-
  ίεκει σιϊηρών κύ«λα>; διαμέτρθΛ εβδομήκοντα έ*α5θ»τών τοθ
  μέτρου καί 3ύο σιϊηρών ράδϊων μήκους 1. 10 κρός χρήσιν τοθ
  ίλαιοπιεστηρίου τού
  Έν Χανίοις τχί 23 Όλτωδρίου 1912
  •Ο Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  μανουήλ, 10) Βο3ρος Γεώργιος, 11) Σαρής Ιωάννης, > 12)
  Πόρταλης Γεώργιος, 13) Διαλινας Εμμανουήλ και 14) Άν-
  δρουλάκης Εμμανουήλ.
  Έπίσης ϊιά τοϋ ύπ' αριθ. 27 κϊί χρςνβλογί* 24 Όκτωδρίου
  έ. Ι. Διατάγματος τής Α. Έξ. τ 13 Γεν. Διοι^,τοΟ Κρήτης
  προήχθησαν είς τόν βαθμόν τού ύπιάτρβυ οί άνθυταΐχτρθ! 1) Με¬
  λισσείδης Άπολλόδα,ρος, 2) Βουλ^αρίίης Διτ,μγ'τοος, 3) Βα-
  τοάκης Ευάγγελος, 4) Χβζιράκης Εμμανουήλ, ο) Δημητριά-
  ίης Εύγένειος χαι 6) Ζαχαριάϊης Ζαχαρίας.
  Έν Χανίοις ·.? 24 Όκτωδρίου 1912.
  Ό Διιυβύνων τό Τμημα της Δημ. Άσφαλίίας
  χλΙ των Δημόσιον Εργων
  Ε. ΠΟΝΤΙΚΑΚΠΣ
  . Διατάγ. 5
  Έν "Ονόματι τοΟ" Βασιλέως των Έλλήνων
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΓ Α'
  "Εχοντες ύπ' όψει τό άπό 11 Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
  Διάταγμα περί Ϊιορισμο3 Γβνικοΰ Διοικητοί έν Κρήτϊ).
  Άποδεχόμεθα την υπό χρονολογίαν 11 "Οκτώβριον 1912
  δλθ ΐ λ Ί
  ρ
  ιταραΐτησιν το3 κλητηρος το3 Ίεροδικείου Ρίθΰ-
  μνης Έμίν Μιςεν.ιράκι ναί άιταλλάσσομεν αυτόν πάσης υπηρεσίας.
  Έν Χανίοις ιχί 18 Όκτωβρίου 1912
  Ό Γεν. Διοικητής
  ΣΤ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  Αριθ. Διαταγης 1
  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
  Ο ΙΈλΊΚΟΣ ΑΙΟΙΚΙ!Γ_^ ΚΡΗΤΗΣ
  Έχοντες ^π' δψιν τό άρθρον 27 τοθ ύπ'αριθ 135 τού 1911
  Διατάγματος,
  Αποφασίζομεν
  Διορίζομεν 1) Την Τζεμηλέν Άγ«!οπούλαν ύττηρίτριαν εν
  τώ Μουσουλμανικα παρθιναγωγείφ Χανίων επί μην. μισθφ δρ:
  40 κοί 2) Τόν Άλήν Μπαρμπαρεζάκην ϋπηρέτην 4ν τώ Μου-
  σουλμανικθ Παρθιναγωγείψ Ρεθύμνης επί μην. μισθ(? δρ. 40.
  Έν Χανίοις τϊ) 18 Όκτωδρίου 1912.
  Ό Γ«νικος Διοικητής Κρήτης
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Δυνάμει ττ·ς £.*' αριθ. 207 τής 8 Όκτο,δρίου 1912 άποφά-
  οεως τής Διοικούσης Έπιτροπής, άπελύθησαν τής υπηρεσίας οί
  έν τφ γραφίΐω τί]ς Συνελεύσεως ΰπηριτοϋκτες Μανοϋσος Παπα-
  ίόπετρος, Γεώργ. Άναγνωστϋΐλης καί Βασίλειος Ψιλάκης ά'τε
  καιαργηθείσης τής τοκικής Συνελεύσίως χαί τής ύπΐρεσίας τοΰ
  γραφβίου ταύτης.
  Έν Χανίοις ττ] 9 ΌΑτ^δρίου 1912.
  Ό Διοι/ών Έ (τροπος
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τμήμα Δημ. Ασφαλείας καΐ Δημ. "Ερ ,ων
  Διά τοΰ ύπ'αριθ. 26 λ«ί χρονολογίαν 24 Όκτωδρίου έ. Ι
  Δ(ατάγματος τής Α. "Εξ. τοθ Γ*ν. Διοικητού Κρή;ης «ροήχθη-
  σαν είς τόν βαθμόν τοθ Ύκομοιράρχου οί Άνδυπομοιραρχοι ·
  1) Σαρρίς Ευάγγελος, 2) Κοχαλάς Δημήτριος, 3) Άν
  ίρουλάκης" ννδρέας, 4) ΧατζηΤωάννου Άέξ«νδρος, 5) Νιχη- !
  φοραχης Νκηφόρος 6) Μ*01λλάχης Ζαχαρίας, 7) Μουργ,να- |
  κ»ις Ηλίας, Ο) Μ«λωνογιαννης Μι/ως, 9) Βίγιανζάκης Έμ- '
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ταηηα Οίκονο^ιικών
  Διά Διβτάγματος τού ΓενΐΑθΰ Διοικητοΰ Κρήττς ΰπ' αριθ. 20
  καί χρονολ. 23 ΌκτιαδρΙου 1912 εγένοντο &7;οονΛτα' αί ΰιτο-
  δληθίΐσαι παραιτήσεΐς των τελωνοφυλάχιβν Ν(κο';'άο^ Πρωτο-
  «απαΐάκη καί Σπ. Δασκαλάχη χαί διωρίσθησαν άντ' αυτών οί
  Μιχ. Πρωτοπαιταδάκης καί Γεωργ. Δασκαλάΐ'ης.
  Δι* όμοίου Διαταγματος δπ* αριθ. 21 χαί γρΐν>λ. την αυτήν
  βπελοθη τής ύπηρίσίας ό τελωνοφΰλας ΡίΟ^μνης Χαρίδημΐς
  Γιανναδάκης όίϊε μή ι:ρο"ρχ6με» ς είς τη* ΰ-,ηρεσ'αν άπό 1
  Όκτωδρίου έ. Ι.
  Δι* όμοίου Διατάγμβτος ύπ' αριθ. 22 κ*ί χ-ΐνολ. τή;) αύτην
  άπϊλΰθη τής υπηρεσίας ο τε.Ό)νςφυλ&ξ Ήρϋκλεί;υ "Ιω. Ταμιο-
  λάκης, διατελων ύπόδικος έν ταίς φυλαχαΐς Ήρβκλείου.
  ΔΓ ομοίου Δι^άγματι:; ύπ' αριθ. 23 καϊ χρονολ, την αυτήν
  εγένοντο άποϊεχταί αί ϋπο&ληθΐΐσαι παρβιτήσεις άπό τής υπηρε¬
  σίας των Άλή Καζαταχμετάιΐη 'ΥπθΝ ρβμματε'ως παρά τώ Τϊλω-
  νείφ "Ηρακλείου, Στβματίου Μιγελΐνάκη τελωνοφύλακος Ήρϊ-
  κλειου, Ιωάννου Ήλιάχη τβλωνοφυλα^ος Ρεθύμνης »αΐ Νικο-
  λάου ΆρεταΑη τελωνοφύλαλθς Δγίου Νικίλάου.
  Δι" όμοίου Δΐίτάγματος Ιπ' αριθ. 21 καί χ,,ονολ. 24 Όι>.τω-
  δρίου 1912 διωρίοθησαν ίπί τρείς μήνας παρά τώ Ταμείω Χα¬
  νίων ώς προσωρινοί άνατληρωΓβί δ Κ. Σηφαλουίίκης είς άνα
  κλήρωσιν τοθ 'Υ)γραμματέως α'. τάξεως Πολυ-/ρ. Γαλάνϊί ό
  "Ιωάννης Προεστάκης, είς αναπλήρωσιν τοϋ 'Υ)γρ5μματέως
  α'. τάξβως Μιχαήλ Ρωμανια καί ό Μανοΰσος Κανοϋπης είς
  αναπλήρωοιν το8 Ζυγιστοΰ Γεωργ. Φρεδιανάκη,
  Δι1 ομοίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 29 καί χρονολ. 24 Όκτιο-
  δρίου 19ΐ2 άπελυθη τής υ*ηρεαίας δ τε>ωνοφύλαξ Χανίων
  Ι Πατεράκης δτε μή προσβλθώ^ νά ίναλάδη υπηρεσίαν καί διω ·
  ρίσθη εις την βέίΐν ταύτην δ Μιχ. Πετράκης.
  Έν Χαν.οις τί) 24 Όκτωδρίου 1912.
  "Ο Γραμματεύς
  Γ. Δ. Σίδερης
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΓΗΣ
  Δ' Έκκληόίας καί Παΐ&3ίας
  Διά τής Ιιπ' αριθ. 2 καί χρονολογίαν 20 Όκτωδρωυ 1912
  Ημϊτβρβς Διαταγί5ς διωρίσθη ό Χουσνή Τσελβιιάιης κλητήρ
  πβρα τφ Ίεροϊιχίίψ Ρεθύμνης επί μην. μισδώ δραν. 50 κενής
  ου—ς τής θίσεως.
  "Ομοίως -ϊια τής &π* αριθ. 3 καί χρονολ σημερινήν ίιαταγίίς
  διωρίσθη ή Ελευθερία Κουρκούτη ύπηρίτρια τοΰ Παρθβναγω-
  γεί?υ Νέας Χώρας Χανίων επί μην. μισθω ϊραχ. 40.
  Έν Χανίοις τή 22 Όκτωδρίο 1012.
  Ό ϊ^εν. Διοικ»τής
  ΣΤ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  Έκ τού Έθνικοϋ Τυπογραφείον