92207

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ,ΤΗΣΐ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΪΛΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
  ΚΝ ΚΡΗΤΜ
  ΤΕΥΧΟΕ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 29 Όχτωβρίοα 1912 — ΑΡΙΘ. 59
  ΓΞΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τμίΐμα Ε'. Οίκονομικών
  Διά Διατάγματος τοθ Γε^κοϋ Διοιχητου Κρήτης Ιπ' αριθ. 31
  καί χρονολ. 25 Όκτωδρίου 1912 διωρίσθη επί τρϊΤς μήνας άνα-
  πλ/)ρωτής τοϋ τελωνοσταθμάρχίυ Σοόγίας Στυλιανοΰ Γλακου-
  σά/,η, έπ' αδεία απουσιάζοντος, ο Δημήτριος Ι. Ξβνθουδάκης.
  Δι' όμοίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 34 χαί χρονολ. την αύτην
  διωρίσθη ίπί τρείς μήνας άναπληρωτής τού" «π' αδεία άπομα-
  κρυνθέντος τής ΰπηρισίας βοηθοΰ τοΰ Καπνοκοπτηρίου Χανίων
  Κυρ. Ι. Φραντζεσκάκη ό Ίάχωδος Πασπαλάκης.
  ~Έν Χανίοις τί) 28 Όκτωδρίου 1912.
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Γ. Δ. —έδερης
  Τ Μ Η Μ Α Ε'.
  Αριθ. Πρωτ. 4051
  » Διεκ-. 2353
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΈΜΚΙΙ ΑΙΟ1ΚΙΙ-1Ι- ΚΡΗΤΗΣ
  Πρός
  απάσας τάς Πολιτικάς και Στρατιωτικάς Αρχάς.
  Παραγγέλλισθε, δπως άττοστείλητβ ημίν πάσας τάς άχρη-
  στωθείσας σφραγΐδας, τάς χρησιμοτοιηθείσ*ς άπό τής ιδρύσεως
  τής πρώην αυτονόμον Κρητικής Πολιτΐίας μέχρι σήμερον καί
  μή χρησίμοποιοιιμίνας ήδη υπό τής κ*θ' υμάς υπηρεσίας.
  Έν Χανίοις 18 Όκτωβρίου 1912
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
  081/3 ου την 17 Ό*τω6ρίου 1912 έγκρισιν τοθ ιταρ' Έφέταις
  Χανίων Γΐνικοΰ Εισαγγελέως.
  Διορίζομεν «ν Ήλίβν Γ. Ά*ο»τ6λου κάτοικον πόλεως Ρ»-
  θΰμνης δικαβτικόν χλητήρα τής χερεφερείας τοθ Πρωτοδικείοϋ
  Ρ»θύμνκ;ς.
  Ό Εισαγγελεύς
  Ν. Παπαδάκης
  Άχριίίς αντίγραφον
  Έν Ρεθόμνΐ τ? 19 Ό«ω6ρίβ« 1912.
  Ό Βοηθός
  Ε. Γ. Φωτάκης
  Αριθ. Πρωτ. 8051
  Ό ΕιΛαγγελενς των Πρωχοδικών Ρεθύμνης
  Έχοντες ύπ' δψ:» το άρθρον 1 τοθ ύπ'άριθ. 191 τοϋ 1911
  Διατάγματος τής Έκτελισΐικής Έπιτροιτή'ς καί την υπ' αριθ.
  βΟ*7/«ο$ τίίί 17 Ό*τι*6ρίου 1012 Ιγκρισ(ν τού παρ' Έφί.τβις
  Χ«νί*»ν Γενΐκοδ Εισαγγελέως.
  Διοριζομεν τόν Γεώργιον Σ. Μακρήν κάτοι* ν Στήλι Ά (·ίου
  Βασιλείου δ.κ»στ:κόν κλητΐ)ρα τής περιφερείας τοί Πρωτοϊι-
  κείου Ρεθύμνης.
  Ό Εισαγγελεύς
  Ν. Παπαδάκης
  Άκριδές αντίγραφον
  Έν Ριθΰμν^ι τί) 19 Όκτωδρίου 1912.
  Ό βοηθός
  Ε. Γ. Φωτάκης
  Αριθ. Πρωτ. 8050
  Ό Εισαγγελεύς των Πρωτοδικών Ρεθύμνης
  Έχοντες Ολ' δψιν τό άρθρον 1 το3 ΰπ' αριθ. 191 τοΰ 1911
  Διατάγματος τής Έκτβλεστιχή'ς Έκιτροπής καί την ΰ*' αριθ.
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙψΙ ΛΟΓΙΒΦΙΓ^Η ^ΑΦΑΣ-ΤΑΣΙΣ} ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΊΙΟΥ Ϊ9Ϊ2
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  | ν Ις,ατ,έζη
  Ι Ίαμ<^/^ · αμιευιτιρίου : [..ε-Γρητά τσρ' αυτώ. ] 1 ο^, υίρςτΑΐ'χό Ι ραίεια : μετρητά ι:ϊ.ρ αϋτο'ς. Κιντσεις Κεφαλαίων ". */ρ+,ίοι~α χα6' :£ϊν.............. Δαπάναι Ταμιεν,τηρίου δι' άμαβάς ϋπαλλήλων............ "Εξοϊα εγκαταστάσεως.............................. 301748 179 988! 3029 Π 3516 1043 4450 30 86 50 10! 311927176 Τπϊλοι-ον άποθεματικών παρελθόντων έτών Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα αύτω Τ γρμμήμ φ Ταχυδ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών Διάφορα εσοδα ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιδλαρίων......... Διάθεσις άποθεματικών: καταίολή έναντιόφειλής πρός Κρητικήν Πολιτείαν.................................... Τόκοι ε'ισπραττόμενοι υπέρ τού Ταμιευτηρίου............. 2434 54 2186 46 296826 11 12 — 4450 10 6018 55 311927 76 Έν Χανίοις τί) 28 Σεπτεμβρίου 1912 "Ο Λ»*νβννων Ό ταμίας τοθ Τβμιευτηρίου Γ. Γ. ΐεαργονδακης ΑΗ*!ΙΕΦ»ΑΜΩΣΙΣ Ϊ0.8 ΕγΤαΣΙΟιΊ ΤΟΥ ΤΑΧ.ΔΡΟΙΙΙΟΤ Τ&ϋΙΕΤΤΒΡΙΟΥ *ψ 1 Απρίλιον 1902) ΕκίΌθέν-α βιβλιάρια μεχρι τέλους παρελθόντίς μηνός Ιουλίου............................................ έντός τοΰ μηνός Αΰγούστου. Άιτοσβεσθίντα (ϊιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ίουλί υ. ■» » έντός τού μηνός Αΰγούστου........, Βιβλιάρια έν κυκλοφορία εις τό τέλος τοϋ μηνός Αΰγούστου..... Μτνν Αύγουστος 1912 8,074- 719 8,024 50 714 5 7355 Καταθέσεις με'χρι τέλους παρελθόντος μηνός Ιουλίου.......................................·....................... Δραχ. 2189,577.78 » τοΰ μηνός Αύγούστου........................................... Κεεαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911..................... 'Αποδόσε'.ς πρός τούς καταθέτας ϊναντι πυτώσεως των μέχρι τέλους Ιουλίου........., » » * » ϊ> » » έντός τοΰ μηνός Αΰγούστου. . ..
  Καταβληθέντες εις τοϋς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιβλιαρίων μέχρι τέλους Ιουλίου.
  ·» ι » ϊ » > βντός τοϋ μηνός Αΰγούστου..
  20,946.74
  73,411.32 2,283,935.84
  1,987,109.72
  Πίστωσις καταθετών εις το τέλος τού μηνός Αΰγούστου μή συμπεριλαμβανομένων των ά"ΐο 1 'ϊανουαρίου Ι. ε. δεδουλευμένων|τ6κων. ... »
  1956,
  102.
  76
  27
  ,885
  .10
  3,
  ,093.
  .83
  28.
  04
  296.826.11
  Η
  ■θ·
  Κ
  3
  Μ