92210

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΜΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις ττί 3 Νοεμβριού 1912 ΑΡΙΘ. 60
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Α'.
  Δικαιοΰυνης
  Διά Διατάγμ-ϊτος το3 Γεν. ΔιοιχητοΟ Κρήτης υ«' αριθ. 43
  καί χρονολ. 1 Ν^υιίρίου έ Ι. ετ'.τράπη υπέρ τοθ Β Μπΐρνια
  ύτογραμματέως τοθ'τμήμβτος τής Δικαιοσόνης ήάχ6>ηψις ολο¬
  κλήρου τής ΐλΐσθοοΌσίας αύτο3 κατά τό άπό 15 Σ'ττεμβοίου μέ-
  γρι 15 '<'χτωβρίου *. Ι. χρονικόν ϊιάστημα καθ" δ άκουαίατε τής υνηρισίας «V άδειαν, συνεπεία άσθινιίας έν&ρκως β:6α »- θιίσης υπό δύο ίπιστημόνων ιατρών. Δι* όμοίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 44 1.1. διωρίσθη μέχος το3 Συμίουλίου τής Δικαιοσύνης ο Έ·έτης Χά Ιω ν Π. Τατα- ά Δι' όμοίου Διατάγαιτος ύπ' αριθ. 49 ε. Ι. διωρίσθη προσω- ρινός {«ι ϊύο μήνας ά «πληρωτης το3 Γρ.μματέως τής Είσαγ- γελ£»ς Σφακίων Έμ. Πιπεράκη δ Δημήτριος Μποτονάκης. Διά τή; ύτ' άριθμ. 142 έ. ί. Διβταγής το3 Γεν. Διοικητο3 ϊιωρίσθησαν α') οί Ηλίας Χατζηη'ίρίου'Εφέτης Χοτν'ων Πρό- είρος, κβΐ Ιωάννης Καταλαγάρι* ος Πρωτοϊίκης Χανίων καί Παναγιώτης Ταζεοακης δικηγόρον κάτοικος Χανίων Σ,ινεϊροι, καί & Αντώνιος Άρετάκης 'Υπογρααματεύς το3 Έφετείου Χα¬ νίων Γραμματεύς, το3 κατά την προσέχη Σύνοδον άπό 5ης |*έ- χρι 23 Νεεμβοίου καί «'ίγκροτηθησομένου Κ*»5υρΎθ*ι*είου Χα¬ νίων, 6'.) οί Βασίλειος ΒισιΧειάδης, Έφέτης Ήοαχλείου Πρόε- ϊρος, καί Αντώνιος Περακάκης Πρωτςίικης Ηρακλείου καί Νικόλ. Μιτσοτάκης Ϊικηγ4ροο καί κάτοικος Ηρακλείου Σόνε- δροι, καί ο Μιχαήλ Αλεξίου Γραμματεύς το3 Έφ«τ€ίου Ηρα¬ κλείου, Γραμματεύς το3 κατά την προσέχη Σύνοδον άπο 12 μί· χρι τέλοος Νοεμβριού έ. Ι. συγκροτηθησομένοι» Κακουργιοϊι- χείου Ηρακλείου. Διά τής δπ' αριθ,*. 1431. Ι. Διβταγής το3 Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης άνβτίθησαν προσωρινώς τα καθήκον™ τοθ Γραμμβτέως τής 'Εξωτερική; 'Αλληλογραοίας το3 Τμήμιατος τής Δικαιοσώ- νης είς τόν *»πογρα|*ματία Βασίλειον Μχαρνΐαν. Διά ίιαταγής ύχ' αριθ. 144 έ. Ι. διωρίσδη είς την χενην •ίσιν το3 δεβμοφύλακος των φυλακών Ρεθύμνης ό Μιχαήλ Λΐαντρής. Δια τής ύπ' άριθμ. 145 έ Ι. Διαταγής »ο3 Γεν, Διοικητο3, ανετέθησαν προσωρινώς τα καθήκοντα το3 Ε'ιϊικο3 Λογιστο3 τοϋ Τμήΐίατος τής Δικαιοα6ν*κ καί έφ' ίσον η"β«λ»ν άποι»σιάσ«ι ό ϊιο- ρΐομένος τοιοΒτος Έμμ. Μπασΐάς είς τόν Τπογραμματέα το3 αύτο3 Τμήματος ΒασΙΧ. Μταρνϊάν. Διά τής ύπ' άριθμ. 146*. Ι. Διειταγής το3 Γεν. Διοικητοί διωρίσθη προσωρινώς Ιπί ίύο μήνας άρχομένους άπό τή£ 1ης Νοεμβριού *. Ι. άναπληρωτής τοϋ απουσιάζοντος ύπογραμμα- Τίως τής Είσαγγελείας των έν Χανίοις Έφετών, Κωνσταν. Κβ- πιδάκη, ο Βοηθός το3 Γραμματεύς τοϋ Πρωτοίΐκείου Χανίο»» Ιωάννης Μαναρώλης. Διά Διατταγής V άριθμ. 147 Ι. ί ϊιωρίσθη χροσωρινώς «*1 δίμηνον ά·το τής 1 Νοεμδοί»» 1912 άναπλτιρωτής το3 κλητήρος τής Άνακρίσιως Χανίων Βχροή Μκενή, ο Σπυρίδων Σνακΐανά- κης κάτοικος Χανίων. Διά διαταγάς Όχ' άριθμ. 148 ί. Ι τοϋ Γεν. ΔιοικητοΟ ϊιωρί- σ·τι κροσνρινώ; ίκί δίμηνον άχο τής 1ης ΝοεμβρΙου 1912, άνα- ιΐληρωτής τοΤ Βιηθοΐ το3 Γραμματεύς τής ΆνακοίσεΜς Χα¬ νίων Στυλ. Φρχγκάκη, ό Νικόλαος Μάρκ. Καραγ<«ννάκης. Έν Χανίοις τη 2 Νοιμβρίου 1912 Ό Διευθύνων τό τμήιια τής Δικαιοσύνης Γραμματεύς Χ. Ι. Παπαδάκης ΓΒΧΙΚ1Ι ΑΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΠΤΠΣ ΤιιΛιια Ε'. Οικονομτκών Δι» Λ(«τάγΐΑ*τος το3 Γ·νικο3 Διοικητο3 ΰπ" αριθ. 46 καί νοονολογίαν 1 Νοεμίρίου 1912 οιωοίσθησαν επί τρεΤς μήνας ο Μάρκος Μϊρκβυλάκης, πρίσωβΐνός άνα*ληο*·τής το3 ύπογοαμ- ματέως α'. τϊξ»«ς παοά τφ Τελωνε'ω Χανίων Κωστ. Παπα- ϊάκη καί ό Έ ια ΓαΑπαϊίκης ιΐβοτωίΐνός άναιτληοωτής το3 ΒοηθοΒ τββ Αποθηκαρίου Δ. ΜΛλι«ρέτ»υ. ~Χανία 2 Νοεμίρίου 1912 Ό Διευθύνων τό Ε' Τμήι*α Γρβμματεύς Γ. Δ. Σίδερης
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ!
  Μηνιαία Γβνεχ» Λογιστική κατάστασις τής 30 Σεπτέμβριον 1912
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Λ.
  Η

  ί-
  03
  ΙΗ
  •θ-
  Ταμείον Μεταλλικόν
  'Εξκτΐρικοί λ)σμοί(άντίτιμον μβταλλιχού έν τώ εξωτερικώ).
  Συναλλαγματικάς τού έξωτερικοθ...............
  — ,. « , )Κεντρικοΰ
  ΙΙρ-ιςοφληαιις .......................... ,ν1 ,
  Γ * Τ ' ) Υ]ματων
  α ' . , , , · )ΚεντρικοΟ
  Δανεια εί» «νεχιφψ χρηματογραφων..........ντΐ.ι^τ..»»
  » «τί ένεχΰρφ έμ«ορευμάτ«ν
  » καλλιεργείας...........
  » ένυπέθηκα άπλα.........
  » » -χρεωλυτικά......
  )Κεντρικοΰ
  *)'Υ]ματων
  )Κεντρικοΰ
  *)'Υ)μάτων
  )Κ«ντρικοΰ
  ') 'Υ]μ«των
  )ΚεντρικοΟ
  ')'Υ]μάτων
  • — ι ι )Κεντρικοδ
  εγγ. Κυίερνήο.... .γ1ι1^

  )'Υ]μά
  των
  είς ανοικτόν λογαριασμόν... ν·ν·ΥΤ?'
  )Κ*ντρικςϋ
  .....................)'Υ]μάτων
  Ά*αιτήσ«ις έτιβφαλεϊς............................
  Συναλλαγματιχαί καί φοριβιτικβί κομιστβν.............
  Διάφοροι καί ττροσιβρινοί λογαριασμοί..................
  Όμολογίαι καί τοκομερίϊια........................
  Καταστήματα Τρβκέζης καί ά*οθϊ|και αΰτί)ς.............
  Κτήμεηα έξ άναγκα—ικβν πλε,ΐστηριασμθν............
  Έξοία έγχαταστάσεωςχαΐ χαταβκευής τρα«εζογραμματ(«ν..
  Διάφορα .......................................
  ΈχκρεμιΤς οΌβτλη^ίαι μ«τά των *Τκο)μάτε*ν μας........
  38529-/
  2090118
  92174
  538632
  337588
  152422
  66166"
  77036
  1950
  1308233
  760639
  112499
  125583
  145945
  148818
  861077
  44000
  65
  57
  62
  ϊ*6
  1Ρ.
  40
  80
  17
  45_
  10
  87
  15
  01
  50
  30
  98
  20
  1187349
  2771954
  2475415
  348527
  875921
  814090
  78986
  2068872
  238082
  294763
  905078
  43563
  337419
  1668751
  4*8400
  195281
  7559
  53762
  34326
  141545
  15019653
  80
  80
  65
  19
  66
  20
  62
  97
  16
  80
  18
  72
  39
  25
  82
  75
  54
  46
  33
  72
  Μετοχικόν κεφάλαιον..............................
  Άποθεματικόν τακτικόν...........................
  » προνοίας......'.....................
  Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία...................
  Καταθέσεις δημοσ. άτοχοιέκ τακτικών προσάδων...........
  Μϊΐον πληρωθέντων έκχρ«μΰν πληρωθέντων..............
  Καταθίσεις έχ «ροβθέτου φόρον 3 ο)ο..................
  Μ*Τον πληρωθέντων έκκρεμών ένταλμάτων...............
  Καταθίσεις Δημοσίου έξ εισφορών υπέρ τ οί «Ίδιχου ταμείου
  χάριν των Έθνικων άναγκών...................
  » έντοκοι............♦..................
  » άτοκοι...............................
  » Ταμκυτηρίου.........................
  Έιτιταγαί πληρωτιαι...............................
  Έθν.Τρ.τής'Ελλ.ϊιαθέσιμα υπέρ τής κτημ.πίστι«*ς έν Κρήτζ.
  Κομισταί συναλ]κών καί φορτωτικών...................
  Μιρίσματα μετοχών Τραπέζης Κρήτης διαφόρνν έξαμηνΐών
  Τόκβι δανείων ίνυποθήχων έν καθυστερήσει.............
  ΤαμεΤον Συντάξεων 4παλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης.....
  Διάφορα.......................................
  759736
  520
  172634
  2376
  40
  «4
  00
  40
  5000000
  278406
  235000
  3162500
  754531
  170258
  14561
  1996497
  291967
  1424478
  60487
  1000000
  389583
  33250
  48218
  15
  •22233
  137678 90
  Ό Αιοικν&ν Χνιι6·νλ·ς
  Γ. Δ. ΙΚΟΓΛΟΤΔΗΣ
  •Εν Χανίοις τ$ Μ Σεπτέμβριον 1912
  15019653
  Ό Προΐοτάμτνος τού Λογνσ—ρίον
  Δ. η·τνχ·κη<
  ΤΗΣ!
  4Ο7
  ΚΑΤΑΑ ΟΓ Ο 33
  των κατά την δηαοσίαν συνεδρίαν τής 13 Νοεμβριού 1912 τοθ Έφετείου Χανίων
  κληρωθέντων τακτικών καΐ των άνα;τληρ'.ι>τών ένόρκων διά την άπο 5 μέχρ'- 23
  Νοεμβριού 1912 Σύνοδον τοΰ δρκυτοθ Δικαστηρίου Χανίων
  *!
  .2 3-
  ϊ -έ·
  Ι '*
  3. 8
  -ο -3
  3 2=
  κ· ν
  Όνόματα κληρωθέντων
  -ο Ρ
  Κατοικία
  Προσόντα
  •Β Ι-
  ο- -°
  < '§■ Α' Τ α κ τ ι κ ο Ι ι Άνθούτης Νικόλαος 24 Χανία "Εμπορ'.ς 2 Βερίκης Σταθρος 5>
  »
  Έργολάβος
  3
  θεοφάνους 'Αλέξανδρος
  116
  »
  Έμπορος
  4
  Γεωργιακάκης Μάρκος
  79
  »
  5
  Βχλάκης Παθλος
  36
  »
  Καθηγητής
  6
  Μαρκουλάκης Λεωνίδας
  273
  9
  Ράπτης
  7
  Άνυφαντάκιης Εύάγγιλο:.
  31
  Τσικαλαριά
  Κτηματίας
  8
  θεοδωρά*ης Μιχαήλ
  117
  Γαλατας
  Ράπτης
  9
  ΤσιρινδάνηςΠ. Άλέςανδρος
  1030
  Χώρα Σφα-,ίων
  Κτηματίας
  10
  Σινολάκης Δ. Κωνσταντίνος
  Γ.37
  Κολυμπάρι
  Δικηγόρος
  11
  ΚαστανάκηςΑ. Ιωάννης
  680
  Καστέλλι
  Έμιιοροκτηματίας
  12
  Δασκαλάκης Ν. Γεώργιος
  669
  ΝΛ-ΧωρΛ
  Κτηματίας
  13
  Μαρής Β. Γεώργιος
  691
  Καστέλλι
  Έμποροκτηματίας
  14
  Καγιαννάκης Ι. Κωνσταντίνος
  836
  Τζιτζ-.φές
  Κτηματίας
  15
  Καλογεράκης Γ. Κανάκης
  831
  Φρές
  »
  16
  Καρίαμάκης Δημήτριος
  141
  Χανία
  Έμπορος
  17
  Κουρά/ης Μποτόνης
  157
  Χαλέπα
  Έργολάβος
  18
  θεοδωρίδης Εμμανουήλ
  114
  Χανία
  Δικηγόρος
  19
  Κριάρης "Αριστείδης
  125
  κ
  »
  20
  Άνδρεδάκης Γεώργεος
  30
  »
  Κτηματίας
  21
  Φραγιαδάκης Κ. Γεώργιος
  969
  Έμπρόσνερος
  ϊ
  22
  Φουνδουλάκης Γεώργιος
  1033
  Κομιτάδες
  Β
  */Λ ~*
  23
  Βενάκης Δημήτριος
  40
  Χανία
  Οοοντοϊατρο;
  24
  'Ανδρουλακάκης Σταθρος
  10
  »
  Ιυπογραφος
  » ι
  25
  Πιστολάκης Νικόλαος
  329
  Δικηγόρος
  26
  Μάντακας Μάρκος
  293
  »
  »
  27
  28
  Παπαδάκης Νικόλαος Α.
  Καλούδης Νικόλαος
  321
  183
  9
  »
  >
  Έοωδιμοπώλης
  29
  Αδαμ Δημήτριος
  5
  »
  ϋμπορος
  30
  Άνδρεαδάκης Σταθρος
  6
  9
  Εμπορος
  Β'. 'Α ν
  α π
  λ η ρ ω τ ι κ
  Ο 6
  1
  2
  Μπιράκης Ιωσήφ
  Βολβεράχης Ιωάννης
  269
  42
  Χανία
  »
  Έμπορος
  Συμβολαιογρά-ρος
  Α ίχ '
  3
  4
  Κουρουτάκης Ιωάννης
  Κατσουλάκης Δ. Μιχαήλ
  150
  466
  »
  Κάα.7.01
  Λιΰογραοος
  Κτηιχατίας
  "Τ7
  5
  Γιαννακάκης Δημήτριος
  86
  Χανιά
  Εμπορος
  Δ-.ί,υΟ. Χημείου
  Καθηγητής
  6
  7
  Βαμβχκας Ιωάννης
  Κνιθάκτ,ς Ανδρέας
  39
  4_0 |
  »
  »
  8
  9
  Ι » ι
  Γαλάν/,ς Γεώργιος
  Σκανδάλης Δ. Στυλιανός
  71
  954
  »
  'Αρμένοι
  Συμδολαιογραφος
  Έμποροκτηματίας
  Λ
  3ΦΗΜΚΡΙ*
  . ΤΗΣ ΚΤΒ55ΡΝΗΣΕ--
  -ο
  4>" 3
  3" 8
  ">!
  Όνόματα κληρωθέντων
  δν φέρουσιν έν
  κφ χαταλογφ
  Κατοικία
  Προσόντα
  11
  Ί. -2"
  10
  Αλεξανδράκης 'Αλέξανδρο;
  20
  Χανία
  Παραγγελιοδόχος
  11
  Κουτρουμπας Εμμανουήλ
  147
  »
  Έμποροί
  12
  Κουν^άκης Γεώογιος
  173
  »
  13
  Βαρδάκης Σπυρίδων
  38
  Δημ. όπάλληλος
  14
  Λΐοννάχης Ιωάννης Α.
  ?20
  »
  Δικηγόρος
  15
  Κααζουράκης Κωνσταντίνος
  1·>7
  »
  Έμπορος
  16
  Νικολαΐδης Νικόλαος
  313
  »
  Κτηματίας
  17
  Παπαγιαννάχης Εμμανουήλ
  327
  »
  Δικηγόρος
  18
  Σειραδάκης Εμμανουήλ
  377
  »
  ν
  19
  Γαγανάχης Ίω'νντς
  75
  Έμπορος
  20
  Κολοκυθας Στυλιανός
  160
  Β
  ΊατρΌς
  Εγένετο συμφώνως τώ Οπ' αριθ. 227 «. ε. πρακτικώ δημοσίας Συνεδριάσεως τοθ Έφετείου Χανίων
  Οί Δικα:ταί
  'Αντώντος Ζηλι'ιμων
  Ηλίας Χατζηανδοέον
  Ό Τπογραμματευς
  Σπύρ. Χαραλαμπάκη;
  Ό Τπογραμματευς
  Σπύρ. Χαραλαμπάχης
  Ιωάννης Σαουνάτ«ίος
  Τατα{>ά> ής
  'Ακριβές άντίγροφον
  Έν Χανίοις τή 19 Όκτωβρίου 1912
  Διεκπ. 646
  ω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
  Έν Χανίοις ττ] 19 Όχτωβρίου 1912
  Ό Πρόεδρος των έν Χανίοις Έψετών
  Α. ΖΗΛΗΜΩΝ