92215

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗ! ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  ΕΝ ΚΡΙΙΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τί» 6 Νοεμβριού '.912 ΑΡΙΘ. 61
  Αριθ. Διαταγ. 59
  Έν Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΓΕΏΡΠΟΥ Α'
  Έχοντες ΰκ'δψιιτό «πό 11 ΌχτωβρΙοι· 1912 Βασιλικόν
  Διάταγι*α περί διορισμόν Γενιχοΰ Διοΐκητου έν Κρήτΐ *ί« τό
  ΰπ' αριθ. 36 τοϋ Γ;110 Νομοθετικόν Διάταγμα.
  Άναθέτομεν προσωρινώς τα καθήκοντα τού Διιυθύνοντος το
  Τμήμα των Έσω«ρικών Γραμματίως Άρ>στ. Μητσοτάκη,
  έφ' όσον χρόνον θέλει ούτος άπ.οσιάσΐβ τόν άς Γραμματέα τής
  Γϊ». Διοικήσεως Πέτρον Μαρκαντωνάκην.
  Έν Χανίοις τί 5 Νοεμβριού 1912
  ♦Ο Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
  ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚίΙΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τ>Λμα Έκκληίίΐας καΐ Παιδείαν
  Δ(άαο3 ύπ'άριθ. 37 καιχρονολοί. 29 Όκτωβριου 1912
  Διατάγματος τού Γεν. ΔιοαητοΟ Κρήτης ίιωρίσθησαν.
  'Έν τώ Νομώ Ηρακλείου
  1) Ό Μβκάριος Δουλουφάχις δριστ. Βος 8ιϊ. εί; Δ«φ·ές
  Τεμένβιις, άντί τοϋ Δημ. Χανΐ-οτάκι πτ χ. Βου ΪΓ^λου μ«α-
  τιθεμένου τη α'ιτήσει τού *ίς τό Ανωτ. Δημοτ. σχολιιον Αρ¬
  χανών χενής οίίσης τής θέσεως. Μ
  2) Ο Ν«χ. Παπαοάκις προ* Γοςδιδ. είς Νιπηδητόν Πε¬
  διάδος επί μην. μισθω οραχ. 60, άντί τοϋ Νικ. Βλαχακι απο-
  λυομένου ά'τε ΐγκαταλιπόντος την θέσιν τού.
  3) Ό Καλλικρατίδας ΚΡ4νΐωτά«ς «*όφ. Ικονίου εις
  Κεράν Πεδιάδος επί μην. ^σθω ίραχ- 50 «ροσ-ίΐνως και *ψ
  8«ν ήθελείιαρκέ ειή έντώΣτρΛτώ ΰπηρεσία τ«3 Ιω.
  4) Ό Ιωάν. Ιδομενέως 6ν)λος Δος είς το
  Επισκοπή-ς Πεδιάδος προσωρινώς καί έφ 8σον ήθελε
  ή έν τώ Σιρατώ υπηρεβία τοθ διευθ^τοθ Μ. Παπαδί
  5) Ό ΧαρΓτων Π«**γ1αννάκις ύπ).ος Δος εις
  Πεδτάϊος επί μην. μ.σ«ώ δραχ. 40 πρ:σ«,ρινώς χβι ··
  ή%ελε διαρκέσειή έν τω Στρατώ 5*<;ρεσί« τοο Ι . Λ»β*ντη. >
  6) Ό Μίνως Παπαδάκις άπό? Γυμ.*σί=^ προτωριν «ς εις
  Βαγΐωνΐάν Μονοφατσίου άντί τού Γ. Ταμΐωλα,. Γο» 8ημ)λο»
  μετατ,θ.μένου τη αίτήσε, τού είς Άιιοστόλους, ■· 1«ν ήβ·λ·
  δ.*ρκ«σεΓή έν τω Στρατώ ύπηρεσία τοΰ διδ. Γεωργ. Πλευ?«ι.
  7) Ό Μιχ. Τσαμπουράκις προσ, Γος δι § εις Μ.γ.λη»
  Βρ6σιν Μονοφατσίου επί μην. υ..οΟ«? ϊρ.χ. 60, «ντι τού Εμμ.
  Κουναλάκ; οίιτ-νος ή παοαίτησις εγίνετο ««'εχτή.
  8) Ό Άντ. Αποστολίδης άριστ. 1ο; Ϊι8. εις Β»υτες Μβ
  λείυζίου επί μην. μισβώ ίραχ. 60, αντ. τβ3 ΦΛ. Πα,.*δ»/-
  αναχιορήσαντος είς το Έξωτιρικίν.
  9) Ο Δημ. Ρουμπ»γΙαννάκις άποφ. Γυμνασίου είς Βορρουι,
  προσωρινώς, κβί έφ' 8αον ήδελε ϊιαρκέσει ή έν τώ Στρατώ ϋπη-
  ρεσια τού Ιωάν. Πολυχρονάκη Ιπί μην. μισθω ϊραχ. 50.
  10) Ο Μ. Λαζανά« «ιιόφ. ΓυμνααΙου είς Γεραί» Π*ΐιάδ:ς
  προσωρινώς καί ΐφ* όσον ή&ιε ϊιαρκέσίΐ ή ίν τω Στρατώ ί»πη-
  ρεσία τού Ιω- ΙΙ^παδομανωλάκ,ι, επί μην. μ,σΐώ ίριχ. 50.
  Μετετέθη
  Ή Μαρία Ιαιράκι ϋπ)λοςίκ το3 δημβτ. σχολείου Βορρων
  είς Τυμιτά/ΐ Πιιργιΐω'.Ιΐσης ΐτιίμην. μισΒώ δραχ. 4() προσωρινώς
  καί «φ θ3θν ήθϊλϊ διαρκέαίΐ ή έν ιω Στρατώ ΰπηρεϊία τοί
  Κ. Ίατράκι.
  'Έν τώ Νομώ Χανίων
  Διωρίσθπο'αν
  1) Ο Μιχ. Σ. Άρχοηάκ'.ς άπόφ. Γυμιναοίου είς τό δημοτ.
  σχολείον Κ«σ-*λλίου Κ ι. σάμου επί μην. μιοθώ δραχ. 50, προ¬
  σωρινώς καί ΐφ' όσον ήθελε δΐΐρκέσιι ή Ίν τώ Στρατω ύπηρεσία
  τοϋ διδ Λ. Καλλιδρετάκι.
  2) Ο Έρρΐκος Βα^ϊάκις άπόφ, Γυμνασίο»» είς Καμπάνι
  Άκρωτηρίου επί μην. μυθώδραχ. 50, πρ·σωρινώς καί έφ' όσον
  ήβελε δΐ3ρ·ςέβΐί ή έν ιω Στρατω ΰπηρ.αία το3 δημ)λου Γ.
  Καπετανάκι.
  3) Ό Ίι»άν Α. Δαυχαλάλης άπόφ. Γυ^ναΐ.ου είς Μαίωλΐί-
  πο^λο ΚΑ,νίβς επι μην. μισβω δραχ 50, άντί τής Εόχγγε-
  λίας Αποστολάκη μετλτι*>βμ.ένης τη αίτήσει ιη., εις Γκαλό*-
  γκάδω Άκρ^τηρίου κενής οΰΐης τής θέσεως.
  ΜετιτίθΓ)
  1) Ή Μαρία Καρυωτάι<η ύπ)λος Δ)ος ιη α'ιτήσϊΐ της ίκ Γέριβ Λάκι^ είς τό ΪΓ,μοτ. σχολεΤ'ύν Αρώνι ΆxρωIηρ13^, αντί τής Ελένης Κωνσταντινίδου μϊ,τατιθιμίνηΓ ιή αΐ%ήοει της «ϊς τΰ Ανωτ. Δημοτ. σχο'ίίον Χανίων (Τοΐίχανα) προσωρρ.ως καί έφ' οσιν ήθελε δΐϊρκέσει ή άπουσία ιοϋ δημ)λου Σχ»φ. Ζϊ- γοράρη. 2) 'ΟΚω.σ;. Φραγκακης τή αίτήσίΐ ιου ι» Χώρ,ίς Σ^ΐκ'ων είς τό Ανωτ. Δημοτ. σχοΑεϊίν Χανίων (ΤοΐΓ/ανα) τΐροαωρινώ; καί ϊφ' όσον ήΐελε όΊαρκίσει ή «ν τώ Στρατώ ύπηρεαια τοθ δη.»)λοο Μιχ. Αρπβκοϋλάκι. 3) Ή Αί^ατίρίνη Ταναναχη ττ^ αΐτή«ι της ϊκ Δρα>:νΐ»; Κε-
  ραϊΐΛΐών εις Δρακονα. Κισαμου χινής οΐί-.ης της είσί(.)ς.
  Έν τ ώ Νομώ 'ΡεΟύμ,νης
  1) Ο Σ:υΧ. ΣΐμαρΙίυΒάκης προσ ϊ:δ. είς Φραντζετχΐα/ά
  "Ρεθύμνης *πι μην. μυ'ίώ δρ*χ. 55 προσωρινώς καί έφ' διον
  ήΐελε διβρκέσϊΐ ή άπουσία τοΰ ϊηι*)λου Κ. Τσίυρ/άκι.
  2) Ό Άντ. Ιΐολυμήλης Δ)ο; ϊιδ. *ϊς Κάλυ6ον Μυλοποτά¬
  μου προσωρινώς κϊ'. ίφ' ό'»ςν ή'ίίλε οιαρκέ«ι ή άπουσία τοθ δημ)-
  λου Γ. Βζρϊΐαμπαση.
  3) Ό 'Ιωίν. Τσαγκαράκης ίερ.ύς προ». Γ)ος διδ. είς Σ«-
  4ΙΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κτούρΐα «—Ι μην. μισθώ ϊραχ. 60, άντί τοϋ Ιω. Άλεξανδράκι
  μετατιθ«|; ένου είς την κενήν θέσιν τού »ν Αγ- Π νεύματι σχο¬
  λείον.
  4) Ό Ήρ. Παπαδογΐάννης ΰπ)λος Δος επί μην. μιαθώ δρ.
  40 ϊ'ις "Αγ. Ιωάννην Αγ. Βασιλιίου "ϊροσωρινώς καί έφ' δ'βον
  ήθελε ϊιαρχεσει ή άπουσία τοΰ διϊ. Ιω. Τσουδερου".
  5)Ό Παναγ. Βαρούχας προσ. Πό; διϊ. επί μην. μισθώ ϊραχ.
  55 είς Βρύσες Άμϊριου άντί τού Κωνστ. Τουρνάλ,ι μετχτιθεμέ-
  νο·ί τη α'ιτήσει τού είς Άποσετι.
  Μετετέθησαν
  1) Ό Παΰλος Ρολόγης τή αίτήσει τού έξ Άποσέτι είς τό
  Ανωτ. Δημ. σχολείον Μοναστηρακιου. άντί τού Έμμ. Σημαν-
  τήρα μετατιθεμενου τή α'ιτήσει τού είς τό έν Πλατανίοις δημοτ.
  σχολείον, άν τί τοθ Στυ'. Καραμπάση μετατιθεμενου, τή αίτήσιι
  τοΰ Διευθυντού1 Νιθαύρβως, προσωρινώς καί έφ' όσον ήθιλε ϊιαρ-
  κέ'σει ή έν τώ Σ ρατώ ύπηρεσία τοϋ Στ. Μαρκίδου είς τό έν Νι-
  θαύρει Ανωτ. δημοτ. σχολείον.
  >'|,2) Ό διδ)λος Χώνους Πέτρος Κασιμάτης καί ό διδ. Χαρχίων
  Βασ. Παπαδάχις τή αΐτήσει των άμοι6αίως.
  Έν τώ Νομώ Λασηθείου
  Διωρίσθησαν
  ί) Ό Θεοδόσιος Αποστολάκις ιερεύς όριστ. Β)ος διδ. είς το
  έν Νεαπόλει Ανωτ. δημοτ. σχολείον των αρρενων επί μην. μι-
  σθώ δραχ. 75.
  2) Ό Χαραλ.Τζανάχις προσ. Γ)ος ίιδ. είς Χόνδρον Βιάννου
  επί μην. μισ&β ϊραχ· 60, προσωρινώς καί έφ' όσον διαρχεΤ ή
  άπουσια τοΰ άριστ. ϊιδ. Χαρ. Χρηατάχι.
  3) Ό Σταύρος Τσιμινιχάκης άποφ. Γϋμνασίου είς τό δημοτ.
  σχολείον Καρύδι Σητείας ά—ι μην. μισθώ δραχ. 50, προσωρι¬
  νώς καί έφ' Οσον ήθελε διαρ/,έσει ή άπουσια τοϋ είς τόν Στρα¬
  τόν καταταχθ»ντος Γεωργ. Δατσέρη.
  4) Ό Έμμ. Αλεξανδράκης πρβσ. Γ)ος διδ. είς τό έν Αγ.
  Βασιλείω Βιάνναν δημ. σχολείον επί μην. μισθώ δραχ. 60 χενής
  οΰσης τής θέσεως.
  5) Ό Έμμ. Δρογκαράκης άπόφ. Γυμνασίου είς Άχλάδία
  Σητείας έ«1 μην. μΐσθώ ίραχμ. 50, προσωρινώς καί έφ'ό'σον
  ήϋελε διαρκεϊ ή άπουβία τοΰ είς ιόν Στρατόν καταταχδέντος Έμ.
  Ψαράκι.
  6) Ο Γεώρ ί. Ι. Σεργάνης άπόφ. Γυμνασίου είς Λαχών'α
  Μ)6έλλου επι μην. μιβθώ ίραχ. 50 προσωρινώς καί έφ'ίσον
  ήΘΓλ» διαρκισει ή απουσία τοΰ Άντ. Χουρδακι.
  7) Ό Γεώργ. 11. Ν. ΠαγκαΛ,ος ύπ)λος Δος είς Πριναν
  Μ)6ελλαυ προσωρινώς καί έφ' δσον γ)Θ»ε ίιαρκέσει ή άπουσία
  τοΰ Γ. Ε. Ξανθάκη επί μην. μισθώ ϊραχ. 40.
  8) Ό Ν. Κοντοπόϊης άκάφ. Γυμνασί υ είς "Αγ. Ιωάννην
  Ίεραπέΐρου επι μην. μισθώ δ&αχ. 50 προσωρινώς καί έφ' 8σον
  ήθελ« ϊιαρκίσει ή απουσία τού διο. Γ. ίΐοταμάκι.
  9) Μετετέθη ό "Ιωαν. Ξινακης προσ. διϊ. «κ τοθ δημοτιχοΰ
  σχολείου Βενεράτου Μαλε6υ,ίου ώς ϋπεράριθμος είς Πυργοϋν
  ίκϊ μην. μισθω ϊραχ. 40 προσωρινώς καί έφ' δσον ήθιλε ϊιαρ-
  χεσει ή άπουσια τού οιδ. Γ. Δ. Βιρουδαχι.
  10) Διωρίσθη ό Ιωάν. Μαρκουλαχης ύττ)λος Δος προσωρι¬
  νώς καί έφ ίσον ήδελε διαρκεσει ή άπουσια τοϋ Άλ. Σιιορϊιλη
  είς Άνω Βαλσαμονερο Ρεθύμντς ίπί μην. μισθω δρβχ. 40.
  Έ, Χανίοις τή 31 8)ίρίου 1912
  Ό Γραμματεύς
  Ε. Γ. Αποστολάκις
  ΤΜΗΜΑ Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Αριθ. Πρωτ. 4321
  » Διεκπ. 2511
  Ο ΓΕΜΚΟΣ 1ΙΟΙΚΙΠΙΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Πρός τάς Πολιτικάς καί Στρατιωτικάς'
  Πρός άρσιν πάσης άταξίας κατά την έν τώ παραρτήματι τοθ
  Έθνικοΰ Τυπογραφιίου εκτύπωσιν καί αποστολήν έντΰπων των
  διαφόρων άρχών κσϊ περί την διεχπεραίωσιν τής Έφηυι. τής Κυ¬
  βερνήσεως παραγγέλομεν τα έπόμενα.
  Πάν ϋπόδειγμα άποστελλδμενον πρός εκτύπωσιν είς τό Τυ¬
  πογραφείον, δέον νά μονογραφήται προηγουμένως καρά το3 άρ-
  μοδΐου ύπαλλήλου καί νά σημποθται ίπ' αύτο3 δ άριθμός των
  έκτυπωθησομένων άντιτύπων. "Αμα τί) λήψει τούτου ε'ις> τό Τυ¬
  πογραφείον δ Έπόπτης υ) Ά ρχιεργάτης θέλει έκϊίϊει άχόϊειξιν
  βεδβιοθσαν την ήμερομηνΐαν τής παραδόσεως είς τό τυπογρα¬
  φείον καί τό είϊος ν αί αριθμόν των έκϊοθησομε'νων άντιτύπων
  Ή διόρθωβίς τοΰ τελευταίου ϊοκιμίου θίλει γίνεσθαι υπό τοϋ
  άποστείλαντοςτδ έντυπον ΰποτλλήλου, εάν ούτος έδρβύτ^ έν Χα¬
  νίοις, άλως υπό τοϋ Έπόπτου* μετά την μονογράφησιν δέ καί
  μόνον τούτου ΰπ' αύτοι} θά «ρο6αίνΐ[ΐ ή έκτύπωσις. Τα τυπω-
  θίνταΐντυπα παραλαμβάνονται άμέσως υπό τής ^αραγγελλοΰστΐς
  άρχής, ήτις έπιστρέφει την προμνησθεΐσαν απόδειξιν, άφ'ού
  πρότερον βεδαιώση «π' αυτής την παραλαβήν τδν έντυπον.
  Ουδέν Ιργον θέλει έκτελεΤσθαι έν τώ τυπογραφείφ, εάν μή
  τηρηθώσιν οί ανωτέρω ό'ροι.
  Πρός τακτοποίησ» των ήδη έκκρβμών έντύπων προσκαλού¬
  μεν απάσας τάς αρχάς, ών έκκρεμή* πρός έ<τύχω3ΐν ύπίϊείγματα ΰπάρχουσιν έν τω τυπογραφείφ, νά αποστείλωσι ι'ις τουτο νέα ΰποδείγμ&τα συντετανμένα ώς ανωτέρω. "Ινα επιτευχθή ή κανονική καί ανελλιπώς αποστόλη τής Ε¬ φημερίδος τής Κυβερνήσεως είς τούς συνδρομητάς ΰπαλλήλους, δρίζομεν τελΐκόν χρονικόν βριον πρός αποστολήν των κατα- | λόγων των ύπαλλήλων έκάστης υπηρεσίας διά τόν καταρτισμόν ^ το8 μητρώου των συνδρομητών τής Εφημερίδος (Ν 771 άρθρ. * 5) την ΐ5 Νοεμβρίου έ. ί. χαί γνωρίζομεν εις τούς ένϊιαφερο- I μένους 8τι θέλει διαχοπή οριστικώς ή αποστόλη τοϋ φύλλου, | άν μή συμμβρφωθωσι πρός τα ανωτέρω. Παρά πόδας τής παρο'3»ης έγκυκλίου καταχωρίζομεν την προ- μνησθεΤσαν διάταξιν τοϋ ύπ' αριθ. 771 Νόμαυ. Έν Χανίοις τή 1 Νοεμβριού 1912. Ό Γενικός Διοικηττ,ΰ Κρήτης Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ (Άπόσπασμα τοΰ ϋπ αριθ. 771 Νόμου) Άρθρον 5. Οί προϊστάμίνοι των ϊιαφόρως ϊημοσίων ίιπηρε- σιών καθ* ίκαστον οικονομικόν Ιτος καί κατά τό πρώτον δεκαή¬ μερον τοΰ μηνός Όκτωδρίοΐί άποστέλλουσιν είς την Εποπτείαν το3 Τυπογ^αφείου τής Κυβερνήσεως κατάστασιν των ύπ' αυτού; δημοσίων ύπαλλήλων, πολιτικών καί στρατιωτικών, των λαμ¬ βανόντων μηνιαίον μισθόν ίσον ή ανώτερον των 80 ϊραχμών, έμφαίνβυσαν ευαναγ>ώστα>ς τό ονοματεπώνυμον αυτών καί τόν
  βαθμόν τής υπηρεσίας των. "Ομοίαν κατάστασιν άποστέλλουσι
  καθ' ίκαστον οικονομικόν Ιτος καί χατά τή αύτην ίιορί«ν οί
  Νομάρχαι καί διά τούς έν τώ ύπ' αΰτούς νομώ δημάρχους, ϊη-
  μοτικούς ύποτλλήλους, ΰπαλλήλους των Μοναστηριβκ'ϊν "Επι-
  τροπειων καί των Μουσουλμανικών δημογεροντιών" οί δέ Είσαγ-
  γελεΤς των Έφετών διά τους υπο την δ καοϊοσίαν αυτών δι"
  κηγόρους, δικηγοροΰντας, συμδολαιογράφους καί ύπο8ηκο«ύλα-
  κας. Έκτός των ανωτέρω χαταστάσεων άπεστέλλουσι τοιαύτας
  ή άναγγέλλουσιν απλώς περί των κατά την διάρνειαν τοΰ οΐκο-
  νομιχοΰ ίτους χαί μετά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ μηνός Όκ-
  τωβρίου γενομένων νέων υποχρεωτικών συνδρομητών. Επί τϊ!
  βάσει των καταστάσεων τούτων καί των προκαταδληθεισών συν-
  8ρ:μών υπό μή υποχρεωτικών συνδρομητών ή Έποπτεία τοθ
  Τι,πογραφιίου τής Κυβερνήσεως καταρτίζει καί συμπληροί δι"
  έ'χαστον οικονομικόν έτος τό μητρώον των συνϊρομτ,τών τής Επι¬
  σήμου Εφημερίδος διά τό ετος τουτο. Έφ' 5σον δέ κατά την
  ϊι«ρ·ειαν το3 οίκονομικ ΰ Ιΐους γίνοντ*ι νέοι συνδρομηταί, ΰπο-
  χρεωτιχοί ή μή, τής .Επισήμου Εφημερίδος, καταχωρίζονται τα
  ό»όματα κ«ί ό βαθμός τής υπηρεσίας αυτών είς το υητρώον τ"ν
  συνδρομητών. Δι' έ'καττον δέ οικονομικόν Ιτος κατβρτίζεται
  υπό τής Έτοπτείας τοΰ Τυπογραφείου τής Κυβερνήσεως ίϊιαί'
  τερον μητρώον των συνϊρομητών τής Επισήμου Εφημερίδος.
  •Εκ τοβ