92218

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/11/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΤΑΡΑΡΓΗΜΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟ'.Ε ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 10 Νοεμβριού 1912— ΑΡΙΘ, 62
  Αριθ. Διατάγμ. 33
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕ.'Σ ΤΩΝ ΐΛΛΗΝΟΙί
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α·
  "Εχοντες ΰπ' όψει τό άπό 11 Όκτωβρ ου 1912 Βασιλικόν
  Δΐάταγμα περί ί ^ρισμοθ Γενΐλθΰ Διοι*ητοΟ ΐν Κρήττ, το άρθρον
  20 καί τό ΐ'. ΐΒάφ. τοΰ αρθρου 37 ττθ ύπ' "--ι*! 389 Νόμςυ.
  Παραγωεοϋμιν εις τούς Ιωάννην Γϊωργακακην, ιατρόν χά-
  ταχον Αάχχων υλ Μάρκον Δημητρ^άχι ν Έφέιην, κάτοικον
  Χανίων τό δικαίω α τής όρι^τικής εκμεταλλεύσεως τ:0 έν τγ]
  ~ϊριφερ»ιθ! τοΰ Δή-χου Μεσκλών τής Επαρχίας Κυϊωνίας χει-
  μίνου υ.εταλλούχ<ι·.) χώρ:ιι, ϋκτάσ'ως πέντε χιλιάδων τιτριχς- σιων τριά*οντΐ έ ■ ία στρεμιιάτων κα! έπτα/οσίων τετραγωνικών μίτρων (5439 στρ. 700 μ ) *αί περίν,λΐΐοϋ'νου υπό των θέσεων «Άγία Άννα», «Μ«σΑλά», «Πορ.υ Θάρίσσου», «Επάνω Πυργος», «Πυργος Λεπίδος», «Κίντρί» ^ί «Πέρα Κεντρΐ». Έν Χανίοις τη 25 Όχτωβρίου 1912. Ό Γεν. Διοικητήν Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ^ ημα Ε'. Οικονοιιικών Διά Διατάγμα ;ς τοϋ Γεν ΔιθιχητοΟ Κρϊ.της 6π" άρ.θ. 53 "« χρονολ. 2 Νο«μ6ρίου 1912 διωρίσθη έ-ϊ τρ,ΐς μήνας προ- ίΊθρινος ανακληρωτής *.ου έ'νικα τοθ πολέ ου άπιυσ άζοντος γραφ^ω; Β'. τάξεως παρά τω Ε'. Τμήμαΐι τνς Γεν. Διοικ - σ*Ί·ί Ιω. Μοάτσι,ι» ό Φαιδων Κα'/εμΐΑΐορ^ιη,. Δι όμο'ου Διατάγματος ΰπ' ά;, θ. 61 χαί χρονολογίαν 5 Ν Εμδρίοι, 1912 έττετράτ.η ή παρέχη προσωπίχής ϊγγυτσιως οιβ τή ϊια·)(Εί[.ΐ3(ν τοΰ παρά τω Τ^λωνιίω Χανίων προσωρινόν ώογισ ου Μανοΰσου Κανούπη υπο τού Μιχ. Σίακίονάκη, Ιμζό- ρου, χοτοίκςυ Χανίων. Δι' όμοίου Διατάγμβτος ώ—* άρ.θ. 69 τής 6 Νοεμβριού 1912 -·ωρισ()η Ταμίας παρά τφ Τΐλωίείψ Ήρ.·-»λειου ό μεχρι τούδε Πρωτο^ολλητής του' Γ. Τμήματος %ής Γεν-/ής Διοινήσ8ο)ς Δ?ίχωνΓιαννα/ά τ,ς. Δι* όμοίου Διατάγμοτος ύπ* αριθ. 71 καί γρονολ. β Νοεμ- ίμου ί952 διωρίσθησαν προσωρινοίάναπληουταί επί τρείς μήνας των ίνεκ« χοϋ π λέμου άττομακρυνθέ,ιων ΐίλωνοφυλάκων Π. Β=ί>γ3νΓλάκη Ι. Κ,ζ^ίΙ/η κ«ί Σ. Τζί-η ο! Άριστ. Πα-αγρη-
  ϊ-Γ-0·*Γ,ς Μιχ. Ό^φαΓος ν.αί Ευστρ. Ν. Τοόντος.
  Δι' ομοοο Δια-άγμαιος ύι' αριθ. 77 κ?ί χρΐνολ. τνν αύτην
  5*"ρά-η ή ταρο>τ( προσωπικήν εγγυήσεως δια την διαχείρισιν
  *.:3 πίρά -ίφ Τε)ωνίίω Χανίων προσωρινοά Βοηθοϋ τού Άπο-
  δηχαρίου Έμμ. Γ. Γαμπαδαχη οπό τοΰ Άοιερίου Καστρινάκη
  χατο'κοι· Χανίων.
  Δι' όμοίου Διατά,μαΐΓς ί,τ.'άριθ. 78 καί χρονολ. 7 Νοεμ¬
  βριού 19)2 διωρίσθη προβωϋνός άναπληρωτής τοΰ παρά τώ
  Κεντριχω Ταμειω 'Υπβλογιστοΰ ό Έρρίκος ΒαρδάχΓ,ς, ϊχων
  τα νόμιμα προαόντ», επί τρείς μήνας.
  Δι'όμοίου Διατα"ιματίς ύτ.'άριθ. 79 καί χρονολογίαν 9 Νο-
  ^μ6ρί^υ 11*12 επιτραπή ή πο-ροχή ττροσωπικής ίγγυήσίως διά
  την διαχείρισιν τού παρά τώ Τίλωνιίω Ήρακλίίου δΐ"ρισθέντος
  Ταμίου Δράχοντος Γ'θνναχά η, υπό τού Γεαργίου Άντ. Μαν-
  τακα, ΐμπίροι,, κατοίκου Χανίων χαί Σταύρου Έμμ. Ζουρίδ&υ,
  κτηματίοι., κατοίχοιι Λάχκων Κυϊωνίας.
  'ώ Χανίοις τη 9 Νοιμίρίου 1912
  Ό Γεν. Γραμμα.ίϋς
  Γ. Δ. ΧέΠερης
  15 ΙΚ!ϊ ΑΙΟϋίΙΙ-ΙΣ ΚΡΗΤΙΙΐ;
  Ι ' ΐμημα Δηιι. Ασφαλείας καί -«ι_·.
  Διά τού ϋπ' αριθ. 73 χαί νρονολςγ. 7 Νοεμδρίίυ έ. Ι Δια-
  τά ματος τής Α. Έξ. τού1 Γ;ν. Δι.ιχηιοΰ Κοητης διωρ'σθη επί
  τρείς μήνας ττροσωρινό' άναίληρωτής τι-ΰ έ'νεχα τοα πολεμ'υ
  άπιυσίάζοντος γραφεως Α'. α«ξεως ό Κωνσταντίνος Τατιναχης.
  Δ·ά τής ύπ' βριθ 'Ο έ Ι διαταγάς τής Α. Έξ. τοθΓιν.
  ΔκικηΓοΰ Κρήτας ανετέθη ή 6κτέ"'εσις τής στρϊτο) ογιχής
  ϋΛηρεσίος τής Νομα,χίας Ηρακλϊίο^ ιίς τόν παρά τή" Νομαρ-
  χία ίαυττ, ίιπηρετοΰνται Α . Γρ^ϊαν Βασιλ. Μεταξαν.
  Έν Χανίοις ττ, 7 Νοεμβριού 1912.
  Ο Διιιιθύνων το Τυτίμ» τήι Δημ. *Λσφ«)ι'»4
  χ^ Ι των Λημοσίων Ι^ργο»
  Ε. 'ίοντιΐίά <·ις Αριθ. ΙΙρωτ 9449 » Διεκπ. Ό Ξ {ο"αγγελε· ς Χανίων "Εχοντες Οπ' £ψΐ τό άρθρον 1 το3 ύπ' αριθ. 191 Διατάγ¬ ματος χαί την χ«.ρί τούτου εγ/ρ'σιν τοθ κ. Γβνκοά Είσαγγε/ε'ως. Άπολύομεν τής ύ*ηρ*οίαι: τόν διχαστιχ'ον κλητήρα τής περι- φίρείας το«, ΙΙρω-.οδικίΐΐυ Χανίων Νικόλαον Άρχοντάχην, καθόσον ο5τ:ς άνε^ωρησιν ·!<; Άμερι.ήν. Έν Χανίοις τξ 30 Όχιωίρί:υ 1912. 'Ο Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Β'. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  γενομένη τή 2—17 'Ιοννίου 1911
  Π Ι Ν 7* Η €>ος
  Άναλυτικός έμφαΐνων τούς έν τω Ιω Άνακεφα?νθΐωτΛκφ τοιοντω άπογραφέντας 32,211 κατοίκους ώς
  προσωρννώς άπαντας, κατά φ/ύλον, θρήσκει/μα, Άστικούς Δτίμους, Επαρχίας κα Νομούς.
  .1.1
  Ονομασία των Άστικών Δήμων,
  'Επαρχίαν καϊ ΛΌμών
  Ιών παρεπιδημονντων
  εν τινι Δήμψ χον αυ¬
  Νομόν
  Των παριπ δημονντων εν τινι
  Δήμψ άλλον τινος Νομόν
  Των άποδημού) τω» έν τφ
  Έξωτερικ (Β
  Α'.
  Β'
  στ
  η
  θ'.
  ι .
  ια'.
  ι6'.
  ιγ'·
  ιδ'.
  ιε'.
  ιστ'
  Γ'.
  ιη'.
  ιθ'.
  Ά ΐτικός Δήμ,ος Χανίων
  Ε~αρχια Κυδωνίας πλήν τοϋ Δη¬
  μ ου Χανίων
  ΈπαρχίαΚυϊωνίας έν τώ συνόλω της
  Κίσσάμου
  Σελίνου
  Νομός Χανίων
  Επαρχ,Άποκορώνου έν τω συνόλω της1
  » Σφακίων Β »
  Νομός _φαχίω'
  Άττικός Δήμος Ηρακλείου
  Επχρχία Τεμένους πλήν τοΰ Δήμου
  Ηρακλείου
  Ειιαρχία Τεμένους έν τω συνόλω τηςΐ:
  » Πεδιάδος » » »
  » Μονοφατσίου» » »
  » Καινουρίου » » »
  » Πυργιωτίσ. » » »
  » Μαλεβυζίου » » »
  Νομός Ηρακλείου
  Ίίπαρχία Μεραμβέλλου
  » Λασηθίου
  » Βιάννου
  » Σητείας
  » "Ιεραπέτρας
  Νομός Λασηθίου |
  Άσ-υχός Δήμος Ρεθύμνης |
  Έπαρχία Ρεθύμνης πλήν τού Δήμου|
  Ρεθύμνης
  Έπαρχία Ρεθύμνης έν τω συνόλω της
  » Μυλοποτάμ » » »
  » Ά μαριου » » »
  » Αγ. Βασιλείου » »
  Νομός Ρεθύμνης
  Γενικόν Σύνολον.....
  Ι 544
  240
  15
  33
  192
  68
  548
  17
  66
  287,32171 1 | 27311396|127| 92) 2 | 1310| 209|2211103ΐ 3| 4| 7078
  185
  5
  32
  125
  26
  4012612)
  10
  39
  83|
  121
  44
  93
  32
  4"
  12
  670, 365
  687 640
  2021 66
  594; 254
  204ι 102
  2357114271 27[
  91 44 16 9
  597
  806
  273
  553
  195
  6 61 289
  11
  27
  3

  33
  470
  58
  180
  521
  433
  1662
  128
  983
  1111
  158
  647
  465
  ! 215) 6,
  24091354) 38[ 39[ | | 2381 452)131 64
  44
  1
  111
  60
  47
  13
  263] 21
  51112
  150
  201
  31
  153
  68
  16
  128
  6|
  47 1
  15
  62
  1974
  1406
  629
  1828
  923
  6760
  20951271^5371 |1Ο492|5618|211|157; 4| 1|1076311380γ790;396| 7
  Έν Χανίοις τί) 15 Νοεμβριού 1911
  532
  2175
  2707
  1755
  1366
  1604
  7432
  433211
  Ό ΔιευΘυντής τοθ Γραφείον τής Άπογραφής
  Γ. Ε. Πωλιουδάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΑΤΑΛΟΓΟ-.
  των κατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τοΟ Δικαστηρίου των έν Ηρακλείω 'Εφετών τής 29
  Όκτωβρίου 1912 κληρ'οθέντων τακτικών ένόρκων κ«ί των άνκπληρωτών αυτών διά την άπο
  12 μέ^ρι τέλους Νοεμβριού 1ίΜ2 ΙΣΤ'. Σύνοδον τοθ δρκωτοΟ Δικαστηρίου Ηρακλείου
  »

  Α
  —,
  -2 3;
  - "6
  1 «
  -Ι 5
  α.
  >
  Όνοματα κληρωθεντων
  » '3-
  «>
  ». ?
  -ο ο
  Κ
  α «ι ο
  ι κ ί α
  < ^- α. ΐ »ο Α'. Τακτ ι κ ο ι εν ο ρ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ι 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 £5 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Λογιάδης Ευάγγελος Λα"Υουδιανάκης Μιχαήλ Πετάσης Γεώργιος Δασκαλόπουλος Άριστ Παπαδάκης ή Ιΐαχιαόάκης Κων Στέρεος ή Λασιθιωτάκη; Δημ. Κοκολάκης Ι. Κωνστ. Παπαγεωρίου Κωνστ. Κοζυράλης Γεώργιος Ανεμογιάννης Αντώνιος Αντωνακάκης Μιλτιάί. Βασιλακόπουλος "Αθαν Λεβέντης Εμμανουήλ Κωνιωτάκης 'ί μ.μ.αν. Σταυριδάκης Γεώργιος Χαιρέτης Γ. Εμμανουήλ Λιναρδάκης Μήνας Κρασάκης Ελευθέριος Μεϊμαράκης Εύάγγελ. Κωνσταντινίδης Μήνας Φανουράκης Α. Γίώργος Παλίδης Α. Παθλος Σαπουντζάκης Ήρα/.λής Παπαχατζάκης Αλεξ. Χουρδάχης Έμμ&ν Τερζόπουλος Εμμαν. Βογιατζάκης Ε. Ιωάν. Βιστάκης Γεώργιος Χατζηδάκης Ε. Σπύρ | Χαλκιαδάκης Δημήτρ 174 176 261 81 250 304 133 271 128 24 13 38 177 154 309 341 171 Ηράκλειον 224 147 335 275 28[" •27, 3οΟ 317 42 3Π 3Γ>4
  351
  9
  II
  Π
  ν
  Άναπληρωτικοΐ Ένορκθ'.
  Γιαννακουδάχης Πέτρος
  Λιναρδάκης Στυλιαν
  Νιργιαννάκης Ι Γιώργ
  Ξενουδάκης Απόστολ.
  Πωλιουδάκης Γεώργιος
  Περβολαράκης Άριστε.δ.
  Τσαχάκης Μιχαήλ
  Άλικιώτης Νικόλαος
  'Αδάμης Ιωάννης
  Τουπογιαννάκης Σπύρ.
  67
  170
  235
  238
  262
  259
  322
  6
  1
  220
  Ηράκλειον
  ΙΤροσόντα
  Δικηγόΐος
  »
  Ίατ ος
  τ>
  Κιηματίας
  Ι "Εμπορος
  »
  Τοκιστής
  'ΕπιπλοποΓος
  "Εμπορος
  Κ υηματίος
  Καπνέμπορος
  Δικηγόρος
  Λεμοναδοποιος
  "Εμπορος
  Δικηγόρος
  Εμπορος
  Δικηγόρος
  Εμπορος
  Ίατρος
  Διχηγόρος
  "Εμπορος
  Δικηγόρος
  Έυιπορος
  Δικηγόρος
  "Εμπορος
  Β
  'Κμποροβιομήχανος
  Δικηγόρος
  ΦαρμακοποΛς
  Κτηματίας
  Τφασματοπώλης
  Βιβλιοπώλης
  'Εμπορος
  414
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  -ο
  _. ο.
  !|
  11
  Ονόματα κληρωθέντων
  ι .
  α. χ
  ■Μ
  Κ α τ ο ι κ ί α
  Έπάγγελμα
  5"
  Αριθ.
  έριοτ
  11
  Δρακάκης Δημήτριος
  494
  "Αρχάναις
  Κτηματίας
  12
  Γιαννικάκης Έλ. Ίίϋάν.
  492
  »
  ·%
  13
  'Αργυράκης Ιωάν.
  17
  Ηράκλειον
  Ύφασματοπώλης
  14
  Καλάρης Ν. Παναγ.
  116
  »
  "Ει/,πορος
  15
  Καστελλάκης Α. Ανδρ.
  109
  »
  »
  16
  Χανιωτάκης Σωκράτης
  346
  »
  ΦαρμακοποιΌς
  17
  Φανουράκης θ. Έμμαν.
  336
  »
  Χρυσοχόος
  18
  Βαρδάχης Γεώργιος ο
  52
  »
  Έμπορθς
  19
  Λασ/(θΐα>ιάκης Άριστοτέλ
  175
  »
  Δικηγόρος
  20
  Σιββάχης Ι. Γεώργ.
  307
  Β
  Παντοπώλης
  βές άπέσπασμα έζα^θέν έκ τοθ ύπ' αριθ. 186 έ. ε. Π(:ακτιχοΟ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ Δι-
  των έν Ηρακλείω Έφετών.
  καστηριου
  Έν Ηρακλείω τί) 29 Όκτωβρίου 1912.
  Ό Ύπογραμ,ματεΰς τοθ Έφετείου
  'ΑΛΟο"τολος Ι. Παπαδά*«κ
  Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
  Ο Προεδρεύων των έν Ηρακλείω Έφετών.
  Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ