92223

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1912

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  5ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΜϋ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «Ν ** ΡΗΤΗ
  ΔΕΥΤΕΡΟΧ
  Έν Χανίοις τη 13 Νοεμβριού 19ΐ2 —ΑΡΙΘ. 63
  Αριθ. Διατάγ. 54
  Έν 'ί.νόαατι τοθ Βα<*ιλ'ως τώ.» Έλλήνων ΓΕΩΡΓ10Γ Α' "Εχοντϊς ύπ' δφεί το ά* ο ίί Ό<ιτω6ρίου 1912 Βα»ιλικόν Διαταγμα —ερΐ οΊορισμοϋ Γενικοΰ Διακητοϋ έν Κρήτχ, | Άποϊεχομ*θ·; την παραίτησιν τού Ιιδασκάλου Χώρας Σφακιων Γεωργ. Λεμπίίη καί άπαλλάσυομεν αυτόν πάσης υπηρεσίας. < Έν Χανίοις η 5 Νοεμβριού 1912. ι Ό Γενικάς Δεοικ',τής | Σ. ΔΡΑΙΌΤΜΗΣ τού Γ^μνασίου ϊί(.οσωρινός άν^πληίωτηί τοο γραφίως παρά τώ τ..>,ματι των Εσωτερικήν Έμμ. Ν. Ροϊολάχη.
  'ϋν Χανίοις, τχι 6 Νοεμβριού 1ΐΊ'?.
  Ό Διιυθύνων το τ,Αΐίμα τώνΈσωτ»ρι/ών Γραμματεύς
  II.
  Αριθμ. Ιίρωτ. 44 29
  ΓΕΙΙΚΐΙ
  Τρηιια *>'. Εξωτερικών
  Διά τοθ όπ'άριθ. 39 έ. ϊ. Διαταγμα ο:, ό Μ ^ Μανουοομαρ-
  χάκης διωρίσθη προσωρι.ο, άνβπληρω-ής το3 έπ' αϊ-ία έ'νβκ-τ.
  τοθ πολέμοο απουσιάζοντος πρωτοκο/ λη'οϋ τί- τμήματος τω;
  Έσωτίρικών Πέτρου θϊοϊωράχη , (
  Δι' δμοίίυΔιατάγμα,ος »*' αριθ. 40 *. έ. ΐπ'τροΐΓη ή *πβ"
  ληψις τί)ς μισθοδοσίας τού πα,α τώ Ταχυ»."ομικω γραφείω Ηρα
  κλείου λογιστοϋ Γ. Βερνάρδου άπο ΐδΜαΐου μέχρι 3 Αυ-,ου-
  στου 1912 ιαβ' όν χρόνο, ά-.ουσ,ασε ■·?,; ύπηρί=ιας λο,φ «σθ*
  νείας, νομίμως 1ιιοτο7ΓΟ(Υ^6είοη^.
  Δι1 όμοιου Διαταγμ τίς ^π'αρι« 41έ.Ι επί- ?απηή οπ·λτ.ψ
  τής μιοθοϊοσιας τού άγροταου ϊιανομιω, πά,* 'φ Ταχυϊκθμικφ
  γραφείω Χώρας Σφακιων Σταύρου Φί-^ντουΆανη άπό ί Αυγι-υ-
  στουμέχρι τελους Σεπτεμδρι ι. 1912 χαθ' ό* χρόνον απ.υσιασ.
  τής ύ-ηρεσίας λόγφ ασθενείας νομ'μως πιστοποιηίείοης.
  Δι' όμοίοα Δ(ατάγματος ύπ' άριθμ,. 42 «ι χρονολογ όν 1
  Ν-εμδρίου 1912 ανετέθησαν προτωρινώς επι τρείς μήνϊς τα
  καθήκοντα τού γραμμβτίως τής Νομάρχας Χανίων ής τον πά
  ρά τη αυτή Νομβρχία ύπηρετοΰντα γραφέΛ Ν κηφί όν >1π=υ-
  λακάκη.
  Έν Χανίοις τη 9 Νοεμβριού 1912.
  Κατ' εντολήν
  Ό Διευθύνων τό τμήμα Έβω *=?'κων Γραμμ- τιι>-"
  'Αριστ. Μητσοτάκης
  ΓΕΜ1Κ11 ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΙΙΤΗΣ
  Πρός τούς κ. κ. Νομάρχας, τάς ' Γγι,ιονομικάς έπι-
  τροπάς, τούς Άστυνομικούς Ίατοούς των πόλεων
  Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, χα τοι/ς ε]{-
  ρηνοδίκας της νήσον
  *! ϊιατάξεις τοΓ> άρ'ίροΐ' 3 τού ~ερι γμ
  νομ^υ Οπ' αριθ. Ί33, ιειζ'υ-ιν 6τι «όοακις ήθελεν άναφ;νίΐ
  νοσος 5πιδημι*ή ή άπλ<·) ^1τ^x;ος »ίς μ€ρος τή4 νήσου, ό'ταν ή Ανωτέρα Διε^ντις (ίί/ει νά π/ηοοφοριθή τ;ερί τής ύγιεινής ατ^σ-ως των κατι "ών, ή «ν τηρώντ-ί Ίπβ^' δημοσίοις ΰγίΐ ~αί κα''αρ!θ%η ος β / άξε;ς των νόμων ·»·Λ των άστΐινομικ'ϊιν ν'σμών. ό Σ^^^6;^λ3ι, ΐτι τ ν ' σοκιρι ών Ιυνατα να *να- ς είς Ιν {|π»εολ α€Λη τ-ς οίκιΐας Έπιτροτιίς ό'τΐως μετα 6«σιν ίιτί τόπου καί συ^οξωσιν σγετικήν περι ού-ών Ικθεσ'ν». Σ^μτωνως τοτς ά-ωιέρω όριζομίνκς α>α, ίλίΰμεν τασαν
  — ρςς οιονδήποτε ίίιώττΊ Ί'ΐ ό. ϊεδομέ»ην όπωσΣ θ;€ κ^ί 7;ίρ
  θ'θυδηποτ» ίντολην ιρίς ΐρίυν:-ν ν.αί έξαχ|-ι6ι·)"Κ τ^ ϋπάρςϊως
  ΰ' 66
  η ρ ρ
  ,μ ό-ι>/' κ^ί Οε.απείος των ΰιτ' αυτής -ρ
  ένΐςλλόμεθϊ ί'ς π;.ος '-ύ' τ κ Νομάρχας χά Ειρτν ϊικας,
  ίπως-ίνΜστοιοιήσα/σιν την άπόψασ'ν Ημών τ-,ύτ ν ιτρος -αντ
  ιΐΐα,ττ,ν Ίατρό τής Νι ια?χΐϊκγ], »αι Κ ρη»οϊι»{ΐα<ής π. φ.'ας αυτών εις ό'ν ίϊΐ'Ύ, τυχϊ, ίντ;η χ^Ί άναφ: ώσιν ι ιρ τ<υ έγ^αι οως ϊί;την ^-ηρ--^.«» ",- Λιοοήσεως. ^ν Ι3' . :ύ- εριιιων) ,ή, Γεν-Ό, Λιοοήσεως. Πρόςτους κ κ Νομ»; /λ,, ι., >τηρεΤχϊΐ >.π; / έο
  λο σι νά δτί|»ΛΊνγ;ΐκ<Μσ ν ε'ςτατς 'Γγιιονομι α Επι- ό Ί Δία τοδ ύπ' άρ.β. 64 τής 6η^ Ν5ίμ6ρίου 1912 ά,μ τος, ί,ϋΐρίσθη επί τρεΤς μήνας ό Σωχοάτης Μίλΐσσινα,ης κλκ; τήρ τοθ τμήματος των Έσωτερικων προ<, προσωρινήν αναπλήρω¬ σιν τοθ απουσιάζοντος τοιούτου Γεωργ, Βολανη. Δ,ά τοϋ ϋπ' αριθ. 67 τής αυτής -/ρονολογιας Διαταγματος, Ϊ«ωρ1οβ, επί τρείς μήνας ο Κ»ν)τΐ«ς Ζαχΐριαδης τελειόφοιτος τήρητΐν α!ι;ώ , % ι, α συ-ι; ά'ϊΐ οπΐι στασε «—ϊ τ. ■α, » Εν Χά ιο ί τή ο.ι αί τω 5 τού; νό,>φ Ίαί-αφ;μ*
  ά
  '% ίί*·»" %λ& φ-ί«.σιν Ηί,
  ένυ ζητημ^ΐο. τ-ρ >τηοη<ΐε·, Η άς ίιαιαγος. τ^ τη. » »ν 'ε , ό ών, τβι. Ό Γενικός Διοικητής Σ ΔΡΛΓΟΥΜΗΣ
  4Ιβ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΛΟΣΙΑΣ
  Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΐίΟ $ ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1912
  Π Ι'Ν Λ Ξ ΙΒ'.
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡ Τ ΙΟΝ8
  ω (/)
  Ο -
  ί' ε
  Χρονολογίαι — Ο»1©«
  ϋιθθθα ~~ επΑ*3»_^*5ε>ε^—β
  Σύνολον
  Είσπράξεων
  ΤοΙε 1
  ρεΓοερίίοηδ
  Οικονομικόν ετος
  Αηηέε ίϊηαηαέΓε
  Μην
  ο
  "Ετος—Αηηέε
  Των Νομών—ϋβ8 άΟρ&ΓΐθΠΙθηίδ

  .δ , «
  οθ "Ο
  ο _
  ε———ε—» ,. ■-
  9
  Χανίων κα'ι
  Σφακίων
  ία&ηέε εί
  δίαΐαα
  Ρεθύμνης
  ΚέΙηνΊΠθ
  Ηρακλείου
  Οαηάίε
  Λασηθίου
  1
  1911
  2
  3
  4
  5
  β
  7
  δ
  10
  _11
  Αύγουστος
  Αούτ
  1012
  22078
  40
  2082
  27065
  90
  2323
  20
  59549
  50
  59549
  50
  "Α&ροισμα.....
  Σύνολον—Τθίβί.....
  22078
  Ί0
  8082

  27065
  90
  2323
  20
  59549
  ,0
  59549
  50
  22078
  40
  Ι 8082

  27065
  90
  2323
  20
  5954^
  50
  595 Ί9
  50
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑ Α1ΣΜ0Ν ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3 ·)· - περίοδον γ-.
  ΟΕΗΕΒΙΙ
  «II
  ΟΟΚΙΙΙΤΕ ΟΕ η 8ϋΒΤ»ΧΕ 3'/. - ΟΕ3ΤΙ0Ν
  III
  10912 υ χΐΐ·.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ— ΡΑΙΕΜΕΝΤ8
  'Έξοδα — Οέρβηβββ
  3. κ

  §
  α.
  12
  •Ο Ο
  | 3
  ε ·»
  Ε 2
  δ-α
  ί3
  8
  Ο
  Ο/
  £
  -24
  ,1
  Οί
  15
  *> -
  3 ί-
  ο/-

  3
  σ
  α
  Β
  •α
  3 §-3
  1|ΐί!
  17
  3
  σ·
  ο 8- ς5
  ©1 (Ν
  Ο5 Οϊ
  3
  Ο
  18
  20
  Ι-Ι
  4)
  ο
  «Λ
  "8.8
  Ο/
  2
  3
  σ"
  ι-
  Λ
  Ι
  1
  2
  21
  59549
  59549
  ί,Ο
  59549
  5'
  59549Γ
  ^ο^/,< 91501 59549 5 22
  418
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ1&Ώ2,
  Ο
  II
  1 Ν Α
  ΙΒ' .
  Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Ν$ ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1912
  ΕΙ1ΠΓΑΒΕΙΣ — Ι'ΚΒΐιΛΡ Ι Ι ϋ Ν ί>
  Χ ρονολογίίίΐ —
  Ο-ί
  — ΪΙβι'βΙΙββ
  Των Νοιχών--
  Χβν'ων >ν< Σφακιων ΪΛ 03Π06 61 Ήαν,ν είου ΟαΓ' Λασηθίου 3- << «3 Ι 3 ο Η Σύνολον· Είβπράξεων Τοΐδΐ ρθΓΟβΡΤΐθϊ ι, 10 Ο £ Ι «2 - 1911 Σεπτεμοριος Όκτώίριος Νοέμβριος Δεκεμβριος Ίανου^ριος Φεβρου^ ριος Μάρνος ΆττρΓ/ τος Μαίος Ίούνιος ΊθΛΐος δβρίβΐϊΐΐοι 1911 Νονβΐτιΐιΐβ «Ι,πινϊβΓ ΡβνπβΓ Μαΐ'δ Ανπΐ Μίΐί 1912 ^υ^11βι ΛοίΙ^ί Άη^ο 'μ« 80ΙΗΠ1 ί ληψο οσ _Η (.06-1910 ■ ΟΓΙ ν·ι« Λάν Τθ!3. 2,511 2973560 313ιΓ 26523 2244360 20883 1940680 22854 22181 2235( 23125 26333195 ι2061363-2 146946827 5913 6775 11866 5177 6103 5939 5790 5459 6065 7292 40 85 70 75 25 οθ 35 7Ε 70 65 2096Ί 25062 36067 19260 2201 67 21469 2251880 26457 1986 25291 72 60 10 2950820 70721 ?( ι >ο» ι ΌΟ ου
  ι03515 05
  ο0362664
  30040
  70260
  135490
  826
  141360
  905
  508
  66350
  1464
  Ι19'
  2048
  1138420
  8-244319
  9382739
  49690 07
  622760
  80603
  40
  10
  5178730
  51978 5!
  491967
  4
  ί5434
  47847
  4822440
  15
  10
  54904 60
  019748
  4969007
  6227605
  17
  80603
  51787
  51978
  4919677
  48224 40
  55434
  47847
  5490460
  6197485
  61391701
  61391701
  285652034
  347043735
  3470437
  35
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Γ&1
  419
  ,ίιΗΕΒΑί. Αϋ εθβΙΡΤΕ ΟΕ ι* ΕϋΒΤΑΧΕ 3
  λθυτ 1912
  3 °[ — ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
  — ΟΙ^δΤΙΟΝ Ι!
  Τ Α βίΐΐ Α _·
  XII.
  Π Λ Η Ρ Ω Μ
  Α Ι — Ρ
  Α Ι Κ Μ
  Κ Ν Τ δ
  ι
  <υ "δ -υ Ι . -ε 1 -Λ ·■·>
  3 β
  κ-α
  ό "ο
  ο1*
  ■3 α « '
  1111
  >3 £ "
  Α.-Ο
  3_
  Ρ·2
  ίπ

  χ
  ν 3
  -3 «
  ο -5
  Α5
  8-
  ■3
  Β
  «
  Β
  α
  ο
  α*
  α-
  «
  Ι
  »3
  << ω ι· * ω » *ο ο -δ <ί ΐΛ Φ χ 3 δ 13 ε-8 δ » ο *2 -ο δ § — £Ο ο ιυυ>
  υ
  α.
  ο
  Θ-
  < Ι ο ε Εκ. *»3 * ?! ίθ ·- 3 >^
  Ί "*
  «ϊ Ο
  — β1
  φ 8

  11
  ο ~"
  -δ. ■"
  II
  ι «
  3 ρ· α
  Μ" Ι
  ? - δ α -
  ο ££ Ι§

  1
  ο ο
  -! ι
  ; -Ι
  8 ί,
  ~>Ο —3
  Ο
  Β 3
  > ο
  ·£ &
  » υ
  Ι'
  Η

  Ι
  -3-?"
  -1
  « ?
  αί
  (-3
  _5
  ^~
  >/·
  α»
  Ι
  φ
  3
  υ ·
  ■°ι.ι
  ?!

  ι" -
  Γ
  Ο
  •ο
  β
  φ
  ο
  Λ
  17.
  13
  14
  13
  16
  17
  18
  19

  21
  22
  1123
  60
  298
  20
  1421
  80
  _
  ___
  ___

  142180
  270  832
  35


  .—
  __
  -
  11Γ
  V
  35
  _  110235
  2426
  80
  761
  20
  96
  87  =

  3-281
  <<7 — — 200000 — — — 203284 87 2197 45 178 90 — — — — — — — 2 >7Ι.


  237635
  627


  __
  __
  __


  ----


  —-
  627


  -

  -
  627-
  1199

  441
  40
  38
  _

  -  1678
  40


  200000


  -
  20167840
  2095
  80
  761
  80
  __
  __
  __  -

  2857
  60

  -  285760
  1335

  468
  ——
  __
  __
  _
  180 >


  —■
  1803 _
  505

  __
  __
  ——.
  __
  _

  Γ0Γ  ιοοοοο  100505 -
  938

  178
  40
  --  64055
  60
  65 Γ


  -
  65172 -
  1731
  65
  895
  30
  51
  __
  _


  _
  26Τ7
  95
  33788
  20

  -


  5646613
  2438
  50
  290
  90
  115
  40
  _
  28 Ί 4
  8
  ->92%
  90
  18322
  08
  80,6378
  16887
  80
  4274
  10
  1133
  62
  __
  _
  6405560
  8635112
  113085
  10
  500000
  18322
  08
  717758 30
  83578
  15
  43254
  79
  1514
  66


  2974

  50000
  18132160


  2571357
  45

  ---
  2752679 05
  100465
  95
  47528
  89
  Ϊ648
  28


  2974

  11405.
  60
  267672
  72
  113085
  10
  3071357
  45
  18322
  08
  3470437 35
  1
  420
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1ΉΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  Π Ι Ν Α Κ ΙΒ .
  Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
  Γ) ΕΤλΤ 0Ε3 ΡΕΒ0ΕΡΤΙΟΝ5 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
  ΑΐΤΟΐΣΤΟΥ 1912
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ5
  Χρονολογέαι —
  χ ι:
  4
  1
  1
  ■3
  'Έαοδα —
  Των Νομων—ϋβ8
  Χανίων
  καΐ
  ({ 5/αΑία
  Ρβ&νμνης
  ΚιίΗγτηο
  Ήραχλβίοι
  Λ αοηΰιον
  3-
  53
  4
  Σύνολον
  Είοπράξιωτ
  ΤοιαΙ
  Παρατηρήσεις

  10
  1911
  Σ - μ<ο -ς 8θρτβηι1η 1911 Όκτώβριος ΟθίθΓθΓβ » Νοέμίριος ΝονβΐηΐΟΓβ » Δεκέμβριος » Ίανουάριος ΙίΐηνΪΘΓ 1912 Φεβρουάριος Ρ'βνηβΓ >
  Μάρτιος
  ΜαΓ8
  »
  Άπρίλιος
  Ανΐ'ΐΐ
  »
  Μάι'ος
  Μ&
  »
  Ίούνιος
  «Ιιπη
  »
  Ιούλιος
  ^ϋ^11β^
  »
  Αύγουστος
  Αούί
  »
  Άθροισμα
  Ληψτδοσία "ροηγουμένων έτών
  Ληψιδοσία ίι/ς Περίοδον ΟεδΙΐοη Γ
  Ληψοδοοια Ρας Περίοδον θαΐιοη
  II
  Ληψοδοοια Γης Πιριόδον ΟαΙ:οη
  III
  '
  ΣννοΚον — ΤοίαΙ ........
  160896539334377 61 120904911 87034 37323861648
  1608265
  1469468
  39334277
  11
  40
  403.Μ505
  8082
  61
  1209049
  Ιΐ' 87024
  150362664 9382739347043735
  - 2706590 232320 5954950
  30998120674587466
  273947165
  373238616 48
  18317496676860333
  323861648
  323861648
  347043735
  5954950
  6768603
  Ι
  33
  (*) Όρα χ·οτιγούμ*.νον «ίνακο- (*) Υογ.

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  421
  ΔΙΑ ΛΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
  5ίΝ£βΑί. Αϋ ΟΟΜΡΤΕ ΟΕ ίΑ 3Ι1ΒΤΑΧΕ 3 7. - ΟΕ5ΤΙΟΝ ι
  λΟϋΤ (912
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α
  —.11.
  ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
  Έξοδα —
  Ι
  3
  _
  1 1
  Ι-. -ε
  1 §
  1
  !
  13
  ^ <ξ Ο «Γ ί β 8 ν>- ~
  -24
  5 - έ
  1ί!

  53
  ι ΐΛ —
  Ι ΐ~
  11
  δ-
  Ι
  2
  ι!
  «3
  ο
  ■β!
  Ι
  ί ι
  1·«
  •β | ^
  Ι- 2
  Λ. ^Τ
  16
  13
  14
  13
  17
  21207625
  Π237605
  168371
  243426
  218001
  23422860
  4915!
  15
  "
  212076
  172376
  168371
  243426
  218001
  234228
  49151
  212076 25
  172376 05
  168371*35
  !
  243426 15
  ί
  21800; 45
  Ι
  234228
  49151
  1297631
  1000000
  2297631
  2974
  2300650
  115409
  43 59;'4316525805|62113 45
  115409
  100465
  21587538
  59243
  16525805
  752889264828
  106772
  05
  62113 4Γ
  1297631
  1244973
  03
  681187
  6Γι
  1Ί824
  1297651
  19,0985
  48
  29489Ί
  790633
  62113
  2948
  94
  11405560
  11405560
  254260Ί
  267675
  2810276 75
  113038
  10
  113038
  10
  681187
  3071357
  375254ε
  10
  80
  1482
  1832208
  5954950
  9269638
  3238616 48
  347043"
  35
  5954950
  6708603
  (Έκ τ·0 Γ«ν»κο0Ιογιάΐηρί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
  1
  2
  3
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  ί8
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  32
  33
  34

  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  Λ.ογαρ?»α<*!*οί οϊχονο· μιχοϋ Ιτοικ 1910 Πράξιις ίτ.ι 1 Σι- Πράξιις έντός τοΰ πτεμβρίου 1911?ω« Αΰγούοτου 1912 οη Τ-. 1 ,_ ι π,Ο 39 Ιουλίου 1912 Άποτελέσμ*τα άπολογισμοϋ χρήσ.1898—·'ί909 Προυπολογισμόν χρήσεως 1910 ........ > » 1911 ... .
  Γραμ,ματια τυμ,ψηφισμοΰ
  Χοημ<χτ>κά
  ιι κοιναι. . . ......
  ■» α.ύτού<τιθ'...... 9 χρηματικήν έγγ·>ήσεων. . .
  » Δημοτικαί.......... .
  β Ιιπασμάτων..........
  Λ/σμ,ός έγκατα,λελειμμ,ένων όθωμ. περιουσίαν
  Μοναστηριακόν ταμείον Χανίων ...
  » ~» Ηρακλείου .....
  » » Ρεθύμνης......
  » » Λασηθίου.......
  Τελωνειακαί παρακα.τα,θηκα.1 ..........
  Είδικοί φόροι..................
  Λιμ,ενικοϊ φόροι...............
  Πρόσθιτος φόρος 3 °/β Περίοδος Α'
  β » » » —· ι Β'
  » » » » — » Γ'.
  Ταμείον βοηθημάτων..............
  Δωροά Άρναιολ. 'Κταιρίας » ο
  Πρόστιμα. έφέσεων άποζημιώσεων.......
  "Εντοκα Γραμμάτι* τοϋ Δημοσίου........
  Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
  Προκατα,βολαί διχ λ|σμόν ταχ. Έπιταγών
  » διά, δαπάνας της Αγροφύλακος
  Προκ,αταοολη είς Μοναστ. ταμ,εϊεν Χανίων . ,
  Ζημ,ία, διαπραγματευσεως ςένων νομισμάτων
  Κ''τιις κιφαλαί(ι>ν-—Τελώναι..........
  » » Πρόσθετος φόρος 3 °/,
  » » Ταμίαι.......
  Κοιν. Ταμείον—Κατάθεσις προιο <τος έντόκΐ,νν Γραμματίων τού Δημοσίο^ πρό- πληρωμήν των άτΓθ^ημιωσ:ων.............. Προκαταβολαι διά, δαπάνας τη; στρ3(.τ.υπηρεσίας Κτήματ* κατακυοωθε'ντα τώ Δτ^οσίψ . . Τακ.τθ7νοιτ>τέοι προιωρινοί λ^σμο'......
  Χρρώστα' έκ ληψοδοσίας χρημ· δ'.χχε'ρίσεως
  Τραπέζα. Κρήτης—λ/ϊμίις Δημοσίου......
  » » — » Μόν. ταα. Χανίων
  » 9 » » » Ηρακλείου
  Ο » —_.. » » ) 1'-0 . ,.νί,ς
  » » — » » » Λασηθίου
  Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμές Προσθ φορου 3 °/Λ
  •ζκ; ϊΐετσόοοπ-.· ...,.....
  566947
  10872-'
  644001
  114311
  42494
  502 7>
  48754
  26069
  58124
  50000-1,
  18000;
  171ο
  449ο
  42124
  625958
  89428
  13200
  8850!
  32446
  4550176
  7662841
  21
  11
  23
  37
  91
  24
  «9
  60
  26
  78
  10
  95
  30
  10
  817874
  5282308
  2004844;
  7576838·
  65261333
  10128
  40
  07
  Μ
  Ο
  11381
  1000
  48325
  10703)20
  341925
  34 37628
  3126 95
  1ο
  45
  15
  1248479
  83306
  3215
  500000
  29425
  2817189
  3500828
  966011
  ΙίΚΟ,.33
  5
  705
  85
  32
  60
  11
  72
  39
  66
  57
  2377379 52]
  26749 73
  21770
  54440
  28645
  500000
  65
  10
  24368530173,
  5·>5981
  299000134
  65582
  64708
  9344
  755
  800
  28757 33
  32984 84
  4915115
  2844 8Ο|
  22988|60
  2 ί 2000,
  4240·8
  83660
  362111
  287
  21.614
  2406671
  77
  20
  47
  87
  20
  53
  05
  01
  75
  40
  11
  Σύνολον
  1384821 31
  Β8Ι8290 341
  2303850
  823266
  717321
  10128—1
  40 !
  53Ο7|
  20726132]
  1000
  49080
  11505
  37Ο682ι88,
  375361
  3126
  1297631
  86351
  3215
  50Οί)00
  161134
  3673190122!
  114311
  42494
  5023137
  3973682
  1075740168
  2340769
  500000!
  180000
  1715;
  45Οθ|6Ο
  43117
  3214952 70
  116177
  34970 65
  05
  30
  ________10
  34438043| 11
  63291
  61091
  5050176
  241
  08
  80'
  9
  15
  20
  12
  95
  12
  62ί
  ί
  23
  16
  68
  36
  58
  83
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΊΉ2 ΚΪΒΕΡΝΗΣΕ__
  ΛΗΙΟΣΙΟΤ ΤΑΙΙΕΙΟΪ ΤΗΝ 31 ΑΪΓΟΤίΐΟΪ 1912
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ 1911
  Π
  "ΥποΛοιπα τοϋ οΐχο-
  νομιχοΰ Ιτους 1910
  άπο 1 Σ)6ρίου'
  Ι9Π ?ω< 30 Ιουλίου 1912 [393593 79702581 95030 435886 'θ'ί 79 11595|09 40 21034 8188! 894281 135091 3835 43711 20521 27781 241Γ 199364Γ 2675198 6 11 91 44 33935 456( δΟΟΟΟί 541949 535936Π 2567140 615327 12163 2097Ρ Ι 1 Μ ί*; <-' Ι -ί Χ / ε~τΛ ΟΟ Μ< 3585: 53378 39811 33260^ 33Ί168 21 δι 61391 350264 97266 192209 δΟΟΟΟί ΙΙράξεΐ{ Ιντα; τοϋ θϋ 1912 5 ,40 01 2000 26437352 40667 72579 483251 ι 12484798 244127ο!7 709228 395751 43955 85231 6821 7ό4ί) 18789 1769, 16 .91 01 3701! 2253! :Ο 8ί ■< Κ <4 70 50 130674 4242802 7701δ!·25 37936056 Σύνολον 2877 1398768 49151 , 139359326 541Ο495;: 6038583 47 3759917 8ί 821«338(·.' 1166445 23/58' 40 4Β8321 185.3! 1328^ 18Π733 Η808Μ 39014Γ 38448- 4751 3280 Μ Ε 59549ο | Λ 8: 15869, 1561 5000001 <3 240427115. 392703311. 1049679,99 2301456,14 κοοοοο— Είς 5;ρέωσιν 228775 278361210] 406671 72579ο 49080,15 ΐ'ς πίστωσιν 845871 76 1332'22 16113 12»)8ίί1ί 114311 42494 502·' 62 67 23 26060(69 39313 18000Π- 171ο;— 450060 4082983) 43134< 60! 112111 12 27712 75! Ι1—.; 37$2:>Ί>υ
  2591010,93
  1393593
  250293
  1456067
  449123
  1303·
  4352ο
  112111
  18873:
  26'
  194Τ,
  9124
  162ε
  6ίνϋ01!
  3202764
  30935
  12654
  1ο6(
  ),Ί
  1
  2
  ο
  5
  6
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  804^064
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

  Ω
  οϊχονομ.ιχοΰ Ετους
  1910
  Πράζίΐί 4*0 1ης
  Σ)6ρίου 1911 ?ω«
  31 Ίουλ'ου
  1912
  Πράςίΐς ΐντό( ΐαϋ'
  Αΰγούοτου 1912
  Σύνολον
  46
  47
  48
  49
  40
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  50
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  Έκ
  Τραπέζα Κρήτης λ)σμδς κεφα'λαίων πΓοσθε'του
  φόρου 3 ο)ο οΊαχειριζομ. υπό της Μικτη<; επί των Άποζημιώσεων Έπιτροπης....... "Εξοδχ έζαργυρώσεως Συ^αλλαγμάτων........ Τραπέζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ είδικοϋ Ταμ,είου είϊφορών χάριν των Ιθνικών άναγκών. Είο". Ταμ. είβφορ. χάριν των Έθν. άναγκών. Ταιιεϊα καΐ ΐελωνεϊα Ταμείον Κεντρικόν.................. » Ηρακλείου.................. » Ρεθύμνης................... ί Λα,σηθίου................... Τελωνείον Χανίων................... 'Υποτελωνείον Σούδας ............... » Κα,στελλίου Κισσάμου.......... » Παλαιοχώρα,ς................ » Χώρας Σφακίων.............. > Καλυβων...................
  Τελωνιϊον Ρίθύμνης..................
  'Υ^τελωνεΐον Καστελλίου Μυλοποτάμου....
  » Άγ'ου Γαληνη..............
  Τελωνείον ΉραΑλείου................
  'Υ/τίλωνεϊοί Χερσονησου...............
  'Υ/τιλωνεϊον Ματάλλων...............
  Τιλωνεϊον Άγ'ου Ναολάου.............
  'Υ/τελωνεϊον Σητείας.................
  ϊ Ίϊρα,πέτρου..............
  » Σιισίου................
  Όλικά ποσά ....
  7662841
  27
  123
  613126104
  168059(48
  216269
  5?ο80
  33195
  33657
  915
  18943
  4669
  11963
  13606
  5982
  4442
  996
  30020
  255
  1795
  4693 50
  15806 30
  24017
  210
  8918171
  24368530
  56
  15
  42
  60|
  50
  77
  901
  54
  30!
  3ο
  04
  70
  30
  42
  44
  5378820!
  5426
  14448
  496194
  1434416"
  3Ι0.")312
  1390897
  1013356
  14^426
  13867
  5299Α
  60105
  28901
  103858
  527488
  112340
  26 ΐ
  1930243
  60866
  2402^
  109414
  2^1513
  29588Γ/
  24970
  149859^
  /3
  15
  66
  20
  26,
  65
  !3υ

  75
  90
  .8
  35
  80
  ^ο
  80
  31
  53
  90
  53
  16
  οί
  2406671
  59296 90
  97 52
  658Τ
  78733
  1364416
  487
  151810
  117753
  13807
  704
  1831
  353.»
  666
  9640
  42975
  13
  128|7ϋ
  '.Ι
  86
  60
  35

  15
  45
  25
  80
  1615)05
  4720
  263:01
  217
  1594
  31210
  3014918
  18896
  232
  5221663
  11
  101
  34438043
  113085
  274
  634161
  574927
  15876643
  3808710
  1595287
  1164505
  15487
  73770
  68^10
  41539
  127104 90
  57ο446
  35
  15
  72
  20
  25
  118400 4 Ί
  31837 ΐο
  2223364 93
  6133943
  27418 2υ
  145317
  297469 οι
  33880130
  2541330
  11
  93
  89
  •27
  521
  !82
  93
  95
  27
  95
  6399982*1921
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗ2ΕΩ2
  425
  Π
  Ι
  Ω
  ΎχΛοιχα τοθ οΐχο-
  «ομιχοΰ Ετοιΐί 1 11
  Πρ«ξ«ι< α*ό Ι Σ)6ρίου 1911 Ιω< 31 Ιουλίου Πράξιις Ιντός τού Αΰγουστου 1912 Σύνολον 8302380 10 615791 8918171 44 24413761 72 54 49619415 1796210 143310Β410 3125243 26 32 1411719195 10092607»! 144359204 1006625 5473231 6251350 3593770 102407 5253456? 10839"; 79 2620255 192486834 58777 2409ο| 11056Γ 2554» 2875620ε 25167 80 10 20 61 .40 2591015 93 78733 528 12838ο 460747 129427 116845 13347! 4641 4617 11404 45882 7255 4831 265194 2020 10 40 57 90 19 93 03 70 20 15 10 50 95 8( 1346 Οί 28048|75 26512 2533016 53221663 2 35306157 59549 50 2702470 54 574927 634281 15614911 3585997 1541147 1126106 157706" 1470' 54732 26 |25ι 84 |6Ϊ 22 14 |7*' 09 951 31 35937 113811 571173 ιθ 701 75 11565329 3103450 219006314 60798 25441 188615 282011,3 3128921 ;>5167
  15
  195
  Ύχόλοιχα των ι»ίρίδ*»ν
  Είς χρέωσιν
  Είς πίσ"τωόνν
  717416?
  99
  11308510
  22067
  59234
  261731
  22271:
  54140
  3839!-!
  45ΟΛ5
  779
  19038
  1180
  5601
  13293
  5273
  2747
  802
  33301
  541
  1977
  6701
  60
  30
  68!
  21
  101
  30
  Μΐ
  25
  *^ ■*■
  Οί
  20
  20
  βί

  Οί
  Οί
  7(
  25108
  8*01635
  8042280
  5935469
  5
  22 810163;
  45
  46
  47
  48
  49
  40
  51
  52
  53
  54
  5Μν

  57
  58
  59
  50
  61
  72
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  426
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ανάλυσις των κατά την 31 Αυγούστου 1912 ύπολοεπων έν τοίς
  & Τελωνεέοις
  <->' ♦: «νοΐίΐνα.
  •Α-, α
  Μ
  Ε Τ Ρ Η Τ Λ

  Άντίττ^α
  Σννολον
  'Λργορος
  ΝίΧ€λ Χλ"!.
  Έν ό'ω
  Ταμαον Κεντρικήν
  1^8541

  582ο

  38009
  40
  182375
  40
  79356
  20
  261731
  60
  « Ηρακλείου
  131515
  83
  3185
  —,
  24169
  65
  158870
  50
  63842
  80
  222713
  30
  « Ρεθύμνης
  25284

  1106

  555 7
  18
  31947
  18
  22193
  50
  54140
  68
  « Λασηθίου
  16130

  649

  3314
  51
  20093
  51
  18305
  70
  38:99
  21
  Τ*)ωνειακαί Αρχαί
  51798

  3Ρ18

  7321
  06
  62937
  06
  11500ο
  97
  177944
  03
  ΙννίτΓ.ον .. .
  363268
  85
  14583

  78371
  80
  η56223
  65
  298705
  17
  "ο492γ'
  82
  Χανίοις τ£ 3 "Οκτώβριον 1912
  (Έχ τοΰ