92236

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/11/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΗΗΙΕΩΪ
  ΤΙ&ΤΧΟΧ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 20 Νοεμβριού 1912 — ΑΡΙΘ. 64
  "Αριθ. Διχτάγ. 98
  Έν Όνόαατι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων [
  ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'
  "Εχοντες ΰπ' όψει τό άπο 11 Ό*τ<*δρί»» 1912 Βίσιλικΐν Δ;άταγμ* πβρί διορυμοΰ Γενικοΰ Διοικήται! έν Κρήτις τό ά^βρί,ν 9 ιδ. 3 τοϋ ύπ'«ρ.Ομ. 101 Νίμου χαί την υπ' αριθ. 12988 έ. ϊ. πρότασιν τί)ς τβχυδρομ,κής κ«ί τηλεγραφ.χ,ής Δι¬ ευθύνσεως. Άπολύομεν τής ϋπηρεαιας τόνάγροτικόν ϊιανομία Χαρ. Τσι- κβλϊν, ώς ίγκαταλιπόντα την θέσ,ν τού άνευ αδείας. Έν ΧβΛοιςνϋ 13 Νοεμβριού 1912 Ό 1'έ.νικός Διοικητής Σ. ΔΡΑΓΟΙ'ΜΙΙΣ Κυϊωνίας επί μην. μισδψ δρ. 50, «ϊς αναπλήρωσιν τοθ ά ί)λ Ί Ν 2) Ό Κωνστ. ΜωραΐτάΑΐς άκίφ. γυμνασίου ίίς Πρασέ Κυδω- νίβζ «τΐί μην. μη.θω δρ. 50. είς άν»λήρωσιν τίθ απουσιάζοντος διδ)λου Έμμ. Φιωτάιι. 3) Ό Γεώργ. Μ. Χριστο3ςυλάκις *πόφ. γυμνασίου είς Δρα- ·. Κυδωνΐβς ϊκι μην. μιαβω ϊρ. 50. κεν?,ς οά'ϊης τής θέσεως 4) Ο Μ.χ. Ά. Σουνά»,ις άιόφ γυμνασίοι» είς Λουσακιίς επι μτ,ν. μίσρω *ρ 50 «ΐ; αναπλήρωσιν τοί) ά-ουσ:ά- )λ Γ Μά ΓΕΝΙΙίΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΓΗΣ Γμη^α Δ' Έκκληόίας καί Ιΐαιθ3ίας Διά τοϋ ΰπ' αριθ. 68 καί χρονολογίαν 6 Νοεμόριβυ β. ί· Διαταγ^ατος εκανονίσθησαν τα μηνΐαΐα «κιμισθια των καθηγη¬ τήν, 4» τψ Αν. 11»ρ&»ν«-{ωγ8ΐω Χανίων Ιΐαΰ^υ Ζολΐνδακι δι'ΐ&ϊ ώρών διδ»σ*.»λι«ν καθ ε6δομ*3α είς δρ. 4ό, απο τής '2ι) Ό*Λωδριου 1912, τςθ Κ. Καλεμικιίρη δια όιίασ/.αλιαν 4 ωρών είς 4ρ. 311 άπό τής «ύτιήι; χι>ονθΛογίας και τοΰ Άχΐλ. Ξ^ΛιναΛι
  δα διδανκαλίχν δ,ιο ώρών χαο'έδϊομαίβ εις δρ. 1ί> αηο τής ΊΊΛ
  υκΐ(»6ριο^ ί. έ.
  Ομοίως διάτοΰΰπ' άρ.β. 72 και χρονολογίαν *ί Νοε^δριο^
  έ. 1. Διατάγματος διωρ.βθησαν βναπληρωται ίαί τρείς μήν^ς
  τού απουσιάζοντος διδ)Λοο τής γυμναστΐΑτ}ς εν τφ Γυμνασ.ω
  Χα,ίων Έμμ. Ιΐολιουδακι ό Γεωρ^·. Κι«γι«δακις π^χιουχος
  γυμναβτης *χί μην. μισ(ίω δρ. 1 £>υ κβι τοϋ απουσιάζοντος 3ΐ-
  οββκβλθΛ» τί[ς γαλλικής έν ιω γυμνααιω Ριίΐύμ.νης Αλεξ. Βίυλ-
  γ,αρίόου δ Έμμ. Σωτηρχος &πϊ μην.μιαϋώ δραχ. 16Ί).
  Δι' όμοίου Διαταγματος Ολ' άριί». ίϋ *αϊ χρονολογίαν 9
  Νοεμβριού έ. ί. ίγβνετι άιτοδεκτη ή από τής οευεως δΐ)λου
  Καμκ«νι Άκρωτηριβυ ϋκ«6ληθ<(3(χ Ίΐαραιτη^ις τοθ ίι)Λυ 'Ε-Ρ?· Βαρδακι καί άπηλλαγη πάσης υπηρεσίας. Διά τής ΰπ' άριθμ. 8 κκι χρινίΛογιαν 9 Νοεμβριού ί. ·· Διαταγήν διωρίσθη ύπηρίτης έν τω Αν. Δημ. σχολϊΐω Αρχα¬ νών ό Σπύρ. Φραγκιαΐης επί μη><. ριβοώ δρ. 30, ανιΐτού Νικ. Γενετζακι ούτινος ή παραίτησιν &γ$νετΐ ακβίβκτη Δι όμοιον Διαταγματος υτ α,,ιθ. 8ι /.αι χρΐνολογία/ 10 ΝθϊμΙρίου ί. έ. διωριβθησαν προσωρινοϊ ανπληρωταί ίπϊ τρι'.ς μήνας των άπουυιιί,ςντων 2ιο)λων οί έςής. •ί Ό Βασίλ. Γερανιώτης »ποί· γκμναβϊίυ είς ζς ) ρ 5) Ό Γεώργ. Σκεϋά/ις άπόφ. γυμνασίου (ίς Μοχιάν Κισά- 1»οιι «πί μην. μισ 'ω δρχ. 50, είς αναπλήρωσιν τοϋ δι)λου Γ. Μιλαοακι. 6) Γεώργ. Ά. Σαρειϊίκις άν;ίφ. γυμναΐί;υ ε!ς Νιό χωρίο Άπ.'κορώνου επί μην. μισθω δραχ. 50. πρ;ς ά'κπλήρωσιν το3 άποντος 2ιί)/,οϋ Ιω. Σ. Ιΐεραχι 7) Ό Ιω. Κουτουλίικις άποφ. γυμνασ.ου είς Χάρακαν Μονο* φατσιου επί μην. μΐοθφ δραχ. 50, ϊ'ις άναπλήσωσιν τού άπόντος διδ)λου Έμμ. Βαοΐλάκι 8) ό Εύαγ- Κΐλ'.ακουϊάκις άτοφ. γυμ^αιίου είς Στά6ι=ς Μον»?ατσίου ίπί μην. μισ&ώ 5ρ. 50, είς άναπλήρΐιΐΐιν τίϋ άπόν- τος διό)λ£;υ Π. Μςυντράη. 9) Ό Έ,Αμ. Χαρ. Χαιρέ-,ης άτό?. γ^μνασίοιι εις "Αγ. Βα- σίλε.ον Ιΐεοιαοο, επι μ-,ν. μι^Οώ δρ. 50, είς αναπλήρωσιν τού β«;ντ.ς θίδ^Αϊ^ Γεω^,γ. Τριανταφυλλίδου. 10) Ό Γ:ωργ. Ε. Μηλολ οικις άπόφ. γυμνασίου είς Κλήμα Πυργιωτίσσης επι μην. μισίΐφ δρ. 50 είς αναπλήρωσιν τοΰ ά- πο*τος διδβσχαλοο Ν. Ξιινιαρακι. 11) Ό Γρτ(γ. ΒίρυΑ^κάιΐις άϊόφ. γυμνασίου είς Άμαργιανών Ποος επι μη;. μυθώ δρ. .^0 είς άκαπλήραιΐιν τού άπον:ος Σ ρ ] 12) Ό Σ;^λ. Καΐωτκχης ι»~ο3;λος Δ' εις Έπισχ,ίπήν Ρβ- | Ούμνης ίπί μην. μΐΐθφ ϊρ. 40, είς αναπλήρωσιν τοΰ άιΐόννος 1 διΐαβκχ/34 Εύαγ. Ζζμπετάικ. | 13) Ό Άντ. 11ίρογια»να*ιςτ),Μ»ς πρ. δ;δ)λος είς Κρυάν ' Βρ^ΐιν Αγ. Β^ΐιλειο^ ίπί μην. μυθω 3ρ. 60, είς αναπλήρω¬ σιν τίι3ά":ίντ:ς διϊ)λου Άντ. ΠαπαοΌμιχίλάκι. 14) Ο Εύαγ. Κα>εργης άπόφ. Γυμνασίου είς Χρωμοναβτϊίρ1
  Ρββύμνης έ,τί μην. μυθω δρ. 50, είς αναπλήρωσιν το3 άπόντος
  ) μμ ρ
  | Δι' όμ·5ΐυ Διαταγματος ύπ' αριθ. 93 καί χρινολογίαν 13
  5 Νίίμβρ.ου έ. ε. μετετείΐΓ, ό Εμ>. Δρογ*αρά*ις ίς Ά·χλα31ων
  | Σητείας ώ; ύπερϊρι&μ,-,ς είς το δημοτικόν σχολείον Χβμαϊζι
  * Σητείας πρ-.ς »ν*-Λή;ω7ΐν βκΐ τρίμηνον άπό τίς χρονολογίας
  | τού Δ.αχαγ^ατος, το'ϋ ύπηρϊτοΰντος είς τόν στρτόν ϊ;ϊ)λον
  ί Έμμ. Δ. Ψαράκι.
  ' Δι'ομοίβυ Διατάγμ,ατος ύκ' αριθ. 11ο >αί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ; ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Νοεμβριού ι. Ι. έκανονίσίη ή μηνιαία μΐσθοοοσία τοϋ Μιχ. Ι Νομαρχία Λββσηβείου ό Ιωάννης Σουργιαϊά* ής.
  Ποείΐλάκΐ] Γυμνασιάρχου Ρεθύμνης είς δρ. 300 άκό πρώιης Δι' ομοίας Διαταγάς Οπ αριθ. 4353 ε. Ι. διωρί
  Πρείΐλάκη Γυμνασιάρχου Ρεθύμνης είς δρ
  ΣίπτϊμβρΙου 1912.
  Δι» τής κ' αριθ 7 καί χρονολογίαν 7 Νοεμβριού ί. ϊ. Δι«-
  ταγής "Ημών διωρίσθη ή Αίκατερίνη Παπουτσάκι ύπηρέτρια
  εν τώ γυμνασίω Χανίων επί μην. μισθω δρ. 30 προσωρινΐ]
  άναπλ^ρώτρια τής άπουσιαζούσης υπηρετρίας Άννης Κοντο-
  γιάννη διά χρονικόν διάστη^α τριών μηνών άτί τής χρονολογίας
  τής ϊιαταγής. { τρίμηνον χρονικόν ϊιάοτημα προσωρινεΐ άναπληρωταί τοΰ μέν
  Έν Χανίοις τ?) 17 Νβεμβρίου 1912. ι ύπογραμμ*τέως τ<|ς Νομβρχίας Ρεθύμνης ό Πβντελής Ηλιάκης, Έντολί) Δοιχητοΰ Ι τ1!ί 2ε Α · Γραφείςαυτής » Γίώρτιος Κβρωνάκης, είς τόν τε- Ό Γραμματεύς τοΰ Τμήι*. Έ*κλησΐας κ*ί Παιδβίας , λευταΤον ίε τούτον ανετέθησαν δια τής αυτής διαταγάς καί τα ♦Εμμ. Αποστολάκις | καθήκοντα τής στρατολογΐχή-ς ύκη^εσίβς. Έν Χανίοις τξ 13 Νοεμβριού 1912. διωρίσθη προσω¬ ρινάς) άναπληρωτής τεΰ απουσιάζοντος κλητήρος τοθ Δημοσίου Χημείου Χανίων ό Κωντ. Κονταξάχης. Δι* ομοίας Διαταγής ΰ*' αριθ. 4355 διωρίσθη πρΐσωρινός άνα¬ πληρωτής το3 Α'. Γρα-φέως τής Νομβρχίας Χανίων δ Στυλιανός Άναβτασιάϊης. Δι' οποίας Διαταγήν ΰπ' αριθ. 4378 έ. Ι. διωρίσθησαν διά Ό Διευθύνων τό Τμήμα των Έπϋτιρικων Γραμματεύς Π. Μαρκαντωνάκης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Α'. Τμΐίμα Αικαιοίίύνπς τοΰ ύκ' αριθμόν 56 καί σημερινήν χρονολογίαν Διατάγ- Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΚΡΗΤΗΣ Τμημα Ε". Οικονομικαί ν Διά Δίατάγματος τεύ Γεν. Διςικητβϋ ύπ' «ριθμ. 80 καί χρονβνογίαν 9 Νοεμίρίου 1912 διωρίσθησαν έΐϊΐ τρείς μήνας παρά τώ Γεν. Λ^γιστηρι* ό Έλ. Αντωνακάκης «ίς αναπλήρω¬ σιν τού Γραφίως καρά τί) αΰτϊί ΰπηρεσία Κωνστ. Σταυράκη έπίμίσθω δρ. 100 καί δ ^ώργιος Κ. Τοράκης είς άναπλήρω- Δίβ ,βΒ £,„ ρ(^ 56 χβ ,ημΐρίνην χρ6νολογ1β¥ Δ(βτίγ σ;ν τοθ Γραφίως πα?β τΌ αυτί) υπηρε.ία Μ·χ. Λ.μπβράκη μβτος τοθ ΓμικοΟ Δ,οικητοΟ Κρήτης, επετράπη είς τόν Τμ- επι μισθφ ϊρ. Ου- .,.λΟια .. >« , Ενωμοτάρχην τής Χωροφυλακ,ής Δρακ«νάχην Γεώργιον νά 8»χθΐ
  Δ, ομοιου Δ,,ταίματος υπ «ρ,Ι. 81 Δΐωρ:σ9,σαν επι τρείς ' β1 ?έρΏ τ, Πβρβ τής Ίταλικής Κυβερνήσεως «π,νεμηθεν αύτ$
  μίΐ.ας παρα τώ Τελ«νε;φ 1 *θυμνης ο Ευάγγελος Πατσουρα- ! μετάλλιον άνϊραγαθίας κ«τά θάλασσαν».
  κης είς αναπλήρωσιν τοδ Τ.λω,ε,αχοα Ταμείου Κων- Πά- Δί· -μοί9ϋ Διατάγματος ΰπ'άριβ. 57 καί χρονολογίαν ,ημα-
  ρασχβϋ, δ Μιχαήλ Τζανάκης «ς ««λήρωοιν «0 τελ·νβ- · ρινήν ΧβΒ Γεν. Διο.κητού Κρήτης διωρίσθη άπόσήμβρο έί
  ,υλακος Βασ.λειου Μαθιουδακη καί ο Αλεξ. Σημαντή,ης εις λοι)ς Δ,Χ,μ6ρ1βΒ έ. ϊ. προσωρινός άν«πληρωτής τοϋ Γ
  αναπλήρωσιν τού τελωνοφυλ-κος Ιω. Δουκακη. . τής Άνακρίσεως Σφακιων Εμμ. Γ. Βλαχάκη,
  Δι ομοιου Διαταγματος υπ αριθμ. 8ο καΐ χρονολογίαν 10 ? ε^. Μαρΐβκάκης
  ρ
  δ Νικόλαος
  12
  Λογιστηρίφ Λογιστής Άνίρ. Νοστράκης κίκτ^ίνος τα νδ-| π^ς^ικος Χώρας ΣφακίωνΤ
  μιμα «ροσοντα. ( Ι Δι' όμοίου Δί.τάγματος όπ' άριθμ. 89
  Δι ομοίου Δ^ταγματος δπ αριθμ. 86 χαι χρβνολονίσν την ; Νθ(μβρίου έ> ,. Τ. ίν£ΐ0 ^/^ . .^ ^ζ^
  αυτήν διωρίσθη προσωοινός «,«λη?«-« .« τρείς μήνας τού | , τςϋ Συμδολαιογράφου Καστελλίο» Πεδιάδος Γεωργ
  βοηθοθ τοθ Καπνο*οπΕηρίοι» Χανίων Κ. Φραντζεσκάκη ό Ιω- ? Δρακοπουλου "«βκίοβϊ ι *ωΡ7
  άννης Δ. Βιρ,ράκη άντί το5 Ία.ώίου Π«σ«.λ«, διορισθή- | Δί- ■ ίο,' Διβτάγματος ύπ· &Λ 91 χα{
  τος επι τριϊς μήνας ανακληριοτοδ τοϋ παρα τω Τελωνείφ Χά- -
  νίων όπολογιστοΰ Βασ. Άγγελίδου.
  Δι' όμβίου Διυτάγματος ϋπ' αριθ. 100 καί
  Νοεμβριού 1912 δ,ωρίσβησαν επί τρ.Γς μήνας παράτώ Ιελω- § Δι· ^ Δι_^μβϊϋ? ^> ^ 92 καί χρονολογίαν
  Δημήτρ. Καλιντεράχης είς αναπλήρωσιν το3
  Νικολ. Μαναρώλη.
  Έν Χανίοις 14 Νοεμβριού 1912
  Ό Διευθύνων τό Ε' Τμήμα Γραμματεύς
  Γ. Δ. Σίδερης
  Γ£ΒΧΚΒ ΛΙΟΕΗΣΪΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Β'. ΤμΛμα '£<Ιωτεοικών Λ(ά Διατάγμβτος τοϋ Γβνικοϋ Διοικητοί3 ύ—* αριθ. 6ί έ. Ι. ίιωρίσθη «ροσΜρινός άναπληρωτής επί τρίμηνον ό Σω*ράτης Με- λισιανάκης είς την θέσιν τοϋ απουσιάζοντος κλητήρος τοΰ τμή- ματος των Έσωτερικών. Δι' όμοίοι» Διαταγματος ύπ' άρι9. 67 καί χρονολογίαν 6 Νοεμβριού 1912 διωρίσθη προσωρινάς άναπληρωτής τ)ΰ Γραφέως τοθ Τμήματβς των Έοωτερικών Έμ). Ρβδολιά- κη; ό Κωνστ- Ι. Ζαχαριάδης επί τρίμηνον. Δι'ομοιου Διαταγματος ίιπ'άριθ. 88 έ, Ι. διωρίσθη Γραφΐύς Β'. τάξιως παρά τ/[ Νομα χ!α Χανίων δ Γεώργιος Παπαδό- πβυλος είς αναπλήρωσιν τοϋ Νικηφόρου ΜπουλακάΑη πρός όν αν»τίβησαν τα καθήκοντα τού Γραμ,ιατέως τής αΰϊής Νομαρ- ΐ Διά Διαταγής τοΰ Γενικοβ ΔιοικητοΟ ύπ' αριθ. 4333 τής πρώτης Νοεμβριού ί. Ι. διωρίσθησαν δημολογηταί παρα μέν τ^ "ί Ήρ*Λλείοι> ό Γ<ωργιο; Π. Άνϊΐΐατυυ παρά 3* τζ η,· - - · . ,αγχαράκης . . θέσιν τού Ειρηνοδικου Ιΐβύκου Βιάννου, καί δ Είρηνοδίκης Πε6κου Βιάννου Γεώργιος Οίκονομίδης είς την θέσιυ το5 Είρηνοδίκου Δι' όμοίου Διατάγματος ύπ'αριθ. 94 καί χρονολογίαν 7 Νο¬ εμβριού έ. Ι. διωρίσθη προσωρινός μέχρι τέλους Δεκεμβριού έ. ί. άναπληρωτής τού άπουσιάζίντος Γραμματεύς τοθ Εϊρηνβϊι- κείου Άμαρίου Γεωργίου Γεωργουλάκη δ Ίίβάννης Χ, Σ-.γανός. Διά τής ύπ'αριθ· 149 καί χρονολογίαν 6 Νοεμ6?ί:υ ί. Ι. Δια¬ ταγής τοΰ Γεν. Διοικητοϋ Κρήτης διωρίσθη προσωρινός άναπλη¬ ρωτής τοΰ απουσιάζοντος βίηθοϋ τοΰ Γραμμχτέως τού" Είρηνο- δικείου Κολυμβαρίου Γεωρ. ΠρωΪΛάκη, δ Χαρίλαος Άγγελάκης κάτοικος Βουβών Κΐσσάμου ά«ο 6 Νοεμβριού μίχρι τίλβι»; Δίκεμίρίου 1932. Δι'^δμοίας Δια:αγής »*' αριθ. 150 καί χρονολογίαν 7 Νοεμ¬ βριού έ. Ι. διωρίσθη είς την κενήκ θέσιν βοηθοΰ τοΰ Γρβμμα- τεωςτή-ςΕίσαγγελίας Ηρακλείου δ Ανδρέας Έμμ. Νάθενας. Δί' ομοίας Διαταγής ϋπ' αριθ. 152 καί χρονολογίαν σημερινήν διωρίσθη *«σα»ρινός μέχρι τέλους Δεκεμβριού έ. Ι. άναπληρω¬ τής τοϋ κλητήρος των ποινικών ίικογράφων καρά τώ Δημ,οσίφ Κατηγόρφ Ηρακλείου Γ. Μαυρογάννη δ Μιχαήλ Γ. Έπιτββ·" πάκης. Έν Χανίοις ττ] 13 Νοεμβριού 1912. Ό Διευθύνων τδ Α', Τμήμα Γραμματεύς Χαρ. Παπαδάκης
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΓ^Η ΛΟΒΙΣΦΙΙξΗ ^ΑΦΑΣΦΑΣΙΣ} ΦΗΣ 30 ΣΕΪΙΦΗΜΒΡΙΟΥ 1912
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ϊ Κατάθεσις τΐαρο. τί) Τρατ.ίζι» ΚρΛτης—....
  / Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' αύτω...
  ) Ταχυϊρομικά Γραφεΐα: μετρητα παρ' αυτοίς...
  Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήμχτα καθ' οδόν
  Δαπάναι Ταμιε,,τηριΌυ δι' άμοιδάς ύπαλλήλων
  ΈςΌϊα εγκαταστάσεως
  3982481
  95
  799 60
  1379
  300427
  5533
  1043
  4450
  311454
  43
  Υπόλοιπον άτΐοθϊματικων -αρελθόντων έτών
  Ταμείον γραμμιοι-οσήΛθυ : όφειλόαΐνα α!ιτω.
  Ταχυδ. ταμιευτηριον κεφαλαίου χ,αταθετώ/.
  Διαΐορα έ'τοδα Ί5ιχ ές ά^τικαταστάΐεω; 3ι5λαρί<ι»ν Δ Διάθεσις άποθεματικών: κχταβολή Ιναντιόφειλής πρός Κρητική ν Πολιτείαν.................................... Τοκοι ε'ισπραττόμενοι ύχερ τού Ταμιευτηριον............. Έν Χανίοις τη" 28 Όκτωδρίου 1912 Ό Δ»ϊνβννων Επιθεωρηταί; Ό ταμίας τοθ Ταμιεκτηρίου Γ. Γ. Γββργονδώκης ΤΟΚ ΕΡΓλΙΙΟΙ ΤΟΥ ΤλΧΤ&ΡΟΙΙΙΟΤ ΤλΙΙΕΤΤϋ?Ι9Τ (Έναρξις ν«ηρε<ίίας τί) 1 Απρίλιον 1^02) Μλν Σεπτέθ,βρΐος 191- ΈκόΌθεντα βι&λιάρια μέχρι τελους παρελθόντίίς μηνϊ>ο Αόγούστευ............................................................ 8,074
  » έντός τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου................-................................................... 47_____
  Άποσδεσθέντα βιίλιαρια μεχρι τέλους καρελθόντος μηνός ΑΰγούσΓ^υ
  ι> » έντός τού μηνός Σεπτεμβριου...........
  Βιδλιάρια έν κυκλοφορια εις τό τέλος τού μηνός Σεπτεμδρίου.......
  719
  10
  8,121—
  729
  7392
  Καταθέσεις μέχρι τέλουο παρελθόντος μηνός Α!»γούστου............................................................. Δραχ. 2210,524.52
  τού μηνός Σεπτεμδριου..
  Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μεχρι τέλους Δεκεμβριού 1911.......................................................
  Άποδόσεις πρός τούς καταθέτας έναντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Α!>γούστου..........................................
  » » * » » » » έντός τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου.....................................
  Καταδληθίντες είς τούς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιδλιαρίων μέχρι τέλους Αύγούστου.................................
  » ϊ » » » » ίντος τού μηνός Σεπτεμδρίου...................-.................
  Πίστωσις καταθετών εις τό τέλος τού μηνός Σεπτεμίρίου μή συμπεριλαμβανομένων των ά·τό 1 Ίανουαρίου έ. Ι. δϊ.δουλε«μένων|τοκων..
  18,824.18
  73,411.32 2,302,760.02,
  » 1983,987.86
  » 19,082.97
  3,121.87
  73.65 2,006,266.35
  296.493.67ΐ
  II
  •β»
  3
  Χ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  Γεν*;** Αογιβτική χατάστααες τής «*1 Όκιωβρίον» 1912
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  α

  ί-ι
  Ε—Ι
  ι*
  Ταμείον Μεταλλιχον
  Έξη.τερικοί λ)σμβί(άντίτιμον μίταλλίχοθ εν τώ εξωτερικώ)..
  Συναλλαγματικαί τού έξωτϊριχοθ...........
  Προεξοφλήση ........................,
  επί ΐνί/.ρψ έμ-κορευμάτων
  καλλιεργείας...........
  Δάνεια βπί ενεχύρω χρηματογρβφων..........| 'Υ]μάτΙν
  )Κίντριχοΰ
  ......)'Υ]μάτων
  )Κϊντριχοΰ
  ......)Ύ)μάτων
  , ,., . -- )Κεντριχοδ
  ενυποθηχα απλα..................<<ν>ι -
  ' ) Ι]μβτων
  , < )Κ«ντριχοΰ » χρεωλυτίκ*...............)'ΥΙμάτων » » ίγγ. Κΐιίιρνήσ... ·{ Λ είς άνίΐχτίν λογαριασμόν... Δημοτιχά. ) Ι]ματων )Κίντριχε3 ) Ύ\ι άτων Συναλλαγματικάς κ*ί φοραωτιχσί κομιστών............ Διάφοραι χαί ιιρςσωρινοί λογαριασμοί................. Όμολογίαι χοί τοχομερίίίβ...................... Καταστήματα Τρβ^ίζης κβί άκούν,κοιι αυτής............ Κτήμβτα έξ άνβγχαστιχών πλίΐστηρυσμων........... Έξβϊα έγκαταστάσ«ωςχαί χατασκευής τραπεζογραμματίων... Δΐά#5·»..............,.......„............... 15Ο29Ο;4Ο 659267 20 76846 37 1950 45 1303730 95 758042 ι Τί 084060 122826 86 158855(95 153868ι20 861077,98 41311160 1531531 2514768 800 2508585 63 337814 868444 809557 78796 2061773 233667 312724 902389 43683 367976 1288102 4',82δί 19.320 7617 54181 48643 60 40 14645062 14 96 60 82 52 46 15 58 93 14 60 75 62 95 09 91 85 Μετοχίχόν κεφάλαιον.............................. Άχοθβματιχόν τακτικόν........................... » προνοίας......*..................... Τραπεζιχά γραμμάτια έν κυκλοφορία................... Καταθέσεις δημοσ. άτοχβίέκ τακτικών προσόίων........... ΜιΤον πληρωθέντων έχχρ«μών ίνταλμάτω» τού........... Καταθεσβις Δημοσίου άτοχοι έκ «ροσθίτου φόρου 3 ο)ο . . . . Μίΐον χληρι»Ε)ίντων έκχρ«μών ίνταλμάιων τού............ Καταθέσεις Δημοσίου άτοχοι Ιχ προσβέτου φόρου 3 ο)ο των επ* όνβμβτι των 6 Μίγάλων Δυγάμεων............. Καταβέσεις Δημοσίου έξ εισφορών υπέρ το3 ε'.διχου τομείου χάριν των Έθνιχών άναγχών................... » Ιντοκοι............·.................. » άτοκοι...........„. .................. » Τομιευτηρίου .... -................... Έττιταγαί πληρωτεαι........., . ,.................. Έ6ν.Τρ.τΐ;ςΈλλ.δια6ίσιμαί(Τ«ρτ?ςκτημ.ι:ίοτιως ΐν Κρήτν;. Κομΐστβΐ συν«λ]χών χαί φορτωτοών.......,........... Μερίίματα μετοχών Τροιιεζης ίιβφόραιν έζαμηνιΰν........ Τοχοι ΪΛνιίων ί'νυποβήχων ΐν χο^υστερήοίΐ.............. Τ«μ«Τον Συντάξεων ΰπαλλήλων τής Τραπέζης Κρί^τ,ς...... ΔιαΦορα........................................ ΈίΧρεμιΤς δοσεληψίαι μετά των 'Υπο)μάτΐι»ν μας......... 5000000 278406 235000 3051720 634306 108522 59549 14109 19%23( 211078 1378234 26202 ιοοοοοο 375579 11517 48218 •22765 18182ο 11794 15 01 80 50 04 48 47 20 47 25 II 98 60, 06 59 14645062 85 Ό Δτοικητΐις Β. ΔΟΤΚΑΣ •Εν Χανίοις τή 31 «Οκτώβριον 1912 Ό Προϊστάμενος τοϋ Λογιοτηρίσυ Λ. Πκτνχάκης ΙΓ~(~
  ΕΦΙΙΜΕ ΡΙΪ ΤΉΣ
  > &
  Ιί Λ Τ Α Λ ΟΓ Ο
  των κατά την δημοσίαν συνεδρίαν της 10 Νοεμβριού 1912 τοθ Έφετείου Χανίων
  κληρωθέντων τακτικών καί των άναπληρακών ένόρκων διά την άπο 4 μέχρι 19
  Δεκεμβριού 1912 Σύνοδον τοθ δρχωτοθ Δικαστηρίου Χανίων
  Όνόματα κληρωθέντων
  ιί
  -5- *
  Κ- «
  .5 'Ι·
  ^ Κ
  «5 α.
  5
  Κατειχία
  ΙΙροαόντα
  Α' Τ α χ
  1 Κουτσουδάκης Ιωάννης
  2 Χριστοδουλάκη; Ρ. Νιοκόλαος
  3 Βλαντής Αντώνιος
  4 Βροντάκης Δημήτριος
  5 Γεωργηλας Ε. Ιωάν.ής
  6 Αλεξίου Εμμανουήλ
  7 Φουνδουλάκης Γ. Ανδρέας
  8 Περάκης θ. ΣτυλιανοΟ
  9 Γλυμιδάχης Γ. Ιωάννης
  10 Κουτσουρελάκης Νικόλαος
  11 Κουκλάκης Γεώργιος
  12 Κουφάκης θ Ιωάννης
  13 Κΐίυρτσιδάκης Φίλιππος
  14 Κοκχινάκης Χαράλαμπος
  15 Μαυρογένης "Εμμανουήλ
  16 Κρομιδάκης Δημήτριος Κ.
  17 ΚαρτχγΐαννάκηςΆττ. Βασίλ'.ιος
  18 Λαμπάκης Ιωάννης Χαρ
  19 Κνιθάκης Σταθρος
  20 Δασχαλογρηγοράκης Έμμ. Γρ.
  21 Πανανάκης Δ. Ιωάννης
  22 Άλιγιζάκης Κωνσταντίνος
  23 Σκουλουδάκης Γ. Ιωάννης
  24 Γεμενάκης Γεώργιος
  25 Βλαζάκης Γεώργιος
  26 Βεντουράκης Γεώργιος
  27 Άνθούσης Κωνσταντίνος
  28 /Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ
  29 Τσιρινδάνης Γ. Στυλιανός
  30 Χαζιδάκης Κυρΐάκος
  Β'. Ά ν
  1 Φούμης Κωνσταντίνος; Μ.
  2 Αναστασάκης Ευάγγελος
  3 Σπυριδάκης Β. Σπυρίδων
  4 Σταυρίδης Κωνσταντίνος
  5 Πετάσης Νικόλαος
  6 Ξανθουδάκη; Έμμ. Δ.
  7 Πατταδόπετρος Ιωάννης
  8 Δαν"'5ς 'ΑΟανάσιος
  9 Γερανιώτης Ί. Ανδρέας
  6 Χ Ο Ι
  163
  Χανία
  Φαρμακσΐτοιος
  574
  'Αλικΐανος
  Κτηματίας
  43
  £1
  Χανία
  Πράκτωρ
  01
  663
  Κΐφάλι
  &.τημα·τΗκς
  'ϊατρος
  12
  Χαλέπα
  Τραπ. ύπάλληλος
  644
  Γαβαλομούρι
  Κτη(*ατί«ς
  766
  Βουτα
  9
  589
  Κολυμβάρι
  »
  124
  Χανία
  Διχηγβρος
  156
  >
  Έμπορος
  132
  »
  Συμδολαιογράφ&ς
  149
  »
  Έ(*«ορος
  154
  Οίνοπνευματέμπορος
  279
  9
  Παντοιΐώλης
  189
  »
  Έμπορος
  598
  Νοχΐά
  Ίατρος
  754
  Βληθιά
  Κτηματίας
  136
  Χανία
  Έμπορος
  742
  Παπαδιανά
  Κτηματίας
  634
  Μουρί
  Β
  28
  Χανία
  Χρωματοτίωλης
  718
  Βουργάρο
  Κτηματίας
  78
  Χανία
  Έμπορος
  58
  9
  Δημ. ύπάλληλος
  66
  »
  Φαρμακοτνθΐος
  32
  Κάμπους
  Κτηματίας
  16
  Χανία
  Έμπορος
  1032
  Χώρα Σφακίων
  Κτηματίας
  457
  Χανία
  Φαρμακοποιος
  ι π
  λ η ρ ω τ ι κ
  ο ΐ
  429
  Χανία
  Δικηγόρος
  7
  »
  Έμπορος
  469
  Γαλατα
  Κτηματίας
  389
  Χανία
  Ττρατι. ύπάλληλο;
  336
  9
  Μηχανιχος
  760
  Τσισκιανχ
  Κτηματίας
  365
  Γαλατα
  >
  93
  Χανία
  Έμττορος
  490
  Γεράνι
  Κτημβιτίας
  Ι
  432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «*>
  -ο
  Α. ν
  ά- 8
  "** -§
  Όνόματα κληρωθέντων
  δ %
  Ι- δ
  »ι-
  Κατοικία
  Προσόντα
  β —
  4*
  α> α.
  α. -°
  < '§■ 10 Μυίςάκης 'Αναγ. Ιωάννης 875 Μπαλερίνα 11 Κατάχης Πολυχρόνιος 511 Μάλεμε 12 Δρανδάκης Κωνσταντίνος 56 Χανία Μηχανικάς 13 Αλεξανδράκης Γεώργιος 13 » Έμπορος 14 Κληρονομάκης Χαράλαμτιος Σ. 751 Παλαιοχώρα » 15 Παπαγιανάκης Ιω- Σπυρίδων 917 'Αρμένοι 16 Σχουλούδης Γεώργιος Ι. 387 Χανία » 17 Πιμπλάκης Β. Δημοσβίνης 706 Παπαδΐανά ' Εμτΐοροκτηιχα'ϊίας 18 ΒολάνηςΝ. Ιωάννης 586 Κολυμβάρι Κτηαατίας 19 Μανατάκης Κ. 'Άναστάσιος 870 Χιλι,ομουδοϋς » 20 Γκαγκλάκης Άρ. Νικόλαος 807 Σκμωνα; Εγένετο συμφώνως τώ ύπ' αριθ. 231 έ. ε. πρακτικώ δηιχοσίας Συνεδριάσεως τοθ Έρετείου Χανίων Οί Δικασταί •Αντώνιος Ζηλήμων Ηλίας Χατζηανδρέου Κωνιίτ. ϊϊ(ΐπαόάκης Ιωάννης Σαουνάτ<ίος ΙΙέτοος Ταταράκης Άκριβές αντίγραφον Έν Χανίοις τϊ) 14 Νοευ,βρίου 1912 ΙΙΡ«τ. 818 * Διικπ. 736 Ό Υπογραμματεος Σπύρ. Χαραλαμπάκης Ο Ύπογραμ,μ,ατεΰς Σπύρ. Χαραλαμπά*ης Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος. Έν Χανίοις τί} 14 1912 Νοεμβριού Ο Πρόεδρο; των έν Χανίοις Έφιτών Α. ΖΗΛΗΜΩΝ