92243

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  -ε»·-*-
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ 'ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟ>
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΚΎΧΟ3Ε ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τή 27 Νοεμβριού 1312— ΑΡΙΘ. 65
  Αριθ. Διατάγ. 127
  ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΜ ΕΑΛΗΝΠΝ
  ΓΡΟΡΓΙΟΤ Α'.
  Έχοντες δπ' δψϊΐ τό ά*ο 11ης '0<ντω6ρίοο 191 *2 Βχτιλικον Διάταγμα πεβί διορισμόν ΡοκοΟ Διοικητοΰ έν Κρήττ, καί τό ύπ' άριθμ. 24 τής 23 Όκτωβρίου «. Ι. Διάταγμΐ, πϊρί διο- ρισμοϋ κροσωρινών άναπληρωτών των ίνεκ* το3 πολέμου άπο- μαχρυνομένων τής υπηρεσίας ύπαλλήλων. 'Αναδέτομεν προσωρινώς επί τρϊΤς μήντς τα καθήκον τ* τ ΰ Διιιιθύνοντος το τμήμα των Έσωτερικών Γρ^μματέως Άριστ. Μητσοτάκη *<ς τόν Γραμματία τή*ς Γενικής Διοικήΐεως II ί· ".ρ;ν Μαρχαντωνάκην. Έν Χανίοις ιϊ) 18 Νοεμβριού 1912 •Ο Γενικός Αιο'-»ιτής ΣΤΕΦ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΓΕΙνΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΙΙΣ ΤμΛιια Α' ΑικαιοΛνης Διά τού δπ' άριθμ, 101 καί χρονολογίαν 14 Ν:εμβ;ίου έ. Ι. Διατάγματος τοθ Γ*νικο3 Διοιχητου1 Κρήτης διωρίσθη και α?' ίφίταις ϊΐιιηγόρος ο "Ιωάννης Γ. Αθανασιάδης χά οικος Ρε- ί-Ίΐνης. Δι* ομοίου Διατάγματο; ΰπ' άρ.θμ. 104 καί χρονολογίαν Η Νοεμβριού ί. ί. έπϊτράπη ο'πως ο'. κάτωθι άναφίρομενοι ?έ- ρ«σι τοϋ λοιποθ τα εξής έπώνυμ» 1) ό Εμμανουήλ Κυριακού Ξ^1Iολιτακης βιδηρουργος κάτοικος Χ «λεπας τό έτωνυμον «Ξ,ι- ϋθλιτάκης ή Πρωτογΐροκης». 2) Οί Παναγιώτη-, Π. "Ηλιάκης, Πΐναγιώτης Έμμ. ΊΙλι· άχης, Παντελής Ήλιάιιης, Ιωάννης Έμμ. Ηλιάκης κάτοι- Χ5Ι Στροδλών Σελίνου τό ίπώνυμον «Βλδουλές». 3) Οί 'Αλεξανίρος Έμμ. Γΐβννάκης, Γεώργιος Έμμ. Ριαν- νάκης, Νικόλαος Γ. Γιαννάκης, Διογένης Ρ. Γιαννάκης, Εμ¬ μανουήλ Δ. Γιαννάκης 'Υπενωμοτάρχης, Ιωάννης Α. Γ.αννά- *ης, Νικόλαος Δ. Γιαννακός, Εύάγγελϊς Α. Γιαννάκνϊς, Γε¬ ωργιος Ε. Γιαννάκης, Μιχαήλ Γ. Γιάνναρης, Αντώνιος Γ. Γιαννβκης, Νικδλοος Γ. Για,νάκης, Γρηγόριος Γ. Γιαννάκης, ΆΧέξανϊρος "Εμμανουήλ Γιαννάκης ιερεύς, Κλεάνθη Α. Γιαν- νίχη, Γεωργιος Α. Γιάνναρης, Πέ;ρος Α. Γιαννάκης, Νικό¬ λαος Ί. Γιαννακηί, Γεώργιος Ν. Γιαννάκης, Εμμανουήλ Ν. Γιαννάκης, Πολ63«*ρος Σ. Γιαννάκης, Άριστίίϊης Σ. Γιαν- νϊκης, Νικόλαος Ε. Γιαννάκης, Ιωάννης Ν. Γιάνναρης, Δη¬ μήτριος Ν. Γιαννάχης, Μιχαήλ Ν. Γιαννάκης, καί Γίώργιος Ν. Γιανάκης κάτοικοι Ά«οδο6λου Άμΐρίου τό έπώνυμον *Τροο λινός». 4) Ό Γεώργιος Κουτσαντάκης Ιμ«:ρ3ς καί κάτο-Κ3ς Κα- «τιλλΐου Κισσάμου το έπώνυμον ιθαλασσινός». 5) Ό Ανδρέας Ί. Παπαδάκης λοχας κατίΐκος Χανίων τό οχώνυμον Πά 6) Ο Ζαχαρίας Σαρινάχης χωροφύλαξ τό ίπώνυμον «Σαρ- Ρήί·; Δι' ό,Αΐΐβυ Αιατα^ματος ΰπ αριθ. 143 καί χρονολογίαν 24 Νΐεμβο.ο.) 1912 δ ωρίσθη δΐληγορος παρ' ά'ττααιν τοίς ίν Κρήτη Διχαττηριοις *ΐήν των Έφετείων, ό Ιωάννης Ν. Τζώρτζης κάτ^ΐΑος Άγ.ου Νικολβου Δι* ομοίου Λιαταγα,αιος ύτ.'άριθ. 149 καί χρονολογίαν 2ό Νοεμβρίβυ έ. Ι. 3ΐι»ρ.σΟ*] πρπωρινω; μέχρι τίλοις ΊανθίΐαεΙο.! 1913 άνατΧ))3ωτϊ;ς τοθ άπουοιάζοντος γριμ^ατίως τοθ Είρη- νοδικειου Άγιθυ Μύρωνος Κω'στ. Τ(ΐατσζ«.η ό Έμμ. Στ. Σκινθούρης. Δι' όμοιου Α αταγ;Αατος ύπ' αριθ. 15(1 χαί χρονογογίαν 2ό Νοεμβριού ί. Ι. διωρίσθη προσωρινώς Μχρΐ τέλους Δεκεμβριού 1. Ι. άνχπληρωτής τού απουσιάζοντος Γραμματιως τοϋ Είρη- νοϊ./ιιου ΚχΐτΐλΜ^υ ΙΙιίιΐίίς Γεωργ. Κ. Έργαζακη ό Μιχ. Τυλλίανάκης. Δι' δμοίου Διατάγματος ύ*' άριβμ. 151 καί χρονολογίαν 26 Νοεμβριού ί. έ", διωρίσθη άναπληρωτής τοϋ Εΐρηνοδικου Ρου- στίκων βντί τού τέως τοιούτοι» Έμμ. Ψυλλάχη, ό Στυλιανός Β. Παπαδάκης ίατρος ιιατοιχος Ρουστίχων. Δι' ό,λοίου Λιαΐάγματος ύπ' αριθ. 152 καί χρονολογίαν 26 Νο«μίρι:υ έ. ε. διωρΐΐθη προσωρινώς μ^χρι τέλους Δεκεμβριού ί. Ι. ά/αϊ«.ηρα>:ης τοθ Δημοΐ^ Κατηγίροο Καττ») ίου Κισοϊ-
  μιυ Ιωάννου Μαρουιΐακη ο Χΐρίλα μπος Γ. Φωτάκης χβτοικος
  Διά ;ής ύπ' άριδμ. 153 χα'ι χρονολογίαν 15 Νοεμδμςυ 191 2
  Διαταγή, τοϋ Γενιχου Διοικητςύ Κρήτης διωρίσθησαν οί 11ε ·
  τρος Ταταρακης Έφί:ης Χανίων Ιΐρόιίρος, Γιωργιος Μιχι-
  λ1οι>ίβκ»;ς Πρωτοίί»η;, καί Κωνσταντ. Ψο^τ-,ς ίιχηγορος λο-
  νιων 2.^ εϊρος, και ο Αντώνιος Άρετακης 'Υπίγραμματιΰς
  τού Έφ»;ειου Χανίων Γραμματεύς τοΰ κατα την προσ«·χ<| Συ νοδον ϊπο ι μ5χρι 19 Δεχ«μ6ρ'ου έ. έ. συγκροτηθτ,σομένου Κακοϋρ· ιοϊικειου Χανίων. Δι' ό-οίας Λιαταγής ίπ' άρι()μ. Ι5'ι καί χρονβλ&γίαν 15 Νοιμδριου ι. έ. ίιω,ίΐΐθ') πρςαο>ρι·,ώς μέχ^,ι τίλους Δεκεμ¬
  βριού >. έ. ά<ατλ»ϊ? «ιτ^; τού ια' αί* α απουσιάζοντος βο»,θο3 τοϋ Γραμματεως τού Έφιτειου Ήρβχλ«ιθυ Ιΐαναγιωτου Στα¬ ματάκη, ο Ιωάννης Τζωρτζακης κάΐοικίς Ηρακλείου. Δι' ομοίας Διαταίής υ*' βρι&μ 15ο και χρονολςγίοιν σημε¬ ρινήν, 4ιω,υ5η πρνϊωρ.νώς > μεχρ· τιλου; Δί)'εμ6ριο^ α. Ι.
  άναπλϊ/ρωττ,ς τού έπ' ά.'εια απουσιάζοντος κλητί)ρος τοϋ άχρο-
  ατηριου τοθ Είρηνοίιχίΐου Ίιραπετίας Ρεωργιου Σιιανοϋ, ό
  Γεωργιος Ανδρ. Σαμθαϊ,λ χάτοιχος Ίερβπίτρας.
  Δι' ομοίας ίιαταγής ύπ' αριθ1*. 156 κ«ί χρονολογιας 26
  Νοεμβίΐςυ έ. ί. ϊΐωρίίθη προκωρινώς μέ/,ρι τίλ:υς Δίκίμδρίου
  έ. ί. άνακληρωτης το3 κλητήρος τού άκρβαττ,ρίίυ τοΰ Είρηνο-
  δ.κειου Καΐτιλλιου Πεϊιάϊϊς «ποϋσιάζοντος ώς ίφέίρυ Ι1ο>ι-
  τοφ^ΑβΛβς Μιχ. Γ. ψυλλάχη, 4 Γεώργιος Ζωγραφάκης.
  Δι ομοίας Διαταγάς ΰ-* άριβμ. 157 και χρονολςγία» 2ό
  434
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΊΊΕΡΝΗΣΕΩΪ
  ι. Ι. διωρίσθη προσωρινώς μέχβι τέλους Δεκεμβριού
  έ. Ι. άναπ"'ηρι*τήο τού απουσιάζοντος βοηθοϋ τοΰ Γραμματεύς
  τής ΕΐσαγγελΙας των Πρωτοδικών Ηρακλείου Άνίρέβυ Να-
  θενα. ο Μιχαήλ ΜελανΜΐΙανάχ,ης κάτοικος Ήρα*λείου.
  Δι" ομοίας Δ:α;α[ής ύπ' «ριθμ. 15ϋ καί χρονολογίαν 26
  Νοεμβριού έ. Ι. διωρίσθη προσωρινώς μέχρι τελους Δικίμδρίου
  έ. Ι. άναπληρωτής τού άπουσ άζ'ντο; λλητήΌος το"! βΛθοατη-
  ριου τού Είίρηνοδ'.κ&ίίυ Μοιρών Ιωάννου Βολανάκ,η, ό ΙΙολΰ-
  ϊωρος Κ. Σα66ά*ης.
  Δι' ομοίας Διαταγής ΰιτ' άρΐδμ. 159 καί χρονολογίαν 26
  Νί»μδρίου έ. Ι. άπεσπάσθη προσωρινώς κατ μέχρι τελους Ία-
  ν3-ιαρίο.ι 1913 ό βίηθος τ53 Γ,ΐϊνιμιιτέΛ:; τοΰ Πρωτοδικείου
  Χανίων Ιωάννης Σπυριδάκης ιΐ; την 9έσι» τού απουσιάζοντος
  βίηθ3ΰ τοΰ Ρρ*{λ;ιιοΐτίος τή"; Εΐΐαγγελίας των Έφετών Χα¬
  νίων Κωνστ. Μονατοϋ
  Έν Χανίοις τή 26 Νοτίου 1912
  Ό Διειιθονων το τμήμα τής Δ'κΐ'.οσονη, Γραμματεύς
  Χαρ. Παπαδάκης
  ΙΈΜΜΊ ΔΙ01ΚΙ]_Ι_ |ΚΡΙΠΪΙΣ
  ΤιΐτΗΐίι 0'ϊ *Ε<ίωτεοι»ί<ϊ»·ν- Διά το3 υ*1 αριθ. 136 τής ?2*ς. Νβ£μίρί«ι διωρίσθη τροσωρΐώς «τί τρεΓς μήνας γρβφιύς τής Νομοτρχ άς Λασιθιού, είς άναπ?.ήρίλϊΐν τοΰ Ινϊχα το.) πολέμου άκομ'αχρυν · Θέντος τί!ς υπηρεσίας Νιχολ»ου Ρβλαίάκη. Δι* ομοίοι» Διχτάγ,Α*τ&; ΰιτ' αριθ. 140 ι. Ι. διωρίσθη λΐμΐ- νςφύλαξ τοΰ ΚεντριχοΟ Λιμεναρ/ε υ Κρήτης" ο Ευάγγελος Καστρι?ά>&ής, αντί ΐοΰ Μι^Λήλ Κω^τιξακη, μκ) πρδσελθόντος
  ν' αναλάβη υπηριοίαν.
  Δι' όμοΐοο Διαταγματος νχ' άμ<>. 148 τής 28 Νοίμβρίου
  1912 διιοοίσδη μα^^τενόμϊνδς τής ταχί/5ρτ>μ!κί|ς ύπηρ*6τΙας ό
  Δημήτριος Γ.αλιιαχης καί τοποθειεΐΐαι π«ρά τί) ταχυϊρομικτ]
  Δι* το3 ύπ' αριθ. 153 τής
  εγίνετο άπσδεΚτή ή έ* τής
  είς την οί)-» κ·>ω9»Τσαν θΐσιν ό Έα^αχ
  Κηγόρος.
  Έν Χανίοις ττ) 26 Νο.ρ^ο» 1912.
  Έντολή το3 Γ*ν'Λοϋ Διοι».ητ«δ
  Ό Διευθύνων το τμιήμΐ των ΈσΌϊάο'/.3ν
  II.
  Μαρκαντώνης
  Γίί^ΙΚΐί ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
  Τμϊίιια Ε Οικονομ
  Διά Δΐβτάγματος τι.0 Γεν. ΔιοιΛητβ3 Κρήτης
  122 καί χρονολογίαν 17 Νοεμδρου 19 12 έ
  εγγυήσεως οι« τη» ίιαχίίρισιν τ
  -ύιιο»>ληιί«ϊία
  Σά κ« η
  Σιιρβδάκ^ς δ(
  νειβκή πίρΐφ»ρεία τοί Τελωνείου Ηρακλείου ο! Θεόδουλος
  Σκαρίίλης Ζαχαρίας Μακράκης καί Δημήτρ. Στβφανίδης καί
  άκηλλαγ») των καθηχόντνν τού ό καρά τ·5) αΰττ;ι τβλων. —βριφβ-
  ρ*ια τελωνοφόλαξ Ε. Π. Γαλανάκης ά:» κϊταταχθείς είς την
  Χωροφυλακήν.
  Δ>* όμοίου Διατάγματος ύπ'άριθ. 142 καί χρονολ.24Ν)δρΐρυ
  1912 ίΐωριοθτ] βπί τρείς μήνας ό Αλεξ. Άντ. Χά .κια^άκης
  «,ς ΐνατληρωΐιν τοϋ υποτ«λώιΐΒυ Άγίου Γαλήνη Κ. Φωτακη.
  Έν Χανί-ις 26 Νοεμδρίοο 1942
  Ό Δι»ι»θ4»ων τό Ε' Τμήμα Γραμματεύς
  Γ. Δ. Σίδερης
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τμΐίμα Γ' Δι»ιι. Ασφαλείας καί Δηι^ι. "^ργων
  Διά τοϋ ύΐϊ' άριβ. 102 καί χρονολογίαν 14 Νοεμβριού έ. ε·
  Διατάγματος τής Α. Έξ. τοΰ Γβνικοΰ ΔιοικητοΟ Κρήτης ϊιω-
  ρισθη πραιτοκολλητης παρά τω Γ'. Τμήματι τής Δημοσίας
  'η.θφαλειας καί των ΔηΐλθΜω» Έργων ό Εμμανουήλ Ιωαν.
  Ποτπαδακης διχ,ηγορος καί κάτοικος Χανίων, άντί τοϋ Δρά-
  κοντος Γιαννακάκη διωρισθέντος είς άλλην θέσιν.
  Δι' όμοίου Διβτάγμβτος ύπ' άρ.θ. 116 έ. *. άνετίθηβαν προ¬
  σωρινώς άιό τής 1θ τρέχοντος έ·«:ι τρείς μήνας τα καβήκ,θηο:
  τοΟ βνηθοϋ τής 1ης περιφερείας των Δη^οσιιβν Έρ-,ων είς τόν
  παρχ τή αύτ$ ΰπηρισια ΰπηρετοϋντα έπισ·(άτην Ιωαν υ ν Ν.
  Νταουτα<ιην. Διά τής ΰπ' αριθ. 31 σήμερινής Διαταγής τής Α. Έξ. τού Γε»ίκοϋ Διοικητοΰ Κρήτης, ποοτάσει τοθ Νομαρχου Χανίων, στ^ριζομίν^ »πί γνωμο',οτήΐεως τοΰ οΐκείου Γραμματεύς ανε¬ τέθη ή έί,πληρωσις των καθηκοντων τής στρατολογι*ής ύπη- ρ»σΙας είς τόν Β'. Γρΐφεα τής Νομαρχίας Χανίων Γεώργιον ΙΙακίίόποΛαν έφ' δ^ον χρόνον θά παρ^μεντ) *ίς την θέσιν τοΐ Β . Γραφέως. Έν Χανίοις ττ] 22 Νοεμβριού 19)2. Ο Διευθύνων το Τμήμ* τής Δημ. Άσφαλ. καί Δημ. Έργων Ε. Ποντικάκης Άριΰ. 11ρωτ»4781 276Γ ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΙΙΤΙΙ>:
  αριθ
  Ορος άπάίίας τίις έν ττ) Γήσω *ΐ
  Πϊρϊτηρηβαμεν, ότι ένίοτβ «ίς τάς «νεργουμίνας προχ*ίρ»υς
  μειοδοσίαι; ή ιτλι,ιοοΌσ άς ί«ν «Λορ'ζ^νται λεπτίμερώς οί ο'ροι
  τής δηλοπρίσιας. Πρός ίρκν τής πϊραλε'ψΐως ταύτης, παραγ-
  γίλλβμε», ό.τως τοΰ λοίπ^ϋ είς την προκήρυξιν τής δημοηρα-
  οίβ; παρχρτβΤΛί ή τούλάχίττον καΐατίθιται είς τί γρσφείον, «αρ '
  τσουράκη, υπό τ.Ο ΙΙί:ρο> Λ Μανουϊΐκη
  Τής πόλ€ωςΡ»*ιίμνης. ;
  Δι' ομίίίϋ Δταταγαατος ύπ' άρ β. 123 καί χρονολ. τ» ν αά·4
  τήνόιωρίοθη έ« τρείς μινχ< παρ* τώ ΤελωΜείφ Ηρακλείββ ' Ζυγιστης ό Γεωργιος Ψχ^χ%ια είς αντικατάστασιν τοβ Έμμ. ς1 Γενικός Διο«κητής ϋ. ΔΡΔΓΟΥΜΗΣ Δι' ο,λίίου Διΐςζγμια.ς λ' ά,ο,Ο. 124 χ,αί χρονολ. :ήν αυ¬ τήν διωρ'οθη οκίγραμματεύς 6' τάξεως βα,β τ^ Τελοινϊίψ Ηρακλείου, ό Εμ»5»9υτ;λ Φ- Άλϋξιου πρΐθ'πηοετήσας ώςύττο- γραμματεϋς παρα τφ αύτφ ΤεΛβνκφ ίντί τού Σχυλιανοΰ ΙΙ$- τρα^η προβχθϊντοςεις Βίηβον τ^Ο Ταμκο» παρά τφ αύτω Τ*--ϊ λωνΐίψ. ^ Δι* «μβέου Διατάγ(*ατ9« ύπ' αριθ. 125 κ«4 χρονολ-ο^ίί» την ιύττ,ν δ«»ρίσ»"ΐ» έ«ί τε««; μήνας **ρά τή τ«λ«εν. ««ριφ, Ηρακλείου οί θιΛορις Β-.υρεξακης, 'Εμ.>. Τζαγχαρβ
  ■Ιαρό.ιαμχ
  Ό ϊιορισθείς ίιά το3 ύτ «ρ.θ. 8ί καί χρο«λ. Ιθην Ν«*η*-
  δρίοο έ. Ιίοβς δι)λος Στβογΐώ» ΜονοφΐτσΡπι όνοι**Χ<τ« Έμ^, Κολΐακουϋάκης κ» ούχι Ι3ύάγγβλο.ς Κο>ίΙβ:κ9τ>2αχη^ς ώς εδημο¬
  σιεύθη.
  Έν Χβνίοις τί 22 Νοε>δ?ίβυ 1912.
  (,Έκτβΰ τμΐ)(»ατσς Παιϊίίΐς καϊ ΈχχληβΙας)·
  Άρ'θ. Πρωτ. 9561 ^~~~
  *Ο ΙιίΛαγγελενς Χανίων
  "Εχοντες ύπ' δψει το άρθρον 1 τ3ΐ ύπ'άρ θ. 191 Διατάγμ.7-
  .,Μ. ΠιναιθυΛβκη, Μ. Χβι>λάκη, Γ. Μπβ(>1ϊβ(ιιη Λβ,
  Μ. Κοτσιφβτκη.
  Δ,'δμοίου Διαταγματος &«· 4ρ4. Ιίβ κ« χρονολογία» Π
  Νοεμβρικί 1912 θΗιΐρίσθηβίν τ«λων5^λβκες πβρά τί) Τ*λ»-
  ..«ν τ?ς ύπηίεσίαςτόν δικαστικεν κληΐήρα τής τΐεχρι-
  ?»ρείβς τού Πρωτοίικείίυ Χανίων Μιχαήλ Π«ντελάκ»}.ν.
  Ε* Χανίοις τ^ 3 Νοεμδρίο^ 1312.
  Ό
  Γ.