92246

Αριθμός τεύχους

66

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϋΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ
  ΤϋΥΧΟΕ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 30 Νοεμβριού 1912 —ΑΡΙΘ. 66
  ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤμΛμα Α" Δικαιοσύνην
  Δια τή*ς υπ' άριθμ. 160 χαί χρονολογίαν χθεσινήν Δΐοταγής
  τοθ Γενΐκοΰ Διοικητ«3 Κρήτης οιωρισϋη προσωρινώς είς την
  θέσιν τοΰ β'. 6οηθί3 το3 Γραμματίως τού 11ρωτο3ικειου Χα¬
  νίων Γΐωργίου Ξενάκη καί μέχρι τής επανοοοΐ) αυτού έκ τής
  υπηρεσίας τού ώς Έφεδρου Χωροφύλαχος, ό Γεώργιος ΙΙετυχάκης
  ίκ,Έν Χανίοις τχ) 27 Νοεμβριού 1912
  Ό Διευθύνων τό Α'. Τμ/5μα Γραμματεύς
  Χ. Παπαδάκης
  ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  μ Δ' 'Έκκληόΐας καί Ιΐοτδεΐας
  Διά το3 ύκ' αριθ. 120 κ«ί χρονολογίαν 17 Νοεμβριού 1912
  Διατάγματος τβϋ Γενικο3 Διοιχητοΰ εγένοντο άποϊεχταί αί παραι-
  τήσεις των Παντΐλγ} Ήλιαχακι ϊιδ)λου Κυρΐαννης Ρεθύμνης
  καϊ Ιωάν. Ιδομενέως διϊ)λου Έπυχοπής Ιΐτδιάδβς χαί απηλ¬
  λάγησαν πάσης υπηρεσίας.
  Δι* όμβίου Διατάγματος υπ' αριθ. 130 καί χρονολογίαν 20
  Νοεμβριού έ. Ι. μετετέθη ό δημ)λος Γεώργ- Ε. Χαρολαμπάκις
  εκ τού δημοτ. σχολειου Κρουσώνα ώ; ύπεραριθμος είς τί ν έν
  Ηρακλείω Αον Ανωτ. Χριστιανικόν 3η,*. σχολείον επί μην.
  μΐυθφ τού βαθμοθ τού.
  "Ομοίως δι» το3 όκ' αριθ. 131 καί χρονολογίαν την αύςτ,ν
  Διατάγμβτος χορηγεϊται είς τβν ίΐίυθυντην τοβ Γυμναοιου Ρϊ-
  θύμνης Μάρκον Δασκαλάχιν μηνιαίαν «πιμιοθιβν >κ δραχμών '2ό
  άφ' ής ημέρας άνίλαδϊ την Διεύθυνσιν τού Γυμνασιου και ίφ' όσον
  θά έχη ταύτην. »
  Όμοίως ϊιά τοΰ ΰπ' αριθ. 132 καί χρονολογίαν την αύττ,ν
  Δατάγματος διωρίσθη ή Έλλη Καλβμινοπουλλου Δ),Αΐ3ς πτυ-
  ϊημ)λος, διδασκάλισσα έν τώ δςμοτικω σχολειω Κυ-
  Ρεθύμνης επί μην. μΐσθώ, ϊραχ. 111), κ*νής οδσης τής
  σεως.
  ^ Δι* όμοίου Διατάγματος δπ'άριδ. 134 καί χρονολογίαν σημε¬
  ρινήν διωρίσθησαν προσωρινώς άνβπληρωται των απόντων 3ιο)Λων
  καί »πι τρείς μήνας οί ίξής, 1) ό Κωνβτ. Καλλΐγερης ακοφ.
  Γυμνασίου είς Καμκανι Άκρωτηρίου «'ς αναπλήρωσιν τού 3ιέ)λου
  Γ. Κ^πβτανάκι *πί μην. μΐσθφ ίρ. 5ΐ), 2) ο Γεωργιος Σ^κ-
  καϊακιί άποφ. Γυμνασιου είς Κρυά Σητείας είς αναπλήρωσιν
  τού άποντος 4ιδ)λου Στυλ. Λιναρδακι «πϊ μην. μ;σ6φ ίρ. «,Ο,
  καί 3) ό Μιχ. Ζουμπουλάκις χρ. γ' διδ)λος «ΐς Όρεινον Ση¬
  τείας είς αναπλήρωσιν τού άπόντος διδ)λου Ν. Κατσαράκι επί
  μην. μισθώ δρ. 55.
  Δι'ςμβίου Διατάγματος ύπ'αριθ. 156 >ιαΙ χρονολογίαν ση¬
  προήχθΐ} το δημ. σχολείον Ζχκρου Σητείας είς ϊιτάξιον.
  Δια το3 ύπ «ρ.Ο. 137 και χρονολογίαν σημερινήν Διαταγμα-
  τος τοϋ Γεν. Διοικητοΰ μϊτες=θ/) τή αίτησει τού ό Ιωάν. Κων-
  στα,-τακης Α).*'.ος π:υχ. δη^λος ϊ* τού δημ. σχολείίυ Λιμέ¬
  νος Σητί'.ας είς το ίν Ζα/ρψ Σητιΐΐς τοιούτον ώς προίΐτάμενος.
  Δια το3 ύπ' αριθ. 158 κΐί χοονολογίαν την ίύτήν Διατίγ-
  ματος τού Γίν. Δ'οικ»(το3 2ιωρ>σθ*) ό Γεώργ. Δ. Σφακιανάκης
  α'. γρα^εύ; τού Τμη^αΐος τής Έκκλησίας καί Παιδίΐας, προ¬
  σωρινώς επι τρίίς μ.'|νας α^απλη^ωιη; τοΰ είς τον Στρατόν
  Ααταΐαχθίντ^ς ύ)γραι*ματβι«)ς τού α!ιτο3 Τμήματος Ν. Γραμ-
  ματικακη.
  Διά το3 ύτ' άρ,θ. **8 /1ββ( καί χρονοληγίαν σημερινήν έγ-
  γράφου τού Γίνι/.ο3 Δ'.οΐλητ53 ανε^Ληθη ή δια το3 ύπ' αριθμο3
  4ϊ84/ΐ7ϊ3 χήί Σ]6ριου »ν. Ιϊίΐις χορηγη3«Τΐα τριμηνος άϊ,ια
  άπ.υαιας εις τδ^ ΰ)γραμμ.ατία το3 Τμη^ν. Έκκλ. κχί Παιδείας
  Ν. Γραμματιχακιν άτε χαταταχθίντος είς τον Στρατόν.
  Έν Χανίοις τη 28 Νοεμβριού 1912.
  'ΟΔιει,θύνων τό Γ' Τμήμια Γραμματεύς
  'Κμμ. Αποστολάκις
  ΓΕΝΙΚ.Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤμΛιια Ε'. Οίκονομικών
  Διά Διατά^μαχος τοΰ Γ«νι*Λ3 Διοιχητού ύπ'αριθ. 160 καί
  χρονολογίαν 28 Νθίμδ.ίοα 1912 Χωρισθή ό Άριστ Ι. Λί-
  ρίΐζα/.ης προΐωρινώς είς άνα«ληρα>σ!ν οι παρά τώ Τίλω/ειω
  Ήρακλϊίβυ ^Γπογραμματιως Δ' τάξεως Ιωάννου Μαρή μεχρι
  τή^23 Ίανοι,αριο.· 1913.
  Δι' όμοιου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 165 και χρονολογίαν 29
  Νοεμβριού «. Ι. επετράπη ή παρ»-/ΐ] προσωπ'.Λής ίγγυησ»ι»»ς ϊιά
  την διαχε'ρησιν το3 προσωρινώς διορισθίντος Γ^οτεΛωνθυ
  Άγίας Γα^ηνης Αλεξ. Ά'τ. Χαλ/ια3ά/.η υπό το3 Κωνΐϊαν.
  Σ. ΧαλΛ'.αϊα/.η ϊ,Αΐτόρου καί κϊτοίκϊο τής πόλεως Ρεθύμνης
  Δ,α διαταγάς τοΰ Γενικο3 Διοικητο3 ύπ' άριθμ. 72 καί
  χρονολογίαν 26 Νΐί,^βριου 1912 διωρίσθη ό Μιχ. Μχολιε-
  ρ^κης, κάτοικος Χ*νι»ν, Δημό ιος είσπρ«κτ«ρ ίν τω Δήμω
  Χανίων
  Δι* ομοίας Διαταγάς ύΐϊ* άρ.θμ. 73 καί χρΐνολ. την αυτήν
  ηυξήθη ή μηνιαία μισθοδοσία το3 Άμιτϊλουργοί Ρεθύμνης
  Γεωργιου ΙΙζβκαΜ) καϊ «3 έλαΐνχλαϊϋτοθ Δημιητρίυ Παρ* είς
  δραχμάς 100 άπό 1 Δεκεμβριού 1912
  Εν Χανίοις τί 29 Νοεμβριού 1912
  Ό Διευθύνων τό Ε'. Τμή>3 Γραμματεύς
  Γ. Σίδερης
  ΕΜΗΦΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 4873
  » Διεκπ. 5828
  Τμήμα Ε'. Οίκονομικών
  ΕΓΚΥΚΛίΟΣ
  Περι τοϋ τρόπον τΛς πληοωηης των έτηστραιβυβέντων
  πολιτικών ύπαλλΛλων
  Ο ΓΕΙΚΟϋ ΑϊΟιΧΊΤΙΣ ΧΡϋΤΙΣ
  Πρός ά«άσα τας πολιτικάς ' %.ρχί.ς.
  οριζομίνη είς τό ή>.συ, έςακιλυθίΐ μίχρι πέρΐίος τής επι-
  ΤΙΛ'. £ύχίθ»7τ<οχ» κ-ϊϊ ΐπρότλθΐττ-ιν 53>χ->μ3γή*· των ϊ'ατάξειΐν
  των δπ' άοιή. 75 τής 7 Νοεμβοίου 1912 καί Ι4'ι τή; 24 ίίίου
  υηνός χά! ίτους Δ-.αταγαάτΐον ζαοέχομεν ύ;χΤν τάς έττοΑενα:
  όϊηγίας.
  Ε')91ς ώ; Ιιζά'.ληλί- τ'ς άνΐλί5η ώ; ϊφ>ϊοο·, ϊ| 'θίλυντ-<; •"■τηθιίίαν έν τω ττρατφ τ?!; ς*)35;ή ΊχΧάτΐης, ή 1-τηθϊΐία, ϋϊ V Ιτίγετα' οΰτο:, ό^ε'Χ-ϊ' ν' άίχοίώτη το ό"5-,α ·*κΐ τ^ν β-χθ ιιό' αΐτού εις τί «—ι τή; ΔηΆ·>τχς Άιφ<Χίίϊ; χαί τί* ηΌ.3- ϊί'ιΐν Βιυιλ' Γ . τ'Αί) αχ τή; Ρ?νχή: Δ'.3 κήτι»):, γ'νο ένης ΐια- χο'.ιΐ'Λ· τΜν «ΐς την Κί) ΐί« ια<.η> ϊ'; χντχιτνΐϊ τ<ί>Αχ-α ή τον
  Ό
  :*} '='.);
  ρ ρ /
  ·ιτ τοίς άτ^ τ?|ς ί^ίοςί λ; τί)-; ?
  ίΐαδίίου Ι. ϊ ϊκιΧαί^τα:
  τίοτκς χα' ΰιταλΧήλυ· τοΐ Έρι
  Έν η πε >νπτώτΐι ?1< ΰπάρχει, έ' ά υ», ΙΘΆιντας, είνΐι άνε- ής, η ς τ·:*;αϊτος, πχρ' ω Ιτη^ϊτιΤ ο ύτό νχ. όπλχ Ιπί τ·>3 γρίίου, χαή" 8χ ά ιΧ«β=ν ^ζηοετίΐ), ή 3έ η
  εί; ήν οϋτις ύ~άγ-::ϊ , ϊ^ν ϊί'ΐτϊΐ νά Ις-ίκο δώτη τή' ε'ς
  τόν στρχιόν κ τίτ*ξίν τ"« κ·»ί τό; ·χΐ4'9* αϋιτή·, ·Λ γ·"' νός
  τουτο ^ΐ6αιο3ταΐ Ιπί τί) δίσιι π·στοιτ3 ήσ5 ο:, ίφ' άτλο") γί->ΐ-)υ
  α ντ ίσΐιμένη; ύτό τ 53 Λ'ν.ΜθΙ^το; τ3 ι Τ) ι χ η <ια:ίττίΐ <·ϊ. τ χ >' ώ
  ΰπηΐΣΤϊΐ ό ϋ τίΧΧηΧος, ή) ποθ/αΧ-ΐουτο·; ■·ί ί 1
  τόπ^ις ι) ?;' ϊντ'τβϊϊ'ίίτυ &'ς την οΐ««!α !
  Μ<γοι τή: *20Ίς έ<ίστου Α»ινο; τ^> Π'.
  ίτυή αγο ' πΧ ι^ΐίίθ'ό». γ^<οττ3ΐ3!ϊΐ ;'ς τί; ^ ϊ τί5ν ά3Λΐ)*'(0' τΐΑηιάπο·» τού; ήϊνίτο ις, οίτινες ήΊιλ-ϊΜ ι/ τω Α*τχ;υ ίτΐΧ^ί; «;; χοΐ; Ίτό τα ίτΧα ■'^ταXXήX3^-. ζ*ύ< νκϋν, εί ίυνα-ο«, κιί τό< χρόνον τοϋ θα'άτου. Τοϋτ' τ'τό Αί' ιτοίςιι τό βί:ηΑ.^ον Γ'. ταμίαι 8ιά τχς μέ/οί τίλου; Ν. ι. ϊ. γν<*7τοΰς είς οΰτό "ανάτοιις. 'ΟΝόυ^ο ,ΔΡΘ' (ύπ' χ9θ 4101) τ*ς 1« Όίτ-ο6-ο *; ήίβσί τουο έ-ΐ'στρϊτίυ^ίντΐς τολ'.τιχούς ΰπϊΧλήλους είς ?ύι κττηγορϊα;, τή^ τ,ίν αή πίθττ-ττϊ.'όν-ών :ΐ«ΐ3νέν» αν ;ϊ! τήντώ' προστατών τ3ΐαύτης. Πΐ57τίτΐ'. ο:*ι ;«;?·!; *χτϊ ττ,' ϊ.ί-ας:/ τοΤ άιΐρΐί 2 είναι β! εξής : 1) Οί ϊχοντες σύζυγον. 2) ΟΙ ϊν/ντες τίχνΐ άρρϊνα άνήΧικα ή θήλΐϊ ίγαμχ. 3) Οί ϊχΐντες μητέρϊ χήοαν, τίλϊίσχν υπο την ρί τοΒ έτιστράτου. 4) ΟΊ Ιχςντες άϊελφυύς άνηΧίχ.ους ί άϊίλφάς άγάμ,ίυς Ή ιδιότης το3 πτοστί^ου οικογενείας πρέπϋ νά ίχ. π'.στοποιήΐεω; τού Δημάρ■/ο^ το3 τό'ίου τής κατοκίχς τής οικΐγβνείας τι3 ΰτΛΧήλου ή ίί* ίγγρά»5υ β.δαιώτΐ'ος αυτού τούτου, έν ζ ν' χν-ινίρΑ*τ.*ι ό^οαχΐτί τα 1ττ·> πρ5τ:αΐίχν τ«
  λο3ντα ·κρόσιΐπα. Ή πιττοΐϊίίησ'.ς αυτή χροϊάγίτϊΐ είς την οι-
  κε(*ν υπηρεσίαν.
  Εις άΆφο-έρα; τχ; χ.αϊΐ)γοο·ας ταύτας καΐαδίλλεται πρός
  ταΤς έκ τής στο ιτιβτική; 'ϋπηιετ'.ίχς άτοδοχαΤς όλοκληρος ό
  ΐΑ·.σ9ΐις το3 ιιηνό;, χϊΘ' όν άνίλιχίεν υπηρεσίαν ίν τω στρατφ,
  ώ; καί έ τοΐ άμέτιος ^το·Αίν^^. Ο1:ως. ύ-άΧΧηλος *ατχτα-
  χθιίς τή 5 Ό*τ'οδ?ίου, θέλει !Α'.σθ5δοτηί>ή μεχ?: τίλοκς Νο¬
  έμβριον.
  ς τοί είρΐΛένου γροηχοί Ϊ:αΐτή>ιαΐ3ς, ταύε: ή
  των μή ιτβθΐτατε^όντων οίκονρνιιαν
  ίςαιρουμίνων των κχτά τϋ Σύνταγμχ άπολα^5πωί ί
  Πρός τούς τελίυτίίουςΐ έξομοιο3ντ*ι οί *ρ;στάται οικογε¬
  νείας.
  Ό προϊττάΐΑενος έ*άστη; όϊηρεσΐας, λαμβάνων ύπ' όψιν
  τας άναοιναπϊΐς το3 Γ'. καί το3 ύφ" δ ύπάγετα'. τμήματος περί
  τής ι'ις τόν στρατόν κ*τατά;εως το3 ύπαλΧήλου καί το3 τυχόν
  θΐνάτου αΰτο3, τάς ΐν ελλείψει τοιούτων πληροφοριών προσα -
  χθίίσας *!ΐτοποιήτ«:ς τ2ν ϊιο'.ΐίούντων σώΑ%τα ι) καταστήιιατα
  χαί τα 6;5α:ο1ντα την ϋιίτιτχ π■>ο^τάτο^ οϊκογβνίίϊ; ϊγγοα?ϊ,
  πίρ:λαα6άηι μ5τά το" λθ'ΐιϋ ποοΐωΐυιχίϊ βίς τάς μισθοϊοτιχ,άς
  χατχστάΐίΚ ή ά*^ το3τ3 δέν ·Γ<αι ϊυνϊτόν, συ^τάϊσει ίϊίχνμισθο- ϊοτΐ'ήν κϊτάϊτασ'.ν, πϊοΐλαμδίντ,υαν τους έ* τώ' ίπΐττοάτων ΰτα^Χήλων ϊΐΛα'.ίυμ,ένίΐις μισΒοϋ ά"χγραφο'Λένου δπό τό δνθμΐ* α^των καί τΰν ό-ημάίων το3 άν:ιτ οσώτου αΐιτίί, ίαν ϊιώρισ* τοιούτους πρός εΓΐπρχξ'.ν τοΰ μισθο3. Ό Ϊιοο.ταο; άντιτροΐώτ:)^ γίνΐτΐι δ-.' άτλή; ίγγοίρίϋ ττερί τού:ο^ ίιλώΐεω; τού έτιστράτοο ϋπχλΚήλου πρό; τόν προμνη- προϊϊ-ά,Λίνον τή; δπηρεσία;. "Άταντα τα άνβτίρω πι- ά έκ!συνάτ:τον:αι ώ; δικαιολογητιχ,α βίς τό ϊνταλμα πληρ*μτ]ς. Έν 7) πίριπτώΐε; ούδ«ΑΪα «γ-'νετο ίήΧωσις, ο μιιθός δΰνα- ται νά ίίτ'ραχίή υπο τ3ν γ^νίων τ·>3 ύτχλλήλ-υ, ά» ούτος
  είναι άίχΐΑ^ς τ] :ώ> άϊελρώ» στίθϊίται. γονέων ύτό τή; συζύγου,
  άν «1/ί Ιγ/ϊΆος κχί 4τό των τίκνων, έν πίοιττώτβι θανάτου
  τής τυζύγου τ) 5·ϊζ»γίτ.», ά' ταΰτχ «ινϊ! ΐνκΐλκα. άλλως ύιυό
  τί3ν βνέω* % ?λΧνψ5' τούτων, των ίϊ·.λφ<5< τοΐ ϋτΐίλλήλου. Τ.τλ·>ς πρός ϊΤττοαςιν τοΰ μ!ΐ9ο3 ΐν τχΤς πεοιπτώΐεΐι τής
  ϊι' ά)τπΕ9οιώ":ου ή1 συγγενοΰ; ε'στυάξε ος τού μισθοΰ β'*4ΐ «τό-
  ίΐ'ξι: το3 λή-τοο, τίθίωίη ιένη ύτο τού ττρ3Ϊστα·Α<νοο τή; 5πη- ρίτίχ; 7) ο3 ΛηΑϊ3χ3) τή; /.χτν.νχ; το3 ύζαλλήΧου ή1 τί)ς ο'ι- ^ιχ τής θϊοοήτ^ός τ«ύτη; ά αλχΑίχ-ΌΜ! την ίΰίίνην τ?)ς ΰ- πίοξϊ'1»: ~ω' ^'ό; πλίρωιην τί! μυ^ίί είς τόν λήττην πρίϋ- τΐ;0ίϊεω< τ<1; πρ:ηγουμ<νη; παρίγράφου. Έ·^ τή; κΐ-ά τα ΐϊθοηγ^ύΑβν» καταδαλλοΑένης μιισθοϊθϊίας δέο» νά *ρΐτπθί5τι τα τοχ-ιν ΐϊ3ίΐΑατα6ϊ6λημίνϊ βίς έχιστρατευ- θέντχς -·>λιτ·.*οΊ; ύχαΧΧήλοος λό ;·ω ιαιτ^ο1» κινινικής άϊείας
  γινομένης Άνϊίας τής κοϊτήιεω; ταύτη; ίν τη ■.ΐίσΐοδοτί.νϊ) κκτα-
  ίΓάΐϊΐ. Τα διά τή"; τχοοότη; ίγκκλίου όοιζόΐΑίνχ ίφαοΐΑΟζοντϊΐ
  ΐπί 'ΑΊνων των ΐν τώ τχ*τί<(3 ΐτ^χτϊ τ?5; ς'ι'ΐ; ή" θχλάτ η; καταταγίντο»; ίτιΐτράτων κα'. έθϊλο,ιτών. Δια τ:ύ; ε'.ς ά ταρτιν,ά πύΐχχζ, τΊν Χωρ35υλϊ·/.ήν χαί τ'ην ύκηρετίαν τίΐ >Ε3^θρο^ Σταυρίό θϊλο,υι 5=9*5 έν Χϊΐρώ α'·
  δέουτ,χι όϊηγϊαι.
  Έν Χανίοις 29 Νο^δρίου 1912.
  Ό Γεν. Διοιχητής
  Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ