92249

Αριθμός τεύχους

67

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «4
  ΙΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒιΞΡΝΗΣΕΩΙ
  ΤΚΥΧΟ2Ε ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 4 Δεκεμβριού 1912 --ΑΡΙΘ. 67
  Γ£ιΙΚΗ ΑΙΟΙΚίΙ^Ι- ΚΡϋΤΙΙ-
  Δ'. Τμήμα Αικαιοίίύνης
  Διά τ«3 ύπ'άρίθ. 168 κ«ί χρονολογίαν χθισινί)» Διαΐάγμα-
  τος τοϋ Γενικοϋ Διόικηιθ3 Κρήτης επετράπη εις τόν Έλβυθε -
  ριον Ρ. Ιΐαχουτσΐκην τβλειοφοιτον τής ιατρικήν κάτοικον Μουρ-
  ντών Κυίω»ιας, όπως τού λοιπού φιρτ^ τό επων,ιμον «Μεταξ*-
  κης».
  Δι' όμείο» Διαΐάγματος άπ'άριθ. 169 *αί χρονολογίαν βη-
  μερινην διωρίσθη ϊικηγορος κΐί παρ' Έφί;αΐς ο Χ«ρ«λαμκος
  Γ. Ταμιολακης κατβικος Ιεραπέτρας.
  Δι' ομοιου Διαταγματος υχ' αριθ. 172 λϊι χρονολογίαν χθε¬
  σινήν διωρίσθη προσωρινώς μιχρι τελους Ίχν«υαριου 1913 α/α-
  χληρωτης τοθ απουσιάζοντος ί'ραμματε'ως το3 Ειρηνοίικειου
  Ρεθήμνης Γεωργ. Λαρίου, ό Γεωργ. Ιω. Παυλάκης.
  Δια τής υπ' βριθ. Ιθΐ *αί χρονολογίαν σημερινήν4Δια-
  ταγής ίιωρισβηίαν προσωρινώς μβχρι τελους Ίανουαριου
  1913 οί εξής άναπληρωται ήτοι 1) τού ίεσμοφυλακος Χανίων Ε¬
  λευθερίου Κτίνιαδαχ,η ο Γεωργιος^. Ζβ^ρΐίης, 2) το3 Νι-
  κολαου Σαδιολακη ίεσμοφΛίκος των αυτών φ.ιλακών ο Γεωρ¬
  γιος (Άναγνώστης) Φλεμετακης και 3) τοθ δεσμοφυλακος των
  αυτών φυλακων Ίωαννοι· Καλογερακη · Μιχαήλ Ιω. Τζωρ
  τζαχης.
  Δι" ομοίας ί.αταγής ίιπ' αριθ. 162 καί χρονολογίαν 29 Νοεμ-
  ριου_έ. Ι. βιωρΐσθη κροαωρινώς μέχ,» τελους Ίανουαριου 1913
  «να«λ<ιρωτής τοθ £=ηθο3 τού Γρβμμβτέως τής Είσαγγελιαςτών ΙΙρωτοοΊκΜν Ρεθύμνης Μίνωΐς Γερακαρη απουσιάζοντος, ό Εΰχγ- γαλος Ι. Μουρνιανός. Έν Χανίοις τ^ 30 Νοεμ6ρίου 1912. Ό Διευθύνων τ6 Α'. τμτ)ι*β Γραμματεύς Χαρ. Παπαδάκης Γ£ΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤμΛμα Β'. »Ε<Ιωτβρ»κών ΔιάτοΒ 6π' «ριβ. 180 τής 3 Δεκεμβριού 1912 βπελ»8ΐ) τής ύκηρεβ.βς β3ι« τβθ 6*'«ριβ. 67 έ. Ι. ϊιορισδεΐς κροσωρΐνός ανΛΛληρωτης τβ3 γραφίωί τού τ τβ» Εσω«ρικών Κ»ν. Ζαχαριαδης, ώς κληθείς υ*ό *λι διωριο·ΐ3 βντ'βύτοί εί« τί)» θέσιν %*ηψ β Μβνίΰβο» Π. ΠαχαϊΊρός. Έν Χανίοις τ^ 3 Δεκεμβριού 1912 Ό Δ«»θ6ν»ν το Β'. τμή>α
  Π. Μαρκνντώνης
  Κ'. Οίκονοαικών
  Διά λιαΓαο*τος τ^ΰ Γίν. Διο /.ήτου Κρηςηςύπ' άριΐ. 174
  *αί χρονολ. 1 Λ:κεμ6ριΐυ 1912 ιπιτραπη, οτως άτι τί5, εν
  ;ώ α,ίθρφ Ί «3 5,τ αριθ. 43ο Νιμίυ οριζο^ένΐ)ς ·γγ^Γ,σίω;,
  χο^ηγηθ^ πρ.σα»πικη τίΐαυΐί) λϊι γΐνζ δ.*τ6ς ώ; ιγγ.>ηΓης σία
  τι]ν ίιαχειρισΐντ ου δημοσίου εαπρακτοροςιν (ο Α^,Αψ Χχιμικ
  Μιχ. ΜκολιεραΛη Ό Ρεωργος Α. Σ{ρχτυ$Λ<.^, ίμχορβς κ,ΐί κατοικος Χανίων. Δια Διάταξης μο) Γΐνικ^ϋ Λιρ.κητο3 ύτ' αριθ. 74 κΐι χρίνολ. 30 Ν;εμ6ριο^ 1912διωρ.σθ< ο 2ί:.»λι.»νο; Γσ^ν;ος, πρωην Δ ε^- θ^ντη; τού Κβτ/θΛθΐττηριο^ Χανίων, Λι]|Λ3σιος (ώ —ΐμω Χί/ιων αντι τ»ύ Μιχνουΐβυ Κανίύ-η των κα4ΐ)49η*ι» το>, α:ι ί.ορυ^ί/ίίς εις έΐίρα* ίη^ισ αν θέσιν.
  Δι ομ ια; 3 ανΐχγής υπ' χριθ. 75 και χρονολο;. 1 Δεκεμ¬
  βριού 1912 οιω^ισθΐ] ο Ιωάννης Γλαγκανα<ης προσωρ νος έμ- δολΐαστης μί'/ρι τή; 23 Ίανονϊρίου 1913 είς άνατληρωΐιν το3 έμβιλιαστοϋ Κ. Σπετσιωτα·νη Έν Χί»ιαις τή 3 Δεκΐμ6ριου 1912. Ό Διευθο/ων τό Ε . Γμήμι Γραμμοτεΰς Γ. Δ. Σίδερης ΤΜΗΜ1 Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Αριθ. Πρωτ. 4913 » Διικπ. 2847 ΚΓΚΤΚΑΙΟΧ Περι πλη,^αΐμΛς τοα μιίθου των λ Ο ΓΕΝΙΚΟΝ Δ1Ο1ΚΗΪΗΣ Πρός τάς Δημοσίας Αρχάς Σ«μχλτ)ρο3ντ·ς την ύι>' αριθ. 4873/μ» τής 29 Νοεμβριού ί. Ι.
  έγΑκκλιον ή,Αίν, γνωρίζομεν ^^Ιι, βτι τ« είεργςτή^ατα τοθ άβ-
  ίρου 1 τ»5 Νβμβυ ,ΔΡβ τής 11 ΟΛ;ωβρίο^ 1912 «περι μισθοί
  ι ίπΐϊΓρατυ&ένϊω' τνολιτικω» υιαλλήλων' ττερ{λα^6α»9^7ΐ και
  1 τοΰς εις την εφείρειαν τής Χωρβφ^λαιιής καταταχθέντβς οί»*»-
  οΐους υχαλληλους.
  Έ» Χανίοις τ!} 1 Δεκέμβριον 1912.
  Ό Γεν. Διοικητής
  Σ. ΔΡΑΙΌΙ'ΜΗΪ
  438
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  'Αρ.θ. Πρωτ. 4912
  > Διεκττ. 2846
  Τμήμα Ε'. Οίκονομικών
  ΕΓΚΓΚΔΙ02
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Πρός τοίίς Δικηγόρους και τους Ιδιώτας συνδρομητάς
  τής "Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
  την παραλαβήν τοϋ Ιγγράφου τούτου συλλέξγιτε καΐ δια-
  βιβάσητε Ημίν τάς εξής πληροφορίας.
  ! 1) Την εδρα,ν κχί τό είδος εκάστου σχολείου έκ των
  | ΰπαγομ,ένων ύπ6 την δικαιοδοσίαν υμών, ώς χαί τδν αριθμόν
  των όποχρέων ιίς φοίτησιν παίδων, τόν αριθμόν των έγγρα.
  φέντων κα,τά τάξεις καί έν συνόλω, ώς κα.1 τόν αριθμόν τώ
  τακτικώς φοιτώντων ηδη ώς Ιγγιστχ
  2) Τό δνομα. καί έπώνυμον, τα προσόντα καί τόν μηνιαίον
  Έχοντες ύπ' ϊψει τό άρθρον 2 τού 6κ' αριθ. 139 τής 23 Νο- γ4"90* ™ν διοοισκάλων έν εκάστω σχολΐίφ.
  εμβρίβυ 191? Διατάγματος περί τοϋ τρόκου τής ϊιανομής
  3) Τίνα σχολόΐα, άργοΰσι, διότι, δέν διωρίσθησαν διδάσ-
  διο-
  κυκλοφίρίας τής ενταύθα "Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως διά τό ι καλοι έν αυτοίς άπ' άρχης τοϋ σχολικοΰ ϊτους, η οί
  οικονομικόν Ιτος 1912, προσκαλούμεν ομάς, ίιτως τό βραδύτερον ρισθέντες δέν μετέβιτισαν δπως άναλάβωσιν υπηρεσίαν.
  μέχρι τί|ς 15 Δεκεμβριού έ. Ι. άποστείλητε είς τόν Έιτόπτην Ι 4) Τίνα αχοϊεΐχ άργοϋβι, δ.όπ οί δι)λοι αυτών (Λετέβησαν
  τοδ ένταθβα ΈβνικοΟ τυιτογραφείου ίήλωσ.ν, έμφαίνουσβν την ' {ίς τον πόλεμον, καί τίνα έργάζονταιΙχοντα διά τόν αυτόν
  κατοικίαν υμών καί συ οϊεχςμένην υπο γραμματιου π«ραλαίή·ς χόγον ^,π6ς τ6 διδάσκον προσωπικόν.
  ή χΐβτοποιήσεως τςθ οίχειου ταμείου περί καταβΐλής τής συνδρο-
  μής υμών. Παρελθούαης άνράκτου τής κροθ>.σμίας ταύτης ή
  αποστόλη τού φύλλου θέλει διακοπή
  Είς τους μετα την Ιην Δεκεμβριού ίγγραφησομίνευ, συνδρο¬
  μητάς άποσΐέ>λονται τα άπό τής κρυσαγωγής τού ανωτέρω γρ«μ-
  μαηου ή πιστοκοιήσεως εκδοθή-έμενα φύλλα.
  Έν Χανίοις τ^ 1 Δ κεμίρίου 1912.
  Ό Γενικός Διοικητής
  Σ. ΔΡΔΓΟΥΜΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 4877
  » Διεκπ. '2672
  Ε Γ Κ Υ Κ λ Ι Ο Σ
  Πρός τους χ. Διευθυντάς των Ανωτέρων Δημοτικήν
  σχολείων αμφοτέρων των φύλων
  Προσεχώς θά, άποσταλώσιν υμίν δ:λτί*πρό; συμπλήρω¬
  σιν διά. τόν καταρτισμόν τοϋ μτιτρώου εκάστου Νομοΰ.
  Πρό τούτου δμως έντελλομεθα υμίν, δπως ευθύς μετ*
  )γον
  5) Τίνες έκ των απόντων διδ)λων κατετάχθησαν είς τ
  έν Κρήτγι Τάγματα τοΰ Πεζικο^, καί τίνες μετέβησαν ώ
  έθελονται είς Αθήνας, ίνα, καταταχθώσιν είς τόν Στρατόν,
  τ) είς τα άντα,ρτικά σώματα.
  6) Την μηνιαίαν δαπάντ,ν των υπό την δικαιοδοσίαν
  υμών ΰπαγομ,ένων σχολε ών ώς α*1 την ετησίαν τοιαύτΥΐν.
  7) Τό δνομα κα,Ι Ιπώνυ(Λον τοϋ τυχόν ΰπάρχοντος ύπη-
  ρετικοΰ προσωπικού.
  Ό Γεν. Διοικητής Κρήτης
  ΣΤ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
  Τυπογραφείον