92252

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΝΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ
  ΚΡΗ Χ Μ
  ΤΕΥΧΟΧ
  Έν Χανίοις τ^ 6 Δεχβμέρίου 19^2 —ΑΡΙΘ, 68
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Α' Έκκληόίας καί ΙΙαιθ3ίαο
  Διά τού ΰπ' αριθ. 175 καί χρονολ. 1 Δεκεμβριού ι. Ι Δ'-χ-
  τάγματος τού Γ«ν. ΔιοικητοΟ άπηλλάγη τώ; καθηκιντω/ τού ό
  διά τοϋ ύπ' άριβ. 37 τής 29 Ό*τα»6·3ίου ί 2. Διιτάγιιτί·: 5«-
  ρισθείς ·ίς προσωοινήν άνα·:λήΚ<ι>σ'ν τίι3 άπουο-ιάζον-τς ϊιϊ λο ι
  Πρίνβς Μεραμβέλλου Γ. Ξϊνθάκ', Ριώογ Π Ν. Πάγ**>ο:,
  άτ< μή άιτοδεγθιίς την θέΐιν ταύτην. Δ;ά τοθ ΰπ' αριθ. 176 χά! χοονολογίϊν 1 Δ;κ=μ63!ου 1912 Διατάγμα:ος το3 Γεν Διοικί}το3, διωρίσθησαν ή ΊοκλίαΠχτα- ϊεροθ Β)μΐος 8ι* έξίτάσίων διδ)λ(·ίϊΐ ίν τώ ίη*. σχ^ε'ω Γκαλαγκάδω Κυδωνίας επί μην. μΐϊθώ ϊρ. 60, άντΐ τής Κ*Λχ· γεΜος'Αχοστολάκιμετατιθεμένης τ?αίτήση της'ί'ις τό Άν. Δημ ιτχο>ϊΐον Άλικιανου" κενής οδσηί τής θέσεως, ό Κωνσταντ.
  Βαρκαράκις άπέφ. γυμνασίου εί; τό δηα. σχ'λεΐ^ν Πρ'νας
  Μεραμβέλλου έχί μην. μισθω' ϊρ. 50, προΐωρινώς 'π'ι τριΤς
  μήνας είς άναιτλήρ>»σ<ν τ·;3 άχουσιάζοντος 8ιδ)λου Γεαΐίνιου Ξανθίκ», ο Νικόλαος Γ Στρατάκις δποϊ)λρς γ)μιος ίς τό 8ημ σχολεΤον Β?ο'ουφ-3 Μονοφατσίου επί μη'. μ σθίό 8ο 40, προσωρινώς έ«ϊ τριΤς μήνας «ϊς αναπλήρωσιν τοΰ ^«ο^σιάζ:ντίς 8ι8) λου Ματθαίου Παχανικολάου. Δι' όμοίίυ Διατβγματος ΰπ'αριθ. 177 κα! χρονιλ. 3 Δει-α- βρίβυ έ.Ι. έγβνίτο ά««ϊεκτίΐ ή άπό τής θέσεως ϊιδ)Χου τοο μου- σουλμανΐκεΒ σγελείου Χί^ό^νθζ Μ^νοφ5ιτσίο^ ύ"->δληθίΤσα
  χαραίτησις τοδ Σεΐτ Μ«σλουμά"κι κ«ί άτηλλάγη πάτ»]ς ύ~?;:ε·
  Δι* τ»]ς 5χ' άρϊβ. 9 καί χρονολ 3 Δ)6οίου έ.ε. Διαταγάς το3
  Γεν. Δΐοικητοΰ διωρίσθη ΰπηρίτης το3 Γ^μν.''σι3υ Νεϊτίλεω;
  έχί μην. μισθώ ίραχ. 30 4 Έμα.. Άνδοιανάκη-: χροσωο'νώς
  έχί τρεΤς μήνας ΐΐς άνβχλήρωσιν τού είς τού Στρα-όν κχτα-
  τβγθίντος Γεωργίβυ Ί. Λ-μπράκι.
  Δι1 όμοίου Διατάγυιατος δχ' αριθ. 181 κ« χοονο^ογιαν ^ ι
  Δεκεμβριού ί. ϊ. έπείυοώθη ή ύπ' αριθ. 75 τής 26 Νοε^^
  «. ϊ άπίφατ-ς τής Μόν. 'Ρ!πίτ3θπ«ίας Ρεβίανης δ'.'ήςνί «τα-
  ϊεκτή ή ό—ο χρονολογίβν 10 Σίΐττ«Λβοίου 1911 αΓ-ησι, ^ ήί
  Ένοριακής Έπιτροπείβς ΆξβΟ Μυλοποτάμου ** -:γ;ο ·νει-ΐ'τω;
  χίοβχωρηθί ο!>τη ϊν τεμάχιον ί*. τοο έν τη θ=σιι«Γ?ελλΐ» α'ρ;3
  τής Ιεοϊς Μονής Δ οσκουοίοι, κ« μ£ν^!^ ;ντό; τοί χιοοι^ Ας-υ
  βκτάσεως όκτώ π«οίπου όνάϊων, ΐκ το3 πρός τόνό-ι:ν αίοος
  τής Ικεϊ κ«ιμίνης οίκ'ας τής Μινής
  διά
  τους
  ΐι -ώ ίκ'ίέϊ'
  ΐ' Τ3"ί
  . Έ
  τ'ή;ωοητ'.ιΙ
  τής Πιιίίίας
  ιν ρ ν.
  ί(ν->>Γ λόν-,υ
  -, έκ
  το"> λ
  Γγολίίου Ά
  πιδ'ων Ση-είας
  είί
  το έ'
  κ Λιμένι Χ»|
  ρ?ον^
  σ'ΐ>Π
  ε»ιά>
  ος το'ίΰτον
  Ιτί τρεΤς ι<·?ν»ς 'τ>χ·τ
  /|Ρ.>τν το"!
  ■=':
  τ^υ ν.ζ-χ-'Ύ^
  <<*^τ->ί διϊ)λου
  Χί
  ί-Ο) ΈιΙΙΑ.
  Κϊνη
  Δ ί το"! ΰτ' ότρ'θ.
  18λ
  θνο"*(
  ιγ'τν ττν κΰτήν Αι^τογματος
  τοΰ
  ΐθτ νϋΐΛνσιυ
  ί 1Λ ίοαγ. 50 7γο·5Τιι)5'μ'^' ίτ τΐί?ΐ
  άτο ιιΐίίζονο; 8.ί)κ>υ ΠλάκαςΣωτ.
  ' ι Μ'^μ- Λ. Πίπαντ(ι>νίκι« ατό-
  Π'1 ί ιαν ' .τ-><οι>'ό'.">υ 'ιγ' μην μισ-
  τοΰ
  Δ
  ΐϊ το3 Ίκ'
  ' άοθ
  18
  'ίχ-Δ νιονολ',γ'·
  χ·> τίπ
  τθϋ
  Γ·ν Λ·
  Ο μ
  .εΓε-ίΟ'σΐν έν:
  Λ άξ
  τή αι
  8'ί
  :σί-»Έαι*. Μ--·
  ^ιο ϊακι
  ς καί
  Μο
  ΐϊκ-τ'ου
  Μιν.
  Π.
  Θίοδοσάκΐς.
  των οί
  Έν
  Διά το"! '>%'
  τ7 4
  Ό Δ'ευθυνων τό Δ'. Τμήμα Γραμματίύς
  . ' Αποστολάκις
  187
  Α'.
  άο 9.
  νοονολογ'αν σηα»ρίνήν Διατάγ-
  Κοήτης έγένϊτο ϊ~ο?εχ.τή ή έ*
  τ9!ί !πηΐίσί«ς το3 Δημοτί^υ Κατηγόίου πϊοϊ τω Ευτνο^κε'ω
  Ά-ί'οο Νικολάου τιρ-'ίτητις τοΤ 'Ρμιι. Παπϊϊογΐάννη καί
  καί ατ^λλαν-η των κιθγιχθΜτων τοο τούτων.
  Διά τής ΰι'ά:θ 16^ κ μ γοονολογ'αν σηαϊί'νΐιν Δι >ταγί)ί
  τοί Γε·Ί«3ΐ Δίθ'.κη-ο"! Κοτ,-η- δαοοίιθη προσ'ύί^ύ; ΐΑ^νι τέ ■
  λυς Ί1νο·^α^'ο^ 1Γ)ι<ί άνΐπληοω-ής τ^3 βιηΟο3 τ3ϊ5 ΓρχμΑχ- ρω τού άτ^τ ά^οντ-ς δι' 8ν χαρεχωρήθη σκοπόν. Διά το3 ύπ'αριθ. 182 καί χρονολογίαν την αότνιν Διατάγματος το3 Γεν. Διοικητο3 μιετατίθίται ο 8:δ)λοςΓεώ,'3γ. Χριστοδουλάκη χη, ό Μτλαζή; ΣτΛ. Μ Δι" όλοία,- ^!ϊτ^γγ!ς οτ' άίΐθ. Ιθ'* κχ' νΐίνον-Ίν τ«}Α·5'«ή», θι π^^των.νώς μί-χο' τέλιυς Ί«·υ»ρί3υ ΠΙ3, ά ττλη- το3 ΓοαΐΑΐ3!--'ο>- τίς Τ;ιϊταγ-
  1>«)τάίη, 5 ΧαράΧαιηΐος Ρο,>α<- λια^άιης. Δι' όαιίίς Δ κτα ής !>-' ΐ:'θ 16") καί χοονολο ί*< σ'χερι- νή , *'ω·5ί-8- π35τ.ο'νώ; α··/.ο: τίλ?υ; Ίΐου-ρί^ 1913 άνα- πληβω'ήςτίύ ^ηθο") το"! Γο^ΑΜ—^ω- -ής Εϊσαγγβλίας Σ^α- κίυιν Σ-^ο. Φ;ιντζ«σ«.·»'.η·; ά ΈνΧα,ίοκ τή 4 Δε« Ό Δ'«.»βίί'«.ν τό Α'. Τμϊ}μα Γρίμμΐτεύς Χ. Παπαδάκης •Εκ τοθ 'ΕθνικοΟ Τυπογρα^είοι/