92255

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΉ_
  ΙΗ1 *ΪΒΕΡΝΗΙΕΟ>
  ΎΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  4ς ;η 8
  υ 1912
  #. 69
  ΓΕΗΙΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τμήμα Ε' . Οίκονομικών __
  Διά ΔιατάγματοςτοΟ Γεν. Διοίχητοΰ ύπ'άριθ. 173 κ«ί χρονολ.
  1 Δεκ»μ6ρίου?19ΐ2 εγένετο άχοδεκτή ,ή πάραίτησις τοθ Γιωρ-
  γΐευ Π. Χοχλάκη άπό τής θέσεως τιλωνοφύλακος παρά τή τε-
  λωνειακτ] κεριφερεία τού Τ»λωνείου Χανίωνι "> ;
  Δι' όμοίου Διατάγματςς ϋπ' αριθ. 189 καί χρονολ. 5 Δεκεμ-
  βρίου 1912 επετράπη, ϊπως άν τί τής έν τώ άρίρω 4 τβϋ 6π'
  άρ*6. 530 Νάμου καί τώ άρθρω 1 τοθ ϋ«' αριθ. (643 τοθ Ζτους ,
  1904 Διατάγματος οριζβμένης εγγυήσεως, χορηγηθη'προσωπική
  τοιαύτη καί γίνωσι δεκτοί ώς έγ^υηταί διά την διαχείρισιν τοβ
  Δημεσίου εισπράκτορος έν τω Δήμω Χανίων Στυλ. Τσδντου οί
  Λεωνίδας Λιωνάκης κάτοικος Χανίων % ι Αναγνώστας Μπΐνής
  κάτοικος Κεφάλας Κισσάμου.
  Διά Διαταγής το3 Γενιχο3 Διοικητοϋ" ΰχ'άριθ 76 καί γρονολ.
  σημερινήν εγένετο άποδικτή ή 6πο6ληθεΙσα παραίτησις τοθ Δη¬
  μοσίου εισπράκτορος τού Δήμου Χανίων Δημ Κωνσταντάκη
  " Έν Χανίοις τί· 8 Δεκεμβριού 1 9 2
  ' ' Διιυθύων τ· Ε Τμΐ|ι*α
  Γ. Α. δ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ί>Ιι(.α Δ' *Ε·4»:λ*Μίίαί καί ΙΙαιδεία·,·
  Διά τοθ ύχ' αριθ. 190 κβί χρονολο-νίαν 5 Δεκεμβριού έ. Ι.
  Διατάγματος τού Γεν Διοΐκητοΰ εγίνετο άποδεκτή ή λκ'ο τής
  θέσεως 8ιδ)λου τβϋ ϊημοτ σχολείου Σωχ.ρα. Μονοφατσίου
  ύ*ο6ληθ«ϊ»α παβαίτησις τού Σ*υρ Γ. Π5»τι*αλλη ^αί ατΐηλ-
  λάγη πάσης υπηρεσίας. Ε
  Δι1 ομοίου Δ<ατάγματος ύπ' αριθ 1«1 κ«ί χρονολογίαν 5 Δε¬ κεμβριού ί. Ι. δ.ωρίΟθη ό Γ. Πρ«σβιανβ*ις Γ)μι=ς -«οβ) -_βς προσωρινώς επί τρείς μήν^ς είς τ6 δημβτ βχβλεΤον^ Α;πα. Τριάδος (Βο36ες) Κ,σσάμου επί ,»τ,ν. μιΑ9 «Ρ· *Ο 'Ρ05,**"" π.-ήρωβιν τοδ είς τβν στρατόν ,αταταχΗεντος ϊ(ϊ)λο- Λμμ. Φουντουλάκη. , κ Δι* εμοίου Δ-ατάγματος ύπ' αριθ, 192 και χ*ονο·&γ.αν ΰ Δεκεμίρίοο έ Ι. κανονίζεται τό μηνΐβΤον επμίσθιον των Κ^βη- γητών, 1)Κε·ν. Σαμιωτά.ι καθη;τ.το3 έ. τώ Γυμν,σίφ Νεαπό¬ λεως «ι; δραχ. 15 μην.αίως αιτο τής 1ης Ο,τ-βρ.οϋ 1»1^ διά ϊιδασκαλίαν 1<η ώρών καβ' έίϊομαδα υπέρ τ« «ιιιμους, 2) τού Γ Τσακίρη Διευθυντού το3 Ημιγ^νοσιευ Βαμου εί. δραχ. 22 »/«, «β τής 8ης Ό«τω6ριου 1912, ?ιά διδασκτ/αν τριώ. ώρών καβ' έίϊο^άδα ΰ«έρ τάς ν.μίμους και 6) -ιου Στε¬ φάνου Μυλωνάκι καθηγητού τοθ Ήμιγομνβσ.ου Βϊμο^ ε>ς δρ. 1ο
  διά διδασκαλίαν δύ, ώρών κ«θ' έβδομάία ύπέ. «ς νομίμο,ς.
  ΔΓ ομοίου Διατάγματος 6π αρθ. 195 κα -/.ρο^γιεν ο
  Νοεμβριού 1912 μιτετί'ϊη ώ; ύπιράριθ,Λος έκ τού1 δημοτικόν
  σχολίΐου Άποστίλων Ι1«ΪΊάίο, ό Νικ. Γουδ.ανακίς »ις το έν
  θρ»ψανώ Πεδιάδος ίοι^υτον, *.«.,;ι.ιρι,ιί- ·— - ■ ··-»·■- -'·
  άναπ ή(<ωσιν οΟ άπουσιάζοντο διδ)λου Έν Χανίοις ιή 6 Δεχεμδρίου 1912. '() Διε.θΰνων ίό Δ' Τμ·?,>α
  Έμμν. Γ. Άπηστολ'ίκις
  «τΐι το»ΐι» μήνα. είς
  Ιω Γ.νει.ιταχι.
  ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΓΗι
  ΤμΛμα Αον Ατκαιο<)ννης Διά τοΰ ύπ' αριθ. 197 *αί χρονολογίαν σημ«ρινήν Διατάγ¬ ματος το^ Γενικοϋ Διοικηιοΰ Κρήτης διωρίσθη προσωρινώς μέχρι τέλους Ίανο-,αρίου 1913, άναπληρωτής τοϋ Δημ.ο-ιίου Κατηγό- ρου Καστελλίοιι Πεδιάδος Έμμονον/ηλ Τζαγχαρακη ή1 Τζαγχα- ραμιχελάκ»), ό Γεωργιος Μαριΐαντωναχι,ς δικηγόρος. Δια ιής ϊιπ' αριθ. 166 καί χρονολογίαν σημερινήν Διαταγάς τού ΓενικοΟ Διοικητοί5 Κρήτης ίίιιβρίϋθη προσωρινώς μέχρι τίλους Ίανουαρίου 1913, άναπληίωτής τού ώς ίκ τοΰπολίμοϋ απου¬ σιάζοντος κλητήρος -οθ Έφετειου Ήρακλιίο^ Έμμαν. ΪΙ'Λ- πανδρεακη, ό Γεώργιος Ζ. Μαρνέλλος. Δι ομοίας Διαταγάς ύπ' αριθ. 167 Λαί χρΐνο/ογιαν σημι- ρΐνήν, διΐχρίσθη προσωρ,νώς μίχρι τελους "Ιανουάριον 1"13, άνα- πληρωτής ιοϋ ώς έκ τοθ πολ»μου άπουσίαζοντος κλητήοος τοϋ άχροατηριου τ: ϋ Είρην;ϊ:ι«ιου Πευχου Ι1 ωργίου Πλιακη, ό Μ^τ^βΓος Ν Βίσιλακακης, >.ατοι/.ος Αμοιρώ Β'»νν:υ.
  Δι' ομοίας Δια α;ήςόπ' αριθ 168 ,οί χρονολογίαν σημε¬
  ρινήν, δ,ωρίσθη ^ίίσιιΐρίνώς μίχρι ιίλονς Ιαν.υαρίου 913,
  άναπληρωτη' α 3 απουσιάζοντος βοτ,θοΰ :ού Γραμμϋτέως τής
  ΛΪσα·τγελί·>ς "ών Πρω-οϊικών Χανίων Δτμητοιου Η;·λου3άκη,
  ό Νι^άλαο^ Ε. Στί^ανΐδης.
  Δι' όμοι;ς Διατιγής ντ' αριθ. 169 χαι χρονοΛογίαν σημε¬
  ρινήν, άπισπ^σθη άτ.ο τής θέσεως τού δικασ κοθ νΛτ,τίΐρος καί
  διωρίσθη προσωρινώς μιχ;ι τέΛο^ς Ιανο.αρίου 1913, άναπλη¬
  ρωτής νθθ προ-ωρινοΰ βοηθοϋ ·:<:'- Γραμματε'ως τοϋ Είρηνοδι- Κίίου Άλ ».ον-0 Κωνσταντίνου Φραγκοϊημητράχη, ό Γεώργιος Χ. Βίζ-.νι ράκης. Δ'* όμεί!τς Δυταγής ύ*' άριθμ ΠΟ κιι γοονολογίαν σημε- ρηνήν ϊιωρίίθη Ιΐΐπΐστάτης Γρομιιατίύς των Φυ/αχών Χανίων ό ΠΐϋΛςς Έι>μ Κασσελος, οριζομένης !ιπερ . ύτοϋ .-«ι τήο υπο
  άα.Ηρ:ν 4 τ-^ ό83 Νόμου τιρο6λ·.7:ομίνης προυθϊιου ά τ'μ σθιοτ:;
  ίχ ίίΐγμών -£ν:·'χοντα χατα μήνα ?·α την γρ*;ικην ύ-ηρε3'.αΛ
  "ών φϋλα/ών.
  Έν Χανκς τί 8 Δεχ«μ6ρίου 1912
  Ό Διευθύνων το Α' . Τμήμα Γραμματεύς
  Χαρ. Παπαδάκης
  ΕΜΗΦΕΡΙ ΤΗΣ
  ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤιιΛμα Ι ' Δημ. Ασφαλείας καΐ Δημ. "ιίργων
  ΓΕΜΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
  Τμηιια Β'.
  Δια τού ίιπ' άρ'θ. 193 τής 5ης Δεκεμβριού 1912 Διατάγ-
  1912>
  Δ:ά τού υπ* αριθ,* 185 καί νρονολογίαν 30 Νοεμβριού 1912 ,.,»». .,, -. ·* .-ν -α
  '·Γ μβτος, ίιωρισθη εις την κενήν'·εσιν τού λιμ»*ο·«λακος τού Λι-
  Διατάγμβτος τοθ Γενικ.Ο Δ-ο,κητοδ διωρίσθη εργοϊϊΐγός είς την , μ,νορχ(1Οϋ Ηρακλείου ό Νικόλαος Σταυρ.ανός, κατβικος Έρα-
  Ικτακτον ΰνηρεσίαν των Δημόσιον "Εργων προσωρινώς ό .
  Μάρκος Κατζουράκης μέ μηνιαίαν μΐσθοϊοσίαν δραχμώνδια- :
  κοσίων. ι , _,, _ ,
  : < '■ Διευθύνων τ« Β . τμήμβ 1 ραμματευς Έν Χανίοις τί 4 Δεκεμβρίου 1912. ; "Π. Μαρκαντώνης Ό Διευθύνων τό Γ' Τμήμα Γραμματεύς ] Έ. Ποντικάχης