92258

Αριθμός τεύχους

70

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/12/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΪΜΡΤΙΪΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ϋΡΙΙΤΙΙ
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 11 Δικεμβρίου 1912 ΑΡΙΘ. 70
  - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τ«ΐ«|ΐα Α'. 'Δικαιοοτύνης
  Δια τοβ ύχ' αριθ. 199 καί χρονολογίαν σημερινήν Διβτάγ-
  ματος τβυ Γενιχοϋ ΔιοιχητοΟ Κρήτης διωρίσθη ίικηγόρος χ·1
  «αρ' έφέτβις ο Ιωάννης Μ. Χαζιράχης κάτοικος Χανίων.
  Δι' βμοίου Δικτάγματος δπ'άριθ. 200 καί χρονολογίαν σημε¬
  ρινήν διωρίσθη ίίκηγόρος χαρ* άπασι τοΤς έν Κρήττ) Δικαστη-
  ρίοις πλήν των Έφετείων, ο Νικόλειβς Μιχ. Πακαδάχης κάτοι¬
  κος Ρεθύμνης.
  Δι' όμοιον Διατάγματβς ύχ' αριθ. 201 χαί χρονολογίαν σημε¬
  ρινήν, διωρίσθη οιχηγόρος καρά τοΤς ΕΙρηνοδιχείοις εχείνοις των
  Επαρχιών «αβ' είς ϊέν Υπάρχουσι τέσσβρες πτυχιοθχοι ϊικη-
  γβββι, & Νικόλαος Α. Μαυρογιάννης κάτοικος Αρχανών Τε¬
  μένους.
  Δι' ν°ίου Διατάγματος ύχ' αριθ. 202 χαί χρονολογίαν σημε¬
  ρινήν διωρίσθη διχηγίρος καρ' ίχα»ι τβΤς «ν Κρήττο Δικαστη-
  ρίοις κλήν τω» 'βφιτείων, ο Νικόλαος Ι. Τζωρτζάκης κάτοιχος
  Χανίων.
  Δι' ομοιον Διαϊάγματβς ϋχ' αριθ. 205 κ«ί χρονολογίαν σημε¬
  ρινήν, >«*ρίοθη ι'ις την κι^ωθεΤσαν οιά τής χαρ«τήβ««*ς τοβ Έμμ.
  Παπαδογιάννη θέσιν τού Δημοσίου Καιηγόρβυ χεφά τφ Εΐίρηνο-
  διχείφ ΝεακόλεΜς Μεραμβέλλου, ό Έμμ. Γι»ρ. Καραν«>άχης
  κάτοιχος Λιμνων Μεραμβέλλου.
  Δι1 δμοίου Διατάγματρς ΰκ' αριθ. 206 »α! χρονολογίαν σημε¬
  ρινήν, 1) τροήχίη είς Είρηνοϊίκην Α'. τάξ·»ς κ«ί διωρίσθη αΰ-
  τος ώς τοιοΰτος καρά τφ Βίρηνοδικείφ Ιεραπέτρας, ο Γεώργιος
  Χ. Κιουρτσίχης, Είρηνοδίχης Άρ'/αν&'ί, 9) μετετέθησαν ο
  Εΐρηνοδίιΐης Ν«ύ<τ Άμαρίου Γεώργ. Κ. Λουκάκης *ίς τ,ν θέ¬ σιν ΕίρηνοΙίκ»» Νεακόλβως καί ο Είρηνοίίκης Μοιρών Χριστό- φβρος Λ. Πρβυκάκης είς την θ^σιν ΕΙρηνοδίκου Άρχβτνών, 3) ϊιωρίσΐησα» οί Αριστείδης Α. Κορωνάχης Εΐρηνοδίκης Μοιρών καί Γεώργιος Σφουγχατάκης Ε'ιρηνβδίκης Ν«ύ; Άμαρ(ου« Δι' ί>μοίο« Διατάγματος ΰχ' αριθ. 207 κα! χρονολογίαν σημε¬
  ρινήν, μετετέθη ό γαρά τφ Πρωτοβιχείφ Σφ?κί«ν Πρωτβϊίχης
  Ίωάνντς Δΐαλινάκης "είς τό ΠρωτοδιχεΖΌν Ήρβχνείου, είς ίέ
  την ούτω χενουμένην θέσιν Πρωτοδίχου καρά τφ Πρωτοδικείφ
  Σφαχί»», πρβήχθη ό Εϊρηνοϊίκης 'ΐερακέτρου, Γιώργιος
  Β>αΐτός.
  Διά τή"ς όχ'αριθμόν 171 χ«ί χρονολογίαν σημερινήν το8 Γε·
  νικο3 Αΐοικητοί Κρήτης διωρίσθη κροσωβινώς μέχρι τέλους Ί«-
  νβυαρίοί» 1913, άνβκληρωτής τοθ άκουσιάζοντος 8««μοτόλακος
  Σητείας Νικολάϊυ Μιχ. Λοΐ|ΐ5ΐράχη, 6 Γεώργιος Σ. υ
  ράχης.
  Έν Χανίοις ττ] 12 Δεκεμβριού 1912.
  Ό ΔιιυΙύνων το Α'. Τμήιια Γ
  Χαρ. Παπαδάκης
  ΓΚΜΚΙΙ ΑΙΟ1ΚΠ-Ι- |ΚΡΠΤΙΙ_
  Τι^ιΛμα Β' - Εξωτερικών
  Διά τής ύ«'άβιθ. 7 τ!|ς 10 Δεκεμβριού 1912 άχε·άσ·ως
  το3 ΓενΐκοΟ Διοικ,ητοΟ Κρήτης δ'ωρίσθησαν γρφκϊς «Ίς τ^ γρα¬
  φείον τής άχβγρΐφής ο! Αντώνιος Βολάνης, Στυλιανός Ι, Κουν-
  ϊουράχηί, Ανδρέας Πχπαμχν^υσάχης, Μιχαήλ Σχουλείκης κα
  Δημήτριος Κ. Πβπιαδάιης μέ μηνιαίαν μισνοοοσίαν δρ«χμών
  (100).
  Έν Χανίοις τξ 10 Δΐκ»μ6ρίου 1912.
  Ό Διευθύνων <ό Β' ΤμήΊια Γραμματεύς Π. Μαρκαν*ωνάκης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ' Εκκλησίαν καί Παιοβίας | Διά το3 ϋπ' αριθ. 203 καί χρονολογίαν 10 Δ«κ«μ6ρίει» 1912 ( Διατάγματος τοθ ΡενικβΟ Διοικητού Ιιωρίσθη ή Καλλιόπη Βλα- χάκι Γ)μιος χροε. 'ιί)λι»σα είς τό ίημοτικόν σχολ»Τον }ίαμ.ί- I ρας Κουμ5ύλη Κ'σσάμου έχΐ μην. μιεθω ίρ. 55 κ·ν1|< οϊσης {τής θέσεως. ί Έν Χανίοις ^ 10 Δεκεμδ^ίου 1912. Ι Ό Διευθύνων τό Δ'. Τμί]μβ Γραμμαίει)ς ] Έμμ. Γ. Άποστολείκις
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΒΝΙΡ[Η ΛΟΓΙΣΦΙΙ^Η Τ^ΑΦΑΣΦΑΣΙΣ} ΤΗΣ) 3Ϊ ΟψΡΩΒΡΙΟΥ 191-
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ι ΚοταθίόϊΚ «ορά τϊ> Τραπέζα Κρήτης......
  | Ταμίας ταμιευτηρίου : μετρητά παρ'αύτώ...
  Τα-ζυϊρομικά Γραφεϊα : μετρητά παρ' αυτοίς...
  Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα χ.αθ' οδόν...............
  Δαπάναι Τοψ.·ε.ιτηρίου δι' άμοιβί'ς ΰπαλλήλων.............
  "Εζοδα εγκαταστάσεως...............................
  290248 95
  1047
  1431
  292727
  6298
  1043
  4450
  304520
  01
  ιτον άτοθ-μιχτικών -αρελθίντων έτύν
  Ταμείον γαζυυιχτοτή Αθυ : ίρειλόΐΑΐνα α^το
  Ταχ,ιϊ. ταμιευτηριον /.ίραλαίου καταθετών
  Δά Ί ά
  Διάθε
  έ'τοϊα Ί3ιχ έ; άντιχαταττάτέως 3·5λχρί»ν
  σις
  : καταβάλη Ινχντιόφϋλής ^ρό; Κρατικήν
  Τόκοι ε'υττραττόμενοι ύτερ τού Ταμιευτηριον
  4
  2434
  1674
  289930
  4450
  6018
  3045201
  54
  60
  22
  10
  55
  01
  Έν Χανίοις τί) 28 Νοεμβριού 1912
  Ό Δτβνθύνων Έ
  β. ΪΙΒΝ®ΕΡθΥΔΑϊ[Κϋ
  Ό ταμίας τοϋ Ταμιευτηριον
  Γ. Γ. Γβ**ργονδάκης
  λΙλΙΕΦΑΑλΙΩΣΙΣ ΤΩΙ ΕΡΓΑΣΙΟΙ ΤΟΤ ΤλΧΤΔΡΟΙΙΚΟΤ ΤλΙΙΕΤΤΗΡΙΟΤ
  ("Εναρξις ΐτϊΐΐιρίόΛας τΛ 1 Ά«ρ»λίον Ι9Ο2)
  Έκδβθέντα βιέλιάρια μέχρι τέλους χαρελθόντος μηνόι. Σεπτεμβρίου........................................,
  » έντός τού μηνός Όκτωδρίου..................................................
  Άποσίεσθίντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Σεπτεμβρίου
  τ> » έντός τοϋ μηνός Όκτωίρίου............
  Βιίλιάρια έν κυκλοφορία εις τό τέλος τοϋ μηνός Όκτωίρίου.........
  Μτνν Όκτώβοιος 1912
  8,150-
  730
  8,121
  29
  729
  1
  7420
  Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Σεπτεμβρίου............................................................ — Ραχ. 2229,348.70
  » τοϋ μηνός Όκτωβρίου............................................................................. » 19,058.40
  Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911........................................................ » 73,411.32 2,321.818.42
  Άποδέσεις πρός τούς καταθέτας έναντι πιστωσεως των μέχρι τέλους Σεπτέμβριον..........
  » » λ » » » » έντός τοδ μηνός Όκτωβρίοι»......
  Καταδληδίντες είς τούς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιβλΐαρίων μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.
  » » » > » Υ έντός τοϋ μηνός Όκτωδρίο»......
  »
  2003,070.83
  25,586.84
  3,195.52
  35.01 2,031,888.20'
  Πίστωσιςκαταθετών εις τό τέλος τού μηνός Όκτωβρίου μή συμπεριλαμβανομένων των άτό 1 Ίανβυαρίου έ. Ι. ίείουλευμένων{τόκων
  289.930.22
  •θ»
  Κ
  Μ
  3
  «
  Ι
  ΤΙ